Tysfjord kommune A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM ( ) i Tysfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune"

Transkript

1 Tysfjord kommune A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM ( ) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: Bolig, Sentrumsformål, Forretning, Offentlige bygg, Næringsvirksomhet, Miljøstasjon, Lekeplass, Annet uteoppholdsareal, Gravminnelund, Bolig/Forretning, Bolig/Forretning/Kontor, Bolig/Vertshus. 2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau, Torg, Trafikkøy, Torgsalg, Holdeplass/Leskur, Parkering. 3. Grønnstruktur: Park, Grøntareal. 4. Hensynssoner: Frisiktsone. Planen erstatter formingsplan for Kjøpsvik sentrum, vedtatt av kommunestyret BEBYGGELSE OG ANLEGG Bygningsmyndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l. Trær/vegetasjon, som er viktige eller har en miljømessig funksjon, ivaretas samt at ubebygde deler av tomtene gis en tiltalende utforming. 3.1 Areal til boligbebyggelse, B1-B3. a) Innenfor område B1-B3 kan eksisterende bygninger opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. b) Ved større endringer eller videre utbygging, skal det utarbeides en situasjonsplan, som viser plassering av bygninger, parkering, lekeområder, m.v. c) Maks mønehøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på 50 m 2. Takvinkel skal ikke være større enn 45 grader. 1

2 d) For eneboligtomter kreves minimum 25 m 2 egnet uteareal pr boenhet med minimum bredde på 7 m og tilfredsstillende solforhold. Ved ekstra boenhet i enebolig skal arealet økes til 40 m 2. e) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 %. 3.2 Areal til sentrumsformål, S1-S3. a) Innenfor område S1 kan det sette opp informasjonstavle, søppelstativ og lignende. b) Innenfor område S2 kan det etableres scene/paviljong til utekonserter og andre tilstelninger. c) Innenfor område S3 kan det settes opp kunstverk i form av skulpturer og lignende. Disse må ikke plasseres slik at frisikt hindres i avkjørsel mot F.L. Smiths vei. 3.3 Areal til forretningsformål, F1-F2. a) Innenfor område F1 kan eksisterende bygninger opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. b) Innenfor område F2 kan eksisterende bygninger rives. Det tillates inntil 2 nye bygg. Minimum 1 parkeringsplass pr 100 m 2. For både F1 og F2 gjelder maks mønehøyde 9,0 m og maks takvinkel 45 grader. c) Ved søknad om nye bygg innenfor F2 skal det foreligge en detaljert situasjonsplan, som viser plassering av bygninger, varemottak, kundeparkering, grøntområder, m.v. d) For forretningstomter skal det samlede bebygde areal (%-BYA) ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal. 3.4 Areal til offentlige bygg, O1-O4. a) Innenfor område O2 og O4 kan eksisterende bygninger opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (%-BYA) for O4 skal ikke overstige 50 %. b) Innefor område O1 kan det settes opp garasje i 1 etasje med maks mønehøyde 6,5 m. Bygget skal primært nyttes til funksjoner i forbindelse med utrykningskjøretøyer, men kan ved behov nyttes til andre offentlige formål for eksempel offentlig toalett. Maks tillatt bebygd areal er 200 m 2. c) Innenfor område O3 kan det settes opp et bygg i 3 etasjer med maks mønehøyde 9,0 m. Maks tillatt bebygd areal er 300 m Areal til næring, N1. a) Innenfor område N1 kan eksisterende bygning opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. 2

3 3.6 Areal til miljøstasjon, M1. a) Innenfor område M1 kan det settes opp anlegg i forbindelse med renovasjon eks. container. 3.7 Areal til lek, LEK1. a) LEK2 er felles lekeområde og kan opparbeides med husker, klatrestativ og benker/bord. 3.8 Areal til annet uteopphold, FR. a) Innenfor områder FR opprettholdes eksisterende og etableres nye grøntområder. 3.9 Areal til gravminnelund, GR1. a) Innenfor områder GR1 legges det til rette for en minnelund med samling av gravstøtter fra tidligere gravgård Areal til kombinert bolig/forretning, B/F1 B/F2. a) For område B/F1-B/F2 kan eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. b) Innenfor område B/F1 kan eksisterende bygning rives. Ved oppføring av nye bygg skal det opparbeides minimum 1 parkeringsplass pr 100 m 2. For både B/F1 og B/F2 gjelder maks mønehøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på 50 m 2. Takvinkel skal ikke være større enn 45 grader. c) Ved søknad om nye bygg innenfor B/F1 samt ved større endringer eller videre utbygging innenfor B/F2 skal det foreligge en detaljert situasjonsplan. Avhengig av tiltak skal planen skal vise plassering av bygninger, parkering, lekeområder, varemottak, kundeparkering, grøntområder, m.v. d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 40 % Areal til kombinert bolig/forretning/kontor, B/F/K1. a) For område B/F/K1 kan det føres opp bygg for kombinert boliger og forretning. Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. b) Det er ikke tillatt med boligdel i 1. etasje. c) Maks mønehøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på 50 m 2. Takvinkel skal ikke være større enn 45 grader. d) Ved større endringer eller videre utbygging, skal det utarbeides en situasjonsplan, som viser plassering av bygninger, parkering, lekeområder, m.v. e) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 40 %. 3

4 3.12 Areal til kombinert bolig/vertshus, B/V1. a) For område B/V1 kan det føres opp bygg for kombinert boliger og forretning. Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. b) Det er ikke tillatt med boligdel i 1. etasje. c) Maks mønehøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på 50 m 2. Takvinkel skal ikke være større enn 45 grader. d) Ved større endringer eller videre utbygging, skal det utarbeides en situasjonsplan, som viser plassering av bygninger, parkering, lekeområder, m.v. e) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 40 %. 4.1 Kjøreveg 4 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR a) Eksisterende veger innenfor planområdet opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. b) Kryss mellom Kokaas vei og Hovedveien samt kryss mellom Kokaas vei og F.L. Smiths vei dimensjoneres i hht. vegnormalen. 4.2 Privat avkjørsel, FA1-FA2 a) Felles avkjørsel til tilstøtende eller bakenforliggende eiendommer. 4.3 Fortau/Gangvei, G1-G13. a) G1-G11 er felles fortau, som kan opparbeides med asfalt. b) G12-G13 er felles gangveier, som kan opparbeides med asfalt. 4.4 Torg, T1. a) Område T1 kan det legges belegningsstein/heller/skifer. 4.5 Trafikkøy a) Trafikkøy på Kokaas vei og på FL. Smiths vei skal ikke opparbeides som fysisk skille. Trafikkøyene kan merkes opp eller det kan det benyttes brostein for å markere trafikkskille, jf. håndbok 263 (veg- og gatekryssutforming). 4.6 Torgsalg, TS1. a) Område avsatt til torgsalg tillates oppstilling av biler og boder. Området kan opparbeides med asfalt og tilrettelegges for strømuttak. 4

5 4.7 Holdeplass/Leskur, BU1-BU2. a) Innenfor område BU1etableres holdeplass i forbindelse med buss-stopp. b) Innenfor område BU2 kan det settes opp buss-skur i forbindelse med bussholdeplass. 4.8 Parkering, P1-P9. a) Innenfor område P1-P2 og P6-P9 kan det opparbeides offentlige parkeringsplasser der minimum 10 % av disse settes av til personer med nedsatt funksjonsevne. b) Innenfor område P3-P5 kan eksisterende private parkeringsplasser opprettholdes. 5.1 Park 5 GRØNNSTRUKTUR a) Område PARK er avsatt til grøntareal for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger tillates ikke oppført utover enkel redskapsbod. Det tillates oppsetting av benker og bord. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i parkområdet utover vanlig skjøtsel. b) Det tillates opparbeidet sti gjennom parken mot torget og kan utformes tilsvarende G Grøntareal, SG1. a) Innenfor område SG1 kan det legges belegningsstein/heller/skifer og/eller opparbeides gressplen. b) Det kan settes opp benker/bord og blomsterkasser som kan flyttes i forbindelse med vintervedlikehold. Disse må ikke plasseres slik at frisikt hindres i avkjørsel mot F.L. Smiths vei. 6.1 Frisiktsone veg 6 HENSYNSSONER a) Innenfor området avsatt til frisiktsone ved avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers grunn. 5

6 7.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser 7 DIVERSE BESTEMMELSER a) Område for PARK, atkomstvei torg og parkering P6 samt gangvei G13 skal ikke opparbeides før gravminnelund GR1 er ferdig opparbeidet. b) Før utbygging av F2 skal i det inngås utbyggingsavtale om opparbeiding av fortau og ny avkjørsel fra kommunal veg. c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 7.2 Radon a) Bygning beregnet for varig opphold av mennesker skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis unntak fra krav om radonsperre dersom det kan dokumenters at dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften. 7.3 Tilgjengelighet a) Fortau/gangveier, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs. 7.4 Energi a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. oooooooooooooooo Planbestemmelsene utarbeidet den av A/S Salten Kartdata på vegne av Tysfjord kommune. Revidert: 6

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

VEDLEGG Fauske Boliger AS 18. april 2007 A/S Salten Kartdata REGULERINGSPLAN FOR SELBERGVEIEN 1 i Fauske kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer