PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133."

Transkript

1 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i møte den... Under K. Sak nr formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 PLANAVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart (planid: 9016) sist revidert i målestokk 1:1500 (A3). Planen erstatter reguleringsplan for Lysthushaugen (endring), vedtatt av Skjerstad kommunestyre samt erstatter en mindre del av friområde, FR5 i reguleringsplan for Lysthushaugen, vedtatt av Skjerstad kommunestyre AREALFORMÅL Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med plangrense, sist revidert Området reguleres til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse, Garasjeanlegg, Kommunalteknisk anlegg, Naust, Uteoppholdsareal. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg (offentlig), Felles atkomst (privat), Annen veggrunn tekniske anlegg, Snuplass, Båtutsett, Parkering. 3. Grønnstruktur: Friområde. 4. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn, Friluftsområder i sjø og vassdrag. 5. Hensynssoner: Frisikt. ID Side 1 av 6

2 3.1 Fritidsbebyggelse, H1-H14. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG a) H1-H11 er eksisterende hytter. De kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses bestemmelsene. b) H14 er eksisterende bygning med fritidsleiligheter. Bygningen kan oppdeles i inntil 9 bruksenheter. Utover dette kan denne opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses bestemmelsene. c) Det tillates en ny hytte på H12 og en ny hytte på H13. Disse skal ha samme størrelse, utforming samt farge som nabohytter slik at det blir best mulig estetisk tilpassing til eksisterende hytteområde som helhet. Tak skal være saltak med torv/gress. Anneks/uthus skal tilpasses hyttefeltet med hensyn til materialvalg, form og farge. Retningsgivende plassering vist i plankart. d) Det kan fradeles tomter etter formålsgrense for fritidsbebyggelse i plankart. e) For H1-H6 er største tillatt bebygd areal (BYA) pr hytte på 120 m² eksklusiv parkering. Maksimal tillatt mønehøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tak skal være saltak med vinkel på 24 grader. f) For H7-H10+H13 er største tillatt bebygd areal (BYA) pr hytte på 90 m² eksklusiv parkering. Maksimal tillatt mønehøyde er 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tak skal være saltak med vinkel på 24 grader. g) For H11-H12 er største tillatt bebygd areal (BYA) pr hytte på 120 m² eksklusiv parkering. Maksimal tillatt mønehøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tak skal være saltak med vinkel på 24 grader. h) For H14 er største tillatt bebygd areal (BYA) på 470 m² eksklusiv parkering. Det tillates ikke endringer i eksisterende mønehøyde. i) Bebyggelsen skal ligge så lavt som mulig i terrenget, og evt. fundament skal lukkes inne. Vedlagt byggesøknad for nye hytter skal det for den enkelte tomt skal det følge profiler av eksisterende og nytt terreng med bygning inntegnet i samme målestokk (1:100). j) Minimumskrav til uteoppholdsareal på egen tomt settes til 100 m 2 pr fritidseiendom og pr fritidsleilighet. k) Inngjerding eller oppføring av andre stengsler er ikke tillatt på tomtene. Terrasse / balkong kan lukkes inne mot beitedyr. Eventuell opparbeidelse og beplantning på tomten gjøres på eget ansvar, ift beitedyr. Vegetasjon (lyng, mose, gress, busker og trær) skal så langt som mulig bevares. l) Det tillates innlagt strøm samt vann for hytter som knyttes til kommunal vann- og avløpsanlegg. ID Side 2 av 6

3 3.2 Garasjeanlegg, G1. a) Eksisterende garasjeanlegg med 5 garasjer kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses bestemmelsene. b) Det tillates ikke endringer i eksisterende mønehøyde. Maksimalt bebygd areal (BYA) er 150 m². Garasjeanlegget kan fradeles i 5 enheter og det skal sikres mulighet for vedlikehold av bygg på egen tomt. 3.3 Kommunalteknisk anlegg, KT1. a) Eksisterende pumpestasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. b) Mellom kommunale VA-ledninger og nærmeste bygningsdel skal det være minst 4,0 m. 3.4 Naust, N1-N2. a) Eksisterende naust innenfor område regulert til N1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses bestemmelsene. b) Det tillates oppsetting av 4 naust i rekke i område N2. Retningsgivende plassering vist i plankart, men kan justeres noe for å oppnå bedre terrengtilpasning. Denne naustrekken skal ha samme utforming og farge som naustrekker i N1 slik at det blir best mulig estetisk tilpassing til naustområdene som helhet. Det skal være minimum 2,0 m fri åpning mellom hver naustgruppe (rekke). c) Største tillatt bebygd areal (BYA) pr naust skal ikke overstige 25 m². Tak skal utføres som saltak. Maksimal tillatt mønehøyder er 4,5 m og maksimal tillat gesimshøyde er 3,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bygningen skal ikke innredes til overnatting. d) Hvert naust kan fradeles med egen tomt frem til sjø med inntil BYA=100 m 2 pr tomt/naust. Fradeling skal sikre mulighet for vedlikehold av bygg på egen tomt. e) Plassering av naust skal være til minst mulig sjenanse for allmennhetens frie ferdsel. Det skal ikke settes opp stengsler o.l. som fører til privatisering av strandsonen. 3.5 Uteoppholdsareal, UT1. a) Innenfor område avsatt til uteopphold UT1 kan det opprettholdes og etableres nye grøntområder. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Kjøreveg (offentlig), Lysthusveien. a) Eksisterende kommunal veg, Lysthusveien, innenfor planområdet kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. ID Side 3 av 6

4 4.2 Felles atkomst (privat), FA1-FA3. a) FA1-FA3 er felles atkomst for alle hyttene/naust i planområdet samt brukere av båtusett og flytebrygge. For drift og vedlikehold av veien henvises til veilovens Annen veggrunn tekniske anlegg. a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg. 4.4 Snuplass a) Innenfor område avsatt til snuplass kan det gjøres nødvendige fyllinger og terrengtilpasninger. 4.5 Båtutsett a) Innenfor område avsatt til snuplass kan det støpes såle og legges skinner. 4.6 Parkeringsplass, P1-P7. a) Det skal settes av minimum 1,5 parkeringsplasser og 2 sykkelparkeringer pr fritidsbolig/fritidsleilighet innenfor planområdet. Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. Av dette dekkes 1 parkeringsplass og 2 sykkelparkeringer på egen tomt for fritidsboliger og 5 garasjeplasser for fritidsleiligheter inkl. sykkelparkering langs Fjordstua. b) Unntak for parkering på egen tomt gjelder H11 og H12 som får parkering på P1 og P2. c) Parkeringsplass P1 og P2 gjelder for H11, H12 og H14. d) Parkeringsplass P3 og P4 gjelder for H1-H10 og H13. e) Parkeringsplass P5, P6 og P7 gjelder for båtutsett og SB1. f) Antall parkeringsplasser skal være i samsvar med Bodø Kommunes parkeringsvedtekter. 5.1 Friområde, FR1-FR5. 5 GRØNNSTRUKTUR a) Innenfor område regulert til friluftsformål, FR1-FR5 er det ikke tillatt med motorisert ferdsel og det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg. Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmennheten og skal benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. ID Side 4 av 6

5 6.1 Småbåthavn, SB1. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG a) Område SB1 er avsatt til flytebrygger for fortøyning av fritidsbåter, samt i nødvendig utstrekning forankring/landfeste samt bølgebrytere i tilknytning til anlegget. Flytebrygge og bølgebrytere skal ha en forsvarlig forankring. Det kan anlegges inntil 25 båtplasser. Retningsgivende plassering vist i plankart. b) Alle inngrep i sjøområder, som utlegging av flytebrygger eller lignende, må behandles etter havne- og farvannsloven 18 andre ledd før iverksetting. 6.2 Friluftsområder i sjø og vassdrag, FRLV1. a) Innenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er til hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom området. Området FRLV1 skal benyttes til friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tillatt med tekniske installasjoner i dette området. 7.1 Frisiktsone veg. 7 HENSYNSSONER a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 meter. 8.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser ID Side 5 av 6 8 DIVERSE BESTEMMELSER a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planen skal være godkjente før det kan gis byggetillatelse. b) Det skal ikke gis ramme- og igangsettingstillatelse for oppføring av nye hytter eller seksjonering av flere fritidsleiligheter før P1, P2 og P3 er ferdig opparbeidet. Dette gjelder også for nye byggetiltak på eksisterende hyttetomter. Fradeling av tomter kan gjøres uavhengig av dette. c) Det skal ikke gis ramme- og igangsettingstillatelse for oppføring av båtusett og flytebrygge før FA3, P6 og P7 er ferdig opparbeidet. d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 8.2 Radon a) Bygninger beregnet for varig opphold av mennesker skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av

6 radon i inneluften. Det gis unntak fra krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjonen i inneluften. 8.3 Universell utforming a) Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikret tilgengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. 8.4 Energi a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 8.5 Støy a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn L den 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L 5AF 70 db. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Planbestemmelsene er utarbeidet den av A/S Salten Kartdata på vegne av Lysthushaugen AS. Revidert: SKD, , SKD, Bodø Kommune ID Side 6 av 6

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. -------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1961 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 07/3167 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 003/12 I PLAN- OG

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer