MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/08 08/00179 KJØP AV HAUGEN VEIEN 2 SAKSLISTE 0010/08 08/00091 ANSKAFFELSE MATERIELL KÅFJORD BRANNVESEN 0011/08 08/00290 STRØMSITUASJON HELSESENTER 0012/08 08/00425 KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDRINGER INDEKSBESTEMMELSER I KONTRAKTER OM VINTERVEDLIKEHOLD 0013/08 08/00552 VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG 0014/08 08/00460 FELLINGSAVGIFT FOR ELG I KÅFJORD KOMMUNE /08 08/00456 BRUK AV 50 % REGELEN FOR OLDERDALEN/NORDMANNVIK ELGVALD /08 08/00457 TILDELING OLDERDALEN / NORDMANNVIK ELGVALD 0017/08 08/00458 TILDELING MANNDALSVALDET 0018/08 08/00459 TILDELING INDRE KÅFJORD ELGVALD

2 0019/08 08/00563 FORSLAG TIL ORGANISERING OG REGLEMENT - HAVNEUTVALGENE 0020/08 08/00493 BETALINGSSATSER FOR UTTAK AV STRØM - DJUPVIK FISKERIHAVN 0021/08 08/00383 SØKNAD OM LAGRING AV DIESELTANK PÅ ALMENNINGSKAIA I DJUPVIK 0022/08 08/00495 OVERVÅKINGSANLEGG - DJUPVIK FISKERIHAVN 0023/08 08/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANNONSERING - LIVREDDEREN 0024/08 08/00584 KLAGE PÅ VEDTAK 16/08 ANG. SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Asle Tveitnes Leder Ina Engvoll e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0009/08 Kåfjord kommune KJØP AV HAUGEN VEIEN 2 Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/00179 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0010/08 Kommunestyret /08 Driftsutvalg /08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Bakgrunn. Kåfjord kommune har tilbud om kjøp av Haugenvn. 2 i Olderdalen, for sum kr ,- slik bygget står i dag. Bygget har grunnflate på 462 m2. I tillegg er det 2. etasje over deler av bygget på 126 m2. Rafthøyde er ca 4,5 m. Deler av bygget er innredet for forretning, postkontor (nå fraflyttet) og spiserom/sos.rom. Resten av bygget er uinnredet (fremstår som sammenhengende lagerlokale). Deler av dette er utleid som lager. Eksisterende leiekontrakter overtas ved kjøp. Oppsigelsesfrister for eksisterende leieavtaler varierer fra 3 6 måneder. Uinnredet del av bygget vil i praksis kunne tas i bruk i løpet av kort tid. Tomta er på ca m2. Kommunal bruk av eiendommen. Kåfjord kommune vil kunne bruke bygget som garasje for bokbuss (ny bokbuss leveres høsten -08), lager for materiell tilhørende bokbuss, brannstasjon, garasje og lager for feier og for IUA (Interkommunalt utvalg for akuttforurensning), lager for møbler, inventar og utstyr for sosialkontoret (nåværende lager i gml. legekontor må avvikles på grunn av salg av kommunale boligbygg), lager for møbler, inventar og utstyr for rådhuset (dette lagres nå i gml. legekontor), lager for papir- og renholdsartikler (nå brukes tilfeldige rom i kjelleren på Olderdalen skole), samt lager/garasje for uteseksjonen/driftsavdelingen. Tomten ligger slik til og er av størrelse som tillater felt for brannvesenet for frigjøringsøvelser, samt brannslukkingsøvelser for brannvesenet og for grupper av ansatte, elever og andre. Dette er aktiviteter som til nå vanskelig har latt seg gjennomføre uten sjenanse for andre. Ved kjøp av denne eiendommen vil nåværende bannstasjon frigjøres for lager, verksted eller garasje for driftsavdelingen. Side 3 av 36

4 Sak 0009/08 Økonomi. I tillegg til kjøpesum er det behov for midler til nødvendige tilpasninger av bygget til formål som nevnt foran. Med bakgrunn i gjeldende norm for verkstedbygg fremkommer følgende kostnader: 1. Riving 2/3 av nåværende postlokaler: kr ,- 2. Nye delevegger: kr ,- 3. Støvbinding/maling betonggulv: kr ,- 4. El (lys og varme): kr ,- 5. Nye porter m/ monteringskostnader: kr ,- 6. Vann og avløp: kr ,- 7. Adm., ledelse, kontroll: kr ,- 8. Uforutsett: kr ,- Sum kr ,- 25% m.v.a. kr ,- Sum bygging/tilpasning kr ,- Kjøpesum: kr ,- Tinglysning, dok.avg. kr ,- kr ,- Sum prosjektkostnad: kr ,- Bygget har samlet gulvareal på 588 m2. Dette gir kr 4.902,21 pr. m2 golvareal, hvilket anses som svært rimelig. Vurdering. Bygget er utført i stål, og holder tilfredsstillende teknisk nivå i forhold til beskrevet bruk. Utførelsen medfører lave fremtidige vedlikeholdskostnader. Eiendommen ligger gunstig til, med gode inn- og utkjøringsforhold for store kjøretøy. Dette er viktig både for bokbuss og brannbil, men også i forbindelse med vareleveranser og ved utkjøring av møbler, inventar og andre varer. Tomta gir videre gode parkeringsforhold for innsatspersonell ved alarm, og ved øvelser og opplæring av både brannpersonell og andre. Eiendommen ligger også relativt gunstig til med rimelig avstand til naboer og gjenboere. Dette gir plass for øvelsesområde både for brannslokkingsøvelser og frigjøring ved trafikkuhell, uten at slike aktiviteter sjenerer andre. Område for slokkeøvelser vil kunne benyttes av eget mannskap, og ikke minst i forhold til demonstrasjon og opplæring av andre grupper. Dette er muligheter som til nå vanskelig har kunnet latt seg gjennomføre, og som har vært savnet. På grunn av manglende plass må nåværende brannstasjon erstattes med ny. Nåværende brannstasjon har også merknader i forhold til HMS for over- og tilliggende kontorer. Brannmateriell motorer, pumper, sager osv.) avgir lukt og gass, som kan være ubehagelig og plagsom for omgivelsene. Side 4 av 36

5 Sak 0009/08 Alternativ bruk av nåværende lokaler vil derfor være gunstig for øvrige deler av rådhuset. Feier har behov for garasje og plass for materiell, utstyr og verkstedbenk. Nåværende feiergarasje benyttes til dels som lager og til dels som verksted av uteseksjonen. Kåfjord kommune huser utstyr for IUA. Dette gjelder oljelenser, bark samt diverse bekledning og oppsamlingsutstyr. Dette skal til enhver tid være klar til bruk, og krever hensiktsmessig plass. Slik det er i dag er det grunnet uklar lagring høyst usikkert om lenser og bark kan tas i bruk på så kort tid som nødvendig. Både brannmannskaper og feier har behov forgarderobe med tilfredsstillende sanitære forhold, dvs. toalett og dusj. Dette ivaretas uten store tilpasninger i det tilbudte bygget. Det leis nå lokaler for bokbussen i Haugenvegen 2. Det er ikke avgrenset eget lokale for bokbussen. Dette er en lite gunstig situasjon, og medfører at utstyr lagres privat og fraktes fram og tilbake ved behov. Den nye bokbussen som kommer i løpet av høsten -08 er vesentlig større enn nåværende, og krever større plass. I tillegg er det behov for mellomlagring av div. materiell og utstyr tilhørende bokbussen. Dette er hensyntatt i planen for bruk av bygget. Alternative lokaler i området er for tiden ikke tilgjengelig. Gamle legekontor har de siste årene blitt benyttet som lager for møbler, inventar og utstyr tilhørende sosialkontoret. Kontormøbler, -inventar og annet utstyr fra rådhuset lagres samme sted. Ettersom disse lokalene nå selges, må alternative lagringslokaler skaffes. Nye lokaler må være tilfredsstillende for lagring av slikt materiell. Diverse papir og renholdsartikler lagres i dag i tilgjengelige lokaler i kjelleren på Olderdalen skole. Dette krever mye og tung manuell håndtering og bæring inn og ut. Lettere tilgjengelige lokaler vil lette arbeidssituasjonen vesentlig for de som berøres av dette. Noe av arealene i dette bygget vil bli tilgjengelig for driftsavdelingen, og kan benyttes som lager, garasje eller verksted. Det samme gjelder nåværende brannstasjon og feiergarasje som ved kjøp av angjeldende bygg vil bli frigjort. Detaljer omkring utnyttelse av alle disse lokalene må utformes nærmere av driftsavdelingen. Anbefaling. Sett i lys av kostnadene ved overtakelse og tilpasning av bygget og mulighetene for god utnyttelse av bygget, anbefaler rådmannen at bygget kjøpes til framforhandlet pris. Kostnadene pr.m2 er så lave at det på ingen måte kan sammenlignes med nytt bygg. Rådmannen legger også vekt på at ny bokbuss og nytt materiell til brannvesenet krever nye lokaler. Når nye lokaler samtidig gir muligheter for å dekke andre og sårt tiltrengte behov, synes kjøp av bygget å være svært fordelaktig. Kjøp av bygget gir også muligheter for bedring av HMS-forhold ved rådhuset. Ved lettere tilgjengelige lagerlokaler vil også arbeidssituasjonen for berørt personell bedres vesentlig. Side 5 av 36

6 Sak 0009/08 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune kjøper eiendommen Haugenveien 2 fra BM Eiendom DA for kr ,-. Kostnadene ved overdragelsen stipuleres til kr ,- og dekkes av kommunen. 2. Kåfjord kommunestyre bevilger kr ,- til nødvendig tilpasning av bygget. 3. Det totale beløpet på kr ,- dekkes ved låneopptak. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0010/08 Resultat: Tilbakesendt for ny behandling Behandling i utvalget: I alt 15 I alt 14 I alt 15 Kent-Arne Marthinsen og Arne Mathisen erklærte seg inhabile og fratrådte. Ordfører Bjørn Inge Mo ba kommunestyret vurdere hans habilitet og fratrådte. Det ble enstemmig vedtatt at Bjørn Inge Mo er habil til å være med på behandling av saken. Bjørn Inge Mo tiltrådte. AP/SP/SV fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til hovedutvalg for drift. Saken forutsettes ferdigbehandlet i kommunestyret innen utgangen av 1. halvår Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken sendes tilbake til hovedutvalg for drift. Saken forutsettes ferdigbehandlet i kommunestyret innen utgangen av 1. halvår Utvalg: Driftsutvalg Møtedato: Sak: PS 0007/08 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Vedtak i k-sak 10/08 ble som følger; Saken sendes tilbake til hovedutvalg for drift. Saken forutsettes ferdigbehandlet i kommunestyret innen utgangen av 1. halvår Magne Monsen /Asle Tveitnes foreslår at saka utsettes og ber om en utredning fra avdeling for teknisk drift/kultur i forhold til planlegging av framtidig lagervirksomhet og lager for bokbussen, samt en saksutredning hvordan av vedtatt brannplan skal gjennomføres. Saka fremmes for utvalget på neste møte. Side 6 av 36

7 Sak 0009/08 Utsettelsesforslaget tas opp til avstemning. 4 stemte for utsettelse, 1 stemte i mot. Tormod Jensen kommer med følgende protokolltilførsel: Driftsutvalget ser at kommunen med sine ulike aktiviteter har et stort behov for dette bygget. Det anbefales at Haugenvn. 2 kjøpes og ominnredes. Dette for å dekke nåværende og ikke minst framtidig behov, slik det er beskrevet i saksutredningen. Dersom det ikke er politisk flertall for kjøp av bygget vil driftsutvalget på det sterkeste anbefale at det inngås langvarig leieavtale av Haugenvn. 2 med selger BM Eiendom AS. Vedtak: Saka utsettes og ber om en utredning fra avdeling for teknisk drift/kultur i forhold til planlegging av framtidig lagervirksomhet og lager for bokbussen, samt en saksutredning hvordan av vedtatt brannplan skal gjennomføres. Saka fremmes for utvalget på neste møte Som vedlegg følger utredning fra kulturkonsulenten vedrørende garasje og lager for bokbussen ( vedlegg 1), samt utredning fra avdelingsleder drift vedrørende lager m.m. for driftsavdelingen (vedlegg 2). Som vedlegg 3 følger skjematisk oversikt for gjennomføring av vedtak i k.sak 27/07. Her fremgår den tid (minimumstid) som vil medgå for å gjennomføre vedtaket. I vedlegg 4 vises den tid det tar å gjennomføre nødvendig utdanning av tilstrekkelig antall mannskaper med påkrevd kompetanse for å flytte hovedstasjonen. Vedtak i k.sak 27/07 fremgår av vedlegg 5. Kostnadene for gjennomføring av dette vedtaket fremgår av bilagene i sak 27/07.. Forutsetningene for gjennomføring er som følger (jf. vedtaket): 1. Krav til sikker innsatsstyrke som grunnlag for søknad om dispensasjon. 2. Beredskapen skal ikke svekkes i tiden fram til flyttingen er gjennomført (også krav i hht forskriften) stasjonsmodell med brannbil ved hver stasjon. 4. Kompetansekrav i hht forskrifter skal følges (også krav i forskriftene). 5. Midler for ombygginger og innredninger av stasjoner bevilges i Lokaliteter til stasjoner skal vurderes som leieavtaler der det er mulig, dersom kommunen ikke har egne egnede lokaler. Generelle forutsetninger som følge av lov, forskrift og veiledning: a. Ny ROS-analyse som grunnlag for søknad om fravik (dispensasjon) fra forskriftskrav om lokalisering. b. Minimumskrav vedrørende antall utrykningsledere/befal. c. Krav til oppmøtetid og tid til innsats iverksettes. Side 7 av 36

8 Sak 0009/08 Øvrige forutsetninger: Årlige bevilgninger for gjennomføring. Dette som tillegg til ordinær drift og løpende investeringer. Praktisk gjennomførbarhet i forhold til opplæring/utdanning. Opplæring skjer i all hovedsak ved interkommunalt samarbeid, da utgiftene ellers ikke kan fordeles på flere kommuner, samt fordi desentralisert opplæring krever minimumsstørrelser på klassene. Der det kreves opplæring på brannskolen kan det for øvrig ikke forventes at det gis plass til flere elever pr. år fra samme kommune. I praksis vil hovedstasjon være der brannvesenets ledelse er lokalisert. Inntil nå og inntil vedtak i k.sak 27/07 faktisk er gjennomført, er hovedstasjonen i Olderdalen. Under henvisning til vedlegg 3 og 4 vil denne situasjonen vedvare i flere å framover. Med unntak av lokalisering av brannvesenets ledelse vil det praktisk sett ikke være nevneverdige forskjeller fra lokalstasjoner med egne kjøretøy til hovedstasjon. Det viktige her vil være å få stasjonene etablert i samsvar med utviklingen av mannskaper, kompetanse og materiell/utstyr. I Manndalen forhandles det for tiden om leie av nye lokaler. Utfallet av dette vil trolig være klar til neste møte i utvalget. I Birtavarre avventes situasjonen noe i påvente av stadfesting av eventuelle nye leiemuligheter. I Olderdalen foreligger ingen leietilbud, men derimot tilbud om kjøp av bygg som i tillegg til brannstasjon også tilfredsstiller behovet for garasje og lager for driftsavdelingen og for bokbuss. Dette gir god utnyttelse av lokaler og utstyr. Det vises i den sammenheng til første del av saksframstillingen og til utredninger fra leder teknisk drift og kulturkonsulent. Nåværende lokaler her tilfredsstiller ikke behovene fra nytt kjøretøy og utstyr, og medfører at forutsatt beredskap ikke opprettholdes. Det vises her til vurderingen foran i saksfremstillingen. Gjennomføring av vedtak i k.sak 27/07 er som det framgår av vedlegg 3 og 4 i stor grad avhengig av hvordan opplæring/kompetansetilgang kan gjennomføres. Dette er videre avhengig av løpende bevilgninger og praktisk gjennomførbarhet. Oppsettene i vedlegg 3 og 4 er optimistisk vurdert og er et minimum av tidsbruk. Hvert trinn i opplæringen forutsetter at foregående trinn er gjennomført og bestått. Deretter kan neste trinn søkes for inntak/iverksetting etterfølgende år. Der det forutsettes opplæring på brannskolen, kan det ikke forventes at flere personer fra samme kommune får plass samme år på samme kurs. For utrykningsledere (krav om minimum 4), kan det forventes at dette alene kan ta 3 4 år. For disse arbeides det for tiden med å etablere desentralisert utdanningsmodell. Det er usikkert når dette iverksettes, hvor store klasser det blir krav om, og når nabokommuner eventuelt har behov for tilsvarende utdanninger. Kostnadene med opplæring, personlig utstyr, annet utstyr og materiell er redegjort for i k.sak 27/07. Her er også redegjort for nødvendige investeringer. Side 8 av 36

9 Gáivuona suohkan Sak 0010/08 Kåfjord kommune ANSKAFFELSE MATERIELL KÅFJORD BRANNVESEN Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: M80 Arkivsaksnr.: 08/00091 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/08 Formannskapet /08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Saken dreier seg om anskaffelse av diverse driftsmateriell for brannvesenet, og ble opprinnelig behandlet i k.sak 78/07 med vedtak om at nødvendig beløp skulle forsøkes innarbeidet i budsjettet for Ved en inkurie ble dette utelatt i forbindelse med sluttbehandlingen av budsjettet for Utstyr/materiell som inngår i saken er personsøkere, pumper, røykdykkerutstyr, løfteputer, slangebroer, slanger, strålerør, gren m.v. Dette er materiell som grunnet reduserte bevilgninger senere år bare i liten grad er anskaffet eller erstattet. Foreslått bevilgning med kr ,- i denne saken vil ikke dekke totalbehovet. Nye bevilgninger forutsettes derfor innarbeidet i budsjettene for de nærmeste årene. Personsøkere. Samtlige mannskaper skal være utstyrt med personsøkere for hurtig utkalling/alarmering av innsatsstyrken. Nåværende personsøkere er anskaffet ca 1995, og svært mange av disse er nå defekte. Røykdykkerutstyr. Kommunestyret har bestemt at brannvesenet i Kåfjord skal ha røykdykkere. Branndokumentasjonen fastslår videre at det skal være 3 stasjoner. Den forskriftskrevde opplæringen av brannmannskaper inkluderer røykdykkeropplæring. Dette krever forskriftsmessig og godkjent utstyr. Etter hvert som opplæringen av mannskapene når et tilfredsstillende nivå på alle stasjoner, vil en kunne oppnå svært god effekt av kort utrykningstid. Brannvesenet har ikke tilstrekkelig antall røykdykkersett til de som er godkjente røykdykkere, og noe eldre utstyr er defekt og tatt ut av drift. Forutsatt røykdykkerinnsats er derfor i dag ikke gitt uansett hendelse. Dette svekker mulighetene for korrekt og tilstrekkelig innsats. Slangebroer, slanger, strålerør m.m. Dette er materiell som i ulik grad benyttes i alle innsatser og under alle forhold. Det er derfor stor slitasje og skadefrekvens på dette utstyret. Dette innebærer at det uten jevnlig utskifting/erstatning blir lite eller ingenting igjen av utstyret. Side 9 av 36

10 Sak 0010/08 I tillegg er det vedtatt anskaffelse av nye kjøretøy som også skal utstyres med tilstrekkelig mengde tilsvarende materiell/utstyr. Løfteputer. Løfteputer benyttes i hovedsak ved trafikkulykker og andre uhell/ulykker der personer sitter fast og ikke kan frigjøres uten bruk av tekniske hjelpemidler. Frigjøring av personer eller løft av gjenstander er langt sikrere og ikke minst hurtigere ved bruk av slikt utstyr enn ved manuelle og/eller hydrauliske utstyr. Brannvesenet i Kåfjord har ved flere anledninger savnet slikt utstyr. Pumper. Kåfjord brannvesen mangler i dag mindre pumper som er lett å frakte med seg i terrenget. Det finnes heller ikke pumper beregnet for urent vann, for eksempel ved oversvømmelser, flom, tømming av kjellere osv. I tillegg betinger anskaffelse av flere kjøretøy økt antall pumper. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til materiell til brannvesenet. 2. Utgiftene belastes budsjettpost Utstyr til brannvern som tilføres kr ,-. Budsjettpost Formannskapets reserve - reduseres tilsvarende. 3. Rådmannen foretar budsjettreguleringen. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0017/08 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Saken utsettes. Det bes om at behovet spesifiseres og prioriteres. Saken tas deretter opp til ny behandling. Vedtak: Saken utsettes. Det bes om at behovet spesifiseres og prioriteres. Saken tas deretter opp til ny behandling Som grunnlag for saken foreligger slik spesifikasjon (i prioritert rekkefølge): 1. Personsøkere kr ,- 2. Varselkjegler m/ lys kr 8.000,- 3. Strålerør kr ,- 4. Slangebro kr ,- 5. Slanger kr ,- 6. Baserør kr 7.000,- Sum kr ,- Side 10 av 36

11 Sak 0010/08 I tillegg skal tankbil som også krever utstyr settes i drift. Tankbil: Strålerør kr ,- Grenrør kr 4.000,- Slanger kr ,- Stender kr 9.000,- Skumpistol kr 4.500,- Slangebru kr 5.000,- Varselkjegler kr 4.000,- kr ,- Sum total kr ,- Ved samlet innkjøp antas beløpet å kunne reduseres til ca kroner. I tillegg til begrunnelser / kommentarer innledningsvis i denne saken, gis følgende tilleggsopplysninger om de enkelte poster: Varselkjegler m/ lys: Benyttes for å varsle trafikk om situasjon som krever særskilt oppmerksomhet og veiene benyttes som del av innsatsområde. Spesielt ved vanskelige føreforhold og uoversiktlige og trange områder er det viktig at trafikken varslet tidlig for å unngå nye vanskelige situasjoner. Slangebro: Benyttes på veier og trafikkerte områder for å verne slanger, spesielt mot piggdekk, og for å lette kjøretøyenes passering av utlagte slanger under trykk. Manglende slangebro medfører betydelige skader på slangemateriellet, med etterfølgende kassering og store utgifter. Skumpistol: Benyttes i hovedsak ved biluhell for å slokke brann og for å sikre alle typer innsatspersonell. Stender: Benyttes for å kunne koble brannslanger til vannledninger i brannkum. Rådmannens opprinnelige innstilling opprettholdes. Side 11 av 36

12 Gáivuona suohkan Sak 0011/08 Kåfjord kommune STRØMSITUASJON HELSESENTER Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/00290 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/08 Driftsutvalg / Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Rapport fra Rambøll A/S Notat fra elektriker Saksutredning: Nødstrøm og hovedfordeling på helsesenteret er nå så utdatert at det må iverksettes tiltak for å kunne ha en tilfredsstillende drift. Nødstrømsaggregatet er av eldre årgang(1977) og er dimensjonert etter datidens krav og behov. I ettertid har behovet endret seg og aggregatets kapasitet er for liten. Dette huskes best gjennom Narve der vi ikke klarte å levere nok strøm, og i etterkant har strømforbruket i tillegg økt både gjennom ambulanseleiligheten og økt utbygging/behov. Anlegget er i dag overbelastet og det har nylig vært brann i inntakskabler på grunn av dette. Hovedfordelingen er også av utgått dato og må utbedres snarest. Kommunen har engasjert Rambøll til vurdering og kostnadsestimat. Gjennom denne vurderingen kommer det frem flere forhold som må tas på alvor. Det kommer klart frem at betjening av sikringene innebærer personfare og brannfare (jf vedlegg) Kostnadene med utskifting av aggregat er på ,- inkl mva Kostnadene med uskifting av hovedtavle er ,- inkl mva Utskifting av nytt nødstrømsaggregat og ny hovedfordeling må gjennomføres snarest. Viser for øvrig til vedlagte notater. Totale kostnader er ,-. Saken legges frem uten innstilling Side 12 av 36

13 Gáivuona suohkan Sak 0012/08 Kåfjord kommune KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDRINGER INDEKSBESTEMMELSER I KONTRAKTER OM VINTERVEDLIKEHOLD Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: Q03 &02 Arkivsaksnr.: 08/00425 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0012/08 Driftsutvalg / Formannskapet Bilag: Særutskrift driftsutvalgssak 8/08 Klage fra Manndalen Maskin v/jarle Pedersen Klage fra Djupvik Camp og Maskin v/jim Roar Wiik Saksutredning: Hovedutvalget for drift vedtok i sak 8/08 følgende; Ved første gangs prisjustering brukes SSB s konsumprisindeks med basis i indeksen for Fra og med skal SSB s kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier nr 05135, vinterdrift av veier være gjeldende. Bakgrunnen for saka var at anbyderne for vintervedlikehold reagerte etter at indeksregulering for høsten 2007 gav en prisstigning på kun 0,42%. Indeksreguleringa ble foretatt med bakgrunn i prisstigning med basis i konsumprisindeksen. Rådmannens tilrådning var at Gàivouna Kåfjord brukte SSB s kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier nr 05135, vinterdrift av veier, og at indeksen ble lagt til grunn for utregning av prisstigning fra og med Begge klagerne etterspør hvorfor ikke indeks for vinterdrift av veier, ikke skal være gjeldende før fra og med Klagerne ber om endring av bruk av indeks skal være gjeldende fra og med Dette med bakgrunn i at bruk av konsumprisindeksen gav en prisstigning på kun 0,42%, særlig med bakgrunn i en markant økning i dieselprisen. Klagerne påpeker at rett bruk av indeks ville ført til en prisstigning på 4,64%, noe som til en viss grad hadde dekket de prisstigningene som klagerne har hatt i forhold til utgifter til diesel, maskindeler, lønn, forsikring ets. Videre anføres det at andre kommuner, deriblant Nordreisa, og Mesta bruker indeks for vinterdrift av veier. Rådmannens vurdering Vedtak i sak 8/08 er etter Forvaltningslovens (fvl) bestemmelser et enkeltvedtak som kan påklages, jamfør fvl. 28, og klagene anses som rett innkommet iht fvl. 29. Ut fra den saksbehandling som ble gjort i sak 8/08, ser ikke rådmannen at det er kommet inn nye moment i forhold til den saksutredning som ble foretatt. Rådmannen belyste i saksutredninga de forhold som klagerne tar opp. Ut fra de moment som klagerne tar opp, kan ikke rådmannen se at det er nye moment som er tilkommet i saka, eller tidligere ikke godt nok belyst. Rådmannens vurdering av klagen er at denne ikke tas til følge. Side 13 av 36

14 Sak 0012/08 Rådmannens innstilling: Klagen fra Manndalen Maskin v/jarle Pedersen, og Djupvik Camp og Maskin v/jim Roar Olsen om at bruk av indeks for drift og vedlikehold av veier nr 05135, vinterdrift av veier, skal være gjeldende fra og med , tas ikke til følge. Side 14 av 36

15 Gáivuona suohkan Sak 0013/08 Kåfjord kommune VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: D34 Arkivsaksnr.: 08/00552 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Bilag: Vedlegg 1 Forslag til tjenesteytingsavtale Vedlegg 2 kravspesifikasjon Saksutredning: Kåfjord kommune har siden 1997 hatt en tjenesteytingsavtale med Kåfjord menighetsråd om bruk av kommunens ansatte til drift og vedlikehold av kirkegårdene samt avtale om bruk av utstyr. Ny tjenesteytingsavtale ble tatt opp til politisk behandling i fsak 0058/07 der det ble vedtatt at eksisterende avtale skulle evalueres til en løsning som er optimal for begge parter. Utfordringen med eksisterende avtale er skjev fordeling av ressursene gjennom året der gravere gjennom sommerhalvåret ikke har vært tilgjengelig for øvrige driftsoppgaver. Gjennom evalueringsarbeidet ble en enige om at kommunen skulle gå inn i forhandlinger med Kåfjord Vekst om stell av grøntarealer for å kunne frigjøre ressurser til primæroppgaver. Gjennom drøftinger har kommunen kommet frem til en omforent avtale om stell av kommunens grøntanlegg(jf vedlegg) Dette skal gjennomføres som en prøveording for sesongen 2008 og videreføres dersom dette fungerer etter hensikten. Ut fra dette skal kommunen fremdeles utføre tjenesten for menighetsrådet som omhandler åpning og lukking av graver samt oppsett av støtter. Avtalen vil kunne frigjøre ressurser til utførelse av primæroppgaver og medfører ikke merutgifter for kommunen. Kostnadene ved dette tas gjennom regulering internt på kapittel 1.6 slik tilføres kr ,- ekskl mva, kapittel med arter 0701,0708,1202,1214,1600,1701,1702,1853,200,2003,2008,2012,2501,4291 reduseres tilsvarende. Rådmannens innstilling: 1. Avtale om stell av kommunale grøntanlegg godkjennes. Budsjettregulering vedtas som beskrevet. Side 15 av 36

16 Gáivuona suohkan Sak 0014/08 Kåfjord kommune FELLINGSAVGIFT FOR ELG I KÅFJORD KOMMUNE 2008 Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: 231 K40 Arkivsaksnr.: 08/00460 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Fellingsavgift for elg skal være med å dekke utgifter i forbindelse med ettersøk av skadet vilt. Uten fellingsavgift har kommunen ingen faste inntekter som kan dekke disse utgiftene. Fra sentrale myndigheter er det foreslått at det skal betales kr 465,- for fellingstillatelse på voksen elg og kr 270,- for kalv. Kåfjord kommune støtter disse satsene. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune fastsetter fellingsavgiften for voksne elg til kr 465,- og kr 270,- for kalv i Side 16 av 36

17 Gáivuona suohkan Sak 0015/08 Kåfjord kommune BRUK AV 50 % REGELEN FOR OLDERDALEN/NORDMANNVIK ELGVALD40 Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 08/00456 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0015/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: På grunn av sterk elgbestand i området anbefales det at 50 % regelen benyttes for dette området også i 2008 og at det kan tildeles 2 dyr på dette vald. Valdet er godkjent med da elgareal. Det bør utarbeides driftsplan for området. Kommunen oppfordrer elgvaldene i dette området til samarbeid om en felles driftsplan. Ut fra den tanken om oppbygging av en produktiv elgbestand i hele kommunen bør det ikke tildeles flere dyr i dette området i Rådmannens innstilling: På grunn av bra med elg i dette området vedtas det å bruke 50 % regelen under årets tildeling. Olderdalen/Nordmannvik elgvald kan tildeles to dyr i Side 17 av 36

18 Gáivuona suohkan Sak 0016/08 Kåfjord kommune TILDELING OLDERDALEN / NORDMANNVIK ELGVALD Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 08/00457 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: På grunn av sterk elgbestand i området brukes 50 % regelen i dette området også i Valdet er godkjent med da elgareal. Etter vedtaket om bruk av denne regelen kan det tildeles to dyr i dette området. Det bør utarbeides driftsplan for området. Kommunen oppfordrer elgvaldene i dette området til samarbeid om en felles driftsplan. Ut fra den tanken om oppbygging av en produktiv elgbestand i hele kommunen bør det ikke tildeles mer enn to dyr i dette området i Rådmannens innstilling: Olderdalen/Nordmannvik elgvald tildeles en kalv og ett valgfritt dyr i Side 18 av 36

19 Gáivuona suohkan Sak 0017/08 Kåfjord kommune TILDELING MANNDALSVALDET Saksbehandler: Ina Engvoll Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 08/00458 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Valdet er på ca da elgareal og kan derfor tildeles to elger med dagens arealkrav. Det bør utarbeides driftsplan for hele området. Kommunen oppfordrer elgvaldene i denne delen av kommunen til samarbeid om en felles driftsplan. Ut fra den tanken om oppbygging av en produktiv elgbestand i hele kommunen bør det ikke tildeles flere dyr i dette området i Rådmannens innstilling: Manndalsvaldet får tildelt 1elgkalv og 1 okse i Side 19 av 36

20 Gáivuona suohkan Sak 0018/08 Kåfjord kommune TILDELING INDRE KÅFJORD ELGVALD Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 08/00459 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/08 Driftsutvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Valdet består av ca da elgareal og med dagens arealkrav kan det tildeles to elger. Det bør utarbeides driftsplan for hele området. Kommunen oppfordrer elgvaldene i denne delen av kommunen til samarbeid om en felles driftsplan. Ut fra den tanken om oppbygging av en produktiv elgbestand i hele kommunen bør det ikke tildeles flere dyr i dette området i Rådmannens innstilling: Indre Kåfjord elgvald får tildelt en elgkalv og ett valgfritt dyr i Side 20 av 36

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Kommunestyret. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719 200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.06.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asle Tveitnes Leder KÅAP Liv

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT MØTE I HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING 19.02.2007

HOVEDUTSKRIFT MØTE I HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING 19.02.2007 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT MØTE I HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING 19.02.2007 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 07/00180 KÅFJORD BRANNVESEN-HANDLINGSPLAN 2007 0002/07 06/00901 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer