Institusjonsplan. Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institusjonsplan. Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)"

Transkript

1 Institusjonsplan Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)

2 Innhold 1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON... 4 Ledelse, administrasjon og styring... 4 Senterets møtestruktur... 4 Ansattes deltakelse i beslutningsprosessene MÅLGRUPPE MÅLSETTING OG METODIKK... 5 Målsetting... 5 Metodikk INSTITUSJONENS MATERIELLE STANDARD... 7 * Tilstrekkelige fellesarealer... 7 * Lokaler egnet til fritidsaktiviteter... 8 * Lokaler egnet til samvær med familie... 8 * Egnede utearealer... 8 * Tilstrekkelig lekemateriell... 8 * Tilfredstillende vedlikehold og hygienisk standard... 9 Byggtegninger, fotografier og /eller beskrivelser av de overnevnte forhold Barnerom Barnerom Barnerom Stue Kjøkken Baderom Baderom Stue b. Enkeltrom c. Lokaler INSITUSJONENS LOKALISERING i. Skole og barnehagetilbudet ii: Leke og fritidsmuligheter iii. Arbeidsmuligheter iv. Offentlig kommunikasjon BEMANNING OG DE ANSATTES KOMPETANSE Nivå og bredde i kompetansen... 17

3 Arbeidsplan Navn på leder og stedfortreder Kompetanse for leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Stedfortreder: Thomas Chytra Faglig veiledning og opplæring FORHOLD KNYTTET TIL BEBOERNE Oppbevaring av private eiendeler Medisinsk tilsyn og behandling Oppbevaring og behandling av personopplysninger a. Rutiner for håndtering av personopplysninger, internt b. Dokumentasjon vedr, meldeplikt, konsesjonsbestemmelser Beboernes medvirkning a. Ivaretakelse av beboernes medbestemmelse INTERNKONTROLL Egenerklæring for internkontroll... 21

4 1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Ledelse, administrasjon og styring Barnas Omsorgshjem Trondheim, heretter kalt BOT er et samarbeidsprosjekt mellom aksjeselskapene Trondheim Private Omsorgstjeneste og Trondheim Aktiv Omsorg. Daglig leder i hvert av de respektive firmaene inngår i ledergruppen i BOT. BOT har en administrativ leder og en faglig leder som også fungerer som stedfortreder. Administrativ leder er øverste leder i organisasjonen og rapporterer direkte til ledergruppen som består av daglig leder og faglig leder i hvert av aksjeselskapene. Senterets møtestruktur a. Inntaksmøte: Avholdes i ledergruppen ved henvendelse angående nye beboere. Ledergruppen vil da ut fra presentasjon av kandidat fatte avgjørelse om innvilgelse av opphold eller avslag. b. Ledermøte: Avholdes 1 gang per måned. Leder og faglig leder rapporterer til ledergruppen. c. Eksterne møter med samarbeidspartnere avholdes etter behov. Ansattes deltakelse i beslutningsprosessene Ansatte inngår i team knyttet til hver enkelt beboer. Teamene rundt hver beboer utarbeider plan for oppholdet og hvilken kartlegging som skal utføres. Møtene avholdes før beboer ankommer og deretter ved behov. Teammøter benyttes til å diskutere tiltaksplaner i de tilfeller der dette er påkrevd fra oppdragsgivers side. Personalmøter benyttes til å drøfte aktuelle saker fra arbeidsplassen og til å planlegge driften videre i samråd med de ansatte. Her er prosedyrer, HMS, sykefravær og arbeidstid faste saker som tas opp.

5 2. MÅLGRUPPE Barn i alderen 0-12 år Vi kan ta imot barn avhengig av problemområdene barna har. BOT skal gi et tilbud til barn som er plassert etter lov om barnevernstjenester 4-4, 4-6 og Omsorgssvikt Ulike adferdsforstyrrelser Manglende sosial kompetanse og kunnskap, lav selvtillit Integreringsproblematikk Dårlig fungering ifb. med barnehage/skole og miljø Det å være pårørende til psykisk syke og rusmiddelavhengige Mangelfulle relasjoner og mangel på trygge, forutsigbare voksenmodeller Tapsopplevelser i forhold til det etablerte barnehage/skole- og hjelpeapparat Barn som trenger oppfølging i sitt nærmiljø før, under og etter opphold ved BOT Ulike sykdomstilstander og oppfølging av disse sammen med sykepleier Det å ha en fremmedkulturell bakgrunn 3. MÅLSETTING OG METODIKK Målsetting Vår målsetting er å istandgjøre barnet til å være et individ som kan delta og fungere i en familie samt ute i samfunnet. At barnet kan etterleve de normer og retningslinjer som gjelder i barnets fremtidige livssituasjon. Metodikk Vår omsorgsfilosofi bygger på en holistisk (helhetlig) tilnærming. Vi tar hensyn til at mennesker har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. En god relasjon kjennetegnes ved trygghet, empati, akseptering, emosjonell tilstedeværelse og respekt for barnas subjektive opplevelse. Herunder kommer også personalets evne til å lytte, observere og å forstå. Dette beskriver godt vår hverdag med erfaringer i arbeidet med barn. Vi

6 deltar i barnas svingninger mellom sorg og glede, sinne og frustrasjon samtidig som vi tilstreber å oppnå et miljø preget av aksept, trygghet og tillit til hverandre. En god relasjon mellom personalet og barnet er avgjørende for et vellykket opphold. Dette kan hjelpe barn og unge til å håndtere den smertefulle ensomheten, hjelpeløsheten og isolasjonen som enkelte kan føle som sitt største problem. Vi ønsker at fellesskapet mellom barnet og personalet skal føre til at barnet blir oppmerksom på sine muligheter og ressurser. Dette for at barnet skal får lyst til å prøve ut nye mestring - og problemløsningsstrategier der den enkelte har mulighet for dette. Hos oss møtes ikke barnet som eier av diagnoser, sykdommer eller med problemer, men som et individ med opplevelser og ønsker. Barnas Omsorgshjem sin oppgave er sammen å skape mening og få barnet til å føle seg forstått. Dette skaper grobunn for nye opplevelser og nye strukturer i selvopplevelsen. Vi har et aktivt menneskesyn. Vi ser mennesket som et individ som er i stand til å ta selvstendige valg. Søker å realisere seg selv og som stadig er underveis mot ny vekst og utvikling. Dette skjer i et gjensidig samspill med omgivelsene. Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Den er ikke kun et skritt på veien mot å bli voksen så derfor må barndommen få sin tid og ikke bare forseres så fort som mulig. Vi er opptatt av barns medvirkning, noe som betyr at vi vektlegger barnas egen aktivitet, deres valg og innflytelse. Det er barna som vet mest om det å være barn. Derfor vil vi ikke at alt skal styres og tilrettelegges av voksne. Vi ser på leken som en sentral livskvalitet for barn. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek, førstehåndserfaringer og sosialt samspill. Vi tar utgangspunkt i nyere forskning og teori omkring tilknytning og foreldre-barn samspill og utvikling (Tronick 1999; Weinberg m.fl. 1999; Aron 1996; Stolorow 1997). Dette danner grunnlag for hvilke faktorer som er sentrale for utvikling hos mennesker, også for barn. Barnas Omsorgshjem er tilhenger av systemteori og vi støtter oss særlig til teoriene til Gregory Bateson og Urie Bronfenbrenner. Vår holdning er at mennesker er født positive, ( også barn) søkende og sosialt mestrende. Dersom mennesker utvikler andre egenskaper kan dette forklares i individets opplevelser. Sentralt i vårt arbeide er psykodynamisk teori og behandlingstilnærming med spesielt fokus på relasjoner, emosjoner og selvopplevelse. Vi har forståelse av relasjon som en to veis påvirkning mellom voksne og barn der anerkjennelse av hverandre er meget viktig. Alle barn må få mulighet til å være seg selv og bli godtatt for den de er og hva de står for. Blir vi ikke anerkjent og godtatt av andre mennesker kan dette være med på å skape utrygghet og mistrivsel. Mye negativ påvirkning/tilbakemeldinger fra andre vil kunne ha negativ virkning for en persons selvtillit. Positive og anerkjennende tilbakemeldninger fører til økt selvtillit. Vi har respekt for barnas lek og den friheten som ligger i leken. I asymmetriske relasjoner mellom voksne og barn er barnet mye mer prisgitt voksnes reaksjoner og definisjoner enn omvendt. Vi har en anerkjennende holdning i forhold til barna og forstår nødvendigheten av å legge til rette for lek samt gå inn i leken på barnas premisser. En relasjon kan ikke bli anerkjennende hvis den ene parten ser på seg selv som mer eller mindre verd enn den andre (Bae, ). Vi mener at anerkjennelse ikke kan oppfattes som kommunikasjon det er en væremåte eller holdning. Vi mener anerkjennelse er å la andre få være ekspert på

7 sine egne erfaringer og opplevelser. Anerkjennende relasjoner er en forutsetning for utvikling av autonomi/ selvbestemmelse hos et individ (utvikling av selvtillit, selvrespekt og respekt for andre). Vi ser det som et mål vi ønsker å tilstrebe. Som voksne må vi respektere lekens egenart og at barn har rett til egne følelser og opplevelser på lik linje med voksne. Barn er ikke annenrangs mennesker men likeverdige med oss som voksne ut ifra sitt ståsted. Vi ser mennesket som grunnleggende godt. Dette innebærer at vi bevisst ønsker å fremme de positive tendensene i mennesket. Ethvert menneske skal møtes med toleranse og respekt uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi mener at ethvert menneske er unikt og at ulikhet er en styrke. Den viktigste leveregelen vi på Barnas Omsorgshjem har er den Gyldene regel: du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg! Denne regelen vil vi skal ligge til grunn i alle sosiale relasjoner; barn-barn, voksen-voksen og ikke minst voksen-barn relasjonen. Vi forstår sosialiseringsbegrepet som en tosidig prosess som i tillegg til videreføring av kultur og tradisjoner også gir rom for barnets utvikling av selvstendighet og skapende fantasi samt utvikling av sin egen kultur. Vi slutter oss til at sosialisering står for de prosessene som innebærer at barnet blir sosialt dvs tar til seg normer, verdier og livsmønster i samfunnet og utvikler kontakt med andre. Ferdigheter i å omgås andre og selvstendighet som individ. Vår oppfatning er at barns læring og utvikling skjer i samspillet med andre mennesker og samfunnet rundt dem. Vi anser det som normalt at konflikter oppstår og vi er åpne for at problemer og konflikter skal tas opp. Vi tror at konflikter medfører vekst og utvikling. Forholdet mellom barn, foreldre/foresatte og personalet i Barnas Omsorgshjem er det som binder oss sammen. Hvordan vi samarbeider på ulike nivåer, hvordan vi møter hverandre og andre som kommer til oss, hvordan vi snakker sammen, hvilke aktiviteter vi har, dagsrytme, ukerytme, periodeplaner. Årshjulet vårt er det som holder oss i gang og skaper kvalitet, trygghet og utvikling. Her legger vi vekt på både nytenkning og tradisjoner. 4. INSTITUSJONENS MATERIELLE STANDARD BOT oppfyller materielle krav etter forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 * Tilstrekkelige fellesarealer -BOT har en stor stue med egen avdeling med ett stort spisebord., samt stor veranda og ett stort aktivitetsrom. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3a

8 * Lokaler egnet til fritidsaktiviteter -BOT har en stor stue, med egen avdeling med ett stort spisebord, samt stor veranda og ett stort aktivitetsrom, se vedlegg med bilder. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3b * Lokaler egnet til samvær med familie - BOT har ikke avsatt ett eget rom til samvær men tar i bruk aktivitetsrommet når det skal være samvær. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3c * Egnede utearealer Utenfor BOT er det et stort grøntareal, og kort vei til andre store grøntarealer i nærområdet. Kort vei også til marka. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3d * Tilstrekkelig lekemateriell -BOT har kjøpt inn en del materiell for inneaktiviteter, og komplimenterer dette etter barnas behov og ønsker. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3e

9 * Tilfredstillende vedlikehold og hygienisk standard - De ansatte ved BOT ivaretar dette og kvalitetsikrer dette. Se eget skjema for renholdsrutiner. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3f

10 Byggtegninger, fotografier og /eller beskrivelser av de overnevnte forhold Barnerom 1

11 Barnerom 2 Barnerom 3

12 Stue Kjøkken

13 Baderom 1 Baderom 2

14 Stue

15 b. Enkeltrom Vi har enkeltrom til alle barn. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 c. Lokaler For beboerne vil opplæring, for eksempel lekselesing, foregå på spisebordet i stuen alternativt på aktivitetsrommet eller på barnets eget rom. Utover dette følger det enkelte barn undervisning i skole / barnehage / dagtilbud. Vi ser det ikke som et behov å ha egne lokaler for intern opplæring av ansatte, da dette ivaretas i eksterne lokaler som vi leier fast i Teglgården i Fossegrenda. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 5. INSITUSJONENS LOKALISERING i. Skole og barnehagetilbudet Vi har forutsatt at barnet skal fortsette med sine aktiviteter på dagtid, skole /barnehage / dagtilbud. Der dette ikke er aktuelt, ivaretar vi dette i samarbeid med kommunens skole og barnehagetilbud. Dersom det skulle være behov for å trekke inn eksterne lærere til barnet så leies dette inn eksternt i samarbeid med oppdragsgiver. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4 ii: Leke og fritidsmuligheter Det er store grønntarealer utenfor BOT. Da vi er lokalisert 10 minutter utenfor Trondheim sentrum er det kort vei til kultur og fritidstilbud. Der er kort vei til marka og mulighet for friluftsaktiviteter. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 iii. Arbeidsmuligheter Om et barn som bor ved BOT trenger en mulighet til å arbeide så blir dette avklart ved inntak. Vi har kontakter med flere steder blant annet gårdsbruk med dyr, der barnet kan arbeide. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4

16 iv. Offentlig kommunikasjon BOT ligger sentralt plassert i Trondheim og har i sin umiddelbare nærhet med hyppige bussavganger. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4

17 6. BEMANNING OG DE ANSATTES KOMPETANSE I henhold til forskrift om krav til kvalitet og intern kontroll i barnevernsinstitusjoner 5. Nivå og bredde i kompetansen Type kompetanse, relevant erfaring og stillingsstørrelse Stab/Administrasjon Stab/Administrasjon Relevant erfaring (i ant. Påbegynte mnd) Stillingsstørrelse i prosent Øyvind A. Olsen Leder Thomas Chytra Fagansvarlig Grethe Enlid Daglig leder TPO Helle Samdal Daglig leder TAO Type kompetanse, relevant erfaring og stillingsstørrelse Navn Relevant utdanning Relevant erfaring (i ant. Påbegynte mnd) Stillingsstørrelse i prosent Ine Kristin Gossmann Barnevernspedagog Renate Kristiansen Barnevernspedagog Stine Marita Kringen Barnevernspedagog Therese Rebbestad Barnevernspedagog Hege Johnsen Sykepleier Maria Knutsen Sykepleier Monica Kristoffersen Sykepleier Mai Hilde Kvernvik Assistent 24 18,5 Marianne Geisnes Assistent 36 18,5 Hilde Bolland Assistent 12 12,9 Thomas Berg Omsorgsarbeider 24 12,9 Johansen Vibeke Leistad Barne- og ungdomsarbeider 48 18,5 Andel ansatte med 0-4 år, 5-8 og mer enn 8 års erfaring fra tilsvarende virksomhet (i %) 0-4 år 5-8 år Over 8 år 75% 6,25% 18,75%

18 Arbeidsplan BOT har en 3-delt turnus, fordelt på dagvakt, seinvakt og nattvakt. Firmaet samarbeider tett med de ansatte omkring arbeidsplan, vakttider og natt-, lørdag og søndags- og helligdagsarbeid. Alle forhold knyttet til arbeidstidsordninger er ut fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Arbeidsplan/turnus vedlagt. 3 ukers arbeidsplan som rullerer ( uke osv). Generelle vaktkategorier og arbeidstid Vakttid Antall timer Dagvakt ,25 timer Seinvakt ,50 timer Nattvakt timer

19 Navn på leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Faglig leder/stedfortreder: Thomas Chytra Kompetanse for leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Utdanning: Sykepleier og høgskoleutdanning i Offentlig Administrasjon og Ledelse. Arbeidskompetanse: Assisterende avdelingssykepleier medisinsk klinikk, St Olavs Hospital, Fagkoordinator Privat Omsorgsfirma, Sykepleier ved St Olavs Hospital. Ervervet kompetanse ved å arbeide mange år med barn med fysisk og psykisk utviklingshemming. Blant annet Cerebral parese og Aspergers syndrom. Arbeidet ved Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital som sykepleier og Assisterende avdelingssykepleier. Faglig leder/stedfortreder: Thomas Chytra Utdanning: Sykepleier. Kompetanse: Faglig leder ved 2 forskjellige private omsorgsfirmaer. Ervervet kompetanse ved å arbeide mange år med små syke barn, med massivt behov for medisinsk kompetanse og omsorg. Lik ens foreldre med store behov for samtaler og tilstedeværelse. Arbeidet ved ulike avdelinger ved RIT, nå St. Olavs sykehus. Jobbet med barn og unge og deres problematikk som utekontakt i Klæbu kommune, med deltagelse inn i skolemiljø og BFT i kommunen. Ledet arbeidet vet Trondheim Kommunes Helse og Overdoseteam.

20 Faglig veiledning og opplæring Ved Bot har vi samlinger hver måned for de ansatte, der det er satt av tid til å ta opp problemstillinger som kan dukke opp. Disse problemstillingene blir så diskutert og ved behov varslet videre til barne og ungdomspsykologen vi har knyttet til oss. Han kommer og holder en veiledningsrunde neste møte. Vi har også daglige og ukentlige møter. De daglige møtene der nattevakt og dagpersonalet og faglig leder snakker om hvordan siste døgn har gått og hva som skal skje det neste døgnet. De ukentlige møtene som avholds sumerer opp oppholdet så langt og legger grunnlaget for rapporten som sendes til de på forhånd avtalte samarbeidspartnere. Vedrørende opplæring, så vil faglig leder stå for denne og således sikre at alle ansatte får samme opplæring og informasjon om rutiner ift. barnet, foreldre/foresatte og eksterne samarbeidspartnere. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og intern kontroll i barnevernsinstitusjoner 5 7. FORHOLD KNYTTET TIL BEBOERNE Oppbevaring av private eiendeler Private eiendeler oppbevares inne på beboerens rom, det føres oversikt over einedelene på eget ark som legges i barnets mappe. Penger og verdifulle gjenstander oppbevares i låsbart skap ved BOT. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 6 Medisinsk tilsyn og behandling Ved BOT forholder vi oss til barnets fastlege evt. lege ved eventuell sykehusavdeling, somatisk/psykiatrisk. Dersom barnet ikke har fastlege i Trondheim opprettes dette. Ved akutt sykdom brukes kommunes legevakt evt Ved andre problemstillinger og veiledning av medisinsk art brukes vår tilsynslege. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 7

21 Oppbevaring og behandling av personopplysninger a. Rutiner for håndtering av personopplysninger, internt. Alle dokumenter vedrørende beboere og deres personlige forhold oppbevares og lagres i henhold til lov 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger med forskrift 15. desember 2000 nr b. Dokumentasjon vedr, meldeplikt, konsesjonsbestemmelser. Daglig leder ved TAO AS, Helle Samdal er ansvarlig, melding er oversendt datatilsynet, svar ettersendes. Virksomheten er ikke underlagt konsesjonsbetemmelser. Beboernes medvirkning a. Ivaretakelse av beboernes medbestemmelse. Ved BOT har vi en morgensamling med barna der de kan komme med ønsker og der vi planlegger/forteller hva dagen bringer. Vedrørende de minste barna er deres medvirkning ivaretatt av oppdragsgiver/foreldre/foresatte. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 9 8. INTERNKONTROLL Egenerklæring for internkontroll Se vedlegg.

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer