Institusjonsplan. Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institusjonsplan. Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)"

Transkript

1 Institusjonsplan Barnas Omsorgshjem Trondheim (BOT)

2 Innhold 1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON... 4 Ledelse, administrasjon og styring... 4 Senterets møtestruktur... 4 Ansattes deltakelse i beslutningsprosessene MÅLGRUPPE MÅLSETTING OG METODIKK... 5 Målsetting... 5 Metodikk INSTITUSJONENS MATERIELLE STANDARD... 7 * Tilstrekkelige fellesarealer... 7 * Lokaler egnet til fritidsaktiviteter... 8 * Lokaler egnet til samvær med familie... 8 * Egnede utearealer... 8 * Tilstrekkelig lekemateriell... 8 * Tilfredstillende vedlikehold og hygienisk standard... 9 Byggtegninger, fotografier og /eller beskrivelser av de overnevnte forhold Barnerom Barnerom Barnerom Stue Kjøkken Baderom Baderom Stue b. Enkeltrom c. Lokaler INSITUSJONENS LOKALISERING i. Skole og barnehagetilbudet ii: Leke og fritidsmuligheter iii. Arbeidsmuligheter iv. Offentlig kommunikasjon BEMANNING OG DE ANSATTES KOMPETANSE Nivå og bredde i kompetansen... 17

3 Arbeidsplan Navn på leder og stedfortreder Kompetanse for leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Stedfortreder: Thomas Chytra Faglig veiledning og opplæring FORHOLD KNYTTET TIL BEBOERNE Oppbevaring av private eiendeler Medisinsk tilsyn og behandling Oppbevaring og behandling av personopplysninger a. Rutiner for håndtering av personopplysninger, internt b. Dokumentasjon vedr, meldeplikt, konsesjonsbestemmelser Beboernes medvirkning a. Ivaretakelse av beboernes medbestemmelse INTERNKONTROLL Egenerklæring for internkontroll... 21

4 1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Ledelse, administrasjon og styring Barnas Omsorgshjem Trondheim, heretter kalt BOT er et samarbeidsprosjekt mellom aksjeselskapene Trondheim Private Omsorgstjeneste og Trondheim Aktiv Omsorg. Daglig leder i hvert av de respektive firmaene inngår i ledergruppen i BOT. BOT har en administrativ leder og en faglig leder som også fungerer som stedfortreder. Administrativ leder er øverste leder i organisasjonen og rapporterer direkte til ledergruppen som består av daglig leder og faglig leder i hvert av aksjeselskapene. Senterets møtestruktur a. Inntaksmøte: Avholdes i ledergruppen ved henvendelse angående nye beboere. Ledergruppen vil da ut fra presentasjon av kandidat fatte avgjørelse om innvilgelse av opphold eller avslag. b. Ledermøte: Avholdes 1 gang per måned. Leder og faglig leder rapporterer til ledergruppen. c. Eksterne møter med samarbeidspartnere avholdes etter behov. Ansattes deltakelse i beslutningsprosessene Ansatte inngår i team knyttet til hver enkelt beboer. Teamene rundt hver beboer utarbeider plan for oppholdet og hvilken kartlegging som skal utføres. Møtene avholdes før beboer ankommer og deretter ved behov. Teammøter benyttes til å diskutere tiltaksplaner i de tilfeller der dette er påkrevd fra oppdragsgivers side. Personalmøter benyttes til å drøfte aktuelle saker fra arbeidsplassen og til å planlegge driften videre i samråd med de ansatte. Her er prosedyrer, HMS, sykefravær og arbeidstid faste saker som tas opp.

5 2. MÅLGRUPPE Barn i alderen 0-12 år Vi kan ta imot barn avhengig av problemområdene barna har. BOT skal gi et tilbud til barn som er plassert etter lov om barnevernstjenester 4-4, 4-6 og Omsorgssvikt Ulike adferdsforstyrrelser Manglende sosial kompetanse og kunnskap, lav selvtillit Integreringsproblematikk Dårlig fungering ifb. med barnehage/skole og miljø Det å være pårørende til psykisk syke og rusmiddelavhengige Mangelfulle relasjoner og mangel på trygge, forutsigbare voksenmodeller Tapsopplevelser i forhold til det etablerte barnehage/skole- og hjelpeapparat Barn som trenger oppfølging i sitt nærmiljø før, under og etter opphold ved BOT Ulike sykdomstilstander og oppfølging av disse sammen med sykepleier Det å ha en fremmedkulturell bakgrunn 3. MÅLSETTING OG METODIKK Målsetting Vår målsetting er å istandgjøre barnet til å være et individ som kan delta og fungere i en familie samt ute i samfunnet. At barnet kan etterleve de normer og retningslinjer som gjelder i barnets fremtidige livssituasjon. Metodikk Vår omsorgsfilosofi bygger på en holistisk (helhetlig) tilnærming. Vi tar hensyn til at mennesker har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. En god relasjon kjennetegnes ved trygghet, empati, akseptering, emosjonell tilstedeværelse og respekt for barnas subjektive opplevelse. Herunder kommer også personalets evne til å lytte, observere og å forstå. Dette beskriver godt vår hverdag med erfaringer i arbeidet med barn. Vi

6 deltar i barnas svingninger mellom sorg og glede, sinne og frustrasjon samtidig som vi tilstreber å oppnå et miljø preget av aksept, trygghet og tillit til hverandre. En god relasjon mellom personalet og barnet er avgjørende for et vellykket opphold. Dette kan hjelpe barn og unge til å håndtere den smertefulle ensomheten, hjelpeløsheten og isolasjonen som enkelte kan føle som sitt største problem. Vi ønsker at fellesskapet mellom barnet og personalet skal føre til at barnet blir oppmerksom på sine muligheter og ressurser. Dette for at barnet skal får lyst til å prøve ut nye mestring - og problemløsningsstrategier der den enkelte har mulighet for dette. Hos oss møtes ikke barnet som eier av diagnoser, sykdommer eller med problemer, men som et individ med opplevelser og ønsker. Barnas Omsorgshjem sin oppgave er sammen å skape mening og få barnet til å føle seg forstått. Dette skaper grobunn for nye opplevelser og nye strukturer i selvopplevelsen. Vi har et aktivt menneskesyn. Vi ser mennesket som et individ som er i stand til å ta selvstendige valg. Søker å realisere seg selv og som stadig er underveis mot ny vekst og utvikling. Dette skjer i et gjensidig samspill med omgivelsene. Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Den er ikke kun et skritt på veien mot å bli voksen så derfor må barndommen få sin tid og ikke bare forseres så fort som mulig. Vi er opptatt av barns medvirkning, noe som betyr at vi vektlegger barnas egen aktivitet, deres valg og innflytelse. Det er barna som vet mest om det å være barn. Derfor vil vi ikke at alt skal styres og tilrettelegges av voksne. Vi ser på leken som en sentral livskvalitet for barn. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek, førstehåndserfaringer og sosialt samspill. Vi tar utgangspunkt i nyere forskning og teori omkring tilknytning og foreldre-barn samspill og utvikling (Tronick 1999; Weinberg m.fl. 1999; Aron 1996; Stolorow 1997). Dette danner grunnlag for hvilke faktorer som er sentrale for utvikling hos mennesker, også for barn. Barnas Omsorgshjem er tilhenger av systemteori og vi støtter oss særlig til teoriene til Gregory Bateson og Urie Bronfenbrenner. Vår holdning er at mennesker er født positive, ( også barn) søkende og sosialt mestrende. Dersom mennesker utvikler andre egenskaper kan dette forklares i individets opplevelser. Sentralt i vårt arbeide er psykodynamisk teori og behandlingstilnærming med spesielt fokus på relasjoner, emosjoner og selvopplevelse. Vi har forståelse av relasjon som en to veis påvirkning mellom voksne og barn der anerkjennelse av hverandre er meget viktig. Alle barn må få mulighet til å være seg selv og bli godtatt for den de er og hva de står for. Blir vi ikke anerkjent og godtatt av andre mennesker kan dette være med på å skape utrygghet og mistrivsel. Mye negativ påvirkning/tilbakemeldinger fra andre vil kunne ha negativ virkning for en persons selvtillit. Positive og anerkjennende tilbakemeldninger fører til økt selvtillit. Vi har respekt for barnas lek og den friheten som ligger i leken. I asymmetriske relasjoner mellom voksne og barn er barnet mye mer prisgitt voksnes reaksjoner og definisjoner enn omvendt. Vi har en anerkjennende holdning i forhold til barna og forstår nødvendigheten av å legge til rette for lek samt gå inn i leken på barnas premisser. En relasjon kan ikke bli anerkjennende hvis den ene parten ser på seg selv som mer eller mindre verd enn den andre (Bae, ). Vi mener at anerkjennelse ikke kan oppfattes som kommunikasjon det er en væremåte eller holdning. Vi mener anerkjennelse er å la andre få være ekspert på

7 sine egne erfaringer og opplevelser. Anerkjennende relasjoner er en forutsetning for utvikling av autonomi/ selvbestemmelse hos et individ (utvikling av selvtillit, selvrespekt og respekt for andre). Vi ser det som et mål vi ønsker å tilstrebe. Som voksne må vi respektere lekens egenart og at barn har rett til egne følelser og opplevelser på lik linje med voksne. Barn er ikke annenrangs mennesker men likeverdige med oss som voksne ut ifra sitt ståsted. Vi ser mennesket som grunnleggende godt. Dette innebærer at vi bevisst ønsker å fremme de positive tendensene i mennesket. Ethvert menneske skal møtes med toleranse og respekt uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi mener at ethvert menneske er unikt og at ulikhet er en styrke. Den viktigste leveregelen vi på Barnas Omsorgshjem har er den Gyldene regel: du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg! Denne regelen vil vi skal ligge til grunn i alle sosiale relasjoner; barn-barn, voksen-voksen og ikke minst voksen-barn relasjonen. Vi forstår sosialiseringsbegrepet som en tosidig prosess som i tillegg til videreføring av kultur og tradisjoner også gir rom for barnets utvikling av selvstendighet og skapende fantasi samt utvikling av sin egen kultur. Vi slutter oss til at sosialisering står for de prosessene som innebærer at barnet blir sosialt dvs tar til seg normer, verdier og livsmønster i samfunnet og utvikler kontakt med andre. Ferdigheter i å omgås andre og selvstendighet som individ. Vår oppfatning er at barns læring og utvikling skjer i samspillet med andre mennesker og samfunnet rundt dem. Vi anser det som normalt at konflikter oppstår og vi er åpne for at problemer og konflikter skal tas opp. Vi tror at konflikter medfører vekst og utvikling. Forholdet mellom barn, foreldre/foresatte og personalet i Barnas Omsorgshjem er det som binder oss sammen. Hvordan vi samarbeider på ulike nivåer, hvordan vi møter hverandre og andre som kommer til oss, hvordan vi snakker sammen, hvilke aktiviteter vi har, dagsrytme, ukerytme, periodeplaner. Årshjulet vårt er det som holder oss i gang og skaper kvalitet, trygghet og utvikling. Her legger vi vekt på både nytenkning og tradisjoner. 4. INSTITUSJONENS MATERIELLE STANDARD BOT oppfyller materielle krav etter forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 * Tilstrekkelige fellesarealer -BOT har en stor stue med egen avdeling med ett stort spisebord., samt stor veranda og ett stort aktivitetsrom. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3a

8 * Lokaler egnet til fritidsaktiviteter -BOT har en stor stue, med egen avdeling med ett stort spisebord, samt stor veranda og ett stort aktivitetsrom, se vedlegg med bilder. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3b * Lokaler egnet til samvær med familie - BOT har ikke avsatt ett eget rom til samvær men tar i bruk aktivitetsrommet når det skal være samvær. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3c * Egnede utearealer Utenfor BOT er det et stort grøntareal, og kort vei til andre store grøntarealer i nærområdet. Kort vei også til marka. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3d * Tilstrekkelig lekemateriell -BOT har kjøpt inn en del materiell for inneaktiviteter, og komplimenterer dette etter barnas behov og ønsker. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3e

9 * Tilfredstillende vedlikehold og hygienisk standard - De ansatte ved BOT ivaretar dette og kvalitetsikrer dette. Se eget skjema for renholdsrutiner. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3f

10 Byggtegninger, fotografier og /eller beskrivelser av de overnevnte forhold Barnerom 1

11 Barnerom 2 Barnerom 3

12 Stue Kjøkken

13 Baderom 1 Baderom 2

14 Stue

15 b. Enkeltrom Vi har enkeltrom til alle barn. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 c. Lokaler For beboerne vil opplæring, for eksempel lekselesing, foregå på spisebordet i stuen alternativt på aktivitetsrommet eller på barnets eget rom. Utover dette følger det enkelte barn undervisning i skole / barnehage / dagtilbud. Vi ser det ikke som et behov å ha egne lokaler for intern opplæring av ansatte, da dette ivaretas i eksterne lokaler som vi leier fast i Teglgården i Fossegrenda. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 5. INSITUSJONENS LOKALISERING i. Skole og barnehagetilbudet Vi har forutsatt at barnet skal fortsette med sine aktiviteter på dagtid, skole /barnehage / dagtilbud. Der dette ikke er aktuelt, ivaretar vi dette i samarbeid med kommunens skole og barnehagetilbud. Dersom det skulle være behov for å trekke inn eksterne lærere til barnet så leies dette inn eksternt i samarbeid med oppdragsgiver. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4 ii: Leke og fritidsmuligheter Det er store grønntarealer utenfor BOT. Da vi er lokalisert 10 minutter utenfor Trondheim sentrum er det kort vei til kultur og fritidstilbud. Der er kort vei til marka og mulighet for friluftsaktiviteter. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 3 iii. Arbeidsmuligheter Om et barn som bor ved BOT trenger en mulighet til å arbeide så blir dette avklart ved inntak. Vi har kontakter med flere steder blant annet gårdsbruk med dyr, der barnet kan arbeide. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4

16 iv. Offentlig kommunikasjon BOT ligger sentralt plassert i Trondheim og har i sin umiddelbare nærhet med hyppige bussavganger. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 4

17 6. BEMANNING OG DE ANSATTES KOMPETANSE I henhold til forskrift om krav til kvalitet og intern kontroll i barnevernsinstitusjoner 5. Nivå og bredde i kompetansen Type kompetanse, relevant erfaring og stillingsstørrelse Stab/Administrasjon Stab/Administrasjon Relevant erfaring (i ant. Påbegynte mnd) Stillingsstørrelse i prosent Øyvind A. Olsen Leder Thomas Chytra Fagansvarlig Grethe Enlid Daglig leder TPO Helle Samdal Daglig leder TAO Type kompetanse, relevant erfaring og stillingsstørrelse Navn Relevant utdanning Relevant erfaring (i ant. Påbegynte mnd) Stillingsstørrelse i prosent Ine Kristin Gossmann Barnevernspedagog Renate Kristiansen Barnevernspedagog Stine Marita Kringen Barnevernspedagog Therese Rebbestad Barnevernspedagog Hege Johnsen Sykepleier Maria Knutsen Sykepleier Monica Kristoffersen Sykepleier Mai Hilde Kvernvik Assistent 24 18,5 Marianne Geisnes Assistent 36 18,5 Hilde Bolland Assistent 12 12,9 Thomas Berg Omsorgsarbeider 24 12,9 Johansen Vibeke Leistad Barne- og ungdomsarbeider 48 18,5 Andel ansatte med 0-4 år, 5-8 og mer enn 8 års erfaring fra tilsvarende virksomhet (i %) 0-4 år 5-8 år Over 8 år 75% 6,25% 18,75%

18 Arbeidsplan BOT har en 3-delt turnus, fordelt på dagvakt, seinvakt og nattvakt. Firmaet samarbeider tett med de ansatte omkring arbeidsplan, vakttider og natt-, lørdag og søndags- og helligdagsarbeid. Alle forhold knyttet til arbeidstidsordninger er ut fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Arbeidsplan/turnus vedlagt. 3 ukers arbeidsplan som rullerer ( uke osv). Generelle vaktkategorier og arbeidstid Vakttid Antall timer Dagvakt ,25 timer Seinvakt ,50 timer Nattvakt timer

19 Navn på leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Faglig leder/stedfortreder: Thomas Chytra Kompetanse for leder og stedfortreder Leder: Øyvind Olsen Utdanning: Sykepleier og høgskoleutdanning i Offentlig Administrasjon og Ledelse. Arbeidskompetanse: Assisterende avdelingssykepleier medisinsk klinikk, St Olavs Hospital, Fagkoordinator Privat Omsorgsfirma, Sykepleier ved St Olavs Hospital. Ervervet kompetanse ved å arbeide mange år med barn med fysisk og psykisk utviklingshemming. Blant annet Cerebral parese og Aspergers syndrom. Arbeidet ved Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital som sykepleier og Assisterende avdelingssykepleier. Faglig leder/stedfortreder: Thomas Chytra Utdanning: Sykepleier. Kompetanse: Faglig leder ved 2 forskjellige private omsorgsfirmaer. Ervervet kompetanse ved å arbeide mange år med små syke barn, med massivt behov for medisinsk kompetanse og omsorg. Lik ens foreldre med store behov for samtaler og tilstedeværelse. Arbeidet ved ulike avdelinger ved RIT, nå St. Olavs sykehus. Jobbet med barn og unge og deres problematikk som utekontakt i Klæbu kommune, med deltagelse inn i skolemiljø og BFT i kommunen. Ledet arbeidet vet Trondheim Kommunes Helse og Overdoseteam.

20 Faglig veiledning og opplæring Ved Bot har vi samlinger hver måned for de ansatte, der det er satt av tid til å ta opp problemstillinger som kan dukke opp. Disse problemstillingene blir så diskutert og ved behov varslet videre til barne og ungdomspsykologen vi har knyttet til oss. Han kommer og holder en veiledningsrunde neste møte. Vi har også daglige og ukentlige møter. De daglige møtene der nattevakt og dagpersonalet og faglig leder snakker om hvordan siste døgn har gått og hva som skal skje det neste døgnet. De ukentlige møtene som avholds sumerer opp oppholdet så langt og legger grunnlaget for rapporten som sendes til de på forhånd avtalte samarbeidspartnere. Vedrørende opplæring, så vil faglig leder stå for denne og således sikre at alle ansatte får samme opplæring og informasjon om rutiner ift. barnet, foreldre/foresatte og eksterne samarbeidspartnere. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og intern kontroll i barnevernsinstitusjoner 5 7. FORHOLD KNYTTET TIL BEBOERNE Oppbevaring av private eiendeler Private eiendeler oppbevares inne på beboerens rom, det føres oversikt over einedelene på eget ark som legges i barnets mappe. Penger og verdifulle gjenstander oppbevares i låsbart skap ved BOT. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 6 Medisinsk tilsyn og behandling Ved BOT forholder vi oss til barnets fastlege evt. lege ved eventuell sykehusavdeling, somatisk/psykiatrisk. Dersom barnet ikke har fastlege i Trondheim opprettes dette. Ved akutt sykdom brukes kommunes legevakt evt Ved andre problemstillinger og veiledning av medisinsk art brukes vår tilsynslege. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 7

21 Oppbevaring og behandling av personopplysninger a. Rutiner for håndtering av personopplysninger, internt. Alle dokumenter vedrørende beboere og deres personlige forhold oppbevares og lagres i henhold til lov 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger med forskrift 15. desember 2000 nr b. Dokumentasjon vedr, meldeplikt, konsesjonsbestemmelser. Daglig leder ved TAO AS, Helle Samdal er ansvarlig, melding er oversendt datatilsynet, svar ettersendes. Virksomheten er ikke underlagt konsesjonsbetemmelser. Beboernes medvirkning a. Ivaretakelse av beboernes medbestemmelse. Ved BOT har vi en morgensamling med barna der de kan komme med ønsker og der vi planlegger/forteller hva dagen bringer. Vedrørende de minste barna er deres medvirkning ivaretatt av oppdragsgiver/foreldre/foresatte. I henhold til forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner 9 8. INTERNKONTROLL Egenerklæring for internkontroll Se vedlegg.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M44 26.10.17 SANDNES / 2017.10.30 / / SIDE 1 God kommunikasjon så viktig - og så komplisert / SIDE 2

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat av 13.11.2015 Forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Erfaringer fra Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager i Molde v/ Hilde Anne Kjørsvik

Erfaringer fra Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager i Molde v/ Hilde Anne Kjørsvik Erfaringer fra Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager i Molde v/ Hilde Anne Kjørsvik GODE RELASJONER SKAPER GODE HVERDAGER Voksenrollen Lek Voksenrollen Kommunikasjon Forståelse Gregory Bateson biolog og

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 TEMA «MEG SELV» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, førskolelærer Karina, pedagogisk Berit, pedagogisk Tone, pedagogisk Marianne, pedagogisk Veslefrikk

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2016/2017 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017

Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017 Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017 Velkommen til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er helt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Hvem er vi. Visjonen vår. Vårt mål. Vårt overordna mål:

Hvem er vi. Visjonen vår. Vårt mål. Vårt overordna mål: Hvem er vi Visjonen vår Solstua barnas hus, med barnas beste i sentrum! En barnehage full av latter og omsorgsfulle, varme og tydelige og engasjerte voksne. «Det spørsmål du ikke svarer på i dag kommer

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt - barn som pårørende av alvorlig syke og døende v/generalsekretær Randi Talseth, Voksne for Barn Gardermoen, 28.10.16 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer