Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark"

Transkript

1 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1

2 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner og sentre for foreldre og barn etter kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A, i barnevernloven. Fylkesmannens rett og plikt til å føre tilsyn fremgår nærmere av barnevernloven 5-7 og 5-7A. Ifølge forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner skal Fylkesmannen ved utgangen av året utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten, jf. 14. Tilsvarende gjelder for tilsynet med sentre for foreldre og barn, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn 28. Denne rapporten gir en oppsummering av tilsynsvirksomheten i TILSYNET MED BARNEVERNINSTITUSJONENE Fylkesmannen har i løpet av 2015 ført tilsyn med 3 enheter som driver barneverninstitusjoner i Telemark. Til sammen utgjør disse 13 avdelinger/barneverninstitusjoner som hver for seg er underlagt Fylkesmannens tilsyn. Bufetat, som er den statlige aktøren, har 4 barnevernsinstitusjoner, den private aktøren Aleris Ungplan har 9 bofelleskap. To av disse bofelleskapene drives som enetiltak. I tillegg har fylkesmannen ført tilsyn med et MTFC - behandlingsfosterhjem (Multi treatment foster care) som var etablert i fylket i en kort periode. Barneverninstitusjoner underlagt tilsyn, jf. forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner 7, 8 og 9 Barneverninstitusjoner/Enheter Ant. avdelinger Aleris Ungplan & BOI AS region sør Skien Bufetat,Agder og Telemark akutt avd. Klokkerhuset Bufetat, Telemark og Vestfold ungdomshjem Lovpålagte 1 Utførte Herav uanmeldt, jf. Sum samtaler med barn 9 Aleris BOI AS Bufetat Bufetat Sum barn plassert på tilsynstidspunktene MTFC - behandlingshjem 1 Bufetat Sum Det har blitt gjennomført totalt 34 tilsynsbesøk med barneverninstitusjonene i løpet av Dette utgjør 100 % måloppnåelse av skisserte lovpålagte besøk. Ved individtilsynsbesøk har vi tatt opp: Samtale med beboerne om hvordan de har det på institusjonen Aktuell situasjon for den enkelte beboer Aktuell situasjon på institusjonen Plasseringsvedtak Tiltaksplaner/omsorgsplaner/handlingsplaner Bruk av tvang Institusjonens oppfølging av beboerens skole-/dagtilbud Institusjonens tilrettelegging og oppfølging av beboernes rett til medvirkning Institusjonens tilrettelegging av beboernes rett til samvær med familie og venner Institusjonens oppfølging av beboernes trivsel og helse, med spesielt blikk på beboernes psykisk helse Institusjonens oppfølging av beboernes fritidsaktiviteter 1 Institusjoner som har barn plassert etter 4-24/4-26 skal besøkes minst fire ganger hvert år, øvrige minst to. Har institusjonen vært i drift en del av året, endres kravet forholdsmessig. 2

3 Institusjonenes samarbeid med andre viktige aktører i beboernes liv, spesielt kommunal barneverntjeneste Ettervern, hybeltrening / selvstendighetstrening og utflytting til egen bolig Samvær med søsken Institusjonens arbeid med samhandling mellom beboere som bor på institusjonen Ved individtilsynene er det ikke gitt noen pålegg i 2015, men det er gitt 7 begrunnede meldinger, disse ble gitt til institusjoner eid av Bufetat. Disse har omhandlet: Manglende føringer av enkeltvedtak/tvangsprotokoller Manglende lovpålagte tiltaksplaner for beboere Forhold knyttet til institusjonens bruk av handlingsplaner/planverktøy Manglende ivaretagelse av beboerens rett til medvirkning i forhold som omhandler institusjonsfelleskapet Mangelfull internettløsninger for beboerne Oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger Forhold knyttet til beboernes opplevelser av et utrygt institusjonsmiljø. Det har blitt gjennomført to tilsyn som systemrevisjon i En ved Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdelingene Kjørbekk og Larønningen, og en ved Agder og Telemark akutt, avdeling Klokkerhuset. Tema for tilsynene var: Institusjonens arbeid med forebygging av tvang. Det ble ikke konstatert avvik ved noen av institusjonene. Samtaler med beboerne, jf. forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner I 2015 gjennomførte Fylkesmannen 41 beboersamtaler på institusjonene. Til sammen bodde det 107 beboere på de tidspunktene tilsynene fant sted. Dette er ikke 107 forskjellige barn. Noen av de samme beboerne bodde på institusjonen under flere tilsynsbesøk. Det betyr at vi snakket flere ganger med noen av de samme barna. Tilsynsbesøkene ble i all hovedsak lagt til etter skoletid, men i forkant av beboernes ettermiddagsaktiviteter. I de tilfellene beboeren ikke var hjemme, ble det formidlet at vi kunne komme på nytt besøk hvis de ønsket samtale med oss. Samtalenes form blir tilpasset beboernes ønsker. I all hovedsak ønsket de fleste å samtale alene, i andre tilfeller ble samtalene gjennomført med to eller flere beboere samtidig. I noen få tilfeller har beboere ønsket å ha et personal tilstede. I samtalene ga vi informasjon om vår rolle og oppgaver, og vi leverte ut brosjyrer med kontaktinformasjon. I de tilfellene beboere ikke ønsker samtale og vedkommende var nyinnflyttet har vi likevel spurt om lov til å hilse på vedkommende. Dette gjør vi fordi vi tror og erfarer at det da er lettere for vedkommende senere å ta kontakt med oss for spørsmål og eventuelle klager. Vi har organisert tilsynet på en slik måte at det er faste team som gjennomfører tilsyn på de samme institusjonene. Dette gjør at de fleste beboerne er «kjente» med oss og de vet hvordan vi kan kontaktes dersom de ønsker kontakt utenom våre besøk. Selv om vi på forskjellige måter tilrettelegger for disse samtalene er det beboere som ikke ønsker å snakke med oss. Temaer som beboerne har tatt opp i samtale med tilsynet: Trivsel på institusjonen og tilfredshet med personalets oppfølging, omsorg og støtte Ulike problemstillinger knytta til dagliglivet på institusjonen, for eksempel matønsker, tilrettelegging av spesielle typer kosthold, kjøring til og fra aktiviteter Frustrasjon i forbindelse med personalets ulike håndtering av husregler og avtaler Beklagelser knyttet til ikke oppfylt samvær med søsken Utfordringer/utrygghet i forbindelse med opphold på akuttinstitusjon uten å vite hva som skal skje videre Institusjonens tilrettelegging i forbindelse med beboerens livssyn Uro og konflikter i beboergruppa, opplevelse av utrygghet på institusjonen Belastninger i forbindelse med å bo sammen med mange andre ungdommer Misnøye med navngitt personal Ønske om å få flytte fra institusjon Uenighet med barneverntjenesten i valg av tiltak som vedkommende skal bo i videre Usikkerhet knyttet hva som skal skje etter fylte 18 år Manglende oppfølging og oppmerksomhet fra saksbehandler i barneverntjenesten 3

4 I tillegg til besøkene på den enkelte barneverninstitusjon, har vi i løpet av året blitt oppringt av noen beboere. Disse samtalene har omhandlet mistrivsel på institusjonen og ønske om å flytte. Noen har spurt om vi kan hjelpe til med/bestemme at vedkommende skal flytte. Andre forhold i samtalene har omhandlet spørsmål og klager på ulike sider ved institusjonens tilrettelegging og behandling av beboerne i dagliglivet. I etterkant av disse samtalene har vi tatt kontakt med institusjonen for å få klarhet i problemstillingene beboerne har tatt opp med oss. En av henvendelse har resultert i egen klagebehandling og oppfølging av institusjonen. TILSYNET MED OMSORGSSENTRE FOR MINDREÅRIGE Fylkesmannen har ført tilsyn med fire omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i Telemark. Omsorgssentrene eies og drives av to privat aktører. Aleris Ungplan & BOI AS har tre omsorgssentre og Aberia Ung har et omsorgssenter. Tre av omsorgssentrene ble etablert i løpet av siste halvår 2015, og det ble derfor bare gjennomført et tilsyn ved disse sentrene. Dette anses å være oppfylt antall lovpålagt tilsyn. Omsorgssentre underlagt tilsyn, jf. forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner 7, 8 og 9 Omsorgssentre for enslige mindreårige Ant. enheter Lovpålagte Utførte Herav uanmeldt, jf. Sum samtaler med barn Sum barn plassert på tilsynstidspunktene Engelstad gård Grønli omsorgssenter Åmotbakken omsorgssenter 3 Aleris Ungplan & BOI AS Sætre omsorgssenter 1 Aberia Ung Sum På bakgrunn av den store flyktningestrømmen til Norge ble det i desember 2015 vedtatt en ny bestemmelse i Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. Denne åpner for at en kan gjøre unntak fra forskriftskrav i ekstraordinære situasjoner. Dette gir institusjoner og omsorgssentre mulighet til å ta i mot flere barn enn det er enkeltrom til. Dette har ført til at to omsorgssentre har tatt i mot flere enslige asylsøkere enn hva det opprinnelig var godkjent for. Samtaler med beboerne, jf. forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner Fylkesmannen har i løpet av året snakket med alle beboerne på omsorgssentrene på tilsynstidspunktet. Samtalene har blitt gjennomført hovedsakelig med tolk tilstede. Temaer som har blitt tatt opp ved tilsynene: Kartlegging av beboernes situasjon og behov Oppfølgingsvedak og videre planer for beboerne Skoletilbud og fritidsaktiviteter Beboernes helsesituasjon Klær og utstyr Savn etter familie Ønske om kontakt med familier i hjemland/flyktningeleirer i utlandet Trivsel ved omsorgssenteret Språk og kommunikasjonsproblemer Matønsker Tilrettelegging av religionsutøvelse Beboers rett til medvirkning i forhold som gjelder felleskapet ved omsorgssenteret 4

5 TILSYNET MED SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Det er et senter for foreldre og barn i Telemark. Det ble ikke ført tilsyn med senteret i Sentre for foreldre og barn, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn 25 Sentre for foreldre og barn Ant. enheter Gjennomført tilsyn, jf. 25 annet ledd Telemark barne- og familiesenter, foreldre og barn avdelingen 1 Bufetat 0 FYLKESMANNENS VURDERING AV SITUASJONEN I INSTITUSJONENE Vårt generelle inntrykk er at barnevernsinstitusjonene i Telemark jobber målrettet og seriøst med å sørge for at beboerne skal få et forsvarlig omsorgstilbud. Beboerne gir i all hovedsak inntrykk av å ha det bra på institusjonene, og de forteller når vi spør at personalet er «greie». Imidlertid formidler mange beboere at det er krevende å bo på en barnevernsinstitusjon. Mange forteller at det er slitsomt, og at de til tider opplever det som utrygt å bo sammen med så mange forskjellige ungdommer med ulike behov og utfordringer. De forteller også at det er vanskelig å forholde seg til mange voksne som ofte har ulik praktisering av regler og inngåtte avtaler. Dette er erfaringer som institusjonene imøtekommer med forståelse. Flere institusjoner har gjort endringer i turnus hvor en av målsettingene har vært at dette i større grad kan bidra til en mer enhetlig oppfølging av beboerne. Vi mottar informasjon om og møter mange forskjellige ungdommer. Forskjellige personer med ulike livshistorier, erfaringer, behov og interesser. Felles for mange er at de har utfordringer knyttet til både til sosial fungering, psykisk helse og skolegang. Omorganisering i Bufetat har ført til at det er færre institusjoner i fylket som tar i mot beboere på grunnlag av de såkalte atferdsbestemmelsene. Dette kan være en av grunnene til at vi har møtt færre beboere hvor rusrelaterte problemer er hovedutfordringen. Som tidligere år har vi i 2015 hatt fokus på institusjonenes oppfølging av beboernes skoletilbud/alternativt dagtilbud. Det er høyt fokus på dette arbeidet i institusjonene, og det jobbes målrettet med oppfølging og samarbeid rundt beboerens skole/opplæringstilbud. Imidlertid erfarer vi at det fortsatt er mange beboere som til dels har store utfordringer/belastninger som gjør at de har vansker med å følge opp skolen. Fylkesmannen har i ulike sammenhenger de siste årene uttrykt bekymring for den psykiske helsen til beboere på barnevernsinstitusjonene. Vi møter mange beboere som har mange og sammensatte psykiske vansker. Dette stiller store krav til institusjonens kompetanse både med tanke på å gi forsvarlig omsorg og behandling på institusjonen, og sammen med ansvarlig barneverntjeneste være en pådriver/følge opp at beboeren får nødvendig helsehjelp. I noen sammenhenger er beboerens helseproblemer av en slik karakter at institusjonen, ut i fra et forsvarlighetshensyn, finner det nødvendig å etablere rammer rundt beboerne som utfordrer de juridiske rammene for institusjonsoppholdet. 5

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra barneverntjenestene 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Hedmark

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Hedmark for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Hedmark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra barneverntjenestene 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommuner og barneverntjenester 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer du

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder .0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2. Rapporteringer fra kommuner og barneverntjenester 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

«Flyktningsituasjonen»

«Flyktningsituasjonen» «Flyktningsituasjonen» Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har, ut fra Fylkesmannen samordningsrolle og tverrsektorielle kompetanse, gitt oss følgende oppdrag: Bidra til å koordinere alle avklaringer

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Rapport fra tilsyn med barneverninstitusjoner

Rapport fra tilsyn med barneverninstitusjoner Fylkesmannen i Hedmark Rapport fra tilsyn med barneverninstitusjoner Formål og regelverk Fylkesmannen skal føre tilsyn med barneverninstitusjoner jf. lov om barneverntjenester 2-3 b, tredje ledd og samme

Detaljer

Informasjon om endringer i barnevernloven - omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur

Informasjon om endringer i barnevernloven - omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200802246-/TFU 16.06. 2008 Informasjon om endringer i barnevernloven - omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur Ved lov av

Detaljer

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nordland

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nordland for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nordland 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra barneverntjenestene 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2014. Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen.

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2014. Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer du makroene på følgende måte: I menyen i Word velger du

Detaljer

Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus

Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommunene 2.1.1 Internkontrollplikten 2.1.2 Tall som

Detaljer

Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms

Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommuner og bydeler 2.1.1 Internkontrollplikten, jf.

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark

Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommuner og bydeler 2.1.1 Internkontrollplikten,

Detaljer

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Sør-Trøndelag Embetsledelse og Kommunal- og Oppvekst- og Sosial- og Landbruk og Miljøvernadministrasjonsstab beredskapsavdeling utdanningsavdeling

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT

AKROENE ER DEAKTIVERT AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Buskerud

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Buskerud for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Buskerud 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra barneverntjenestene 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Statens Helsetilsyn postboks 8128 Dep 32 OSLO ksrapport for tilsyn med barnevernet

Detaljer

Informasjon til alle ansatte i barnevernsinstitusjoner om BUP-poliklinikkene i Hedmark og Oppland BUP

Informasjon til alle ansatte i barnevernsinstitusjoner om BUP-poliklinikkene i Hedmark og Oppland BUP Informasjon til alle ansatte i barnevernsinstitusjoner om BUP-poliklinikkene i Hedmark og Oppland BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn. med barneverninstitusjoner i Oslo og Akershus

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn. med barneverninstitusjoner i Oslo og Akershus AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer du makroene på følgende måte: for Fylkesmannens tilsyn I

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Om avdelingene og tilhørende målgrupper

Om avdelingene og tilhørende målgrupper Organisasjonsform Privat ideell stiftelse etablert i 1989 som en gave fra Kirkens Bymisjon. Om stiftelsen Opprinnelig besto stiftelsen av 1 avdeling, hvor det hovedsakelig ble drevet utredning. Tilbudet

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat av 13.11.2015 Forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Helseavdelingen Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Tilsyn med private aktører Rapport 2014 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte planlagte tilsyn med private

Detaljer

Årsrapport 2011 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus

Årsrapport 2011 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommuner og bydeler 2.1.1 Tall som gjelder meldinger,

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Systemrevisjon med Unicare Små Enheter seniorrådgiver Hilde Håland Institusjonskonferanse 11. november 2016

Systemrevisjon med Unicare Små Enheter seniorrådgiver Hilde Håland Institusjonskonferanse 11. november 2016 Systemrevisjon med Unicare Små Enheter seniorrådgiver Hilde Håland Institusjonskonferanse 11. november 2016 Systemrevisjon med Unicare Små Enheter Utført i perioden desember 2015 til mai 2016 Tema: Styring

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Horten 13.07.10 AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sender i disse

Detaljer

Historien om Stina Seniorrådgiver Anne Stiansen

Historien om Stina Seniorrådgiver Anne Stiansen Historien om Stina 1 «Det er viktig å se på feilene og lære av dem, i tillegg er det viktig å vite hva man gjør feil, slik at man kan lære av dem og derfor ønsker jeg å dele mine tanker. Jeg vil samtidig

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Ellen Ølness Nadim, Regiondirektør, Bufetat region sør 1 Barn som kommer alene til Norge BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Tre hovedoppgaver:

Detaljer

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Hvem? Ungdom mellom 13 og 24 år som har bodd i Norge opp

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Barneverntjenesten i Kongsberg

Barneverntjenesten i Kongsberg Barneverntjenesten i Kongsberg Kort om Kongsberg Ca. 27.000 innbyggere 23 ansatte Organisert i 3 team; 1) Team 1: undersøkelse, tiltak, omsorg 2) Team 2: undersøkelse, tiltak, omsorg 3) Familieteamet:

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Da er tilbakemeldingen kommet til meg. Det tar nok litt tid med postsystemet vårt.

Da er tilbakemeldingen kommet til meg. Det tar nok litt tid med postsystemet vårt. De, LL ( Fra: Grunde Halvorsen[xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx] Dato:23.01.201713:09:09 Til: Askvig, Anne Tittel: SV: SV: Tilsyn i desember Hei, Da er tilbakemeldingen kommet til meg. Det tar nok litt tid

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen Virksomhetens adresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 08.01.13 Kontaktperson

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen. Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor

Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen. Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor Bufetat, region sør 2016 MODELLBESKRIVELSE AV BARN I MEKLING (BIM) Historikk Barn i mekling (BIM)

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Hvem er de og hva trenger de? Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon av aktuell situasjon 2015: Svært få ankomster i starten av 2015 (det samme

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

MØTE MED BLD BUFDIR /

MØTE MED BLD BUFDIR / MØTE MED BLD 2.5.2018 BUFDIR / 1 Presentasjonen inneholder: Forløpet i plasseringene Beskrivelse av målgruppen «Alvorlige atferdsvansker med høy risiko for negativ utvikling» og «Alvorlige atferdsvansker

Detaljer

Musikk og rytme Gir glede og mestring

Musikk og rytme Gir glede og mestring Musikk og rytme Gir glede og mestring Hvordan igangsette musikktiltak Melum bo- og servicesenter Helene Moen Miljøbehandling Hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges for å oppnå

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600. Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600. Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600 Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger Saksnr Utvalg Type Dato 16/045 Hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Kartleggingsrapport 2017/2018 Barneverntjenestens akuttarbeid

Kartleggingsrapport 2017/2018 Barneverntjenestens akuttarbeid Kartleggingsrapport 2017/2018 Barneverntjenestens akuttarbeid Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med dialogmøtene... 1 2. Utvelgelse av kommuner og bydeler... 2 3. Oppsummering

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 08.06.2017 nr. 1042 Forskrift om endring

Detaljer

En god start. Å lykkes med omsorgssentre og bosetting av enslige mindreårige flyktninger

En god start. Å lykkes med omsorgssentre og bosetting av enslige mindreårige flyktninger En god start Å lykkes med omsorgssentre og bosetting av enslige mindreårige flyktninger En god start Å lykkes med omsorgssentre og bosetting av enslige mindreårige flyktninger I 2015 kom det rekordmange

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg mellom 16 og 18 år

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg mellom 16 og 18 år RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 Revidert 2018 2 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har

Detaljer

Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark

Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra kommunene 2.1.1 Internkontrollplikten 2.1.2 Tall som gjelder

Detaljer

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Nasjonalt seminar Lillestrøm den 14. november 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aleksander Bentsborg rådgiver Innholdet i foreldreansvaret

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg under 16 år

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg under 16 år RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 Revidert 2018 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet,

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

HELSE,- SOSIAL,- OG BARNEVERNAVDELINGEN - TILSYNSOMRÅDER. 8. November 2018

HELSE,- SOSIAL,- OG BARNEVERNAVDELINGEN - TILSYNSOMRÅDER. 8. November 2018 HELSE,- SOSIAL,- OG BARNEVERNAVDELINGEN - TILSYNSOMRÅDER 8. November 2018 1 Helse,- sosial- og barnevernavdeling - organisering Avdelingsdirektør / Fylkeslege 2 x Ass. direktør Petroleumsteam Helseteam

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer MØRE og ROMSDAL 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte Art.

Detaljer

LFB DRØMMEBARNEVERNET

LFB DRØMMEBARNEVERNET LFB DRØMMEBARNEVERNET 1 INNHOLD Forord 3 Kom tidligere inn 5 Vær tilgjengelig når vi trenger dere 6 La oss delta 8 Tenk dere om 10 Ha god nok tid 13 Få oss til å føle oss trygge 14 Tål oss sånn som vi

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Kurs i tilsynssamtaler med barn hvorfor tilsynet skal snakke med barn Hanne Knudsen Fagsjef i Statens helsetilsyn

Kurs i tilsynssamtaler med barn hvorfor tilsynet skal snakke med barn Hanne Knudsen Fagsjef i Statens helsetilsyn Kurs i tilsynssamtaler med barn hvorfor tilsynet skal snakke med barn Hanne Knudsen Fagsjef i Statens helsetilsyn fredag 7. juni 2019 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Disposisjon Historisk tilbakeblikk

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer