SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1.Det etableres et varmepumpeanlegg basert på luft/vann og el.kjel som brukes til spisslast som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. Total kostnad kr ,- 2. Det bevilges kr ,- som dekkes av låneopptak. Resterende sum, kr ,- Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 38/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Rita Hirsum Lysstad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet utsettelsesforslag: Forslag: Saken sendes tilbake til Rådmannen for vurdering av løsning og driftskostnader. Det anbefales å innhente kompetanse fra Akershus idrettskrets. Votering: AP`s forslag punkt 1 falt med 7 mot 4 stemmer (4 = 2, AP, 1 SV og 1 FRP) Arbeiderpartiet fremmet nytt forslag om Rådmannens alternativ 2: Rådmannen bes vurdere ansvar for driftskostnadene vinterhalvåret. Votering: Deretter ble Rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 3 stemmer (3=2AP og 1 SV) Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

2 Side 2 av 7 1.Det etableres et varmepumpeanlegg basert på luft/vann og el.kjel som brukes til spisslast som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. Total kostnad kr ,- 2. Det bevilges kr ,- som dekkes av låneopptak. Resterende sum, kr ,- 3. Rådmannen bes vurdere ansvaret for drifts kostnadene i vinterhalvåret. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 50/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Behandlingen fra Formannskapet var ettersendt til Kommunestyret og ble delt ut i møtet. Stein Erik Halck (H) tok opp om han var inhabil til å behandle saken med bakgrunn i at han er daglig leder i DFI. Halck fratrådte og Kommunestyret vedtok enstemmig at han var inhabil til å behandle saken etter Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Inger Ek (H) tiltrådte møtet. Rådmannen orienterte om følgende i møtet: Med bakgrunn i nye dokumenter fra Akershus idrettskrets og fotballforbundet settes saken i et nytt lys. Dette bekreftes også av dokumentasjon fra eksterne konsulenter. Dette gjør at rådmann vil anbefale saksutredningens alternativ to, med visse endringer. En endring i drift vil medføre reduserte kostnader og gjør alternativ to til det beste alternativet. Miljømessig og sikkerhetsmessig er dette en løsning som står på egne ben uavhengig av en eventuell fremtidig nærvarmeløsning. Løsningen blir rimeligere en først antatt, samtidig som det er dokumenterbare erfaringer for at dette er en god løsning. Forslag: Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderparti saksutredningens alt. 2 slik: «1. Det etableres en varmepumpeløsning basert på energibrønner og el.kjel som brukes til spisslast som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. Total kostnad kr ,-. 2. Det bevilges kr ,- som dekkes av låneopptak. Resterende sum, kr ,-» Gjermund Stormoen fremmet følgende forslag på vegne av Venstre:

3 Side 3 av 7 «Rådmannen bes som egen sak, å legge fram for Kommunestyret en sak om kjøp av miljøsertifisert strøm som en del av kommunens innkjøpspolitikk for å ta klimapolitiske hensyn.» Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne Arbeiderpartiet følgende endring i Aps forslag: «Pkt. 1 siste setning: Totalkostnad kr ,- slettes. Pkt. 2 erstattes med følgende ordlyd: Finansieringen innarbeides i tertialrapporten». Kirsti Birkeland ba på vegne av Høyre om gruppemøte. Kommunestyret tok pause for å avholde gruppemøte. Gjermund Stormoen trakk på vegne av Venstre forslaget. Votering: Ved alternativ votering over innstillingen pkt. 1 og 2 og Arbeiderpartiets endrede forslag, ble Aps forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt. 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det etableres en varmepumpeløsning basert på energibrønner og el.kjel som brukes til spisslast som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. 2. Finansieringen innarbeides i tertialrapporten. 3. Rådmannen bes vurdere ansvaret for drifts kostnadene i vinterhalvåret. Utredning: Sammendrag: Rådmannen anbefaler et varmepumpeanlegg basert på luft/vann og el.kjel som spisslast, som en permanent løsning, til en kostnad på kr ,-. Bakgrunn for saken:

4 Side 4 av 7 Kunstgressbanen på Måna er klargjort for undervarme ved at det er etablert rør i banedekket som må kobles til et anlegg for produksjon av varme. I vedtak av 9. november 2009 ble det besluttet av kommunestyret at banen skulle settes i drift uten undervarme. Frogn kommune har i brev av mottatt en henvendelse fra DFI der de påpeker behovet for etablering av undervarme på kunstgressbanen slik at det sikres full drift av banen i vintersesongene fremover. DFI fremhever at for vintersesongen 2010/2011 så har banen vært stengt i tre måneder med den konsekvens at 750 spillere har stått uten tilbud. I vedtak behandlet av kommunestyret den ble vedtak om tilleggsbevilgning til et permanent gassanlegg avvist. Det ble vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake med en ny sak om en permanent løsning innen sommeren Saken er diskutert med Frogn idrettsråd og DFI fotball, og det har vært gjennomført møter i sakens anledning. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen. Alternativ 2: 1. Det etableres en varmepumpeløsning basert på energibrønner og el.kjel som brukes til spisslast som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. Total kostnad kr ,- 2. Det bevilges kr ,- som dekkes av låneopptak. Resterende sum, kr ,- Alternativ 3: 1. Det etableres en løsning med pelletskjel som en permanent løsning for undervarme på kunstgressbanen. Total kostnad kr ,- 2. Det bevilges kr ,- som dekkes av låneopptak. Resterende sum, kr ,- Alternativ 4: Det etableres ikke varmekilde til undervarme. Miljømessige konsekvenser: Alternativ 1 og 2: I følge SSB så blir % av all el.kraft i Norge produsert via vannkraft og er derved nesten fritt

5 Side 5 av 7 for de utslipp som forårsakes av elektrisitetsproduksjon i kull-, olje- eller gassfyrte kraftverk. Under vintersesongen er andelen av importert el.kraft variabel, slik at bruken av el.kraft vil gi miljøkonsekvenser i en mindre grad. Men ved bruk av varmepumpe vil mesteparten av energien uansett være fornybar ettersom varmekilden er luft eller brønnpark. Alternativ 1 og 2 gir med andre ord liten miljømessig konsekvens. Alternativ 3: Pelletsfyring regnes som CO2 nøytralt men kan være kilde til lokale utslipp. Forbrenning av faste brensler gir opphav til både bunnaske og flyveaske. Bunnasken kan ofte deponeres på vanlige deponier, og i noen tilfeller benyttes som fyllmasser. Utslippene fra en biokjel avhenger i stor grad av kunnskapene til brukeren. Noen miljøulemper i forbindelse transport må også påregnes. Alternativ 3 kan med andre ord gi lokale miljøkonsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Kostnadsoverslag alternativ 1, investering: Varmepumpe basert på luft/vann og el.kjel som brukes til spisslast. Varmepumpe 300 kw + el. kjel 700 kw Kr ,- Rørarbeider inkludert oppfylling med frostvæske Kr ,- Elektro arbeider / trafo / grøft 400 m Kr ,- Bygningsmessige arbeider / bod for el.kjel Kr ,- Prosjektering / administrasjon Kr ,- Uforutsette arbeider / sikkerhet ca. 20% Kr ,- Sum investering inkl. mva. Kr ,- Kostnadsoverslag alternativ 2, investering: Varmepumpe basert på energibrønner og el.kjel som brukes til spisslast. Mindre el.effekt ettersom varmepumpe basert på energibrønner gir full effekt ved lave utetemperaturer. Varmepumpe 300 kw + el. kjel 400 kw Kr ,- Brønnpark med 30 stk brønner og forbindelses rør frem til sentral Kr ,- Rørarbeider inkludert oppfylling med frostvæske Kr ,- Elektro arbeider / trafo / grøft 400 m Kr ,- Bygningsmessige arbeider / bod for el.kjel og varmepumpe Kr ,- Prosjektering / administrasjon Kr ,- Uforutsette arbeider / sikkerhet ca. 20% Kr ,- Sum investering inkl. mva. Kr ,- Kostnadsoverslag alternativ 3, investering: Pelletskjel

6 Side 6 av 7 Pelletskjel 700 kw med silo. Kr ,- Rørarbeider inkludert oppfylling med frostvæske Kr ,- Elektro arbeider kun tilkobling ny forsyning ikke nødv. Kr ,- Bygningsmessige arbeider / garasje for kjel Kr ,- Prosjektering / administrasjon Kr ,- Uforutsette arbeider / sikkerhet ca. 20% Kr ,- Sum investering inkl. mva. Kr ,- Vurdering av lønnsomhet: Energibruk er anslått til kwh pr. år. Effekt 700 kw. Varmepumpe dimensjoneres normalt for å dekke ca. halvparten av det maksimale netto effektbehovet. Dette henger blant annet sammen med at prisen på varmepumpen er knyttet til effekten og at det er mer lønnsomt og la en annen varmekilde «ta toppene» de få dagene maksimalt effekt behøves. I dette tilfelle beregnes effektbehovet til varmepumpen til ca. 300 kw. Varmepumpen basert på energibrønner vil som regel dekke % av det årlige energibehovet til oppvarming dvs. ca kwh pr. år. Dette henger sammen med at fjellgrunnen er en stabil varmekilde der temperaturen varierer lite pr.år. Varmepumpen basert på luft / vann vil som regel dekke ca 50 % av det årlige energibehovet til oppvarming dvs. ca kwh pr. år. Varmepumpen henter energi fra luften utendørs og avgir varme til anleggets varmesystem. Vurderingene er sammenlignet på basis av årskostnader. Årskostnader er summen av årlige kapitalkostnader (renter og avdrag), vedlikeholdskostnader og energikostnader. Forutsetninger: Totalt energiforbruk: kwh/ år ( / kWh/år fra VP) Rente: 7% Avskrivningstid 25 år Energipris strøm : 87 øre/ kwh Energipris pellets : 69 øre/ kwh Effektfaktor varmepumpe bergvarme: 3,5 Effektfaktor varmepumpe luft / vann: 2,5 ALTERNATIV INVESTERING ÅRLIG ENERGI KOSTNAD ÅRLIG KAPITAL KOSTNAD VEDLIKEHOLD ÅRSKOSTNAD 1. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utfra ovennevnte tabell og energipris på 87 øre pr. kwh er alt.1 det mest gunstige alternativ. Vurdering:

7 Side 7 av 7 Det er vurdert tre ulike alternativer for energisentral til kunstgressbanen på Måna. Som det fremgår av de økonomiske konsekvensene så varierer de ulike alternativer i investeringskostnader og årskostnader. For alternativ 1, varmepumpe basert på luft/vann og el.kjel som brukes til spisslast og alternativ 3, pellets kjel er investeringskostnadene ganske like mens årskostnaden er noe høyere for alternativ 3 som er basert på pellets. Dette skyldes blant annet at det må påregnes noe mer vedlikehold i forhold til alternativ 1og at et varmepumpeanlegg henter energi fra omgivelsene. Fremtidige energikostnader er vanskelig og spå noe om. Men hvis vi antar at disse kommer til å bli vesentlig høyere, både for strøm og pellets, så vil alternativ 2 med energibrønner komme bedre ut økonomisk på sikt da denne løsningen har en høy virkningsgrad. Alternativ 1 med varmepumpe basert på luft/vann og el.kjel vil være det mest fleksible på sikt med hensyn til en integrering og investeringskostnader i et eventuelt fremtidig nærvarmeanlegg. Konklusjon: Rådmannen anbefaler et varmepumpeanlegg basert på luft/vann og el.kjel som spisslast som en permanent løsning, til en kostnad på 3,9 millioner kroner. Investerte midler vil kunne avskrives over flere år. Kostnadene søkes dekket av låneopptak og overførte midler fra saken om permanent gassanlegg som ble avvist av kommunestyret i 2011, sak 91/11. Rådmannen i Frogn, 04. mai 2012 Harald Karsten Hermansen Drøbak, den Guro Merlid Personal, organisasjon og politiske tjenester

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

N O R S K G A R T N E R F O R B U N D

N O R S K G A R T N E R F O R B U N D N O R S K G A R T N E R F O R B U N D P R O S J E K T F O R I N N S A M L I N G AV E R FA R I N G E R O G D R I F T S D ATA F R A P I L O TA N L E G G B I O B R E N S E L O G VA R M E P U M P E R I V E

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Innhold Bakgrunn... 2 Grunnlag og forutsetninger... 2 Beskrivelse av den tekniske løsningen (Sol / flis / pellets)... 3 Solfangersystemet...

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer