Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmeplan - Solstad Vest i Larvik."

Transkript

1 Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik,

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5. Økonomi og lønnsomhet 5.1 Lønnsomhetsberegning 5.2 Følsomhetsanalyse 5.3 Vurdering av økonomi 5.4 Andre forhold 6. Konklusjoner og anbefalinger

3 1 Innledning I forbindelse med utbygging av området Solstad Vest, har kommunen bedt om at det utarbeides en varmeplan for området. Hensikten med varmeplanen er å se om det kan være lønnsomhet i en alternativ varmeforsyning av området. Varmeplanen tar for seg varmegrunnlaget, vurdering av ledningsnettet samt to alternative løsninger for varmeproduksjon, flisstyring og bergvarmepumpe. Det er angitt investeringskostnader, inntekter av energisalg, og driftskostnader for de aktuelle alternativene. Lønnsomheten for løsningene er beregnet ut fra varierende forutsetninger. Oppdragsgiver for varmeplanen er Stavern Eiendom AS og LKE. 2 Effekt- og varmebehov Dimensjonerende grunnlag for beregning for Solstad Vest er som følger: 4 frittstående eneboliger, 26 eneboliger i rekke og 18 leiligheter. Effekt- og varmebehovet er angitt i tabell 1. Det er benyttet varmebehov på 60 kwh/m2 og en brukstid for maksimal effekt på 2000 timer/år. Område/bygg areal pr. stk. antall enheter totalt areal (m2) Varmebehov kwh/år Effekttbehov (kw) Eneboliger Enebolig i rekke ,6 Leiligheter , ,8 Tabell 1 Effekt- og varmebehov Solstad Vest.

4 3. Varmesentral Alternativ 1: Flisfyrt kjele Flisfyringsanlegg bygges ved område TR1. Maksimalt effektbehov vil være om lag 160 kw. Dimensjonerende grunnlag for biorenselsanlegg vil være 60% av maksimal effekt. Vi dimensjonerer derfor med en flisfyrt varmtvannskjele på 100 kw. Topplast er dekket med oljefyring. Effekt og varmebehov er i avsnitt 2 beregnet til henholdsvis 161 kw og kwh. I tillegg regnes det et tap i kjeleanlegget på ca 10% pga. virkningsgraden samt et tap i nærvarmeanlegget på ca 6%. Innfyrt energimengde blir da 32200*1,1*1,06 = kwh. Effekt biobrenselanlegg : 0,1 MW Energi biobrenselanlegg (90%) : kwh Reserve-/topplastdekning olje (100+65) : 165 kw Energi oljekjel : kwh Antatt virkningsgrad på kjeleanlegg : 90 % Brensel og innfyrt energi Mengde (tonn) Innfyrt energi MWh Flis (3,0 kwh/kg) 112, Olje (10kWh/liter brutto), 90% 3, SUM 116, Tabell 2. Brensel og energimengder (excel tabell 2) Generelt om flis drift og fyringsmediumet: Fuktighet i flisleveranse bør ligge mellom 30-35%. Bomiljøet i boligområder er svært sårbare for hyppig transport av energi til og fra en energisentral. Brenselslageret ved anlegget bør derfor innehold brensel for min 7 dagers drift på full effekt. Dette vil for dette anlegget tilsi: Dette blir 100kW * 24t * 7 = kwh. Brennverdi for flis: 900 kwh/m3. Volum brenselslager: 16800/900 m3 =19m3 -> 20m3 Med 20m3 brenselslager vil man måtte påregne å fylle opp brenselslageret 21 ganger hvert år.

5 Beregnede kostnader for varmesentral: Kostnader varmesentral flis Tabell 3 Anleggsdel Kostnader eks. mva (1000 NOK) Flisfyringsanlegg 100 kw inkl. skorstein og styring 400 El.kjel topplast og reserve. 165 kw 90 Akkumulatortank 4000 liter 40 Bygning 325 Flislager inkl. fundamentering 130 VVS-/elektroarbeider kjel 90 Frakt, montasje, oppstart 65 Pumper og ventiler etc. 65 Uforutsett 100 Prosjektering og prosjektstyring 125 SUM 1430 Tabell 3. Varmesentral flisanlegg Alternativ2: Varmepumpe sentral Varmepumpesentral med energiuttak fra grunnen. Effekt- og varmebehov som tidligere beregnet: 161kW og 322 kwh. Tap i nærvarmenettet som tidligere 6%. Energibehovet til varmesentralen blir da: kwh. Varmepumpen dimensjoneres for 50% av effektbehovet dvs. 80 kw. Energibehovet dekkes 80% av varmepumpen, dvs. 80% * kwh = kwh Effekt varmepumpe : 80 kw Energi varmepumpe (80%) : kwh Reserve-/topplast oljekjel : 161 kw Energi oljekjel : kwh Varmepumpen henter energi fra borehull. Bergvarmekollektoren dimensjoneres til 2000 løpemeter, med 10 hull på ca 200 meter hver. Investeringskostnader Varmepumpesentral:

6 Anleggsdel Kostnad eks. mva (1000 NOK) Varmepumpe: 80kW * lm kollektor* borehull med grøfter og kollektorrør 800 Automatikk 115 Oljekjel topplast og reserve 90 Bygning 200 Frakt, montasje, oppstart 50 Pumper, ventiler etc. 55 Uforutsett 100 Prosjektering og prosjektledelse 125 SUM 1911 Tabell 4 Anleggsdel varmepumpe

7 4. Fjernvarmenettet Varmesentralen er planlagt plassert ved trafo TR1. Fra varmesentralen er rørføringene (nettet) tenkt lagt som vist på skisse se vedlegg 1 nedenfor. Det er valgt benyttet preisolerte PEX-ledninger i twin-utgave, som i størst mulig grad legges i felles grøfter med VA ledningene. Valgt dimensjonering for turtemperatur er på 85 gr. C. Og en retur på 55 gr. C., delta T på 30 K. I kostnadsberegningene er det forutsatt at grøftekostnadene ikke belastes nærvarmeanlegget. Det avsettes avgreininger med ventiler til de enkelte tomtene, slik at stikkledninger bekostes av den enkelte bolig/tomtekjøper. Det er beregnet totalt 33 stikkledninger med stengeventil. Kostnader med kundesentraler og ledningsføringer mellom leilighetene er heller ikke inkludert, og forutsettes å inngå i utbyggingskostnadene. Strekning Effekt kw Lengde Dimensjon DN Kostnad kr. Eks. mva VS- A VS- B Tabell 5 lengder og dimensjoner for fjernvarmenettet Anleggsdel Kostnad eks. mva. (1000 NOK) Ferdiglagt fjernvarmeledning Avgreininger med stengeventiler Uforutsett Prosjektering, kontrahering, prosjektledelse Tabell 6. Kostnader for varmedistribusjon.

8 5. Økonomi og lønnsomhet I økonomi- og lønnsomhetsberegningene har vi sett på to alternative løsninger. 1- Flisfyring 2- Varmepumpe Det velges å legge inn en forventet tilskuddssats på 20% fra Enova på investeringene for begge alternativene. Alle tall og beregninger er eks. mva. 5.1 Lønnsomhetsberegninger og følsomhetsanalyse I lønnsomhetsberegningen legges det inn følgende parametre: Solstad Vest Parametre lønnsomhetsberegning: Flisfyring Varmepumpe Varmesalg Inntekt i kroner pr kwh 0,67 0,67 Inntekt nærvarme (67 øre/kwh) Investering varmesentral Investering fjernvarmenett Samlet investering Tilskudd Enova (20%) Netto investering Avkastningskrav (realrente) 7 % 7 % Gj,snittlig økonomisk levetid (år) Årlig drifts- og vedlikeholdskostnader Kjøp av elkraft (60 øre/kwh) Kjøp av flis (20 øre/kwh)* Kjøp av olje (80 øre/kwh) Sum årlig driftskostnader Tabell 7 Forutsetninger for lønnsomhetsberegningene. *Pellets er vurdert som fyringsmedium, men med en innkjøpskostnad på 2,70 kr/kg, 4 kwh pr kg -> 675 øre/kwh, og en virkningsgrad på ca 75-80%, så vil kwh prisen være for høy til å være konkurranse dyktig mot Flis. I tillegg så må med beregnes transport med tilhørende CO2 utslipp. Resultat fra lønnsomhetsberegninger: investerings kostnader. (netto) NOK Inntekter NOK/år Kostnad NOK/år Netto inntekt pr. år Nåverdi mill. NOK internrente % Alternativ 1 Flisfyring % Alternativ 2 Varmepumpe % ---- Tabell 8 Resultat av lønnsomhetsberegning Inntjenings tid Som vi ser ligger internrenten for både alternativ 1 og alternativ 2 under lønnsomhetskravet på 7% ved de valgte forutsetningene. Faktisk klarer ingen av alternativene engang å å betjene de løpende rentekostnadene på investeringene.

9 For å klare å få lønnsomhet i alternativ 1, som er det alternativet med størst driftsinntjening (driftsinntekter drifts kostnader), så må KWh prisen opp til 93 øre/kwh for å få lønnsomhet. For alternativ 2, så må fjernvarmeprisen settes til 107 øre/kwh 5.2 Vurdering av økonomi Med de valgte forutsetningene er det ikke lønnsomt med et fyringsanlegg for området. For å klare å få lønnsomhet må fjernvarmeprisen opp til henholdsvis 93 øre/kwh og 107 øre/kwh I tillegg forutsettes det da investeringsstøtte fra ENOVA, at nærvarmeanlegget legges i forbindelse med opparbeidelsen, at grøftekostnader ikke belastes investeringen, samt at boligkjøperne belastes for kostnader til stikkledninger, undersentraler. Vurderte løsninger vil heller ikke gi boligkjøperne reduserte kostnader eller redusert energiforbruk. 5.3 Andre forhold Energi- og miljøsituasjonen Etableres nærvarmeanlegget basert på flisfyring, vil man kunne unngå en økning av elektrisitet forbruket og forbruket av ikke fornybar energi med kwh sammenlignet med ren oppvarming eller oppvarming basert på olje. Ytterligere fremtidige behov er da ikke inkludert. Biobrensel er en fornybar energiressurs og ut fra en forutsetning om et utslipp på 0,6 kg Co2-ekvivalenter pr. Kwh for de fossillebrenslene og for marginal ny el. produksjon, vil anlegget medføre et redusert årlig utslipp av CO2 på ca 216 tonn kwh* 0,6 kg =203 tonn CO2 pr. år*. *Til fradrag kommer Co2 utslipp i forbindelse med tilkjøring av flis

10 6 Konklusjoner og anbefalinger Varmeplanen med beregninger viser at de ikke vil være mulig å oppnå lønnsomhet i et flisfyringsanlegg for området Solstad Vest uten å øke fjernvarmeprisen eller antall boenheter vesentlig. Larvik kommune har et krav om utredning av varmeplan for nye boligområder. Hvis man ser på økonomien i slike prosjekter, så synes det klart, at det er vanskelig å klare å løfte et slikt prosjekt økonomisk i områder med mindre enn 90 boenheter og/eller der hvor energibehovet er mindre enn kwh pr. år. Reelt sett er nok tallene enda høyere da dette bygger på følgende premisser - Beregningsmodellen inkluderer ikke grøftkostnader. - Boligkjøperne belastes alle kostnader fra tilkoblingsventil i fellesgate inntil boligen med undersentraler m.m. - Investeringsstøtte fra ENOVA I tillegg er det et paradoks at boligkjøperne vil være låst til kjøp av leveransen til en pris, som ikke er markedsregulert, samtidig som de selv ikke vil oppleve besparelse ifht. lavere energikostnader eller lavere energiforbruk. Konklusjonen er at det ikke er lønnsomhet med et lokalt nærvarmefyringsanlegg på Solstad Vest. Larvik, Ole Håkon Øyesvold Vedlegg 1: skisse over nærvarmeanlegget

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum Forprosjekt Heradshuset og Kirken i Dale sentrum har vannbåren oppvarming Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig

Detaljer

Foss Bio Varmesentral

Foss Bio Varmesentral Rapport NP 5-2013 Foss Bio Varmesentral nytt boligfelt på Gnr 53 Bnr 1 Jønnevall, skien kommune Forprosjekt studie Eget Boligfelt 22 eneboliger Nabo Boligfelt Ca: 12 boenheter Biovarmesentral Biogas reaktor

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av:

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av: Kvartal 98 Bodø Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging Bodø Sentrum AS Januar 21 Utredningen er utført av: Postboks 74 Stormyra NO-888 Bodø Norway Telefon +47 2694 www.cowi.com

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Oppegård Kommune Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Mai 2007 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 05 152170 10.06.2007 Oppdragsnavn: Forprosjekt - varmeproduksjon og infrastruktur

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS.

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri H. Innledning om gartnerie Veksthusanlegget dekker til sammen 3800 m2.

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer