Bioenergivurdering Gaupne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioenergivurdering Gaupne"

Transkript

1 Oppdrag for: Luster kommune Oppdrag for: Bioenergivurdering Gaupne Ungdomsskule, badeanlegg og yrkesskule. Notat er som tillegg til Sogn Biovarme sin bioenergirapport for området (Gurigard-nov 08) Samt Rapport til kommune nov 2009 I tidlegare rapport er også informasjon og opplysningar om Marknad og logistikk Organisering Elprisar Finansiering Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Torvald Lindsv. 8, 2614 Lillehammer Tlf: epost: ============================ 9.nov 2010

2 Tilleggsnotat Oppdragsgjevar: Luster kommune. Bakgrunnsopplysingar er i tidlegare rapport utarbeidd for Sogn Biovarme AS (Gurigard okt 08), samt rapport til Luster kommune nov 2009 Denne rapporten omhandlar eit redusert alternativ der kommunen byggjer og driv, alternativt kjøper varme og eit anlegg utan spiss-/reservekapasitet Utstyr for produksjon av flis, terminalkostnader, transport osv er ikkje med i investeringane i denne rapporten. Desse kostnadane ligg inne i ein stipulert flispris på 27 øre/kwh. Varmeforbruk er uendra frå tidlegare. Pr : Investeringsprisar er endra litt etter samtale med Fimreite. Alle prisar i rapporten er eks mva. Det er lagt til eit kapittel om nettariffar. Pr : Biovarme levert Luster bad sett til 0,5 GWh/år Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

3 1 Beskrivelse av varmekundar redusert alternativ Desse bygningane er med på redusert alternativ (kommunen har oppgitt aktuelle energimengder) Nytt badeanlegg Omlag m2 inkl. 400 m2 uinnreidd areal i kjellar. Kommunen har berekna totakt energiforbruk til kwh årleg, der om lag kwh/år kan leverast frå eit nærvarmeanlegg. Ungdomsskulen Om lag 2400 m2 bruttoareal Ungdomsskulen har eit årleg straumforbruk på om lag kwh årleg. I tillegg har det vore eit oljeforbruk på normalt liter årleg (tilsvarar vel om lag kwh/år, Oljeforbruket har auka etter at vatn-vatn varmepumpe (86kW) stogga. Oljekjelen i skulen er på 350 kw (LOGANO GE515). Det er lagt til grunn eit spesifikt forbruk på 85 kwh/m2 til oppvarming, ventilasjon og forbruksvatn Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

4 Yrkeskulen I dag er bygget elektrisk oppvarma, merd eit totalforbruk på om lag kwh/år ved normal drift. Me kan rekne at kwh/år går til oppvarming av ventilasjonsluft og forbruksvatn. Ventilasjonsanlegg og beredarar må byggjast om for å kunne ta imot varme frå eit bioanlegg. Energisentral Det er om lag 160m grøft tilsaman frå planlagt inntak fjernvarme i badeanlegget til nedlagde trekkerøyr ved fyrrom Luster ungdomsskule. Vidare er det eit lager som del av yrkesskulebygget (88/16) som kanskje kan nyttast for plassering av varmesentral. Det vil då vera om lag 110 meter til ungdomsskulen og 50 meter til badeanlegget frå sentralen. Ungdomsskulen og badeanlegget Brukstid [t]: 2800 Bygg Oppvarma areal [m2] Tot ny biovarmeleveranse [kwh/år) Tap i nettet [kwh/år] Tot biovarmeproduks jon inkl nettap [kwh/år] Tot effektdimensjonering biokjele [kw] Badeanlegg Ungdomskule (nyedelen) SUM eksl yrkesskule Yrkeskule (ventilasjon) SUM inkl yrkesskule I utgangspunktet er badeanlegg og ungdomsskule mest aktuelle for forsyning frå bioanlegget. Det er ikkje opplagt at det er lønsamt å byggje om ventilasjonsanlegget og beredarane på yrkesskulen til å ta i mot varme frå felles energisentral. Før ein tek avgjerd om dette vil eg foreslå at det blir henta inn pris på nødvendig ombygging. I utrekningane vidare er det forutsett at yrkesskulen ikkje er med. Dersom ein tek med yrkeskulen vil dette medføre ein auke på om lag 8 % på dei fleste parametrane. For å vurdere økonomi i å inkludere yrkesskulen bør ein innhente prisar på ombygginga. Når dei er kjende vil ein kunne rekne ut økonomien i eit utvida prosjekt Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

5 2 Økonomianalyse av produksjon og salg av varme redusert alternativ 2.1 Brenselsbehov Tabellen under viser forutsetningar og berekningar for nødvendig brenselmengde ved anlegget. Badeanlegg og ungdomsskule utan reservekjelealternativ med flis Biokjele, effekt 260 kw Bioandel 85 % Produsert biovarme kwh Virkningsgrad fliskjele 85 % Brennverdi blanding (70% gran og 30% or - 30% fukt) 1965 kwh/fm3 Årlig virkesbehov 435 fm3 FM 0,35 lm3/fm3 Brennverdi løst volum (30% fukt) 688 kwh/lm3 Årlig flisbehov 1244 lm3 For dimensjonering av silo: Full last i ein time gir forbrukt flismengde på 0,38 lm3 Tabell 6-1: Brenselbehov 2.2 Beskrivelse av anlegg Alternativet inneheldt ein rein biofyrt sentral, der varmekundane sjølve har spiss- /reservekjelar sjølv Så blir det greve grøfter med preisolerte stålrøyr (tur+retur) fram til kvar kunde. Det kan for heile eller delar av traseen velgjast plastrøyr som både er rimelegare i innkjøp og legging, men dei har vanlegvis eit større varmetap. Det er forutsett at temperaturen ikkje går over 90 grader C ved bruk av plastrøyr. Det er kalkulert med stålrøyr i investeringsoverslaget. Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

6 2.3 Kostnadsoverslag Kostnadsoverslag: Badeanlegg og ungdomsskule utan reservekjele Investeringskostnader (eks mva) Flisterminal: Flishoggar Varmesentral kr Fremlegging vann og strøm. kr Komplett varmesentral, inkl 260 kw fliskjele, inkl prosjektering. Totalentreprise. kr Bygningsmessig - eksisterande lager kr Tomtekostnad kr 0 Fjernvarmenett og kundesentralar kr Komplett varmegrøft 160 lm kr Kundesentral ( 2 stk) kr Adm, prosjektering, reserve kr Div adm/prosjektstyring kr Prosjektering (tilbodsspesif, forhandling, kontrahering).detaljprosjektering er inkl i totalentreprisen. kr Reserve kr Sum kr Kommentar til investeringsoverslaget: Prosjekteringskostnad er forutsett at kjellevrandør utfører detaljprosjektering, dvs ligg inne i pris komplett varmesntral. Kostnad på kr eks mva inkluderer utarbeiding av underlag, vurdering av tilbod og bidrag i forhandling. Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

7 Varmepris produksjon Tabellane under viser kostnaden for å varmeproduksjon oppdelt i kapitalkostnad + brenselkostnad + driftskostnad. Meir om økonomisk støtte i kap 9 Badeanlegg og ungdomsskule utan reservekjele Inputdata Årlig virkningsgrad 85 % Effekt fliskjel 260 kw Total varmeprod. (inkl tap i nett) kwh/år Total varmeprod. med flis (inkl tap i nett) kwh/år Tot varmeprod med gass/olje (inkl tap) 0 kwh/år Varmesalg - biovarme kwh/år virkesbehov 435 fm3/år Flisbehov 1244 lm3/år Alle prisar er eks mva Parameter Verdi Enhet Avskrivning Kalkrente Annuitetsfaktor Kostnad pr selt kwh varme År Øre/kWh kr/år Kapitalkostnader 35,25 kr Investering utstyr til avvirkning 0 kr 10 7 % 0,1424 0,00 kr - Investering terminal 0 kr 25 7 % 0,0858 0,00 kr - Investering hoggeutstyr 0 kr 10 7 % 0,1424 0,00 kr - Investering varmesentral kr 15 7 % 0, ,54 kr Investering energidistribusjon kr 25 7 % 0,0858 9,81 kr Adm, prosj, reserve kr 15 7 % 0,1098 4,89 kr Investeringssum: Energikostnad, flispris 28 ø/kwh lev silo 28,0 øre/kwh påverkar totalsalget: 30,24 kr Tomteleige energisentral 0,015 kr Arbeid, drift, vedl.hald energisentral 7 øre/kwh 8,00 kr Støtte: -12,34 kr (83 074) Investeringstilskot - varmesentral 35 % av invest -7,19 kr (48 419) Investeringstilskot - distribusjon 35 % av invest -3,43 kr (23 126) Investeringstilskot - Prosj.og reserve 35 % av invest -1,71 kr (11 528) Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, inkl støtte 61,2 kr Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, eksl støtte 73,5 kr NB!: Med unntak av reservepost på 0,2 Mkr som ligg inne i kostnaden Adm, prosj, reserve er dette produksjonsprisar utan fortjeneste og risikotillegg, som eit varmeselskap bør rekne inn i sin salspris Det er forutsett 35 % støtte frå IN. Føresetnad for denne ordninga er at søkjar har minst 50% eigarskap frå jord/skogbruk Støttenivå forutset at selskap som søkjer Innovasjon N støtte har minst 50 % av eigarskapet frå jord-/skogbruk. Dersom kommunen derinot byggjer og søkjer, er Enova aktuell støtteinstans, program Lokale energisentraler.( ) Maks støttenivå er 0,8 kr/kwh nyfornybar energi, med begrensing 8% internrente for prosjektet. Dersom prosjektet ligg under 8% internrente, og Enova godkjenner berekningane, kan det forventast om lag kr i støtte, dvs om lag 23 %. Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

8 Konsekvensanalyse: Endring i støttenivå frå 35 til 23 %: varmeproduksjonspris går opp frå 61,2 til 65,4 øre/kwh Investeringskostnad aukar med kr eks mva: varmepris går opp 3,2 øre/kwh Rentenedgang på 1 % gir 1,6 øre/kwh lågare produksjonspris. 3 Vedlegg 1 Tariff til elkjel Luster Energiverk AS opererer ikkje med eigen tariff til elkjelar i tariffoversikta si. Dersom ein forutset at ein ny elkjel leverer 1,1 GWh/år med eit maksimalteffektuttak på 400 kw vil det med dagens tariffar gje denne nettleiga (eks mva): effektpris 1 pr kw 580 kr/kw effektpris 2 pr kw 260 kr/kw Brukstid (1,1GWh og 400 kw) timar Eff.ledd belastar kwhpris 21,1 9,5 øre/kwh Energiledd 17,4 17,4 øre/kwh Forbruksavg 11,0 11,0 øre/kwh Energifondet 1,0 1,0 øre/kwh Sum nettleige 38,5 26,9 øre/kwh (eks mva) Det er eit knekkpunkt på effektavgift på 200 kw (580 under og 260 kr/kw over 200 kw) som gir hhv 26,9 og 38,5 øre7kwh. Elpris (spotpris) kjem i tillegg. Det er vedteke endringar i kontrollforskrifta om utkoplbar kraft (kjelkraft) med mål om å avvikle dagens ordning med rabatt for uprioritert kjelkraft. Nettselskapa er likevel pliktig å tilby de same rabattane til kundane i ei overgangsperiode på tre år. Dette gjer at forskriftsendringa ikkje trer i kraft før (med full effekt) 1. juli Hovudendringa i forskrifta er at nettselskapa ikkje lenger er pliktig å tilby tariff for utkoplbart forbruk. Luster Energiverk AS vil kome attende med svar på spørsmålet om kva tariffen vil bli dersom det kjem ein elkjel i område skule /hall. Det finst ein del info om dette på nett, legg ved lenke frå Varanger Kraft om temaet, historie og virkning) Les: Siv. ing Kjell Gurigard AS tlf

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Varmepumpe eller bioenergi? Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.aug 2012 Kriterier for valg, erfaringer frå konkrete prosjekt. Berekning av totalpris for varme Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

Energiutgreiing Luster kommune

Energiutgreiing Luster kommune Energiutgreiing Luster kommune Desember 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum Forprosjekt Heradshuset og Kirken i Dale sentrum har vannbåren oppvarming Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig

Detaljer

Energiutgreiing Stryn kommune

Energiutgreiing Stryn kommune Energiutgreiing Stryn kommune November 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Gulen kommune

Energiutgreiing Gulen kommune Energiutgreiing Gulen kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 1 av 23 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet.

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Sogndal kommune - varmepumpe/kjøling basert på Sognekraft Fjorenergi i Sogndal sentrum Statsminister Erna Solberg har takka ja til invitasjonen vår

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen 1 Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter Av siv.ing. Vidar Havellen 2 Innhold Bakgrunn og potensialet Prinsipper for varmegjenvinning Tariffer/avgifter for drift av anlegg Muligheter

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer