Nettariffar gjeldande fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014"

Transkript

1 Nettariffar gjeldande fra

2 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka våre kostnader med å føra straum fram til ditt anlegg. Prisen er også omtalt som nettleige. Sjå for info og prisar. 1. Overføringstariffar for bustad og fritidsbustad 1.0. Generelt Tariffane vert nytta i familiebustader, hybelbustader, hyblar, hytter, fritidsbustader og lignande. Tariffane er ikkje tenkt til institusjonar eller anna verksemd og gardsbruk. Vedkomande andre vilkår, sjå fellesmerknader for alle tariffar LS Lågspenningslevering Bustad: Øvre grensen for denne tariffen er: 230 V anlegg: Overbelastningsvern 3x63A. 400 V anlegg: Overbelastningsvern 3x50A. Fritid: Øvre grensen for denne tariff er: 230 V anlegg: Overbelastningsvern 2x32A eller 3x25A. 400 V anlegg: Overbelastningsvern 1x40A eller 3x25A. Kundar kan etter nærare avtale få større Overbelastningsvern, sjå avsnitt 4.8

3 2. Overføringstariffar for næringsverksemd 2.0 Generelt Tariffane vert nytta til handverk, industri, kontor, forretningar, hotell, skular, gardsbruk og andre privat og offentlege administrasjons- og institusjonsbygningar og andre anlegg som eks. mobiltelefonanlegg og som ikkje kjem inn under bustad-tariffar. Vedkomande andre vilkår, sjå fellesmerknader for alle tariffar. medelbelastning i ein 60 min. registreringsperiode. Anlegget vert fjernavlest, og vert avrekna 1 gong pr. mnd. - effektledd, kr/kw trinn 1: opp til 100kW trinn 2: kw trinn 3: kw trinn 4: over 500 kw LS Små verksemder - lågspenning Øvre grense for denne tariffen er uttak inntil 40 kw. : LS Større næring med effektgrensetariff - lågspenning. Gjeld for anlegg med uttak over 40 kw. Det vert nytta maksimalmålar, dvs. kwh-målar med maksimalteljeverk som registrerer den maksimale effektbelastningen som LS Snøproduksjonsanlegg med effektgrensetariff - lågspenning. Gjeld for snøkanonanlegg med uttak over 40 kw. Det vert nytta maksimalmålar, dvs. kwh-målar med maksimalteljeverk som registrerer den maksimale effektbelastningen som medelbelastning i ein 60 min. registreringsperiode. Anlegget vert fjernavlest, og avrekna 1 gong pr. mnd. - effektledd, kr/kw

4 trinn 1: opp til 100kW trinn 2: kw trinn 3: kw trinn 4: over 500 kw Effektleddet har fleksibel oppstart i månaden, med varigheit av 31 dg. dimensjonerande for utbygginga av nettet. Anlegget må godkjennast av Voss Energi. Voss Energi har rett til å foreta prøveutkopling ein gong i året. 2.4 O3-HS Næring - høgspenning Tariff for kundar med levering direkte frå høgspenningsnettet. : - energiledd, øre/kwh - effektledd, kr/kw 2.5 Fleksibel levering Som fleksibel forsyning vert rekna: - elektrokjel med full brenselfyrt reserve - varmepumpe med full brenselfyrt reserve - vekstlys med fyringsreserve - andre typar anlegg som kan koplast ut på kort varsel, og som kan utnytta ledig kapasitet i eksisterande nett. - Anlegg som er tilkopla må ikkje ha vore 2.6 O3-UP HS - høgspenning Tariff for fleksibel forsyning for kundar med levering frå høgspenningsnettet, og som kan koplast ut på kort varsel. : - energiledd sommer, øre/kwh - energiledd vinter, øre/kwh 2.7 O4-UP - lågspenning Tariff for fleksibel forsyning for kundar med levering frå lågspenningsnett, og som kan koplast ut på kort varsel. : - energiledd sommer, øre/kwh - energiledd vinter, øre/kwh

5 3.0 Særtariffar A1 For alle føremål Energitariff samansatt av Voss Energi avgjer i kvart einskild høve kvar denne tariffen kan nyttast S1 Teknisk varmekraft Tariffen er samansett av: - energiledd dag, øre/kwh - energiledd natt, øre/kwh Voss Energi avgjer i kvart einskild høve kvar denne tariffen kan nyttast. Dag : kl Natt : kl Det vert nytta timesmålt målar med fjernavlesning. Ein krev forbruksanalyse før tariffen vert tatt i bruk S2 Veg og gatelys Tariffen vert nytta for veg- og gatelys. Grunnlag er summen av installert lampe-effekt. Det skal nyttast automatisk inn- og utkopling ved hjelp av fotocelle eller anna måte. Brukstida er 4000 timar S3 Signalanlegg Tariffen vert nytta for trafikkregulering, radio- og sambandsstasjonar m.v. Grunnlaget er summen av installert effekt. Brukstida er 3000 timar S4 Plusskundar Ein plusskunde er ein kunde som produserer sin eigen strøm, og som ønsker å levera overskuddet inn på det lokale strømnettet i periodar der kunden produserer meir enn han forbruker. Forutsetningen for å væra plusskunde er at kundens årsproduksjon ikke er større enn kundens årsforbruk, og at kunden i periodar kan produsera meir enn det som vert forbrukt. Denne overskuddskrafta kjøper Voss Energi til gjeldende områdepris på Nord Pool (spotpris). Forbruk: Produksjon: - marginaltap

6 Byggestraum Tariffen er tenkt nytta til straum på byggeplassar og tilsvarande korttidsuttak. Pris for til- og fråkopling og leige av byggestraumskåp er avhengig av sikringsstorleik. : - energiledd øre/kwh Innmating Tariffen vert nytta til innmating frå kraftstasjonar til Voss Energi sitt nett. - fastbeløp basert på installert effekt, kr/år - energiledd basert på marginaltap, øre/kwh 4.0 Fellesmerknader for alle tariffar 4.1 Generelt Tariffane gjeld for kundar med uttak innafor Voss Energi sitt konsesjonsområde. For overføringstariffar med fleire avlesingar i året, kan energileddet prisast med ulik pris sommar/vinter dersom kunde ynskjer det. 4.2 Tilleggsavgifter m.m. 1. For tilkopling av motorar og/- eller andre apparat med stor startstraum, må det på førehand hentast inn samtykke frå energiverket. Reaktiv effekt inntil 7 kvar kan tilkoplast utan tilleggsgebyr. For apparat som treng større reaktiv effekt, skal det betalast 40% av effektledd i tariff O51-LS pr. kvar og år for den 2. delen av reaktiv effekt som overstig 7 kvar. 3. Dersom uttak av reaktiv effekt overstig 40% av aktiv effekt som vert teke ut i same tidsrom (effekfaktor under 0.9), kan energiverket krevja: a. at kunden betrar anlegget sin effektfaktor eller b. at kunden betaler ei tilleggsavgift i kr/kvar og år lik 40% av c. effektledd i tariff O51-LS for overskytande d. uttak av reaktiv effekt.

7 4.3 Offentlege avgifter Forbruksavgift og meirverdiavgift som er pålagt forbruk av elektrisk energi, samt bidrag til det statlege energifondet Enova vert oppkravt etter dei satsar og reglar som til ei kvar tid er fastsette av styresmaktene. 4.4 Tilhøva som kan påverka prisane Større endringar i nettleigetariffane for sentralnett og regionalnett, og likeins endringar i forskrifter frå NVE, kan medføra endringar i tariffane. 4.5 Fastbeløp Fastbeløp og effektpris vert avrekna i dagar av året. Rekningar vert sende ut for terminar med påført frist for betaling. 4.6 Renter Dersom rekningar ikkje vert betalt innan fastsett frist, vert det rekna renter og eit gebyr pr. purring. Det påløper og morarenter i tråd med rente fastsett av styresmaktene. Sjå prisliste på gebyr. 4.7 Opningsgebyr Dersom eit anlegg vert fråkopla på grunn av manglande betaling, vert det rekna eit gebyr før anlegget vert kopla til att. Sjå prisliste på gebyr. 4.8 Anleggstilskot For nye tilknytingar vert det fastsett anleggstilskot som må dekkast av kunde. Anleggstilskotet skal dekka dei anleggskostnader tilknytinga medfører. Dette gjeld også ved endring av eksisterande overbelastningsvern som krev forsterkning av nettet. 4.9 Tinging Når einkvan har tinga kraft, har han tilsendt stadfesting på tinginga, våre standardavtalar og anna informasjon. Stadfestinga skal returnerast med kunden sin signatur. Kunde har dermed godteke energiverket sine tariffar og EBLs standard vilkår. Den som tek over eller tek i bruk ei krafttinging, har godteke energiverket sine tariffar og vilkår elles, sjølv utan signatur. Den som tek over eller tek i bruk eit abonnement til ein annan abonnent utan at dette er meldt til energiverket, må også svara for dei skyldnader førre abonnenet har til energiverket. Det er energiverket som avgjer kva tariff eit abonnement skal avreknast etter.

8 4.10 Kontrakt om levering av elektrisk kraft Levering av elektrisk kraft skjer etter; EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknytning, med tillegg for næringsdrivande EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft, med tillegg for næringsdrivande Dersom ikkje anna er avtalt i særkontrakt ppseiing / Tilkopling av abonnement Kundar som seier opp abonnementet, dvs ber om at straumen vert kopla i frå, og som vil kopla seg til att før 12 månader er gått, må betala eit tilkoplingsgebyr. Sjå prisliste på gebyr.

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert av LOV

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 28% NEAS 44% Dette betaler du for NETTLEIE Nettleien

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 1% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 24% NEAS 49% Dette betaler

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde Arbeidsnotat nr. 30/11 Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler av Bjarne Bjørkavåg Sunde SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer