FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR"

Transkript

1 FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT FØREMÅLET MED FØRESEGNA VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR GEBYRTYPER EINGONGSGEBYR FOR TILKNYTING ÅRLEG GEBYR LEIGE AV VASSMÅLAR AVVIK I DET ÅRLEGE GEBYRET MELLOMBELS TILKNYTING PÅLEGG OM UTBETRING FEITTAVSKILJARAR OLJEAVSKILJARAR INNBETALING AV GEBYR... 6 III. AVSLUTTANDE FØRESEGNER INNKREVJING AV GEBYR Tidlegare særavtaler VEDTAKSMAKT KLAGE IVERKSETJING... 7 I. GENERELT Abonnentane betalar for vass- og avlaupstenester levert av Tokke kommune. Tilhøvet mellom abonnenten og kommunen er regulert av sentrale lovar og føresegner og av lokale reglement/føresegner, regulativ og deklarasjonar. Dei viktigaste dokumenta er lista nedanfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr.17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Føresegn av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vass- og avlaupsgebyr, sist endra 13. juli Føresegn om vass- og avlaupsgebyr i Tokke kommune (dette dokumentet). 4. Andre dokument. - Gebyrregulativ

2 - Sanitærreglement for Tokke kommune. - Vedtekter for bruk av vassmålar. 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA Føresegna bestemmer utrekning og innbetaling av dei gebyra abonnentane skal betale for dei vass- og avlaupstenestene kommunen leverer. 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA Føresegna gjeld alle abonnentane i kommunen, sjå definisjon i 3. 3 DEFINISJONAR Abonnent: - Eigar/festar av eigedom som er registrert i grunnboka med eige gards- og bruksnummer, eller eige festenummer eller seksjonsnummer (under felles gards- og bruksnummer), som er tilknytt kommunal vassog/eller avlaupsleidning/avlaupsreinseanlegg direkte eller gjennom felles stikkleidning. - Det same gjeld festar av eigedom der festeavtalen ikkje er registrert i grunnboka (tinglyst), men der festaren eig dei bygningane som er plassert på tomta, og brukar festerett slik det går fram av lov om tomtefeste. - For festeavtaler med kort festetid (feste til anna enn bustad og fritidsbustad) kan det vere avtalt at ein annan enn festaren skal vere abonnent. - Eigar/festar av eigedom, som kommunen i medhald av 65, 66 og 92 i Plan og bygningslova har kravd tilknytt kommunal vass- og avlaupsleidning. Abonnementsgebyr (fast del): Den faste delen av det årlege gebyret, som skal dekke ein del av dei faste utgiftene til kommunen for vassog/eller avlaupstenester. Forbruksgebyr (variabel del): Den variable delen av det årlege gebyret som blir betalt etter forbruk (målt eller stipulert). Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenkla): Forenkla kan ein seie at bruksareal omfattar: - Arealet innanfor dei omslutta veggane i bustaden og - del av fellesareal som høyrer til bustaden, men som ligg utanfor dei omslutta veggane i bustaden. For detaljar, sjå NS Bruksendring: Med endring i bruken av eigedomen meiner ein her endring mellom ulike kategoriar, som for eksempel bustad, fritidshytte og nærings-/offentleg verksemd. Eingongsgebyr for tilknyting: Eingongsgebyr for etablering av abonnement på vass- og/eller avlaupstenester.

3 Felles privat stikkleidning: Leidning eigd i fellesskap av abonnentar som er knytt til kommunalt leidningsnett Fritidshytte: Fast eigedom med bygning(ar) regulert/godkjend til fritidsbustad/hytte, eller fritidsbustad som berre har innlagt vatn via sommarvassleidning. Gebyrregulativet: Gebyrregulativet er namnet på den gjeldande prisoversikta for vass- og avlaupsgebyr i kommunen. Satsane i gebyrregulativet blir oppdatert årleg gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsverksemd: Forretningsverksemd / Forsamlingslokale Kombinert næringsverksemd bustad: Ei eining i denne føresegna betyr ei bueining eller ei næringseining. Bueining er ein bustad med eit eller fleire rom, med separat inngang, bad/wc og kjøkkendel. Ei næringseining er sjølvstendige lokal (eigen eining som er utleigd til næringsverksemd). Offentleg verksemd: Verksemd driven av staten, fylket eller kommunen. Stipulert forbruk: Stipulert forbruk er forventa forbruk hos ein abonnent fastsett på basis av bygningsarealet. Leveringsvilkår: Jfr kommunen sitt sanitærreglement. Eit dokument som gjer greie for rettane og pliktene til abonnentane og kommunen, kva som skjer når desse ikkje blir etterlevd og kva for høve til å klage som finns. Årleg gebyr: Gebyr som blir betalt årleg av abonnentar for å ha tilgang til vass- og/eller avlaupstenestene i kommunen. Gebyret er samansett av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR 4 GEBYRTYPER Følgjande gebyrtyper gjeld for både vass- og avlaupstenester: Eingongsgebyr for tilknyting. Årleg gebyr. Gebyr for leige av vassmålar.

4 Gebyr for mellombels tilknyting. 5 EINGONGSGEBYR FOR TILKNYTING Lov om kommunale vass- og avlaupstenester krev at det blir betalt eingongsgebyr for tilknyting til desse tenestene. Eingongsgebyret blir betalt for eigedom der det står bygg, eller ved oppføring første gong av bygg på eigedom, som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avlaupsnett. Eingongsgebyret skal vere likt for alle abonnentar innanfor Tokke kommune utanom Hallbjønnsekken som omfattar fritidshusområde med servicebygg og evt andre framtidige hytteområder med kommunalt vass- og avlaupsteneste, jfr gebyrregulativet. Gebyret skal betalast ved tilknyting fyrste gong. Storleiken på gebyret blir fastsett årleg av kommunestyret og går fram av Gebyrregulativet. Ein kan inngå særavtaler med næringsverksemder i hytteområder om avvikande eingongsgebyr for tilknyting dersom det blir ekstra høge eller låge kostnader ved etablering av tenesta. Avtala må godkjennast i teknisk utval. 6 ÅRLEG GEBYR Gebyret skal betalast av alle abonnentar og er samansett av to delar: Abonnementsgebyr (fast del). Forbruksgebyr (variabel del). Samla abonnementsgebyr for kommunale vasstenester skal dekkje ein fast del av dei forventa årsinntektene knytt til vasstenester i kommunen. Resten blir dekt gjennom forbruksgebyret. Kapitalkostnader ved investering vert rekna som faste kostnader. Variable kostnader er øvrige kostnader. Samla abonnementsgebyr for kommunale avlaupstenester skal dekkje ein fast del av dei forventa årsinntektene knytt til avlaupstenester i kommunen. Resten blir dekt gjennom forbruksgebyret. Gebyret skal reknast frå og med den næraste termin etter at eigedomen er tilknytt kommunalt leidningsnett. Storleiken på abonnementsgebyr og forbruksgebyr blir fastsett årleg av kommunestyret og går fram av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Abonnementsgebyr blir differensiert etter brukarkategori. Alle abonnentar i ein brukarkategori betalar ein like stor fast sum som går fram av Gebyrregulativet. Abonnementsgebyr for næring. Vert betalt av næringsverksemder, offentlege verksemder. Abonnementsgebyr for bustad. Vert betalt av abonnentar. Abonnementsgebyr for kombinert næring- og bustadbygg. Abonnent med maks ei utleigeeining eller ei næringsverksemd betalar eit gebyr. Øvrige betalar pr eining. FORBRUKSGEBYR

5 Næringsverksemder/eigedomar og offentlege verksemder betalar forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3. Forbruket blir målt med installert vassmålar. Andre abonnentar betalar etter stipulert forbruk basert på utrekning av bruksareal i samsvar med NS 3940 eller etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3, Kombinasjon næring/bustad skal betale som vanleg næringsabonnent, jfr pkt 3.5 og 3.6 i gebyrregulativet. For alle abonnentar gjeld at avlaupsmengda blir rekna lik vassmengda, sjå likevel 8. Både kommunen og abonnenten kan krevje at forbruksgebyret blir fastsett ut frå målt forbruk. Jfr Gebyrregulativet. 7 LEIGE AV VASSMÅLAR For installasjon, bruk og leige av vassmålar gjeld vedtektene i kommunen. Kostnader for installasjon, drift, avlesing m.m. skal betalast av abonnenten. Pris for leige av vassmålar går fram av Gebyrregulativet. 8 AVVIK I DET ÅRLEGE GEBYRET Dersom avlaupsmengda frå ein abonnent er vesentleg større eller mindre enn det målte vassforbruket, kan forbruksgebyret for avlaup bli basert på målt eller stipulert/utrekna avlaupsmengde (utslepp). For næringsverksemd og offentleg verksemd der samansetjinga av avlaupsvatnet skil seg ut frå vanleg hushaldningsavlaup og verkar enten fordyrande eller innsparande på drift og vedlikehald av avlaupsanlegget i kommunen, kan ein rekne ut eit påslag/frådrag i forbruksgebyret for avlaup basert på dei forventa ekstrautgiftene/innsparingane. Restriksjonar for vassforbruk eller kortare avbrot i leveranse eller mottak av avlaup gjev ikkje grunnlag for reduksjon i gebyra. 9 MELLOMBELS TILKNYTING Mellombels tilknyting gjeld for arbeidsbrakker og andre bygningar av mellombels art med innlagt vatn, som berre skal brukast i ein avgrensa periode. Eigar/festar av eigedomen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldande reglar for næringsverksemd, med avrekning i samsvar med den tida til- knytinga er operativ. Ein skal ikkje betale eingongsgebyr for tilknyting, men alle kostnader ved tilknyting og fråkopling blir belasta eigar/festar av eigedomen. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år, med høve til å søkje om forlenging. Elles gjeld Tekniske og administrative avgjerder i kommunen. 10 PÅLEGG OM UTBETRING Kommunen kan gje abonnenten(ane) pålegg om å utbetre eigne avlaupsanlegg innan ein gjeven frist, jfr forureiningslova 7. I medhald til 73 i forureiningslova kan kommunen gje eit ureiningsgebyr dersom tilhøvet ikkje er utbetra når fristen har gått ut. Dersom den ansvarlege ikkje utfører pålegget kan kommunen iverksetje tiltak, jfr 74, forureiningslova

6 Kommunen kan be abonnenten om å utbetre eigne drikkevassanlegg innan ein oppgjeven frist som grunnlag for å kunne fastsette vassforbruket. Dersom tilhøvet ikkje er utbetra når fristen har gått ut, vert årsforbruket stipulert. 11 FEITTAVSKILJARAR. Tømminga av avskiljarane ligg inne som rutine på tømming av det kommunale frittliggande septiktankanlegget. Frå vil Renovest overta denne tømminga. Antall tømmingar av avskiljaren, jfr sanitærreglementet.. 12 OLJEAVSKILJARAR. Tømming av desse avskiljarane, jfr sanitærreglementet. 13 INNBETALING AV GEBYR Abonnenten er ansvarleg for betaling av gebyra. Kommunen sender faktura for eingongsgebyr for tilknyting til abonnenten samstundes som igangsettingsløyve (byggeløyve) blir gjeve eller når eksisterande bygg blir tilknytt kommunal leidning. Eingongsgebyret må vere innbetalt før tilknyting skjer. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr blir kravd inn på felles faktura og blir fordelt over 2 terminar pr år. Eingongsgebyr, mellombels tilknyting blir fakturert særskilt. Avlesing av målt vassforbruk blir gjort ein gong i året. Forbruksgebyret blir betalt à konto fordelt over 2 terminar basert på forbruket for fjoråret. Avrekning skjer i hovudsak på 1. termin (faktura) året etter. Dersom vassforbruket til abonnenten har endra seg vesentleg frå siste målaravlesing, avtalast ny à konto sum. Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for det årlege gebyret, når eigedomen fysisk blir kopla frå leidningsnettet. Abonnementet opphøyrer når meldinga er motteken om når anborings- eller påkoplingspunktet er plombert. Ny tilknyting av eigedomen krev ikkje ny betaling av eingongsgebyr. Både fråkopling og ny tilknyting føreset ein blir utført for abonnenten sin kostnad og etter tilvising frå kommunen. Tillegg vedteke i kommunestyremøte den 07. november 2006 K-sak 06/073: 1. Føresegna for vass- og avlaupsgebyr i Tokke kommune 13 vert ikkje å endre. 2. Det er berre høve til å dispensere frå kravet om fysisk fråkopling i inntil to år. Tillegg vedteke i kommunestyremøte den 15. juni 2004 K-sak 04/039: Teknisk utval får mynde til å gje fritak for årlege kommunale VA-gebyr i ein periode frå 1-2 år. Det skal nyttast skjønn ved handsaminga av søknaden og utvalet skal vurdere om stoppekrana skal plomberast eller om stikkleidningane skal koplast frå hovudleidningen. Plomberinga av stoppekrana og kontroll om det er lekkasje må utførast av ein godkjent røyrleggar. Røyrleggaren må sende melding til kommunen om når arbeidet er utført. Abonnenten må dekke desse utgiftene. Fritaket gjeld frå den neste terminen, d v s eller kvart år. Kostnaden med plombering og evt. utbetring av den private stikkleidningen må abonnenten dekke.

7 Vil eigaren ta i bruk bygningen før fritaksperioden går ut må det skriftleg meldast frå til teknisk etat. Før plomberinga vert broten skal teknisk etat kontrollere denne. Årleg VA-gebyr skal betalast frå næraste termin rekna bakover. Dersom plomberinga er broten i løpet av kalenderåret skal det betalast vanleg årleg VA-gebyr for heile året. Ordningen skal evaluerast etter 2 år. III. AVSLUTTANDE FØRESEGNER 14 INNKREVJING AV GEBYR Forfalt krav på dei årlege gebyra er sikra med pant i eigedomen etter 6-1 i pantelova. Gebyra med kostnader og renter kan krevjast inn av kommunen etter reglar for innkrevjing av skatt. 15 Tidlegare særavtaler Gamle særavtaler mellom kommunen og den einskilde abonnent opphøyrer frå VEDTAKSMAKT Vedtak etter denne føresegna blir fatta av teknisk etat. 17 KLAGE Når det blir fatta einskildvedtak etter denne føresegna, skal den/dei dette vedtaket gjeld, bli informert om den klageretten som er bestemt i Forvaltningslova og det kommunale delegasjonsreglementet. Klaga skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket. Vedtak om gebyras storleik, som går fram av Gebyrregulativet, reknast som føresegn, jf. 2 fyrste ledd c) i Forvaltningslova. Dette er ikkje einskildvedtak og kan ikkje påklagast. 18 IVERKSETJING Føresegna trer i kraft frå

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldande for følgjande kommunar Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009 Nynorsk

Detaljer

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert av LOV

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og nettkunden som brukar av nettenester. Nettselskapet

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2015 FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR Vedteke av Fjell kommunestyre 14.12.2006, sak KS 130/06

Detaljer

Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene

Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene FORSKRIFT FOR HUSHALDNINGSAVFALL OG SEPTIK I DESSE KOMMUNANE. Vedteken av Fyresdal kommunestyre sak. 048-05 den 27.10.2005 Vedteken

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

Nettleigevilkår for næringskundar m.m.

Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Desse nettleigevilkåra gjeld i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkundar som ikkje skal reknast som forbrukarar, jf. definisjonen av forbrukar i 1 i lov

Detaljer

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING KAPITTEL 1: HEIMEL OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Denne forskrifta er vedteken i kommunane: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal,

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer