TARIFFAR FRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFAR FRÅ 01.01.2015"

Transkript

1 TARIFFAR FRÅ Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar til og med 3 x 63/40 amp. ved 230/400 V kr pr. ab/år + 35 øre pr. kwh. eks.mva. Fastbeløp for anlegg med hovudsikringar til og med 3 x 125/80 amp. ved 230/400 V kr pr. ab/år + 35 øre pr. kwh eks.mva. Som alternativ til ein fast årleg tariff for variabel nettleige vert det innført differensierte satsar for dei kundane som ynskjer det. Satsane vert fastsett til 37,5 øre (eks mva) i perioden og perioden , og 32,5 øre i perioden H-tariff for hytter og anlegg tilknytt fritidseigedomar. H 4.2 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikr. til og med 32 amp kr pr. ab/år + 35 øre pr.kwh. eks.mva. Fastbeløp for anl. med hovedsikr. over 32 amp og til og med 50 amp kr pr. ab/år + 35 øre pr.kwh eks.mva. Større sikringar enn 32A etter særleg løyve. T-tariff for næringsverksemd m.m. T 1 Gate- og veglys. Energi variabel kraftpris. Nettleige 44 øre pr. kwh. Det skal nyttast fotoceller. Brukstid 4000 timar. For anlegg utan fotocelle aukast brukstid og totalbeløp tilsvarande. T 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar til og med 3 x 124/79 amp. ved 230/400 V kr pr. ab/år (+ variabelt ledd). Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar frå og med 3 x 125/80 amp. ved 230/400 V kr pr. ab/år (+ variabelt ledd). Variabelt ledd: Nettleige nivå 5 : 32,5 øre pr. KWh. Nettleige nivå 4 : Fastledd 6.000/år 29 øre pr. KWh.(Dette er anl med årsforbruk over kwh/år) Nettleige nivå 4/3 Fastledd 6.000/år 28,5 øre pr. KWh.(Dette er anl med årsforbruk over 20 GWh/år) SÆRTARIFFAR S3 Anleggsstraum. Sikringskasse for straum til oppføring av nybygg og liknande, for lys, varme og motordrift. Nettleige: Fastbeløp kr. 340 pr. ab/mnd + 35 øre pr. kwh. eks.mva. Pris for tilkopling kr.2000 eks.mva. Pris for fråkopling kr.2000 eks.mva. Tinging og oppseiing må skje skriftleg og ei veke før tilkopling eller fråkopling kan påreknast utført. Avgiftene gjeld første gongs oppsetjing av sikringskasse. Ytterlegare oppsetjing av kasse vert utført som rekningsarbeid etter medgått tid. BETALING Terminrekningane kjem med forfall slik:1. termin: termin: termin: osv. 12. termin har forfall 30.januar året etter. Større kundar vert normalt avrekna kvar månad. Dersom ikkje anna er avtalt, er kunden ansvarleg for målaravlesing. Evt. ekstrakostnader som følgje av manglande eller feil avlesing skal betalast av kunden.

2 Suldal Elverk KF 2 Ved for sein betaling: Tillegg rente og purregebyr etter gjeldande satsar.(iflg forskrift til inkassoloven.) Innkopling etter stenging kr.1.000,-. eks.mva. Dekkjer kostnaden for fråkopling og tilkopling. Uttak til større apparat og motorar. Anleggseigar/forbrukar må på førehand innhenta tillatelse frå netteigar for tilknyting av større apparat og motorar som kan føra til skader eller ulemper for netteigar eller andre kundar. Kfr. forskrifter for spenningskvalitet. Uttak av reaktiv effekt. For anlegg med lågare effektfaktor enn 0,90 krev elverket at abonnenten betrar anlegget sin effektfaktor til minimum 0,90. Ved manglande utbetring krev elverket betaling for reaktiv effekt kr.250 pr kvar etter nedanståande maksimalmåling. Effektfaktoren blir rekna ut frå gjennomsnittsuttaket gjennom året. Den maksimale reaktive effekten blir lest av 4 gonger i året. Gjennomsnitt av avlesingane blir effektgrunnlaget. Avrekning vert gjort 1 gang pr. år. For kraftprodusentar vert dette vurdert i kvart einskild tilfelle. Anleggstilskot. For alle anlegg skal det bereknast anleggstilskot etter gjeldande Retningslinjer for beregning av overføringstariffer frå NVE. Ein må da ta kontakt med elverket, slik at eventuell kostnad kan avklarast på førehand. Nye abonnentar må syte for fri linjegrunn og rett til transport under anlegg og seinare vedlikehald av linja. Endring av inntak. Ved frå- og tilkopling av inntaksleidning skal elverket ha betalt for forbrukt tid og materiell. Dersom elverket må forsterke linje/inntaksleidning p.g.a. større sikringar, skal tingaren betale eit anleggstilskot etter forbrukt tid og materiell. Elektrisk kraft vert levert i samsvar med standard vilkår for tilknyting, nettleige og levering av elektrisk kraft. Kontrakten kan ein få ved å venda seg til vårt kontor. FORBRUKSAVGIFT/ELAVGIFT OG MVA TIL STATEN KJEM I TILLEGG TIL ALLE TARIFFAR DER IKKJE ANNA ER PRESISERT. KRAV OM REDUSERT FORBRUKSAVGIFT/ELAVGIFT MÅ DOKUMENTERAST Avgifter: For år 2015 er forbruksavgift = 12,65 øre./0,45 øre Mva = 25%. Pålagt avgift til Energifondet = 1 øre pr kwh, er lagt inn i H-tariffane. T-tariffane betalar kr.800 pr år til Energifondet, dette er lagt inn i fastleddet. Kraftverk yting 0,1 til 10 MW (mini- og småkraftverk) Energiledd og fastledd sentralnett: Viser til Statnett sin tariff (1.1) Energiledd distribusjonsnett: Systempris x marginaltapsats (SEV nett) Kraftverk yting 0 til 100 KW (mikrokraftv.) Energiledd distribusjonsnett: -0,5 øre/kwh (SEV betaler for innmating) Lokal produksjon vert etter avtale i utgangspunktet betalt med spotpris minus 2 øre og 1000 kr/år for administrasjon. Leveringsplikt/Ventetariff. Leveringsplikt er ei ordning som pålegg nettselskapet å levere kraft inntil kunden har inngått avtale om kraftleveranse frå ein ordinær strømleverandør. I slike situasjonar får kunden automatisk som følgje av leveringsplikta straum frå Suldal Elverk NETT. Prisen for kundar på leveringsplikt er regulert av NVE sine forskrifter. Dei første seks vekene er prisen spotpris for vårt område (NO2), pluss eit påslag på 5,25 øre/kwh. Etter dei seks første vekene er prisen spotpris pluss 11,5 øre/kwh. Dette er ein dyr tariff og vi oppmodar alle kundar om å få ein ordiner avtale snarast etter tilkopling

3 Suldal Elverk KF 3 Berekning av anleggstilskot. Reglar for berekning av anleggstilskot Anleggstilskotet skal fastsettast uavhengig av kunden sitt forventa energiuttak, og kan maksimalt settast til nødvendig kostnad ved tilknyting eller forsterking, inklusiv timeverk for personell, maskinar og utstyr. Dersom arbeidet vert utført av nettselskapet sine eigne tilsette, skal kostnaden bereknast på bakgrunn av sjølvkost. Det er ikkje høve til å legge generelle påslag på kostnadane som inngår i anleggstilskotet. Når anlegget er ferdig skal anleggstilskotet etterbereknast og kunde skal bli fakturert etter faktisk kostnad. Fordeling av kostnader I anlegg der kunden er einaste brukar. Anleggstilskotet skal bereknast ut frå kostnader som følgjer av kunden sin tilknyting til nettet. Dette inneber at kostnadane i kundespesifikke anlegg skal inngå i anleggstilskotet. Kunden har ikkje krav på å få anleggstilskotet justert dersom nettselskapet har dimensjonert etter minste standard i forhold til kunden sitt effektbehov. Dersom det er sannsynleg at fleire vil knyte seg til anlegget, kan anlegget behandlast som eit radielt fellesanlegg. I radielle fellesanlegg. Ein del av anleggskostnadane kan inngå i kunden sitt anleggstilskot. Kunden kan ikkje belastast kostnader som skuldast at kapasiteten i overføringsanlegget overgår kunden sitt behov. Ei fordeling etter kunden sitt effektbehov i forhold til kapasitetsauke er eit relevant forhold som anleggstilskotet kan differensierast etter. Dersom det ikkje er sannsynleg at fleire vil knyte seg til fellesanlegget, og heller ikkje eksisterande kundar krev auka kapasitet, kan kapasitetsauken behandlast som kundespesifikk i forhold til berekning av anleggstilskot. I maska nettanlegg. Det kan ikkje krevjast anleggstilskot i maska nettanlegg. Mellom kundar som vert tilkopla på ulike tidspunkt. Anleggstilskot kan fordelast mellom kundar som blir tilkopla når anlegget er ferdig og kundar som blir tilkopla på eit seinare tidspunkt, men seinast 10 år etter at anlegget er ferdig. Ei slik fordeling vert som hovudregel gjort ved at nettselskapet forskottere investeringskostnadane og fastset anleggstilskot etter kvart som nye kundar blir kopla til. Alternativt kan kunde som utløyser investeringane forskottere og få tilbakebetalt deler av anleggstilskotet når nye kundar vert kopla til eller når eksisterande kundar krev auka kapasitet. Nettselskapet kan ikkje krevje at kunden skal forskottere meir enn kostnad ved den minste oppgraderinga som er nødvendig ut frå kunden sitt behov. Ordninga med å fordele kostnader mellom kundar som vert tilknytt på ulike tidspunkt er valfri, men nettselskapet må ha ein praksis som er ikkje-diskriminerande. For å kunne krevje anleggsbidrag frå seinare tilknytingar er det ein føresetnad at det blir kravd anleggsbidrag ved ferdigstilling av anlegget. Anleggstilskot ved forsterking. Reinvestering kan ikkje inngå i anleggstilskotet. Ved forsterking må kostnader med reinvestering trekkast frå anleggstilskotet slik at kunde kunn betalar for kostnader knytt til kapasitetsauken. Ved materiellkostnader kan kostnad knytt til kapasitetsauke finnast ved differanse mellom nypris på komponentar som blir satt inn i nettet og nypris på komponentar som blir tatt ut av nettet. Når brukte komponentar vert sett inn i nettet, blir det gjort eit frådrag tilsvarande avskrivingane på komponenten. Arbeidskostnader vil hovudsakleg vere dei same med og utan kapasitetsauke, og skal, med mindre det kan dokumenterast, behandlast som reinvesteringskostnad. Kostnader ved at nettselskapet må gjennomføre reinvestering på eit tidlegare tidspunkt, kan inngå i anleggstilskotet. Det skal ikkje bereknast kostnader ved for tidleg reinvestering på transformator, då desse normalt kan brukast andre stader i nettet. Ved reinvestering i radielle fellesanlegg skal kostnad med for tidleg reinvestering justerast etter kunden sin forholdsmessige del. Desse kostnadane kan og fordelast mellom kundar som blir tilkopla på tidspunkt når anlegget er ferdig og kundar som blir tilkopla på eit seinare tidspunkt

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Forskrift om takstberekning og maksimalprisar for løyvepliktig drosjetransport - innføring av parallelltakst i drosjenæringa

Forskrift om takstberekning og maksimalprisar for løyvepliktig drosjetransport - innføring av parallelltakst i drosjenæringa Konkurransetilsynet Pb 439 Sentrum SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE E-post 8c Regionalavdelinga Sakshandsamar: Monica Åsnes monica.asnes@sfj.no Tlf: 57 65 62 44 Vår ref. Sak nr.. 09/3695-3 d opp vår ref.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer