Sluttrapport for Gartneri B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for Gartneri B"

Transkript

1 PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri B Gartneriet Gartneriet ligger i Østfold. Veksthus, form, tekkemateriale areal Veksthusene er i hovedsak dekket med dobbel polyetylenfolie og skulle derved være ganske energivennlige. Samlet oppvarmet veksthusareal er ca 9000 m2. Beskrivelse av fyranlegg Fyranlegget besto tidligere av elektrokjele og oljekjele. I 2007 ble det satt inn en 1000 kw fliskjele fra Justsen. Kjelen er imidlertid dimensjonert for å yte kw. Årlig produksjon 2,5-3,0 GWh. Flissiloen har et volum på 250 m 3. Driftsform Virksomheten er produksjon av potteplanter for engrossalg. 1

2 Byggeperiode Arbeidsledelse Ansvar Byggmester ThorArne Moslått Hva gikk greit / galt Tidsplan Ok. Grunnarbeid Ok, men noe dyrere enn antatt. Montering av varmekilde Ok. Rørlegger Ok, noe rimeligere enn antatt Elektriker Ok Styring- automatikk Den absolutt vanskeligste biten. Vanskelig prosess å få klimacomputer firma til å kommunisere med kjeleleverandør. Vi var dessuten tidlig i prosessen, og kompetansen var ennå liten hos klimacomputer firma på styring av biokjele/buffertank. Innkjøring Flere måneder, da styrings og automatikkdelen gikk litt sakte. Vi produserte varme hele tiden, men kjelen gikk en del manuelt. Det er satt inn en Justsen kjele på 1000 kw og bygd en silo med stangmater i samme plan som fyrromsgulvet. 2

3 Prosjektet Det er satt inn en Justsen kjele på 1000 kw og bygd en silo med stangmater i samme plan som fyrromsgulvet. 3

4 I 2007 søkte en Enova om støtte, og fikk innvilget Prosjektet omfatter i tillegg til kjele med silo også fyrrommet (del av veksthuset), skorstein og buffer med bufferstyring. Bufferstyringen er integrert med klimastyring av veksthusene. Buffertanken er montert som en såkalt åpen buffer. Det betyr at det ikke er ventiler eller kraner, men de hydrauliske forholdene i rørsystemet som gjør at tanken enten fylles eller avgir varmt vann. På grunn av høydeforskjeller i gartneriet og krav til trykk, er buffertanken skilt fra det øvrige røropplegget ved en varmeveksler. Registrering av energiforbruk sartet i desember 2008 og har pågått gjennom hele g Regnskap Prosjektet kostet brutto kroner. Fratrukket støtten på gir det en spesifikk kostnad på 3174 kroner pr kw. Drift På grunn av buffertanken kan anlegget være i gang hver uke hele året bortsett fra to uker midt på sommeren da man foretar årlig vedlikehold. Anlegget har automatisk feiing med trykkluft. Det var noe uenighet mellom kjeleleverandør og firmaet som har levert bufferstyring om hvordan kjelen skulle styres. Dette skapte mye frustrasjon for eierne og burde vært unngått siden leverandørene kunne ha diskutert dette på forhånd. Anlegget er konstruert og basert på fyring med reint returvirke. Det gikk likevel noe tid før en fant en flisleverandør som kunne levere flis som passert til anlegget. I tillegg til flis har det i korte perioder blitt fyrt med kornavrens. Drift Samkjøring spisslast Når Gartneri B trenger ekstra varme på de aller kaldeste dagene, bruker de mer vekstlys. Buffertank 150m3. Kunne vært større. Sirkulasjon i rør Fungerer ok. 4

5 Flishåndtering Volum flissilo Ca. 250m3. Plass til 2 billass. Logistikk Gartneri B kjøper flis av en flisleverandør, som også ordner frakt. Bestilling og leveranse (En eller flere leverandører, tilgang) En leverandør av all flis. Har også noe tilgang på kornavrens i august og januar. Tidsforbruk Daglig, ca 10-30minutter, feiing ca. 12ganger pr. år, timer, kjøre inn flis, ca. 75 timer/år, vedlikehold ca timer, alarmer ca timer Driftsstand pga. fliskvalitet Det er ett svakt punkt hvor flis kan pakke seg. Det går som oftest bra. Tekniske feil med varmesentral Mange innstillinger, og mulighet til å skru seg bort. Gartneri B har serviceavtale med leverandøren, slik at tekniske feil kan forhindres. Sommerdrift Ja Kunne mer vært oppnådd med andre løsninger; buffer, mindre kjele, to kjeler, annen drift Færre alarmer ved ombygging av en motor. Ellers er de fornøyde med anlegget. Diverse andre erfaringer Har noe gått galt? Anlegget trenger årlig vedlikehold. Foreløpig ikke omfattende. Ønske om mer støvtett anlegg. Ellers ok. Forslag til forbedringer på anlegget Ombygging av en motor, slik at flis ikke kan sette seg fast selv om den er grov. Gjøre anlegget mer støvtett. 5

6 MWh Dimensjonering. Her ser vi hva de andre pilotgartneriene har installert. Kjærnsrød Guren Hauer Vaage Laanke de Haes Bredeli Hanevold Drivstua Gjennestad Daljit Sandaker Effekt på varmekilde Veksthusareal kw/da Gangtid Årsproduksjon Gartneri B Vi har mistanke om at fabrikatene oppgir effekten ved ulike betingelser. Gartneri Bs 1000 kw kjele har vi målt avgitt mellom 1350 og 1400 kw i korte perioder. Hvis vi brukte dette siste tallet, vill selvfølgelig gangtiden bli lavere. Vi har imidlertid konsekvent valgt å oppgi påstemplet effekt i dette prosjektet. Vanligvis beregner vi en teoretisk varighetskurve for å finne en fornuftig dimensjonering av fliskjel eller varmepumpe. En ønsker ofte at fliskjelen skal dekke 90% av årsvarmebehovet og varmepumpe 80%. Samtidig vil vi at kapitalkostnaden skal være så lav som mulig pr levert kwh. Det taler for en liten fyringssentral som kan gå mange timer på full effekt. 6 Varme fra biobrensel eller varmepumpe dekker % av sum varme: Bredeli 61 % de Haes 94 % Drivstua 55 % Guren 41 % Hanevold 17 % Hauer 91 % Kjærnsrød 93 % Laanke 99 % Vaage 74 % Gjennom dette prosjektet har vi registret varmeforbruket hver uke gjennom hele året og slik sette skaffet oss en faktisk og konkret varighetskurve. Riktignok på ukebasis og ikke pr time som kunne vært ønskelig. Tallene er sortert med høyeste energibehov først vises med blått i figuren under. I samme graf er det tegnet inn en grønn linje som viser mulig levert

7 kwh fornybar varme fra kjelanlegget forutsatt en gitt gangtid pr døgn Varmebehov pr uke, sortert uke Kurven viser at ved 19 timers daglig gange ved oppgitt effekt leverer kjelen kwh pr uke. Dette er også maksimalt registrert leveranse. Dette er 100 % av behovet den kaldeste uka i året. I praksis må varmebehovet dekkes innenfor en tidsramme på et par timer slik at spisslast er inne i betydelig flere uke enn dette. (se nedenfor) 7

8 kwh pr m2 i uka Energiforbruk: I gjennomsnitt har Gartneri B brukt 550 kwh pr m2 veksthus i året. T ota lt e ne rgiforbruk Ga rtne ri kw h/m2 og å r A 657 B 641 C 628 D 616 Ga rtne ri B 550 F 520 G 518 H 503 I Totalt energiforbruk i kwh/m2 og år A B C D Gartneri B Gartneri F G H I Fordeling mellom lys og varme: 14,00 Gjennomsnittlig uke-forbruk av lys og varme 12,00 10,00 3,82 3,46 1,59 2,55 3,70 0,54 8,00 6,00 2,02 3,35 Lys Varme 4,00 2,00 0,00 A E C D Gartneri B F G H Gartneri 8

9 kwh pr m2 Pr måned fordeler forbruket seg slik : Total energiforbruk pr måned 120,0 Gass Olje Elkjel Lys Teknisk strøm flis Snitt alle gartnerier i prosjektet 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Fordeling all energi pr måned, Gartneri B i 2010 okt 10 % nov 12 % des 12 % jan 17 % feb 12 % sep 6 % aug 3 % jun 2 % mai 5 % apr 7 % mar 12 % jul 2 % Fossil energi Nedenfor vises andelen fossil energi for dette gartneriet sammenlignet med de andre deltakerne i prosjektet. 9

10 kwh/ukem2 14,0 Gjennomsnittlig energiforbruk pr ukekvadratmeter 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3,7 3,7 0,5 2,2 3,5 0,1 0,0 5,4 6,1 3,5 0,0 8,0 3,2 0,0 7,9 0,6 6,5 8,2 7,9 1,6 1,4 5,0 3,1 1,0 3,8 3,5 1,4 A D C Gartneri B E F G H I Gartneri El Fossil VP/Bio Andel fossil energi i forhold til el og VP/Bio 100 % 90 % 80 % 21 % 70 % 60 % 50 % 40 % 9 % 0 % 0 % 1 % 0 % 15 % 13 % El Fossil VP/Bio 30 % 20 % 10 % 10 % 0 % A D C Gartneri B E F G H I Som grafene over viser, bruker Gartneri B kun 1 % fossil energi. Tilsvarende leveranse av fornybar varme blir da 10

11 Varme fra VP/Bio Ga rtne ri kw h/m2 og å r D 508 B 472 Ga rtne ri B 438 D 336 E 310 F 209 G 185 H 151 I 80 Gangtid Med uttrykket gangtid mener vi det teoretiske antallet timer anlegget måtte gå på full effekt for å levere gitt energimengde på årsbasis. Noen bruker også Driftstid om det samme. Ga rtne ri Ga ngtid, time r Gartneri B-bio A Bio C Bio D Vp E Bio F Bio G Vp H Vp I Vp Gangtiden sier ofte noe om økonomien i prosjektet. Høy gangtid gir mange timer å fordele kapitalkostnadene på. Erfaringer gjennom dette prosjektet antyder at gangtid omkring 3000 timer veldig ofte gir god lønnsomhet. Mye tyder på at buffertanken er skyld i at Gartneri B har betydelig høyere gangtid enn de andre biobrenselanleggene. Dessuten er dimensjoneringen i dette gartneriet lavere enn hos de andre. Gjennomsnittlig gangtid for alle biobrenselanleggene timer Gjennomsnittlig gangtid for alle varmepumpene timer 11

12 kwh Spisslast Forhold mellom spisslast og grunnlast Spisslast flis Tid, uker Som figuren over viser, er det brukt minimalt med spisslast. Det skyldes god dimensjonering sammen med en effektiv buffertank. Effektuttak biobrenselkjel Effektuttak Gartneri B 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

13 Effektuttak i perioden Grunnet en feil med avlesingen ble ikke perioden fra august 2010 riktig avlest. En ser uansett tydelig variasjonen over året. Virkningsgrad biobrenselkjel Virkningsgrad og effektuttak Gartneri B 100,0 % 80,0 % Virkningsgrad 83,0 % Maks registrert effektuttak ift. installert 99,4 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Årsvirkningsgrad og maks registrert effektuttak ved Gartneri B. Årsvirkningsgraden er god 83 %. Effekten på kjelen utnyttes godt, og brenselet har en svært lav fuktighet. 13

14 Prosentandel Fuktighetsprosent Fuktighet, fraksjon og brennverdi flis 20,0 % 18,0 % 17,2 % Flisfuktighet Gartneri B 16,0 % 14,0 % 13,2 % 12,0 % 10,0 % 9,8 % 8,0 % 6,0 % 5,7 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Flisfuktighet hos Gartneri B i ulike perioder. Tørr flis i alle tilfeller. 40 Flisfraksjon Gartneri B M3,15 M8 M16 M31,5 M45 M63 S63 Stikker Stikker > 120 Fraksjonsfordelingen viser at hovedtyngden ligger i intervallet 3,15-45 mm. Dette er tilfredsstillende for et anlegg av denne størrelsen. 14

15 kwh/kg Antall flis stikker Gartneri B Stikker mm Stikker > 120 mm Relativt mange stikker i disse prøvene. Stikker kan skape driftsproblemer, spesielt i mindre anlegg. I den europeiske CEN standarden tillates ingen stikker i flisklassene som vanlig å benytte i de små anleggene. Matesystemet hos Gartneri B er riktignok relativt kraftig, men stikker over 120 mm bør allikevel unngås. 6,0 Nedre brennverdi 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Rivingsflis Skogsflis Nedre brennverdi for skogflis og rivingsflis, basert på undersøkelser fra dette prosjektet og et lignende, pågående prosjekt ved Skog og landskap. 15

16 kwh/kg Brennverdi 6,0 Nedre brennverdi 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Rivingsflis Skogsflis Nedre brennverdi ved skogflis og rivingsflis, basert på undersøkelser fra dette prosjektet og et lignende, pågående prosjekt ved Skog og landskap. 16

17 Timer per år øre/kwh Brenselkostnad 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Brenselkostnad Gartneri B 6,07 Flishogging Råstoff inkl.transport 2,00 1,00 0,00 Brenselkostnaden består normalt av virke, virkestransport og flishogging. Gartneri B kjøper imidlertid ferdig flishogget/kværnet rivingsflis. Dette er et meget prisgunstig brensel, som dessuten har en lav fuktighet. Fraksjonsfordelingen kan imidlertid være en utfordring for mindre anlegg, da flisa inneholder en del stikker. Forurensninger må også unngås for eksempel malingsrester, plast, metall etc. Tidsforbruk 300 Årlig tidsforbruk Gartneri B Feiing og asketømming Brenselfylling Ettersyn og vedlikehold Tidsforbruket påvirker driftskostnaden. Allikevel er det viktig med tilstrekkelig vedlikehold og feiing, da dette er viktig for å oppnå en god virkningsgrad og driftsøkonomi. 17

18 Økonomi Forutse tninge r Be re gne t va rme pris for fornyba r va rme Effekt 1000 kw Brensel 8,7 øre/kwh Rentefot 6 % Drift 1,6 øre/kwh Levetid 15 år Vedlikehold 1,3 øre/kwh Årsvirkningsgrad 81 % Kapitalkostnad 8,0 øre/kwh Timekostnad 300 kr/t Sum varmekostnad 19,6 øre/kwh Pris biobrensel 0,07 kr/kwh Vedlikehold pr år Driftsarbeid, timer pr år kr 200 timer Inve ste ring Brutto investering kr Investeringsstøtte kr Netto investering kr Årlige kapitalkostnader kr Netto investering pr kw kr/kw Fordeling varmekostnader 41 % 44 % Brensel Drift Vedlikehold Kapitalkostnad 7 % 8 % 18

19 Miljøregnskap Tidligere ble varmen levert både fra olje og elkjel. Hvis regner at all tidligere varme kom fra olje får vi følgende regnskap Levert fornybar varme i snitt over to år kwh/år tilsvarende netto forbruk olje liter Årsvirkningsgrad oljekjele 80 % totalt redusert oljeforbruk liter /år Redusert CO kg/år Redusert Nox kg/år Redusert SO kg/år Oslo/Sandefjord 30. september

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS.

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri H. Innledning om gartnerie Veksthusanlegget dekker til sammen 3800 m2.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri A

Sluttrapport for Gartneri A PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Gartneriet Gartneri A ligger i Akershus Fylke. Sluttrapport for Gartneri A Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

N O R S K G A R T N E R F O R B U N D

N O R S K G A R T N E R F O R B U N D N O R S K G A R T N E R F O R B U N D P R O S J E K T F O R I N N S A M L I N G AV E R FA R I N G E R O G D R I F T S D ATA F R A P I L O TA N L E G G B I O B R E N S E L O G VA R M E P U M P E R I V E

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Introduksjon og gjennomgang av prosess fra biomasse til nyttbar varme Erik Eid Hohle ENERGIGÅRDEN - Senter for bioenergi Biovarme

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Innhold Bakgrunn... 2 Grunnlag og forutsetninger... 2 Beskrivelse av den tekniske løsningen (Sol / flis / pellets)... 3 Solfangersystemet...

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer