SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vurderer å kjøpe energi frå eit bioenergianlegg i Gaupne til å forsyne Luster bad og Luster ungdomsskule med om lag kwh fjernvarme årleg. 2. Luster kommunestyre løyver kr ,- til tilretteleggingsarbeid for etablering av fjernvarme i høve Luster bad og Luster ungdomsskule. Løyvinga gjeld utgreiingsarbeid, etablering av naudsynt infrastruktur inn mot Luster bad mv og gjennomføring av tilbodskonkurranse fram til ny politisk behandling. 3. Løyvinga vert finansiert over disposisjonsfondet. 4. Rådmannen får i oppgåve å utarbeide konkurransegrunnlag, gjennomføre tilbodskonkurranse, gjennomføre forhandlingar og inngå kontrakt for levering av energi innanfor rammer gjevne i saksutgreiinga. Kontrakt skal inngåast med atterhald om politisk godkjenning. 5. Resultat av saka skal fram for kommunestyret for endeleg godkjenning.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: 1) Bioenergivurdering Gaupne. Ungdomsskule, badeanlegg og yrkesskule. 2) Biovarme. Notat frå Norconsult Uprenta vedlegg: Samandrag: I Luster kommune sin miljøplan står at ein skal arbeide for etablering av bioenergianlegg i kommunen. I samband med prosjekteringa av Luster bad har det vorte vurdert å etablera eit slikt anlegg. Grunna havari av varmepumpe ved Luster ungdomsskule er det òg aktuelt å nytta fjernvarme i dette bygget som alternativ til investering i ny varmepumpe. I saka tilrår rådmann at det vert gjennomført ein tilbodskonkurranse for å avklara om det er mogeleg å få levert energi frå eit bioenergianlegg i Gaupne, ei miljøvennleg løysing, som og er økonomisk konkurransedyktig. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret. Fakta: Kommunestyret vedtok i k-sak 17/08 og K-sak 60/09 å bygga eit regionalt bade- og symjeanlegg i eigen regi. Det er i budsjett og økonomiplan ført opp 96,5 mill kr til dette. Ved bygging av Luster ungdomskule i 2003 vart det montert ei 80kW vatn-vatn varmepumpe. I startfasen var det mykje driftsproblem med varmepumpa, men etter kvart vart det etablert ei akseptabel drift, fram til varmepumpa havarerte i Luster kommune sin kontraktspart på varmepumpa var Joar Nesttun AS. Dette firmaet gjekk konkurs i I samband med etableringa av Luster bad har det vore vurdert om det er mogeleg å etablera eit bioenergianlegg som kan forsyna Luster bad og Luster ungdomsskule med fjernvarme. Begge desse bygga har vassboren varme og kan relativt enkelt tilpassast til å motta fjernvarme til bruk i bygget. Luster kommunestyre vedtok i K-sak 103/09 fylgjande: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining) for Luster kommune for i samsvar med formannskapet sitt planutkast av og formannskapet sine justeringar av med slike endringar: Tiltak 7 Oljefyrar (nytt) Kommunen skal aktivt arbeida for at ein fjernar eigne og private oljefyrar. Miljøplanen tilrår og auka bruk av bioenergi i kommunen. Bioenergi: Energi som har opphav i materiale som er danna ved pågåande biologiske prosessar, til skilnad frå fossil energi, som kjem frå fossilt biologisk materiale. Delmål i miljøplan: Auka produksjon av biobrensel skal bidra til reduserte klimautslepp. Ved nye utbyggingsprosjekt og større rehabiliteringsarbeid skal det vurderast bruk av lågverdige energikjelder til oppvarming/kjøling.

3 Vurdering: Rådmannen vurderar anlegga på Luster bad og Luster ungdomsskule som godt egna for å nytte fjernvarme frå eit bioenergianlegg. Begge bygga er/vert bygt med vassboren varme og kan relativt enkelt knytast opp mot eit fjernvarmeanlegg. Fjernvarme frå bioenergi kan vera eit godt alternativ i staden for å investera i ny varmepumpe på Luster ungdomsskule. I tillegg vil ei forsyning med fjernvarme ytterlegare kunne redusera bruken av oljekjelen i bygget, men det er då avhengig av mengde tilført fjernvarme og storleik på varmevekslar. Flis frå skogen til bioenergi Skog bind CO 2 og bidreg såleis positivt til å bremse effekten av auka utslepp til atmosfæren. På landsbasis reknar ein med at skogen tek opp om lag halvparten av dei samla CO 2 utsleppa. CO 2 - opptaket er størst medan skogen er i vekst, og avtakande på hogstmogen skog. Brenning av ved frigir CO 2, men dersom veden er kort transportert eller erstattar fossilt brennstoff er det godt miljømessig alternativ. Flis frå rydding av vegskråningar og redusering av attgroing av kulturlandskap: Luster kommune kan i tilbodsinnhentinga om ynskjeleg leggja inn føresetnader om at delar av flisa (t.d. 25%) som vert nytta i bioenergianlegget skal hentast ved rydding av vegskråningar og ved rydding av kulturlandskap som held på å gro att. Ein vil slik kunne oppnå ein positiv tilleggseffekt. Slik rydding kan utførast i eit samarbeid mellom flisleverandør og aktuelle grunneigarar i kommunen. Ein slik føresetnad kan medføra noko høgare energikostnad. Uttak av konsesjonskraft: Forbruk av bioenergi frå fjernvarmeanlegg/nærvarmeanlegg vil gje Luster kommune tilsvarande rett til uttak av konsesjonskraft. Fylgjande vart opplyst i ei pressemelding frå statsråd Terje Riis Johansen den : at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Dette betyr at den ekstra konsesjonskrafta som me får høve til å ta ut grunna etablering av fjernvarme kan omsetjast. Ved forventa totalt forbruk på om lag kwh årleg, vil dette gje ei ekstra årleg inntekt til Luster kommune på om lag kr ,- (ved ein salspris på øre på konsesjonskrafta). Plassering av bioenergianlegg ved yrkesskulen: Rådmannen vurderer ei aktuell plassering av eit lokalt nærvarmeanlegg/bioenergianlegg til å vere i lagertilbygget til yrkesskulen. Då må det etablerast eit ringleidningssystem mellom Luster bad og Luster ungdomsskule. Kostnaden for etablering av eit slikt system mellom desse 2 bygga er om lag 1,2-1,3 mill kr. Plassering av bioenergianlegg andre stader i Gaupne: Alternativt er det aktuelt å knyta seg opp til eit større privat bioenergianlegg i Gaupne som leverar energi til fleire bygg i tillegg til Luster bad/ungdomsskule. Eit slikt fjernvarmeanlegg kan vere aktuelt å plassere på grandane i Gaupne. Føresetnaden for dette alternativet er at energikostnaden er tilnærma lik som for nærvarmeanlegget ved yrkesskulebygget. Ved dette alternativet vil det bli vesentleg lengre leidningstrasear gjennom sentrum for å føre fram fjernvarmen til dei aktuelle kommunale bygga. Utbyggar: Rådmannen tilrår at kommunen vurderer å inngå avtale med ein privat utbyggar som planlegg, bygger og driv eit bioenergianlegg. Luster kommune kan då ev inngå langsiktige avtalar på pluss/minus 10 år på kjøp av energi. Eit heilt anna alternativ kan vere at Luster kommune sjølv eig og driv eit høveleg anlegg. Men dette bør vi ev kome attende til. Investeringskostnad nærvarmeanlegg ved yrkesskulen:

4 Komplett kostnad med etablering av eit mindre bioenergianlegg, inkl ringleidningssystem, som dekker levering av varme til Luster bad og Luster ungdomsskule ligg på om lag 3,5-4 mill kr, jf. rapport BIOENERGI-VURDERING frå Siv.ing Kjell Gurigard AS. Føresetnadane i kalkylane frå Siv.ing Kjell Gurigard AS er at utbyggjar har minst 50% av eigarskapet frå jord-/skogbruk. Utbyggjar kan då få 35% støtte frå Innovasjon Noreg. Ei ev støtte frå Enova - som kan vere aktuell for eit kommunalt anlegg - vil ha ein lågare tilskotsprosent. Førebelse kostnader: Luster kommune sine førebelse kostnader i samband med vurdering og naudsynt tilrettelegging er/vil vera om lag 0,4 mill kr. Dette er kostnader knytt opp til det førebuande arbeidet med etablering av bioenergianlegg i Gaupne. Medgåtte kostnader er førebels belasta prosjektet Luster bad. Kostnadane gjeld: Rådgjevartenester pr. i dag om lag kr ,-. Utarbeide konkurransegrunnlag, vurdering av tilbod og forhandlingar kr ,- Forlenging av varmerøyr Luster bad (frå utstikk vegg til hjørne av bygg vert gjort for å unngå oppattgraving rundt bygget i ettertid) kr ,- Administrasjon kr ,- I tillegg vil fylgjande kostnader måtte dekkast av Luster kommune ved eit ev vedtak om etablering av nærvarmeanlegg/fjernvarmeanlegg: Naudsynte tilpassingar/ombyggingar på varmeanlegget i Luster ungdomsskule Naudsynte tilpassingar rundt yrkesskule, Luster bad og Luster ungdomsskule utomhus Prosjektering og administrasjon, byggemeldingar/gebyr, marginar og reserve etc. Desse kostnadane er førebels stipulert til om lag 0,5-1 mill kr. Forbruk av flis: Siv.ing Kjell Gurigard AS har stipulert forbruk av flis til om lag 0,38 lm 3, dvs. vel 9 lm 3 pr. døgn. Rådmannen tilrår at ein ved eventuell utbygging av eit nærvarmeanlegg ved yrkesskulen legg til grunn ein lagringskapasitet på minimum 30 m 3 på bioenergianlegget. Det vil då vera tilstrekkeleg med flisfylling 2 gonger i veka. Levering til anlegget bør skje i tidsrom som gjev minst mogeleg sjenanse for naboane i området. Lokalisering av anlegget ved lager v /yrkesskulen er likevel slik at det er relativt god avstand til naboar som kan bli sjenerte. Støv frå forbrenning av flis: Siv.ing Kjell Gurigard AS vurderar utslepp av støv og sot frå eit lite bioenergianlegg til å vera minimalt. Siv.ing Kjell Gurigard AS er ikkje kjent med at røyr frå eit sopass lite anlegg har ført til problem. Mesteparten av røyken som kjem ut frå pipa er vassdamp, og røyknivået aukar ved bruk av fuktig flis, spesielt ved låge temperaturar utandørs. Det er difor ynskjeleg med turrast mogeleg flis (dvs. turking av flisa før brenning). Det kan difor vera ynskjeleg å setja krav om ein maks fuktigheit i trevirket i utsette periodar, t.d. i kalde periodar på vinteren. Slike krav vil truleg gje noko høgare kraftpris. Søl og transport: Ved bruk av flis er det mykje opp til leverandøren korleis det blir sjåande ut rundt anlegget. Her er det viktig å setje krav til utbyggar til levering og rydding/reinhald rundt anlegget, spesielt gjeld dette ved lokalisering attmed yrkesskulen. Forventa varmekostnad for Luster bad med fjernvarme: Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, inkludert 35% støtte frå Innovasjon Noreg, er stipulert til 76,5 øre pr. kwh inkl. mva av Siv.ing Kjell Gurigard AS. Dette er produksjonspris utan forteneste og risikotillegg ved etablering av eit nærvarmeanlegg ved yrkesskulen. Forventa kostnad på fjernvarme frå ein privat leverandør vil truleg difor vera om lag øre pr. kwh. For Luster bad gjev det ein årleg energikostnad til fjernvarme på ,- årleg.

5 Spart nettleige (redusert med kwh årleg og effekttopp redusert frå 400 til om lag 200 kw) vert om lag kr ,- årleg. Spart straumkostnad (redusert med kwh årleg) vert om lag kr ,- årleg. Endring i energikostnad for Luster bad ved bruk av fjernvarme: Kjøp av fjernvarme (90 øre): ,- Spart nettleige: ,- Spart straumkostnad: ,- Kostnad Luster bad: ,- Inntekt til Luster kommune (konto konsesjonskraft) ved auka sal av konsesjonskrafta til Luster bad ( kwh) vert om lag ,- årleg (ved øre pr. kwh). Dersom straumprisen vert høgare vert reknestykket endå gunstigare for Luster kommune. For Luster kommune samla sett vil difor etablering av bioenergi til Luster bad kunne bli eit tilnærma nulloppgjer der auka utgift for Luster bad nesten blir utlikna ved auka inntekt til Luster kommune frå auka sal av konsesjonskraft. Forventa varmekostnad for Luster ungdomsskule med fjernvarme: For Luster ungdomsskule vil varmekostnaden med kjøp av fjernvarme bli mykje tilsvarande det den er i dag, når oppvarminga av bygget no kjem frå eksisterande oljekjel (1 liter fyringsolje kostar om lag 10 kr pr. liter pr. i dag, og gjev om lag 10kWh). Forbruk av olje vil bli vesentleg redusert, mens straumforbruket blir tilnærma uendra. Vesentleg redusert bruk av oljefyr: Ved å etablera leveranse av fjernvarme frå bioenergi vil Luster kommune omdisponera kwh årleg frå brenning av olje til brenning av bio. Dette samsvarar etter rådmann sitt syn godt med Luster kommune sin miljøplan. Bruken av oljefyren i Luster ungdomsskule vil truleg bli redusert med 70-80% i høve dagens situasjon, dersom varmevekslar har god nok kapasitet og fjernvarmeanlegget kan levera nok energi. Bioenergi erstattar havarert varmepumpe ved Luster ungdomsskule: Ei satsing på bioenergi vil òg erstatta dagens behov for investering i ei ny varmepumpe ved Luster ungdomsskule, noko som vil vera alternativet dersom det ikkje blir etablert fjernvarme/ bioenergianlegg. Ei ny varmepumpe som kan erstatte opprinneleg løysing er grovt kalkulert til vel 1 mill (Moderne Varme A/S). Det er ikkje ynskjeleg å fortsetja med dagens løysing med bruk av grunnvatn med høgt jerninnhald til forsyning av varmepumpa. Høgt jerninnhald i grunnvatnet er hovudgrunnen til at både grunnvasspumpe og varmepumpe har havarert. Det må difor etablerast eit alternativt system (t.d. med varmeopptak til varmepumpa gjennom lukka konvektorar i eksisterande grunnvassbrønn). Truleg må det då òg etablerast fleire grunnvassbrønnar, og kostnad til dette er ikkje rekna på eller medteke i kalkylane her. Kjøp av flis: Siv.ing Kjell Gurigard AS har stipulert flisprisen til om lag 34 øre/kwh inkl. mva. Denne kostnaden blir berre aktuell dersom Luster kommune sjølv skal bygge og drifte eit bioenergianlegg og då kjøpe flis til fyring. Alle oppgjevne kalkylar i denne saka er +/ %. Lokale bedrifter: Det er lokale/regionale bedrifter som arbeidar for å tilby levering av energi frå bioenergianlegg i Gaupne. Det er òg fleire verksemder i Gaupne som vurderar bruk av fjernvarme frå bioenergi. Tilbodskonkurranse / Oppsummering:

6 Rådmannen meiner at ei mogleg bio-løysing bør kunne vere aktuell, både miljømessig og økonomisk. Jf miljøplanen. Etablering av eit bioenergianlegg vil kunne gje positive effektar for miljøet, både i høve CO 2 - og i høve rydding av skog i kommunen. Det bør gjennomførast ein tilbodskonkurranse med forhandlingar for å avklare det nærare grunnlaget for ei slik satsing. Den totale energikostnaden (netto) for Luster kommune ved etablering av eit bioenergianlegg kan bli tilnærma lik kostnaden ved dagens bruk av straum og olje til Luster ungdomsskule og forventa straumforbruk til Luster bad. Rådmann tilrår difor å arbeida vidare for å få etablert eit privat bioenergianlegg i Gaupne som kan forsyna Luster bad og Luster ungdomsskule med fjernvarme. Ein føresetnad vil vere at det er mogeleg å inngå langsiktige avtalar om kjøp av fjernvarme frå bioenergi. Dato: 2.desember 2010 Tore Eriksen Jarle Skartun rådmann rådgjevar Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Bioenergivurdering Gaupne

Bioenergivurdering Gaupne Oppdrag for: Luster kommune Oppdrag for: Bioenergivurdering Gaupne Ungdomsskule, badeanlegg og yrkesskule. Notat er som tillegg til Sogn Biovarme sin bioenergirapport for området (Gurigard-nov 08) Samt

Detaljer

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Ga Gausdal kommune Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur Follebu Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Torvald Lindsv. 8, 2614 Lillehammer Tlf: 905 20861 epost: kjellgur@online.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Utkast 1: 11.08.04. Energiutgreiing. for. Vang kommune. Vang Energiverk KF

Utkast 1: 11.08.04. Energiutgreiing. for. Vang kommune. Vang Energiverk KF Utkast 1: 11.08.04 Energiutgreiing for Vang kommune Av områdekonsesjonær: Vang Energiverk KF August 2004 2 Innhald Utdrag frå Forskrift om energiutgreiingar med heimel i energilova 7-6. 4 1. Føresetnader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer