SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458 Grunnskuleressursane - ny fordelingsmodell gjeldande frå Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Formannskapet vedtek ny modell for fordeling av ressursar til skulane i Luster gjeldande frå slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Formannskapet er innforstått med at ved utrekning av basistimetal for skulane som del av førearbeidet til kommunebudsjettet, kan rådmannen foreslå avvik frå dei tradisjonelle skulekrinsgrensene for enkeltelevar der større fleksibilitet medfører reduksjon i tal grupper/klassar og dermed innsparing av personalkostnader. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

2 2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: 1. Førebels økonomisk ramme Elevtal, klassedeling og basistimetal skuleåret 2009/ Elevar med behov for tilleggsressursar over 70% av eigen skuletid. 4. Utrekning av elevkomponentar ved fordeling av budsjettmidlar. 5. Basistimetal og administrasjonsressurs på skulebudsjetta i Referat frå møte Samandrag: Rådmannen legg i saka fram forslag til ny fordelingsmodell for ressursar til grunnskulen i Luster gjeldande frå Forslaget er utarbeidd med tilvising til kommunestyret sitt vedtak om ressursar til grunnskulen for skuleåret 2009/10, jf vedtak i k-sak 27/09, pkt 4. Eit element i den nye fordelingsmodellen vil vere at rådmannen - som lekk i dei ordinære budsjettprosessane - vil kunne fremje forslag avvik frå ordinære skulekrinsgrenser av pedagogiske og/eller økonomiske grunnar. Utval som har vedtaksmynde: Formannskapet. Jf vedtak i k-sak 27/09 pkt 4. Fakta og vurdering: I samband med saka om godkjenning av stillingsressursar i grunnskulen for skuleåret 2009/10, handsama i kommunestyret den under k-sak 027/09, gjorde rådmannen - i eit notat vedlagt saka - framlegg om ei endring i fordelinga av ressursane til den einskilde grunnskulen i Luster frå Kommunestyret gjorde følgjande vedtak: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ein alternativ modell for tildeling av ressursar til grunnskulen i Luster. Modellen bør byggje på skissa i vedlegg 3. Modellen må liggje føre før sommaren 2009 slik at han kan nyttast i budsjettarbeidet for For skuleverket bør modellen ta til å gjelde frå i og med at kommunestyret no tildeler ressursar for skuleåret 2009/10. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne den nye modellen. A) Kort skissering av noverande ordning 1) Personalressursar: Godkjenning av stillingsressursar for lærarar/administrasjon og skuleassistentar vert føreteke av kommunestyret som eiga sak i april månad føre kvart skuleår. Rådmannen fordeler den godkjende samleressursen på den einskilde skulen etter gjeldande lov/avtaleverk og eventuelle føringar frå kommunestyret. Lønnsutgifter for godkjende stillingsheimlar for sekretærane ved Luster ungdomsskule og Hafslo barne- og ungdomsskule følgjer budsjettåret. 2) Undervisningsmateriell, vikarutgifter m.m. Økonomisk ramme for undervisningsrelaterte utgifter t.d. til vikarutgifter, lærebøker, undervisningshjelpemiddel og inventar vert gitt i kommunen sitt årsbudsjett. Rådmannen føretek fordelinga mellom skulane slik at kvar rektor får sitt årsbudsjett. (Utgifter til vedlikehald av bygningar, reinhald, vaktmeistertenester og skuleskyss vert ikkje medrekna her).

3 3 B) Motivasjon for ny tildelingsmodell: a) Den einskilde skulen får eit driftsbudsjett som følgjer kalenderåret, og som vert vedteke samstundes med kommunebudsjettet. b) Det vert lagt betre til rette for eigne prioriteringar med eventuelle omprioriteringar av driftsmidlar ved den einskilde skulen. c) Ei desentralisering av arbeidsoppgåver frå kommunenivå/rådmann til skulenivå/rektor. C) Framlegg til ny fordelingsmodell gjeldande frå Modellen grunnar seg på desse føresetnadene: 1) Ressursar til skulane skal fordelast etter objektive kriterium ( t.d. elevtal) 2) Den einskilde skule skal sikrast drift innan lov, føresegner og avtaleverk. Modellen sine 5 grunnelement: Skulebudsjettet til den einskilde grunnskulen vert tilført midlar for budsjettåret etter desse fem fordelingssummane: 1) Basisressurs: Lønnsutgifter til basistimetalet, administrasjonsressursen og til ev godkjent sekretærstilling vert tildelt skulebudsjettet til den einskilde skulen utrekna etter lønnsnivået for vedkomande stillingskategori, inklusive funksjonstillegg. Basistimetalet for den einskilde skulen vert å rekne for kvart skulehalvår i vedkomande budsjettår (vår og haust) etter 8-2 i Opplæringslova m/tilhøyrande føringar frå Stortinget. Endringar i elevtalet i løpet av budsjettåret, anten pga. tilvekst eller fråflytting. medfører ikkje endringar i basistimetalet. Administrasjonsressursen er den delen av rektor-/undervisningsinspektørstillinga som er godkjent nytta til administrative oppgåver. 2) Elevar med særleg stort behov for tilleggsressurs: Lønsutgifter vert tildelt med bakgrunn i konkrete vedtak til den einskilde skule. Tildelinga for hausthalvåret vert førebels og kan verta justert i samband med konkret vedtak for skuleåret om tilleggshjelp av pedagog/skuleassistent til elevar som har behov for slik hjelp i 70 % eller meir av veketimetalet sitt. 3) Elevkostnad: Budsjettet til den einskilde skulen (rektor) vert tilført ein sum i høve til elevtalet ved skulen, midlar som skal nyttast til personalutgifter utover det som ligg inne i pkt.1-2 og til undervisningshjelpemiddel og inventar. Kostnader som inngår i elevkostnadssummen: Lønnskostnader til gruppedelingstimar Lønnskostnader til spesialundervisning for elevar med behov for tilleggshjelp i mindre enn 70 % av veketimetalet sitt. Vikarutgifter Personalutgifter som til kvar tid følgjer av sentralt gitt avtaleverk (kontaktlærar, seniortiltak, arbeidslette, 2-timarsramma på ungdomssteget m.m.) Pedagogisk utviklingsarbeid på skulenivå (IKT-arbeid, Olweus-arbeid, teamleirar, kursverksemd, etterutdanning m.m.) Ugifter til undervisningsmateriell ( lærebøker, fritt skulemateriell m.v.)

4 4 Utgifter til undervisningsutstyr og inventar Utgifter i samband med leirskuleverksemd og elevekskursjonar. Av fleire årsaker (større veketimetal, gruppedeling i tilvalsfag, større lærebokkostnader mv) bør ein elev på ungdomssteget reknast meir enn ein elev på barnesteget ved fordeling av elevkostnadssummen. Prøvevis for budsjettåra 2010 og 2011 vert 1 ungdomsskuleelev rekna som 1,33 barneskuleelev. 4) Norskopplæring /morsmålsopplæring til elevar utan norsk som morsmål. Summen vert fordelt til den einskilde skule årleg med bakgrunn i tal elevar som skal ha morsmålsopplæring. 5) Utgifter/inntekter for gjesteelevar, dvs. elevar som får grunnskuleundervisning i annan kommune enn heimekommunen. For å synleggjere korleis modellen vil verke, har ein i følgjande 5 vedlegg lagt inn tala i budsjettet i aktuelle rekneark: Vedlegg 1: Utrekningar fram til elevkostnadssum med utgangspunkt i førebels rammetal for Med frådrag av 4 ulike kategoriar av lønnskostnader, kjem ein fram til ein elevkostnadssum 12,3 mill. kr for vårhalvåret og 8,8 mill. kr for hausthalvåret - som vert å fordele på dei 9 grunnskulane i høve til elevtalet ved kvar skule. NB! Gjennomsnittslønn vert å fastsette etter nærare vurdering, m.a. når det gjeld pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift og endringar i lønnsavtalar. Vedlegg 2: Utrekning av basistimetal (Her utrekna for skuleåret ) Utrekninga følgjer dei retningslinjene som galdt fram til kriterietala vert tekne ut av lovteksta til Opplæringslova. Basistimetalet er det veketimetalet som elevane på dei ulike klassestega er på skulen, og dette timetalet - omrekna til lærarårsverk den absolutte minsteressursen til skulen. NB! Rektor har høve til å gruppere elevane på andre måtar enn i denne utrekninga. Vedlegg 3: Oversyn over veketimetal for elevar med behov for tilleggshjelp på 70 % eller meir av veketimetalet sitt. (Her vist for hausthalvåret 2009) I hausthalvåret 2009 vil i alt 20 elevar i grunnskulen i Luster ha behov for tilleggshjelp av pedagog og/eller skuleassistent i 70 % eller meir av skuletida si. Budsjetta til den einskilde skulen vil få tilført midlar som dekkjer ekstrakostnadane for desse elevane. Vedlegg 4: Utrekning av tal elevkomponentar ved fordeling av elevkostnadssum. (Her vist for budsjettåret 2009). Ein har her vist korleis ein reknar seg fram til tal elevkomponentar ved kvar skule idet 1 ungdomskuleelev tel 0,33 gonger meir enn ein barneskulelev.

5 5 Vedlegg 5: Fordeling av basistimetals- og administrasjonsressurs på skulebudsjetta. (Her vist for budsjettåret 2009 ) Dette vedlegget gjev eit oversyn over stillingsprosentar ved kva grunnskule som går til lærarstillingar innan basistimetalet og til administrative oppgåver. D) Høve til større fleksibilitet ved fastsetjing av basistimetalet Ved utrekning av basistimetalet kan det oppstå tilfelle slik som ved utrekninga av basistimetalet for skuleåret 2009/10, jf. vedlegg 2 at ved flytting av einskildelevar eller eit fåtal elevar frå ein skulekrins til ein annan, kan ein få innsparingar i tal elevgrupper / klassar - som igjen gjev høve til økonomiske omdisponeringar. Ein større fleksibilitet i høve til noverande skulekrinsgrenser kan medføre eit betre pedagogisk tilbod ved fleire av skulane våre. Rådmannen meiner difor at kommunestyret bør vurdere slike fleksible løysingar i samband med handsaminga av kommunebudsjettet. Jf eigen drøfting på temadagen om dette. Dato: 2.juni 2009 Tore Eriksen Inger Marie Evjestad Rådmann rådgjevar Særutskrift skal sendast: m/kopi til:... Sett inn saksutredningen over denne linja

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer