Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudie om energileveranse til Modumheimen"

Transkript

1 Forstudie om energileveranse til Modumheimen

2 SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for lokal næringsvirksomhet, og samtidig bidra til økt krafteksport. Det er imidlertid ikke med dagens situasjon mulig å få til en løsning som er bærekraftig. Flere nærliggende aktuelle bygg er elektrisk oppvarmet, og således ikke tilpasset vannbårne varmesystemer. En konvertering vil utløse betydelige kostnader. Rosthaug VGS er eiet av BFK Eiendom, som opplyser at en konvertering er uaktuelt med dagens kraftpris. Søndre Modum ungdomsskole har egen varmepumpeløsning med tilhørende brønnpark, og det syntes ikke fornuftig for kommunen å tilknytte denne til et nærvarmeanlegg når investeringen for brønnparken allerede er tatt. Åmot Kirke og Modumhallen er elektrisk oppvarmet og vil kreve ombygging. I tillegg har Modumheimen et betydelig energitilskudd fra deponigassen som leveres fra Enger avfallsanlegg. Den totale energibruken ved Modumheimen blir derfor lav så lenge gassen vedvarer. 2. Lokal energiløsning for Modumheimen Alternativene drøftet i denne rapporten er: Varmepumpeløsning med bergvarme (Alternativ 1) Lokalt biobrenselanlegg (Alternativ 2) Kjøp av varme (Alternativ 3) Det er i skisseprosjektet for Modumheimen lagt til grunn en lokal energiløsning basert på varmepumper med energibrønner/bergvarme som energikilde. Den tidligere valgte løsningen fra skisseprosjektet er i denne rapporten vurdert opp mot alternativer basert på bioenergi. Modum kommune har som målsetning at bioenergi skal være et satsingsområde i kommunen og vi har med bakgrunn i dette vurdert om det, for dette prosjektet, er aktuelt å satse på en bioenergiløsning fremfor bergvarme. Det er foretatt beregninger som viser investeringskostnader for de aktuelle alternativer, samt estimert forventet energipris. I tillegg er det vurdert aspekter som driftssikkerhet, lokal forurensning, behov for kjøling, backup, mm. En lokal løsning ved Modumheimen vurderes som det eneste reelle alternativ dersom byggeprosjektet for sykehjemmet skal kunne følge planlagt fremdrift. 2

3 Konklusjon Det anbefales ikke å gå videre med planlegging av et nærvarmeanlegg i forbindelse med utbygging av Modumheimen sykehjem. Utbyggingskostnaden vil bli for høy i forhold til den forventede varmeleveransen. Omsetning og potensiell inntjening er ikke tilstede for en økonomisk bærekraftig drift av anlegget. Med bakgrunn i overstående, anbefales det å gå videre med en lokal energiløsning for Modumheimen. Av de 3 ulike alternativene som er drøftet i rapporten er det løsningen basert på Alternativ 1 - Varmepumpe og energibrønner utpeker seg som den klart mest fordelaktige alternativet. Dette gjelder både ut i fra driftstekniske hensyn og økonomisk lønnsomhet. Note Det gjøres oppmerksom på at en eventuell varmepumpeløsning med tilhørende geoenergipark ved Modumheimen ikke er til hinder for en eventuell større sentralisert energiløsning i området i fremtiden. Planlagt plassering av brønnparken for Modumheimen samsvarer godt med den foreslåtte plasseringen av energisentralen for et eventuelt nærvarmeanlegg. Dersom kommunen på et senere tidspunkt ønsker å gå videre med planer om utbygging av et lokalt nærvarmenett, kan brønnparken med fordel integreres i en løsning som kombinerer bruk av geoenergi, bioenergi, og ev. andre energikilder. Oslo, Dagfinn H. Jørgensen AS Gjermund Myrland 3

4 Innhold SAMMENDRAG Innledning Bakgrunn Rapportens formål Modumheimen Lokal energiløsning Alternativ 1 - Varmepumpeløsning med bergvarme Alternativ 2 Lokalt biobrenselanlegg Alternativ 3 Kjøp av varme Konvertering av eksisterende oljekjel Oppsummering lokal løsning Nærvarmeanlegg - underlag for lønnsomhet Varmekunder Modumheimen Furulund Søndre Modum Ungdomsskole Modumhallen Åmot kirke Rosthaug VGS Energi og effektbehov Kostnadsbilde Lønnsomhetsanalyse Kartskisse Oppsummering nærvarme Vedlegg: A - Biobrensler som energiløsning B - Organisering Eierskap C - Støtteordninger 4

5 1.0 Innledning Rapporten er en forstudie for å vurdere ulike bioenergiløsninger for Modumheimen opp mot varmepumpeløsningen som ligger til grunn for skisseprosjektet. I tillegg er det foretatt en vurdering av om det kan være lønnsomt å bygge et nærvarmeanlegg som, i tillegg til Modumheimen, kan leverer energi til flere offentlige bygg i nærområdet. For nærvarmeanlegget er det tatt utgangspunkt i de de nærliggende byggene: Modumheimen Furulund Søndre Modum Ungdomsskole Modumhallen Rosthaug VGS (BFK Eiendom) Åmot Kirke (DNK) 1.1 Oppdragsgivers bakgrunn Som alternativ til planlagt geoenergi/varmepumpeløsning ved Modumheimen, har Dagfinn H. Jørgensen AS fått i oppdrag av Modum Kommune å utrede mulighet for varmeleveranse basert på bioenergi. Kommunen ønsker å få redegjort de ulike alternativene: - Lokal varmesentral for Modumheimen, basert på flis-/pelletsanlegg. - Nærvarmeanlegg basert på bioenergi, som i tillegg skal kunne dekke varmebehovet til geografisk nærliggende offentlige bygninger. 1.2 Rapportens formål Rapporten er en forstudie som skal være med på å danne beslutningsgrunnlag for valg av energiløsning ved Modumheimen. Rapporten skal også gi kommunen et underlag for å kunne beslutte om det er aktuelt å arbeid videre med planer om et nærvarmeanlegg for området som vil kunne levere varme til Modumheimen, Furulund, Søndre Modum ungdomsskole, Modumhallen Rosthaug VGS og Åmot kirke. Rapporten er begrenset til overnevnte bygg, og det er således ikke gjort vurderinger vedrørende om tilknytning av andre offentlige, eller private bygninger, kunne endret lønnsomhetsbildet. En eventuell dypere studie i forbindelse med en større nær-, eller fjernvarmeutbygging i Åmot bør ses som en egen sak, og ikke knyttes mot utbyggingen av Modumheimen. 5

6 2.0 Modumheimen Lokal energiløsning 2.1 Alternativ 1 - Varmepumpeløsning med bergvarme Løsningen fra skisseprosjektet baserer seg på varmepumper med tilhørende engeribrønner. Anlegget bygges i eksisterende varmesentral ved Modumheimen, og vil, i tillegg til varme, gi komfortkjøling i sommerhalvåret. Varmepumpeanlegget er beregnet å kunne dekke 80% av årlig varmebehov, samt 100% av kjølebehovet. Deponigass fra Enger vil de nærmeste årene dekke opp mot 50% av det totale forbruket, men det antas at gassforsyningen gradvis vil avta i årene fremover. Estimert gjenværende levetid for gassforsyningen er usikker, men kan antas å være minst 10år. Brønnparken og varmepumpeanlegget vil om ønskelig kunne utvides til 100% kapasitet når gassen avtar. Fordeler Lav energipris Driftssikkert anlegg Varig engergitilgang Frikjøling fra brønner sommertid Ingen lokal miljøpåvirkning Eventuell overskuddsgass fra avfallsdeponi kan bidra til ladning av energibrønner sommertid. Ulemper Høy investeringskostnad Ingen mulighet for å generere lokal næringsvirksomhet (leveranse av brensel/varme). Kostnadsestimat Alternativ 1 Kostnadsestimat for komplett ny varmesentral, inkl. varmepumper, kjøleløsning, geopark (brønnpark), ombygging og oppgradering av eksisterende varmesentral, nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring), mm, er i skisseprosjektet beregnet til kr: kr Med en elpris på 70 øre vil dette gi anlegget en estimert kwh-pris på ca øre/kwh Energikostnad 25 øre/kwh Estimert driftskostnad 10 øre/kwh (Som endring fra skisseprosjekt foreslås i tillegg å konvertere eksisterende oljekjel til bioolje. Se eget punkt 2.4). 6

7 2.2 Alternativ 2 - Nytt lokalt plassbygd biobrenselanlegg Ved dette alternativ er det foreslått å bytte ut varmepumpeløsningen til fordel for lokalt biobrenselanlegg basert på pellets/flis ved Modumheimen. Anleggets størrelse er beregnet til ca 500 kw. Det bygges et estetisk tilpasset bygg i størrelsesorden 50kvm i skråningen ved rundkjøringen oppe ved Modumheimen. I tillegg bygges ny silo med minimum lagerplass for 150kbm. Det forutsettes at kommunen skal eie anlegget. Fordeler Mindre behov for bruk av spisslast Mulighet for endring av brenseltyper Høy temperatur Mulighet for bruk av lokale ressurser. Ulemper Driftsutfordringer for bioanlegget Det må installeres ny/egen kjølemaskin Økt totalt energibruk dersom det ønskes opprettholdt samme komfort sommertid Usikkerhet generelt i forbindelse med fremtidig produksjon av biobrensel. Lokalforurensing, lukt. Kostnadsestimat Alternativ 2 Kostnadsestimat for komplett ny varmesentral, inkl. utvendig biobrenselanlegg, kjøleløsning, ombygging og oppgradering av eksisterende varmesentral, nytt SDanlegg (sentral driftsstyring), mm: kr Biobrenselanlegg lokalt, inkl. bygg og silo kr Kjøleanlegg i energisentral kr Oppgradering av eks. varmesentral inkl. SD-anlegg kr Sum totalt Energikostnad Pellets 65 øre/kwh Flis 58 øre/kwh Estimert driftskostnad Pellets 20 øre/kwh Flis 25 øre/kwh Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen skal drifte- og eie anlegget, anbefales det en løsning basert på pellets. Driftstekniske utfordringer og erfaringer knyttet til forholdsvis små flisfyringsanlegg tilsier at det ikke kan anbefales å gå for en slik løsning ved Modumheimen. Sykehjemmet har behov for høy driftssikkerhet og det vil derfor ved valg av en flisløsning være tilrådelig å velge et samarbeid med en profesjonell aktør for å få til optimal drift av anlegget. I sammenstillingen i tabell 2.5 er Alternativ 2 basert på pellets som energikilde. 7

8 2.3 Alternativ 3 - Varmeleveransen utlyses som egen konkurranse Som alternativ til en lokal løsning som eies, og driftes av kommunen, vil det kunne være aktuelt å lyse ut varmeleveransen til Modumheimen som egen konkurranse. Kommunen utarbeider da en forespørsel som går ut på offentlig anbudskonkurranse. Dette vil gi aktuelle aktører mulighet til å tilby tilpassede løsninger. Kommunen bygger i dette alternativet om energisentralen ved Modumheimen og tilrettelegger sykehjemmet for kjøp av varme. Både lokale og sentrale aktører kan være aktuelle dersom betingelsene ligger til rette. Det rimeligste alternativet vil trolig være i form av en mobil containerløsning som knyttes til anlegget via en varmeveksler/kundesentral. Fordeler Problemfri drift (for kommunen) Forutsigbar kraftpris. Mulighet for å bytte leverandør Mulighet for utnyttelse av lokale bioenergiressurser Ulemper Gassen fra avfallsdeponiet ønskes benyttet. Dette vil de nærmeste årene gi noe lavt kwh-forbruk. En konkurranse kommer derfor trolig til å være lite attraktiv. Ingen garanti for at en eventuell lokal varmeleverandører klarer sine kontraktsmessige forpliktelser. Det må installeres egen kjølemaskin for anlegget Lokalforurensing, lukt. Økt total energikostnad sammenliknet med VP-løsning 2.4 Eksisterende oljekjel Fyring med mineralolje vil bli forbudt fra året Regjeringen har som mål å utfase oljefyring i alle offentlige bygg innen utgangen av Det foreslås derfor at eksisterende oljekjel for alle overstående alternativer - konverteres til bruk av bio-olje. Dette gjelder uavhengig av hvilken lokal løsning som velges. Fyrkjelen vil etter konvertering inngå i varmesystemet som ren spisslast/backupkjele. Kjelen vil i hovedsak stå som backup, men vil bli brukt noe for å få omsetning på bio-oljen, da denne har begrenset levetid. Det må vurderes om eksisterende oljetank kan benyttes. Alternativt plasseres en ny mindre biobrenseltank innendørs i teknisk rom. 8

9 2.5 Oppsummering - Lokal løsning Tabell 1 Sammenstilling av investeringskostnader og estimert energipris. Alternativ: Investering KWhpris Driftskostnad Varme/Kjøling Merknad Energikost/år øre 10 øre kr * Varmepumpe/bergvarme 2.2 Pellets øre 20 øre kr ** 2.3 Kjøp av varme øre 5 øre kr *** *Varmepumpeløsningen har den høysete investeringskostnaden, men den laveste kwhprisen. KWh-prisen er nøkternt estimert ut i fra en el-pris på 70 øre. Oppnådd energipris vil ved god drift av anlegget kunne bli bedre en overstående estimat. Energiforbruk som er beregnet dekket av varmepumpeløsningen er estimert til kwh for varme og kwh for kjøling. Ved sviktende gassleveranse fra Enger avfallsanlegg vil varmepumpens lønnsomhet ytterligere forbedres mot alternativene basert på bioenergi. **Den totale investeringskostnaden for pelletsanlegget inneholder også kostnad for oppbygging av ny kjøleløsning. KWh-prisen gjenspeiler en snittpris for varme og kjøling over året. Energiforbruk som er beregnet dekket av pelletsanlegget er estimert til kwh. I tillegg er det kalkulert med kwh for kjøling. ***Investeringskostnaden for kjøp av varme omfatter ombygging av varmesentral, tilrettelegging for utvendig containerløsing, samt nødvendig nyetablering av kjølemaskiner. Energiforbruk som er beregnet dekket av varmekjøp er estimert til kwh. I tillegg er det kalkulert med kwh for kjøling. Kommentar Alternativ 2, som skisserer et pelletsanlegg heleid, og driftet av kommunen, vil ikke kunne konkurrere med en varmepumpeløsning basert på geoenergi. Energiprisen for varmepumpeanlegget er lavere, driftssikkerheten vurderes bedre og muligheten til å ta ut kjøling i sommerhalvåret gjør varmepumpeløsningen til det beste valget. Dette sett ut i fra et drifts- og bedriftsøkonomisk perspektiv. Alternativet som baseres på kjøpt varme har lavere investeringskostnad en varmepumpeløsningen men, i tillegg, høyere energipris. Selv om dette alternativet kommer noe bedre ut i sammenlikningen med varmepumpe, viser lønnsomhetsberegninger at nåverdien ved ekstrainvesteringen ligger på ca. 1,2 millioner ved en beregnet levetid på 15 år. Økte energipriser, og eventuelt sviktende gassoverføring fra Enger avfallsanlegg, vil ytterligere bedre varmepumpeløsningens lønnsomhet i sammenlikningen Det knytter seg mange usikkerhetsmomenter til å konkurranseutsette varmeleveransen. På grunn av beskjedent leveringspotensial, vil ikke konkurransen være særlig attraktiv i markedet. Det vil eventuelt være svært avgjørende å utforme et godt spesifisert konkurransegrunnlag for å sikre god driftssikkerhet, minimalt lokalt utslipp, og samtidig kunne få en forutsigbar energipris. 9

10 3.0 Nærvarmeanlegg Det er i denne rapporten tatt utgangspunkt i bygging av et biobrensel-basert nærvarmeanlegg plassert i området mellom Rosthaug VGS og Modumheimen sykehjem (se vedlagt kart under). Skissert anlegg er tenkt å kunne levere varme til offentlige bygg i nærområdet, jfr. innledning. Det er, under utarbeidelse av denne rapporten, gjort vurderinger i forhold til nåværende situasjon, framtidsutsikter, økonomi, eierskapsforhold, støtteordninger, miljøhensyn, mm. De påfølgende sider og punkter vil belyse aktuelt behov, potensiale og kostnadsbilde i forbindelse med en eventuell utbygging. 3.1 Varmekunder Ved vurdering av hvilke bygg som er aktuelt å tilknytte et eventuelt nærvarmenett, er det tatt utgangspunkt i nærliggende (offentlige) bygg med gunstig geografisk plassering i forhold til tiltenkt plassering av en fremtidig varmesentral. Byggene som naturlig peker seg ut er: Modumheimen Furulund Søndre Modum Ungdomsskole Modumhallen Rosthaug VGS (BFK Eiendom) Åmot Kirke (DNK) De understående punkter kommenterer i korte trekk de ulike byggenes tekniske løsning, og muligheten for en eventuell tilknytning til anlegget Modumheimen Ved beregning av estimert forbruk er det lagt til grunn at kwh skal leveres fra deponigassanlegget. Det knytter seg usikkerhet til varigheten av denne gassleveransen, men det antas at gassen fra området vil vedvare minst 10 år frem i tid. Etter dette vil det være aktuelt med leveranse av ytterligere 1million kwh/år fra et eventuelt nærvarmeanlegg. Det forutsettes i tabell 2 at ca kwh/år de nærmeste årene vil kunne dekkes av nærvarmeanlegget Furulund Furulund bofellesskap er i dag oppvarmet med elektriske panelovner. Kostnader for ombygging til vannbårent varmesystem er ikke hensyntatt i rapporten. Det forutsettes i tabell 2 at 60% av energibehovet skal kunne dekkes av nærvarmeanlegget 3.13 Søndre Modum Ungdomsskole Varmepumpe dekker delvis skolens varmebehov. Potensiale for levering av varme er et estimat og må avklares nærmere ved en eventuell utbygging. Forutsetningen i tabell 2 er at 60% av byggets energiforbruk dekkes av anlegget. Det syntes ikke fornuftig å knytte skolen til et nærvarmenett for kjøp av varme. Ved en eventuell utbygging i kommunens regi, bør det utredes muligheten for at brønnparken integreres for varmeproduksjon i nærvarmesystemet. 10

11 3.14 Modumhallen Modumhallen er 100% elektrisk oppvarmet. Det forutsettes i tabell 2 at 75 % av eksisterende totalforbruk kan dekkes av nytt nærvarmenett Kostnader for ombygging til vannbåren varmeløsning er ikke medtatt. Det antas at hallen kan konverteres uten betydelige investeringskostnader Åmot kirke Det er forutsatt i tabell 2 at 60 % av eksisterende totalforbruk for kan dekkes av nærvarmenett. Det er ikke medtatt kostnader for ombygging av eksisterende varmeanlegg. Kirken er oppvarmet med elektriske varmekabler av nyere dato. En ombygging vil medføre betydelige kostnader. Det oppgis fra kirkevergen at det er ønsket å bytte ut ventilasjonsløsningen for kirken. Det kan derfor eventuelt vurderes å dekke deler av oppvarmingsbehovet via en ny ventilasjonsløsning Rosthaug VGS Det er forutsatt i tabell 2 at 60 % av eksisterende forbruk kan dekkes av nærvarmenettet Skolen er elektrisk oppvarmet og kostnader for ombygging til vannbåren løsning er ikke medtatt i denne rapporten Rosthaug VGS er eiet av BFK Eiendom. Det knytter seg usikkerhet til om det er aktuelt å konvertere bygget til vannbåren varme i nærmeste fremtid. Pr. dato opplyser Buskerud FK Eiendom at det ikke finns midler til en konvertering av anlegget. Lav kraftpris motiverer heller ikke en ombygging av skolen. 11

12 3.2 Energi og effektbehov for aktuelle bygg Tabellene under viser aktuelle varmekunder. Forventet potensiale for kjøp av varme er estimert ut i fra reelle forbrukstall for året Tallene er ikke graddagsjustert da 2012 ligger på normalår-nivå jfr. Tabell 3 under (N81-10). Tabell 2 Teoretisk vurdert størrelse på maksimalt framtidig varmeleveranse. Bygg Kjøpt Effektbehov % av Kommentar KWh/år total Modumheimen kW Etter ombygging inkl. gass Furulund kW 60 Elektrisk oppvarming Søndre Modum kW 60 Eksisterende varmepumpeløsning Ungdomsskole Modumhallen kW 75 Åmot kirke kW 60 Elektrisk oppvarming Rosthaug VGS kW 60 Elektrisk oppvarming (BKF) SUM kW Estimat basert på full ombygging til vannbårne løsninger i alle bygg. Tabell 3 Aktuell varmeleveranse med dagens forutsetninger. Bygg Kjøpt Effektbehov % av Kommentar KWh/år total Modumheimen kW Etter ombygging eks. gass og 57- bygget Furulund 0 150kW 60 Elektrisk oppvarming Søndre Modum 0 150kW 60 Eksisterende varmepumpeløsning Ungdomsskole Modumhallen kW 75 Bør kunne ombygges uten omfattende kostnader Åmot kirke kW 60 Elektrisk oppvarming. En ev. ombygging av ventilasjon kan bidra til noe varmeleveranse uten omfattende inngrep. Rosthaug VGS 0 750kW 60 Elektrisk oppvarming (BKF) SUM kW Estimat basert på forventet utvikling de nærmeste 5 år. År Graddager N81-10 % Tabell 4: Graddagstall Modum kommune 12

13 3.3 Kostnadsbilde Understående oppstilling tar utgangspunkt i budsjettpriser innhentet fra erfaringstall i forbindelse med liknende prosjekter, diverse rapporter og utredninger, samt samtaler med ulike aktører i markedet. Det er tatt utgangspunkt i at det bygges et anlegg med en installert effekt i størrelsesorden 60-70% av bygningenes effektbehov til oppvarming og varmt tappevann. Dette vil gi anlegget en kapasitet på opp mot 90% av bygningenes totale varmebehov. Tabell 5: Kostnadsestimat Nærvarmeanlegg - Kunderelatert Bygg Avstand Røranlegg Kundesentral Kommentar (meter) (1000kr)* (1000kr)** Modumheimen Furulund Mulighet for felles sentral med Modumheimen Søndre Modum Ungdomsskole Modumhallen Åmot kirke Rosthaug VGS SUM *Kostnad for røranlegg omfatter komplett installasjon av rørledninger fra varmesentral til hver enkelt kunde, inkl. graving, asfaltering mm. **Kostnad for kundesentraler omfatter komplett leveranse av varmevekslere, automatikk og nødvendig utstyr levert av nærvarmeleverandør. Det er ikke medtatt kostnader på kundens side. Tabell 6: Kostnadssammenstilling komplett anlegg. Kostnader Sum kroner Kommentar Bioenergisentral Komplett rørtrasé Kundesentraler Sum Beløpet er ikke justert for eventuelle støtteordninger som kan utløses ved ulike alternativer løsninger. Det totale beløpet kan ikke sammenliknes med investeringskostnadene i alternativene for lokal løsning for Modumheimen. Summen som fremkommer over er kun relatert til utbyggingskostnad i forbindelse med nærvarmeanlegg på leverandørens side. Dette gjelder frem til grensesnittet som går ved kundens varmeveksler (kundesentral). All nødvendig ombygging på kundens side er således ikke medtatt. 13

14 14 MODUMHEIMEN - ENERGILØSNING

15 3.4 Lønnsomhetsanalyse Det ikke er mulig å oppnå en bedriftsøkonomisk bærekraftig virksomhet av et nærvarmeanlegg i området ut ifra dagens situasjon. Dette er uavhengig av eierskapsforhold og ulike tilskuddsordninger. Det er for stort misforhold mellom behovet for investering og muligheten for levering av varme til de aktuelle byggene i området. Det vil være behov for minst 3 ganger så stor varmeleveranse før en fornuftig kalkyle kan sette opp. Investeringen som kreves for nærvarmeanlegget er i størrelsesorden millioner kr. Dette vil de første årene maksimalt generere en brutto-omsetning på 1 million kr. Med dette som utgangspunkt, vil det ikke være mulig å drive anlegget med en fornuftig energipris. Normalt beregnes lønnsomheten i et prosjekt for å finne ut om investeringer i dag gir fremtidige inntekter som overstiger investeringene og kostnadene forbundet med prosjektet. Dette gjøres vet at forventet fremtidig kontantstrøm summeres og rente-korrigeres med en gitt kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten settes ut ifra risikoen i prosjektet, og skal gjenspeile ønsket avkastning for investeringen. Dersom beregnet nåverdi* blir positiv, dvs at de rentekorrigerte innbetalingene er større enn summen av utbetalinger og investering, vil prosjektet være lønnsomt. Da misforholdet mellom investeringskostnad og forventet inntjening i dette tilfellet blir for høy, blir nedbetalingstiden uendelig og internrenten for prosjektet negativ. *Nåverdi: Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. 15

16 3.5 Kartskisse Kartskissen under viser eksempel på rørtrase og grøftelengder. Figuren viser alternativ 1 med felles plassbygd energisentral. For Furulund vil det kunne være aktuelt å legge egen kurs fra teknisk rom ved Modumheimen. 16

17 3.6 Oppsummering nærvarmeanlegg Området for det skisserte nærvarmeanlegget ligger godt til rette for å få til en god løsning med fornuftig infrastruktur. Det er enkelt å grave og mange bygg ligger innenfor et avstandsmessig tett område. Et nærvarmeanlegg vil kunne gi positive effekter i form av generert lokal næringsvirksomhet. På tross av dette vurderes det ut i fra dagens situasjon at det ikke er mulig å få til en økonomisk lønnsom løsning. De aller fleste aktuelle bygg krever store ombygginger og betydelige påkostninger for å egen seg som kunder til varmenettet. Byggene er elektrisk oppvarmet og derfor ikke tilpasset vannbårne varmesystemer. Eierforholdene er også for enkelte bygg utenfor kommunens kontroll. Rosthaug VGS, som eies av BFK Eiendom, har høyt energiforbruk, og ses som en viktig brikke for å få lønnsomhet i anlegget. BKF Eiendom opplyser at en konvertering til vannbåren varme for bygningen er uaktuelt med dagens kraftpris. Trolig vil ikke dette være prioritert på lang sikt. Søndre Modum ungdomsskole har egen varmepumpeløsning med tilhørende brønnpark. Denne er bygget i 2007 og det er ikke økonomisk lønnsomt for kommunen å tilknytte denne til et nærvarmeanlegg. Åmot Kirke har nedstøpt elektrisk gulvvarmeløsning av nyere dato. En ombygging av varmeløsningen vil måtte motiveres av kommunen og dermed falle på kommunens budsjett. Modumhallen er elektrisk oppvarmet og vil kreve ombygging. Det antas at denne kan delvis oppvarmes via ventilasjon, og en ombygging bør kunne gjøres uten betydelige investeringer. Dersom det skal bygges et nærvarmeanlegg i området bør de fleste byggene konverteres til vannbåren varmeløsning. I sum vil dette dreie seg om investeringer på flere 10-talls millioner. Selv med gode tilskuddsordninger kan dette vanskelig motiveres med dagens kraftpriser. Kommunens budsjetter vil i så fall bli vesentlig belastet for investeringer og fremtidige driftskostnader. Framtidsutsikter Dersom deponigassen fra Enger avfallsanlegg faller bort, vil den totale energibruken ved Modumheimen øke med 1mill kwh/år. Dette til sammen med eventuelle skjerpede krav fra myndighetene i forbindelse med elektrisk oppvarming av offentlige bygg, vil kunne utløse betydelig bedre lønnsomhet i et fremtidig utbygging av et nærvarmeanlegg i området. 17

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen`

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Bakgrunn: Rapporten Forstudie om energileveranse til Modumheimen ble behandlet i byggekomiteens møte den 29.09.2014. Under behandlingen

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.jan 09 Bioenergi som alternativ som energikjelde i næringsbygg. Kva krevst ved installering? Er forsyningstilgangen god nok i sentrale områder? Kjell Gurigard Siv.

Detaljer

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Trude Tokle, seniorrådgiver i Enova Fagseminar om Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Gardermoen 4. november 2010 Fornybar varme skal være den foretrukne

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I PRESTFOSS Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gis fullmakt til sluttforhandle og inngå kontrakt

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Fossilfri Osloskole Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Implementerte løsninger Utfasing av gammel fossil

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam memo01.docx 2012-03-28-14 NOTAT OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 09.12.2013 S-33 Strateginotat energi Frognerhagen

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark

Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark Minirapport NP1-2013 Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark Lars Tormodsgard Skien, 17.12.2012 Skien 28. februar 2013 Lars Tormodsgard Side 2 av 7 Innledning

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.30 Tilleggssak til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/63 12/1186 VARMEPROSJEKT NERSTAD

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Varmepumpe eller bioenergi? Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.aug 2012 Kriterier for valg, erfaringer frå konkrete prosjekt. Berekning av totalpris for varme Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder & tiltak Følgende satsingsområder og

Detaljer

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi.

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Presentasjon Fyrkjeler Akkumulatortank Rørtyper Rørlegging

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Fjernvarme - tilknytningsplikt - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Hvordan fungerer fjernvarme? 1. Fjernvarme, full tilknytning

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Oversikt over programtilbud rettet mot Industrien Fornybar varme Energitiltak

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Prosjekteksempel varmepumpe

Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekt: Miljøforskningssenteret Ciens Ferdigstilt: november 2006. Byggherre: Miljøforskningssenteret ANS Kontaktperson og dok./referanser: Erik A. Hammer, hambra 1 TILTAKET

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04.

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04. Oppdragsgiver Rapporttype Energibetrakting notat, Rev01 10.04.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01 Oppdragsnr.: 3120132 Oppdragsnavn:

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt.

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioenergi Konferanse 2015 Trebasert bioenergi Løsningen for mange kommuner Øksnevad 28. januar 2015 Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioen as Mats Rosenberg Konsulent

Detaljer

Bioenergi i landbruket

Bioenergi i landbruket Bioenergi i landbruket v/kåre Gunnar Fløystad, Prosjektleder Effektundersøkelse Tønsberg 19. mars 2013 Innhold Bioenergiprogrammet for landbruket Litt om støtteordninger Flisproduksjon Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING Biri, 18. mai. 2015 Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG OPPSUMMERING Regjeringen, snakker varmt om det grønne skifte. I høringsnotatet om nye

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Fornybar varme Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming innen 2020 Aktiviteter i hele verdikjeden Fornybar

Detaljer

Energiseminar for kommuner

Energiseminar for kommuner Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Energiseminar for kommuner Scandic Hotell Hamar, 31.08.2006 Boy Kåre Kristoffersen Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole GeoEnergi 2013, Bergen 29. august Dr.ing. Randi Kalskin Ramstad Rådgiver Asplan Viak og førsteamanuensis II NTNU Institutt for geologi og bergteknikk

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer