KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON Gardermoen fl st og, ENØK tiltak Energi i form av sirkulerende varmt vann til Gardermoen fl st og.

2 Side: 2 av 10 1 Innledning Bakgrunn Forsvarsbygg Krav til anlegget Gardermoen flystasjon Generelle krav til forsyning Gardermoen flystasjon Alternative løsninger Miljøvennlig produksjon Dimensjonerende tall for det interne nettet Størrelser på effekt og energiuttak Reserve (beredskap / back up) Eksisterende energisentral Ny energisentral Rett til overtakelse av bygg/anlegg Siloer/brensel lager Støy, vibrasjoner og rystelser Krav til brannvarsling Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Distribusjonsnett Krav til anlegget Trandum RTV Generelle krav til forsyning Trandum RTV Alternative løsninger Miljøvennlig produksjon Dimensjonerende tall for det interne nettet Størrelser på effekt og energiuttak Reserve (beredskap / back up) Eksisterende energisentral Ny energisentral Rett til overtakelse av bygg/anlegg Siloer/brensel lager Støy, vibrasjoner og rystelser Krav til brannvarsling Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Distribusjonsnett Prismekanismer, energimåling og Tariffapparater Prismekanismer; Beregning av kwh-pris Tilskuddsordninger Energimåling Krav om registrering av energimålingen i SD-anlegget Framdrift Vedlegg... 10

3 Side: 3 av 10 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Forsvarsbygg satser på kjøp av miljøvennlig energi og inviterer private aktører til et samarbeid om oppvarming av Forsvarets bygninger og anlegg ved Gardermoen flystasjon og Romerike tekniske verksted Trandum. Forsvarsbygg skal gjennomføre en konkurranse om levering av fjern-/nærvarme i en langsiktig avtale til Gardermoen flystasjon og. Energien skal produseres av ekstern leverandør enten fra eksisterende anlegg (fjernvarme) eller fra lokale anlegg (nærvarme) som etableres på/ved Forsvarets eiendom i tilknytning til Gardermoen flystasjon. Ved bruk av eksisterende anlegg (fjernvarme) ønskes leveranser til henholdsvis Gardermoen flystasjon og. Dersom det etableres lokale anlegg (nærvarme) på/ved Forsvarets eiendom i tilknytning til Gardermoen flystasjon er det ønskelig at denne energisentralen også kan forsyne den nærliggende leiren. Tilbyder står fritt til å tilby pris på følgende løsninger: Leveranse av fjernvarme fra eksisterende anlegg til Romerike tekniske verksted Trandum. Leveranse av fjernvarme fra eksisterende anlegg til Gardermoen flystasjon. Etablering av lokalt anlegg (nærvarme) på/ved Forsvarets eiendom i tilknytning til Gardermoen flystasjon som forsyner både Gardermoen og med varme. Etablering av lokalt anlegg (nærvarme) på/ved Forsvarets eiendom i tilknytning til Gardermoen flystasjon som forsyner Gardermoen flystasjon. Etablering av lokalt anlegg (nærvarme) på/ved Forsvarets eiendom i tilknytning til Romerike tekniske verksted Trandum som forsyner. Ved å legge om til mer miljøvennlig energiproduksjon oppfyller Forsvarsbygg sentrale krav om reduksjon av CO2-utslipp. Strategien til Forsvarsbygg er å fase ut den delen av energiproduksjonen som er basert på bruk av olje- og el-kjeler. Disse skal erstattes med mer miljøvennlig energiproduksjon basert på for eksempel bruk av biobrensel eller varmepumper. For å oppnå målsetningene inviterer Forsvarsbygg til et samarbeid med private aktører, som gjennom langsiktige avtaler vil få oppdraget med å levere energi (fjernvarme eller nærvarme) til Forsvarets bygninger ved Gardermoen flystasjon og. Forsvarsbygg vil etter behov stille tomt til disposisjon hvor avtalepartner kan etablere en ny energisentral i tilknytning til Gardermoen flystasjon og. Forsvarsbygg vil selv også i fremtiden være ansvarlig for distribusjonsnettet innenfor leirene. Forsvarsbygg har tidligere gjennomført tilsvarende konkurranser for levering av fjernvarme til Høybuktmoen leir, Trondenes leir, Bodin leir og Skjold leir. Dette leveres fra privat aktør som etablerer biovarmeanlegg på Forsvarsbygg sin tomt. Erfaringene fra gjennomførte konkurranser har vært svært positive. I tillegg til miljøgevinsten har Forsvarsbygg erfart en betydelig reduksjon i energikostnadene, noe som igjen gir reduserte driftskostnader for Forsvaret. 1.2 Forsvarsbygg Forsvarsbygg er oppdragsgiver og avtalepartner for fremtidig energileveranse. Forsvarsbygg er en offentlig forvaltningsbedrift underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbyggs primæroppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, utleie og salg av Forsvarets eiendommer. Enheten i Forsvarsbygg som kjøper energi er Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken. Mer informasjon om Forsvarsbygg finnes på

4 Side: 4 av 10 2 KRAV TIL ANLEGGET GARDERMOEN FLYSTASJON 2.1 Generelle krav til forsyning Leverandøren er ansvarlig for at løsningen dekker behovet for grunnlast, spisslast og reserve (beredskap/back-up) i hele avtaleperioden. 2.2 Gardermoen flystasjon Gardermoen flystasjon omfatter bygninger av ulik alder og standard. Eksisterende energisentral har i dag kapasitet som dekker hele basens behov. Dagens nærvarmenett er tilknyttet alle inventar i leiren, med unntak av to bygg (376 m² og 140 m²), som i dag har elektrisk oppvarming. Dagens energiforsyning er basert på olje- og elektrokjeler. Varmt sirkulerende vann distribueres fra en energisentral som er plassert sentralt i leiren i enden av et bygg. Sentralen forsyner tilknyttede bygg i leiren. Produsert varme benyttes til oppvarming, ventilasjon og tappevann. Dimensjonerende temperaturnivå for nærvarmenettet er på 80 C tur og 60 C retur. Eksisterende pumper og ventiler er 20 år gamle, men fungerer normalt. 2.3 Alternative løsninger Det finnes alternative løsninger for å dekke Forsvarsbyggs behov ved anskaffelsen, herunder blant annet: Alt. 1: Leveranse av fjernvarme/nærvarme fra en energisentral anlagt på Forsvarets grunn. Alt. 2: Leveranse av fjernvarme/nærvarme fra en energisentral anlagt på annen grunn i nærområdet. Leverandøren står fritt til å tilby alternative løsninger, dersom betingelsene i denne kravspesifikasjon oppfylles og løsningene dekker Forsvarsbyggs behov ved anskaffelsen. 2.4 Miljøvennlig produksjon Det er en overordnet målsetting for Forsvarsbygg at tiltaket skal bidra til en mer miljøvennlig energiproduksjon. Leverandøren må kunne dokumentere at minimum 80 % av energien som leveres (avregnet over hvert kalenderår) har opprinnelse fra fornybare energikilder. Den andel energi som leveres fra varmepumpe aksepteres som 100 % miljøvennlig produksjon, selv om driften av varmepumpen krever strøm. Årsaken er at varmepumper bidrar til at den totale energiproduksjonen reduseres. 2.5 Dimensjonerende tall for det interne nettet Nytt anlegg på primærsiden må tilfredsstille følgende dimensjonerende data for det interne distribusjonsnettet (sekundærsiden): Tur temperatur: 80 C Retur temperatur: 60 C Vannmengde: Variabel, behovsstyrt.

5 Side: 5 av Størrelser på effekt og energiuttak Dagens effektbehov er beregnet til ca 3500 kw for det som skal erstatte innfyrt effekt. Leverandøren skal derfor legge til grunn et fremtidig effektbehov på 3500 kw. Uttak av energi forventes å være: ca. 5,8 GWh/år. Erfaringstall for energiuttak for Gardermoen flystasjon er i de senere år er som følger: 2012: 7,1 GWh 2013: 5,1 GWh 2014: 5,0 GWh 2015: 5,4 GWh Det er naturlig nok knyttet usikkerhet til de årlige energiuttakene i avtaleperioden. I tillegg til naturgitte svingninger i behovet, er det også knyttet usikkerhet til arealutviklingen i leiren. Oppvarmet areal kan både bli økt og redusert i løpet av avtaleperioden. 2.7 Reserve (beredskap / back up) For å oppnå nødvendig forsyningssikkerhet til leiren skal leverandøren etablere et anlegg og tilhørende driftsrutiner som gir nødvendig reserve (beredskap / back-up). Anlegget skal fungere slik at Forsvaret ikke blir uheldig berørt, dersom det er behov for innkobling av reserveanlegget. Anlegget må ha backup løsninger for også håndtere utfall i det lokale strømnettet. 2.8 Eksisterende energisentral Eksisterende energisentral består av følgende kjeler: El og oljekjeler i energisentralene 1 stk. oljekjel, 2000 kw 1 stk. oljekjel, 3000 kw 1 stk. elektrokjel, 1600 kw Ved etablering av tilfredsstillende forsyning fra nytt anlegg, vil Forsvarsbygg fase ut egen drift av eksisterende kjeler i dagens energisentral. 2.9 Ny energisentral Leverandøren kan etablere en ny energisentral på Forsvarets tomt ved Gardermoen flystasjon. Det vil bli inngått festeavtale for tomten. Leverandøren vil være eier av energisentralen og herunder ansvarlig for investering, forvaltning, drift og vedlikehold av bygning(er), anlegg og tilhørende installasjoner. Anlegget skal utformes med en visuell profil som passer inn i omgivelsene. Dersom det benyttes prefabrikerte enheter, for eksempel containerenheter, så skal disse bygges inn eller utformes på en slik måte at anlegget likevel passer inn i omgivelsene. Leverandøren har selv ansvar for fremføring og tilknytning av nødvendig strøm, vann og avløp, internett mm. Denne type tjenester må påregnes levert av sivile aktører, og ikke gjennom Forsvaret.

6 Side: 6 av Rett til overtakelse av bygg/anlegg Dersom anlegget blir plassert på Forsvarsbygg sin eiendom gjelder følgende: Ved utløpet av avtaleperioden, eller dersom en av partene hever avtalen pga vesentlig mislighold, har Forsvarsbygg rett til å overta hele biobrenselanlegget til teknisk takst. Dersom Leverandøren i avtaleperioden vurderer å selge hele eller deler av anlegget (typisk bygget) skal Forsvarsbygg ha forkjøpsrett. Prisen vil da være gjenstand for forhandling etter markedsvurderinger Siloer/brensel lager Utforming av eventuelle siloer/brensel-lager i Gardermoen fl st og skal godkjennes av Forsvarsbygg Støy, vibrasjoner og rystelser Støy, vibrasjoner og rystelser fra anlegget må ikke overstige hva som er satt av krav til emisjon for berørte boenheter, jfr. plan & bygningslov og teknisk forskrift Kap 13. som regulerer støygrenser i forhold til bebyggelse. Vibrasjoner fra eventuelle komponenter så som hammerkvern eller tilsvarende vibrerende enheter, må isoleres, slik at ikke sjenerende vibrasjoner forplanter seg til omgivelsene. Teknisk forskrift Kap Krav til brannvarsling Det settes krav til at anlegget skal inngå i brannvarslingsanlegg for Gardermoen flystasjon Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Leverandøren skal utarbeide komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for alle bygninger og anlegg (med tilhørende installasjoner) som leverandøren etablerer i tilknytning til anlegget. Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen overleveres i kopi til Forsvarsbygg senest ved igangkjøring av anlegget. Leverandøren er videre ansvarlig for at drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen blir oppdatert etter behov, og at oppdateringer fortløpende blir overlevert (kopiert) til Forsvarsbygg Distribusjonsnett Forsvarsbygg skal være ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av det interne distribusjonsnettet i leiren. Tilknytningspunkt vil være i eksisterende energisentral. Hvor systemgrensen settes må spesifiseres i tilbudet. Varmeveksleren må dimensjoneres slik at den ikke har større motstand på vannsiden enn at eksisterende/nye pumper kan levere tilnærmet vannmengde som i dag. Leverandøren er ansvarlig for å etablere nødvendig vannrenseanlegg for vann i fjernvarmekursen på primærsiden. 3 KRAV TIL ANLEGGET RTV TRANDUM 3.1 Generelle krav til forsyning Leverandøren er ansvarlig for at løsningen dekker behovet for grunnlast, spisslast og reserve (beredskap/back-up) i hele avtaleperioden.

7 Side: 7 av Trandum omfatter bygninger av ulik alder og standard. Av bygningene på leiren er det to bygg med behov for oppvarming. Dagens energiforsyning er basert på olje- og elektrokjeler. Varmt sirkulerende vann distribueres fra to energisentraler som er plassert i, og forsyner, hvert sitt bygg. Produsert varme benyttes til oppvarming, ventilasjon og tappevann. Anlegget er ikke ombygd for lavtemperatur og det benyttes lokalt styresystem. 3.3 Alternative løsninger Det finnes alternative løsninger for å dekke Forsvarsbyggs behov ved anskaffelsen, herunder blant annet: Alt. 1: Leveranse av fjernvarme/nærvarme fra en energisentral anlagt på Forsvarets grunn. Alt. 2: Leveranse av fjernvarme/nærvarme fra en energisentral anlagt på annen grunn i nærområdet. Leverandøren står fritt til å tilby alternative løsninger, dersom betingelsene i denne kravspesifikasjon oppfylles og løsningene dekker Forsvarsbyggs behov ved anskaffelsen. 3.4 Miljøvennlig produksjon Det er en overordnet målsetting for Forsvarsbygg at tiltaket skal bidra til en mer miljøvennlig energiproduksjon. Leverandøren må etter behov kunne dokumentere at minimum 80 % av energien som leveres (avregnet over hvert kalenderår) har opprinnelse fra fornybare energikilder. Den andel energi som leveres fra varmepumpe aksepteres som 100 % miljøvennlig produksjon, selv om driften av varmepumpen krever strøm. Årsaken er at varmepumper bidrar til at den totale energiproduksjonen reduseres. 3.5 Dimensjonerende tall for det interne nettet Nytt anlegg på primærsiden må tilfredsstille følgende dimensjonerende data for det interne distribusjonsnettet (sekundærsiden): Tur temperatur: 80 C Retur temperatur: 60 C Vannmengde: Variabel, behovsstyrt. 3.6 Størrelser på effekt og energiuttak Dagens effektbehov er beregnet til ca 1700 kw for det som skal erstatte innfyrt effekt. Leverandøren skal derfor legge til grunn et fremtidig effektbehov på 1700 kw. Uttak av energi forventes å være: ca. 2,5 GWh/år. Erfaringstall for energiuttak i Trandum leir i de senere år er som følger: 2011: 2,5 GWh 2012: 2,3 GWh 2013: 2,3 GWh 2014: 2,3 GWh 2015: 2,8 GWh

8 Side: 8 av 10 Det er naturlig nok knyttet usikkerhet til de årlige energiuttakene i avtaleperioden. I tillegg til naturgitte svingninger i behovet, er det også knyttet usikkerhet til arealutviklingen i leiren. Oppvarmet areal kan både bli økt og redusert i løpet av avtaleperioden. 3.7 Reserve (beredskap / back up) For å oppnå nødvendig forsyningssikkerhet til leiren skal leverandøren etablere et anlegg og tilhørende driftsrutiner som gir nødvendig reserve (beredskap / back-up). Anlegget skal fungere slik at Forsvaret ikke blir uheldig berørt, dersom det er behov for innkobling av reserveanlegget. Anlegget må ha backup løsninger for også håndtere utfall i det lokale strømnettet. 3.8 Eksisterende energisentral Eksisterende energisentraler består av følgende kjeler: Energisentral 1 El og oljekjeler i energisentralen 1 stk. oljekjel, 700 kw 1 stk. oljekjel, 1450 kw 1 stk. oljekjel, 1160 kw 1 stk. elektrokjel, 90 kw 1 stk. elektrokjel vinterbruk, 774 kw Energisentral 2 Oljekjel i energisentral 1 stk. oljekjel, 100 kw Ved etablering av tilfredsstillende forsyning fra nytt anlegg, vil Forsvarsbygg fase ut egen drift av eksisterende kjeler i dagens energisentraler. 3.9 Ny energisentral Leverandøren kan etablere en ny energisentral på Forsvarets tomt ved Gardermoen flystasjon eller i Trandum leir. Det vil bli inngått festeavtale for tomten. Det er av interesse at en etablert energisentral ved Gardermoen flystasjon også kan forsyne. Leverandøren vil være eier av energisentralen og herunder ansvarlig for investering, forvaltning, drift og vedlikehold av bygning(er), anlegg og tilhørende installasjoner. Anlegget skal utformes med en visuell profil som passer inn i omgivelsene. Dersom det benyttes prefabrikerte enheter, for eksempel containerenheter, så skal disse bygges inn eller utformes på en slik måte at anlegget likevel passer inn i omgivelsene. Leverandøren har selv ansvar for fremføring og tilknytning av nødvendig strøm, vann og avløp, internett mm. Denne type tjenester må påregnes levert av sivile aktører, og ikke gjennom Forsvaret Rett til overtakelse av bygg/anlegg Dersom anlegget blir plassert på Forsvarsbygg sin eiendom gjelder følgende:

9 Side: 9 av 10 Ved utløpet av avtaleperioden, eller dersom en av partene hever avtalen pga vesentlig mislighold, har Forsvarsbygg rett til å overta hele biobrenselanlegget til teknisk takst. Dersom Leverandøren i avtaleperioden vurderer å selge hele eller deler av anlegget (typisk bygget) skal Forsvarsbygg ha forkjøpsrett. Prisen vil da være gjenstand for forhandling etter markedsvurderinger Siloer/brensel lager Utforming av eventuelle siloer/brensel-lager i Gardermoen fl st og skal godkjennes av Forsvarsbygg Støy, vibrasjoner og rystelser Støy, vibrasjoner og rystelser fra anlegget må ikke overstige hva som er satt av krav til emisjon for berørte boenheter, jfr. plan & bygningslov og teknisk forskrift Kap 13. som regulerer støygrenser i forhold til bebyggelse. Vibrasjoner fra eventuelle komponenter så som hammerkvern eller tilsvarende vibrerende enheter, må isoleres, slik at ikke sjenerende vibrasjoner forplanter seg til omgivelsene. Teknisk forskrift Kap Krav til brannvarsling Det settes krav til at anlegget skal inngå i brannvarslingsanlegg for Trandum leir Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Leverandøren skal utarbeide komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for alle bygninger og anlegg (med tilhørende installasjoner) som leverandøren etablerer i tilknytning til anlegget. Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen overleveres i kopi til Forsvarsbygg senest ved igangkjøring av anlegget. Leverandøren er videre ansvarlig for at drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen blir oppdatert etter behov, og at oppdateringer fortløpende blir overlevert (kopiert) til Forsvarsbygg Distribusjonsnett Forsvarsbygg skal være ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av det interne distribusjonsnettet i leiren. Tilknytningspunkt vil være i eksisterende energisentral. Hvor systemgrensen settes må spesifiseres i tilbudet. Varmeveksleren må dimensjoneres slik at den ikke har større motstand på vannsiden enn at eksisterende/nye pumper kan levere tilnærmet vannmengde som i dag. Leverandøren er ansvarlig for å etablere nødvendig vannrenseanlegg for vann i fjernvarmekursen på primærsiden. 4 PRISMEKANISMER, ENERGIMÅLING OG TARIFFAPPARATER 4.1 Prismekanismer; Beregning av kwh-pris Det forutsettes at den prisen det inngås avtale om (øre pr. kwh) er fast i avtaleperioden, kun indeksregulert slik det er beskrevet i avtaleformularet. Prisen skal inkludere alle nødvendige kostnader og ytelser beskrevet i konkurransegrunnlaget. Av hensyn til konkurransen kan ikke tilbyder forutsette at det skal være noen form for fastavgift eller abonnementsordning.

10 Side: 10 av Tilskuddsordninger Alle ev. offentlige tilskudd ved etablering av anlegget tilfaller leverandøren. 4.3 Energimåling Leverandørens energimåler skal plasseres i energisentral så nær distribusjonsnett som praktisk mulig. Energileverandøren skal ha sertifiseringsordning for sitt tariffapparat. Prosedyrer for sertifisering og vedlikehold av denne skal være i samsvar med gjeldende normer fulgt av ordinære energileverandører. Leverandøren må ha system for å kunne sende energimåling til energinett gjennom GSM nettet. 4.4 Krav om registrering av energimålingen i SD-anlegget Samme signaler data som leverandøren benytter seg av, skal også leveres til Forsvarsbyggs SD-anlegg. 5 FRAMDRIFT Avtale med leverandør forventes inngått innen: 20. Februar 2017 Oppstart av anlegg for leveranse av energi innen: 30. September VEDLEGG Konkurransegrunnlag del III har følgende vedlegg: Inventarkart for Gardermoen flystasjon Inventarkart for Romerike tekniske verksted Trandum

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100025 ENØK fase 3 Nordkisa Energi i form av sirkulerende varmt vann til Nordkisa leir. Side: 2 av 6 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3

Detaljer

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 1 Konkurransegrunnlag godkjent 28.05.12 JHL/ALA Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. Av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel:

Detaljer

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON Prosjektnummer: 100373 Kontraktsnummer: C00086 Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: C00072

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: C00072 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON Prosjektnummer: 100368 Kontraktsnummer: C00072 Energi i form av sirkulerende varmt vann til Bardufoss flystasjon INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning 2495354 ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 2 Ny utlysning Isu 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

C) TEKNISK SPESIFIKASJON

C) TEKNISK SPESIFIKASJON C) TEKNISK SPESIFIKASJON 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 KRAV TIL ANLEGGET 2.1 Generelle krav til ytelsen 2.2 Stend videregående skole 2.3 Miljøvennlig produksjon 2.4 Dimensjonerende tall for det interne nettet

Detaljer

Referat fra konferanse/befaring i Bodø

Referat fra konferanse/befaring i Bodø Referat fra konferanse/befaring i Bodø 17.01.2012. I referatet er det medtatt de spørsmål og svar som fremkom under konferansen/befaringen. I tillegg er det medtatt spørsmål og svar som er fremkommet like

Detaljer

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel 2317 Hamar fengsel 72075 14V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE Hamar fengsel Statsbyggs rev. 25.03.2014 Innhold 0. FORORD... 1 1.0 BYGNINGSMASSEN OG EIENDOMMEN... 2 2.0 EKSISTERENDE ANLEGG...

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Energivennlig utvikling av Daleområdet. Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling

Energivennlig utvikling av Daleområdet. Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling Energivennlig utvikling av Daleområdet Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling CONCERTO PIME S Første byggetrinn vil være en Concerto utbygging:

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF ÅF-Consult AS Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: 24.10.10.10 info.no@afconsult.com www.afconsult.com/no Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF 1 ÅF-Consult AS TEKNISK RÅDGIVER FOR BCC ENERGIRÅDGIVING

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

BIOBRENSELBASERT ENERGILEVERANSE

BIOBRENSELBASERT ENERGILEVERANSE SELBU KOMMUNE BIOBRENSELBASERT ENERGILEVERANSE 2015. Doffin id: 129037 TILBUDSUNDERLAG Fdv-Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Tilbudsskjema 3 Beskrivelse 4 Generelle bestemmelser 5 Aktuelle løsninger

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder & tiltak Følgende satsingsområder og

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Hestehaven barnehage Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: 652 Energiprogrammet Lindesnes kommune Post/ Besøksadresse: Enøk Total AS Langgata 15 4514 MANDAL Dokument

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Referat Tilbudsbefaring

Referat Tilbudsbefaring 1 av 5 Vår dato 08.10.2013 Vår referanse Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Knut Reidar Joakimsen, +47 957 49 931 Til Møtedeltakerne Referat Tilbudsbefaring Kopi til Prosjektnr. : 2455323

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Bidrar fjernvarmen til en bærekraftig utvikling? Christian Grorud Weightless Values as

Bidrar fjernvarmen til en bærekraftig utvikling? Christian Grorud Weightless Values as Bidrar fjernvarmen til en bærekraftig utvikling? Energiråvarer i Vikens fjernvarmeproduksjon Naturlig monopol Konsesjon, Energiloven 5-1. (Konsesjon for fjernvarmeanlegg) Fjernvarmeanlegg kan ikke bygges

Detaljer

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim A2 Miljøbyen Granås, Trondheim Ref: Tore Wigenstad, Sintef Byggforsk A2.1 Nøkkelinformasjon Byggherre : Heimdal Utbyggingsselskap AS (HUS) Arkitekt : Madsø Sveen Utredning av energiløsninger : SINTEF Byggforsk

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet.

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Sogndal kommune - varmepumpe/kjøling basert på Sognekraft Fjorenergi i Sogndal sentrum Statsminister Erna Solberg har takka ja til invitasjonen vår

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet Oslo 10.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Veterinærinstituttet gjennomføre

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest Bergen 25.03.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Kriminalomsorgen

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp 1 Generelt om Forsvarsbygg 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie,

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette.

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette. ANSKAFFELSE AV TERMISK ENERGI TIL NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK OG NYTT MUNCH-MUSEUM I foreliggende dokument følger spørsmål og svar nr. 2-10 pr. 16.08.2016. Dessuten følger det informasjon om ytterligere

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Bio-anlegg Bell. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Bio-anlegg Bell. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: S81 Arkivsaksnr: 2009/259-6 Saksbehandler: Marius Sørensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Bio-anlegg Bell

Detaljer

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012 Punktvarmens fortreffelighet Energidagene 2012 Bioenergy Gr. Mål: Ledende leverandør av punktvarme Etablert: 2007 Kontrahert energimengde: ca. 73 GWh Salg av varme, kjøling, damp Salg av nøkkelferdige

Detaljer

2 Oppdragsgivers behov Anskaffelsen gjelder levering av elektrisk kraft, forvaltningstjenester, rådgiving og oppfølgning i avtaleperioden.

2 Oppdragsgivers behov Anskaffelsen gjelder levering av elektrisk kraft, forvaltningstjenester, rådgiving og oppfølgning i avtaleperioden. 1 Innledning Vedlegg 1 beskriver oppdragsgivers krav og grunnleggende forhold som må være tilstede for at tilbudet skal komme i betraktning. Leverandør bes beskrive og/eller bekrefte på hvordan de enkelte

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Att. Atle Nørstebø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Nye forretningsmuligheter. ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg. Climate zones in Norway

Nye forretningsmuligheter. ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg. Climate zones in Norway Side 1 Nye forretningsmuligheter ved: Fjernvarmeleveranser til passivbygg / lavenergibygg Trond Thorgeir Harsem Siv.ing. Norconsult Førstelektor HiOA trond.thorgeir.harsem@norconsult.com Climate zones

Detaljer

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Dimensjonering av biokjeler Dimensjonering av silo Pellets Flis Montering av biokjelen Krav til fyrrom Oppstillingsvilkår

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt.

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioenergi Konferanse 2015 Trebasert bioenergi Løsningen for mange kommuner Øksnevad 28. januar 2015 Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioen as Mats Rosenberg Konsulent

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALE OM KJØP AV SIRKULERENDE VARMT VANN

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALE OM KJØP AV SIRKULERENDE VARMT VANN KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALE OM KJØP AV SIRKULERENDE VARMT VANN 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER 1.1 Kunden Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg 975 950 662 Adresse: Representant:

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 100226 Gardermoen fl st og RTV Trandum, ENØK tiltak Energi i form av sirkulerende varmt vann til Gardermoen fl st og RTV Trandum leir Innhold: Innbydelse

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune Bergen 03.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Hole Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Scandic Airport Flesland. CGER Bergen, 23 mai 2017. Henrik Holmberg PhD Asplan Viak AS Ove Sivertsen, Fondenes Rørlegger AS Disposisjon Scandic Flesland Airport Om

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kommunalt Kraftfond Hordaland (KKH), som er kommunene Lindås, Masfjorden, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Meland Bergen 01.06.2011 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer