PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen (GBL) som har permisjon Allan B Andersson (Sv) møtte i sak 18/09 Hans Bjørge (Sp) møtte i sak 17/09 Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / Ass rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Økonomisjef Morten Gausen Møtet ble ledet av varaordfører Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 UTVIDELSE AV MOHAGEN NÆRINGSOMRÅDE 18/09 SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI 19/09 UTB. AVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 21/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 266/119 - GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Side 1

2 Saksnr: 09/ /09 MARKERING AV KULTURMINNEÅRET FORSLAG TIL PROSJEKTSTØTTE 23/09 SVØMMEBASSENG GRYMYR - STATUSVURDERING/OPPFØLGING FORPROSJEKT - - UTSETTELSESVEDTAK AV , (F-SAK 0034/04) 24/09 EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN FOR /09 RANDSFJORDFORBUNDET- UTVIDELSE AV SEKRETÆRSTILLINGEN 26/09 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD - KJØP AV VERKSTEDET PÅ DEN TIDLIGERE SKOGSKOLEN Saksliste foreslo at sak 18/09 ble tatt opp til behandling først, og ba samtidig om godkjenning til at tilleggsakene 25/09 og 26/09 ble lagt fram til behandling. Møtet ga tilslutning til forslagene fra møteleder. Godkjenning av møtebok Protokollen fra møtet i Formannskapet ble enstemmig godkjent. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Tilleggssaksliste med sak 25/09: Randsfjordforbundet utvidelse av sekretærstillingen og 26/09: Gran kirkelige fellesråd kjøp av verkstedet på den tidligere Skogskolen, samt vedlegg til sak 25/09. Saksprotokoller fra Møte i Fast utvalg for plansaker : - Sak 19/09: Utbyggingsavtale for Hadeland VGS Gnr/bnr 261/52. Del av 261/26 og 67, 262/134, 180 og 199 Utlegging til offentlig ettersyn. - Sak 20/09 Utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 i Gran sentrum Gran IL Utlegging til offentlig ettersyn - Sak 24/09: Utbyggingsavtale for eiendommen gnr/bnr 266/119 Granumstranda i Gran sentrum Utlegging til offentlig ettersyn. Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum

3 Saksnr: 09/ Sak PS 17/09 UTVIDELSE AV MOHAGEN NÆRINGSOMRÅDE 1. Gran kommune kjøper tilleggsareal til Mohagen Næringsområde fra Halvor Arnkværn Jacobsen, Kristen Gjefsen og Halvor Gjerdingen, slik det framgår av vedlagte kjøpekontrakter m/kart. 2. Kjøpesummen for tilleggsarealet på ca 356 daa, i alt kr finansieres ved låneopptak. Lånet tas opp som serielån med nedbetaling over 20 år. 3. Kommunestyret legger til grunn at inntekter fra salg av næringstomter fra det nye arealet går til innbetaling av ekstraordinære avdrag på lån. Anne Marte Skari (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet som følge av at hun er nær omgangsvenn med Halvor Gjerdingen som er en av selgerne i Mohagen, jf. fvl 6, 2. ledd Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet under behandling av saken. Hans Bjørge (Sp) tiltrådte møtet. Pål H Eriksen (Ap) Erik Trehjørningen Hans Bjørge (Sp) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Gran kommune kjøper tilleggsareal til Mohagen Næringsområde fra Halvor Arnkværn Jacobsen, Kristen Gjefsen og Halvor Gjerdingen, slik det framgår av vedlagte kjøpekontrakter m/kart. 2. Kjøpesummen for tilleggsarealet på ca 356 daa, i alt kr finansieres ved låneopptak. Lånet tas opp som serielån med nedbetaling over 20 år. 3. Kommunestyret legger til grunn at inntekter fra salg av næringstomter fra det nye arealet går til innbetaling av ekstraordinære avdrag på lån.

4 Saksnr: 09/ Sak PS 18/09 SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til skisserte samlokalisering i felles bygg. 2. Bygget prosjekteres og bygges som offentlig/privat samarbeid OPS. Gran kommune påtar seg framdriftsansvar for prosjektet videre 3. Gran kommunes leiekostnader 1,23 mill. kroner innarbeides i økonomiplan fra Gran kommune inngår intensjonsavtale med grunneier om kjøp av tomt. Anskaffelse finansieres ved videresalg til utbygger. Evy Solheim Rief (Ap) hadde varslet inhabilitet i saken, som følge av at hun har stilling som daglig leder for ambulansetjenesten, jf. forvaltningsloven 6, første ledd a). Ved votering ble Evy Solheim Rief (Ap) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet under behandling av saken. Allan B Andersson (Sv) tiltrådte møtet. Anne Marte Skari (Sp) Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til skisserte samlokalisering i felles bygg. 2. Bygget prosjekteres og bygges som offentlig/privat samarbeid OPS. Gran kommune påtar seg framdriftsansvar for prosjektet videre 3. Gran kommunes leiekostnader 1,23 mill. kroner innarbeides i økonomiplan fra Gran kommune inngår intensjonsavtale med grunneier om kjøp av tomt. Anskaffelse finansieres ved videresalg til utbygger. Sak PS 19/09

5 Saksnr: 09/ UTB. AVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52 del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Erik Trehjørningen la fram følgende tre forslag: Forslag 1: I kap. Generelt om kontantbidrag siste avsnitt, første setning strykes som er tidsbestemte etter avtalens pkt 4. Forslag 2: Siste setningen i samme avsnitt strykes og erstattes med Dette gjelder også kontantbidrag innenfor planområdet. Forslag 3: Under pkt 4 Kommunens ytelse : Øverste linje på side 6 endres til Tiltak som står oppført under kommunens ytelser bringes i samsvar med tiltak beskrevet i vedlegg 1. foreslo en pause for å avklare forslagene før votering i saken. Det ble holdt lunsjpause med gruppemøter fra kl trakk sine opprinnelige forslag, og la fram følgende tre endringsforslag: Forslag 1: Pkt 4 Kommunens ytelse prikkpunkt 2. Etter første setning settes inn: Dersom kommunens ytelser ikke er tidsbestemte kan kommunen velge å tilbakebetale innbetalt kontantbidrag. Kommunens forpliktelser faller da bort. Renter utbetales ikke. Forslag 2: s 4 siste setning i Generelt om kontantbidrag endres til: Ovenstående bestemmelser vedrørende beregning av kontantbidrag gjelder også dette oppgjøret. Forslag 3: Administrasjonen foretar enkelte klargjørende redaksjonelle endringer og sikrer at vedlegg 1 inneholder samme tiltaksliste som tiltakene beskrevet under pkt 4 Kommunens ytelse. la fram følgende tilleggsforslag: Avtalen blir undergitt en juridisk vurdering med hensyn til økonomikse og juridiske risikoer for hva som er Gran Kommunes ansvar på kort og lang sikt i henhold til kommunens forpliktelser under kap. 4 Kommunens ytelser. Det gjelder bl.a. forhold som vedr. ansvar i forhold til evt. for dårlige flomsikringstiltak og mangler som Gran kommune evt. må dekke. Votering Det ble først votert over endringsforslagene fra Ved votering over forslag 1 fra ble forslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

6 Saksnr: 09/ Ved votering over forslag 2 fra ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme. Ved votering over forslag 3 fra ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering ble deretter utbyggingsavtalen med de vedtatte endringene, enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra om juridisk vrudering. Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer. Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52 del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven, med følgende vedtatte endringer: Pkt 4 Kommunens ytelse prikkpunkt 2. Etter første setning settes inn: Dersom kommunens ytelser ikke er tidsbestemte kan kommunen velge å tilbakebetale innbetalt kontantbidrag. Kommunens forpliktelser faller da bort. Renter utbetales ikke. s 4 siste setning i Generelt om kontantbidrag endres til: Ovenstående bestemmelser vedrørende beregning av kontantbidrag gjelder også dette oppgjøret. Administrasjonen foretar enkelte klargjørende redaksjonelle endringer og sikrer at vedlegg 1 inneholder samme tiltaksliste som tiltakene beskrevet under pkt 4 Kommunens ytelse. Sak PS 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: Vedlegg 1: Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum, legges ved avtalen. la fram følgende forslag: Formuleringen Faktiske investeringskostnader legges til grunn, tast inn i avtalen.

7 Saksnr: 09/ Ved votering ble forslag fra vedr formuleringen Faktiske investeringskostnader legges til grunn, enstemmig vedtatt. Ved votering ble forslaget fra om vedlegg til avtalen, enstemmig vedtatt Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven, med følgende endringer: Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum, legges ved avtalen. Formuleringen Faktiske investeringskostnader legges til grunn, tas inn i avtalen. Sak PS 21/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 266/119 - GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til utbyggingsavtale for eiendommen gnr/bnr 266/119 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Granumstranda legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. la fram følgende forslag. Vedlegg 1: Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum, legges ved avtalen. Ved votering ble innstillingen med endringsforslaget fra enstemmig vedtatt. Forslag til utbyggingsavtale for eiendommen gnr/bnr 266/119 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Granumstranda legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven, med følgende endring: Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum, legges ved avtalen. Sak PS 22/09

8 Saksnr: 09/ MARKERING AV KULTURMINNEÅRET FORSLAG TIL PROSJEKTSTØTTE 1. Gran kommune bevilger kr som kommunalt bidrag til markeringen av Kulturminneåret Vedtaket forutsetter tilsvarende bidrag fra Lunner kommune. 2. Bevilgningen belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten prosjekt 536 Kulturminneåret økes tilsvarende. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Gran kommune bevilger kr som kommunalt bidrag til markeringen av Kulturminneåret Vedtaket forutsetter tilsvarende bidrag fra Lunner kommune. 2. Bevilgningen belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten prosjekt 536 Kulturminneåret økes tilsvarende. Sak PS 23/09 SVØMMEBASSENG GRYMYR - STATUSVURDERING/OPPFØLGING FORPROSJEKT - - UTSETTELSESVEDTAK AV , (F-SAK 0034/04) Saken tas til orientering Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forlsag: Det utformes en oversikt over hva det vil koste å ferdigstille svømmebassenget på Grymyr og hva det vil koste å drifte det.

9 Saksnr: 09/ la fram følgende forslag: Administrasjonen bes utrede alternativ bruk av svømmebassengarealet ved Grymyr skole, og fremme forslag om nødvendige tiltak for å sikre effektiv bruk av disse lokalene. Votering: Det ble først votert over forslaget fra. Forslaget falt med 3 mot 6 stemmer. Deretter ble forslaget fra Rune Meier (H), satt opp mot innstillingen. Forslaget fra Rune Meier (H) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Administrasjonen bes utrede alternativ bruk av svømmebassengarealet ved Grymyr skole, og fremme forslag om nødvendige tiltak for å sikre effektiv bruk av disse lokalene. Sak PS 24/09 EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN FOR 2009 Saken fremmes uten innstilling. Pål H Eriksen (Ap) la følgende forslag: Saken tas til orientering. Ved votering ble s forslag enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Sak PS 25/09 RANDSFJORDFORBUNDET- UTVIDELSE AV SEKRETÆRSTILLINGEN

10 Saksnr: 09/ Kommunestyret vedtar å godkjenne at sekretærstillingen i Randsfjordforbundet utvides fra 10 % til 20 % stilling gjeldende fra Merutgifter for 2009, kr ,-, dekkes over konto ved en tilsvarende overføring fra konto (tilleggsbevilgninger). Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag: Vedtaket forutsetter at sekretærfunksjonen fortsatt er lokalisert til Gran Rådhus og kjøpes fra Gran kommune. justerte ordlyden i forslaget, og la fram følgende forslag, til erstatning for sitt opprinnelige forslag til nytt pkt 3: Gran kommune anmoder sterkt om at sekretærfunksjonen fortsatt er lokalisert til Gran Rådhus og kjøpes fra Gran kommune. Ved votering ble innstillingen med det justerte tilleggsforslaget fra Fungerende ordfører Rune Meier (H) vedtatt med 8 mot 1 stemme. 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne at sekretærstillingen i Randsfjordforbundet utvides fra 10 % til 20 % stilling gjeldende fra Merutgifter for 2009, kr ,-, dekkes over konto ved en tilsvarende overføring fra konto (tilleggsbevilgninger). 3. Gran kommune anmoder sterkt om at sekretærfunksjonen fortsatt er lokalisert til Gran Rådhus og kjøpes fra Gran kommune. Sak PS 26/09 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD - KJØP AV VERKSTEDET PÅ DEN TIDLIGERE SKOGSKOLEN Kommunestyret tar saken til etterretning.

11 Saksnr: 09/ Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar saken til etterretning.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal, og 14.11.2007 Lille salong fra kl. 19.00. FRA SAKSNR: 50/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 56/07 TIL KL: 19.55 Av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer