PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: Tid:"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09, 50/09 og 51/09 Kari-Anne Jønnes (H) møtte i sak 52/09 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef/Assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Økonomisjef Morten Gausen Samfunnsutviklingssjef Anders Paulsen Fagkoordinator oppmåling/gis Leikny Gammelmo Pleie og omsorgsleder Gitte Korvann Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA, SLUTTBEHANDLING 45/09 PANDEMIPLAN FOR GRAN KOMMUNE 46/09 FOLKEHELSEKOORDINATOR, FOLKEHELSEKOMITE OG REPRESENTANT FOR BARN OG UNGE 47/09 EVALUERING AV KJØKKENDRIFT VED INSTITUSJONENE I GRAN 48/09 TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARME FOR GRAN IL GNR. 261 BNR. 34 OG 68 OG GNR. 262 BNR /09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR. 266 BNR GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - SLUTTBEHANDLING 50/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR FJERNVARMETOMT I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Side 1

2 Saksnr: 09/ /09 UTBYGGINGSAVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52, DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG 199 I GRAN SENTRUM 52/09 SØKNAD OM STØTTE TIL SANGERSTEVNE I GRAN I FORBINDELSE MED NORGES KORFORBUND VESTOPPLANDS 100-ÅRS JUBILEUM I MANNSKORET KK 53/09 HABIOL (HADELAND BIO-OLJE AS) - VARSEL OM UTØVELSE AV FORKJØPSRETT 54/09 LANDSSAMMENSLUTNINGEN AV VERTSKOMMUNER FOR SENTRAL- INSTITUSJONER I HVPU - FRAMTIDIG ORGANISERING 55/09 RANDSFJORDFERJA II LLIJ MED SLIPP TILLEGGSBEVILGNING TIL REPARASJONSARBEIDER Tema/orienteringer Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen orienterte om status for Randsfjordferga. Saksrekkefølge Ordføreren foreslo at sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 47/09, sak 52/09, sak 48/09, sak 50/09, sak 51/09, sak 44/09, sak 46/09, sak 45/09, sak 49/09, sak 52/09 til og med 55/09. Møtet ga tilslutning til Ordførerens forslag. Det ble holdt en kort pause i Formannskapet fra kl til for å avholde et kort møte i Valgstyret, før sak 44/09 ble tatt opp til behandling. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Utbyggingsavtale for Hadeland Videregående skole mellom Oppland fylkeskommune og Gran kommune, undertegnet Tilleggssak 55/09: Randsfjordferja II LLIJ med slipp tilleggsbevilgning til reparasjonsarbeider Pandemiplan - versjon av Saksprotokoller fra Planutvalget: - 36/08: Folkehelsekoordinator, folkehelsekomite og representant for barn og unge - 37/09: Kommunedelplan for geodata, sluttbehandling - 41/09: Utbyggingsavtale for eiendommen gnr 266 bnr 119 Granumstranda i Gran sentrum sluttbehandling - 42/09: Utbyggingsavtale for Hadeland V. G. Skole gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134, 180 og 199 i Gran sentrum - 43/09: Utbyggingsavtale for fjernvarmetomt i Gran sentrum utlegging til offentlig ettersyn - 44/09 Tilknytningsplikt til fjernvarme for Gran IL gnr 261 bnr 34 og 68 og gnr 262 bnr 175

3 Saksnr: 09/ Sak PS 44/09 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA, SLUTTBEHANDLING 1. Kommunedelplan for geodata vedtas. 2. Vedtaket annonseres i lokalpressen og meddeles andre myndighetsutøvere og nabokommuner ved egen forsendelse, jfr. Plan- og bygningsloven Varaordfører Rune Meier (H) 1. Kommunedelplan for geodata vedtas. 2. Vedtaket annonseres i lokalpressen og meddeles andre myndighetsutøvere og nabokommuner ved egen forsendelse, jfr. Plan- og bygningsloven Sak PS 45/09 PANDEMIPLAN FOR GRAN KOMMUNE Pandemiplan for Gran kommune tas til orientering. Samfunnsutviklingssjef Anders Paulsen innledet med en orientering om saken. Anders Paulsen

4 Saksnr: 09/ Pandemiplan for Gran kommune tas til orientering. Sak PS 46/09 FOLKEHELSEKOORDINATOR, FOLKEHELSEKOMITE OG REPRESENTANT FOR BARN OG UNGE 1. Det opprettes 40 % stillingsressurs som folkehelsekoordinator. Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan fra perioden Det opprettes 10 % stillingsressurs for å ivareta hensyn til barn og unge i planlegging. Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan fra perioden Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide et notat som beskriver organisering og mandat for en folkehelsekomite med deltakelse fra politisk og administrativt nivå. Opprettelse av folkehelsekomite gjøres gjennom behandling av egen sak i første kommunestyremøte i Rådmann Arne Skogsbakken Jan Helge Ekeren (GBL) Einar Ellefsrud (GBL) Knut M Lehre (Krf) Pål H Eriksen (Ap) Anders Paulsen Kristin Madsen (GBL) Kommunalsjef / ass. rådmann Berit Halvorsen Anne Marte Skari (Sp) Varaordfører Rune Meier (H) Roald Braathen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forslag: Nytt pkt 2: Stillingen som folkehelsekoordinator tidsbegrenses, og organiseres som et 2-årig prosjekt, med mulighet for videreføring. Nytt pkt 5: Ordningen med folkehelsekoordinator og komité evalueres etter 2 år. Det ble holdt fem minutter pause fra til Etter pausen la Roald Braathen (Ap) fram følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering ble utsettelsesforslaget fra Roald Braathen (Ap) enstemmig vedtatt.

5 Saksnr: 09/ Saken utsettes. Sak PS 47/09 EVALUERING AV KJØKKENDRIFT VED INSTITUSJONENE I GRAN 1. Saken tas til orientering. 2. Kommunestyret tar til etterretning at evaluering gjennomføres som skissert. Pleie og omsorgsleder Gitte Korvann innledet med en orientering om saken. Gitte Korvann Pål H Eriksen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) Varaordfører Rune Meier (H) 1. Saken tas til orientering. 2. Kommunestyret tar til etterretning at evaluering gjennomføres som skissert. Sak PS 48/09 TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARME FOR GRAN IL GNR. 261 BNR. 34 OG 68 OG GNR. 262 BNR. 175 Alt. I 1. Kunstgressbaner omfattes ikke av Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. 2. Endringer i Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg igangsettes ikke.

6 Saksnr: 09/ Rådmannen gis i oppdrag å ta initiativ til at det gjenopptas forhandlinger mellom partene. Dette med sikte på at det inngås avtale basert på at Gran IL sine nye kunstgressbaner skal tilknyttes fjernvarme som oppvarmingsløsning. 4. Dersom det gjennom forhandlinger, som nevnt i pkt. 3, skulle oppstå en situasjon som gjør det aktuelt at kommunen går inn som part i en avtale, legges avtalen fram for kommunestyret til godkjenning. 5. Uavhengig kompetanse leies inn for avklaring av forskjeller i pris mellom forskjellige oppvarmingsløsninger for kunstgressbaner. Ansvarsområde 4100, funksjon 3150 og art 1180 tilføres kr ,- fra disposisjonsfond kto til formålet. Alt. II 1. Kunstgressbaner omfattes ikke av Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. 2. Endringer i Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg igangsettes ikke. 3. Gran kommune vil på et senere tidspunkt ikke kunne kreve at Norske Varmeleveranser AS har leveringsplikt for fjernvarme til kunstgressbaner anlagt på eiendommen gnr/bnr 261/68. Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 48/09, 50/09 og 51/09, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme, jf. fvl 6, 2 ledd. (Eiendommen i FSK-sak 49/09 - gnr 266 bnr 119 Granumstranda i Gran sentrum, ligger utenfor konsesjonsområdet for NVL.) Ved votering ble Jan Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil, og Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) tiltrådte møtet ved behandling av disse sakene. Kristin Madsen (GBL) Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen (Ap) Øyvind K Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) la fram forslag til svarende innstillingens alternativ to, og i tillegg et 4. punkt, tilsvarende forslag og vedtak i møte i Planutvalget : 1. Kunstgressbaner omfattes ikke av Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. 2. Endringer i Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg igangsettes ikke. 3. Gran kommune vil på et senere tidspunkt ikke kunne kreve at Norske Varmeleveranser AS har leveringsplikt for fjernvarme til kunstgressbaner anlagt på eiendommen gnr/bnr 261/ Kommunestyret understreker at det har vært lagt til grunn i all tidligere behandling av GIL s planer at kunstgressbanene ikke skal varmes opp med fossilt brennstoff, unntatt som backupløsning. Før saken ble tatt opp til votering var det enighet om å stryke ordet all fra punkt 4, og Kristin Madsen (GBL) justerte ordlyden i forslaget i tråd med dette. Ved votering ble forslaget fra Kristin Madsen (GBL) enstemmig vedtatt.

7 Saksnr: 09/ Deretter ble innstillingen - alternativ 2, med det vedtatte 4. tilleggspunktet, enstemmig vedtatt. 1. Kunstgressbaner omfattes ikke av Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. 2. Endringer i Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg igangsettes ikke. 3. Gran kommune vil på et senere tidspunkt ikke kunne kreve at Norske Varmeleveranser AS har leveringsplikt for fjernvarme til kunstgressbaner anlagt på eiendommen gnr/bnr 261/ Kommunestyret understreker at det har vært lagt til grunn i tidligere behandling av GIL s planer at kunstgressbanene ikke skal varmes opp med fossilt brennstoff, unntatt som backupløsning. Sak PS 49/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR. 266 BNR GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - SLUTTBEHANDLING 1. Utbyggingsavtale med Kari Framstad Lokrheim for eiendommen gnr/bnr 266/119 innenfor område 1 i Kommunedelplan for Gran sentrum og Reguleringsplan for Granumstranda inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. 1. Utbyggingsavtale med Kari Framstad Lokrheim for eiendommen gnr/bnr 266/119 innenfor område 1 i Kommunedelplan for Gran sentrum og Reguleringsplan for Granumstranda inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Sak PS 50/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR FJERNVARMETOMT I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

8 Saksnr: 09/ Forslag til utbyggingsavtale for fjernvarmetomt beliggende i område for reguleringsplan for Hadeland videregående skole m.m. legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 48/09, 50/09 og 51/09, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme, jf. fvl 6, 2 ledd. Ved votering ble Jan Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil, og Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) tiltrådte møtet ved behandling av disse sakene. Øyvind K Myhre (GBL) Forslag til utbyggingsavtale for fjernvarmetomt beliggende i område for reguleringsplan for Hadeland videregående skole m.m. legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Sak PS 51/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52, DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG 199 I GRAN SENTRUM 1. Utbyggingsavtale med Oppland Fylkeskommune for eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134, 180 og 1999 (Hadeland v.g. skole), beliggende i Reguleringsplan for Hadeland v.g. skole og område i kommunedelplan for Gran sentrum inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 48/09, 50/09 og 51/09, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme, jf. fvl 6, 2 ledd. Ved votering ble Jan Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil, og Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) tiltrådte møtet ved behandling av disse sakene.

9 Saksnr: 09/ Utbyggingsavtale med Oppland Fylkeskommune for eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134, 180 og 1999 (Hadeland v.g. skole), beliggende i Reguleringsplan for Hadeland v.g. skole og område i kommunedelplan for Gran sentrum inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Sak PS 52/09 SØKNAD OM STØTTE TIL SANGERSTEVNE I GRAN I FORBINDELSE MED NORGES KORFORBUND VESTOPPLANDS 100-ÅRS JUBILEUM I MANNSKORET KK Gran kommune bevilger kr ,- til Mannskoret KK til gjennomføring av sangerstevne og markering av Norges Korforbund Vestopplands 100-års jubileum Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Varaordfører Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av medlemskap i Mannskoret KK, samt at han har medvirket ved utformingen av søknaden, jf. fvl 6, 2. ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ordfører Inger Staxrud Ved votering ble Varaordfører Rune Meier (H) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet. Kari-Anne Jønnes (H) tiltrådte som vararepresentant ved behandling av saken. Ordfører Inger Staxrud Anne Marte Skari (Sp) Kari-Anne Jønnes (H) Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forslag: Saken utsettes til det foreligger et regnskap for Sangerstevnet. Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Anne Marte Skari (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Ordfører Inger Staxrud

10 Saksnr: 09/ Kari-Anne Jønnes (H) Anne Marte Skari (Sp) trakk utsettelsesforslaget. Gran kommune bevilger kr ,- til Mannskoret KK til gjennomføring av sangerstevne og markering av Norges Korforbund Vestopplands 100-års jubileum Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Sak PS 53/09 HABIOL (HADELAND BIO-OLJE AS) - VARSEL OM UTØVELSE AV FORKJØPSRETT I medhold av kommunelovens 23 og delegeringsreglementet for Gran kommune pkt , vedtar formannskapet at kommunen ikke skal gjøre sin forkjøpsrett gjeldende i forbindelse med overdragelsen av Spencer Energy AS aksjer i Hadeland Bio-Olje AS til Verdane Capital VI K/S og Verdane Capital VII K/S. Anne Marte Skari (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at hun er privat aksjonær i Habiol, jf. fvl 6, første ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet under behandling av saken. Ingen vara tiltrådte. Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Krf) Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Varaordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Gran kommune søker å selge sine aksjer i Habiol, da vårt eierskap ikke lenger er relevant i forhold til, eller viktig for oppfyllingen av de målsettinger vi opprinnelig hadde for kjøpet/investeringen. Ordfører Inger Staxrud avviste forslaget, med henvisning til kommuneloven 34 nr 1.

11 Saksnr: 09/ Ordfører Inger Staxrud presiserte at lovregelen det er henvist til i innstillingen er feil. Det skal henvises til kommuneloven 13. I medhold av kommunelovens 13 og delegeringsreglementet for Gran kommune pkt , vedtar formannskapet at kommunen ikke skal gjøre sin forkjøpsrett gjeldende i forbindelse med overdragelsen av Spencer Energy AS aksjer i Hadeland Bio-Olje AS til Verdane Capital VI K/S og Verdane Capital VII K/S. Sak PS 54/09 LANDSSAMMENSLUTNINGEN AV VERTSKOMMUNER FOR SENTRAL- INSTITUSJONER I HVPU - FRAMTIDIG ORGANISERING Kommunestyret vedtar følgende oppsummering av sin tilbakemelding på høringsnotatet fra styret i Landssammenslutningen av vertskommuner i HVPU (LVSH) av 18. mai 2009: LVSH opprettholdes som organisasjon, ikke minst for å sikre beredskap mot svekkelse av ordningen med vertskommunetilskudd. LVSH samordner fortsatt medlemmenes interesser i spørsmål av felles betydning. Det avholdes årsmøte i LVSH hvert år. Styret i LVSH vurderer alternativer til dagens ordning med lik kontingent. Under forutsetning av at det vil være mulig å sikre tilgang til nødvendig bistand for styret i saker som måtte være aktuelle å engasjere seg i, bør sekretariatet i LVSH kunne avvikles. Det vises til forslag til svar på spørreskjema, jf. vedlegg. For øvrig viser kommunestyret til de vurderinger som framgår av saksframlegget. Jan Helge Ekeren (GBL) Rådmann Arne Skogsbakken Kommunestyret vedtar følgende oppsummering av sin tilbakemelding på høringsnotatet fra styret i Landssammenslutningen av vertskommuner i HVPU (LVSH) av 18. mai 2009: LVSH opprettholdes som organisasjon, ikke minst for å sikre beredskap mot svekkelse av ordningen med vertskommunetilskudd. LVSH samordner fortsatt medlemmenes interesser i spørsmål av felles betydning. Det avholdes årsmøte i LVSH hvert år. Styret i LVSH vurderer alternativer til dagens ordning med lik kontingent.

12 Saksnr: 09/ Under forutsetning av at det vil være mulig å sikre tilgang til nødvendig bistand for styret i saker som måtte være aktuelle å engasjere seg i, bør sekretariatet i LVSH kunne avvikles. Det vises til forslag til svar på spørreskjema, jf. vedlegg. For øvrig viser kommunestyret til de vurderinger som framgår av saksframlegget. Sak PS 55/09 RANDSFJORDFERJA II - LLIJ MED SLIPP TILLEGGSBEVILGNING TIL REPARASJONSARBEIDER 1. Rådmannen gis med hjemmel i Kommunelovens 13 (Utvidet myndighet i hastesaker) fullmakt til å benytte inntil kr til reparasjoner av Randsfjordsferja II i henhold til påleggsliste fra Sjøfartsdirektoratet og reparasjoner av slipp m/ vagge til funksjonell og godkjent stand. 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond og tilføres virksomhetsområde 4200 med eget prosjektnummer. 3. Søknad om dekning av utgifter oversendes Oppland fylkeskommune. 4. Egen sak om gjennomføringen av utbedringen av Randsfjordferga II forelegges kommunestyret til godkjenning. Roald Braathen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Varaordfører Rune Meier (H) 1. Rådmannen gis med hjemmel i Kommunelovens 13 (Utvidet myndighet i hastesaker) fullmakt til å benytte inntil kr til reparasjoner av Randsfjordsferja II i henhold til påleggsliste fra Sjøfartsdirektoratet og reparasjoner av slipp m/ vagge til funksjonell og godkjent stand. 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond og tilføres virksomhetsområde 4200 med eget prosjektnummer. 3. Søknad om dekning av utgifter oversendes Oppland fylkeskommune.

13 Saksnr: 09/ Egen sak om gjennomføringen av utbedringen av Randsfjordferga II forelegges kommunestyret til godkjenning.