PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: Tid:"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Magne Stenberg (Frp) Ann Kristin Hagen (Ap) Fredrik Schumann (GBL) Lise Marie Lomsdal (Frp) Bjørg Kværn (Ap) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Ass. rådmann Berit Halvorsen Grunnskoleleder Arne Hansen Eiendomssjef Morten Hoff Prosjekt og byggeleder Ragnar Kjørven Prosjektleder Kirsten Jåvold Hagen Prosjektleder Randi Thorsen Barnevernleder Astrid Kvernberg Barnehageleder Mona Mikalsen Kontorsjef Gaute Øvrebotten Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Leder brann- og redning Arne Moksnes Møtet ble ledet av varaordfører Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET /08 UTVIKLINGSPROSJEKT PLEIE- OG OMSORG 2008 AVSLUTNING AV FORPROSJEKT - IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT /08 OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR MIC PROGRAMMET 84/08 REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE Side 1

2 Saksnr: 08/ /08 UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE - FORPROSJEKT 86/08 FAGERLUND SKOLE OG SOLVANG SKOLE - VURDERING: KOSTNADER VED OPPRETTHOLDELSE AV SKOLENE SETT OPP MOT BYGGING AV NY SKOLE 87/08 REHABILITERING AV BJONEROA KULTURBYGG 88/08 PLANLEGGING AV BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE 89/08 KJØP AV DEL AV EIENDOMMEN ROSENDAL 90/08 KOMMUNALE TJENESTER I NAV-KONTOR 91/08 GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 92/08 ORIENTERING ETTER GJENNOMFØRT 5-ÅRS KONTROLL RANDSFJORDSFERJA - ØKONOMISKE KONSEKVENSER 93/08 FLOMSIKRING MOT VIGGA OG SIDEBEKKER KOMMUNAL GARANTI - FINANSIERINGSTILSKUDD FRA NVE 94/08 REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9-HULLS GOLFBANE 95/08 REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING 96/08 REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING 97/08 ENDRING I FORSKRIFT FOR ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER - SLUTTBEHANDLING 98/08 FORSLAG TIL VERTSKOMMUNEAVTALE OM BRANNSAMARBEID MELLOM GRAN OG LUNNER 99/08 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR FEIING OG TILSYN I GRAN OG LUNNER 100/08 ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN - HØRING 101/08 FORLIKSRÅDET- OPPNEVNING AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER /08 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET, FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG REGIONRÅDET 103/08 FORMALISERING AV JERNBANEFORUM GJØVIKBANEN 104/08 NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

3 Saksnr: 08/ Tema/orienteringer Prosjekt Granavollen v/ prosjektleder Randi Thorsen Barnevernstjenesten v/ barnevernleder Astrid Kvernberg Tilsyn i barnehagene v/ barnehageleder Mona Mikalsen MIC-prosjektet v/ prosjektleder Kirsten Jåvold Hagen (i tilknytning til sak 83/08) Spørsmål Ordfører leste spørsmålet fra Kari-Anne Jønnes og Rune Meier i Gran Høyre vedr. drøfting av muligheten for samarbeid om barneskolene på Vestsiden av Randsfjorden, samt ordførers svar på spørsmålet. Godkjenning av møtebok Ved votering ble protokollen fra møtet enstemmig godkjent. Saksrekkefølge: Sakene ble behandlet i den rekkefølge de fremgår av sakslista fram til og med sak 94/08. Deretter behandlet møtet sakene 101/08 til og med 104/08, og sak 98/08 og 99/08. Behandling av sak 97/08 ble utsatt. Til slutt behandlet møtet, sak 95/08 og 96/08 og sak 100/08. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Brev vedr. gang- og sykkelveg fra Dæhlengutua til Råssumgutua, fra Per Ola Egge, Håkon Hellum og Sverre Petersbakken, datert Spørsmål fra Kari-Anne Jønnes og Rune Meier i Gran Høyre vedr. drøfting av muligheten for samarbeid om barneskolene på Vestsiden av Randsfjorden, datert , samt ordførers svar på spørsmålet. Notat til Rådmannen fra Grunnskoleleder: Ny skole i Brandbu-området spørsmål om elevtall og størrelse, datert Hefte fra Jernbaneforum: Gjøvikbanen i dag, Debatthefte fra KS: Arbeid med kommunesektorens utfordringer Hefte fra Helsedirektoratet: Psykisk helse etter 2008 et politisk ansvar

4 Saksnr: 08/ Sak PS 81/08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saken tas til orientering. Kari-Anne Jønnes (H) Jan Helge Ekeren (GBL) Knut M Lehre (Krf) Assisterende rådmann Berit Halvorsen Saken tas til orientering. Sak PS 82/08 UTVIKLINGSPROSJEKT PLEIE- OG OMSORG 2008 AVSLUTNING AV FORPROSJEKT - IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT Igangsatt gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten videreføres i hovedprosjekt i samsvar med prosjektplan datert Prosjektets anbefalinger legges fram for kommunestyret som sak i juni Det bevilges kroner til prosjektets drift for første halvår 2009; beløpet innarbeides i budsjett Styringsgruppa og de politisk valgte medlemmene i prosjektgruppa gjenoppnevnes. Medlemmene av styringsgruppe og prosjektgruppe tilstås møtegodtgjøring etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6.

5 Saksnr: 08/ Rådmann Arne Skogsbakken Tine Øverlier (Ap) Rådmannen gjorde rede for en presisering av prosjektplanen (som følger som vedlegg til saken), vedr. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmedes roller i prosjektet. 1. Igangsatt gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten videreføres i hovedprosjekt i samsvar med prosjektplan datert Prosjektets anbefalinger legges fram for kommunestyret som sak i juni Det bevilges kroner til prosjektets drift for første halvår 2009; beløpet innarbeides i budsjett Styringsgruppa og de politisk valgte medlemmene i prosjektgruppa gjenoppnevnes. Medlemmene av styringsgruppe og prosjektgruppe tilstås møtegodtgjøring etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6. Sak PS 83/08 OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR MIC PROGRAMMET Saken fremmes uten innstilling. Prosjektleder Kirsten Jåvold Hagen innledet med en kort orientering om prosjektet. Anne Marte Skari (Sp) Varaordfører Rune Meier (H) Hans Bjørge (Sp) Varaordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Det opprettes en politisk arbeidsgruppe bestående av varaordfører Rune Meier (H), Pål Eriksen (AP) og Jorid Hansen (GBL) fra formannskap/kommunestyre. Varaordføreren er leder av arbeidsgruppa.

6 Saksnr: 08/ Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe bestående av varaordfører Rune Meier (H), Pål Eriksen (AP) og Jorid Hansen (GBL) fra formannskap/kommunestyre. Varaordføreren er leder av arbeidsgruppa. Sak PS 84/08 REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Gran kommune reguleringsplan for Trintom skole. Reguleringsplan er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endring på plankartet: - Avkjørselsløsning ut mot Nordre Ålsvegen (Fv. 53) og Søndre Ålsvegen (Fv. 57) endres i tråd med revidert reguleringsplankart. - Grensen for offentlig byggeområde i nordøstre hjørne justeres i samsvar med det opprinnelige reguleringsplanforslaget. - Det tas inn følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 5 om offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. - Det tas inn et punkt om hensyn til universell utforming i reguleringsbestemmelsenes pkt Klagefist settes til 3 uker. 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Gran kommune reguleringsplan for Trintom skole. Reguleringsplan er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endring på plankartet: - Avkjørselsløsning ut mot Nordre Ålsvegen (Fv. 53) og Søndre Ålsvegen (Fv. 57) endres i tråd med revidert reguleringsplankart. - Grensen for offentlig byggeområde i nordøstre hjørne justeres i samsvar med det opprinnelige reguleringsplanforslaget. - Det tas inn følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 5 om offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. - Det tas inn et punkt om hensyn til universell utforming i reguleringsbestemmelsenes pkt Klagefist settes til 3 uker.

7 Saksnr: 08/ Sak PS 85/08 UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE - FORPROSJEKT 1. Utbyggingprosjektet for Trintom skole godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. Utover bevilgningen på kr som er innarbeidet i budsjettet for 2008, bevilges kr som finansieres ved låneopptak. 2. Det forutsettes at reguleringsplanen er godkjent og tomtekjøp avklart før kontrakt med entreprenør inngås. 3. Elever som ønsker å forbli ved sin skole, skal ha full rett til det, og allikevel få den personalmessige støtten de trenger. Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme, jf. fvl. 6, andre ledd. Disse hadde ordet i habilitetsaken: Jan Helge Ekeren (GBL) Varaordfører Rune Meier (H) Ved votering ble Jan Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. 6, andre ledd, og forlot møtet under behandling av saken. Einar Ellefsrud (Frp) Tine Øverlier (Ap) Ragnar Kjørven Willy Westhagen (GBL) Ved votering ble innstillingen vedtatt med 24 mot 3 stemmer. 1. Utbyggingprosjektet for Trintom skole godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. Utover bevilgningen på kr som er innarbeidet i budsjettet for 2008, bevilges kr som finansieres ved låneopptak. 2. Det forutsettes at reguleringsplanen er godkjent og tomtekjøp avklart før kontrakt med entreprenør inngås. 3. Elever som ønsker å forbli ved sin skole, skal ha full rett til det, og allikevel få den personalmessige støtten de trenger.

8 Saksnr: 08/ Sak PS 86/08 FAGERLUND SKOLE OG SOLVANG SKOLE - VURDERING: KOSTNADER VED OPPRETTHOLDELSE AV SKOLENE SETT OPP MOT BYGGING AV NY SKOLE 1. Saken tas til orientering. 2. Administrasjonen bes utrede de budsjettmessige konsekvensene av de to skisserte alternativene. Rådmann Arne Skogsbakken Arne Hansen Jan Helge Ekeren (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Odd Hovi (Ap) Pål H Eriksen (Ap) ba om gruppemøte, og det ble holdt 15 minutter gruppemøte / pause fra kl Jan Helge Ekeren (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL, H og Frp: Planlegging av ny barneskole påbegynnes i Det etableres en vedlikeholdsplan for Solvang og Fagerlund i mellomtiden. Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap, Sv, Sp og Krf: 1. Det bygges ny barneskole i Brandbu ved at Solvang og Fagerlund skoler slås sammen 2. Administrasjonen bes utrede tomtealternativer for ny skole. Dette skal ses i sammenheng med eksisterende skoleanlegg i Brandbu (BUS/HVGSB) 3. Saken legges frem for kommunestyret 1. halvår Votering: Ved votering ble først forslagene fra Pål H Eriksen (Ap) og Jan Helge Ekeren (GBL) satt opp mot hverandre. Forslaget fra Jan Helge Ekeren på vegne av GBL, H og Frp ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Deretter ble forslaget fra Jan Helge Ekeren (GBL) satt opp mot innstillingen. Ved votering ble forslaget fra Jan Helge Ekeren på vegne av GBL, H og Frp vedtatt med 17 mot 10 stemmer. Planlegging av ny barneskole påbegynnes i Det etableres en vedlikeholdsplan for Solvang og Fagerlund i mellomtiden.

9 Saksnr: 08/ Sak PS 87/08 REHABILITERING AV BJONEROA KULTURBYGG 1. Gran kommune bevilger inntil kr til utbedring av svømmebasseng, nytt renseanlegg og nytt ventilasjonsanlegg i Bjoneroa Kulturbygg AS. Bevilgningen gis som tilskudd til Bjoneroa Kulturbygg AS og utbetales i henhold til byggeregnskap. 2. Bevilgningen finansieres ved låneopptak. Kari-Anne Jønnes (H) stilte spørsmål ved egen habilitet, som følge av at hennes mann har aksjer i Bjoneroa Kulturbygg AS, jf. fvl 6, andre ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Kari-Anne Jønnes (H) Rune Meier (H) Ved votering ble Kari-Anne Jønnes (H) enstemmig erklært inhabil, jf. fvl 6, andre ledd, og forlot møtet under behandling av saken. Tine Øverlier (Ap) 1. Gran kommune bevilger inntil kr til utbedring av svømmebasseng, nytt renseanlegg og nytt ventilasjonsanlegg i Bjoneroa Kulturbygg AS. Bevilgningen gis som tilskudd til Bjoneroa Kulturbygg AS og utbetales i henhold til byggeregnskap. 2. Bevilgningen finansieres ved låneopptak. Sak PS 88/08 PLANLEGGING AV BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE 1. Det settes i gang planlegging av 4 samlokaliserte boliger for personer med store sammensatte behov og 4 boliger for andre vanskeligstilte.

10 Saksnr: 08/ Planleggingskostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettramme. Når planene er ferdig utarbeidet framlegges disse for politisk behandling. Planene skal bl.a. vise behov for boligene, fysisk utforming, investeringskostnader og netto driftskostnader framover. Tine Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) 1. Det settes i gang planlegging av 4 samlokaliserte boliger for personer med store sammensatte behov og 4 boliger for andre vanskeligstilte. 2. Planleggingskostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettramme. Når planene er ferdig utarbeidet framlegges disse for politisk behandling. Planene skal bl.a. vise behov for boligene, fysisk utforming, investeringskostnader og netto driftskostnader framover. Sak PS 89/08 KJØP AV DEL AV EIENDOMMEN ROSENDAL Kjøpekontrakt mellom Inger Guro Melby Grefsrud, eier av gnr. 76, bnr. 1 i Gran, og Gran kommune godkjennes. Kjøpesummen, kr pluss gebyrer/avgifter kr , i alt kr , finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Odd Hovi (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet som følge av at han er leder for Brandbu Idrettslag, jf. fvl. 6, andre ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Odd Hovi (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Ved votering ble Odd Hovi (Ap) enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. 6, andre ledd, og forlot møtet under behandling av saken. Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) tiltrådte møtet som vararepresentant. Einar Ellefsrud (Frp)

11 Saksnr: 08/ Kjøpekontrakt mellom Inger Guro Melby Grefsrud, eier av gnr. 76, bnr. 1 i Gran, og Gran kommune godkjennes. Kjøpesummen, kr pluss gebyrer/avgifter kr , i alt kr , finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Sak PS 90/08 KOMMUNALE TJENESTER I NAV-KONTOR Gran Kommune legger tjenesten gjeldsrådgivning til NAV Hadeland. Tidligere vedtak om at gjeldsrådgivningen ikke skulle legges inn i det fremtidige NAV-kontoret, anbefales derfor endret slik at også gjeldsrådgivningsfunksjonen inngår i NAV-Hadeland. Gran Kommune legger tjenesten gjeldsrådgivning til NAV Hadeland. Tidligere vedtak om at gjeldsrådgivningen ikke skulle legges inn i det fremtidige NAV-kontoret, anbefales derfor endret slik at også gjeldsrådgivningsfunksjonen inngår i NAV-Hadeland. Sak PS 91/08 GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 1. Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens 35 for å sikre nødvendige arealer til opparbeidelse av gang- og sykkelveg i tråd med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. (Vedtatt i sak 65/08). 2. Gran kommune vedtar samtidig at det skal søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene under pkt. 1 med hjemmel i oreigningsloven 25.

12 Saksnr: 08/ Erik Trehjørningen Odd Hovi (Ap) Anne Marte Skari (Sp) Knut M Lehre (Krf) Hans Bjørge (Sp) Roald Braathen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Allan B Andersson (Sv) Odd Hovi (Ap) la fram følgende forslag: Gran kommune henvender seg til Statens vegvesen og ber om en alternativ løsning med fortau og autovern. Einar Ellefsrud (Frp) la fram følgende forslag: Saken utsettes. Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Einar Ellefsrud (Frp) Tine Øverlier (Ap) Jan Helge Ekeren (GBL) Ved votering falt Einar Ellefsrud (Frp)s utsettelsesforslag med 22 mot 5 stemmer. Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Odd Hovi (Ap). Innstillingen ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 1. Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens 35 for å sikre nødvendige arealer til opparbeidelse av gang- og sykkelveg i tråd med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. (Vedtatt i sak 65/08). 2. Gran kommune vedtar samtidig at det skal søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene under pkt. 1 med hjemmel i oreigningsloven 25. Sak PS 92/08 ORIENTERING ETTER GJENNOMFØRT 5-ÅRS KONTROLL RANDSFJORDSFERJA - ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Kr tilleggsbevilges i budsjettåret 2008 til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel og parkdrift for utbedring av drivverk og bytte til hydraulisk drift. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. 2. For 2009 innarbeides kr i budsjettet til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel og parkdrift. Beløpet skal benyttes til utbedring av slipp og vagge for ilandsetting av Randsfjordsferja II.

13 Saksnr: 08/ Kari-Anne Jønnes (H) stilte spørsmål ved egen habillitet, som følge av at hennes mann er ansatt på Randsfjordsferja, jf. fvl 6, andre ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Kari-Anne Jønnes (H) Varaordfører Rune Meier (H) Ved votering ble Kari-Anne Jønnes (H) enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. 6, andre ledd, og forlot møtet under behandling av saken. 1. Kr tilleggsbevilges i budsjettåret 2008 til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel og parkdrift for utbedring av drivverk og bytte til hydraulisk drift. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. 2. For 2009 innarbeides kr i budsjettet til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel og parkdrift. Beløpet skal benyttes til utbedring av slipp og vagge for ilandsetting av Randsfjordsferja II. Sak PS 93/08 FLOMSIKRING MOT VIGGA OG SIDEBEKKER KOMMUNAL GARANTI - FINANSIERINGSTILSKUDD FRA NVE Kommunestyret gir ordfører fullmakt til, på vegne av Gran kommune, å undertegne garantidokument vedlagt Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak med ref.: rø/sno. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til, på vegne av Gran kommune, å undertegne garantidokument vedlagt Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak med ref.: rø/sno. Sak PS 94/08

14 Saksnr: 08/ REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9- HULLS GOLFBANE 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-1 godkjenner Gran kommunestyre konsekvensutredning og reguleringsplan for en midlertidig 9-hulls golfbane ved Hjertebo. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1: 3000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsen om at det sikres bedre mot naboer/veger i henhold til Golf-forbundets sikkerhetsregler. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Varaordfører Rune Meier (H) Varaordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Med bakgrunn i enkeltpunkter i Fylkeslandbruksstyrets vedtak av , utsettes saken til neste møte og sendes tilbake til Fast utvalg for plansaker for nærmere vurdering. Ved votering ble forslaget fra varaordfører Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i enkeltpunkter i Fylkeslandbruksstyrets vedtak av , utsettes saken til neste møte og sendes tilbake til Fast utvalg for plansaker for nærmere vurdering. Sak PS 95/08 REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING På bakgrunn av innsigelse fra fylkeslandbruksstyret utsettes sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Einar Ellefsrud (Frp)

15 Saksnr: 08/ På bakgrunn av innsigelse fra fylkeslandbruksstyret utsettes sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Sak PS 96/08 REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for Hagaelva. Planen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1 : og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endringer i reguleringsplanen: - Det vedtas en byggegrense på 30 meter fra Hagaelva, og det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for Hagaelva. Planen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1 : og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endringer i reguleringsplanen: - Det vedtas en byggegrense på 30 meter fra Hagaelva, og det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato.

16 Saksnr: 08/ Sak PS 97/08 ENDRING I FORSKRIFT FOR ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER - SLUTTBEHANDLING 1. Endringer i forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner vedtas med virkning fra Gran kommunes befolkning orienteres om forskriften på hensiktsmessig måte. Behandling av saken ble utsatt. Sak PS 98/08 FORSLAG TIL VERTSKOMMUNEAVTALE OM BRANNSAMARBEID MELLOM GRAN OG LUNNER 1. Vertskommuneavtale om brannsamarbeid med Lunner kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra Konsekvensen av avtalens forutsetning om en årlig avsetning til investering til materiell og utstyr, kr innarbeides i Budsjett- og økonomiplan Arne Moksnes 1. Vertskommuneavtale om brannsamarbeid med Lunner kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra

17 Saksnr: 08/ Konsekvensen av avtalens forutsetning om en årlig avsetning til investering til materiell og utstyr, kr innarbeides i Budsjett- og økonomiplan Sak PS 99/08 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR FEIING OG TILSYN I GRAN OG LUNNER Ny felles vedtekter for feiing og tilsyn i Gran kommune og Lunner kommune godkjennes. Vedtaket forutsetter tilsvarende godkjenning fra Lunner kommune. Ny felles vedtekter for feiing og tilsyn i Gran kommune og Lunner kommune godkjennes. Vedtaket forutsetter tilsvarende godkjenning fra Lunner kommune. Sak PS 100/08 ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN - HØRING Gran kommunestyre gir tilslutning til de foreslåtte endringene i valgloven og kommuneloven, slik de fremgår i Høringsnotatet fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert Tine Øverlier (Ap) Gran kommunestyre gir tilslutning til de foreslåtte endringene i valgloven og kommuneloven, slik de fremgår i Høringsnotatet fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert

18 Saksnr: 08/ Sak PS 101/08 FORLIKSRÅDET- OPPNEVNING AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER Følgende velges fra Gran kommune som faste møtefullmektiger til felles forliksråd for Lunner og Gran kommuner: Vararepresentanter: 1 2 Møtefullmektigene velges for perioden Varaordfører Rune Meier (H) Varaordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: 1 Elin V Sveen 2 Erik Nordengen. Vararepresentanter: Kari Lien Thingelstad Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag til vararepresentant: Bjørg Kværn. Ved votering ble omforent forslag fra varaordfører Rune Meier (H) og Pål H Eriksen (Ap) enstemmig vedtatt. Følgende velges fra Gran kommune som faste møtefullmektiger til felles forliksråd for Lunner og Gran kommuner: 1 Elin V Sveen 2 Erik Nordengen. Vararepresentanter: 1 Bjørg Kværn 2 Kari Lien Thingelstad Møtefullmektigene velges for perioden

19 Saksnr: 08/ Sak PS 102/08 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET, FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG REGIONRÅDET Formannskapet, fast utvalg for plansaker og regionrådet suppleres med følgende vararepresentanter, jf. kommuneloven 38 A: 1. Som 5. varamedlem for Ap, SV og Krf til formannskapet, velges 2. Som 5. varamedlem for Ap, SV og Krf til fast utvalg for plansaker velges, velges Som 3. varamedlem for Ap, SV og Krf til regionrådet, velges Varaordfører Rune Meier (H) Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag til supplering av vararepresentanter: Formannskapet: Bjørg Kværn (Ap) Fast utvalg for plansaker: Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) Regionrådet: Terje Asprusten (Ap) Ved votering ble innstillingen med Pål H Eriksen (Ap)s forslag til vararepresentanter enstemmig vedtatt. Formannskapet, fast utvalg for plansaker og regionrådet suppleres med følgende vararepresentanter, jf. kommuneloven 38 A: 1. Som 5. varamedlem for Ap, SV og Krf til formannskapet, velges Bjørg Kværn (Ap) 2. Som 5. varamedlem for Ap, SV og Krf til fast utvalg for plansaker velges, velges Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) 3. Som 3. varamedlem for Ap, SV og Krf til regionrådet, velges Terje Asprusten (Ap) Sak PS 103/08 FORMALISERING AV JERNBANEFORUM GJØVIKBANEN 1. Kommunestyret vedtar at Gran kommune slutter seg til et formalisert Jernbaneforum Gjøvikbanen slik dette er beskrevet i saksframlegget. 2. Kommunestyret slutter seg til foreliggende forslag til vedtekter for Jernbaneforum Gjøvikbanen.

20 Saksnr: 08/ Som Gran kommunes medlem til Jernbaneforum Gjøvikbanen velges ordfører Inger Staxrud. 4. Som Gran kommunes varamedlem til Jernbaneforum Gjøvikbanen velges varaordfører Rune Meier. 5. Eventuell kontingent for 2008, kr , dekkes over post og finansieres ved overføring fra formannskapets post for tilleggsbevilgninger For 2009 og kommende år innarbeides tilsvarende beløp i de årlige budsjetter og økonomiplaner. Jan Helge Ekeren (GBL) Varaordfører Rune Meier (H) Jan Helge Ekeren (GBL) la fram følgende endringsforslag: Valgte representant og vararepresentant angis med betegnelsen ordfører og varaordfører uten å angi navn. Ved votering ble innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar at Gran kommune slutter seg til et formalisert Jernbaneforum Gjøvikbanen slik dette er beskrevet i saksframlegget. 2. Kommunestyret slutter seg til foreliggende forslag til vedtekter for Jernbaneforum Gjøvikbanen. 3. Som Gran kommunes medlem til Jernbaneforum Gjøvikbanen velges ordfører. 4. Som Gran kommunes varamedlem til Jernbaneforum Gjøvikbanen velges varaordfører. 5. Eventuell kontingent for 2008, kr , dekkes over post og finansieres ved overføring fra formannskapets post for tilleggsbevilgninger For 2009 og kommende år innarbeides tilsvarende beløp i de årlige budsjetter og økonomiplaner. Sak PS 104/08 NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll godkjennes. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å avgjøre rekkefølgen på de prioriterte områdene/temaene som fremgår av planen. Det tas til orientering at kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema i : a. Forvaltningsrevisjon: i. Barnehager ii. Personalforvaltning b. Selskapskontroll: i. Eierstyring i Gran kommune (fokus på kommunen som eier, etablering av eierskapspolitikk mv.) ii. Eierskapskontroll av selskaper (fokus på følgende selskaper: Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS og Hadelandsprodukter AS)

21 Saksnr: 08/ Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn det som er nevnt i planen. Jan Helge Ekeren (GBL) 1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll godkjennes. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å avgjøre rekkefølgen på de prioriterte områdene/temaene som fremgår av planen. Det tas til orientering at kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema i : a. Forvaltningsrevisjon: i. Barnehager ii. Personalforvaltning b. Selskapskontroll: i. Eierstyring i Gran kommune (fokus på kommunen som eier, etablering av eierskapspolitikk mv.) ii. Eierskapskontroll av selskaper (fokus på følgende selskaper: Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS og Hadelandsprodukter AS) 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn det som er nevnt i planen.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.09.2008 Tid: 09.00 14.15 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Assisterende

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 22.05 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Rune Meier (H) Magne Stenberg

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50 Forfall: Varamedlemmer: Pål Eriksen (Ap) Trine Ruud (H) Wenche Strand (Ap) Therese Alm (Ap) Anne Lene Johansen

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 21:25 Forfall: Varamedlemmer: Finn Nordli (GBL) Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Varaordfører

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Tid: 17.00 22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.09.2010 Tid: 17.00 20.15 Forfall: Varamedlemmer: Møtte ikke: Odd Hovi (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Magne Stenberg (Frp) Allan B Andersson (Sv) Kai Tala

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp)

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl 0900 til 1515 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Karl Ole Egge (V), Einar Ellefsrud (Frp), Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 24.10.2013 kl 1700 2045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.10.2008 Tid: 17.00-22.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) tiltrådte møtet fra kl. 20.00 Ann Kristin Hagen (Ap) Else

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.03.2008 Tid: 17.00 22.15 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Allan Bjerke Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Finn Nordli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer