PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte Skari (Sp) Magne Stenberg (Frp) Hans Westhagen (GBL) Ole Sverre Skamsar (GBL) Terje Engensbakken (GBL) Morten Wien (GBL) møtte i sak 111/09 og 113/09 Nina Larsson (Ap) møtte for Else Randi Kolby som har fritak fram til Jon Strindhaug (Sv) Brede Grinder (Sp) Leif Braaum (Frp) Grete M Andresen (Frp) møtte i sak 111/09 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef / assisterende rådmann Berit Halvorsen Eiendomssjef Morten Hoff Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Planlegger Øyvind Andreas Sørlie Leder landbrukskontor Gudbrand Johannessen Samfunnsplanlegger Anders Paulsen Møtet ble ledet av varaordfører Rune Meier (H). Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel 111/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING FØR NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 112/09 REGULERINGSPLAN FOR GRINAKER BOLIGFELT SLUTTBEHANDLING 113/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR. 261 BNR. 34 OG GNR. 262 BNR. 175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - SLUTTBEHANDLING Side 1

2 Saksnr: 09/ /09 GRAN OG LUNNER VOKSENOPPLÆRING AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) 115/09 STIFTELSEN HJERTEBO - OPPNEVNING AV REPRESENTANT 116/09 OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET 117/09 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2010 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Innkallingen og sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. Valg av assisterende møteleder Fungerende Ordfører Rune Meier (H) foreslo nestleder for planutvalget Atle Liaklev som assisterende møteleder. Forslaget ble enstemmig godkjent av møtet. Saksrekkefølge Sakene ble behandlet i den rekkefølgen som fremgår av sakslista. Nye saksnummer ved utsatt behandling For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at sakene i protokollen er tildelt nye saksnummer,( jf. møteinnkalling og saksliste), som følge av at behandlingen ble utsatt fra ordinært møte , til ekstraordinært møte Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Tilleggsnotat formannskapssak 68/09 Utbyggingsavtale for eiendommene gnr 261 bnr 34 og gnr 262 bnr 175 i Gran sentrum Gran IL - Sluttbehandling

3 Saksnr: 09/ Sak PS 111/09 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING FØR NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. 2. Før nytt offentlig ettersyn tas følgende utbyggingsområder ut av forslaget til kommuneplanens arealdel: - Boligområde Bleiken Øst - Boligområde Vestre Raassum - Boligområde Thomt (ved Kleiva) - Boligområde Råsbråten i Julibakka - Boligområde Grinakermarka - Boligområde Grymyr - Boligområde Skutelandet - Boligområde Granåsen - Boligområde Bjørge - LNF-C-område Breigutua - Område for ny Brandbu barneskole 3. Før nytt offentlig ettersyn foretas endringer i følgende utbyggingsområder: - De foreslåtte utbyggingsområdene i Bjoneroa endres, bl.a. på bakgrunn av forslag fra Småsamfunnsprosjektet og for å ta hensyn til jordvernet. - Boligområde Raassumshagan justeres for å ta hensyn til kulturlandskapet og en gravhaug i området - Eksisterende LNF-C-område Granåsen endres til byggeområde for boliger, med krav om reguleringsplan og utredning av landskapskonsekvenser - Boligområde Skjervum endres slik at vestre del tas ut, pga. registrerte biologisk mangfold- og kulturminne-områder - Hytteområde Lygna Sør endres slik at søndre del tas ut, jfr. nye utredninger og det innføres/lages rekkefølgebestemmelser ved utbygging ved at hyttefeltet bebygges nordfra. Området begrenses i søndre del for å ivareta bl.a. fuglebeiteområder - Område Åstjern endres, slik at tjernet ikke er med i arealformålet - Avgrensingen av områdene SB Fredheim og SB Grymyr-Mo endres slik det er beskrevet i saksframlegget - Avgrensingen av område SF Lynnebakka (hytter) endres slik det er beskrevet i saksframlegget - Pukkverksområdet ved Kortungen (hensynssone båndlagt for regulering) endres ved at området ved Kortungsetra tas ut og området innskrenkes noe i vest. - Avgrensingen av hensynssonene på Øståsen og Fjorda justeres, jfr. Kart - Hytteområder: H1 Sortungen I og H2 Sortungen II tas inn i planen. Det forutsettes grunneiersamarbid og at antall hytter må begrenses - H11 Øståsen. Hytteområdet Steinsjøen tas inn. Området må vurderes med noe redusert utbygging av antall hytter

4 Saksnr: 09/ Ta inn boligområdet deler av Tomtehaugen. Holde det gamle Tomtehaug-området ute. Ballslett + toppen holdes utenfor. Begrunnelse: Er begrenset utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Sentrumsnært - Ringstad II tas inn i planen. Området ligger i gangavstand fra Gran sentrum, det er gangveg meste av vegen til skole, handelssenter og jernbanestasjon. Det er ikke spesielt god matjord, det ligger naturlig inn i eksisterende boligområde, med naturlig avgrensing til dyrket mark. Det er behov/etterspørsel etter boliger i nærheten av Gran sentrum 4. I forslaget til kommuneplanens arealdel avsettes følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8), i tillegg til de som ligger inne i planen etter forrige høringsrunde: - Hensynssone for sikring rundt vannkildene Skjerva og Lygna - Hensynssone for støysone rundt skytebanen på Lygna - Hensynssone langs Randsfjorden - Hensynssone langs Vigga - Hensynssone for varig verna vassdrag (Leira- og Hurdalsvassdraget) - Hensynssone for vedtatte naturvernområder 5. Det foretas for øvrig følgende endringer på plankartet, eller i bestemmelser og retningslinjer: - Vedtatte riksveg 4-traseer i Gran kommune tas inn på plankartet, jfr. vedtatte reguleringsplaner for Rv.4 Jaren Lunner grense og Rv. 4 Amundrud - almenningsdelet - Forslag om en ny vegtrase for Movegen fra Jaren til krysset Nysetvegen/Movegen tas ut av kommuneplanens arealdel, og kommuneplanen opphever på dette punktet reguleringsplanen for Bentestuen-Almsgjerdingen - Bestemmelsen om hyttestørrelse i hensynssone Fjorda forelås endret, ved at maks BYA settes til 60 m2 (største bygning 50 m2) innenfor 100-metersbeltet langs vannet - I eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse ved Svarttjern/Espetjern tillates ikke nye hyttetomter nærmere vannet enn 100 meter - Vedtaket om forbud mot rydding i fredede områder tas ut, da det ikke er foreligger lovhjemmel til en slik bestemmelse, og erstattes med et punkt i retningslinjene for hensynssonen nasjonalt verdifullt kulturlandskap - I tillegg foretas enkelte mindre endringer slik det framgår av saksframlegget - Ny fritidsbebyggelse. Det settes ingen maks m2 BYA. Hyttestørrelser vurderes i behandling av reguleringsplan - Til retningslinjer punkt om reguleringsarbeid: Før reguleringsoppstart skal prosjektet vise løsninger med veg, vann og kloakk som måtte berøre naboer - Maksgrense utenfor 100 meter belte settes til 80 m2 istedenfor 120 m2. Argument: Forskjellsbehandling. Ønsker ikke hyttestørrelser utover forslag - Området vest for Rv. 34 (sør for Liavegen, mot slalombakken) tas ut av hensynssoneområdet (kulturlandskap). Først og fremst for framtidig vurdering 6. Oppstart av arbeid med avklarte områder: Følgende områder vurderes som så avklarte at arbeidet med reguleringsplan, fradeling og eventuelt utbygging kan starte før kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt: - Boligområde Rognebakken Sør - Boligområde Myre - Boligområde Rognstad - Boligområde Hagen i Moen - Næringsområde Mohagen Sør Hytteområde Svarttjern / Espetjern (fortetting) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han eier Kvernvoldsætra ved Sortungen, jf fvl 6, 2. ledd.

5 Saksnr: 09/ Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er meddeier i utbyggingsområde Tomtehaugen i Brandbu, og at han har almenningsrett, jf fvl 6, andre ledd. Marianne K Dæhlen (Frp) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at hun er medeier i det foreslåtte nærfriluftsområdet i Dæhlenmoen, jf fvl 6, 2. ledd. Ole Strøm (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han har bruksrett i Gran almenning, jf fvl 6, 2. ledd. Fungerende ordfører Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av bruksrett i Gran almenning, jf fvl 6, andre ledd.. Følgende øvrige representanter stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at de har bruksrett i almenning, eller at de er nærstående til person med bruksrett i allmenning i Gran kommune: Einar Ellefsrud (Frp), Marianne K Dæhlen (Frp), Øyvind K Myhre (GBL), Jan Helge Ekeren (GBL), Ole Strøm (GBL), Roger Nyhus (GBL), Hans Bjørge (Sp), Brede Grinder (Sp), Bjørn Hvaleby (Sp), Knut M Lehre (Uavhengig), Roald Braathen (Ap). Atle Liaklev (GBL) ledet møtet, og det var 15 representanter til stede ved behandling av og votering over de ovennevnte habilitetsspørsmålene. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Tine Øverlier (Ap) Finn Nordli (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Votering over habilitetsspørsmålene Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ble enstemmig erklært habil i saken. Roger Nyhus (GBL) ble enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet. Morten Wien (GBL) tiltrådte møtet ved behandling av saken. Marianne K Dæhlen (GBL) ble enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet. Grete M Andresen (Frp) tiltrådte møtet ved behandling av saken. Ved votering ble representantene med bruksrett i almenning, eller som er nærstående til person med bruksrett, enstemmig erklært habile i saken. Møtet var dermed fulltallig ved behandling av saken. Planlegger Øyvind Andreas Sørlie innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Øyvind Andreas Sørlie Hans Bjørge (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Kari-Anne Jønnes (H) Einar Ellefsrud (Frp) Ole Strøm (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Knut M Lehre (Uavhengig) Bjørn A Hvaleby (Sp) Jan Helge Ekeren (GBL) Tine M Øverlier (Ap) Roald Braathen (Ap)

6 Saksnr: 09/ Gudbrand Johannessen Kari-Anne Jønnes (H) la fram følgende endringforslag på vegne av Høyre og GBL til innstillingens pkt 2, 1. kulepunkt: Boligområde Bleiken Øst tas ikke ut. Kari-Anne Jønnes (H) la fram følgende endringforslag til innstillingens punkt 3, 5. kulepunkt: 1. Hytteområde Lygna Sør endres ikke slik at søndre del tas ut. Området beholdes i sin helhet slik at det i dag ligger i planen, under forutsetning om grunneiersamarbeid mellom Brandbu- og Tingelstad Almenning og Lygnalia grunneierlag. 2. Det innføres rekkefølgebestemmelser slik at Brandbu- og Tingelstad Almennings del av området må utbygges nordfra mens Lygnalia Grunneierlags område utbygges vestfra, fra RV 4 der vann og avløp ligger inntil området. 3. Det forutsettes at det innenfor det avsatte hytteområdet, i kommende reguleringsplaner legges inn hensynssoner rundt fuglebeiteområdet, spillplasser, etc. 4. Øvrige bestemmelser og retningslinjer tas inn i reguleringsplaner for området. Einar Ellefsrud (Frp) la fram følgende endringsforslag: Nærfrilufsområdet i Dæhlenmoen. Vi ønsker å ta dette området ut. Ole Strøm (GBL) la fram følgende endringsforslag: Området H11 Øståsen (hyttefelt Steinsjøen) tas ut inntil eventuelle konsekvenser for miljøet er utredet.. Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende tre endringsforslag til punkt 2: Boligområdet Bleiken øst tas inn. Boligområdet Grymyr tas inn. Boligområdet Skutelandet tas inn. Knut M Lehre (Uavhengig) la fram følgende endringsforslag: Kulepunkt 3 under 4.6 i bestemmelser og retningslinjer endres til: Prosent bebygd areal fastsettes til BYA=25% Bjørn A Hvaleby (Sp) la fram følgende endringsforslag: Hytteområde Lygna Sør endres slik at østre del av søndre område tas ut jf. nye utredninger og det (se kartvedlegg for detaljert grense ) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende endringsforslag: Hytteområde H1 (Sortungen) tas ut. Hytteområde H2 (Sortungen) tas ut. Hytteområde H11 (Steinsjøen/Sagvolden) tas ut inntil eventuelle konsekvenser av utbygging er utredet. Hytteområde Lygna Sør tas inn igjen i planen av hensyn til grunneiersamarbeidet. Følgende tekst tast inn i den skriftlige delen: I planperioden skal det foretas en systematisk kartlegging av biotoper og rødlistearter på Veståsen (området Velmundens-Sortungen-Buvatn- Vestlandsfjorden). Resultatet av kartlegginga skal brukes til å vurdere en hensynssone for biologisk mangfold. Før dette er gjort tillates ikke ny byggevirksomhet i området. Boligområde Skutelandet tas inn i planen. Boligområde Grymyr tas inn i planen. SB Mo utvides tilbake til opprinnelig forslag. Hans Bjørge (Sp) la fram følgende endringsforslag: Hensynssone Øståsen (Gran alm.) sør endres som kartet viser. Hans Bjørge (Sp) stilte spørsmål ved habiliteten til Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) og Ole Strøm (GBL), som følge av de fremlagte forslagene i saken. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken

7 Saksnr: 09/ Jan Helge Ekeren (GBL) Hans Bjørge (Sp) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Votering over habilitetsspørsmålene: Ved votering ble Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig erklært habil i saken. Ved votering ble Ole Strøm (GBL) enstemmig erklært habil i saken. Fungerende Ordfører Rune Meier (H) foreslo gruppemøter, og det ble holdt pausen med gruppemøter fra til Bjørn A Hvaleby (Sp) la fram følgende forslag: Sortungen I og II og Steinsjøen utbygges med klynger. Det settes rekkefølgebestemmelser slik at utbygging går i en retning. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) trakk senere sitt forslag vedr Hytteområde Lygna sør. Pål H Eriksen (Ap) trakk sitt forslag vedr. punkt 2, boligområdene Bleiken øst, Grymyr og Skutelandet. Votering: Det ble først votert over endringsforslagene vedr. hytteområder. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Hytteområde H1 Sortungen tas ut, falt forslaget med 17 mot 10 stemmer. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Hytteområde H2 Sortungen tas ut, falt forslaget med 17 mot 10 stemmer. Ved votering over forslaget fra Ole Strøm (GBL) og tilsvarende forslag fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om å ta ut H11 Øståsen (hyttefelt Steinsjøen), falt forslaget med 17 mot 10 stemmer. Ved votering over forslaget fra Bjørn A Hvaleby (Sp) vedr. Sortungen I og II og Steinsjøen utbygging med klynger og rekkefølgebestemmelser, ble forslaget vedtatt med 19 mot 8 stemmer. Ved votering over forslaget fra Kari-Anne Jønnes (H) vedr. innstillingens punkt 3, 5. kulepunkt, ble forslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer. Det ble dermed ikke votert over forslaget fra Bjørn Hvaleby (Sp) vedr. Hytteområde Lygna Sør. Det ble deretter votert over endringsforslagene vedr. boligområder. Ved votering over forslaget fra Kari-Anne Jønnes (H) på vegne av Høyre og GBL, vedr. innstillingens punkt 2, 1. kulepunkt, boligområde Bleiken Øst, ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedr. boligområde Skutelandet, ble forslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedr. boligområde Grymyr, ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedr. Spredt bebyggelsesområde Mo, ble forslaget vedtatt med 16 mot 11 stemmer. Det ble deretter votert over endringsforslagene vedr. nærfrilufsområder og hensynssoner:

8 Saksnr: 09/ Ved votering over forslaget fra Einar Ellefsrud (Frp) vedr Nærfrilufsområdet i Dæhlenmoen ble forslaget vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Ved votering over forslaget fra Hans Bjørge (Sp) vedr. endring av hensynssone Øståsen (Gran almenning) sør, falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. Det ble deretter votert over forslag til endringer i teksten. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedr. kartlegging av biotoper og rødlistearter, falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. Ved votering over forslaget fra Knut M Lehre (Uavhengig) vedr. kulepunkt 10 under 4.6 falt forslaget med 21 mot 6 stemmer. Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. 2. Før nytt offentlig ettersyn tas følgende utbyggingsområder ut av forslaget til kommuneplanens arealdel: - Boligområde Vestre Raassum - Boligområde Thomt (ved Kleiva) - Boligområde Råsbråten i Julibakka - Boligområde Grinakermarka - Boligområde Granåsen - Boligområde Bjørge - LNF-C-område Breigutua - Område for ny Brandbu barneskole - Hensynssone nærfriluftsområde i Dæhlenmoen 3. Før nytt offentlig ettersyn foretas endringer i følgende utbyggingsområder: - De foreslåtte utbyggingsområdene i Bjoneroa endres, bl.a. på bakgrunn av forslag fra Småsamfunnsprosjektet og for å ta hensyn til jordvernet. - Boligområde Raassumshagan justeres for å ta hensyn til kulturlandskapet og en gravhaug i området - Eksisterende LNF-C-område Granåsen endres til byggeområde for boliger, med krav om reguleringsplan og utredning av landskapskonsekvenser - Boligområde Skjervum endres slik at vestre del tas ut, pga. registrerte biologisk mangfold- og kulturminne-områder - Hytteområde Lygna Sør: Området beholdes i sin helhet slik at det i dag ligger i planen, under forutsetning om grunneiersamarbeid mellom Brandbu- og Tingelstad Almenning og Lygnalia grunneierlag. Det innføres rekkefølgebestemmelser slik at Brandbu- og Tingelstad Almennings del av området må utbygges nordfra mens Lygnalia Grunneierlags område utbygges vestfra, fra RV 4 der vann og avløp ligger inntil området. Det forutsettes at det innenfor det avsatte hytteområdet, i kommende reguleringsplaner legges inn hensynssoner rundt fuglebeiteområdet, spillplasser, etc. Øvrige bestemmelser og retningslinjer tas inn i reguleringsplaner for området. - Område Åstjern endres, slik at tjernet ikke er med i arealformålet - Avgrensingen av område SB Fredheim endres slik det er beskrevet i saksframlegget

9 Saksnr: 09/ Avgrensingen av område SF Lynnebakka (hytter) endres slik det er beskrevet i saksframlegget - Pukkverksområdet ved Kortungen (hensynssone båndlagt for regulering) endres ved at området ved Kortungsetra tas ut og området innskrenkes noe i vest. - Avgrensingen av hensynssonene på Øståsen og Fjorda justeres, jfr. Kart - Hytteområder: H1 Sortungen I og H2 Sortungen II tas inn i planen. Det forutsettes grunneiersamarbid og at antall hytter må begrenses. Sortungen I og II utbygges med klynger. Det settes rekkefølgebestemmelser slik at utbygging går i en retning. - H11 Øståsen. Hytteområdet Steinsjøen tas inn. Området må vurderes med noe redusert utbygging av antall hytter og utbygges med klynger. Det settes rekkefølgebestemmelser slik at utbygging går i en retning. - Ta inn boligområdet deler av Tomtehaugen. Holde det gamle Tomtehaug-området ute. Ballslett + toppen holdes utenfor. Begrunnelse: Er begrenset utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Sentrumsnært - Ringstad II tas inn i planen. Området ligger i gangavstand fra Gran sentrum, det er gangveg meste av vegen til skole, handelssenter og jernbanestasjon. Det er ikke spesielt god matjord, det ligger naturlig inn i eksisterende boligområde, med naturlig avgrensing til dyrket mark. Det er behov/etterspørsel etter boliger i nærheten av Gran sentrum - Spredt bebyggelsesområde SB Grymyr-Mo utvides tilbake til opprinnelig forslag. 4. I forslaget til kommuneplanens arealdel avsettes følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8), i tillegg til de som ligger inne i planen etter forrige høringsrunde: - Hensynssone for sikring rundt vannkildene Skjerva og Lygna - Hensynssone for støysone rundt skytebanen på Lygna - Hensynssone langs Randsfjorden - Hensynssone langs Vigga - Hensynssone for varig verna vassdrag (Leira- og Hurdalsvassdraget) - Hensynssone for vedtatte naturvernområder 5. Det foretas for øvrig følgende endringer på plankartet, eller i bestemmelser og retningslinjer: - Vedtatte riksveg 4-traseer i Gran kommune tas inn på plankartet, jfr. vedtatte reguleringsplaner for Rv.4 Jaren Lunner grense og Rv. 4 Amundrud - almenningsdelet - Forslag om en ny vegtrase for Movegen fra Jaren til krysset Nysetvegen/Movegen tas ut av kommuneplanens arealdel, og kommuneplanen opphever på dette punktet reguleringsplanen for Bentestuen-Almsgjerdingen - Bestemmelsen om hyttestørrelse i hensynssone Fjorda forelås endret, ved at maks BYA settes til 60 m2 (største bygning 50 m2) innenfor 100-metersbeltet langs vannet - I eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse ved Svarttjern/Espetjern tillates ikke nye hyttetomter nærmere vannet enn 100 meter - Vedtaket om forbud mot rydding i fredede områder tas ut, da det ikke er foreligger lovhjemmel til en slik bestemmelse, og erstattes med et punkt i retningslinjene for hensynssonen nasjonalt verdifullt kulturlandskap - I tillegg foretas enkelte mindre endringer slik det framgår av saksframlegget - Ny fritidsbebyggelse. Det settes ingen maks m2 BYA. Hyttestørrelser vurderes i behandling av reguleringsplan - Til retningslinjer punkt om reguleringsarbeid: Før reguleringsoppstart skal prosjektet vise løsninger med veg, vann og kloakk som måtte berøre naboer - Maksgrense utenfor 100 meter belte settes til 80 m2 istedenfor 120 m2. Argument: Forskjellsbehandling. Ønsker ikke hyttestørrelser utover forslag - Området vest for Rv. 34 (sør for Liavegen, mot slalombakken) tas ut av hensynssoneområdet (kulturlandskap). Først og fremst for framtidig vurdering 6. Oppstart av arbeid med avklarte områder: Følgende områder vurderes som så avklarte at arbeidet med reguleringsplan, fradeling og eventuelt utbygging kan starte før kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt: - Boligområde Rognebakken Sør

10 Saksnr: 09/ Boligområde Myre - Boligområde Rognstad - Boligområde Hagen i Moen - Næringsområde Mohagen Sør Hytteområde Svarttjern / Espetjern (fortetting) Sak PS 112/09 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRINAKER BOLIGFELT SLUTTBEHANDLING Gran kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningsloven pkt. 1, reguleringsplan for Grinaker boligfelt med tilhørende bestemmelser. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Gran kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningsloven pkt. 1, reguleringsplan for Grinaker boligfelt med tilhørende bestemmelser. Sak PS 113/09 Sakstittel: UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR. 261 BNR. 34 OG GNR. 262 BNR. 175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - SLUTTBEHANDLING 1. Utbyggingsavtale med Gran IL for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 262/175 innenfor reguleringsplan for Hadeland v.g. skole m.m. inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. 3. Fordeling av kommunens forpliktelser i forhold til avtalens pkt. 5 vedrørende oppgjør, gjøres ved kommunens interne overføring av kontantbeløpene som anleggsbidrag og til det enkelte rentebærende fond.

11 Saksnr: 09/ Finansiering av kommunens økonomiske forpliktelser skjer ved låneopptak av totalt kr Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er medeier i Norske Varmeleveranser, jf. fvl 6, 2. ledd. Selskapet har nå inngått avtale med Gran IL. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Einar Ellefsrud (Frp) Jan Helge Ekeren (GBL) ble erklært inhabil med 24 mot 2 stemmer, og forlot møtet. Morten Wien (GBL) tiltrådte møtet ved behandling av saken. Rådmannen la fram et tilleggsnotat til saken. Fungerende ordfører Rune Meier (H) foreslo følgende endring med henvisning til notatet: 3. Gran kommunes økte økonomiske forpliktelse på 1,5 mill kr finansieres ved låneopptak. Beregnet rente av beløpet avsettes til gjeldende fond for utbyggingsavtaler. Vedtaket innarbeides i budsjett og økonomiplan for Disse hadde ordet i saken: Fungerende ordfører Rune Meier (H) Hans Bjørge (Sp) Erik Trehjørningen Ved votering ble innstillingen med endringsforslaget fra fungerende ordfører Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 1. Utbyggingsavtale med Gran IL for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 262/175 innenfor reguleringsplan for Hadeland v.g. skole m.m. inngås. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. 3. Gran kommunes økte økonomiske forpliktelse på 1,5 mill kr finansieres ved låneopptak. Beregnet rente av beløpet avsettes til gjeldende fond for utbyggingsavtaler. Vedtaket innarbeides i budsjett og økonomiplan for Sak PS 114/09 Sakstittel: GRAN OG LUNNER VOKSENOPPLÆRING AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

12 Saksnr: 09/ Avtale om interkommunalt samarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner kommuner vedtas. 2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner kommuner vedtas. 2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg. Sak PS 115/09 Sakstittel: STIFTELSEN HJERTEBO - OPPNEVNING AV REPRESENTANT Kommunestyret oppnevner følgende styremedlem og varamedlem til Stiftelsen Hjertebo: Disse hadde ordet i saken: Fungerende ordfører Rune Meier (H) Pål H Eriksen (Ap) Fungerende ordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag til styremedlem: Tore Tangen. Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag til varamedlem: Hans Bjørge. Ved votering ble de foreslåtte medlemmene enstemmig valgt. Kommunestyret oppnevner følgende styremedlem og varamedlem til Stiftelsen Hjertebo: Tore Tangen, med varamedlem Hans Bjørge. Sak PS 116/09

13 Saksnr: 09/ Sakstittel: OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET Kommunestyret oppnevner. som nytt varamedlem til Eldrerådet, for Peter Oskar Saugstad. Disse hadde ordet i saken: Fungerende Ordfører Rune Meier (H) Fungerende Ordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Torun Jahrmann. Ved votering ble Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret oppnevner Torun Jahrmann som nytt varamedlem til Eldrerådet, for Peter Oskar Saugstad. Sak PS 117/09 Sakstittel: MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2010 Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til møteplan for Formannskapet, Planutvalget, Kommunestyret og Administrasjonsutvalget for Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til møteplan for Formannskapet, Planutvalget, Kommunestyret og Administrasjonsutvalget for 2010.

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim (GBL) møtte i sak 22/10 (kl kl. 14.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim (GBL) møtte i sak 22/10 (kl kl. 14. PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 02.06.2010 Tid: 09.00 15.40 Forfall: Varamedlemmer: Allan B Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40 Utvalg: Kommunestyret PROTOKOLL Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) ankom kl 19.30, og tiltrådte møtet til sak 100/09 (kl 21.05) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.01.2009 Tid: 09.00 16.50 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (FRP) Einar Ellefsrud (FRP) I tillegg til faste medlemmer og varamedlemmer av fast

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45 Møtedato: 15.11.2006 Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.30 Forfall: Runar Myrvold

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 06.03.2013 kl 0900 til 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrusten

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 04.06.2008 Tid: 08.30 16.30 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Roald Braathen (Ap) I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 21:25 Forfall: Varamedlemmer: Finn Nordli (GBL) Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp)

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl 0900 til 1515 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Karl Ole Egge (V), Einar Ellefsrud (Frp), Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Tid: 17.00 22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Dag Ellefsrud (Frp) Wenche Strand (Ap) Peter O. Saugstad (Ap) Rigmor Aasrud (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne Katrine

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer