HMS / ISPS VEILEDER LARVIK HAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS / ISPS VEILEDER LARVIK HAVN"

Transkript

1 HMS / ISPS VEILEDER LARVIK HAVN Larvik Havn KF Ths. Arbo Høeg & Co.AS Bugge & Olsen AS Larvik Containerterminal AS AS Larvik stuerkontor Nor Lines AS Felleskjøpet AGRI

2 INNHOLD Forord... 2 Bruk av synlighetsklær, hjelm og vernesko... 3 Rapportering av HMS avvik. 4 Rapportering av nestenulykker og kvalitetsavvik 5 Bestemmelser for ISPS området.. 6 ISPS definisjoner og uttrykk 7 Ansvar for ISPS i Larvik Havn.. 9 Rapportering av ISPS hendelser.. 10 ISPS områder Larvik Havn og Svartebukt.. 11 Brannvern Førstehjelp pasientvurdering Førstehjelp frie luftveier, hjerte og lungeredning.. 14 Førstehjelp Ulykker i sjøen.. 15 Signalgivning for Anhuker/signalmann.. 16 Avfallshåndtering 17 Viktige telefonnummer

3 Kjære kollega Larvik Havn er en virksomhet som setter fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Som et ledd i dette har vi utarbeidet denne veilederen. Veilederen beskriver minimumskrav for ansatte og besøkende som har sitt daglige virke eller gjøremål innenfor ISPS området. Veilederen tar også for seg ISPS koden. Denne skal bidra til å etablere preventive tiltak, samt legge til rette for å bekjempe sikkerhetstrusler mot skip og havner i internasjonal fart. Jeg forventer at alle bidrar til å sette fokus på HMS og ISPS koden. Alle som skal inn på ISPS området plikter å sette seg inn i gjeldene prosedyrer, regler og bestemmelser for Larvik Havn. Jan Fredrik Jonas Havnedirektør 2

4 BRUK AV SYNLIGHETSKLÆR, HJELM OG VERNESKO EKSEMPEL PÅ SYNLIGHETSKLÆR OG HJELM SOM SKAL BENYTTES VED LARVIK HAVN SYNLIGHETSKLÆR, HJELM OG VERNESKO SKAL ALLTID BENYTTES INNENFOR ISPS OMRÅDET OG FELLESOMRÅDET (OVD/LHS) VED LARVIK HAVN FØLGENDE UNNTAK ER BESTEMT VED BRUK AV HJELM: 1. Personell som jobber med pakking av steincontainere (unntaket gjelder arbeidet inne i container, i området ellers skal det bæres hjelm) 2. Kunder som betjenes av NorLines terminalen innenfor merket område. 3. ISPS området som driftes av ColorLine 3

5 RAPPORTERING AV HMS AVVIK HMS AVVIK ER ET BRUDD PÅ GJELDENE LOVER, BESTEMMELSER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN. ALLE ANSATTE VED VIRKSOMHETENE I LARVIK HAVN HAR EN PLIKT TIL Å RAPPORTERE AVVIK. AVVIK RAPPORTERES VED BRUK AV EGET AVVIKSSKJEMA (OBSERVASJONSKORT) AVVIKSKJEMA ER FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETENE I LARVIK HAVN. AVVIKSKJEMA, OGSÅ BENEVNT OBERSVASJONSKORT SKAL BÆRES SAMMEN MED DENNE VEILEDER 4

6 RAPPORTERING AV NESTENUHELL OG KVALITETSAVVIK RAPPORTERING AV HMS AVVIK V SYNLIGHETSKLÆR, HJELM OG VERNESKO Skal det være mulig for virksomhetene ved i Larvik Havn å utvikle seg i forhold til HMS arbeidet, må også alle NESTEN UHELL rapporteres. Årsaker til ulykker og nesten ulykker er ofte de samme. Det finnes ikke hendelige uhell. Derfor må slike typer hendelser rapporteres på lik linje som avvik knyttet til ulykker Ved rapportering av NESTEN UHELL benyttes avviksskjema (observasjonskort). Ved slike typer hendelser skal det krysses av for NESTEN UHELL i skjema. KVALITETSAVVIK som observeres på personell, materiell og utstyr skal rapporteres. Dette er en type avvik som i de fleste situasjoner vil føre til en ulykke. Kvalitetsavvik rapporteres i avviksskjema. Kryss av for kvalitetsavvik i skjema. (observasjonskort) 5

7 BESTEMMELSER FOR ISPS OMRÅDET Det ble fra 1. juli 2004 innført krav til at havneterminaler med internasjonal trafikk skal følge ISPS koden. Koden setter krav til en godkjent Securityplan for havnen. Hovedhensikten med ISPS koden er å øke maritim Safety og Security. DEFINISJONER OG UTTRYKK ISPS International Ship and Port Facility Security Innebærer en plan som er utviklet for å sikre bruk av relevante Securitytiltak. Tiltak som har til formål å beskytte havneterminal, anlegg, last, personer, lastenheter og forsyninger til skip fra en security hendelse. DOS (Declaration of Security) Avtale mellom skip og havneterminal som beskriver fordeling av ansvar for innføring av securitytiltak. 6

8 DEFINISJONER OG UTTRYKK Skipets sikkerhetssjef (SSO Ship Security Officer) Person som er utpekt som ansvarlig for implementering, revisjon og vedlikehold av Securityplaner om bord i skipet. Port Security Officer (PSO) Utpekt person med koordinerende ansvar for ISPS Sikkerhetssjef (PFSO Port Facility Security Officer) Den person som er utpekt som ansvarlig for utvikling, implementering, revisjon og vedlikehold av Securityplaner. Security nivå 1 Det nivået hvor et minimum av relevante securitytiltak skal opprettes til en hver tid. 7

9 DEFINISJONER OG UTTRYKK Security nivå 2 Det nivået hvor relevante securitytiltak skal opprettholdes for en viss tidsperiode som et resultat av økt risiko for en securityhendelse. Security nivå 3 Det nivået hvor relevant securitytiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse er umiddelbart forestående eller sannsynlig. 8

10 ANSVAR FOR SECURITY I LARVIK HAVN Havnedirektøren har det overordende ansvaret for all securityvirksomhet for terminaler tilknyttet Larvik Havn. Dette gjelder også det forebyggende arbeidet. Havnedirektøren plikter å tilrettelegge forholdene i havnen slik at terminalens aktiviteter kan opprettholdes med et securitynivå som er i henhold til ISPS kodens krav. I Havnedirektørens fravær er det PSO (Port Security Officer), Havnekaptein i Larvik Havn som har det overordnede ansvar. Se ISPS organisasjon skisse under 9

11 RAPPORTERING AV SECURITYHENDELSER Alt personell som er tilknyttet havneterminalene har plikt til å rapportere securityhendelser eller brudd på det til enhver tid gjeldene securitysystem Securityhendelser eller brudd på securitysystemet skal rapporteres til PSO/PFSO. Rapport om securityhendelser eller securitybrudd skal dokumenteres som et ISPS avvik. VED FØRING AV AVVIK SKAL OBSERVASJONSKORT BENYTTES. FORMATET ER FELLES MED HMS SKJEMA, HUSK DERFOR Å MERKE AV FOR ISPS AVVIK 10

12 ISPS OMRÅDER LARVIK HAVN Revet og Kanalen Svartebukt 11

13 BRANNVERN BRANNFOREBYGGENDE ARBEID Den viktigste forholdsregel mot brann er å holde arbeidsstedet ryddig og fritt for oljesøl eller annen brennbar væske. BRANNSLUKNINGSUTSTYR Hva slags brannslukkeutstyr som skal brukes i de forskjellige situasjoner avhenger av hvilket stoff som brenner. Branntyper klassifiseres som: Klasse A Brann i faste stoffer (trevirke, papir, etc) Egnet slukkeutstyr/metode er vann og skum Klasse B Brann i væsker (bensin, olje, maling, etc) Egnet slukkeutstyr/metode er pulver, Klasse C Brann i gasser (sveisegass, brenselgass, etc) Egnet slukkeutstyr/metode er å stenge gasstilførsel, pulver og CO2. Ved brann i elektriske anlegg må strømtilførsel kobles ut. Brann kan slukkes med pulver eller CO2. 12

14 PASIENTVURDERING FØRSTEHJELP Før riktig behandling kan gis, må pasienten(e) undersøkes. Først må de som har behov for livreddende førstehjelp få behandling. Husk! Det er ikke alltid de som skriker høyest som er alvorligst skadd. Sjekk bevissthetsgrad Sørg for frie luftveier Sjekk hode, nakke, brystkasse, rygg, mage, bekkenet, beina og armende for eventuelle blødninger Snakk med pasienten Er vedkommende våken, uklar, søvnig Se nøye på pasienten Hvordan er pusten, hudfargen, ytre skader, blødninger Ta på pasienten Kald/klam, ledd beveges uten smerte Husk! Den siste sansen som forsvinner er hørselen. Tenk derfor på hva du sier når du står med den skadde. Skadede personer bør ikke ligge alene. Hvis du må gå vekk fra en skadet person bør han ligge i stabilt sideleie. 13

15 FØRSTEHJELP FRIE LUFTVEIER Et av de viktigste tiltakene for å redde liv er å sikre frie luftveier Bevisstløs på bakken med ufrie luftveier Løft kjeven fremover og bøy hodet forsiktig bakover. Lytt om pasienten puster. Se om brystkassen hever seg. HJERTE- LUNGEREDNING (HLR) Sjekk bevissthet, frie luftveier, og om pasienten puster normalt. Legg pasienten i sideleie bare om pusten er normal. Om pasienten ikke puster normal eller slutter å puste normalt og er bevisstløs: Ring 113 Start HLR 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsninger. Trykk midt på brystet. Oftest er det midt mellom brystvortene. Bruk begge armene. Brystkompresjonen bær være 4-5 cm dype med en takt på 100 i minutter. Hver innblåsning skal ta ett sekund. 14

16 FØRSTEHJELP ULYKKER I SJØEN Ulykker hvor mennesker havner i sjøen (kaldt vann med lavere temperatur enn 12 C o kan være livstruende). En slik ulykke har 4 livstruende faser: Umiddelbart kuldesjokk Varighet 1-2 minutter Ukontrollert pusting, drukning Korttidseksponering i kaldt vann Varighet minutter De fleste får problemer med å koordinere svømmeaktiviteten, og vil trenge flytehjelpemidler for å unngå drukning Langtidseksponering i kaldt vann Varighet fra 15 minutter til flere timer Kroppens kjernetemperatur avkjøles og vil gi hjertestans Etter berging Mange dødsfall i denne fasen er forårsaket av svelging/innånding av sjøvann, og av sirkulasjonsforstyrrelser 15

17 SIGNALGIVNING ANHUKER/SIGNALMANN HIV LASTEN LÅR LASTEN HEV BOMMEN SENK BOM SVING STOPP HURTIG STOPP 16

18 AVFALLSHÅNDTERING LARVIK HAVN Avfallplan for LHKF er basert på gjeldende forskrift om levering og mottak av avfall og lastrester fra skip. Planen er et verktøy for å møte mottaksplikt for avfall ved LHKFs kaier, samt fartøyenes leverings- og betalingsplikt. Alle virksomheter i Larvik Havn har kopi av gjeldene plan i sine IK-systemer. Kanalkaien Farlig avfall Restavfall Papircontainer NorLinesbygget Restavfall Containerkaien Farlig avfall Restavfall Papircontainer LCT bygg Restavfall Papircontainer Foto: Terje Løchen 17

19 VIKTIGE TELEFONNUMMER Hovedredningssentralen Vestfold politi Larvik politistasjon Kystverket Larvik tollstasjon Arbeidstilsynet (kontortid) Arbeidstilsynet (utenom kontortid) Havnedirektør Larvik Havn KF Larvik Havn KF (dagtid) Larvik Havn (vakttelefon) Ths. Arbo Høeg (daglig leder) Bugge & Olsen (daglig leder) LCT (formann) Brann 110 Ambulanse 113 Politi 112 Nød nummer Tjøme radio (havsnød)

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Konfidensialitet...

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

06/07. www.trygghverdag.no. Gode råd og tips - sjekklister

06/07. www.trygghverdag.no. Gode råd og tips - sjekklister 06/07 OPPSLAGSVERK INNEN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gode råd og tips - sjekklister Førstehjelp Giftinformasjon Innemiljø Avfallshåndtering Vannskader Sopp/råte/skadedyr Brann Innbrudd Forsikringer Sikkerhet

Detaljer

08.04.2015 IF-Storm Turn. HMS Håndbok. Versjon 1.0

08.04.2015 IF-Storm Turn. HMS Håndbok. Versjon 1.0 08.04.2015 IF-Storm Turn HMS Håndbok Versjon 1.0 Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i IF-Storm turn. Vi ønsker at idrett i laget vårt skal være gøy og trygg. Derfor har vi

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013 HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i Fræna Volleyballklubb. Vi ønsker

Detaljer

Medlemshåndbok Nittedal Idrettslag

Medlemshåndbok Nittedal Idrettslag Medlemshåndbok Nittedal Idrettslag Innhold 1. Forord 1 2. Til deg som har barn i NIL 2 3. Til deg som er leder/trener i NIL 2 4. Våre visjoner og verdier 3 5. HelseMiljøSikkerhet 4 6. Idrett og kosthold

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer