Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt"

Transkript

1 Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

2 Innhold 1. Innledning Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen Hva er en lærekandidat? Hvem kan bli lærekandidat? Individuell lærekandidatplan (ILKP) Endring av kontrakt underveis Kompetanseprøve Kompetansebevis Om lærebedrifter De mest sentrale begrepene i lærling- og lærekandidatordningen framstilt skjematisk 5 3. Rutiner og ansvarsfordeling Opplæringsavtale (OLA) versus opplæring på alternativ opplæringsarena Opplæringsavtale (OLA) Opplæring på alternativ læringsarena Søknad til opplæringskontrakt (OLK) Overgangsmøter Ekstra tilskudd til lærekandidater med særskilte behov Spesialundervisning for lærekandidater 8 4. Flere veier til fagbrev 9 5. Skjematisk framstilling - Hvem gjør hva? Aktiviteter som skjer hele året, med ansvarsfordeling: 11 Kontaktinformasjon 12 2 Grunnkompetanse i Hedmark

3 1. Innledning Håndboka er ment for skoler og andre som arbeider med aktuell elevgruppe. Målsettingen med informasjonen er å sikre felles forståelse og rutiner for lærekandidatordningen. Opplæringskontrakter i Hedmark Lærekandidatordningen er et planlagt løp med mål om grunnkompetanse. Det innebærer at lærekandidaten får opplæring i utvalgte kompetansemål i læreplanen som er tilpasset den enkelte. Samtidig skal opplæringen rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for arbeid. For å få en opplæringskontrakt (OLK) med en bedrift er det viktig at eleven får arbeide i bedriften i løpet av Vg1 og Vg2, slik at bedriften blir kjent med eleven. Derfor anbefaler vi at skolene aktivt bruker Opplæringsavtale (OLA) for relasjonsbygging. For noen elever vil faget Prosjekt til fordypning (PTF) fungere på samme måte. Det er ofte flere aktører involvert rundt en ungdom som planlegger grunnkompetanse. Det kan være skole, foresatte og bedrift/opplæringskontor. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å involvere andre tjenester som: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), barnevern og NAV. Håndboka beskriver lærekandidatordningen, samt de ulike aktørenes roller. Her omtales hva som kreves av de ulike partene, både ut i fra opplæringsloven og de retningslinjene som gjelder for arbeid med lærekandidater i Hedmark Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune Antall søkere til opplæringskontrakt Antall opprettede opplæringskontrakter Tallene viser at det er potensiale i å forbedre formidlingen til opplæringskontrakter. Det har vært fokus på ordningen i 2015, noe som ser ut til å ha hatt positiv virkning. Søkere som ikke har hatt bedriftskontrakt i løpet av Vg1 og Vg2 ser ut til å ha mindre sjanse for til å få OLK Opplæringsløpet omfatter normalt to års opplæring i skole og ett år opplæring i bedrift, men når bedriftsopplæringen kombineres med verdiskaping strekker den seg over to år. Dette refereres ofte til som «2 + 2 modellen», jf. opplæringsloven 3-3. Lærekandidaten følger samme modell som lærlinger, men vil dra fordeler av å ha OLA i Vg1 og/eller Vg2. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2012 til 2015 i antall søkere til lærekandidatordningen og antall opprettede opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark. Grunnkompetanse i Hedmark 3

4 2. Lærekandidatordningen 2.1. Hva er en lærekandidat? En lærekandidat har tegnet en opplæringskontrakt(olk) med sikte på en mindre omfattende kompetanseprøve enn fag- eller svenneprøve, jf opplæringsloven 4-1. OLK er en avtale om opplæring mellom lærekandidat og bedrift/ opplæringskontor på linje med lærlingenes lærekontrakt. Kontrakten tegnes når læreforholdet starter og godkjennes av fylkeskommunen. Ved inngåelse av OLK følges de samme reglene som lærlingeordningen. Målet med opplæringen er at lærekandidaten får en sluttkompetanse som gir grunnlag for varig arbeid. Se informasjon om lærlingeordningen på nettsidene: Lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som lærlinger og elever jf. opplæringsloven 4-2. Se mer i punkt 3.3 i håndboka Hvem kan bli lærekandidat? All ungdom som i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole, eller underveis i den videregående opplæringen, opplever vansker med å oppnå full yrkeseller studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse. Avklaring angående opplæringsløp mot grunnkompetanse skjer mellom elev, foresatte, skole og PPT. Lærekandidatordningen er et ordinært løp i videregående opplæring på linje med lærlingordningen, men fører til grunnkompetanse. Utgangspunktet er hovedmodellen i yrkesopplæringen, modellen, med to år i skole og to år i bedrift Individuell lærekandidatplan (ILKP) Individuell lærekandidatplan (ILKP) utarbeides ut fra læreplanen for lærefaget. Planen skal tilpasses lærekandidatens forutsetninger og muligheter og skal angi hvilke mål kandidaten skal nå i løpet av læretiden. ILKP skal beskrive hvordan opplæringen gjennomføres i forhold til vurdering underveis, sluttvurdering og dokumentasjon. Planen er et viktig redskap for å kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere lærekandidatens opplæring. Mal for ILKP innen de vanligste lærefagene ligger på fylkeskommunens nettsider: i bedrift/laerling-og-laerekandidat/ Laerekandidat 2.4. Endring av kontrakt underveis Lærekandidatordningen skal være en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis. Dersom det viser seg at en lærekandidat vil kunne klare fulle mål, kan OLK endres til lærekontrakt underveis i læretiden. Lærekandidaten endrer da status til lærling med fag- eller svennebrev som mål. På samme måte kan en lærling som har vanskeligheter med å nå opplæringsmålene endre status til lærekandidat med kompetanseprøve som mål. Endringer av kontrakter underveis skjer etter samtykke fra fylkeskommunen jf. opplæringsloven 4-6. Endring av kontrakt skal skje minimum seks måneder før kontraktstidens utløp. Heving av opplæringskontrakt følger de samme prosedyrene som heving av lærekontrakter Kompetanseprøve På samme måte som for lærlingene, leder lærekandidatenes opplæring mot en avsluttende prøve. Denne kalles kompetanseprøve og skal prøve lærekandidaten i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt for kandidaten i den individuelle lærekandidatplanen. Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidet og vurdert. Innenfor de rammene som lærekandidatens opplæringsmål setter, skal kompetanseprøven utarbeides og gjennomføres etter samme prinsipp som fag- og svenneprøver. Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd de fastsatte opplæringsmålene, og gis etter tredelt skala, jf. forskrift til opplæringsloven 3-4, 3-49, Kompetansebevis Lærekandidatene får utstedt et kompetansebevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse. Dette har fylkeskommunen ansvaret for (forskrift 3-45) Om lærebedrifter Alle typer bedrifter/arbeidssteder kan være lærebedrift for lærekandidater selv om den ikke dekker alle målene i den nasjonale læreplanen. Bedriften får en tidsbegrenset godkjenning for den aktuelle læreplanen for lærekandidaten i opplæringstiden 4 Grunnkompetanse i Hedmark

5 2.8. De mest sentrale begrepene i lærling- og lærekandidatordningen framstilt skjematisk: Sentrale begreper Lærling Lærekandidat Kompetanse Full måloppnåelse Deler av målene i læreplanen - individuelt tilpasset Kontrakt Lærekontrakt Opplæringskontrakt Eksamen Fag/svenneprøve Kompetanseprøve Eksaminator Prøvenemnd Prøvenemnd Dokumentasjon på kompetanse Fag-/svennebrev Kompetansebevis Opplæringssted Godkjent lærebedrift/ opplæringskontor Godkjent lærebedrift/ opplæringskontor Læretid Grunnkompetanse i Hedmark 5

6 3. Rutiner og ansvarsfordeling Veien fra elev i skole til lærekandidat i bedrift kan virke uoversiktlig, med mange aktører og valgmuligheter. Her gis en oversikt over roller og ansvarsfordeling: hvem gjør hva, til hvilken tid, og hvem det skal gjøres i samarbeid med. I tillegg tydeliggjøres hensikten med tiltaket OLA og hvem det er ment for Opplæringsavtale (OLA) versus opplæring på alternativ opplæringsarena. Opplæring på alternativ opplæringsarena er et innarbeidet begrep i både lovverk og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. OLA er derimot en egen ordning som er innført i videregående opplæring i Hedmark. Retningslinjene beskrevet i denne håndboken er ment å avklare hva som ligger i de to ulike begrepene og hvilke rutiner som skal følges. De to ordningene beskrevet nedenfor innføres fra skoleåret 2016/17. Det innebærer at før slik avtale inngås, må eleven henvises til PP-tjenesten på samme måte som ved annen vurdering av spesialundervisning. PP-tjenesten må tilrå at eleven får spesialundervisning i form av et slikt tiltak. Tiltaket kan enten tas inn i skolens tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning eller skolen kan fatte et nytt enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan endres eller fattes gjennom hele skoleåret. Elevene som er aktuelle for OLA er i hovedsak registrert i følgende grupper/opplæringsløp i Vigo: 1. Elever på Vg1/Vg2 med grunnkompetanse (GRKO) som mål. Dette er elever som følger normert tid og som søker OLK etter modellen. 2. Elever som eventuelt er registrert på ordinære yrkesfaglige tilbud, men som har reduserte læreplanmål. Også andre elever kan unntaksvis inngå OLA Opplæringsavtale (OLA) En avtale mellom bedrift, skole og elev er ikke en juridisk bindende avtale etter opplæringsloven, men skal avklare de økonomiske og formelle forhold mellom partene jf. Udir om opplæring på alternativ opplæringsarena. Målgruppen for OLA er i hovedsak elever som er usikre på om full yrkeskompetanse/fagbrev er et realistisk mål. OLA kan være et godt alternativ både når eleven begynner i den videregående opplæringen eller underveis i opplærings-løpet. OLA skal være forløper til en fremtidig opplæringskontrakt (OLK) og sikre elevene tidlig kontakt med næringslivet. Utgangspunktet for OLA er at eleven følger normert tid i en 2+2 modell. OLA har en egen tilskuddsordning fra fylkeskommunen. Tilskuddet varierer etter antall dager elev er i bedrift. Maksimal tildeling for OLA er Dersom bedriften setter andre økonomiske betingelser, kan skolen avslå avtalen. Skolen søker fylkeskommunen om tilskudd for OLA gjennom eget søknadsskjema. Søknaden skal være vedlagt kopi av sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og opplæringsavtale. Fylkeskommunen trenger ikke forhåndsvarsel om at skole, elev og bedrift forbereder en OLA, og det er heller ikke nødvendig å søke om forhåndsavtaler om stimuleringstilskudd. Når søknad er godkjent, vil skolen motta hele tilskuddet og fordeler dette mellom seg(1/3) og bedriften(2/3). Det er 2 forutsetninger for å inngå OLA: Det forventes at eleven kan gi en framtidig lærebedrift verdiskaping. Det er et krav om at hele opplæringen er knyttet til mål innen samme utdanningsprogram/programområde. Det skal være en sammenheng mellom opplæringen i skole og opplæring i bedrift Opplæring på alternativ læringsarena Målgruppen er elever som har nytte av utplassering i bedrift, men som ikke har mulighet for å følge en modell. For disse elevene skal det gjøres avtale om opplæring på alternativ læringsarena, som en del av spesialundervisningen. Disse elevene er i hovedsak registrert i følgende grupper/ opplæringsløp i Vigo: 1. Spesialundervisning liten gruppe, hverdagslivstrening. Dette er tilbud som kun er på Vg1-nivå, og elevene går ikke videre til Vg2 og Vg3. 2. Spesialundervisning egen gruppe. Disse elevene går heller ikke videre til Vg2 nivå. For mange av disse elevene vil verken OLA eller OLK være aktuelt. Da skal tiltaket være opplæring på alternativ læringsarena. Midler til slik opplæring foretas gjennom rammetildelingen til spesialundervisning. Dersom eleven i en OLA har avvik fra fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, skal tiltaket defineres som spesialundervisning. 6 Grunnkompetanse i Hedmark

7 3.2. Søknad til opplæringskontrakt (OLK) Hvis skolen mener det er behov for bistand fra NAV, så kan Avdeling for fag- og yrkesopplæringa være behjelpelig med å melde dette videre til koordinator i NAV. Avgiverskole skal bistå elev med å søke OLK og fylle ut vedleggsskjema, og sørge for at nødvendig dokumentasjon blir sendt inn. For eksempel søknad/vedtak om utvidet tid, vedtak om grunnkompetanse, sakkyndig uttalelse etc. Det bør tydelig fremkomme hva de ulike partene kan forvente av hverandre, og hvem som gjør hva videre. Skolens representant skriver et kort referat som sendes alle deltakerne og arkiveres i elevens mappe. Søknadsfrist til lærekandidatordningen er 1. februar hvert år. Søknad sendes via nettstedet vigo.no, i tillegg til vedleggsskjema. For å kunne søke om OLK i VIGO, er det viktig at kandidaten er registrert med riktig kode i SATS/ VIGO- dvs. grunnkompetanse på Vg2 nivå (kode med H i syvende posisjon). Eksempel: HSHEA2H--Det vil ikke være mulig å søke elektronisk dersom en kandidat: Søker med grunnlag i ordinære koder Vg1 eller Vg2 eller spesialkoder på Vg1 nivå. (eks. RMRMF1HT-1, eller RMRMF1A---) Søker OLK i et annet lærefag enn det som bygger på det Vg2 kandidaten har gått/er registrert på. Hvis det ikke er mulig å registrere søknaden i VIGO, er søkeren ikke er registrert på en grunnkompetansekode i SATS. Dette må skolen må rette opp. Siden disse søkerne har frist 1. februar, er det viktig at endringer som blir gjort i SATS etter 1. november meldes til inntakskontoret, slik at riktig kode blir oppdatert i VIGO. Melding kan sendes Har ikke eleven vært i bedrift i løpet av opplæringen må det tas stilling til hva elev skal gjøre påfølgende år Ekstra tilskudd til lærekandidater med særskilte behov Utdanningsdirektoratet administrerer en tilskuddsordning som blant andre gjelder lærekandidater som har særskilte behov. Søknad om ekstra tilskudd sendes Hedmark fylkeskommune før 15. september, og søknadene fra Hedmark sendes samlet i portal til Utdanningsdirektoratet innen 1. oktober. Les mer om ordningen og finn aktuelle skjema på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Eller følg link: Hvis det er gode grunner for å søke OLK selv om man ikke får søkt elektronisk via VIGO, må søknadsskjema for inntak benyttes, i tillegg til vedleggsskjema for OLK. Vedleggsskjema ligger på fylkeskommunens nettsider: Overgangsmøter For å sikre god overgang fra Vg2 til opplæring i bedrift er det viktig med overgangsmøter. Kort tid etter 1.februar bør skolene ta initiativ til et overgangsmøte med deltakere involvert rundt eleven. Deltakere i et slikt møte kan være lærer, rådgiver, avdelingsleder, elev, foresatte, bedrift, PPT og fagansvarlig fra VGO. I møtet avklares og tydeliggjøres hva som vil skje videre, og ansvar fordeles. Ønsker bedriften å ta i mot ungdommen i en OLK? Hva slags løp er det snakk om? Trenger eleven noe oppfølging fra skolen ift å ta opp igjen fag? (sommerskole, nettkurs fra Trysil vgs eller lignende?) Når er oppstart? Skrive kontrakt? Må bedriften å bli godkjent? Grunnkompetanse i Hedmark 7

8 3.5. Spesialundervisning for lærekandidater Retten til spesialundervisning for lærekandidater er hjemlet to steder i opplæringsloven: Opplæring av elevar, lærlingar og lærekandidatar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Elevar, lærlingar og lærekandidatar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale, og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev eller lærekandidat ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven eller lærekandidaten rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kom-munikasjon ledd Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten Lærlingar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skole. Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5. For slik opplæring gjeld 5-1, bortsett frå andre leddet siste setning, 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. For en lærekandidat er opplæringen allerede individuelt tilpasset, noe som medfører at det normalt ikke vil være behov for å søke om spesialundervisning. I stedet reduseres målene i læreplanen. Noen kan ha hatt spesialundervisning gjennom hele eller deler av skoleløpet uten at det er nødvendig å fortsette med dette når det tegnes opplæringskontrakt. I visse tilfeller kan det likevel være behov for spesialundervisning jf. opplæringsloven 4-2, og i slike tilfeller er det PP-tjenesten for videregående opplæring som er sakkyndig instans. OLK følger de samme forhold mellom opplæring og verdiskapning som en lærekontrakt, det vil si at verdiskapningen øker gjennom de to årene læretiden varer. En veiledende norm kan f.eks. være halvårlig opptrapping etter skalaen %. Det er innenfor opplæringsdelen at retten til spesialundervisning gjelder. En lærekandidat er i utgangspunktet en arbeidstaker. Bedriften skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det avtalte opplæringstilbudet med sikte på å gi lærekandidaten tilfredsstillende utbytte, før det blir gjort sakkyndig vurdering. Denne utprøvingsperioden er satt til 4 uker og vil være et viktig grunnlag for PP-tjenesten sin vurdering. Det fremgår av opplæringsloven 5-5 at det skal utarbeides individuell opplæringsplan for alle som mottar spesialundervisning. Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen og hvordan den gjennomføres. I tillegg er bedriften pålagt å lage en intern plan. Dersom PP-tjenesten anbefaler spesialundervisning, skal den sakkyndige vurderingen vise lærekandidatens behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Vurderingen skal inneholde hvor stor ressurs som anbefales (timer per uke) for at lærekandidaten skal få et forsvarlig opplæringstilbud. Videre er det viktig at lærekandidatens lærevansker og andre særlige forhold kommer fram og hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud, jf. 5-3 i opplæringsloven. Den sakkyndige vurderingen sendes til lærekandidaten med kopi til Hedmark fylkeskommune, VGO. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen søker bedriften om midler til spesialundervisning. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan den ekstra ressursen er tenkt brukt og hvem som skal forestå spesialundervisningen. Videre må det totale antall timer innenfor den perioden det søkes om komme fram i søknaden. Utgangspunktet for regnestykket er det (ukentlige) timetallet PPT har anbefalt. Det aktuelle timetallet multipliseres med brutto timelønn for den personen som skal gi spesialundervisningen. Hedmark fylkeskommune fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering og bedriftens søknad. Dette er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven og kan påklages. Hvis HFK fatter et vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, skal vedtaket begrunnes. Dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning, skal det i henhold til 4-4 i opplæringsloven utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP), jf Det er det samme ansvarsforholdet ved utarbeiding av en IOP som ved en vanlig plan for opplæring for lærekandidater, men i tilfeller der det ikke er noen avgiverskole, må bedriften utarbeide IOP. Den som har utarbeidet IOP-en skal hvert halvår utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringen lærekandidaten har fått, og en vurdering av lærekandidatens utvikling. Oversikten og vurderingen sendes til lærekandidaten og til fylkeskommunen v/hfk (jf. opplæringsloven 5-5). 8 Grunnkompetanse i Hedmark

9 4. Flere veier til fagbrev: Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Høgskole Kompetansebevis =grunnkompetanse Krav: 5 års Praksis + Tverrfaglig eksamen, vg3 nivå 2 år i lære Alt. Vg3 i skole 2 år lærekandidat (LK), i opplæringskontrakt (OLK) 2 år LK, i OLK 2 år i lære 2 år i skole 2 år i skole I opplæringsavtale(ola) = Grunnkompetanse Praksisbrevprøve 2 år i skole i Praksisbrev = Grunnkompetanse Dokumentasj onsordning - Privatist Videregående opplæring Praksiskandidatordningen: Grunnkompetanse i Hedmark 9

10 5. Skjematisk framstilling - Hvem gjør hva? Tidspunkt Oppgaver Ansvarlig Aktuelle samarbeidspartnere Høst Vg2 Kartlegging av aktuelle lærekandidatsøkere. Utarbeide IOP med tanke på framtidig opplæringskontrakt (OLK) med individuell lærekandidatplan (ILKP) Skole PPT Høst Vg2 Kontakt med aktuelle bedrifter om OLA Skole Arbeidsliv, fagopplæring November, desemberjanuar Januar Februar Februar-mars Februar mars april Forberede elevens søknad om opplæringskontrakt (OLK): Sikre at elev er registrert riktig i SATS. Sikre å få tak i all dokumentasjon som skal legges ved søknad om OLK. Elev søker OLK. Dette gjøres på Vigo.no, med frist 1. februar. Gjennomgang av søknader. Innhenting av eventuelle tilleggsopplysninger Lærekandidatsøkere registreres og opplysninger legges inn i fritekst på VIGO. Søkerne fordeles på fagkonsulentene. Overgangsmøter mellom skole, bedrift, elev/foresatte. Gi informasjon, avklare om mulighet for opplæringskontrakt med eleven. Skole Skole, elev Skole PPT, fagopplæring, NAV, foresatte, aktuell bedrift Foresatte Skole, PPT Avdeling for inntak., elev og arbeidsliv Februar mars april Tett samarbeid skole/fagopplæring angående elev uten lærebedrift Skole, arbeidsliv, elev Mars - april Finne bedrift til elever som ikke har bedrift Skole, arbeidsliv, nav Mars- april Kontakt med NAV om kandidater med behov for bestand Skole, Elev derifra. Ref. samarbeidsavtale HFK og NAV Hedmark. Samtykkeerklæring fra elev i forhold til personopplysninger til NAV April - mai Godkjenne nye lærebedrifter, møte med bedriften Skole, elev, arbeidsliv Mai - August Inngå opplæringskontrakt Lærebedrift/ opplæringskontor Juli Juli August - september Utarbeide Individuell lærekandidatplan (ILKP) Registrere og godkjenne opplæringskontrakt Gi tilbud om læreplasskurs og Alternativ Vg3 i skole for søkere som ikke har fått opplæringskontrakt Informere videregående skoler hvem som har takket ja til Alt.Vg3 i skole. Oppstart av læreplasskurs og Alt.Vg3 i skole Lærebedrift/ opplæringskontor Skole, lærekandidat Skole, søker 10 Grunnkompetanse i Hedmark

11 6. Aktiviteter som skjer hele året, med ansvarsfordeling: Tidspunkt Oppgaver Ansvarlig Aktuelle samarbeidsparter Hele året Rådgiving/karriereveiledning Videregående skole, (Grunnskolen) Elev, foresatte Vurdere aktuelle lærekandidater Videregående skole, (Grunnskolen) Elev, foresatte, fagopplæring, PPT Samarbeidsmøter om mulige lærekandidater Videregående skole Elev, foresatte, fagopplæring, PPT, NAV Finne egnet bedrift Videregående skole Elev Informere om lærekandidatordningen. Skole Praksis i bedrift i PTF eller OLA Videregående skole Bedrifter Godkjenne nye bedrifter Grunnkompetanse i Hedmark 11

12 Kontaktinformasjon HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR Sentralbord Grunnkompetanse i Hedmark

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Håndbok for lærekandidatordningen

Håndbok for lærekandidatordningen Håndbok for lærekandidatordningen Nordland fylkeskommune Opplæringssenteret 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( 2 ] Forord Alle elever er likeverdige, men ingen av dem er like, heter det i stortingsmeldingen

Detaljer

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring FR-sak Intern Anne Britt Sørmo, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Anne Grete Skurdal, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:...

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 25.06.2013 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring Vår saksbehandler Kristin Monsen Vår dato 14.12.2015 Vår referanse 2015/15017-2 EMNE A00 Telefon 22055416 Deres dato Deres referanse E-post kristin.monsen@afk.no Fra: Akershus fylkeskommune Høringssvar

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4 0 Revidert februar 2015 Om heftet... 2 Kven er lærekandidat?... 3 Kontrakter, avtaler og planer... 3 Opplæringskontrakt... 3 Arbeidsavtale... 4 Lærekandidaten sin opplæringsplan... 4 Korleis teikne ein

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer