Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover"

Transkript

1 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova Lov 4 juli 2003 nr. 84 om om frittståande skolar (friskolelova) Lov 6 des 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov 20 juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov 19 juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov 1 april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Lov 3 juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte Lov 14 des 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Andre lover Lov 12 mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) Lov 10 feb 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Forskrift 15 des 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Lov 11 april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Lov 8 april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Lov 4 mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Forskrift 11 nov 1983 nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov 29 april 1988 nr. 21 om ferie [ferieloven] Lov 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Lov 25 sep 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Lov 4 des 1992 nr. 126 om arkiv [arkivlova] Lov 14 april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Forskrift 15 des 2000 nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Forskrift 16 des 2005 nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere Lov 19 mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Forskrift 17 okt 2008 nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov 30 juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven] Forskrift 8 juni 2007 nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 18 des 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Forskrift 1 des 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Lov 21 juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Lov 21 juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lov 17 juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn

2 6 Detaljert innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m Kapittel 2. Grunnskolen Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne Kapittel 5. Spesialundervisning Kapittel 6. Samisk opplæring Kapittel 7. Skyss og innlosjering Kapittel 8. Organisering av undervisninga Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapittel 10. Personalet i skolen m.m Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten Kapittel 14. Tilsyn m.m Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover Forskriftsregister Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering med karakter V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Kapittel 4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering med karakter V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring Kapittel 5. Klage på vurdering Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring I. Felles føresegner Vilkår for inntak og bruk av retten til vidaregåande opplæring Søknad og klage Inntak til einskilde utdanningsprogram og landslinjer II. Inntak til Vg Inntak til Vg1 for søkjarar med fortrinnsrett Inntak etter poeng og individuell behandling III. Inntak til Vg2 og Vg Inntak til Vg2 og Vg3 for søkjarar med fortrinnsrett... 87

3 7 Inntak etter poeng og individuell behandling IV. Inntak til knutepunktskolar for teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova V. Inntak til nokre statlege vidaregåande skolar VI. Inntak av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kapittel 6A. Formidling til læreplass Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa Lærebedrifta Lærekontrakt og opplæringskontrakt Unntak frå opplæringsordninga Godskriving av tidlegare gjennomgått opplæring og praksis Kapittel 12. Tryggleik for elevane Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Kapittel 15. Krav om politiattest Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar Økonomisk ansvar for utgifter til opphald for teiknspråklege elevar som får opplæring etter opplæringslova Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr Refusjon av utgifter til opplæring for elevar i barneverninstitusjonar utanfor heimfylke Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige 105 og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke Kapittel 20. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet Grunnskolen Vidaregåande opplæring Kapittel 25. Ikraftsetjing Lov 4 juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot Kapittel 3. Elevane Kapittel 4. Personalet i skolen m.m Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar Kapittel 7. Diverse Kapittel 8. Sluttføresegner Forskriftsregister Lov 6 des 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Forskriftsregister Lov 20 juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Forskriftsregister Lov 17 juni 2016 nr. 68 om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)

4 8 Lov 19 juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Studieforbund Kapittel 3. Nettskoler Kapittel 4. Diverse skoler Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser Forskriftsregister Lov 1 april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Del I. Fellesbestemmelser Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Kapittel 3. Faglige bestemmelser akkreditering Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 5. Klage Kapittel 6. Ansettelse Kapittel 7. Diverse bestemmelser Del II. Private universiteter og høyskoler Kapittel 8. Diverse bestemmelser private institusjoner Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Kapittel 11. Ansettelsesforhold Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser Del IV. Diverse bestemmelser Kapittel 13. Sluttbestemmelser Forskriftsregister Lov 3 juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kapittel I. Formål og virkeområde Kapittel II. Tildeling av utdanningsstøtte Kapittel III. Tilbakebetaling Kapittel IV. Administrasjon Kapittel V. Andre bestemmelser Forskriftsregister Lov 14 des 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Forskriftsregister Andre lover Lov 12 mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) kapitel. Opphavsrettens gjenstand og innhold kapittel. Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens Alminnelige bestemmelser Visse midlertidige eksemplar Eksemplarfremstilling til privat bruk Bruk av verk i undervisningsvirksomhet Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv Opptak innen helseinstitusjoner m.v Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer mv Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer Bruk av hitteverk i kulturarvinstitusjoner mv Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Avtalelisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Samleverk til bruk i undervisning m.v Spredning av eksemplar Visning av eksemplar

5 9 Fremføring i undervisning m.v Sitat Gjengivelse av kunstverk mv Reportasje i kringkasting og film Offentlige forhandlinger, innsynsrett m.v Endring av byggverk og bruksgjenstander Særlige bestemmelser om kringkasting m.v Avtalelisens for bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd m.v Organisasjoners søksmålsrett Følgerett kapittel. Opphavsrettens overgang Alminnelige bestemmelser Endringer og videreoverdragelse Avregning og kontroll Avtaler om fremføring Forlagsavtaler Avtaler om innspilling av filmverk Datamaskinprogrammer og databaser Bestilte portretter Arv og kreditorforfølgning Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak kapitel. Opphavsrettens vernetid kapitel. Andre rettigheter kapitel. Forskjellige bestemmelser Kapittel 6a. Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon Arbeider vernet etter 5. kapittel kapitel. Straff, erstatning og inndragning Kapittel 7a. Særskilte tiltak ved krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett Behandling av personopplysninger og tilgang til abonnementsopplysninger Tiltak rettet mot nettsted kapitel. Lovens rekkevidde kapitel. Lovens ikrafttreden og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov 10 feb 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel I. Lovens område. Definisjoner Kapittel II. Om ugildhet Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak Kapittel V. Om vedtaket Kapittel VI. Om klage og omgjøring Kapittel VII. Om forskrifter Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse Kapittel IX. Administrative sanksjoner Kapittel X. Tvangsmulkt Kapittel XI. Ikrafttredelse Forskriftsregister Lov 27 mai 2016 nr. 15 om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)228 Forskrift 15 des 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Veiledningsplikten etter forvaltningsloven Kapittel 3. Taushetsplikt og Rådet for taushetsplikt og forskning Kapittel 4. Partsinnsyn

6 10 Kapittel 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Kapittel 6. Begrunnelse for enkeltvedtak Kapittel 7. Avgjørelser som ikke kan påklages til Kongen Kapittel 8. Andre begrensninger og avvik fra lovens klageregler Kapittel 9. Beregning av saksbehandlingsfrister Kapittel 10. Kunngjøring av forskrifter Kapittel 11. Delegering av myndighet Kapittel 12. Sluttbestemmelser Lov 11 april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Forskriftsregister Lov 8 april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Kapittel 1. Fødselsmelding Kapittel 2. Kven som er foreldra til barnet Kapittel 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker Kapittel 4. Rettargang i farskapssaker Kapittel 4A. Rettargang i andre slektskapssaker enn farskapssaker Kapittel 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast Kapittel 6. Samværsrett m.m Kapittel 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kven barnet skal bu fast saman med og samvær I. Innleiande føresegner II. Mekling og vedtak om tvangskraft for avtaler III. Sakshandsaminga for retten IV. Tvangsfullføring Kapittel 8. Fostringsplikt Kapittel 9. Om bruken av barnelova når nokon av partane har tilknytning til utlandet Kapittel 10. Avsluttande føresegner Forskriftsregister Lov 27 mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Lov 4 mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Første kapittel. Lovens omfang. Tilsetting Annet kapittel. Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m Tredje kapittel. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Lov 12. aug 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Lov 22 jan 2016 nr. 1 om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) Forskrift 11 nov 1983 nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov 29 april 1988 nr. 21 om ferie [ferieloven] Kap I. Alminnelige bestemmelser Kap II. Feriefritiden Kap III. Feriepenger Kap IV. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Lov 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon Kapittel 3. Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver Kapittel 4. Særlige tiltak Kapittel 5. Institusjoner Kapittel 5A. Omsorgssentre for mindreårige Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler Kapittel 7. Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda Kapittel 8. Ansvaret for å gi hjelp etter loven

7 11 Kapittel 9. Finansiering, egenbetaling Kapittel 10. Lovens ikrafttredelse og overgangsregler Forskriftsregister Lov 21 juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov 1 des 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosialesaker mv.) Lov 25 sep 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer Kapittel 3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme Kapittel 4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid Kapittel 5 A. Vertskommune Kapittel 5 B. Samkommune Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger Kapittel 7. De folkevalgtes rettigheter og plikter Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kapittel 9. Gjeldsforpliktelser m.m Kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser Kapittel 10 A. Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kapittel 12 A. Aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet. Representasjon av begge kjønn i styret Kapittel 13. Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Oppheving og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov 22 april 2016 nr. 4 om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen) Lov 4 des 1992 nr. 126 om arkiv [arkivlova] Kapittel I. Innleiande føresegner Kapittel II. Offentlege arkiv Kapittel III. Private arkiv Kapittel IV. Ymse føresegner Forskriftsregister Lov 14 april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel I. Lovens formål og virkeområde Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger Kapittel IV. Andre rettigheter for den registrerte Kapittel V. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt Kapittel VII. Kameraovervåking Kapittel VIII. Tilsyn og sanksjoner Kapittel IX. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover Forskriftsregister Lov 15 april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Forskrift 15 des 2000 nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Kapittel 1. Personopplysningslovens virkeområde Kapittel 2. Informasjonssikkerhet Kapittel 3. Internkontroll Kapittel 4. Kredittopplysningsvirksomhet Kapittel 5. (Opphevet)

8 12 Kapittel 6. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel 7. Melde- og konsesjonsplikt I. Konsesjonsplikt m.m II. Behandlinger som er unntatt fra meldeplikt III. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt og meldeplikt IV. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt, men underlagt meldeplikt Kapittel 8. Kameraovervåking Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser Kapittel 11. Sluttbestemmelser Merknader Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 371 Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv Kapittel 6. Verneombud Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg Kapittel 8. Informasjon og drøfting Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom Kapittel 12. Rett til permisjon Kapittel 13. Vern mot diskriminering Kapittel 14. Ansettelse mv Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold Kapittel 18. Tilsynet med loven Kapittel 19. Straff Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser Forskriftsregister Lov 18 des 2015 nr. 104 om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) Lov 24 april 2015 nr. 21 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Lov 24 april 2015 nr. 20 om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Forskrift 16 des 2005 nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere Lov 19 mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Kapittel 1. Innleiande føresegner Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten Kapittel 4. Saksbehandling og klage Kapittel 5. Sluttføresegner Forskriftsregister Forskrift 17 okt 2008 nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov 30 juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven] Forskriftsregister Forskrift 8 juni 2007 nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning

9 13 Lov 18 des 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvar etter loven Kapittel 3. Generelle oppgaver Kapittel 4. Individuelle tjenester Kapittel 5. Saksbehandlingen Kapittel 6. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov 24 april 2015 nr. 20 om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Forskrift 1 des 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Kapittel I. Innledende bestemmelser Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Kapittel III. Spesielle bestemmelser Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser Lov 21 juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Lov 21 juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Vedlegg 1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 456 Discrimination (autentisk engelsk tekst) Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Universell utforming og individuell tilrettelegging Kapittel 4. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 5. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 6. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 7. Ikrafttredelse og endringer i andre lover m.m Forskriftsregister Lov 17 juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 04.07.2003 nr. 84 om private

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova HJEMRESSURSER TJENESTERHJELPLENKER OM KONTAKT SØK LOVDATAOSS Skriv ut Forskrift til opplæringslova DATO: FOR-2006-06-23-724 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) AVD/DIR: Opplæringsavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsver... LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). DATO: LOV-1961-05-12-2 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet)

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

LOV nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

LOV nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Side 1 LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). DATO: LOV-1961-05-12-2 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1143-9 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-97

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Opplæringslovforskriften

Opplæringslovforskriften Opplæringslovforskriften Utskriftsdato: 18.12.2017 10:13:10 Status: Gjeldende Dato: 1.8.2006 Nummer: FOR-2006-06-23-724 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift til

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER Innhold Del I INNLEDNING... 15 Kapittel 1 Hvorfor juss?... 17 Kapittel 2 Juss og førskolepedagogikk to sider av samme sak?... 22 Kapittel 3 Oversikt over bokens innhold og systematikk... 25 Del II JURIDISK

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

OPPHAVSRETT HØST 2010

OPPHAVSRETT HØST 2010 OPPHAVSRETT HØST 2010 Hva slags lovlig bruk av åndsverk kan allmennheten gjøre? Opphavsrettens avgrensning: låneregler åvl. kap. 2 Advokat Rune Opdahl OVERSIKT OVER AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN 2 AVGRENSNINGENES

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas Personvern i arbeidsforhold UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsoversikt Forord 11 Sammendrag av bokens kapitler 13 1 Personvernbegrepet 21 2 Personopplysningsloven og -forskriften 43 3 Sentrale

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsloven Voksenopplæringsloven Utskriftsdato: 9.1.2018 05:16:03 Status: Gjeldende Dato: 19.6.2009 Nummer: LOV-2009-06-19-95 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Lov Full tittel: Lov om voksenopplæring

Detaljer

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Dato LOV-1961-05-12-2 Departement Kulturdepartementet Sist endret LOV-2014-06-13-22 fra 01.07.2014 Publisert ISBN 82-504-1143-9 Ikrafttredelse Endrer

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kirke- og Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2003 Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt E-post til: asap@kkd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Besl. O. nr. 93. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 93. Jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( )

Besl. O. nr. 93. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 93. Jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( ) Besl. O. nr. 93 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 93 Jf. Innst. O. nr. 103 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) År 2005 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

Friskoleloven Unn Elisabeth West

Friskoleloven Unn Elisabeth West Friskoleloven Unn Elisabeth West «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014 Fylkesmannen si samling med privatskulane Onsdag 5.februar 2014 Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling

Detaljer

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid Kapittel 3. Elevane 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova 2-1 tredje ledd

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Dato FOR 2006 06 23 724 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2006 hefte 9 Ikrafttredelse 01.08.2006 Sist endret FOR 2016 07 04 873 fra 01.08.2016 Endrer FOR 1999

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

LOV 1992-07-17 nr 100: Lov om barneverntjenester.

LOV 1992-07-17 nr 100: Lov om barneverntjenester. LOV 1992-07-17 nr 100: Lov om barneverntjenester. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 1-1. Lovens formål. 1-2. Lovens stedlige virkeområde. 1-3. Hvem loven gjelder for. Kapittel 2. Ansvarsfordeling

Detaljer

1.6 Sentrale lover og forskrifter

1.6 Sentrale lover og forskrifter 1.6 Sentrale lover og forskrifter Innledning For Midt-Telemarkkommunenes informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover og bestemmelser som blant annet tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

KF Delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement Delegeringsreglementet Luster kommune elektronisk format. Under arbeid Informasjon frå Kommuneforlaget: KF Delegeringsreglement Å vedta et delegeringsreglement krever store ressurser av kommunen. Derfor

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag.

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Vedlegg nr 2 030305 Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet fremkommer i Lov om, sist

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( )

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( ) Besl.O.nr.64 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) År 2003 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

I kapittel 2 skal hjemmelshenvisningen endres til friskolelova 7-2 tredje ledd.

I kapittel 2 skal hjemmelshenvisningen endres til friskolelova 7-2 tredje ledd. Endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskolelova Nytt navn på forskriften skal være: Forskrift til friskolelova I 1-1 skal lyde: Denne forskrifta gjeld skolar som driv verksemd etter friskolelova.

Detaljer