TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra"

Transkript

1 KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder med skolefaglig ansvarlig. Planen i verksettes fra og med: 01. august Planen revideres årlig og senest: 1. oktober hvert år. Planen sist revidert: 1. juni 2009 Versjon: Kvikshaug-Taule Side

2 Målsetting. Froland kommunale tilsyn skal medvirke til at elevenes læringsutbytte blir optimalt ved at kommunen foretar jevnlig sjekk av at statlig lovverk og kommunale retningslinjer fungerer ved hver enkelt virksomhet. Overordnet kommunalt system er et ledd i kvalitetssirkelens 3.punkt 1. Sette endringsmål 2. Iverksette tiltak 3. Kartlegge tiltak etter virksomhetenes egenrapporter 4. Vurdering og analyse av rapporter interne og eksterne kartlegginger 5. Korrigering av tiltak Viktige element innen kvalitetssikringssystemet. Kvalitetssikringen baseres på at skolene hvert år utfører og vurderer prosedyrer og kvalitet som er fastsatt innen følgende områder: 1. Opplæringsloven med forskrifter Ansvarlig: REKTOR 2. Læreplan for Ansvarlig: REKTOR 3. Fokusområder innen skolene. Ansvarlig: REKTOR 4. Virksomhetsplan for den enkelte skole. Ansvarlig: REKTOR 5. Spesialpedagogiske rutiner og skjematikk Ansvarlig: REKTOR/ PP-LEDER 6. Nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk. Ansvarlig: REKTOR 7. Elevundersøkelsen Ansvarlig: REKTOR 8. Foreldreundersøkelsen Ansvarlig: REKTOR 9. Lærerundersøkelsen Ansvarlig: REKTOR 10. Internkontrollsystem for HMS. Elever og ansatte Ansvarlig: REKTOR Den enkelte skole er pålagt å ha internkontroll rutiner som fanger opp avvik når det gjelder psykisk og fysisk arbeidsmiljø for barn og unge samt ansatte. I tillegg skal skolen ha et tilfredsstillende internkontroll system som avdekker eventuelle avvik på lov og forskrift. Vi har som mål at vårt samlede system skal være et kvalitetssikringssystem som gir best mulig opplæring for våre elever tilpasset den enkelte. Kvikshaug-Taule Side

3 Den enkelte skole skal gjennomføre undersøkelser og lagre resultatene seinest 14 dager etter gjennomføring. Skolen skal ha prosedyrer for hvordan resultat bearbeides på skolen. Resultat og prosedyrer for hvordan skolen bearbeider resultatene ovenfor elevene, foreldrene og kollegaene. Gjenpart av skriv skal til Rådmannen for informasjon i Froland kommunestyre. Skolen kan velge om den vil lagre direkte på domene G:/UNDERVISNINGSETATEN/KOMMUNALT TILSYN IHT OPPLL GRUNNSKOLEN/(NAVN PÅ DEN ENKELTE SKOLE) Elevundersøkelsen Nasjonale prøver Brannøvelser Gjennomgang av psykisk og fysisk miljø. Eksamens resultat skriftlig og muntlig. Det er den enkelte virksomhetsleders ansvar å utarbeide et forsvarlig system for kvalitetssikring ved den enkelte virksomhet slik at overordnede retningslinjer overholdes og etterleves. Eller sagt med andre ord: En virksomhet som slutter å bli bedre slutter å være bra! Rune Kvikshaug-Taule Kommuneleder Kvikshaug-Taule Side

4 KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND ELEKTRONISK KVALITETSSIKRINGSKONTROLL GRUNNSKOLEN I FROLAND Avvik dato Lukket avvik Lovtema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Kommunal forskrift Prosedyre skriv og maler Gjeldende R-skriv ORGANISASJONSKART DELEGASJONSDOKUMENT UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET FYLKESMANNEN I AUST- AGDER PANDEMI-PLAN FOR HÅNDTERING AV PANDEMI RETNINGSLINJER-UDIR MED VIDEREHENVISNINGER Kvikshaug-Taule Side

5 FROLAND-OVERORDNET PLAN FROLAND INFO-HJEM FROLAND INFO-ELEVER PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID-FS TJENESTEBESKRIVELSE-PPT 2.1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kapt 18 Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa SKOLESTART PROSDYRER TILSYN- HJEMMEUNDERVISNING RS-2009-Nye bestemmelser for norsk for mino.doc 2.2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 1.4 Tid til opplæring og eksamen Skolerute 2009/10 SKOLERUTE 2010/11 SKOLERUTE 2011/12 Rett og plikt til opplæring 1.5 Særleg om fag- og timefordelinga i 1.6 Rammer for dagleg skoletid i 1.7 Bruk av skoletida i til anna enn grunnskoleopplæring Læreplanverket for Kunnskapsløftet Kommunale planer LÆREPLANER I FAGENE UDIR BLA: VEILEDNING TIL LÆREPLANENE 2.11 Permisjon frå den pliktige opplæringa PERMISJON KNYTTET TIL TROSSAMFUNN MELDING OM DELVIS FRITAK-KRL-FAGET PERMISJON FRA GRUNNSKOLEOPPLÆRING 2.12 Private grunnskolar 2.13 Bruk av lova for privat opplæring i Kvikshaug-Taule Side

6 heimen 2.15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 7.1 Skyss og innlosjering i 7.1 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke SKOLESKYSS SKOLESKYSS 7.4 Reisefølgje og tilsyn SKOLESKYSS 8.1 Skolen SKOLETILHØRIGHET/ NÆRSKOLEPRINSIPPET 13.1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 13.4 Ansvaret for skoleskyss m.m. SKOLESKYSS Ansvarsomfang SJEKKLISTE- VIRKSOMHETSLEDERE- OPPLÆRING 14.2 Kommunalt tilsyn med heimeopplæringen R-3-03: TILSYN MED HJEMMEUNDERVISNING PSL 3-1. Inntak av elevar 1.2 Formålet med opplæringa Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2.3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 1.1 Opplæringa i 1.8 Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i Innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring mv. 1.9 Nærmare om opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i 1.11 Opplæring i norsk sidemål 24.1 Grunnskolen Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2.3a Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa PERMISJON KNYTTET TIL TROSSAMFUNN 2.4 Undervisninga i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap PERMISJON KNYTTET TIL TROSSAMFUNN MELDING OM DELVIS Kvikshaug-Taule Side

7 FRITAK-KRL-FAGET 2.5 Målformer i Kapt 9 Rådgivande folkerøysting om målform i Kapt 17 Kravet om språkleg parallellutgåve 2.6 Teiknspråkopplæring i 1.1 Opplæringa i 2.7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn 2.8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 1.1 Opplæringa i TJENESTEBESKRIVELSE SPRÅKOPPLÆRING-NORSK MINORITETSSPRÅKLIGE R-4-09 PROSEDYRER SÆRSKILT NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER ENKELTVEDTAK-MAL- 2-8 UDIR Punktskriftopplæring m.m. 1.1 Opplæringa i 5.1 Rett til spesialundervisning 1-1 til 5-6 R-1-03 TILPASSET OPPL/SPESUV/Rev SPESIALUNDERVISNING ENKELTVEDTAK-MAL- SPESUV 5-1 OG 5-7 HENVISNINGSSKJEMA TIL PP-TJENESTEN 5.3 Mal for sakkyndig vurdering Sakkunnig vurdering SAKKYNDIG VURDERINGSMAL 5.4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 5.5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 5.6 Pedagogisk-psykologisk teneste SAKKYNDIG VURDERINGSKJEMA 6.1 Definisjonar Kvikshaug-Taule Side

8 6.2 Samisk opplæring i Kapt 7 Alternative opplæringsformer i samisk og finsk 6.4 Innhaldet i opplæringa (samisk opplæring) 1.1 Opplæringa i 9.3 Utstyr 9.4 Lærebøker og andre læremiddel Kapt 17 Kravet om språkleg parallellutgåve 8.2 Organisering av elevane i grupper 2.3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Kapt 2 Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Ansvarsomfang 2.3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 2.4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar ÅRLIG TILSYN MED SKOLENE Vurdering i skolen R7-2009: FRITAK FOR DELTAKELSE I NP MAL FOR ENKELTVEDTAK OG SVAR 14.1 Statleg tilsyn og kontroll 2.1 Verksemdsbasert vurdering 1.2 Formålet med opplæringa 2.2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 2.9 Ordensreglement og liknande Kapt 12 Tryggleik for elevane Kommunal forskrift KOMMUNAL FORSKRIFT- ORDENSREGLEMENT 2.10 Bortvising KOMMUNAL FORSKRIFT- ORDENSREGLEMENT 8.1 Skolen Elevenes skolemiljø Kapt 9a Elevane sitt skolemiljø Kapt 12 Tryggleik for elevane PLAN FOR HÅNDTERING AV PANDEMI(Svineinfluensa) PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATFERD ELEVENES FYSISKE ARBEIDSMILJØ Kvikshaug-Taule Side

9 ELEVENES PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ 9.5 Skoleanlegga 9.6 Om reklame i skolen 9.1 Leiing 10.1 Kompetansekrav for undervisningspersonell Kapt 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling R-4-08-Skjerpede krav til kompetanse i Personell ved leirskolar 10.4 Utlysing av stillingar 10.5 Val mellom fleire søkjarar 10.6 Mellombels tilsetjing Personale i skolen 10.8 Kompetanseutvikling 10.9 Politiattest Kapt 15 Krav om politiattest ved tilsetjing i, skolefritidsordninga og den vidaregåande skolen Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår 15-1 Bruk av Forvaltningslova 15-3 Opplysningsplikt til barneverntenesta 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta 1-2 Formålet med opplæringa 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Kap. 3 Vurdering i UDIR BLA: ELEVVURDERING Læreplanverket for Kunnskapsløftet Brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet OPPRETTELSE AV RÅDSORGAN 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett OPPRETTELSE AV RÅDSORGAN INFORMASJON TIL IKKE- Kvikshaug-Taule Side

10 SAMBOENDE FORELDRE 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar 11-1-SAMARBEIDSUTVALG- VALG BRUKERMEDVIRKNING I SKOLEN 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar BRUKERMEDVIRKNING I SKOLEN SKOLEMILJØUTVALG-VALG 11-2 Elevråd ved grunnskolar BRUKERMEDVIRKNING I SKOLEN ELEVRÅD VED GRUNNSKOLER-VALG 11-4 Foreldreråd ved grunnskolar Kap 20 Foreldreutvalet for BRUKERMEDVIRKNING I SKOLEN FORELDRERÅD VED GRUNNSKOLER 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 4A-8 Rådgiving Kap 22 Retten til nødvendig rådgiving 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste HENVISNING TIL PPT Organer og tilleggstjenester knyttet til 9a-2 Det fysiske miljøet Kap 21 Tilgang til skolebibliotek ELEVENES FYSISKE ARBEIDSMILJØ 9a-8 Skolefritidsordninga VEDTEKTER-SFO 10-3 Personell ved leirskolar 13-7 Skolefritidsordninga Kap 12 Tryggleik for elevane VEDTEKTER-SFO 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 1-3 Forskrifter Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE PÅ Kvikshaug-Taule Side

11 GRUNNSKOLENS OMRÅDE 4A-2 Rett til spesialundervisning på s område 4A-4 Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne HENVISNING TIL PPT OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE UTLENDINGER 4A-5 Kompetansekrav for undervisningspersonell 4A-6 Innhaldet i opplæringa 1-2 Grunnskoleopplæring for vaksne 4A-7 Skyss m.m. 4A-8 Rådgiving 4A-9 Bortvising 6-4 Innhaldet i opplæringa 10-1 Kompetansekrav for undervisningspersonell Læreplanverket for Kunnskapsløftet Vurdering 3-28 Grunnskoleopplæring for vaksne 3-29 Standpunktvurdering 3-30 Godkjenning av fag/delar av fag 3-31 Eksamen 3-32 Privatistar 3-33 Vitnemål 3-34 Andre reglar 2-6 Teiknspråkopplæring i Enkeltvedtak iht. Opplæringsloven, Forvaltningsloven 2-10 Bortvising 3-21 Bortvising frå eksamen Ordensreglement for 2-14 Punktskriftopplæring m.m. 4A-9 Bortvising 5-1 Rett til spesialundervisning R SPESIALUNDERVISNING MED MALER Kvikshaug-Taule Side

12 5-3 Sakkunnig vurdering MAL FOR SAKKYNDIG VURDERING 7-1 Skyss og innlosjering i 9a-2 Det fysiske miljøet ELEVENES FYSISKE ARBEIDSMILJØ 9a-3 Det psykososiale miljøet FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATFERD Standpunktskarakter Kap. 5 Klage på vurdering Avgangsprøva/eksamen 3-22 Reaksjonsmåtar ved fusk, og annullering av eksamen 15-1 Bruk av Forvaltningslova 15-2 Særlege reglar om klageinstans Kap. 5 Klage på vurdering ELEVENES PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ R-skriv 1- SPESIALUNDERVISNING 5-7-ENKELTVEDTAK-MAL Førskolebarn spesialpedagogiske tiltak 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN-MAL HALVÅRSRAPPORT-MAL UDIR-VEILEDER FOR SPESIALUNDERVISNING 2-13 Bruk av lova for privat opplæring i heimen 3-5 Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole Elever i private tilbud 3-6 Oppfølgingstenesta 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste Kap 7 Skyss og innlosjering 14-2 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring R3-09-TILSYN MED HJEMMEUNDERVISNING Kvikshaug-Taule Side

13 Nasjonale Prøver 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar R PROSEDYRER FOR FRITAK Kvikshaug-Taule Side

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001) Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga Skole og utdanning Eva og Aksel Gilje (Justert etter ny lovgivning i mai 2003 av Egil Gjerde) RETTIGHETER l SKOLEN FOR BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK Elevenes rettigheter i skolen er regulert i Lov om

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer