System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune."

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov blir fulgt. Sjekkliste for kontroll mot loven Rutiner for konkrete arbeidsoppgaver 3. Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen. Skolebasert vurdering Vurdering av læringsmiljø Vurdering av læringsutbytte 4. Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering. Oversikt over oppgaver Årsplan for kvalitetsvurdering 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling: Styringsdokument: Ansvar for etablering av dokument: Ansvar for oppfølging: Opplæringslov med forskrifter Kunnskapsdepartementet Skolefaglig ansvarlig / Rektor Nasjonale læreplaner Kunnskapsdepartementet Skolefaglig ansvarlig / Rektor Lokale læreplaner Skolefaglig ansvarlig / Rektor Rektor Nasjonale satsningsområder Utdanningsdirektoratet Skolefaglig ansvarlig / Rektor Kommuneplan Mål for utviklingen Rådmann - Kommunestyre Skolefaglig ansvarlig Økonomiplan - budsjett Rådmann - Kommunestyre Skolefaglig ansvarlig Handlingsplan for undervisningssektoren Skolefaglig ansvarlig Skolefaglig ansvarlig Planer for spesielle satsningsområder Skolefaglig ansvarlig Rektor Kompetanseplan for de ansatte Skolefaglig ansvarlig Skolefaglig ansvarlig / Rektor Virksomhetsplan for den enkelte skole Rektor Rektor Virksomhetsplan for grunnskolen i Notodden Skolefaglig ansvarlig Skolefaglig ansvarlig / Rektor 2

3 Plan for miljøretta helsevern for barn og unge Skolefaglig ansvarlig/seksjon for miljøretta Rektor helsevern i Notodden kommune Rutiner for konkrete oppgaver i skolen Skolefaglig ansvarlig / Rektor Rektor Organisasjonskart Skolefaglig ansvarlig / Rektor Med link til org.kart 2. Verktøy for å vurdere om opplæringslov blir fulgt: 2.1. Sjekkliste, se eget dokument Skolefaglig ansvarlig sørger for at sjekklista blir gjennomgått hvert år og at nødvendig oppfølging blir gjennomført. Gjennomføre årlige lokale tilsyn på grunnskolene i kommunen. (Gjennomføres i perioden mars-april) 2.2. Rutiner for konkrete oppgaver, se sjekkliste og egne dokument Skolefaglig ansvarlig sørger for at rutiner for konkrete oppgaver blir etablert, oppdatert og gjort tilgjengelig for dem som skal utføre oppgavene. 3. Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa 3.1. Skolebasert vurdering 3.2. Verktøy for å vurdere læringsmiljøet - Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. - Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører En skifter mellom felles vurderingsområde for Elevundersøkelsen og alle skolene og at skolene velger egne Foreldreundersøkelsen. tema for sin skole. Dette kommer i tillegg til - Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat det samarbeidet som allerede er etablert med fra alle skolene blir samla, fulgt opp og HiT. presenterte på en måte som legger til rette for - Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat drøftinger på ulike nivå. fra alle skolene blir samla, fulgt opp og - Resultat fra Elevundersøkelsen og presenterte på en måte som legger til rette for Foreldreundersøkelsen skal drøftes internt drøftinger på ulike nivå. (Tilstandsrapport på skoler, i møte med elever utarbeides årlig) og foresatte, i møter mellom skoler, i møter - Resultat fra den skolebaserte vurderinga bør mellom skoler og skoleeier og i drøftes internt på skolene, i møte politisk utvalg. med elever og foresette, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg Verktøy for å vurdere læringsutbyttet - Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører følgende målinger av læringsutbytte: - Nasjonale prøver - Kartleggingsprøver etter fastlagt plan - Karakter- og læringsstøttende prøver - Andre målinger av læringsutbytte etter behov. - Karakterer for eksamen og standpunkt 10. årstrinn blir samla og fulgt opp. - Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle skolene blir samla, fulgt opp og presentert på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå. - Resultat bør drøftes internt på skolene, i møter med elever og foresette, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg. 3

4 4. Plan for gjennomføring av system for kvalitetsvurdering etter Opplæringslova Oversikt over hovedoppgaver: 4.2. Om plassering av oppgaver i årsplanen: Lovinnfrielse: Innsamling og oppfølging av resultat må skje på skoleeiernivå fordi - Gå gjennom sjekklista. det gjelder flere skoler. - Følge opp avvik Innsamling og oppfølging av resultat bør skje straks data er Kvalitet: tilgjengelige. - Gjennomføre vurdering, prøver og undersøkelser Drøfting av resultat på skolene bør skje straks resultat og - Følge opp resultat, lage felles presentasjoner for alle skolene presentasjoner er tilgjengelige. - Drøfte resultata på ulike nivå Drøfting mellom skoler av resultat frå alle prøver og undersøkelser - Revidere planer skjer én gang per år i et rektormøte. Rapportere til, og drøfte på politisk nivå Drøfting på politisk nivå av resultat skjer én gang pr. år ved behandling av årsmeldinga. Sjekkliste i forhold til opplæringsloven: Tema Kontrollområde Lover Forskrift til opplæringsloven Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring mv Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig alder, får grunnskoleopplæring Rett til gratis offentlig oppl 2-15 opplæring Omfanget av opplæringen i tid oppl 2-2 oppl 2-1, 2-12, 13-1, 13-10, 2-13 og 14-2 og psl 3-1. Nærskoleprinsippet oppl 8-1 Rett til skyss og innlosjering oppl 7-1, 7-3 og 7-4, kap til 1-7, Læreplanverket for Kunnskapsløftet Annet Permisjon oppl 2-11 Lokal ordning skjema for permisjon Innhold i opplæringen oppl 1-2, 2-3, 2-3a og , 1-1a, 1-8, 1-9, 1-11, 24-1, Læreplanverket for Tilpasset opplæring for alle og tidlig innsats oppl 1-3 Retten til spesialundervisning oppl 5-1, jf 5-3 til Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 4

5 Vurdering i skolen Elevenes skolemiljø Personale i skolen Samisk- og finskopplæring oppl 6-2, jf 6-1 og 6-4, og kap. 7 Målformer oppl 2-5 kap. 9, kap. 17 Særskilt språkopplæring og oppl krav om kartlegging Tegnspråkopplæring oppl Punktskriftopplæring oppl Læremidler og utstyr oppl 9-3, 9-4 kap. 17 Organisering i klasser eller basisgrupper og krav om kontaktlærer oppl 8-2 Elevvurdering oppl , kap. 3 og kap. 4 Skolebasert vurdering med videre oppl og 2-2 Kvalitetsutvikling oppl 14-1, og 2-4 Det fysiske miljøet oppl 9-5 og 9a-1, kap. 12 9a-2, 9a-4 til 9a-7, 1-2, 8-1 Det psykososiale miljøet oppl 1-2, 9a-1, 9a-3, 9a-4 til 9a-7, 8-1 Ordensreglement oppl 2-9 kap. 12 Bortvisning oppl 2-10 Reklame oppl 9-6 Ledelse oppl 9-1 Kompetansekrav oppl 10-1 kap. 14 Ansettelse oppl 10-3 til 10-6, 10-9 kap. 15 og Kompetanseutvikling oppl 10-8 Opplysningsplikt til barnevern- oppl og 15-4 og sosialtjenesten Taushetsplikt oppl 15-1, fvl 13-13e Brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen Elever oppl 1-1,1-2, 2-3, 5-4, og 9a-5 oppl. kap. 3, Læreplanverket for Kunnskapsløftet Foreldre, foreldresamarbeid oppl 1-2, 5-4, 13-3 d oppl. kap. 3, særlig 3-2, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 5

6 Samarbeidsutvalg oppl 11-1og 11-7, 2-3, 9a-6 Skolemiljøutvalg oppl 11-1a og 11-7 og 9a-6 Elevråd oppl 11-2 og 11-7, 9a-5 og 9a-6 Foreldreråd oppl 11-4 og 11-7 og 9a-6 Organer og tilleggstjenester knyttet til grunnskolen Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne Enkeltvedtak iht forvaltningsloven Skolemiljørepresentant oppl 9a-5 Rådgivning og skolebibliotek oppl 9-2, 4A-8 kap. 21 og 22 PPT oppl 5-6 SFO oppl 13-7, 9a-8 kap. 12 Musikk- og kulturskoletilbud oppl 13-6 Leirskole oppl 10-3 og 2-3 Skolefaglig kompetanse over oppl 13-1 skolenivå Rett til grunnskoleopplæring oppl 4A-1, 4A-4 Rett til spesialundervisning oppl 4A-2 Kompetansekrav oppl 4A-5 Innhold i opplæringen oppl 4A-6 1-2, Læreplanverket for Kunnskapsløftet Rådgivning oppl 4A-8 Skyss oppl 4A-7 Bortvisning oppl 4A-9 Vurdering oppl. 4A-4 kap. 4 Bortvisning oppl 2-10, 15-2, A-9 Spesialundervisning oppl 5-1, jf 5-3, 4A psl 3-6 Utsatt skolestart oppl 2-1 tredje ledd, 15-2 Tidligere skolestart oppl 2-1 tredje ledd, 15-2 Inntak til nærskolen el. annen skole, herunder flytting Fritak for opplæringsplikt og aktiviteter med videre oppl 8-1, 15-2 oppl 2-1 fjerde ledd, 2-3a, og

7 Annet Elever i private tilbud Permisjon oppl 2-11, 15-2 Særskilt språkoppl. oppl 2-8, psl 3-5 Punktskiftsopplæring oppl 2-14, 15-2 Tegnspråkopplæring oppl 2-6, 15-2 Elevenes fysiske miljø oppl 9a-2, 15-2 Elevenes psykososiale miljø oppl 9a-3, 15-2 Inntak av voksne oppl 4A-1, 15-2 Standpunktskarakter oppl 15-2 kap 3, kap 5 med klagerett Avgangsprøva/eksamen oppl 15-2 kap. 3, kap 5 med klagerett Skyss oppl 7-1, 7-3, 7-4, 4A-7, Psl 3-7 Andre vedtak oppl 15-2 Spesialpedagogisk hjelp før oppl 5-7, 7-6 opplæringspliktig alder Dispensasjoner med videre oppl 2-3, 9-1, Vedtak fattet av fylkesmannen/ Utdanningsdirektoratet Forsøksvirksomhet oppl 1-4, 4A-11 Vedtak fattet av Utdanningsdirektoratet Årlig rapport om tilstanden oppl innen grunnskoleopplæringen Hjemmeundervisning oppl 2-13 og 14-2 Private grunnskoler oppl 2-12 Private grunnskoler med rett psl 3-1, 3-5, til statstilskudd 3-6, 3-7 jf. oppl 2-8 og kap. 5 og 7 7

8 4.3. ÅRSHJUL OPPVEKST MÅNED INNHOLD ANSVAR DATO UTFØRT August September Oktober Planleggingsdager: Kostrarapportering for barnehager Virksomhetsleder Meld fra om endringer på skysslista til Vestviken og/eller Nettbuss med kopi til seksjonen v/trude Tobiassen Gjennomgang av retningslinjer for karaktersetting Gjennomføre pålagte brukerundersøkelser/medarbeiderundersøkelser (den kommunale) Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann Seksjonsleder Etter plan Gjennomgå branninstruks, ulykkesberedskap, egenkontroll brann 9a HMS-møter med verneombud og tillitsvalgt avtales for året Plan for brannøvelser Fritak fra deler av fag / informasjon om klager Innlevering av årsplan/temaplan til virksomhetsleder Pedagogiske 1.9. ledere/lærere Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann Seksjonsleder Etter plan Innlevering av barnelister/elevlister, uten pers.nr., til seksjonen v/trude Tobiassen Gjennomføre varslet brannøvelse i forbindelse med nasjonal brannvernuke 15.9.: Konstituering av pålagte rådsorgan (FAU, SU, skolemiljøutvalg, elevråd) Gjennomføre M- prøver matematikk Gjennomføre kartleggingsprøver norsk Følge opp avvik fra sjekkliste ( 13.10) Skolebasert vurdering HiT avklare hvem som skal delta Nasjonale prøver Handlingsplan HMS Sendes seksjonsleder som lager en prioritert liste for seksjonen og går i dialog med eiendomsinspektør før evt. politisk behandling Virksomhetsleder 1.9. Virksomhetsleder/ verneombud Novem ber GSI-rapportering Nettverkssamling for lærere som jobber med minoritetsspråklige elever 1. oktober starter frivillig gjennomføring av brukerundersøkelser fra udir Nasjonale prøver Grunnlag for budsjettarbeid fra virksomhetene Planleggingsdag Nasjonale prøver Virksomhetsleder/ Første uka i seksjonsleder oktober Oppvekstkontor Østlandsk Lærerstevne Desember Januar Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann Seksjonsleder Andre ons. i mnd. Innskriving av 1. klasse Virksomhetsleder Særskilt inntak søknad vg.skole : Halvårsrapport høst og søknad om videreføring av spesialundervisning (Eleven har gyldig SV) Kostrarapportering (ikke skole) Virksomhetsleder Virksomhetsbasert vurdering Seksjonsleder/ Fylle ut skjema/dialogmøte med seksjonsleder/konsulent Telledato for ressursfordelingsark. Innrapportering til oppvekstkontor data til ressursfordelingsark. konsulent Virksomhetsleder

9 Juli Februar Mars April Mai Juni Evaluere nødvendig revisjon Frivillig kartleggingsprøve for 3. trinn, Engelsk lesing og lytting (des, jan, feb) Ny Giv Lederavtaler ROS Virksomhetsbasert vurdering Dialogmøte med seksjonsleder/konsulent Seksjonsleder/ konsulent Søknad om endring av arbeidssted og stillingsstørrelse Nettverkssamling for lærere som jobber med minoritetsspråklige Oppvekstkontor elever Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse 1.2.: Frist for innmelding av behov for ny SV oppvekst melder til PPT 1.2.: SV for elever som skal over i vg.skole Arbeid med SV 1.2.: Telledato elever lærere grunnlag for ressurstildeling Behov for tilsettinger avklares Årsmelding Virksomhetsleder/ seksjonsleder Søknad videregående Handlingsplan HMS Virksomhetsleder/ verneombud Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann Seksjonsleder Andre ons. i mnd. Frivillig kartleggingsprøve for 1. og 3. trinn, Matematikk Hovedopptak til barnehage Oppmelding eksamen Elevundersøkelse - Foreldreundersøkelse Årsmelding kvalitetsvurdering 13-10, Tilstandsrapporter Nasjonale prøver (resultater) Drøftingsmøter skole-ppt-oppvekstkontor grunnlag for arbeid med SV Arbeid med SV Tilsetting av nye medarbeidere Medarbeidersamtaler skal være gjennomført 15.3.: HMS-handlingsplan skal være ferdig Opptak til SFO Virksomhetsleder/ barnehagekons Virksomhetsleder/ SFOleder Rektor Gjennomføring av elevundersøkelsen, evt. lærerundersøkelsen og foreldreundersøkelsen Gjennomgang av klagerett avgangskarakterer Arbeid med SV skal være sluttført Busslister til Vestviken og Nettbuss, kopi Trude Tobiassen Virksomhetsleder Gjennomføre ikke varslet brannøvelse Virksomhetsleder Skriftlig eksamen Enkeltvedtak spesialundervisning Halvårsrapport vår 31.5.: Virksomhetsplan for neste skoleår skal være fullført Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann Seksjonsleder Andre ons. i mnd. Rektorer med minoritetsspråklige elever har møter for å fatte Oppvekstkontor enkeltvedtak. Oppvekstkontoret innkaller til møte. Fatte enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for elever fra Rektorene språklige minoriteter Muntlig eksamen IOP ferdig (Gjelder for alle avgiverskole/barnehage har sammen med mottakerskole ansvar for foreløpig IOP ved overgangene) Innlevering av lønnsoversikter neste skoleår ca

10 Ukentlig: Avviksrapportering til seksjonsleder Virksomhetsleder Ukentlig Tilsyn barnehager foregår gjennom året etter avtale med seksjonen. Budsjettrapportering skjer i midten av hver måned. Nettverk spes.ped. barnehage Overgangsmøter Frister statsstøtte leirskole Månedlige møter: INNHOLD ANSVAR DATO Virksomhetsledermøte for grunnskole, barnevern, PPT, VO, Musikk- og kulturskolen, evt. barnehage Økonomirapportering Styrermøter for barnehage Seksjonsleder Seksjonsleder Virksomhetsleder barnehage (se an organisering) Andre onsdag i måneden Lederforum Rådmann Siste torsdag i måndeden Hovedtillitsvalgt og seksjonsleder har ukentlige møter. 10