jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)"

Transkript

1 Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder

2 Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og språklige minoriteter (St.meld. nr. 15 ( ) Meral Øzerk Seniorrådgiver

3 OM MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I BARNEHAGEN Barnehagen er den viktigste inkluderings- og språkopplæringsarenaen for minoritetsspråklige barn i førskolealder. Barn med ulike kulturelle, språklige og sosiale forutsetninger og erfaringer skal gis like muligheter til læring og utvikling, samt Utvikling sosial og kulturell tilhørighet Meral Øzerk Seniorrådgiver 3

4 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) OM SAMISKE BARN I BARNEHAGEN Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur (Barnehagelovens 8: Kommunens ansvar) 4

5 BARN FRA ASYLSØKER FAMILER Fra 1. januar 2011 mottar kommunene barnehagetilskudd for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år som tilbys barnehageplass. Alle asylsøkerbarn i alderen 4-5 år i asylmottak skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Asylmottakene må i søknad om barnehageplass spesifisere at søknaden gjelder et asylsøkerbarn. Meral Øzerk Seniorrådgiver 5

6 Topografisk bildet av situasjonen i igrunnopplæringen i dag Informasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrå

7 SSB Elever i alt Morsmålsopplæring Tospråklig og morsmålsopplæring Tospråklig opplæring Tilrettelagd opplæring Særskilt norsk Fylker Østfold Akershus Oslo : : Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku : Svalbard Meral Øzerk Seniorrådgiver 7

8 SSB

9 Språklige minoriteter Opplæringslovens Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har etter opplæringslovens 2-8 for grunnskolen og 3-12 for videregående opplæring (og i privatskoleloven 3-5), rett til særskilt språkopplæring. Adoptivbarn som kommer til Norge i femårsalderen skal også tas med dersom de er elever på barnetrinnet Flere betegnelser Flerspråklige, tospråklige, fremmedspråklige, flerkulturelle, tospråklige minoritetselever 9

10 Fortsetter Nykomne elevar Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. Meral Øzerk Seniorrådgiver 10

11 Rektor, på veiene av kommunen /fylkeskommunen, fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2. Det betyr at elevens foresatte eller eleven selv (alt etter elevens alder) kan klage på vedtaket til Fylkesmannen 11

12 Kartlegging & enkeltvedtak -Enkeltvedtak: Kartlegging FØR særskilt norskopplæring -Ingen GIS morsmålsopplæring eller tospråklige fagopplæring DERSOM de IKKE er svak i norsk (med statlig støtte) Meral Øzerk Seniorrådgiver 12

13 Alternative læreplaner for minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever som følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan fritas for skriftlig sidemålsopplæring etter søknad (se Opplæringsloven) Opplæringslovens 1-11Opplæring i skriftleg sidemål og Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål). Alle elever som får spesialundervisning som inkluderer norskfaget har også samme retten til fritak 13

14 Læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål for språklige minoriteter Planene er nivåbasert og aldersuavhengige Det skal ikke gis vurdering med karakter Kan brukes både i grunnskole og videregående Morsmålsopplæring må ses i sammenheng med den særskilte norskopplæringen Eget kartleggingsverktøy Veileder 14

15 Fritak fra nynorsk Alle elever som får spesialundervisning som inkluderer norskfaget har også samme retten til fritak. Opplæring i nynorsk for elever som går over til vanlig læreplan i norsk i løpet av ungdomsskolen eller videregående opplæring, må vurderes og tilpasses individuelt. Dersom eleven ikke har gått over til ordinær læreplan i norsk ved avsluttet grunnskoleopplæring, skal elevens vitnemål innholdet informasjon om etter hvilken læreplan den særskilte språkopplæringen er gitt og på hvilket språknivå i læreplanen eleven avsluttet opplæring (Udir 2012) 15

16 Minoritetsspråklige elever på ungdomsskole kan velge sitt morsmål som fremmedspråk og videregående opplæring som B- eller C-språk. Elevene må ta eksamen som privatister, dersom skolens undervisningstilbud ikke dekker det aktuelle morsmålet som B-eller C-språk. Noen kommuner velger å gi sentralisert tilbudt i opplæring i B- eller C-språk. Opplæringen legges på en skole i kommunen etter skoletid i bestemt antall timer (NOU 2010). 16

17 2-6.Teiknspråkopplæring i grunnskolen Elevar som har teiknspråk som første språk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter 2-2 og 2-3 i denne lova. Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til. Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for teiknspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Departementet gir nærmare forskrifter. Før kommunen gjer vedtak etter første og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering 17

18 2-7.Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn Når minst tre elevar med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskolar i Troms og Finnmark krev det, har elevane rett til opplæring i finsk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter 2-2 og 2-3 i denne lova. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv om dei vil ha opplæring i finsk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for opplæring etter første leddet når opplæringa ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale på skolen. 18

19 Rundskriv, Nr.: H-9/14 B Tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur Bakgrunn og formål Bakgrunnen for ordningen er artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet. Driftsstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å: fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge bevare og utvikle minoritetens kultur og identitet, språk, tradisjon og kulturarv fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene 19

20 Voksenopplæring Opplæringslovens kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for vaksne har ingen særskilte bestemmelser for språklige minoriteter. 1-3 gjelder tilsvarende for opplæring etter kapittel 4A. 20

21 SITUASJONSBESKRIVELSE på VGS Høsten 2008 utgjorde minoritetsspråklige elever 10% av alle elever i videregående opplæring av disse hadde selv innvandret (med eller uten familie) til Norge 6000 av disse var norskfødte elever med innvandrerforeldre Blant norskfødte med innvandrerforeldre er det flest som har foreldre med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam og Tyrkia Blant elever som selv har innvandret, er det flest elever med bakgrunn fra Irak, Somalia, Russland og Afghanistan (NOU 2010:7) Meral Øzerk Seniorrådgiver 21

22 Majoritetselever Figur 9.5 Status fem og seks år etter skolestart for elever på henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige studieretninger for årskullet 2002/2001, etter innvandringsbakgrunn. Kilde: Utdanningsdirektoratet

23 Figur 9.7 Andel av majoritets- og minoritetselever med læreplass etter karakterer fra siste skoleår. Prosent. 23

24 1-3. TILPASSA OPPLÆRING OG TIDLEG INNSATS All opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer. Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre. 24

25 Utdanningssystemet søker å oppnå større resultatlikhet gjennom ulike a) ORGANISERINGSFORMER B) Særskilte tilpassningsordninger c) Ulike former for forsterket opplæring (ekstra hjelp og støtte, og spesialundervisning

26 A) ORGANISERINGSFORMER 1) Kurs for elever fra språklige minoriteter som er mellom 16 og 19 år og har kort botid (mindre enn 4 år) i Norge Grunnskoleopplæring 16-19: Målgruppe: Søkere med mangelfull skolebakgrunn som trenger mer styrking i norsk og i fellesfag Eleven får opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag etter læreplaner for grunnskolen. Etter fullført grunnskoleopplæring må eleven konkurrere seg inn i videregående skole på grunnlag av karakterer 26

27 A) ORGANISERINGSFORMER 2) 1-årig forberedende Vg1: Målgruppe: Søkere med fullført grunnskole (9 år eller mer) som trenger mer styrking i norsk Eleven får opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving (etter læreplaner for videregående skole utvalgte mål). Etter fullført forberedende Vg1 får eleven plass på et tilbud på Vg1 i videregående skole. 27

28 A) ORGANISERINGSFORMER 3) Studiespesialisering, Vg1, Vg2 og Vg3 i eget 3-årig løp for elever fra språklige minoriteter: Målgruppe: Søkere med fullført grunnskole (9 år eller mer) som kan fullføre videregående skole på 3 år og som trenger styrking i norsk og engelsk Etter fullført studiespesialisering får eleven studiekompetanse. 4) 1-årig komprimert studiespesialisering for elever fra språklige minoriteter: Målgruppe: Søkere med fullført videregående skole fra utlandet som ikke har godkjent studiekompetanse Eleven får opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og historie. Etter fullført 1-årig komprimert studiespesialisering får eleven studiekompetanse 28

29 A) ORGANISERINGSFORMER 3) Studiespesialisering, Vg1, Vg2 og Vg3 i eget 3-årig løp for elever fra språklige minoriteter: Målgruppe: Søkere med fullført grunnskole (9 år eller mer) som kan fullføre videregående skole på 3 år og som trenger styrking i norsk og engelsk Etter fullført studiespesialisering får eleven studiekompetanse. 4) 1-årig komprimert studiespesialisering for elever fra språklige minoriteter: Målgruppe: Søkere med fullført videregående skole fra utlandet som ikke har godkjent studiekompetanse Eleven får opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og historie. Etter fullført 1-årig komprimert studiespesialisering får eleven studiekompetanse 29

30 B) SÆRSKILTE TILPASSNINGSORDNINGER (1) Når eleven følger den ordinære læreplanen i norsk, kan de bli fritatt for vurdering i norsk sidemål. Dette gjelder dersom eleven Etter sakkyndig vurdering har problemer med å greie begge målformene ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole fylte reglene for fritak i grunnskolen, men ikke fikk det på grunn av saksbehandlingsfeil har eller har hatt rett til særskilt språkopplæring i norsk Meral Øzerk Seniorrådgiver 30

31 b) Særskilte tilpassningsordninger (2) 3-12 ( 2-8)Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i Vgo med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. 31

32 b) Særskilte tilpassningsordninger (3) Søknad om opplæring ut over tre år opplæringsloven 3-1, 5. ledd Søknad om opplæring utover 3 år fremmes først ved innsøkning til 4./5. skoleår, det vil si når eleven går i sitt 3./4. opplæringsår. Opplæringsloven 3-1, 5. ledd angir vilkårene for å få innvilget et 4. eller 5. skoleår: Elev som etter reglene i kapittel 5 (har rett til spesialundervisning) har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte Det framgår av lovens forarbeider at det er en forutsetning at eleven både trenger og har utbytte av mer opplæring for å kunne oppnå kompetanse på et høyere nivå enn det som er mulig innenfor treårsretten. Det er også en forutsetning at pedagogisk-psykologisk tjeneste anbefaler opplæring utover 3 år gjennom sakkyndig vurdering, ved innsøkning til 4./5. skoleår. 32

33 b) Særskilte tilpassningsordninger (4) B- OG C- språk Tospråklige minoritetselever i videregående skoler kan i dag velge sitt morsmål som B- eller C-språk istedenfor de språkfag som skolen ordinært tilbyr. Elevene må ta eksamen som privatister, fordi undervisningstilbudet i fremmedspråk normalt ikke dekker de aktuelle språkene 33

34 ULIKE FORMER FOR FORSTERKET OPPLÆRING: Elever med ekstra hjelp og støtte i ordinære klasser (uten enkelt vedtak om spesialundervisning) Elever i ordinære klasser med enkeltvedtak om spesialundervisning Elever med spesialundervisning i egne klasser med redusert elevtall (med enkelt vedtak om spesialundervisning) Meral Øzerk Seniorrådgiver 34

35 SPESIALUNDERVISNING i grunnopplæringen 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på a) utviklingsutsiktene til eleven. b) Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar. 35

36 Søkjarar som etter kapittel 5 i lova har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkunnig vurdering har særlege behov for eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, har rett til inntak til dette utdanningsprogrammet etter forskrift fastsett av departementet 36

37 6-20. Vilkår for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 Vilkår for inntak til eit særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er at søkjaren har rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. Søkjaren må dessutan ha behov for spesialundervisning på grunn av ein eller fleire av desse vanskane: a)sansedefektar og motoriske defektar eller b)store lærevanskar c)emosjonelle eller sosiale problem d)store samansette funksjonshemmingar e) andre funksjonshemmingar Søkjaren har rett til inntak til det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 dersom han eller ho har valt på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. 37

38 INDIVIDUELL VURDERING Vg2 Vg3 forskrift til opplæringsloven 6-24 (individuell vurdering) Inntak av søkjarar med behov for spesialundervisning Søkjarar som har behov for spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast innpå eit programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 eller 2 søkjaren har gjennomgått. Meral Øzerk Seniorrådgiver 38

39 Vilkår for inntak for innvandrere 6-9. Generelle vilkår for inntak til vidaregåande opplæring Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring. Mindreårige asylsøkjarar kan likevel takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve. 39

40 Spesialundervisning i egne klasser Spesialpedagogisk hjelp med tilhørighet til ordinære klasser (Kvalsund og Myklebust 1998, Kvalsund m.fl. 1998, Kvalsund 1999, Myklebust 1999, Markussen 2000, 2001,2004). 40

41 FAKTORER SOM HAR BETYDNING FOR ELEVENES SUKSESS Skoler som bygger sin spesialundervisning på en pedagogisk grunntanke Et høyt pedagogisk og didaktisk refleksjonsnivå i forhold til sin spesialundervisning Eleven får tett oppfølging (Markussen m.fl. 2003) Meral Øzerk Seniorrådgiver 41

42 Hvilken grupper utgjør flertallet blant de som får støtteundervisning og spesialundervisning? Flere gutter enn jenter Flere ikke-vestlige innvandrere og etterkommere Elever med foreldre med lav sosioøkonomisk bakgrunn Elever som ikke bodde sammen med mor og far Elever med dårlige karakterer fra grunnskolen 42

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga Skole og utdanning Eva og Aksel Gilje (Justert etter ny lovgivning i mai 2003 av Egil Gjerde) RETTIGHETER l SKOLEN FOR BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK Elevenes rettigheter i skolen er regulert i Lov om

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer