Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen"

Transkript

1 Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt. Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. Beiarn - Fauske Gildeskål Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold RKK Indre Salten Boks 394, 8201 Fauske, Tlf.: , Faks: , E-post: Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

2 Kvalitetsvurderingssystemet Kvalitetsvurderingssystemet har 4 hoveddeler 1. Systemets strategiske rolle Side 3 2. Verktøy i arbeidet Side 5 3. Kvalitetssystemet og opplæringsloven Side 7 4. Vedlegg Side 13 Hensikt Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte elev. Kvalitetsvurderingssystemet skal i tillegg: Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt. Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. Noen sammenhenger: Internasjonalt EU-politikkens konsekvenser for utdanningssystemet: Krav om å større åpenhet og ansvar(accountability) for utdanningsinstit. Krav om synlige og sammenliknbare resultater utvikling av indikatorer Nasjonale kvalitetsvurderingssystemer Kompetanse skal være overførbar Sertifisering for eksempel at det formelle utdanningssystemet godkjenner realkompetanse og studiekompetanse Økte krav om anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av landegrenser Nasjonalt nivå Vurdering som grunnlag for politikkutforming gjennom Nasjonale prøver Tilsyn Forskning og evaluering Internasjonale studier Statistikk Nasjonale satsingsområder Kommunalt nivå Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom Virksomhetsbasert vurdering Tilsyn Brukerundersøkelser Karakterstatistikker Nasjonale prøver og kartleggingsmateriell Planer for særskilte satsingsområder Skolenivå Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom: Kompetanseplan for ansatte Ståstedsanalyser Brukerundersøkelser Hvor god er vår skole Lokale læreplaner Virksomhetsplan for den enkelte skole Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

3 1. Systemets strategiske rolle Begreper: Kommunens kvalitetsvurderingssystem for skolene med skolebaserte vurdering og vurderingssystem på kommunalt nivå er å forstå som interne vurderingssystemer. Dette innebærer at det er skolen/ kommunen selv som står for vurderingsarbeidet, men at eksterne ressurser blir brukt som en del av grunnlaget for vurderingene. Denne begrepsforståelsen er i samsvar med Opplæringsloven. Det skilles mellom den skolebaserte vurderingen og det system skoleeier skal ha i egen kommune. Disse to systemene må sees i sammenheng dersom det skal oppnås helhet og sammenheng i vurderingsarbeidet. Et kvalitetsvurderingssystem: Begrunnelser for et kvalitetssystem: Etter opplæringsloven har skoleeier ansvar for kvalitetsutviklingen. I 2-1 i forskrift til opplæringsloven står det at skoler og lærebedrifter jevnlig skal vurdere hvordan organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Vurderingsarbeidet skal være systematisk og være en integrert del av planstrukturen i kommunen og i skolene. På den enkelte skole vil både elever og foreldre, personale og ledelse og samarbeidspartnere utenfor skolen delta i vurderingsarbeidet. Hovedelementer i et kvalitetsvurderingssystem (se også vedlegg) Systemet må inneholde 4 hovedelementer som beskrevet under. I vedlegget er disse mer konkretisert. 1. Oversikt styringsdokumenter. Organisering og myndighetsfordeling. 2. Kompetansekrav. Informasjonskanaler. Rapporteringsrutiner. 3. Ledelse og resultatoppfølgingssystem. 4. Risikovurdering og avvikskontroll. Vurderingskultur. Roller og utfordringer: Den gode kommune og skoleeier: Har politisk engasjement og kompetanse på skole. Følger opp nasjonal utdanningspolitikk og sikrer skolelederne og lærerne profesjonelt handlingsrom. Gjennomfører skolebasert vurdering og fastsetter utviklingsmål. Legger til rette for planmessig kompetanseutvikling og sikrer godt lederskap. Tar ansvar for å sikre skolene gode økonomiske rammevilkår. Sørger for skolebygg, fysisk utemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsplasser med god kvalitet for elever og ansatte. Utfordringer for kommunen som skoleeier og arbeidsgiver: Vedta utviklingsmål for skolene og dokumentere kvalitet og elevresultater. Skape skolene til sentrale arenaer for utvikling av gode lokalsamfunn Utvikle godt lederskap som kan lede og utvikle en moderne kunnskapsorganisasjon Ansvarsomfang, 13-10: Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeier for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, under dette å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles. Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeieren for privat skole etter 2-12 skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole etter 2-12 skal ha et forsvarlig system for å Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

4 følgje opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i Kap. 2 i Forskriften. Lokale styringsdokumenter og ansvarsfordeling Styringsdokument Ansvarlig for etablering av dokumentet Ansvar for oppfølging Kommunenivå Virksomhetsplan for OSS Skoleeier Skoleeier Kommuneplan Rådmann/ kommunestyre Skoleeier Plan for miljørettet helsevern for barn og unge Skoleeier/ rektor Rektor Planer for særskilte satsingsområder Skoleeier Rektor Kompetanseplan for ansatte Skoleeier/ RKK Skoleeier Økonomiplan/ budsjett Rådmann/ kommunestyre Skoleeier Skolenivå Kompetanseplan for ansatte Skoleeier/ RKK Rektor Lokale læreplaner Skoleeier/ rektor Rektor Aktivitetsplan for den enkelte avdeling Rektor Rektor Kvalitetsvurderingssystemet som virkemiddel for utvikling: Helhet og sammenheng Kartlegging og vurdering har bare verdi hvis det brukes som redskaper for å planlegge å gjennomføre tiltak som forbedrer den enkelte elevs opplæring. Gode systemer for gjennomføring av tiltak og evaluering av disse er derfor like viktige som vurderingsarbeidet. Kommunen må sørge for at den enkelte skole har de nødvendige verktøy og systemer for å skaffe relevant kunnskap om virksomheten, gi informasjon til brukerne om tilstand og status, og gi informasjon om den enkelte virksomhets resultater i forhold til barnas læring og utvikling. Figuren til høyre illustrerer hovedfasene i kvalitetsarbeidet og at det er viktig å se prosessene på kommunenivå og skolenivå i en sammenheng. I prosessen er tidsperiodene viktige. De ulike arbeidsfasene er ikke naturlig sammenfallende når det gjelder stat, kommune og skole. En skolevurderingsmodell Figuren til høyre er en modell for skolevurdering utarbeidet av KS Utdanning. Denne må sees i sammenheng med forbedringshjulet over. Skolens egenvurdering må se sammenhengen mellom skolens struktur/ organisering og elevenes læringsutbytte. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

5 2. Verktøy i arbeidet Kvalitetsarbeidet baserer seg på 4 hovedaktiviteter: 1. Skolebasert vurdering. 2. Elevundersøkelser vurdering av læringsmiljøet. 3. Nasjonale prøver/ kartlegginger vurdering av læringsutbyttet. 4. Ståstedsanalyser å innhente og strukturere informasjon. 5. Sjekkliste for opplæringsloven. 1. Skolebasert vurdering - Hvor god er vår skole Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. Det skiftes mellom felles vurderingsområde for alle avdelingene og at avdelingene velger egne tema. Resultatene fra den skolebaserte vurderingen drøftes internt på avdelingene og i møte med elever og foresatte. Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle avdelingene blir samlet, fulgt opp og presentert på en måte som legg til rette for drøftinger på ulike nivå. Det er utarbeidet et eget hefte for dette arbeidet. ( Hvor god er vår skole ) Formålet med dette heftet er å hjelpe med å evaluere kvaliteten på undervisningen i skolen. Tre grunnleggende spørsmål ligger ved kjernen av evalueringsprosessen: Hvor god er vi egentlig? Hvordan vet vi det? Hva gjør vi nå? Heftet er i 3 deler Del 1 ser på selvevaluering steg for steg ved å bruke de tre grunnleggende spørsmålene, drøfter hvordan skolens selvevaluering og ekstern evaluering utfyller hverandre og beskriver hvordan kvalitetsindikatorer blir brukt innenfor skoleevaluering og i planlegging. Del 2 er praktisk veiledning og case- studier omkring bruk av kvalitetsindikatorer i selvevaluering. Del 3 inneholder kvalitetsindikatorene. 2. Elevundersøkelser vurdering av læringsmiljøet Alle skoleavdelinger med aktuelle trinn gjennomfører Elevundersøkelsen Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle avdelingene blir samlet, fulgt opp og presentert slik at det legger til rette for drøftinger på ulike nivå. Resultat fra Elevundersøkelsen bør drøftes internt på hver avdeling, i møte med elever og føresatte, i møter mellom avdelinger, i møter mellom avdeling og skoleeier og i politisk utvalg. 3. Nasjonale prøver/ kartlegginger vurdering av læringsutbyttet Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører følgjende vurdering av elevenes læringsutbytte: Nasjonale prøver. Kartleggingsprøver barnetrinnet, karakter- og læringsstøttende prøver ungdomstrinnet og andre målinger av læringsutbytte etter behov. Karakterer for eksamen og standpunkt 10. årstrinn. Resultat fra Elevundersøkelsen bør drøftes internt på hver skoleavdeling, i møte med elever og føresatte, i møter mellom avdelinger, i møter mellom avdelinger og skoleeier og i politisk utvalg. 4. Ståstedsanalyser å innhente og strukturere informasjon Ståstedsanalyse av skoleavdelingen foretas årlig. Ståstedsanalysen skal først og fremst brukes til å gi fart og retning til skolens utviklingsarbeid, ved at valg av hovedutfordringer er underbygd og forankret internt og mot skoleeier. Erfaringsmessig er det vanskelig og tidkrevende for et kollegium å bli enige om en beskrivelse av nåsituasjonen uten noen form for hjelpemidler eller verktøy. Ståstedsanalysen kan brukes til å støtte felles diskusjoner, samt til å innhente og strukturere informasjon. 5. Sjekkliste for opplæringsloven Være et funksjonelt verktøy som skal sikre at opplæringsloven følges. Inneholde en konkret opplisting av lovkrav med event. henvisning til forskrift. Beskrive konkrete arbeidsoppgaver for sjekking av lovkravet med ansvarsbeskrivelser og tidsangivelser. Beskrive av oppfølgingsplan i forhold til forbedring av praksis, med tidsangivelser og beskrivelse av ansvar. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

6 3. Aktivitetskalender for arbeidet Hva Innsamling og oppfølging av resultat må skje på skoleeiernivå da dette omfatter flere skoler. Drøfting av resultatet på skolene skjer straks resultatet og presentasjoner er tilgjengelig. Drøfting mellom skoler av resultatet fra alle prøver og undersøkelser skjer en gang pr. år i ledermøte. Drøfting på politisk nivå av resultat skjer en gang pr. år i forbindelse med behandling av årsmeldingen. Hvem S = Skoleeier R = Rektor August - september Oktober - desember Januar - mars April - juni Skolebasert vurdering Hvor god er vår skole 1. Valg av vurderingsområde S/R 2. Gjennomføre skolebasert vurdering for skolen R 3. Analyse/ refleksjon R 4. Melding til skoleeier R 5. Drøfting på rektormøte S 6. Framtidige prioriteringer av tiltak S/R Elevundersøkelser 7. Følgje opp avvik frå sjekklista for lovgivning S/R 8. Evaluere systemet for kvalitetsvurdering/ event. revisjon S 9. Gjennomføre elevundersøkelsen R Samle inn og analysere resultat fra elevundersøkelsen S Drøfte resultatene fra Elevundersøkelsen på skolen (lærer/ elever/ foresatte) R 10. Tilbakemeld. til pol. nivå om gjennomf. kvalitetsvurd. etter oppl.lova 13-10, i årsmeldinga S Innsamling og oppfølging av resultat frå skolebasert vurdering S Drøfting av resultat for skolebasert vurdering på skolen (elever /lærere/ føresatte) S Drøfte res. av vurd., læringsmiljø og læringsutb. i rektormøte, nettverksmøte og medarb.samt. S 11. Gå gjennom sjekklista for lovinnfriing S/R 12. Elevsamtaler, foreldresamtaler R 13. Informasjon om rutinene for sakkyndig vurdering R 14. Kommunale forskrifter og reglement for skolen drøftes i rådsorganene S/R Nasjonale prøver/ kartlegginger 15. Gjennomføre de nasjonale prøver som er bestemt R 16. Gjennomføre kartleggingsprøver på 2. og?? årstrinn R Samle og analysere resultat fra kartleggingsprøvene S Drøfte resultat frå kartleggingsprøvene på skolen (lærere/ elever/ foresatte) R 17. Karakter og læringsstøttede prøver på 8. årstrinn R Samle/ analysere res. frå karakter og læringsst. prøver, 8. trinn S Drøfte resultat frå karakter- og læringsst. prøver, 8. trinn R 18. Karakter og læringsstøttede prøver på 10. årstrinn R Samle/ analysere res. frå karakter og læringsst. prøver, 10. trinn S Drøfte resultat frå karakter- og læringsst. prøver, 10. trinn R 19. Analysere karakterstatistikk (fra nettside) S Drøfte karakterstatistikk på ungdomsskolen (lærere/ elever/ føresette) R 20. Gjennomføre skriftlig eksamen R Samle inn og gjennomgå resultat frå nasjonale prøver. S Drøfte resultatene fra nasjonale prøver på skolene (lærere/ elever/ foresatte). R 21. Gjennomføre muntlig eksamen R Ståstedsanalyser 22. Gjennomføre ståstedsanalyse for skolen hvert 2. år Analyse/ refleksjon Melding til skoleeier Drøfting på rektormøte Framtidige prioriteringer av tiltak Sjekkliste for Opplæringsloven Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

7 23. Gjennomgang av fokus for gjeldende skoleår. S/R 24. Beskrive datainnhenting og analysefasen (deltakelse etc.) S/R 25. Gjennomgang av resultatene. Vurdering og konsekvenser. S/R 3. Kvalitetssystemet og opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig alder, får grunnskoleopplæring Rett til gratis offentlig opplæring Omfanget av opplæringen i tid Nærskoleprinsippet Rett til skyss og innlosjering Permisjon Forsøksvirksomhet Kommunen har personale med skolefaglig kompetanse tilsatt i kommuneadm. Kommunen har rutiner for å sikre at alle som bor i kommunen får innfridd retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har rutiner for å registrere alle barn i skolepliktig alder og for oppfølging av barn som event. ikke møter til undervisning. Ingen egenbetaling av foresatte for aktiviteter i skolens regi. Opplæringen er i samsvar med fag- og timefordelig. Jfr. Nasjonal forskrift. Vedtat fag- og timefordelingsplan på skolen. Skoleruta samordnes og offentliggjøres. Det er vedtatt forskrift i kommunen om hvilken skole elevene sokner til og det finnes rutiner for å vurdere søknader om avvik fra dette. Elever som oppfyller kommunalt vedtak om gratis skyss, får dette. Funksjonshemmede og midlertidig skaffe elever får gratis skyss og reisefølge/ tilsyn ved ventetid uavhengig av lengden på skoleveien. Barn under opplæringspliktig alder soom har rett til spesialpedagogisk hjelp får gratis skyss etter særskilt vurdering. Skolen har rutiner for vurdering av søknader om permisjon fra undervisningen. Skolen sender ut svar. Skolen er gjort kjent med muligheten for tidsavgrenset pedsgogiske og organisatoriske forsøk. Oppl. 2-1, Oppl. 13-1, Oppl 2-13 og Oppl Fvl kap III, Fvl kap VI, Forskr kap 18 Oppl Oppl 2-2, Forskr 1-4 til 1-7, Læreplanverket Oppl. 8-1 Oppl 7-1, 7-3 til 7-6, Fvl kap III til VI Oppl 2-11 Oppl 1-4 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

8 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring mv Innhold i opplæringen Tilpasset opplæring for alle Retten til spesialundervisning Kommunen har føringer for skolens virksomhetsplan. Lokale læreplaner. Halvårsplaner for alle trinn. Rutiner for elevsamtaler. Gjennomfører elevundersøkelsen. Kommunal handlingsplan med uttrykt elev- og læringssyn. Spesialpedagogisk plan. Skolen har fagplaner og konkrete arbeidsplaner for elevene.. Elever med rett til spesialunderv. Får innvilget denne. PPT har rutiner for sakkyndig vurdering som er kjent. Årsrapporter gjennomgås hvert halvår. Skolen har kartleggingsrutiner for å avdekke behov. Skriv som beskriver saksgangen. IOP i samarbeid med foreldrene. Oppl 2-3, Oppl 2-3a og Oppl 2-4. Forskr 1-1, Forskr 1-8 og Forskr 1-9, Forskr Læreplanverket Oppl 1-2, Oppl 2-3 til 2-8, Oppl 2-14 Læreplanverket Oppl kap 5 Samiskopplæring og finskopplæring Oppl 6-2, Oppl 6-4 Forskr kap 7 Målformer Kommunen har forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmålet på skolen. Oppl 2-5 Forskr kap 9, Forskr kap 17 Språk Tegnspråk Punktskrift Læremidler og utstyr Organisering i grupper og krav om kontaktlærer Rutiner for vurdering av behovet for mordmålsopplæring. PPT følger opp i samarbeid med skolen. Skolen vurderer om eleven har rett etter loven. PPT har en avtalt oppfølging i samarbeid med skolen Blinde og svaksynte blir informert om, og får oppfult sine særsklte retter. Skolen har tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Inventarlister ajourføres. Skolen har læremidler som er i samsvar med læreboknormalen. Elevene er organisert i pedagogisk, trygge og forsvarlige grupper og hver elev er knyttet til en kontaktlærer. Oppl 2-7, Oppl 2-8 Oppl 2-6 Oppl 2-14 Oppl 9-3, Oppl 9-4. Forskr kap 17 Oppl 8-2 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

9 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering i skolen Elevenes skolemiljø Elevvurdering Skolebasert vurdering Kvalitetsutvikling Det fysiske miljøet Det psykososiale miljøet Ordensreglement Bortvisning Skolen har faste rutiner for elevvurdering, elevsamtaler og foreldresamtaler. Skolen vurderer årlig i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medverker til å nå målene i læreplanen. Kommunen har system for å innhente opplysninger om tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. Kommunen har system for gjennomføring av nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomført og fulgt opp. Kommunen har rutiner for å vurdere elevenes fysiske miljø, behandle klager og iverksetting av tiltak. Vernerunder. Skolen har hensiktsmessige anlegg. Kommunen har en forebyggende plan for rusarbeid. Alkohol er ikke tillatt ved noen av skolene i kommunen. Kommunen har rutiner for å vurdere elevenes psykososiale miljø, behandle eventuelle klager og sette i gang nødvendige tiltak. Utarbeidet mobbeplan som rulleres.. Gjennomfører elevundersøkelsene. Skolen har et godkjent ordensreglement som er drøftet i rådsorganene og som det er informert om. Plan for sosial kompetanse. Skriftlige rutiner ved brudd på regler. Skolen har skriftliggjort begrunnelsene for bortvisning for kortere eller lengre perioder. Det er laget rutiner for rådføring med eleven og orientering til foreldre. Oppl 2-3. Forskr 2-3 og Forskr 2-4, Forskr kap 3 Oppl 2-3. Forskr 2-1 til 2-3 Forskr 2-1 til 2-3 Oppl 9-5. Oppl 9a- 1. Oppl 9a-2, Oppl 9a-4 til 9a-7. Fvl kap III VI. Forskr kap 12 Oppl 9a-3, Oppl 9a-4 til 9a-7 Oppl 2-9. Forskr kap 12 Oppl 2-10 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

10 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Personale i skolen Brukermedvirknin g, råd og utvalg i skolen Ledelse Kompetansekrav Ansettelse Kompetanseutvikling Opplysningsplikt til barnevern- og sosialtj. Taushetsplikt Elever Foreldre Samarbeidsutvalg Skolemiljøutvalg Elevråd Foreldreråd Rådgivning og skolebibliotek Skolens leder skal ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Undervisningspersonalet har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Den som tilsettes i skolen skal legge fram politiattest. Kommunen tar ansvar for å ha rett og nødvendig kompetanse, og sørger for kompetanseutvikling i samsvar med sentrale føringer. Kommunen og skolen har kompetanseplaner. Personalet på skolen er kjent med at de på eget initiativ kan gi opplysninger til barnevernstjenesten og sosialtjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet elelr at det er andre former for alviorlig omsorgssvikt. Taushetsplikten er gjort kjent for alle ansatte i skolen. Skolen har felles og skriftlig beskrivelse av hvordan elever skal få tilbakemelding og veiledning. Rutiner som sikrer godt samarbeid. Årlige møter mellom skoleeier og foreldreutvalg. Skolen har samarbeidsutvalg sammensatt etter gjeldende lov og forskrift. Skolen har skolemiljøutvalg sammensatt etter gjeldende lov og forskrift. Skolen har elevråd. Det er utarbeidet rutiner for opplæring av elevrådene. Elevråd deltar i drøfting av strategiplan. Skolen har foreldreråd med valgt arbeidsutvalg. Oppæring skjer hver høst. FAU deltar i skolens evalueringsarbeid, revisjon av strategidokument, brukerundersøkelser og læringsresultat. Elevene har tilgang til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Det finnes en samarbeidsavtale med folkebibliotektjenesten. Oppl 9-1 Oppl 10-1, Oppl 2-4. Forskr kap 14 Oppl 10-3 til 10-7, Oppl Oppl Forskr kap 15 Oppl 10-8 Oppl Oppl 15-4 Oppl Fvl 13-13e Oppl 1-2, Oppl 2-3, Oppl 5-4, Oppl 9a-5 Forskr kap. 3, Læreplanverket Oppl 1-2, Oppl 5-4. Forskr kap. 3, særlig 3-2, Læreplanverket Oppl Oppl 11-7, Oppl 2-3, Oppl 9a-6 Oppl 11-1a, Oppl 11.7, Oppl 9a-6 Oppl 11-2, Oppl 11-7, Oppl 9a-5 og 9a-6 Oppl Oppl Oppl 9a-6 Oppl 9-2, Oppl 4A-8. Forskr kap 21, Forskr kap 22 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

11 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Organer og tilleggstjenester knyttet til grunnskolen Rett til tilpasset gratis grunnskoleopplæ ring for voksne Enkeltvedtak iht opplæringsloven forvaltningsloven PPT Samarbeidsavtale om PPT. Oppl 5-6 PPT har egen strategi- og virksomhetsplan. SFO Kommunen har tilbud om SFO for barn på trinn, og for barn med spesielle behov på trinn. Musikk- og kulturskoletilbud Det er laget vedtekter. Oppl 13-6 Skolen har strategi- og virksomhetsplan. Leirskole Oppl 10-3 Rett til grunnskoleopplæring Voksne med rett til opplæring får et tilrettelagt tilbud. Oppl 13-7, Oppl kap 9a. Forskr kap 12 Oppl 4A-1, Oppl 4A- 4, Oppl 4A-11. Fvl kap III - VI Rett til spesialundervisning Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet får spesialundervisning. Oppl 4A-2. Fvl kap III - VI Kompetansekrav til De ansatte har relevant faglig og pedagogisk Oppl 4A-5, Oppl 10-1 personalet kompetanse. Innhold i opplæringen Oppl 4A-6, Oppl 1-3, Oppl 2-3 og Oppl 6-4. Forskr 1-2, Læreplanene Rådgivning Oppl 4A-8 Skyss Oppl 4A-7 Bortvisning Oppl 4A-9 Vurdering Forskr 3-28, Forskr 3-34 Bortvisning Oppl 2-10, Oppl 15-1, Oppl 15-2, Oppl 4A-9 Forskr 3-21 Spesialundervinsing Elever med rett til spesialunderv. Får innvilget denne. PPT har rutiner for sakkyndig vurdering som er kjent. Årsrapporter gjennomgås hvert halvår. Skolen har kartleggingsrutiner for å avdekke behov. Skriv som beskriver saksgangen. IOP i samarbeid med foreldrene. Oppl 5-1, jf 5-3, Oppl 15-1, Oppl Psl 3-6 Senere skolestart Oppl 2-1 tredje ledd Tidligere skolestart Oppl 2-1 tredje ledd Nærskoleprinsippet Oppl 8-1 Fritak for opplæringsplikt og aktiviteter m v Oppl 2-1 fjerde ledd, Oppl 2-3a Permisjon Oppl 2-11 Punktskiftsopplæring Oppl 2-14, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Tegnspråkopplæring Oppl 2-6, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Elevenes fysiske miljø Oppl 9a-2, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Elevenes psykososiale miljø Oppl 9a-3, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Standpunktskarakter Oppl 15-1, Oppl Forskr kap 5 Avgangsprøva/eksamen Oppl 15-1, Oppl Forskr 3-22, Forskr kap 5 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

12 Skyss Vedtak som sier hvem retten gjelder. Elever med særlig farlig skolevei får gratis skyss etter kommunalt vedtak, Skolen lager skysslister. Oppl 7-1, Oppl 15-1, Oppl Psl 3-7 Annet Oppl 15-1 Spesialped. hjelp før Oppl 5-7 opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov får nødvendig hjelp. Barnehageeier gjør enkeltvedtak for barn som får opplæring utenfor barnehagen i kommunen. Annet Forsøksvirksomhet Oppl 1-4 Hjemmeundervisning/elever i frittstående skoler Oppl 2-13, Oppl 14-2, Oppl 3-5, Oppl 3-6. Psl 3-6, jf Oppl 5-6. Psl 3-7, jf Oppl kap 7. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

13 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Rett til gratis,

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Tjeldsund kommune. Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven

Tjeldsund kommune. Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven Tjeldsund kommune Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven Innhold: 1. Hensikt med kvalitetsvurderingssystemet s 3 1.1 Begreper s 3 1.2 Kvalitetssystemet som virkemiddel for utvikling

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven. Overhalla kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven. Overhalla kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Overhalla kommune Vedtatt i Overhalla kommunestyre i sak 2008/442-1 Siste administrative oppdatering: 24.04.09 Innhold: Systemet for

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

SPOR. Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund

SPOR. Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund SPOR Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund 2010-2013 Grunnskolen i Kristiansund Grunnskolen i Kristiansund består av 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Det er om lag 3000 elever i grunnskolen

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune. Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar:

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune. Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar: System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Kvalitet i Oppdalsskolen. April 2009. Fagansvarlig oppvekst

Kvalitet i Oppdalsskolen. April 2009. Fagansvarlig oppvekst Kvalitet i Oppdalsskolen April 2009 Fagansvarlig oppvekst VDPAFOM Kultur for: å lære og å mestre å ta ansvar å vise raushet å skape og å våge å yte og å være utholdende 2 KVA OPPDAKO. BAKG. Med hjemmel

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

Kommunens kvalitetssystem. Opplæringsloven

Kommunens kvalitetssystem. Opplæringsloven Kommunens kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 24.11.2015 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte.

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Et praksiseksempel på hvordan man kan jobbe systematisk med kvalitetsvurdering og dialog som verktøy i utviklingen av skolen. 13-10 Forsvarlig system «Kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formål... 3

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

Systemisk kvalitetsarbeid i Sigdalsskolen. Kari Anita Brendskag

Systemisk kvalitetsarbeid i Sigdalsskolen. Kari Anita Brendskag Systemisk kvalitetsarbeid i Sigdalsskolen Kari Anita Brendskag Sigdal kommune Sigdal kommune Hvordan kan skoleeier arbeide med systemisk kvalitetarbeid i skolene for å sikre elevenes læringsutbytte? Ole

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole

Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole 2012 2013 1. Bakgrunn, ståsted og utfordringer ved vår skole: * Det vises til Opplæringsloven med vurderingsforskriften og Utdanningsdirektoratets nasjonale

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

SPOR. Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund

SPOR. Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund SPOR Styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund 2014-2017 SPOR Forord Styringsdokumentene for grunnskolene og barnehagene, Spor og Småspor, skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune Problemstilling 1: Hvordan utvikle styringsdialogen mellom folkevalgte og skolen? Levanger kommune har et sammenhengende plan- og styringssystem. 4-årig handlingsprogram

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapporten Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune Samling 13. og 14. mai 2013 1 Kvalitetssystem for skole i Levanger Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Barnehageloven Opplæringsloven

Barnehageloven Opplæringsloven Barnehageloven Opplæringsloven Kurs om rettigheter for foreldre/pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne 25.11.09 seniorrådgiver Maiken Messel Rett til barnehageplass for alle Barnehageloven 12 a Barn

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE

TEMAPLAN SKOLE TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/6410-12 RÅDMANNENS

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Oslo kommune FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Torsdag 19. oktober, Oslo VO Helsfyr Petter Hagen, områdedirektør 184 undervisningssteder 143 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen 1 Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen Utgangspunkt for arbeidet Politisk vedtatte mål/planer for videreutvikling av kvalitet i barnehagen og grunnskolen Statlig vedtatte mål/planer/føringer fra statlig

Detaljer

.den gode skole i Strand! Plan for kvalitetssikring. Forsvarlig system ved Ryfylke læringssenter...sammen om læring, utvikling og trivsel!

.den gode skole i Strand! Plan for kvalitetssikring. Forsvarlig system ved Ryfylke læringssenter...sammen om læring, utvikling og trivsel! .den gode skole i Strand! Plan for kvalitetssikring. Forsvarlig system ved Ryfylke læringssenter...sammen om læring, utvikling og trivsel! 1 Opplæringslova 13-10. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN Vedtatt av Kommunestyret 29.11.2012 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet...

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Vurderingsarbeid i skolen - Nasjonale føringer retter stadig større fokus mot elevenes læringsutbytte. - Skoler har fokus på ulike former for vurderingspraksis

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

vite om opplæringsloven? Foreldrekonferansen 2013

vite om opplæringsloven? Foreldrekonferansen 2013 Hva trenger du som forelder å vite om opplæringsloven? Foreldrekonferansen 2013 Kjersti Botnan Larsen Lovgrunnlag Offentlig grunnskole og videregående opplæring er regulert i opplæringsloven med forskrifter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Hva er formålet med skolemiljøutvalget? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring i Fredrikstad Fredrikstad kommune 9/3-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2017/2018 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Skolemiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10

FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.02.2009 2009/511-3093/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Toril Askestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 10.03.2009 FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole. TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole. TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir

Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir-4-2014 I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer