Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen"

Transkript

1 Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt. Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. Beiarn - Fauske Gildeskål Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold RKK Indre Salten Boks 394, 8201 Fauske, Tlf.: , Faks: , E-post: Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

2 Kvalitetsvurderingssystemet Kvalitetsvurderingssystemet har 4 hoveddeler 1. Systemets strategiske rolle Side 3 2. Verktøy i arbeidet Side 5 3. Kvalitetssystemet og opplæringsloven Side 7 4. Vedlegg Side 13 Hensikt Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte elev. Kvalitetsvurderingssystemet skal i tillegg: Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt. Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. Noen sammenhenger: Internasjonalt EU-politikkens konsekvenser for utdanningssystemet: Krav om å større åpenhet og ansvar(accountability) for utdanningsinstit. Krav om synlige og sammenliknbare resultater utvikling av indikatorer Nasjonale kvalitetsvurderingssystemer Kompetanse skal være overførbar Sertifisering for eksempel at det formelle utdanningssystemet godkjenner realkompetanse og studiekompetanse Økte krav om anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av landegrenser Nasjonalt nivå Vurdering som grunnlag for politikkutforming gjennom Nasjonale prøver Tilsyn Forskning og evaluering Internasjonale studier Statistikk Nasjonale satsingsområder Kommunalt nivå Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom Virksomhetsbasert vurdering Tilsyn Brukerundersøkelser Karakterstatistikker Nasjonale prøver og kartleggingsmateriell Planer for særskilte satsingsområder Skolenivå Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom: Kompetanseplan for ansatte Ståstedsanalyser Brukerundersøkelser Hvor god er vår skole Lokale læreplaner Virksomhetsplan for den enkelte skole Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

3 1. Systemets strategiske rolle Begreper: Kommunens kvalitetsvurderingssystem for skolene med skolebaserte vurdering og vurderingssystem på kommunalt nivå er å forstå som interne vurderingssystemer. Dette innebærer at det er skolen/ kommunen selv som står for vurderingsarbeidet, men at eksterne ressurser blir brukt som en del av grunnlaget for vurderingene. Denne begrepsforståelsen er i samsvar med Opplæringsloven. Det skilles mellom den skolebaserte vurderingen og det system skoleeier skal ha i egen kommune. Disse to systemene må sees i sammenheng dersom det skal oppnås helhet og sammenheng i vurderingsarbeidet. Et kvalitetsvurderingssystem: Begrunnelser for et kvalitetssystem: Etter opplæringsloven har skoleeier ansvar for kvalitetsutviklingen. I 2-1 i forskrift til opplæringsloven står det at skoler og lærebedrifter jevnlig skal vurdere hvordan organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Vurderingsarbeidet skal være systematisk og være en integrert del av planstrukturen i kommunen og i skolene. På den enkelte skole vil både elever og foreldre, personale og ledelse og samarbeidspartnere utenfor skolen delta i vurderingsarbeidet. Hovedelementer i et kvalitetsvurderingssystem (se også vedlegg) Systemet må inneholde 4 hovedelementer som beskrevet under. I vedlegget er disse mer konkretisert. 1. Oversikt styringsdokumenter. Organisering og myndighetsfordeling. 2. Kompetansekrav. Informasjonskanaler. Rapporteringsrutiner. 3. Ledelse og resultatoppfølgingssystem. 4. Risikovurdering og avvikskontroll. Vurderingskultur. Roller og utfordringer: Den gode kommune og skoleeier: Har politisk engasjement og kompetanse på skole. Følger opp nasjonal utdanningspolitikk og sikrer skolelederne og lærerne profesjonelt handlingsrom. Gjennomfører skolebasert vurdering og fastsetter utviklingsmål. Legger til rette for planmessig kompetanseutvikling og sikrer godt lederskap. Tar ansvar for å sikre skolene gode økonomiske rammevilkår. Sørger for skolebygg, fysisk utemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsplasser med god kvalitet for elever og ansatte. Utfordringer for kommunen som skoleeier og arbeidsgiver: Vedta utviklingsmål for skolene og dokumentere kvalitet og elevresultater. Skape skolene til sentrale arenaer for utvikling av gode lokalsamfunn Utvikle godt lederskap som kan lede og utvikle en moderne kunnskapsorganisasjon Ansvarsomfang, 13-10: Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeier for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, under dette å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles. Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeieren for privat skole etter 2-12 skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole etter 2-12 skal ha et forsvarlig system for å Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

4 følgje opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i Kap. 2 i Forskriften. Lokale styringsdokumenter og ansvarsfordeling Styringsdokument Ansvarlig for etablering av dokumentet Ansvar for oppfølging Kommunenivå Virksomhetsplan for OSS Skoleeier Skoleeier Kommuneplan Rådmann/ kommunestyre Skoleeier Plan for miljørettet helsevern for barn og unge Skoleeier/ rektor Rektor Planer for særskilte satsingsområder Skoleeier Rektor Kompetanseplan for ansatte Skoleeier/ RKK Skoleeier Økonomiplan/ budsjett Rådmann/ kommunestyre Skoleeier Skolenivå Kompetanseplan for ansatte Skoleeier/ RKK Rektor Lokale læreplaner Skoleeier/ rektor Rektor Aktivitetsplan for den enkelte avdeling Rektor Rektor Kvalitetsvurderingssystemet som virkemiddel for utvikling: Helhet og sammenheng Kartlegging og vurdering har bare verdi hvis det brukes som redskaper for å planlegge å gjennomføre tiltak som forbedrer den enkelte elevs opplæring. Gode systemer for gjennomføring av tiltak og evaluering av disse er derfor like viktige som vurderingsarbeidet. Kommunen må sørge for at den enkelte skole har de nødvendige verktøy og systemer for å skaffe relevant kunnskap om virksomheten, gi informasjon til brukerne om tilstand og status, og gi informasjon om den enkelte virksomhets resultater i forhold til barnas læring og utvikling. Figuren til høyre illustrerer hovedfasene i kvalitetsarbeidet og at det er viktig å se prosessene på kommunenivå og skolenivå i en sammenheng. I prosessen er tidsperiodene viktige. De ulike arbeidsfasene er ikke naturlig sammenfallende når det gjelder stat, kommune og skole. En skolevurderingsmodell Figuren til høyre er en modell for skolevurdering utarbeidet av KS Utdanning. Denne må sees i sammenheng med forbedringshjulet over. Skolens egenvurdering må se sammenhengen mellom skolens struktur/ organisering og elevenes læringsutbytte. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

5 2. Verktøy i arbeidet Kvalitetsarbeidet baserer seg på 4 hovedaktiviteter: 1. Skolebasert vurdering. 2. Elevundersøkelser vurdering av læringsmiljøet. 3. Nasjonale prøver/ kartlegginger vurdering av læringsutbyttet. 4. Ståstedsanalyser å innhente og strukturere informasjon. 5. Sjekkliste for opplæringsloven. 1. Skolebasert vurdering - Hvor god er vår skole Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. Det skiftes mellom felles vurderingsområde for alle avdelingene og at avdelingene velger egne tema. Resultatene fra den skolebaserte vurderingen drøftes internt på avdelingene og i møte med elever og foresatte. Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle avdelingene blir samlet, fulgt opp og presentert på en måte som legg til rette for drøftinger på ulike nivå. Det er utarbeidet et eget hefte for dette arbeidet. ( Hvor god er vår skole ) Formålet med dette heftet er å hjelpe med å evaluere kvaliteten på undervisningen i skolen. Tre grunnleggende spørsmål ligger ved kjernen av evalueringsprosessen: Hvor god er vi egentlig? Hvordan vet vi det? Hva gjør vi nå? Heftet er i 3 deler Del 1 ser på selvevaluering steg for steg ved å bruke de tre grunnleggende spørsmålene, drøfter hvordan skolens selvevaluering og ekstern evaluering utfyller hverandre og beskriver hvordan kvalitetsindikatorer blir brukt innenfor skoleevaluering og i planlegging. Del 2 er praktisk veiledning og case- studier omkring bruk av kvalitetsindikatorer i selvevaluering. Del 3 inneholder kvalitetsindikatorene. 2. Elevundersøkelser vurdering av læringsmiljøet Alle skoleavdelinger med aktuelle trinn gjennomfører Elevundersøkelsen Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle avdelingene blir samlet, fulgt opp og presentert slik at det legger til rette for drøftinger på ulike nivå. Resultat fra Elevundersøkelsen bør drøftes internt på hver avdeling, i møte med elever og føresatte, i møter mellom avdelinger, i møter mellom avdeling og skoleeier og i politisk utvalg. 3. Nasjonale prøver/ kartlegginger vurdering av læringsutbyttet Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører følgjende vurdering av elevenes læringsutbytte: Nasjonale prøver. Kartleggingsprøver barnetrinnet, karakter- og læringsstøttende prøver ungdomstrinnet og andre målinger av læringsutbytte etter behov. Karakterer for eksamen og standpunkt 10. årstrinn. Resultat fra Elevundersøkelsen bør drøftes internt på hver skoleavdeling, i møte med elever og føresatte, i møter mellom avdelinger, i møter mellom avdelinger og skoleeier og i politisk utvalg. 4. Ståstedsanalyser å innhente og strukturere informasjon Ståstedsanalyse av skoleavdelingen foretas årlig. Ståstedsanalysen skal først og fremst brukes til å gi fart og retning til skolens utviklingsarbeid, ved at valg av hovedutfordringer er underbygd og forankret internt og mot skoleeier. Erfaringsmessig er det vanskelig og tidkrevende for et kollegium å bli enige om en beskrivelse av nåsituasjonen uten noen form for hjelpemidler eller verktøy. Ståstedsanalysen kan brukes til å støtte felles diskusjoner, samt til å innhente og strukturere informasjon. 5. Sjekkliste for opplæringsloven Være et funksjonelt verktøy som skal sikre at opplæringsloven følges. Inneholde en konkret opplisting av lovkrav med event. henvisning til forskrift. Beskrive konkrete arbeidsoppgaver for sjekking av lovkravet med ansvarsbeskrivelser og tidsangivelser. Beskrive av oppfølgingsplan i forhold til forbedring av praksis, med tidsangivelser og beskrivelse av ansvar. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

6 3. Aktivitetskalender for arbeidet Hva Innsamling og oppfølging av resultat må skje på skoleeiernivå da dette omfatter flere skoler. Drøfting av resultatet på skolene skjer straks resultatet og presentasjoner er tilgjengelig. Drøfting mellom skoler av resultatet fra alle prøver og undersøkelser skjer en gang pr. år i ledermøte. Drøfting på politisk nivå av resultat skjer en gang pr. år i forbindelse med behandling av årsmeldingen. Hvem S = Skoleeier R = Rektor August - september Oktober - desember Januar - mars April - juni Skolebasert vurdering Hvor god er vår skole 1. Valg av vurderingsområde S/R 2. Gjennomføre skolebasert vurdering for skolen R 3. Analyse/ refleksjon R 4. Melding til skoleeier R 5. Drøfting på rektormøte S 6. Framtidige prioriteringer av tiltak S/R Elevundersøkelser 7. Følgje opp avvik frå sjekklista for lovgivning S/R 8. Evaluere systemet for kvalitetsvurdering/ event. revisjon S 9. Gjennomføre elevundersøkelsen R Samle inn og analysere resultat fra elevundersøkelsen S Drøfte resultatene fra Elevundersøkelsen på skolen (lærer/ elever/ foresatte) R 10. Tilbakemeld. til pol. nivå om gjennomf. kvalitetsvurd. etter oppl.lova 13-10, i årsmeldinga S Innsamling og oppfølging av resultat frå skolebasert vurdering S Drøfting av resultat for skolebasert vurdering på skolen (elever /lærere/ føresatte) S Drøfte res. av vurd., læringsmiljø og læringsutb. i rektormøte, nettverksmøte og medarb.samt. S 11. Gå gjennom sjekklista for lovinnfriing S/R 12. Elevsamtaler, foreldresamtaler R 13. Informasjon om rutinene for sakkyndig vurdering R 14. Kommunale forskrifter og reglement for skolen drøftes i rådsorganene S/R Nasjonale prøver/ kartlegginger 15. Gjennomføre de nasjonale prøver som er bestemt R 16. Gjennomføre kartleggingsprøver på 2. og?? årstrinn R Samle og analysere resultat fra kartleggingsprøvene S Drøfte resultat frå kartleggingsprøvene på skolen (lærere/ elever/ foresatte) R 17. Karakter og læringsstøttede prøver på 8. årstrinn R Samle/ analysere res. frå karakter og læringsst. prøver, 8. trinn S Drøfte resultat frå karakter- og læringsst. prøver, 8. trinn R 18. Karakter og læringsstøttede prøver på 10. årstrinn R Samle/ analysere res. frå karakter og læringsst. prøver, 10. trinn S Drøfte resultat frå karakter- og læringsst. prøver, 10. trinn R 19. Analysere karakterstatistikk (fra nettside) S Drøfte karakterstatistikk på ungdomsskolen (lærere/ elever/ føresette) R 20. Gjennomføre skriftlig eksamen R Samle inn og gjennomgå resultat frå nasjonale prøver. S Drøfte resultatene fra nasjonale prøver på skolene (lærere/ elever/ foresatte). R 21. Gjennomføre muntlig eksamen R Ståstedsanalyser 22. Gjennomføre ståstedsanalyse for skolen hvert 2. år Analyse/ refleksjon Melding til skoleeier Drøfting på rektormøte Framtidige prioriteringer av tiltak Sjekkliste for Opplæringsloven Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

7 23. Gjennomgang av fokus for gjeldende skoleår. S/R 24. Beskrive datainnhenting og analysefasen (deltakelse etc.) S/R 25. Gjennomgang av resultatene. Vurdering og konsekvenser. S/R 3. Kvalitetssystemet og opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig alder, får grunnskoleopplæring Rett til gratis offentlig opplæring Omfanget av opplæringen i tid Nærskoleprinsippet Rett til skyss og innlosjering Permisjon Forsøksvirksomhet Kommunen har personale med skolefaglig kompetanse tilsatt i kommuneadm. Kommunen har rutiner for å sikre at alle som bor i kommunen får innfridd retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har rutiner for å registrere alle barn i skolepliktig alder og for oppfølging av barn som event. ikke møter til undervisning. Ingen egenbetaling av foresatte for aktiviteter i skolens regi. Opplæringen er i samsvar med fag- og timefordelig. Jfr. Nasjonal forskrift. Vedtat fag- og timefordelingsplan på skolen. Skoleruta samordnes og offentliggjøres. Det er vedtatt forskrift i kommunen om hvilken skole elevene sokner til og det finnes rutiner for å vurdere søknader om avvik fra dette. Elever som oppfyller kommunalt vedtak om gratis skyss, får dette. Funksjonshemmede og midlertidig skaffe elever får gratis skyss og reisefølge/ tilsyn ved ventetid uavhengig av lengden på skoleveien. Barn under opplæringspliktig alder soom har rett til spesialpedagogisk hjelp får gratis skyss etter særskilt vurdering. Skolen har rutiner for vurdering av søknader om permisjon fra undervisningen. Skolen sender ut svar. Skolen er gjort kjent med muligheten for tidsavgrenset pedsgogiske og organisatoriske forsøk. Oppl. 2-1, Oppl. 13-1, Oppl 2-13 og Oppl Fvl kap III, Fvl kap VI, Forskr kap 18 Oppl Oppl 2-2, Forskr 1-4 til 1-7, Læreplanverket Oppl. 8-1 Oppl 7-1, 7-3 til 7-6, Fvl kap III til VI Oppl 2-11 Oppl 1-4 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

8 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring mv Innhold i opplæringen Tilpasset opplæring for alle Retten til spesialundervisning Kommunen har føringer for skolens virksomhetsplan. Lokale læreplaner. Halvårsplaner for alle trinn. Rutiner for elevsamtaler. Gjennomfører elevundersøkelsen. Kommunal handlingsplan med uttrykt elev- og læringssyn. Spesialpedagogisk plan. Skolen har fagplaner og konkrete arbeidsplaner for elevene.. Elever med rett til spesialunderv. Får innvilget denne. PPT har rutiner for sakkyndig vurdering som er kjent. Årsrapporter gjennomgås hvert halvår. Skolen har kartleggingsrutiner for å avdekke behov. Skriv som beskriver saksgangen. IOP i samarbeid med foreldrene. Oppl 2-3, Oppl 2-3a og Oppl 2-4. Forskr 1-1, Forskr 1-8 og Forskr 1-9, Forskr Læreplanverket Oppl 1-2, Oppl 2-3 til 2-8, Oppl 2-14 Læreplanverket Oppl kap 5 Samiskopplæring og finskopplæring Oppl 6-2, Oppl 6-4 Forskr kap 7 Målformer Kommunen har forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmålet på skolen. Oppl 2-5 Forskr kap 9, Forskr kap 17 Språk Tegnspråk Punktskrift Læremidler og utstyr Organisering i grupper og krav om kontaktlærer Rutiner for vurdering av behovet for mordmålsopplæring. PPT følger opp i samarbeid med skolen. Skolen vurderer om eleven har rett etter loven. PPT har en avtalt oppfølging i samarbeid med skolen Blinde og svaksynte blir informert om, og får oppfult sine særsklte retter. Skolen har tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Inventarlister ajourføres. Skolen har læremidler som er i samsvar med læreboknormalen. Elevene er organisert i pedagogisk, trygge og forsvarlige grupper og hver elev er knyttet til en kontaktlærer. Oppl 2-7, Oppl 2-8 Oppl 2-6 Oppl 2-14 Oppl 9-3, Oppl 9-4. Forskr kap 17 Oppl 8-2 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

9 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering i skolen Elevenes skolemiljø Elevvurdering Skolebasert vurdering Kvalitetsutvikling Det fysiske miljøet Det psykososiale miljøet Ordensreglement Bortvisning Skolen har faste rutiner for elevvurdering, elevsamtaler og foreldresamtaler. Skolen vurderer årlig i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medverker til å nå målene i læreplanen. Kommunen har system for å innhente opplysninger om tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. Kommunen har system for gjennomføring av nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomført og fulgt opp. Kommunen har rutiner for å vurdere elevenes fysiske miljø, behandle klager og iverksetting av tiltak. Vernerunder. Skolen har hensiktsmessige anlegg. Kommunen har en forebyggende plan for rusarbeid. Alkohol er ikke tillatt ved noen av skolene i kommunen. Kommunen har rutiner for å vurdere elevenes psykososiale miljø, behandle eventuelle klager og sette i gang nødvendige tiltak. Utarbeidet mobbeplan som rulleres.. Gjennomfører elevundersøkelsene. Skolen har et godkjent ordensreglement som er drøftet i rådsorganene og som det er informert om. Plan for sosial kompetanse. Skriftlige rutiner ved brudd på regler. Skolen har skriftliggjort begrunnelsene for bortvisning for kortere eller lengre perioder. Det er laget rutiner for rådføring med eleven og orientering til foreldre. Oppl 2-3. Forskr 2-3 og Forskr 2-4, Forskr kap 3 Oppl 2-3. Forskr 2-1 til 2-3 Forskr 2-1 til 2-3 Oppl 9-5. Oppl 9a- 1. Oppl 9a-2, Oppl 9a-4 til 9a-7. Fvl kap III VI. Forskr kap 12 Oppl 9a-3, Oppl 9a-4 til 9a-7 Oppl 2-9. Forskr kap 12 Oppl 2-10 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

10 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Personale i skolen Brukermedvirknin g, råd og utvalg i skolen Ledelse Kompetansekrav Ansettelse Kompetanseutvikling Opplysningsplikt til barnevern- og sosialtj. Taushetsplikt Elever Foreldre Samarbeidsutvalg Skolemiljøutvalg Elevråd Foreldreråd Rådgivning og skolebibliotek Skolens leder skal ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Undervisningspersonalet har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Den som tilsettes i skolen skal legge fram politiattest. Kommunen tar ansvar for å ha rett og nødvendig kompetanse, og sørger for kompetanseutvikling i samsvar med sentrale føringer. Kommunen og skolen har kompetanseplaner. Personalet på skolen er kjent med at de på eget initiativ kan gi opplysninger til barnevernstjenesten og sosialtjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet elelr at det er andre former for alviorlig omsorgssvikt. Taushetsplikten er gjort kjent for alle ansatte i skolen. Skolen har felles og skriftlig beskrivelse av hvordan elever skal få tilbakemelding og veiledning. Rutiner som sikrer godt samarbeid. Årlige møter mellom skoleeier og foreldreutvalg. Skolen har samarbeidsutvalg sammensatt etter gjeldende lov og forskrift. Skolen har skolemiljøutvalg sammensatt etter gjeldende lov og forskrift. Skolen har elevråd. Det er utarbeidet rutiner for opplæring av elevrådene. Elevråd deltar i drøfting av strategiplan. Skolen har foreldreråd med valgt arbeidsutvalg. Oppæring skjer hver høst. FAU deltar i skolens evalueringsarbeid, revisjon av strategidokument, brukerundersøkelser og læringsresultat. Elevene har tilgang til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Det finnes en samarbeidsavtale med folkebibliotektjenesten. Oppl 9-1 Oppl 10-1, Oppl 2-4. Forskr kap 14 Oppl 10-3 til 10-7, Oppl Oppl Forskr kap 15 Oppl 10-8 Oppl Oppl 15-4 Oppl Fvl 13-13e Oppl 1-2, Oppl 2-3, Oppl 5-4, Oppl 9a-5 Forskr kap. 3, Læreplanverket Oppl 1-2, Oppl 5-4. Forskr kap. 3, særlig 3-2, Læreplanverket Oppl Oppl 11-7, Oppl 2-3, Oppl 9a-6 Oppl 11-1a, Oppl 11.7, Oppl 9a-6 Oppl 11-2, Oppl 11-7, Oppl 9a-5 og 9a-6 Oppl Oppl Oppl 9a-6 Oppl 9-2, Oppl 4A-8. Forskr kap 21, Forskr kap 22 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

11 Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Organer og tilleggstjenester knyttet til grunnskolen Rett til tilpasset gratis grunnskoleopplæ ring for voksne Enkeltvedtak iht opplæringsloven forvaltningsloven PPT Samarbeidsavtale om PPT. Oppl 5-6 PPT har egen strategi- og virksomhetsplan. SFO Kommunen har tilbud om SFO for barn på trinn, og for barn med spesielle behov på trinn. Musikk- og kulturskoletilbud Det er laget vedtekter. Oppl 13-6 Skolen har strategi- og virksomhetsplan. Leirskole Oppl 10-3 Rett til grunnskoleopplæring Voksne med rett til opplæring får et tilrettelagt tilbud. Oppl 13-7, Oppl kap 9a. Forskr kap 12 Oppl 4A-1, Oppl 4A- 4, Oppl 4A-11. Fvl kap III - VI Rett til spesialundervisning Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet får spesialundervisning. Oppl 4A-2. Fvl kap III - VI Kompetansekrav til De ansatte har relevant faglig og pedagogisk Oppl 4A-5, Oppl 10-1 personalet kompetanse. Innhold i opplæringen Oppl 4A-6, Oppl 1-3, Oppl 2-3 og Oppl 6-4. Forskr 1-2, Læreplanene Rådgivning Oppl 4A-8 Skyss Oppl 4A-7 Bortvisning Oppl 4A-9 Vurdering Forskr 3-28, Forskr 3-34 Bortvisning Oppl 2-10, Oppl 15-1, Oppl 15-2, Oppl 4A-9 Forskr 3-21 Spesialundervinsing Elever med rett til spesialunderv. Får innvilget denne. PPT har rutiner for sakkyndig vurdering som er kjent. Årsrapporter gjennomgås hvert halvår. Skolen har kartleggingsrutiner for å avdekke behov. Skriv som beskriver saksgangen. IOP i samarbeid med foreldrene. Oppl 5-1, jf 5-3, Oppl 15-1, Oppl Psl 3-6 Senere skolestart Oppl 2-1 tredje ledd Tidligere skolestart Oppl 2-1 tredje ledd Nærskoleprinsippet Oppl 8-1 Fritak for opplæringsplikt og aktiviteter m v Oppl 2-1 fjerde ledd, Oppl 2-3a Permisjon Oppl 2-11 Punktskiftsopplæring Oppl 2-14, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Tegnspråkopplæring Oppl 2-6, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Elevenes fysiske miljø Oppl 9a-2, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Elevenes psykososiale miljø Oppl 9a-3, Oppl 15-1, Oppl 15-2 Standpunktskarakter Oppl 15-1, Oppl Forskr kap 5 Avgangsprøva/eksamen Oppl 15-1, Oppl Forskr 3-22, Forskr kap 5 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

12 Skyss Vedtak som sier hvem retten gjelder. Elever med særlig farlig skolevei får gratis skyss etter kommunalt vedtak, Skolen lager skysslister. Oppl 7-1, Oppl 15-1, Oppl Psl 3-7 Annet Oppl 15-1 Spesialped. hjelp før Oppl 5-7 opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov får nødvendig hjelp. Barnehageeier gjør enkeltvedtak for barn som får opplæring utenfor barnehagen i kommunen. Annet Forsøksvirksomhet Oppl 1-4 Hjemmeundervisning/elever i frittstående skoler Oppl 2-13, Oppl 14-2, Oppl 3-5, Oppl 3-6. Psl 3-6, jf Oppl 5-6. Psl 3-7, jf Oppl kap 7. Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

13 Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf:

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer