Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen"

Transkript

1 1 Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen Utgangspunkt for arbeidet Politisk vedtatte mål/planer for videreutvikling av kvalitet i barnehagen og grunnskolen Statlig vedtatte mål/planer/føringer fra statlig hold vedr. barnehage og skole (Departement/Stortinget/Fylkesmannen) Lokale politiske mål, bl.a. Kommuneplanen, Økonomiplanen og Årsbudsjettet. Skolens egne mål. Vedtatte økonomiske rammer. Ev. annet. Pedagogisk plattform og Handlingsplan Det er vedtatt Pedagogisk plattform for grunnskolen, jfr. sak 0035/03 i Hovedutvalget for omsorg, kultur og oppvekst. Satsingsområder Basert på de politiske prioriterte hovedområdene, ble det alt fra 2004 vedtatt å sette fokus på gjennomgående områder i barnehage og skole, jfr. sak 032/04 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: Lesing og språk Matematikk/regning Sosial kompetanse, læringsmiljø, arbeid mot mobbing, vold og rasisme. I Handlingsplan for grunnskolen for , sak 35/05 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur, er hovedmålet: Skolens drift skal gjenspeile Kunnskapløftes intensjoner og bestemmelser Tiltak: o Systematisk arbeid med de ulike sider ved Kunnskapsløftet for å sikre felles forståelse og konsekvenser for praksis. o Skolebasert vurdering er sentralt. Hovedmålet fremover blir at resultatene forbedres på alle områder mht læringsresultater. Videre skal skolene arbeide med områder som er definert i Strategiske planer og Kunnskapsløftet og kvalitetssikring av arbeidet, jmf. Opplæringsloven 13-10

2 2 Opplæringsloven 1-2 femte ledd Formålet med opplæringa Opplæringa skal tilpassast evnene og førestnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarlig system for vurdering av om krava i Opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarlig system for å følgje opp resultata fra desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Forskrifter til Opplæringsloven 2-1 Verksemd basert vurdering Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Den enkelte skolen/lærebedrifta skal ha eit system som sikrar at opplæringa blir planlagd, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven/lærlingen / lærekandidaten. Elevane/lærlingane/lærekandidatane skal få ei innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i arbeidet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen Kommunen og fylkeskommunen skal medvirke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysninger som trengst for å vurdere tilstanden innanfor opplæringa. Læringsplakaten Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser/kriterier som kjennetegner en god skole.

3 3 I følge Læringsplakaten skal skolen: 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. 2. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tnking. 4. Stimulere elevene i deres i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljø fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Læringsplakaten skal fylle flere funksjoner. Den skal være et forpliktende grunnlag for lærestedenes arbeid med opplæringen. Den skal være et utgangspunkt for analyse og videreutvikling av skoler som lærende organisasjoner. Slik kan den være et godt grunnlag for arbeidet med skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling både for skoleeier, skoleledelse og lærere. Læringsplakatens grunnleggende forpliktelser vil være et godt utgangspunkt for vurdering av kvaliteten på grunnopplæringen og for eventuelle nasjonale utviklingstiltak. Operasjonalisering av Læringsplakaten Læringsplakaten er forpliktende og et godt grunnlag for analyse og videreutvikling av skoler som lærende organisasjoner (redskaper og arenaer). Hovedområder for vurdering Med utgangspunkt i tilgjengelige verktøy og Kultur for læring og Læringsplakaten tenker en seg følgende data pr skole og for kommunen samlet: Bakgrunnsdata Antall årsverk spesifisert på ledelse pedagogisk personalet annet personale for skole - sfo. Antall barn fordelt på alder/klasse/gruppe i skole, sfo Strukturkvalitet Gjennomsnittskostnader pr. elev, hentet fra kommuneregnskapet, brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon av grunnskolen, lokaler og skyss.

4 4 Gjennomsnittskostnad pr elev kan variere mye, bl.a. pga: Mange elever med tilleggsressurser Mange elever fra språklige minoriteter Ulik utnyttelse av personalressursene Høyt/lavt elevtall i klassene/gruppene Ulikt lønnsnivå blant lærerne Variasjon i de bygningsmessige kostnadene Årstimer er antall undervisningstimer gitt av lærere ved en skole i løpet av ett skoleår. Spesialundervisning: Elever/barn med rett til særskilte opplæringsbehov har rett til spesialundervisning i følge Opplæringsloven 5-3. Spesialundervisning krever enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. For elever som får spesialundervisning skal det utarbeides individuell opplæringsplan, jfr. Opplæringsloven 5-5. Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter er enten tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk for elever fra språklige minoriteter (norsk 2) som er et eget fag i lærerplanverket eller en kombinasjon av disse. Norsk 2 krever enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring er opplæring til elever fra språklige minoriteter. Delingstimer er lærertimer til opplæring utover det som er nødvendig for å undervise det vedtatte minstetimetall som gjelder for skolen og som ikke gjelder spesialundervisning etter enkeltvedtak. Resultatkvalitet Karakterstatistikk for karakterer 10. klassetrinn hentes fra Ekstens (skoleadministrativt system) og er for avslutning av skoleåret. I offentliggjøringen av karakterstatistikk offentliggjøres gjennomsnittlige karakterer når antall elever i et fag er 10 eller flere. Aktuelle fag for publisering av karakterer for avgangselever (10. årstrinn): Alle eksamenskarakterer Standpunktkarakterer i skriftlig og muntlig norsk (førstespråk, andrespråk), skriftlig matematikk og engelsk samt naturfag. Prosesskvalitet Kartlegging av leseferdigheter på 2., 5. og 9. trinn. Dette gir den enkelte skole mulighet til å følge utviklingen til en avgrenset gruppe elever. Kartleggingsprøvene skal være til hjelp for den enkelte skole i arbeidet med tilrettelegging for god lesekompetanse. Hensikten med kartleggingsprøvene er å skille ut de elevene som trenger spesiell oppfølging. Læringssenterets kartleggingsmateriell benyttes. Begrepet kritisk grense er knyttet til den gruppe elever som i standardiseringen ev leseprøvene hadde de % svakeste resultatene på en eller flere av delprøvene.

5 5 Kartleggingsprøver i matematikk på 3. og 9. trinn. Hensikten er den samme som for kartleggingsprøvene i leseferdigheter, se ovenfor. Publisering av kartleggingsprøvene vil bli gjort når antall elever er 10 eller flere. Dette er i tråd med UFD s utredning, oktober 2003, Vurdering av elevers personvern i tilknytning til skoleporten.no. Tall med (+) viser positiv utvikling i lese- eller matematikkferdigheter. Tall med (-) viser negativ utvikling. Kartleggingsprøvene presenteres på skolenivå og kommunenivå. Brukerundersøkelse (Foreldreundersøkelsen) ble gjennomført våren 2004 og er et viktig redskap for utvikling av kvalitet i Ringerikskolen og Ringeriksbarnehagen. Resultatene fra brukerundersøkelsen presenteres på skolenivå på følgende områder: Mobbing Opplæringen Læringsmiljø Skoleanlegg Fra høsten 2005 er brukerundersøkelser for foreldre en del av Elevundersøkelsen. Dette brukes i grunnskolen istedenfor kommunens opplegg. Elevundersøkelsen gjennomføres på 7. og 10. trinn som en nasjonal kartlegging og offentliggjøres på Dette er et nyttig redskap for skolene i deres arbeid med mobbing, trivsel, motivasjon, elevenes medvirkning og medbestemmelse. Nasjonale prøver utarbeides sentralt og gjennomføres på 5. og 8. trinn. Prøvene offentliggjøres på skoleporten.no. Prøvene vil bli et godt redskap i utviklingen på den enkelte skole, i kommunen og nasjonalt. Medarbeiderundersøkelsen ligger på og brukes utarbeides sentralt og kan benyttes på alle skoler. Kort oppsummert handler det om at slik gjør vi det hos oss. Kvalitetsarbeid i grunnskolen i Ringerike kommune Læring/utvikling: Systematisk arbeid dokumentasjon, jfr. bl.a. Læringsplakaten og Opplæringsloven 13-5 Rektor må ha en dokumentasjon og strategi for oppfølging av den enkelte elev og gruppas / trinnet som er lærers ansvar i det daglige. Likeledes må leder ha et verktøy for at det foreligger skriftlig dokumentasjon omkring enkeltresultater og utvikling, eks.v. resultater fra karetleggingsmateriell, individuelle planer, mappemetodikk, elevsamtaler. Det må også foreligge et system for samarbeid med foreldrene omkring gruppas/klassens

6 6 utvikling og den enkelte elevs utvikling som grunnlag for tema på foreldremøter og foreldrekonferanser. Gruppas/klassens utvikling må være hovedtema i medarbeidersamtaler mellom rektor og medarbeiderne. Tilsvarende må skolens utvikling være hovedtema i medarbeidersamtale mellom re-leder og rektor / rådmannen og re-leder. På nettstedet vil du kunne finne verktøy og hjelpemidler i arbeidet. Årshjul Innen 31. januar Årsmelding leveres fra skolene, eks.v.: Skolens vurdering av resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver, Elevinspektørene, brukerundersøkelser, bruk av TRAS og ev. annet. Strategi for oppfølging av resultater: konkret hva blir viktig å prioritere videre. Vurdering av arbeidet med dokumentasjon av resultater og oppfølging i forhold til tilpasset opplæring. Vurdering av samarbeidet skole hjem lokalmiljø. Skolen som lærende organisasjon. Kartleggingsprøvene i lesing for 5. og 9. trinn registreres i IKT-systemet. Februar Kartleggingsprøver i lesing (LS-prøven) for 2. trinn, del 1 gjennomføres. Mars Samling for alle RE-ledere, styrere og rektorer for) klargjøring av føringer og vurderingsområder for neste skoleår: Sentrale føringer skal politisk behandles og fortrinnsvis gjelde for flere år. For 2006 synes følgende å være aktuelt å : > Sikre systemer i den enkelte skole for analyse av resultater som grunnlag for prioriteringer og tiltak både for enkeltelever, klasser, skolen og kommunen. > Ta i bruk og utvikle metoder for dokumentasjon og oppfølging av elever, klasser og skoler hvor også foreldre er involvert og ansvarliggjort. > Videreføre lesing, matematikk og sosial kompetanse i barnehagene og skolene. > Annet knyttet til Kunnskapsløftet. > Kompetansetiltak i hht plan. Innen 1. mai Gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, obligatorisk. Gjennomføre Elevunderssokelsen for andre trinn, frivillig. Gjennomføre Foreldreundersøkelsen, obligatorisk. Gjennomføre Medarbeiderundersøkelsen, obligatorisk. Alle undersøkelsene kan gjennomføres elektronisk og finnes på nettstedet:

7 7 Innen 1. mai Årlig tiltaksplan m/beskrivelse av kommunenivåets tiltak sendes skolene. Mai Kartleggingsprøver i lesing (LS-prøven) for 2. trinn, del 2 gjennomføres. Våren Alle skoler får besøk i løpet av en 2 3 års periode. Dialogmøte. Skolebesøket vil ha fokus på utviklings- og vurderingsområder relatert til handlings-, tiltaks- og vurderingsplanen. Fokus rettes mot elevenes læringsmiljø, læringsresultater, kartlegginger og analyse av disse, tiltak og effekt av tiltak prosesskvalitet. Redskaper og arenaer for å sikre slik gjør vi det hos oss, Lærende organisasjon. Deltakelse bestemmes av rektor og kan være ledelsen, foreldre, elever, medarbeidere. Det sendes en rapport fra besøket til alle parter med kopi til rådmannen. Det utarbeides et sammendrag som behandles politisk. Disse gir igjen grunnlag for rådmannens prioriteringer. Innen 1. juli Kartleggingsprøvene for 2. trinn registreres i IKT-systemet. Innen 1. september Innsending til kommunenivå: Kortversjon av årsplan/handlingsplan med tiltak for skoleåret med vekt på utviklingsområder knyttet til Kunnskapsløftet/Læringsplakaten med plan for vurdering. I løpet av september Kartleggingsprøver i matematikk for 3. trinn, M2, gjennomføres. Kartleggingsprøver i matematikk for 9. trinn, M8, gjennomføres. I løpet av høsten (fra høsten 2007.) Nasjonale prøver i regning på 5. trinn. Nasjonale prøver i regning på 8. trinn. Nasjonale prøver i lesing på norsk på 5. trinn. Nasjonale prøver i lesing på norsk på 8. trinn. Nasjonale prøver i engelsk på 5. trinn. Nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn. Innen 1. oktober Skriftlig tilbakemelding til alle skoler på handlingsplanen. Innen 1. november Kartleggingsprøver (M2 og M8) i matematikk for 3. og 9. trinn registreres i IKT-systemet.

8 8 I løpet av november Kartleggingsprøver i lesing (LS-prøver) for 5. trinn og 9. trinn gjennomføres. Dokumentasjon av resultater For å lette vurderings- og analysearbeidet og dermed utnytte resultatene, samles og systematiseres disse pr. skole og for kommunen samlet. Den enkelte skoles resultater samt KOSTRA-tall samles og legges på ClassFronter. Resultatene blir dermed tilgjengelig for alle ansatte på skolen, men ikke for alle andre. Oppsummering på kommunenivå legges på kommunens hjemmeside for skoler. Disse resultatene blir dermed tilgjengelig for alle. Gjennom denne systematiseringen, vil utviklingen bedre komme til syne, i tillegg til at en bedre ser ev. sammenhenger.

9 9 ÅRSRAPPORT 200 for.. skole Innhold: 1. Oppbygging og organisering av ledelse som redskap for læring, utvikling og kvalitetssikring, den lærende organisasjon 2. Elevenes læringsmiljø elevinspektørene og ev. andre undersøkelser 3. Kartleggingsprøver og nasjonale prøver 4. Karakterer ved skoleårets slutt i 10.klasse 5. Brukerundersøkelser 6. Samarbeid skole hjem 7. Personalet ved skolen medarbeiderundersøkelse 8. Skolens utviklings- og vurderingsarbeid m/fokusområde(r) 9. Andre kommentarer 10. Behandling av årsmeldingen Innledning Skolen leverer sin årsrapport til rådmannen ved å levere denne malen utfylt. Aktuelle planer, rapporter med mer kan ev. legges ved. Årsrapporten er rektors melding om driften ved egen skole og som gir rådmannen innsikt i hvordan ressursene utnyttes for å oppnå resultater. Den skal legges fram til orientering for de gruppene som er nevnt under punkt 10 slik at disse kan komme med ev. kommentarer. Årsrapporten skal sendes inn via e-post. Frist for levering av årsmeldingen er 31. januar.

10 10 1. Oppbygging og organisering av ledelse den lærende organisasjon Beskriv kort hvilke arenaer skolen har for å sikre kvaliteten i skolen. Dersom skolen har funksjonsbeskrivelser som ikke er standard for kommunen, legges disse ved. Beskriv kort hvordan de ulike arenaene brukes (hvem hva hvordan når) for å utvikle en lærende organisasjon, dvs skape kultur for å lære av hverandre. 2.Elevenes læringsmiljø Elevundersøkelsen ev. andre trivselsundersøkelser, elevenes medvirkning. Kryss av/ fyll ut. Ja/nei Planer som sikrer godt læringsmiljø er utarbeidet Elevinspektørene er gjennomført på følgende årstrinn Trivselsundersøkleser gjennomført på følgende årstrinn Planer for å sikre elevenes medvirkning er utarbeidet Ev. kommentarer fra skolebasert vurdering: 3. Læringsutbytte. Bruk av kartleggingsprøver Nasjonale prøver - Annet Kort oversikt over hvilke kartleggingsmateriale skolen bruker og hvorfor: 4. Karakterer ved skoleårets slutt for 10. klasse Redegjør kort for resultatene i forhold til foregående år og sammenlignet med standpunktkarakterene. Planlagte tiltak. 5. Brukerundersøkelser Redegjør kort for resultatene relatert til mobbing, læring hos elevene, læringsmiljø, motiavasjon og skoleanlegg, hvordan resultatene er behandlet på skolen og hvilke tiltak som settes inn (skolebasert vurdering).

11 11 6. Samarbeid hjem - skole SU, FAU, foreldremøter for skolen/klassen og elev-/foreldresamtaler med mer. Fyll ut. Skisser kort system og omfang. Samarbeidsutvalget FAU Foreldremøter for hele skolen Det er et felles system/rutine for skolen Klasse-/gruppeforeldremøter Det er felles sytem/rutine for skolen Foreldrekonferanser/-samtaler Det er felles system/rutine for skolen Elevsamtaler Det er felles system/rutine for skolen Informasjonssystemer (aviser, nettbasert) (antall møter) (antall møter) (antall møter) (antall møter) (antall pr. klasse pr. skoleår) (antall pr. elev pr. skoleår) Ev. kommentarer: 7. Personalet ved skolen ev. medarbeiderundersøkelse Kort sammensetning av kjønn, alder, fagkompetanse med mer. Først og fremst forhold som bør vies oppmerksomhet. 8. Skolens utviklings- og vurderingsarbeid/prosesskvalitet (skolebasert vurdering) Skolens plan for trivsels- og miljøtiltak, herunder og anti-mobbetiltak (sosial kompetanse). Hvordan brukes resultatene fra Elevinspektørene og egne trivselsundersøkelser. Beskriv kort hovedmomentene:

12 12 Skolens plan for gjennomføring, analyse, igangsetting av tiltak og oppfølging av kartleggingsprøver, nasjonale prøver oa. Beskriv kort hovedmomentene: Skolens plan for leseopplæring. Beskriv kort status og hovedmomentene i en ev. plan: Skolens plan for matematikkopplæring. Beskriv kort status og hovedmomentene i en ev. plan: Skolens plan for pedagogisk bruk av IKT. Beskriv kort status på området og hovedmomentene i planen: Kartleggingsmaterialet for lærernes kompetanse er brukt: Status tiltak: Kartleggingsmaterialet for elvenes kompetanse er brukt: Status- tiltak: Skolens plan for å sikre alle elever tilpasset opplæring. Beskriv kort status, innholdet og planlagte tiltak i en ev. plan:

13 13 Redegjør kort for ev. øvrige satsingsområder og vurdering av disse: Hvordan har de ulike parter deltatt i utviklings- og vurderingsarbeidet ved skolen: Rektor: Lærerne: Elevene: Foreldrene: Ppt: Andre: 9. Andre kommentarer skolen mener er vesentlig å få fram i årsrapporten Spesielle forhold som har påvirket driften mm. 10. Behandling av årsrapporten Denne årsrapporten har blitt behandlet i (kryss av): Elevråd: Personalet ved skolen: Samarbeidsutvalget: FAU: Andre: Ev. kommentarer fra:..

14 14 Sted/dato: Navn Rektor

15 15 Hva trenger vi av planer, og hva bør være skriftlig tilgjengelig? Mobbing, forebyggende - og handlingsplan. Sosial læreplan Trivselsundersøkelser, gjennomføring og oppfølging. Elevinspektørene, gjennomføring og oppfølging Sikre elevenes fysiske læringsmiljø: rutiner for kontroll av utemiljø, gymnastikksal mm Elevsamtaler Foreldremøter, foreldrekonferanser, samarbeid med FAU Lærersamarbeid Utviklingsamtaler Elevenes læringsutbytte, eks.v. lesing, regning, IKT mm. Mappevurdering Lærersamarbeid Metodeplan Årsplaner Vurdering Dokumnetasjon Annet Hva trenger vi av rutiner, - og hva bør være skriftlig tilgjengelig? Kartleggingsprøver/elevinspektørene/nasjonale prøver: forarbeid, gjennomføring, oppfølging Politiattest Taushetserklæring Branninstruks med div. rutiner Møtevirksomhet Vurdering på ungdomstrinnet Annet Planer og rutiner bidrar bl.a. til: Effektiv, rasjonell og hensiktsmessig drift Sånn gjør vi det hos oss Kvalitetssikring av driften Dokumentasjon Målrettet utviklingsarbeid Bevisstgjøring Tydelig ledelse Grunnlag for samarbeid for foreldrene og elevene Mer og bedre tilpasset opplæring Annet /kommunalt kvalitetssystem pr

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Strategiplan for grunnskolen

Strategiplan for grunnskolen Strategiplan for grunnskolen 2009 2012 Innhold Innledning.. s.3 Forventninger.... s.3 Røyken kommunes visjon.... s.4 Røykenskolens hovedmål og hovedvirkemiddel. s.4 Skolens oppdrag..... s.4 Områdene i

Detaljer

Kvalitet i Oppdalsskolen. April 2009. Fagansvarlig oppvekst

Kvalitet i Oppdalsskolen. April 2009. Fagansvarlig oppvekst Kvalitet i Oppdalsskolen April 2009 Fagansvarlig oppvekst VDPAFOM Kultur for: å lære og å mestre å ta ansvar å vise raushet å skape og å våge å yte og å være utholdende 2 KVA OPPDAKO. BAKG. Med hjemmel

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formål... 3

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006

SAKSFRAMLEGG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE 2005-2008 OG HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006 Revidert av Vadsø bystyre 4.mai 2006 Alltid på høyde med tiden 1. INNLEDNING 3 1.1. KRAV TIL SKOLEEIER.

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Strategiplan for Vadmyra skole

Strategiplan for Vadmyra skole 2012-2016 Strategiplan for Vadmyra skole 1 Strategisk plan for Vadmyra skole 2012-2016 Vadmyra skolen bygger på Bergen kommunes verdigrunnlag. Vi ønsker en skole som er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapporten Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune Samling 13. og 14. mai 2013 1 Kvalitetssystem for skole i Levanger Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ

ELEVENS LÆRINGSMILJØ ELEVENS LÆRINGSMILJØ HVA? FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vurdering hjelper mot husblindhet mot selvtilfredshet og mismot Den gir selvtillit

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling

Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling Utviklingsprosjekt I Nordfjordkommunane 2005/07 - - Gjennomføring I Stryn kommune. På rett veg? Loen 11. mai 2007 Ansvaret til kommunen Lovgrunnlag heimel OPL 13.10

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte.

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Et praksiseksempel på hvordan man kan jobbe systematisk med kvalitetsvurdering og dialog som verktøy i utviklingen av skolen. 13-10 Forsvarlig system «Kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING...

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... 2 FORKLARINGER TIL PUBLISERINGEN... 2 NØKKELTALL... 3 Gjennomsnittlig

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forord Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder tok initiativ til samarbeid om et kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder. Høsten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge 5 Bøndenes skole-abc Synnøve Borge Skolekultur og agri-kultur er to svært forskjellige kulturer. Hvis samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene som styrer lærernes gjerninger,

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Soma Stangeland skole Solaveien 84 4316 Sandnes kommune Klassetrinn 1-7, Stangeland fulldelt, Soma fådelt Hjemmeside: www.somastangeland-skole.no 2007-08 2006-07

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte Nasjonale prøver 2005 Informasjon til elever og foresatte HVA? Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk. Disse

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer