Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift nr. 724 til opplæringslova Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Lov nr. 53 om endr. i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse) Skolelover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Forskrift nr om offentlege arkiv Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.455 Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven] Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven) Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven)

2 Detaljert innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m Kapittel 2. Grunnskolen Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne Kapittel 5. Spesialundervisning Kapittel 6. Samisk opplæring Kapittel 7. Skyss og innlosjering Kapittel 8. Organisering av undervisninga Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapittel 10. Personalet i skolen m.m Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten Kapittel 14. Tilsyn m.m Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr. 724 til opplæringslova Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Kapittel 4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring Kapittel 5. Klage på vurdering Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter Forskjellige føresegner Søknad og søknadsfrist for elevar, lærlingar og lærekandidatar Vilkår for inntak Vidaregåande trinn 1: Inntaksrekkjefølgje for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Sakkunnig vurdering og vilkår for inntak til særskilt prioriterte utdanningsprogam i Vg1 for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Vilkår for inntak av søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Inntaksrekkjefølgje, poengutrekning for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova

3 Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Inntak av teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring etter opplæringslova Særskilt om inntak til somme statlege vidaregåande skolar Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa Lærekontrakt og opplæringskontrakt Unntak frå opplæringsordninga Godskriving av tidlegare gjennomgått opplæring og praksis Kapittel 12. Tryggleik for elevane Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling Kapittel 15. Krav om politiattest Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar Økonomisk ansvar for utgifter til opphald for teiknspråklege elevar som får opplæring etter opplæringslova Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr 96 Refusjon av utgifter til opplæring for elevar i barneverninstitusjonar utanfor heimfylke Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke Kapittel 20. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet Grunnskolen Vidaregåande opplæring Kapittel 25. Ikraftsetjing Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot Kapittel 3. Elevane Kapittel 4. Personalet i skolen m.m Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar Kapittel 7. Diverse Kapittel 8. Sluttføresegner Forskriftsregister Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Studieforbund Kapittel 3. Nettskoler Kapittel 4. Diverse skoler Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

4 Forskriftsregister Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Del I. Fellesbestemmelser Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Kapittel 3. Faglige bestemmelser akkreditering Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 5. Klage Kapittel 6. Ansettelse Kapittel 7. Diverse bestemmelser Del II. Private universiteter og høyskoler Kapittel 8. Diverse bestemmelser private institusjoner Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Kapittel 11. Ansettelsesforhold Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser Del IV. Diverse bestemmelser Kapittel 13. Sluttbestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Kapittel I. Formål og virkeområde Kapittel II. Tildeling av utdanningsstøtte Kapittel III. Tilbakebetaling Kapittel IV. Administrasjon Kapittel V. Andre bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Forskriftsregister Lov nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Forskriftsregister Andre lover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) kapitel. Opphavsrettens gjenstand og innhold kapittel. Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens Alminnelige bestemmelser Visse midlertidige eksemplar Eksemplarfremstilling til privat bruk Bruk av verk i undervisningsvirksomhet Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv Opptak innen helseinstitusjoner m.v Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer mv Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Avtalelisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Samleverk til bruk i undervisning m.v Spredning av eksemplar Visning av eksemplar Fremføring i undervisning m.v Sitat Gjengivelse av kunstverk mv Reportasje i kringkasting og film

5 Offentlige forhandlinger, innsynsrett m.v Endring av byggverk og bruksgjenstander Særlige bestemmelser om kringkasting m.v Avtalelisens for bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd m.v Organisasjoners søksmålsrett Følgerett kapittel. Opphavsrettens overgang Alminnelige bestemmelser Endringer og videreoverdragelse Avregning og kontroll Avtaler om fremføring Forlagsavtaler Avtaler om innspilling av filmverk Datamaskinprogrammer og databaser Bestilte portretter Arv og kreditorforfølgning Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak kapitel. Opphavsrettens vernetid kapitel. Andre rettigheter kapitel. Forskjellige bestemmelser Kapittel 6a. Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon Arbeider vernet etter 5. kapittel kapitel. Straff, erstatning og inndragning Kapittel 7a. Særskilte tiltak ved krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett Behandling av personopplysninger og tilgang til abonnementsopplysninger Tiltak rettet mot nettsted kapitel. Lovens rekkevidde Forskriftsregister Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel I. Lovens område. Definisjoner Kapittel II. Om ugildhet Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak Kapittel V. Om vedtaket Kapittel VI. Om klage og omgjøring Kapittel VII. Om forskrifter Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse Forskriftsregister Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Veiledningsplikten etter forvaltningsloven Kapittel 3. Taushetsplikt og Rådet for taushetsplikt og forskning Kapittel 4. Partsinnsyn Kapittel 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Kapittel 6. Begrunnelse for enkeltvedtak Kapittel 7. Avgjørelser som ikke kan påklages til Kongen Kapittel 8. Andre begrensninger og avvik fra lovens klageregler Kapittel 9. Beregning av saksbehandlingsfrister Kapittel 10. Kunngjøring av forskrifter Kapittel 11. Delegering av myndighet Kapittel 12. Sluttbestemmelser

6 Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold Kapittel 2. Det offentliges og andre arbeidsgiveres ansvar m.v Kapittel 3. Erstatning for skade på person, for andre personlige krenkinger m.m. og for tap av forsørger Kapittel 4. Erstatning for tingskade og annen formuesskade Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser Kapittel 6. Ikrafttredelse. Oppheving og endring av andre lover Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Forskriftsregister Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Forskriftsregister Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Kapittel 1. Nokre føresegner i samband med fødselen Kapittel 2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet Kapittel 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker Kapittel 4. Rettargang i farskapssaker Kapittel 4A. Rettargang i andre slektskapssaker enn farskapssaker Kapittel 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast Kapittel 6. Samværsrett m.m Kapittel 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær I. Innleiande føresegner II. Mekling og vedtak om tvangskraft for avtaler III. Sakshandsaminga for retten Kapittel 8. Fostringsplikt Kapittel 9. Om bruken av barnelova når nokon av partane har tilknytning til utlandet Kapittel 10. Avsluttande føresegner Forskriftsregister Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Forskriftsregister Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Første kapittel. Lovens omfang. Tilsetting Annet kapittel. Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m Tredje kapittel. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Kap I. Alminnelige bestemmelser Kap II. Feriefritiden Kap III. Feriepenger Kap IV. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon Kapittel 3. Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver Kapittel 4. Særlige tiltak Kapittel 5. Institusjoner Kapittel 5A. Omsorgssentre for mindreårige Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler Kapittel 7. Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda Kapittel 8. Ansvaret for å gi hjelp etter loven Kapittel 9. Finansiering, egenbetaling

7 Kapittel 10. Lovens ikrafttredelse og overgangsregler. Forskriftsregister Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer Kapittel 3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme Kapittel 4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid Kapittel 5 A. Vertskommune Kapittel 5 B. Samkommune Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger Kapittel 7. De folkevalgtes rettigheter og plikter Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kapittel 9. Gjeldsforpliktelser m.m Kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser Kapittel 10 A. Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kapittel 12 A. Aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet. Representasjon av begge kjønn i styret Kapittel 13. Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Oppheving og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Kapittel I. Innleiande føresegner Kapittel II. Offentlege arkiv Kapittel III. Private arkiv Kapittel IV. Ymse føresegner Forskriftsregister Forskrift nr om offentlege arkiv Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem A. Organisering og ordning B. Journal og elektroniske arkivsystem C. Lagringsmedium Kapittel III. Arkivrutinar A. Behandling av post og saksdokument B. Periodisering av arkiv C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring D. Overføring av arkiv Kapittel IV. Oppbevaring og sikring av offentlege arkiv A. Generelt om arkivlokale B. Krav til arkivlokale i nybygg og ved ombygging C. Krav til arkivlokale i eksisterande bygningar Kapittel V. Eldre og avslutta arkiv A. Generelt B. Avlevering frå statlege organ til Arkivverket C. Avlevering til kommunale og fylkeskommunale arkivdepot Kapittel VI. Iverksetjing og overgangsføresegner Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel I. Lovens formål og virkeområde Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger Kapittel IV. Andre rettigheter for den registrerte Kapittel V. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt

8 Kapittel VII. Kameraovervåking Kapittel VIII. Tilsyn og sanksjoner Kapittel IX. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Kapittel 1. Personopplysningslovens virkeområde Kapittel 2. Informasjonssikkerhet Kapittel 3. Internkontroll Kapittel 4. Kredittopplysningsvirksomhet Kapittel 5. (Opphevet) Kapittel 6. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel 7. Melde- og konsesjonsplikt I. Konsesjonsplikt m.m II. Behandlinger som er unntatt fra meldeplikt III. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt og meldeplikt IV. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt, men underlagt meldeplikt Kapittel 8. Kameraovervåking Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser Kapittel 11. Sluttbestemmelser Merknader Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Vedlegg 1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (autentisk engelsk tekst) Part I Part II Part III Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) Del I Del II Del III Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 406 Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv Kapittel 6. Verneombud Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg Kapittel 8. Informasjon og drøfting Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom Kapittel 12. Rett til permisjon Kapittel 13. Vern mot diskriminering Kapittel 14. Ansettelse mv Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold Kapittel 18. Tilsynet med loven Kapittel 19. Straff Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Forskriftsregister

9 Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskriftsregister Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Kapittel 1. Innleiande føresegner Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten Kapittel 4. Saksbehandling og klage Forskriftsregister Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]. 467 Forskriftsregister Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Forskriftsregister Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvar etter loven Kapittel 3. Generelle oppgaver Kapittel 4. Individuelle tjenester Kapittel 5. Saksbehandlingen Kapittel 6. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Kommunens ansvar Kapittel 3. Miljørettet helsevern Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar Kapittel 5. Statlige myndigheters ansvar Kapittel 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv Forskriftsregister Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Kapittel I. Innledende bestemmelser Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Kapittel III. Spesielle bestemmelser Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forholdet til andre lover Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet Kapittel 5. Særlige plikter og oppgaver Kapittel 6. Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Kapittel 11. Finansiering og egenbetaling Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser

10 Kapittel 13. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Forskriftsregister Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Universell utforming og individuell tilrettelegging Kapittel 4. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 5. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 6. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 7. Ikrafttredelse og endringer i andre lover m.m Forskriftsregister

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsver... LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). DATO: LOV-1961-05-12-2 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet)

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

OPPHAVSRETT HØST 2010

OPPHAVSRETT HØST 2010 OPPHAVSRETT HØST 2010 Hva slags lovlig bruk av åndsverk kan allmennheten gjøre? Opphavsrettens avgrensning: låneregler åvl. kap. 2 Advokat Rune Opdahl OVERSIKT OVER AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN 2 AVGRENSNINGENES

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas Personvern i arbeidsforhold UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsoversikt Forord 11 Sammendrag av bokens kapitler 13 1 Personvernbegrepet 21 2 Personopplysningsloven og -forskriften 43 3 Sentrale

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Dato LOV-1961-05-12-2 Departement Kulturdepartementet Sist endret LOV-2014-06-13-22 fra 01.07.2014 Publisert ISBN 82-504-1143-9 Ikrafttredelse Endrer

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse Uten barn stopper Norge. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette, økonomisk og praktisk, for at barn kan ønskes velkommen av nybakte foreldre. Boka gir en oversikt og en innføring i rettigheter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Lovarbeid i nye former

Lovarbeid i nye former Elisabeth Harlem Eide Lovspråkskonferansen 14. april 2015 Opplæringsloven Én av fire lover som er valgt ut til revisjon i utviklingsprosjektet «Klart lovspråk» Innholdsmessig oppbygning av loven og språklig

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Turid Holen, arkivsjef IKAVA Skolens arkiv Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar personopplysninger Arkivplan arkivplan.no

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Arbeidsrett vs. elevrett/barnehagebarnas rett Hvordan håndtere vanskelige personalsaker samtidig som en har ansvar for å utføre god ledelse for barna

Arbeidsrett vs. elevrett/barnehagebarnas rett Hvordan håndtere vanskelige personalsaker samtidig som en har ansvar for å utføre god ledelse for barna Arbeidsrett vs. elevrett/barnehagebarnas rett Hvordan håndtere vanskelige personalsaker samtidig som en har ansvar for å utføre god ledelse for barna Hanne Skjønsberg Advokat, Utdanningsforbundet Elevenes

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer