Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift nr. 724 til opplæringslova Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Lov nr. 53 om endr. i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse) Skolelover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Forskrift nr om offentlege arkiv Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.455 Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven] Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven) Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven)

2 Detaljert innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m Kapittel 2. Grunnskolen Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne Kapittel 5. Spesialundervisning Kapittel 6. Samisk opplæring Kapittel 7. Skyss og innlosjering Kapittel 8. Organisering av undervisninga Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapittel 10. Personalet i skolen m.m Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten Kapittel 14. Tilsyn m.m Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr. 724 til opplæringslova Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Kapittel 4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring Kapittel 5. Klage på vurdering Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter Forskjellige føresegner Søknad og søknadsfrist for elevar, lærlingar og lærekandidatar Vilkår for inntak Vidaregåande trinn 1: Inntaksrekkjefølgje for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Sakkunnig vurdering og vilkår for inntak til særskilt prioriterte utdanningsprogam i Vg1 for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Vilkår for inntak av søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Inntaksrekkjefølgje, poengutrekning for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova

3 Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Inntak av teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring etter opplæringslova Særskilt om inntak til somme statlege vidaregåande skolar Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa Lærekontrakt og opplæringskontrakt Unntak frå opplæringsordninga Godskriving av tidlegare gjennomgått opplæring og praksis Kapittel 12. Tryggleik for elevane Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling Kapittel 15. Krav om politiattest Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar Økonomisk ansvar for utgifter til opphald for teiknspråklege elevar som får opplæring etter opplæringslova Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr 96 Refusjon av utgifter til opplæring for elevar i barneverninstitusjonar utanfor heimfylke Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke Kapittel 20. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet Grunnskolen Vidaregåande opplæring Kapittel 25. Ikraftsetjing Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot Kapittel 3. Elevane Kapittel 4. Personalet i skolen m.m Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar Kapittel 7. Diverse Kapittel 8. Sluttføresegner Forskriftsregister Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Studieforbund Kapittel 3. Nettskoler Kapittel 4. Diverse skoler Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

4 Forskriftsregister Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Del I. Fellesbestemmelser Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Kapittel 3. Faglige bestemmelser akkreditering Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 5. Klage Kapittel 6. Ansettelse Kapittel 7. Diverse bestemmelser Del II. Private universiteter og høyskoler Kapittel 8. Diverse bestemmelser private institusjoner Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Kapittel 11. Ansettelsesforhold Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser Del IV. Diverse bestemmelser Kapittel 13. Sluttbestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Kapittel I. Formål og virkeområde Kapittel II. Tildeling av utdanningsstøtte Kapittel III. Tilbakebetaling Kapittel IV. Administrasjon Kapittel V. Andre bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Forskriftsregister Lov nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Forskriftsregister Andre lover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) kapitel. Opphavsrettens gjenstand og innhold kapittel. Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens Alminnelige bestemmelser Visse midlertidige eksemplar Eksemplarfremstilling til privat bruk Bruk av verk i undervisningsvirksomhet Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv Opptak innen helseinstitusjoner m.v Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer mv Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Avtalelisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Samleverk til bruk i undervisning m.v Spredning av eksemplar Visning av eksemplar Fremføring i undervisning m.v Sitat Gjengivelse av kunstverk mv Reportasje i kringkasting og film

5 Offentlige forhandlinger, innsynsrett m.v Endring av byggverk og bruksgjenstander Særlige bestemmelser om kringkasting m.v Avtalelisens for bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd m.v Organisasjoners søksmålsrett Følgerett kapittel. Opphavsrettens overgang Alminnelige bestemmelser Endringer og videreoverdragelse Avregning og kontroll Avtaler om fremføring Forlagsavtaler Avtaler om innspilling av filmverk Datamaskinprogrammer og databaser Bestilte portretter Arv og kreditorforfølgning Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak kapitel. Opphavsrettens vernetid kapitel. Andre rettigheter kapitel. Forskjellige bestemmelser Kapittel 6a. Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon Arbeider vernet etter 5. kapittel kapitel. Straff, erstatning og inndragning Kapittel 7a. Særskilte tiltak ved krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett Behandling av personopplysninger og tilgang til abonnementsopplysninger Tiltak rettet mot nettsted kapitel. Lovens rekkevidde Forskriftsregister Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel I. Lovens område. Definisjoner Kapittel II. Om ugildhet Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak Kapittel V. Om vedtaket Kapittel VI. Om klage og omgjøring Kapittel VII. Om forskrifter Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse Forskriftsregister Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Veiledningsplikten etter forvaltningsloven Kapittel 3. Taushetsplikt og Rådet for taushetsplikt og forskning Kapittel 4. Partsinnsyn Kapittel 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Kapittel 6. Begrunnelse for enkeltvedtak Kapittel 7. Avgjørelser som ikke kan påklages til Kongen Kapittel 8. Andre begrensninger og avvik fra lovens klageregler Kapittel 9. Beregning av saksbehandlingsfrister Kapittel 10. Kunngjøring av forskrifter Kapittel 11. Delegering av myndighet Kapittel 12. Sluttbestemmelser

6 Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold Kapittel 2. Det offentliges og andre arbeidsgiveres ansvar m.v Kapittel 3. Erstatning for skade på person, for andre personlige krenkinger m.m. og for tap av forsørger Kapittel 4. Erstatning for tingskade og annen formuesskade Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser Kapittel 6. Ikrafttredelse. Oppheving og endring av andre lover Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Forskriftsregister Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Forskriftsregister Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Kapittel 1. Nokre føresegner i samband med fødselen Kapittel 2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet Kapittel 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker Kapittel 4. Rettargang i farskapssaker Kapittel 4A. Rettargang i andre slektskapssaker enn farskapssaker Kapittel 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast Kapittel 6. Samværsrett m.m Kapittel 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær I. Innleiande føresegner II. Mekling og vedtak om tvangskraft for avtaler III. Sakshandsaminga for retten Kapittel 8. Fostringsplikt Kapittel 9. Om bruken av barnelova når nokon av partane har tilknytning til utlandet Kapittel 10. Avsluttande føresegner Forskriftsregister Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Forskriftsregister Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Første kapittel. Lovens omfang. Tilsetting Annet kapittel. Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m Tredje kapittel. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Kap I. Alminnelige bestemmelser Kap II. Feriefritiden Kap III. Feriepenger Kap IV. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon Kapittel 3. Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver Kapittel 4. Særlige tiltak Kapittel 5. Institusjoner Kapittel 5A. Omsorgssentre for mindreårige Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler Kapittel 7. Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda Kapittel 8. Ansvaret for å gi hjelp etter loven Kapittel 9. Finansiering, egenbetaling

7 Kapittel 10. Lovens ikrafttredelse og overgangsregler. Forskriftsregister Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer Kapittel 3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme Kapittel 4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid Kapittel 5 A. Vertskommune Kapittel 5 B. Samkommune Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger Kapittel 7. De folkevalgtes rettigheter og plikter Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kapittel 9. Gjeldsforpliktelser m.m Kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser Kapittel 10 A. Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kapittel 12 A. Aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet. Representasjon av begge kjønn i styret Kapittel 13. Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Oppheving og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Kapittel I. Innleiande føresegner Kapittel II. Offentlege arkiv Kapittel III. Private arkiv Kapittel IV. Ymse føresegner Forskriftsregister Forskrift nr om offentlege arkiv Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem A. Organisering og ordning B. Journal og elektroniske arkivsystem C. Lagringsmedium Kapittel III. Arkivrutinar A. Behandling av post og saksdokument B. Periodisering av arkiv C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring D. Overføring av arkiv Kapittel IV. Oppbevaring og sikring av offentlege arkiv A. Generelt om arkivlokale B. Krav til arkivlokale i nybygg og ved ombygging C. Krav til arkivlokale i eksisterande bygningar Kapittel V. Eldre og avslutta arkiv A. Generelt B. Avlevering frå statlege organ til Arkivverket C. Avlevering til kommunale og fylkeskommunale arkivdepot Kapittel VI. Iverksetjing og overgangsføresegner Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel I. Lovens formål og virkeområde Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger Kapittel IV. Andre rettigheter for den registrerte Kapittel V. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt

8 Kapittel VII. Kameraovervåking Kapittel VIII. Tilsyn og sanksjoner Kapittel IX. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Kapittel 1. Personopplysningslovens virkeområde Kapittel 2. Informasjonssikkerhet Kapittel 3. Internkontroll Kapittel 4. Kredittopplysningsvirksomhet Kapittel 5. (Opphevet) Kapittel 6. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel 7. Melde- og konsesjonsplikt I. Konsesjonsplikt m.m II. Behandlinger som er unntatt fra meldeplikt III. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt og meldeplikt IV. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt, men underlagt meldeplikt Kapittel 8. Kameraovervåking Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser Kapittel 11. Sluttbestemmelser Merknader Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Vedlegg 1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (autentisk engelsk tekst) Part I Part II Part III Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) Del I Del II Del III Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 406 Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv Kapittel 6. Verneombud Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg Kapittel 8. Informasjon og drøfting Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom Kapittel 12. Rett til permisjon Kapittel 13. Vern mot diskriminering Kapittel 14. Ansettelse mv Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold Kapittel 18. Tilsynet med loven Kapittel 19. Straff Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Forskriftsregister

9 Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskriftsregister Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Kapittel 1. Innleiande føresegner Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten Kapittel 4. Saksbehandling og klage Forskriftsregister Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]. 467 Forskriftsregister Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Forskriftsregister Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvar etter loven Kapittel 3. Generelle oppgaver Kapittel 4. Individuelle tjenester Kapittel 5. Saksbehandlingen Kapittel 6. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Kommunens ansvar Kapittel 3. Miljørettet helsevern Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar Kapittel 5. Statlige myndigheters ansvar Kapittel 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv Forskriftsregister Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Kapittel I. Innledende bestemmelser Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Kapittel III. Spesielle bestemmelser Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forholdet til andre lover Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet Kapittel 5. Særlige plikter og oppgaver Kapittel 6. Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Kapittel 11. Finansiering og egenbetaling Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser

10 Kapittel 13. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Forskriftsregister Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Universell utforming og individuell tilrettelegging Kapittel 4. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 5. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 6. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 7. Ikrafttredelse og endringer i andre lover m.m Forskriftsregister

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 49 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova HJEMRESSURSER TJENESTERHJELPLENKER OM KONTAKT SØK LOVDATAOSS Skriv ut Forskrift til opplæringslova DATO: FOR-2006-06-23-724 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) AVD/DIR: Opplæringsavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsver... LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). DATO: LOV-1961-05-12-2 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet)

Detaljer

LOV nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

LOV nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Side 1 LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). DATO: LOV-1961-05-12-2 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1143-9 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-97

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Opplæringslovforskriften

Opplæringslovforskriften Opplæringslovforskriften Utskriftsdato: 18.12.2017 10:13:10 Status: Gjeldende Dato: 1.8.2006 Nummer: FOR-2006-06-23-724 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift til

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas Personvern i arbeidsforhold UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsoversikt Forord 11 Sammendrag av bokens kapitler 13 1 Personvernbegrepet 21 2 Personopplysningsloven og -forskriften 43 3 Sentrale

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Målsettinger for dagen At dere vet hva diskriminering er. At dere vet litt om hvordan dere som tillitsvalgte

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

1.6 Sentrale lover og forskrifter

1.6 Sentrale lover og forskrifter 1.6 Sentrale lover og forskrifter Innledning For Midt-Telemarkkommunenes informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover og bestemmelser som blant annet tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får

Detaljer

OPPHAVSRETT HØST 2010

OPPHAVSRETT HØST 2010 OPPHAVSRETT HØST 2010 Hva slags lovlig bruk av åndsverk kan allmennheten gjøre? Opphavsrettens avgrensning: låneregler åvl. kap. 2 Advokat Rune Opdahl OVERSIKT OVER AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN 2 AVGRENSNINGENES

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsloven Voksenopplæringsloven Utskriftsdato: 9.1.2018 05:16:03 Status: Gjeldende Dato: 19.6.2009 Nummer: LOV-2009-06-19-95 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Lov Full tittel: Lov om voksenopplæring

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER Innhold Del I INNLEDNING... 15 Kapittel 1 Hvorfor juss?... 17 Kapittel 2 Juss og førskolepedagogikk to sider av samme sak?... 22 Kapittel 3 Oversikt over bokens innhold og systematikk... 25 Del II JURIDISK

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kirke- og Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2003 Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt E-post til: asap@kkd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse Uten barn stopper Norge. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette, økonomisk og praktisk, for at barn kan ønskes velkommen av nybakte foreldre. Boka gir en oversikt og en innføring i rettigheter

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014 Fylkesmannen si samling med privatskulane Onsdag 5.februar 2014 Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling

Detaljer

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Dato LOV-1961-05-12-2 Departement Kulturdepartementet Sist endret LOV-2014-06-13-22 fra 01.07.2014 Publisert ISBN 82-504-1143-9 Ikrafttredelse Endrer

Detaljer

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid Kapittel 3. Elevane 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova 2-1 tredje ledd

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering?

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering? Sluttvurdering Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar 2014 Hva er sluttvurdering? 06.02.2014 2 1 Mestre utfordringer i faget som helhet Standpunktkarakter er Eksamen Sluttvurdering Underveisvurdering

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 51 Lov om likestilling

Detaljer

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Nærings- og handelsdepartementet v/terje Hernes Pettersen Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2178-2- HCF 12/4565-1 31.01.2013 Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Likestillings-

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Turid Holen, arkivsjef IKAVA Skolens arkiv Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar personopplysninger Arkivplan arkivplan.no

Detaljer