Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift nr. 724 til opplæringslova Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Lov nr. 53 om endr. i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse) Skolelover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Forskrift nr om offentlege arkiv Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.455 Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven] Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven) Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven)

2 Detaljert innholdsfortegnelse Skolelover Lov nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m Kapittel 2. Grunnskolen Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne Kapittel 5. Spesialundervisning Kapittel 6. Samisk opplæring Kapittel 7. Skyss og innlosjering Kapittel 8. Organisering av undervisninga Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapittel 10. Personalet i skolen m.m Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten Kapittel 14. Tilsyn m.m Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr. 724 til opplæringslova Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Kapittel 4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne I. Generelle føresegner II. Undervegsvurdering III. Sluttvurdering IV. Fritak frå vurdering V. Eksamen VI. Dokumentasjon Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring Kapittel 5. Klage på vurdering Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter Forskjellige føresegner Søknad og søknadsfrist for elevar, lærlingar og lærekandidatar Vilkår for inntak Vidaregåande trinn 1: Inntaksrekkjefølgje for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Sakkunnig vurdering og vilkår for inntak til særskilt prioriterte utdanningsprogam i Vg1 for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Vilkår for inntak av søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova Vidaregåande trinn 2 og 3: Inntaksrekkjefølgje, poengutrekning for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova

3 Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Inntak av teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring etter opplæringslova Særskilt om inntak til somme statlege vidaregåande skolar Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa Lærekontrakt og opplæringskontrakt Unntak frå opplæringsordninga Godskriving av tidlegare gjennomgått opplæring og praksis Kapittel 12. Tryggleik for elevane Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling Kapittel 15. Krav om politiattest Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar Økonomisk ansvar for utgifter til opphald for teiknspråklege elevar som får opplæring etter opplæringslova Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr 96 Refusjon av utgifter til opplæring for elevar i barneverninstitusjonar utanfor heimfylke Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke Kapittel 20. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet Grunnskolen Vidaregåande opplæring Kapittel 25. Ikraftsetjing Lov nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot Kapittel 3. Elevane Kapittel 4. Personalet i skolen m.m Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar Kapittel 7. Diverse Kapittel 8. Sluttføresegner Forskriftsregister Lov nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Forskriftsregister Lov nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Studieforbund Kapittel 3. Nettskoler Kapittel 4. Diverse skoler Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

4 Forskriftsregister Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Del I. Fellesbestemmelser Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Kapittel 3. Faglige bestemmelser akkreditering Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 5. Klage Kapittel 6. Ansettelse Kapittel 7. Diverse bestemmelser Del II. Private universiteter og høyskoler Kapittel 8. Diverse bestemmelser private institusjoner Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Kapittel 11. Ansettelsesforhold Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser Del IV. Diverse bestemmelser Kapittel 13. Sluttbestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 37 om utdanningsstøtte Kapittel I. Formål og virkeområde Kapittel II. Tildeling av utdanningsstøtte Kapittel III. Tilbakebetaling Kapittel IV. Administrasjon Kapittel V. Andre bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) Forskriftsregister Lov nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Forskriftsregister Andre lover Lov nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) kapitel. Opphavsrettens gjenstand og innhold kapittel. Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens Alminnelige bestemmelser Visse midlertidige eksemplar Eksemplarfremstilling til privat bruk Bruk av verk i undervisningsvirksomhet Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv Opptak innen helseinstitusjoner m.v Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer mv Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Avtalelisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede Samleverk til bruk i undervisning m.v Spredning av eksemplar Visning av eksemplar Fremføring i undervisning m.v Sitat Gjengivelse av kunstverk mv Reportasje i kringkasting og film

5 Offentlige forhandlinger, innsynsrett m.v Endring av byggverk og bruksgjenstander Særlige bestemmelser om kringkasting m.v Avtalelisens for bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd m.v Organisasjoners søksmålsrett Følgerett kapittel. Opphavsrettens overgang Alminnelige bestemmelser Endringer og videreoverdragelse Avregning og kontroll Avtaler om fremføring Forlagsavtaler Avtaler om innspilling av filmverk Datamaskinprogrammer og databaser Bestilte portretter Arv og kreditorforfølgning Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak kapitel. Opphavsrettens vernetid kapitel. Andre rettigheter kapitel. Forskjellige bestemmelser Kapittel 6a. Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon Arbeider vernet etter 5. kapittel kapitel. Straff, erstatning og inndragning Kapittel 7a. Særskilte tiltak ved krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett Behandling av personopplysninger og tilgang til abonnementsopplysninger Tiltak rettet mot nettsted kapitel. Lovens rekkevidde Forskriftsregister Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel I. Lovens område. Definisjoner Kapittel II. Om ugildhet Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak Kapittel V. Om vedtaket Kapittel VI. Om klage og omgjøring Kapittel VII. Om forskrifter Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse Forskriftsregister Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven Forskrift nr til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Veiledningsplikten etter forvaltningsloven Kapittel 3. Taushetsplikt og Rådet for taushetsplikt og forskning Kapittel 4. Partsinnsyn Kapittel 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Kapittel 6. Begrunnelse for enkeltvedtak Kapittel 7. Avgjørelser som ikke kan påklages til Kongen Kapittel 8. Andre begrensninger og avvik fra lovens klageregler Kapittel 9. Beregning av saksbehandlingsfrister Kapittel 10. Kunngjøring av forskrifter Kapittel 11. Delegering av myndighet Kapittel 12. Sluttbestemmelser

6 Lov nr. 26 om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold Kapittel 2. Det offentliges og andre arbeidsgiveres ansvar m.v Kapittel 3. Erstatning for skade på person, for andre personlige krenkinger m.m. og for tap av forsørger Kapittel 4. Erstatning for tingskade og annen formuesskade Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser Kapittel 6. Ikrafttredelse. Oppheving og endring av andre lover Lov nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Forskriftsregister Lov nr. 5 om målbruk i offentleg teneste [mållova] Forskriftsregister Lov nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Kapittel 1. Nokre føresegner i samband med fødselen Kapittel 2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet Kapittel 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker Kapittel 4. Rettargang i farskapssaker Kapittel 4A. Rettargang i andre slektskapssaker enn farskapssaker Kapittel 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast Kapittel 6. Samværsrett m.m Kapittel 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær I. Innleiande føresegner II. Mekling og vedtak om tvangskraft for avtaler III. Sakshandsaminga for retten Kapittel 8. Fostringsplikt Kapittel 9. Om bruken av barnelova når nokon av partane har tilknytning til utlandet Kapittel 10. Avsluttande føresegner Forskriftsregister Lov nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Lov nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) Forskriftsregister Lov nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Første kapittel. Lovens omfang. Tilsetting Annet kapittel. Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m Tredje kapittel. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Forskrift nr til lov om statens tjenestemenn m.m Lov nr. 21 om ferie [ferieloven] Kap I. Alminnelige bestemmelser Kap II. Feriefritiden Kap III. Feriepenger Kap IV. Forskjellige bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon Kapittel 3. Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver Kapittel 4. Særlige tiltak Kapittel 5. Institusjoner Kapittel 5A. Omsorgssentre for mindreårige Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler Kapittel 7. Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda Kapittel 8. Ansvaret for å gi hjelp etter loven Kapittel 9. Finansiering, egenbetaling

7 Kapittel 10. Lovens ikrafttredelse og overgangsregler. Forskriftsregister Lov nr. 63 om endringer i barnevernloven Lov nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer Kapittel 3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme Kapittel 4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid Kapittel 5 A. Vertskommune Kapittel 5 B. Samkommune Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger Kapittel 7. De folkevalgtes rettigheter og plikter Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kapittel 9. Gjeldsforpliktelser m.m Kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser Kapittel 10 A. Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kapittel 12 A. Aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet. Representasjon av begge kjønn i styret Kapittel 13. Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Oppheving og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 126 om arkiv [arkivlova] Kapittel I. Innleiande føresegner Kapittel II. Offentlege arkiv Kapittel III. Private arkiv Kapittel IV. Ymse føresegner Forskriftsregister Forskrift nr om offentlege arkiv Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem A. Organisering og ordning B. Journal og elektroniske arkivsystem C. Lagringsmedium Kapittel III. Arkivrutinar A. Behandling av post og saksdokument B. Periodisering av arkiv C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring D. Overføring av arkiv Kapittel IV. Oppbevaring og sikring av offentlege arkiv A. Generelt om arkivlokale B. Krav til arkivlokale i nybygg og ved ombygging C. Krav til arkivlokale i eksisterande bygningar Kapittel V. Eldre og avslutta arkiv A. Generelt B. Avlevering frå statlege organ til Arkivverket C. Avlevering til kommunale og fylkeskommunale arkivdepot Kapittel VI. Iverksetjing og overgangsføresegner Lov nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel I. Lovens formål og virkeområde Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger Kapittel IV. Andre rettigheter for den registrerte Kapittel V. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt

8 Kapittel VII. Kameraovervåking Kapittel VIII. Tilsyn og sanksjoner Kapittel IX. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover Forskriftsregister Forskrift nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Kapittel 1. Personopplysningslovens virkeområde Kapittel 2. Informasjonssikkerhet Kapittel 3. Internkontroll Kapittel 4. Kredittopplysningsvirksomhet Kapittel 5. (Opphevet) Kapittel 6. Overføring av personopplysninger til utlandet Kapittel 7. Melde- og konsesjonsplikt I. Konsesjonsplikt m.m II. Behandlinger som er unntatt fra meldeplikt III. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt og meldeplikt IV. Behandlinger som er unntatt fra konsesjonsplikt, men underlagt meldeplikt Kapittel 8. Kameraovervåking Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser Kapittel 11. Sluttbestemmelser Merknader Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Vedlegg 1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (autentisk engelsk tekst) Part I Part II Part III Vedlegg 2. Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (norsk oversettelse) Del I Del II Del III Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 406 Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv Kapittel 6. Verneombud Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg Kapittel 8. Informasjon og drøfting Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom Kapittel 12. Rett til permisjon Kapittel 13. Vern mot diskriminering Kapittel 14. Ansettelse mv Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold Kapittel 18. Tilsynet med loven Kapittel 19. Straff Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser Forskriftsregister Lov nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Forskriftsregister

9 Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Forskriftsregister Forskrift nr om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere Lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Kapittel 1. Innleiande føresegner Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten Kapittel 4. Saksbehandling og klage Forskriftsregister Forskrift nr til offentleglova (offentlegforskrifta) Lov nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning [forskningsetikkloven]. 467 Forskriftsregister Forskrift nr. 593 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Forskriftsregister Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvar etter loven Kapittel 3. Generelle oppgaver Kapittel 4. Individuelle tjenester Kapittel 5. Saksbehandlingen Kapittel 6. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Kommunens ansvar Kapittel 3. Miljørettet helsevern Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar Kapittel 5. Statlige myndigheters ansvar Kapittel 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv Forskriftsregister Forskrift nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Kapittel I. Innledende bestemmelser Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Kapittel III. Spesielle bestemmelser Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forholdet til andre lover Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet Kapittel 5. Særlige plikter og oppgaver Kapittel 6. Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Kapittel 11. Finansiering og egenbetaling Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser

10 Kapittel 13. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover Forskriftsregister Lov nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Forskriftsregister Lov nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m Forskriftsregister Lov nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Forbud mot diskriminering Kapittel 3. Universell utforming og individuell tilrettelegging Kapittel 4. Aktivt likestillingsarbeid Kapittel 5. Supplerende regler i arbeidsforhold Kapittel 6. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner Kapittel 7. Ikrafttredelse og endringer i andre lover m.m Forskriftsregister

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag ARBÈIDSMILJ0LOVEN Kommentarer til lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. med endringer, sist ved endringslov av 30. april 1998 nr. 24 av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO 7. reviderte

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer