Innhold. Del I. Forord Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14"

Transkript

1 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk Barnerettens tema Noen utgangspunkter Barnerett og foreldrerett Nærmere avgrensning av tema og oversikt over fremstillingen Presentasjon av hovedtemaene i del II og III Det ufødte barnet Det nyfødte barnet Før skolealder barnehagebarn Grunnskolebarnet Barnet som arbeidstaker Barn og foreldre foreldreansvar, omsorg og samvær Barn og foreldre økonomisk underhold av barn Barns bestemmelsesrett, rettslige handleevne og prosessuelle posisjon Barnets situasjon når foreldre dør Noen bemerkninger om barn og rettigheter Hvem er barn? Rettskilder og metode Noen utviklingstrekk Innledning Utviklingen forut for De Castbergske barnelover Nye barnelover Barneloven 1981 og senere endringer Barns rettslige posisjon utviklingen inter nasjonalt Innledning Utviklingen internasjonalt frem til FNs barnekonvensjon

2 Barnerett 2.3 FNs barnekonvensjon og forholdet til norsk rett Hovedpunktene i konvensjonen Barnekonvensjonen og norsk rett...53 Del II 3 Det ufødte barnet Innledning Fosterets strafferettslige vern Tidligere lovgivning Gjeldende straffebestemmelser til vern for fosteret Fosterets rett til liv den rettslige reguleringen av abort Hensyn bak loven om svangerskapsavbrudd Informasjon og veiledning til kvinnen Rettsvern for fosteret i svangerskapets første 12 uker? Utgangspunkt Beregning av svangerskapets varighet Tidspunkt for inngrepet i forhold til svangerskapets lengde Tungtveiende medisinske grunner taler mot inngrepet Fosterets rettsvern etter utgangen av tolvte svangerskapsuke Utgangspunkt Fosterets rettsvern når det er levedyktig Fosterets graderte rettsvern Helsemessige og sosiale indikasjoner, samt fare for sykdom hos barnet Etiske indikasjoner Alvorlige mentale avvik Rettskrav på abort? Kombinasjon av indikasjoner Det ufødte barnets arverett Det nyfødte barnet Innledning Barnets statsborgerskap Innledning Erverv av statsborgerskap ved fødsel Oversikt over enkelte regler om barns senere erverv og tap av statsborgerskap Den rettslige etablering av farskap Farskap og morskap Farskap etter ekteskap Erkjennelse av farskap Farskapsfastsettelse når farskap ikke følger av ekteskap eller erkjennelse Endring av farskap Fastsettelse av barnets navn

3 4.4.1 Navneplikt og fremgangsmåten ved fastsettelse av barnets navn Valg av fornavn Valg av etternavn og mellomnavn Senere endring av navn Før skolealder barnehagebarnet Utgangspunkt Generelt om barnehagenes organisering og virksomhet Om godkjenning av barnehager og om personalet i barnehagene Barnehagens formål Barnehagens innhold Opptak til barnehage Rett til barnehageplass? Opptaksprosessen Prioritet ved opptak Barns og foreldres rett til medvirkning Barnehagebarnets rett til medvirkning Foreldrenes medvirkning Helsetjenester og miljørettet helsevern Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder Grunnskolebarnet Innledning Utgangspunkt Utviklingen av skolelovgivningen Opplæring utenfor den offentlige skolen Oversikt over den videre fremstillingen. Avgrensninger Organiseringen av skoleverket og saksbehandling i skolen Grunnskolens formål Rett og plikt til opplæring Utgangspunktene om barns rett og plikt til skolegang Nærmere om opplæringens omfang og tidsmessige plassering Fravær, permisjon og bortvisning fra undervisningen Opplæringens innhold noen hovedpunkter Generelt Særlig om KRL-faget og fritak fra aktiviteter i opplæringen Vurdering av elevene Språket i skolen Oversikt Målformene Opplæring i minoritetsspråk Retten til opplæring i og på samisk Retten til spesialundervisning Hovedpunktene i reglene om spesialundervisning Rettslig prøving av retten til spesialundervisning Særlig om hjelpemidler og utstyr

4 Barnerett 6.4 Elevens tilhørighet til skole og gruppe, og retten til skyss og innlosjering Hvilken skole eleven skal gå på Organisering av elevene i grupper og tilknytning til kontaktlærer Skyss og innlosjering Tiltak for å skape en trygg og sikker skolehverdag og for å verne helsen Elevenes skolemiljø Utgangspunkt. Generelle krav til skolemiljøet rettigheter for elevene Det fysiske miljøet Det psykososiale miljøet. Tiltak mot mobbing Nærmere om behandling av spørsmål og saker om skolemiljøet Helsetjeneste og miljørettet helsevern Elevdeltakelse i formelle organer og i skolemiljøarbeidet Elevråd og samarbeidsutvalg Elevdeltakelse i skolemiljøutvalget og skolemiljøarbeidet ellers Skolefritidsordningen Barnet som arbeidstaker Utgangspunkt Arbeidsmiljølovens vern for barn og ungdom Utviklingen av verneregler for barn i arbeidslivet Oversikt over hovedpunktene Nærmere om adgangen til arbeid Utgangspunkt Barn som har fylt 13 år Barn som har fylt 14 år Arbeid uten nedre aldersgrense Nærmere om arbeid som kan føre til skade Arbeidstidens omfang og plassering Utgangspunkt Arbeidstidens omfang Unntak fra reglene om arbeidstidens begrensning Særlig om nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser og fritid Rettslige mekanismer for å sikre overholdelse av reglene Krav om skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgivers plikt til å sørge for vergens medvirkning Ufravikelighet, tilsyn og kontroll. Listeføring av unge arbeidstakere Sanksjoner mot overtredelse av arbeidsmiljøloven Del III 8 Barn og foreldre foreldreansvar, barnets bosted og samvær Innledning og oversikt

5 8.2 Generelle utgangspunkter om foreldreansvaret Hvem har foreldreansvaret Foreldreansvarets innhold Særlig om overgrep og maktutøvelse, og forholdet til barnevernloven og straffeloven Foreldreansvar og bosted for barnet når foreldrene ikke bor sammen Utgangspunkt Barnets faste bosted Om avtalefrihet for foreldrene og delt bosted Avgjørelsen om hvor barnet skal bo fast når foreldrene ikke blir enige noen utgangspunkter Momenter ved avgjørelsen av hva som er til barnets beste Andre hensyn enn barnets beste? Særlig om foreldreansvaret Avgjørelser om foreldreansvaret ved uenighet mellom foreldrene Innholdet av foreldreansvaret for den som ikke bor sammen med barnet Samvær mellom barn og foreldre Utviklingen frem til dagens regler Hovedreglene om samvær Nektelse eller begrensning av samværsrett Utgangspunkt Overgrep og andre forhold som grunnlag for å nekte samvær Nærmere om rettspraksis utgangspunkter, momenter og vurderinger Særlig om overgrepssaker Kidnappingsfare Barnets egen mening Samværsrett for andre enn foreldrene Reisekostnader ved samvær og den praktiske gjennomføringen Saksbehandling i barnefordelingssaker Utgangspunkt Mekling uavhengig av rettssak Saksbehandlingen for retten Barn og foreldre økonomisk underhold av barn Innledning og oversikt Foreldrenes alminnelige underholdsplikt Lovens generelle utgangspunkter Fordelingen foreldrene imellom Varigheten av underholdsplikten Særlig om betydningen av barnets egne midler Underholdsbidrag til barn Utgangspunkt og hovedregler Tidligere regulering Nærmere om problemer og hensyn ved bidragsfastsettelse Beregning av underholdskostnadene Foreldrenes inntekt og fordelingen av underholdskostnadene

6 Barnerett Betydningen av at barnet har egen inntekt Skjønnsmessig fastsettelse av inntekt Vurdering av bidragsevnen og maksimumsbidrag Betydningen av samvær Bidrag når barnet har delt bosted Indeksregulering og endring av bidrag Særtilskudd Bidragsforskudd Innkreving av underholdsbidrag Barns bestemmelsesrett, rettslige handle evne og prosessuelle posisjon Innledning og oversikt Barns medbestemmelses- og selvbestemmelsesrett etter barneloven Generelt Barnets medbestemmelsesrett Barnets selvbestemmelsesrett Barns bestemmelsesrett på særlige områder Utdanning og foreninger Religiøse forhold Medisinske forhold Noen utgangspunkter Informasjon til barn og foreldre Samtykke til helsehjelp for barn Samtykke til videreformidling av informasjon Noen spesielle områder Særlig om svangerskapsavbrudd Andre forhold Barns handleevne og bestemmelsesrett i økonomiske forhold Utgangspunkt og oversikt Hvilke disposisjoner omfattes av vergemålsloven 2? Midler til egen rådighet Mindreårige med egen husholdning Særlig om arbeidsavtaler for mindreårige Inngåelse av arbeidsavtaler Opphør av arbeidsforhold Virkningene av at en mindreårig har gått utover sin kompetanse ved inngåelse av en avtale Partenes adgang til å gå fra avtalen Etterfølgende oppgjør ved heving av en avtale Særlig om arbeidsavtaler Den mindreåriges rett til å bli hørt Barns prosessuelle handleevne og posisjon Oversikt Forvaltningsprosess Utgangspunkt. Mindreårige parter uten partsrettigheter Retten til å bli hørt Konkrete prosessuelle rettigheter

7 Sivilprosess Mindreårige parter i sivile rettstvister Mindreårige vitner Straffeprosess Utgangspunkt Kompetanse til å begjære påtale av straffbare handlinger mot barn Barn som vitne i straffesaker Barn som lovbryter Barnets rettslige posisjon etter foreldres dødsfall Innledning Foreldreansvar og barnets bosted Situasjonen når den ene av foreldrene dør Generelle utgangspunkter for normaltilfellene Særregler for tilfeller hvor den ene av foreldrene har forvoldt den andres død Situasjonen når begge foreldrene er døde Behandlingen av krav om foreldreansvar etter dødsfall Momenter ved avgjørelsen om foreldreansvar og fast bosted Virkningene av en avgjørelse om foreldreansvar Særlig om vergemål for barnet Barnets økonomiske forhold etter foreldres dødsfall Barnets familierettslige krav på underhold Betydningen av arv og andre utbetalinger til barnet som følge av dødsfallet Retten til barnepensjon fra folketrygden Registre Litteratur Offentlige dokumenter Lover Dommer Høyesterettsdommer Lagmannsrettsdommer