1fil ro"u* REDERTF'RBUND. Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1fil ro"u* REDERTF'RBUND. Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring"

Transkript

1 1fil ro"u* REDERTF'RBUND Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring

2 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikr'nesordn'ngcn lbr den enkelt arbeidstaker dekker yrkcsskade, yrkessykdom, annen Lrlykkcsskadc (i iiitiden) og tap av helsealiesl som konstateres i det tidsrom lbrsikdngcn ef i kraft for den enkehe arbeidstakcr. Skader ma meldes uten ngrunnet opphold og sencst inneo ett 5r etter at erstatningsber ttig de h.r fitt kunnskap om de forhold som b grunner A. Tap fra skadetidspunkl til oppgjorstidspun kt Faktiske tap. ulgifier og inntektersom pafores a$cids, Dke'en llfl n ril lorsikringsselskaper lbrerar,,ptuol B. Merulgifter ifremtiden Par gnelige frcnlidige merutgift r som folge av skado eller yrkessykdom. E. Erstatningtilektefelle/samboer Erstatning til eklcfelte/sambo r ved borlgang av for- ssreer. Vdntig sykton er ikke dekket. F. Ersiatning titettertatte barn Det beregncs&rskilt erslatning for bvc( barn, regulefl ettcr alder. c. Utgitter til begravetse ENtatning ytes mcd 0,5 C. H. Etteroppgjsr Hvis invalidirelsgraden endrer seg vesenitig innen 5 er, kan crstarnirgen vurderes pe ny1l. l. Tao av helseattest Ved varig tap av hclscatiest ytes en engangserstatning. Eveniuellc andrc ytels r under tbrsikringer finansien av arbcidsgiver kommertil fradrag. C. Medisinsk invaliditet Pefbrt mcn dcxjom skade ller yrkessykdon har Folketrygdens grunnbetep, c mcdfo( varig medisinsk invaliditet- Folkerrygdens grunnbelop t'astsettes av Storiinger hvert ar og er pr I NOK ,-. Belopet blir D. Tap av fremtidig erverv gjenstand fbr indeksregutering basert pe tevekost- Ervervsmessig ufsrhet, alts6 nedsari cvnc til fiem- nadsiddeks og reallonnsulvikling. tidig inntekt p.g.a. skade eller yl.kcssykdom. Yrkesskadefo6ikring {itjeneslen) Erstatning til barn ved tap av forsrrger Maks 6,5 G Eneforsorger nr dobbel erstatning Erstatnlng til ektefelle/sam boer ved lap av lorcrrser Maks 15 G Trygghetsforsikring (i fritiden/tjenesten) Denne fonikringen dekker ogsa yrk sskader dersom yr lsener hoyere enn under yrkesskadeforsikingen. Ersratnins tit bah ved tap av forss.ger Maks 3 C B grav lsesutgifter Erstatning tit ekrefe e/samboef ved rap avfoerrger 0,5 G Maks 14 c Ette.oppgjrr Endring av invaliditet Begravetsesutgifrer 0,5 C Tap av rromtidig erverv Tap av rremtidig ervery Grunnerstatning G Crunnerstatning c Medisinsk meneftatning Medisinsk menerslatning Grunnerstatning 0,75,5,5 C crunnerslatning 0,33-7 c Fremtidige utgifier Maks 2l x arlige utgifter Tapt lnntekt Fra skadetidspunkt til oppgjorstidspun kt Pafsrte utgifter Faktiske tap F.emtidige merutgifter Maks 15 x peregnetige erlige merurgifter Tap og utgifter Fra skadetidspunkl til oppgjontidspunkt Tap av hetseattest Maks 8 c

3 Forsikringsbevis (NR) B. Yrkesskadef orsikring - Trygghetsf orsikring For forsikringsperioden Dettc lhsikdigsbe!is er utstedt som en bckrcliclsc pa Defes dckding nnder kollekti! ibrsikringsavlale nr.: inngill mclknn Trygvesta Forsiknng (TV) og Norges It d rifbrbund (NR). Dcn kollcktive fbnikrnrssavtalcn oppbevares hos NR til sicdno svn. Dc(c lbrsikringsb vis gir sannncn lncd vedligte vilkar cn beskrilelse av deknidgsomlang og lbrsiknngssurndrer. AoD Gdeg AS b krefief pa vcgnc a\ TV hcred dekning ih.1. Lo! av 16.juni I989 nt.65 om yrkcs skadefo sikridg og trygghelslbrsikrirrg i fi enhold til vedlagte vilkar. Under hcdvisnidg til Forsikringsa\taleloven "sl12 gjores spesielt oppnrc*son pa fblgende: Ansvarsbegrensning - tap av helseattest Selskapet s!iircr ikkc lbr tap a! helseatlest led:. Angst tbr opphold pi ellcf ruisc til larloyer. llyltbare innrehinger eller pcmrncnr plasscrtc innretningcf. cllcr lbr lblger a! misbruk a\ alkohol eller annct bcruselsesmiddel I r nisbruk av slike nredikamcntcr soln brre selges lno1 lcgeresept. SvangeNkap og tinlosnnrg anses ikke som sykdonr.. Ulykkesskade som rarnmcr dcd lbrsikrcdc Lrnd r ullorclsc xv en lbrbrytelse eller ibnok pii dcttc eller mons hrd cr noder innilytelse av narkotiskc Inidl(r eller benr'<r n(j In.,rJ,f d.r tsudrgirr$ rt det ikke er noen irsakssannncnhcng nlclknn dcn lbnikredes pevirkede tilstand og ullkkes tilstandcd.. Sykdom ller ulykkesskadc son] skyldcs lb selt eller grcv uaktsomhet.. Sykdom ellef ulykkcsskadc soi11 skyldes rtovelse av boksing. bryting. judo og karittc. hrnggliding, lallskjennhoppins og ballonsi:r(. sv!'nmc dykkirs.'! la'rrgher'lon Ined Irorof kjor(r,. Dodslall(uansettersak). Meldefrist For lrygghetsforsikfingcn gjcidcr lolgcndc krav ril ncldcliisl: Den rstatningsberettigcdc nristcr rc(cn til A krevc cntahiog dersom krav ikke er meldt lbrsikringsgiver innen c1l ir c11o ar den berexigede likk kunnskap om de lb rold som bcgunncr kra\et. jfi.fal$85. C. Nemndbehandling Dersonr parten er uenige i elstatnnrgssporsmllet bar dcn crstatningsb rettigede under forsikringen, i tillrgg 1il bchandlilrg iskadenemnda (vilkarenes pkt. l0). rett til a kreve behandling i Forsikringsskadenenrnda ell r Avkortningsne'nnda, jii. FAL $ Hvem som omlattes av forsikringen Ll Trygghetsforsikring"-r omf-attcr illc arbcidstakere undcf 70 ir ansart i virksomhet iilsluttet NR og som omlaucs av larillhllale med bestemmels om trygghetslbnikridg. Forsik rgcn gicldcr sn lenge rjeneslelbrholdet bestar og innen den pedoden sotn lb sikriltgcn dekker. t.2 a) Et nedlem sorn har fartoyef. flyttbarc innretningcl cllcr pcrmxncol plasse.te innrehinger anmeldt i NR kan ogsa melde nrn til lbrsikring norske og utenlandske t-artoyer/innrehinger sonl ikkc slir tilsluuet NR. safi mt fartoy/innretning ikke er rilsllr(ct anncn rrbeidsgilerorganisasjon m d avtale oln nfggherslbrsikring. Forsikring trer da i kraft ved innnrelding. br Fur l.ir.')( (hl i\ den nor.l,e nar. og for utenlandske fartoycf. omlhttcr lbrsikringen bare arbeidstakere som er medlem av Folkctrygdcn elter Lo! ol11 Folkelrygd av 28. ttbruar 1997 nr. 19 $"s2-1. c) For thrtoyer og flyttbare innretninger tilsluttel Norsk Inrcrnrsjonalt Skipsregister sj lder forsikringen kun tbr arbeidstak rc bosatl i Nofdcn cller som er norske d) Fof arbcidstak re som utforer arbeid pa pemanert plasscrtc iltnrchingcr pa norsk kontinentalsokkel onrlatter fonikringen brrc arbcidstakere som er ncdlem av Folketrygden etter Lov om Folketrygd av 18. Icbruar 1997 nr. l9 "s.ri ,2-7 og 2-8. ) Fof arbeidstaker som utlirrcr irbcid pe llyttbare innrcrninger pa norsk kontinentalsokkel omfatter lbrsikringcn bare arbeidstakere som er nedlem av F'olketrygden ettcr Lov om Folkclrygd av 28. februar 1997 nr. l9.ri\z og Unneldes fartoy/idnrctning av NR opphorer forsikringen lbr ulmcldl lartoy/iinrchiig ln d mindre m dlennnet gir fbrsikringsgiver undcrching on ai lirrsikringcn skal fortsetle og NR godkjenner dette.

4 1.4 Hvis et medlem av NR har fartoyer som bare cn dct av aret gar i utenrikslart og i dcn ovrigc d l ar aret gar iinncnriksfarl. vi1 lbrsikringens omfang og oppgaveplikter for arbeidslakere for disse lartoyer vaer avhengige av onr farloyel slir li1slu1lcl NR,jtr. dog pki Beregning av skadeprosenl Skadeprosenlcn bc.cgncs ut ffa skaderesuhatet pa sistc 5 argangcr lbrut for ( ) Beregningen bygger pe lneldle skader pr Totak ulbclall bclop legges til grunn v d beregning av skadcrcsultatet. 1.5 Folgende unnragelser ril pkr. 1 &j lder: a) Arbeidstakere monstret p6 s:erlige hyrcvilkir niif deres forhold og betingelser i rcalilclcd innebd:rer at de ikke er omfattet av NRs ofdinare tariffavtaler. l.l Nye medlennrer beraler TVs kvote(e premie. Etter 3 ar plasseres medlcmnct i premiegruppe basert pa nredlemmets skadehistorikk. b) Medlemmets koniorpersonale. inspcktorcr. super cdrgo\ \om rkl( rllor(r b(r<rrirgen. garrnlipc$oncll. reiscreparatorer som ikke er fast ansatt hos medlemnet. sjomenns parorend eller andre son medfolger skipet sonr passas.jerer. ulcn hcnsyn lil oln de er oppfo pi minnskapslislcd som pamonstrel. c) Ulenlandsk cateringpersonell ansall hos andrc cdn medlemmet ulen hcnsyn 1il onr dc cr oppfofi pa nrannskapslistcn sorn panronstret. 2. Forsikringssummer Hver enkelt arbeidstakcr cr forsikrcl lbr lbrsikringssummer som nevnt i vilkarenes pkt. 4 og 5. eller i h. t. til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. jnni 1989 nr. 65,jfr. vilkerenes pkr. tl. 3.1 Premiedifferensiedng For a ivareta differensien premic cf dc1 ctablerl 7 prenriegmppcr som lblgcr: Cruppe Skadeprosent I , , t Premieregulering Prcnricn cr basc{ pa det antall arbeidstakere som er tilmcldt ordningen 1. april M dlemmet er frcmtidig forplikt l til A sende lbrsikringsgiver ny antallsoppgave den L apil hveft ar samt straks ncldc cvcntuclle lbrandring r ilopet av forsikrnrgsperioden. Pr mieregulering pa grunnlag av antallsvariasjon lbr iorsikringsperioden L juli 2007 ril og ']rcd 30.juni 2008 forctas slik: 4. <Difteransen mellom antall forsikrede arbcidstakere pr. L april 2008 og antallcl pr. I. april tbregaend dr multipliscn mcd halvpa(en av medlemmets Beslemmelse om medlorsikring, regresstrafall mv FonikdngslakcN oppdragsgiver og andre definert i konlrirkten som medlemmer av (Company croup, er medlbrsikret ner forsikringstaker c11er kontrakt har petatt seg deue- Forsikringsselskapet fraskriver seg rcttcn til rcgrlss ide tilfeller de e er et vilker i kodhkt (knock for knock) som lbrsikringstakeren har inngatt. Likeledes skal oppdragsgiver dersom delle kreves ikontraktcn. gis 30 dagers skriftlie varsel dersonr poliscn utgif eller endres forut lor r!rall lbrfall.

5 Forsikringsvilkir (NR) Yrkesskadelorsikring - Trygghetsforsikring For forsikringsperioden' Disse!ilkir gir sannren ed vedlagte fi'sikringsbe!is en beskrivelse av deknirgsolnling og folsikringssunnncr. 1. Formal Trygghetsfbrsikringens fonnal er A ytc crsuhnrg lil arbeidstakere a! yrkesskade. ulykkcs skade eller yrkessykdom. 2. Trygghetsforsikring Trygghelsforsikringen dckker yrkesskader. annen ulykkesskade og yrkessykdomncr so konstateres hos arbcidstakere i det tidson lrygghctslb.sikringen er ikraft for arbcidstakeren. En sykdonl/yrk ssykdom anses konslalert pi det tidspunkt sykdommen er pavisl ii! lcgc. selv o b) korrekt diagdosc lbrst ble stih pa et senerc lidspunkl eller sykdomnen forst senere ble godkjent som Trygghetsforsikringcn d kker ogse yrkessykdott] soln konstateres etter at arbcidslorlroldet er bmkt til avsluhing, og me anses tbr:irsitkcl hos arbeldsgiveren. Trygghetsforsikringen dekkcf pcnnanent lap av helsealtesl p.g.x. ulykk sskade eller sykdom. 3- Hva regnes som yrkesskade, annen ulykkesskade og yrkessykdom? Under trygghelslbrsikringen skal yrkcsskade tbrstis som lesern.iljj( fller.ykdorn.orn,n:i In\- lorarsaket av arbeidsulykkc som gir rnn undef Lo! om Folkctrygd kap. 13. Med yrkcssykdom fbrstis sykdom som elter regler ih. t. Folkclrygdlovens paragraf l3-4 c.likeslilt med yrkesskadcr. llorsclstrp under 50db dekkes allikcvel ikk. De1 skal ses bort fia skadelidles mottakelighct lbr en yrkessykdonr med mindrc denne mottakelighel cr dcn hcll overveiende Arsak til sykdonmcn- Med anncn ulykk sskade iinstns larig m disinsk invaliditet. oncrvsnressig ulofiet eller dodslall som folge av ethverl ulykkcslillelle som inntretler i lcric og liitid. Med ulykkeslillcllc menes phrtselig ytre begivenhet uavhengig av den fbrsikrudcs viljc. Trygghersfonikdngen gicldcf over hele v rden og gif full erstatning ogsa ved skadelidrcs lbrsettlige eller uaktsommc ncdvirkning til skaden. l) cl Hva som skal erstatles Nirr y*csskrdeo, annen ulykkesskadeller yrkes sykdom er kodslalcrt crslatter lryggbetsforsikringen: Tap og ulgifter skaden eller yrkessykdomnen har pifort skadclidlc liem til det tidspunkt trygghets lbrsikringen iirclar oppgjor. Tap og utgifter under kr. Juu er'tdues like\el ilkc. I rllcgg Iil ersrdrningen bcllilcr lrygghetsforsikringen rcnte iia tapel pelop til oppgjor linner sred. Renten beregnes ut iia den enhrer rid LieldenLlc rcnrc.ars errer lorsikringsa\aaleloven. Tap og utgilter skaden eller yrkessykdonnrcn har pifor! arbeidstakeren skal ulgiore det som mittc ovcrslige alle rettmessige ytelser fra norsk folketrfgd. Mcrutgilicr sonr i li mtid n me parcgnesoln lblge av skaded cllcr yrkcssykdommen. Erstatningen settes til 15 ganger de pirrcgnclige Arlige merutgift r hvis skadclidtc pi oppgjorstidspunktet er undcr 56 nr l2 gangcr dct airlige belop bvis skadelidt er er, l0 ganger belopcr hvis skadelidt er ar og 8 ganger hvis skadelidter lylt 70 ir. Med merutgifter mcncs dc urgifter som overskrider allc bcreltigede ytelscr li.a norsk fblketrygd eller det man anser ville \,:ert d kket i tilf-eller dcr skrdelidt ikke er nreorcrr av oo.sk tblketrygd. I'afor1 m6d hvis skaden eller yrkessykdommen har rte atl varig lncdisinsk invalidilet. M6nerstatning beregnes pa grunnlag av Folkctrygdens grunnbelop pa oppgjorslidspunklel, n denfof kalt C. pe lolgende 0 l.l % m disinsk invaliditet t5 21% 25-34% 35-44% 45-54% 55 64% 65-11% 75-84% Ovcr 84 '/" : 0.31 G : 0.5 c = tc = 2C : 3C : 4G = 5G : 6G : 7G Den emtahidg sorn licmkommer etter foregaende ledd reduseres med 2.5 % lbr hven Ar skadelidt, da skadcn blc konstaten, var fylt mer enn 55 ar. Denne bestemmelscn skaldog ikke tirre lil reduksjon ut ovcr 50 %.

6 I tillegg ti1 erslaldingcn bclaler trygghetsforsikringen renter fia de! tidspunkt skaden. eller yrkessykdomm n, ble konstalen og lil oppgjor llndcr slcd med den lil enbver lid gjcldcndc rcdtesats etter Forsikri gsavtaleloven. d) Tap av fremtidig erverv. Ved I00 % varig crvcrvs, Inessig rforher.r c, cr,rarnlrti{iinrfl i ur!rngpunktclil 22 G. Hvis skadelidies bnrltolonnsinnlckl i Folketrygden i det nr skadcn konslalcrcs og/eller i iret for trlsvarer ner cnn 7 G, lbrhoyes efstatring n slik: V d brutto inntekt inntil 8G ' 9G " l0 G " IIG - t2g " over 12 G For gi.sniu av dc 2 if -24C ' -26G - -2i G - 28c ' -29C ' -30G Ved beregning av giconolnsnillct. scttcs den laveste ersinntckt ikkc under 7 C. Hvis skadelidtes varigc crvcrvsncssige ufbrhet er lavere enn 100 %. rcduscrcs erstahidgenlsvarend. Videre rcduseres erstatningen Ined 5 % pr- ar lbr hvcrt ar skadelidte pa oppgjsrsiidsprnklct haddc lyll mcr Reiten li1 erstatning opphor r ved 67 ir. Ilvis dcl ma adlas ar skadelidte vil la 1ap i ti ridig cncrv til tross fof at har pe oppgjorstidspunktet hrr fylt 67 af. erstattes delle tapet. e) Tap av forsorgcr lbr cklcl'cllc. Som likestilt med cklclallc rcgdes:. Pcrson sonr har felles bopelog lelles barn nred arbeidstakeren.. Person som vcdkonnrcndc hir lcvd sammen nrcd ieklcskapslignende tbrhold. hvis de1 i Folkeregisterct eller tilsvarende r gister i nndrc Iand, fremgar at vedkonnnende har hrtt salnme bopel som arbeidstakcrcd i dc sislc 2 ir. ellef det pi annen mate godteiores at d l ekteskapslignende forhold v dvarende har beslall i dc sislc 2 ar. Dennc crslatnirg botlaller ved skilsmiss, lovfo0nelig separasjon eller annen faktisk p rnancnl atskillelse. Dcnon crstatning ikke utbelales eiler foregecnde bestemmelser. gar fo.sikringssumncn til avdodes barn under2l Ar. ENlatringen settes til l4 C. Hvis forsorgcr ved dodsfallet var 56 er ller mer. reduscrcs erstatningen som under pkl d) fren lil 67 ar. Ved dodsfall etter 67 er ulgjor crslalnidgcn I G. Itillegg til erstatningen betal s rcnte som under pkt c). l) Tap av forsorger for elrerlafle bam. Erstatningen ber gnes sarskilt lbr hvc.t bam. Erstatningens storrelse avhengcr av barnets alder ved forsorgers bortlall og utgior nar barnets alderer: 20er-0.5G l9 dr- 0.8 G l8 ir 1.0 G l7ar-1,4g l6er-1,76 I56r-1.8G l4 rir 1,9 G l3nr-2,0c 12Ar-2.1G ller-2,2c I0er-2,3C 9et-2,4G 8nr-2,5C let-2,6c 6et-2.7G sar-2.8c 4ar-2,9c 3 nr og yngre - 3,0 C I tillegg tilerstaining betales rcnte som under pkl c). g) Ulgincr lil bcgnvclsef 0.5 C. h) lkke-medlemmer av norsk folketrygd cr berettiget til d sannne ylelser lia lrygghctsforcikringen som de \illc hx liu iv lrygghetsforsikringen dersom de var mcdlcnnner av norck folketrygdi) Med dc bcgrcnsnirgef som folger av tvingcnde l,^s'rniig eiores der fradrag thr cr.rarnrng som ogsa ytes under tarifieslcl gruppclivsfbrcikdng. 5. Lisensforsikring (tap av helseattest) a) 1. Dette punktet sjelder kun sjsansatle Forsikringen gjelder vcd pcnnanent lap av helseattest p.g-a. crslalringstnessig skade eller p.g.a. sykdom slik at den sikrede ikke lenger kan giore tjeneste ombord. Dette gjelder ogsi sclv om skadelidle kan fr annct rlbcid iland. Det kreves minimum 4 Ars pcnsjonsgivende fartstid for A bli onfattet av ordningen. Erstatningen ved nrcr cnn 4 Ars pensjonsgivend t-arlslid utgjor 6 G. Erstatnirgen ved mer enn 8 ers pcnsjonsgivcnde fartstid utgjor 8 C. Hvis skadclidlc pi tidspunklet for forsikringstillbllets inntred n hadde fyll lner cnn 50 irgis erstatning tter folgende skala pi ncstc side:

7 50.r 100 % 5l er 90 tlo 52tr 85% 53Ar 80% 54 er 15'k 55 :ir 65tlo 56 ar 50% 57 Ar 20 o/" o/. Besiemmelsen omfatter de enkelte arbeidstakerc. som ner forsikringen lrer i krati for vedkornnrende. har gyldig lrelseallest i beohold til gjeldende tof skrificr. Forsikdigcn lrcf ikrxll p:i dct tidspunkt vedkommende ble omfattct av olcrlnskomsl nred avtale om trygghetstbrsikrillg. Forsikringstillcllcl innhcr dcn drg (udyklighcts erklaering, blir utsledl rded vafig!irknin-q. Dcrson lb$ikriigstill'cllct il]nbcllcr i cn samncn hengende sykenreldingspcrtudc sodr lb sau lopcr etter at arbeidsgiver har brakl sikredes ansettelseslbrhold til opphor skil sikrede vere orni-?ttet a\ trfgghetsfbrsikringcn pt lidspu krct lbf udykrighcts erkltering. se lenge inaken til utstedelse a! udyktighetserklsering er samment-allende nred Arsaken til sykcncldingen og vedkonrmeode \nr omlitlet a! trygghclsfbrsikfingcn lirrslc dag a! dcn.rktucllc sykemeldingsperioden. Det cr!idcrc cl!ilkir at lbrsikringstilfellet inntrer senest I (ett) ir erer anscrclscslbrholdcts opphor. 2. Delte punktetgjelder kun ofshorepersonell Ved p(rrrrarcnr rdp d\ h<l.cju(n p c.i. <r,r.,. rilmcssig skadc cllcr p.g.a. sykdom slik al den sikredc ikl,e l<r,rer l,,n Uli-(.r\n*r(,r, h.r'j.,r ij,r erstatning fra lisensforsikringen 8 G. Dette gtckler ogse selv om skadelidt kan ft anner arb id i land. Hvis skadelidtc pr oppgorstidspunklct h:rddc lylt Iner e n 55 jr fecu,<re. <\ljrni,!cr nr<j j 0 tr Jl tbr hvert Ar skadelidte pa oppgiorstidspunklet hadde tjlr rrrr c.]n <5 dr. Jog srl, ar reflen u er.rrr Lj opphorer vcd gjcldcndc pcnsjonsaldcr (60 i1rl. Bestemmelsen omlatter de cnkcltc arbeidslakc.c. soln nir fbrsik.ingen trer i kraft lbr vedkonr ende. har gyldig hclscaucsl i hcnhold 1il gicldcidc forckrifier. F-orsikfingeD lrcr i krall pn dcl lidspudkt vedkommende ble omt-att l a overenskonrsl nred avtale on Trygghetstbrsikring. Forsikringstillellet inntrcr dcd dag (Udyktrghcts erklsering> blir utstedt nred varig!irkning. Dersom lb sikringstilfellcr nnrtr'cllcr i cn sannncn hengende sykemeldingspeiode nnn tinlsatt lopcf etter at arb idsgiver har brakt sikredes ansettelseslbrhold lil opphor skalsikrede vare onrfattet a\ trygghetsforcikringen pa tidspunktet for udyktighetse.klaring, se lenge Arsnken lil rtstedelse av udyklig hclscrkl&.ing cr samncnfallcndo med lrsaken til sykcmeldingen og vedkommende var omfalt t av lrygghetstbrsikringen farste dag av den aktuelle sykenreldingsperioden. Det er viderc cl vilkar at lorsikrnrgstillcllcl inntrer scnest I (ett) Af etter ansettelsesfofi oldets opphof Selsk.tpcl svarlr ikke lir tap av helseattest ved:. Angst tbr opphold pa elle. reise til farisyer, llytlbarc innrcll]ingcr cllcr pcnnancnt plasserle iinrchringcr cllcr ibr folger av nrisbfuk av rlkolrol ellef anrel berl,elseeniddel eller mi5- bruk av slike medikam nte. som bare selges mol lcgcrcscpt. Svangcrskxp og lbrlosning anscs ikkc. Ulykkesskade som ra,nner dcn lbrsikrcdc L,ndcr trtl'orclsc :! cn l'orbrytclscller lbrsok pa dette cller tnens han er under innflytelse a! narkotrske In.Cler eller benr5et med mrndre der godrgjore' at det ikke er noen Arsakssannnenheng meuom dcd lbrsikredes pavirkede tilstand og ulykkestil- ' Sykdon eller ulykkcsskxdc som skyldes lbnctt cllcr grov uaktsomhcl.. Sykdom eller ulykkesskade sonr skyldes utovelse av boksing. bryling, jlrdo og karatc. hanggliding. fallskicnnhopping og ballongfaft, svommedykking og hastieh tslop rned motorkjoretoy.. Dodslall(uanscnirsak). Ulbetaling av erstatning i llrr den linsikrcde rc11 til crstatning ibr samme.\jj( (ll(f.)kdom under rygghelsforsilringen. yrkesskadeforsikringen. ulykkesforsikrins eller rndre forsikringsordninger finansiert av arbeidsgivcrc. rcduscrcs crslatningcn under lisensknsik ngen med tilsvarende belop. Utbetalt ulbrepensjon forer likelel ikke til li"drag i crslatlringcn ndcr liscnsforsikringcn. Arbcids i''r' "i.lndrl'jtr lrir Jr$rr fof t gi opply.ninser om andre,like arbeid.si\erfinansierle forsikringer. Dersom lisens rstatning blir ulbelall lorsl blir dennc A belrakte sonr cn a konloutbctaling som konnnef til fiadrag r det endelise ersratningsoppgjor under de arbeidsgn erfi nansierte lbrsikringer.. E 'statnnrg lbr lap av helseattest kommer kun trl utbelaling n gang.

8 6. Skadeoppgjor Melding om skade Vcd skade skal skadeskjema fylles ut og undcftcgncs av skadelidte, skadelidtes parorende cllcr medledrmet med bekreftelse lm dc11c oln at skadelidte vir i ljenestclbrhold pl skadedagen. Skadeskjemaet skal snareslsendes ti1: Skademelding - Trygghelslb sikrirg Aon Grieg AS Postboks l Lysaker Telefbn 6' Telcl-aks 67 lt 230l Utbetalins Er,rarning urbcral.- rnu' de legirirna.joner,orn lbrsikringsgiver matte fbrlange. For sa vidl gjcldcf utenlandske sjofolk, kan belopei tbetalcs giennonr vedkommende lands konsulat med befriende virkning. Forsikrnrgen er tegnet pa grunnlag av norske lovregler. Erctatningen konrmer barc til utbetaling nar forsikrede skriftlig erkla;rcr at norsk lov skal legges lil grunn i rillelle tvist med medlemrner elle' d(r. rr.urjndorer orn er.rarning Slikt ssksmel kan bare fiennnes i Norge. Hvis erkliering ikke blir avgiit. utbctalcs eetanring til Har yrkesskaden, ulykkesskadcn eller yrkessykdomnren lncdlo( doden irnen ett ar, betales dodsl'allserstatringen med den sum som cr ncvnl i vilkarene. Eventuell erslatning soln mitte vefe forskuddsbeiali lbr sannrc skade eller yrkessykdon kommer til fradrag. Dor den forsikrede av aoncn irsak inncn ct1 Ar etter yrkesskaden, lykkesskadcn eller yftessykdommen inntrall bclales ikke erstatning. Dor der forsikred senere enn e1l ir elter at yrkesskaden, ulykkesskadeo ellc. y*essykdomnen inntraff. berale. rllr Jdd.trllie \rrrning. nrcr) erslatning lbr lidt inrtektstap fiem lil dsdstidspunkr. jli. pkt. 4 boksrav a). sanx ersrahidg lin tap i fremtidis rverv,jfr. pki.4 boksrav d). vari9 medisinsk invaliditet Har yrkesskaden, ulykkesskrdcn eller yrkessykdommen medlb varig medisinsk invalidilet. skal det betales invaliditctscrstatning innen 3 6r. Mcncr noen av partene at invaliditetsgraden kan lbundre seg, kan det kreves ai endelig oppgior utster. dog ikke lenger enn I Ar ctlcr at ulykkesskaden inntmff. Erstainingcn skal i dette tilfelle fastsettes e(cf den invaliditetsgrad som me antas A blicndelig For lirllstendig invalidiiet belalcs hele forsikringssumnren. Ved delvis invaliditet betales en tilsvarende Inindre delav lbrsikringssummen, se punkt 4 c. Regress Kan skadelidte lbrlange at tredjemann erstatter skaden. innlro selskapeme ved uibetaling av e$tat ning i skadelidtes rett mot tredjenann. Skadelidt og arbeidsgivcren har plikt dl n gi selskapcdc alle opplysninger sonr er tilgjengelige for dcm. og som er av betydning for gien omforingen av lf ygghetstbrsikringens rcgrcss. Forholdetil lov om yrkesskadeforsikring (gjeldende fra 1.1.1S90). Hvis trygghetslbrsikiig gjelder for arb idstakeren pa konstateringslidspunktel (fr. 2, 2. ledd ovenfbr) og arbcidstakercn samlidig er bere(igct lil erstatning etter Lov onr yrkesskadclb.sikring av 16. juni 1989 nr. 65, kan arbcidstakercn ved en yrkesskade velge om han vil krcve erstatning beregnet el1cr vilkar for lrygghctslinsikring eller erter Lov om yrkesskadetbrsikdng. Generelle vilkar Trygghetsforsikringen dekkcr dodsfall, medisinsk invaliditet. erve^,smcssig ufsrhet og skader som direkr(l'e,,ld,,ckr( er forir.aker av krig. In\rsjon. liendlligc handlinger, angrep av frcnmed makt, cnlcn krig er erkl:en ellcr ikke, borgerkrig, revohrsjon, oppror, oppstand. militaer eller annen uregelnressig naktovertagelse, tumuher (oppt6yer), slrcikcr. lockout, arbeiderkon0ikter eller andr alvorlige tbrstyrrelscr av den offentlige orden, tbrutsalt at lbrsikrcdc ikke er direkte engasjen eller delta. pa en av dc stddende parterside- For flyttbare bore- og cntrcprenorfartoyer dekker trygghetsforsikringcn ikke tap eller skade, og okning ilxp cller skade som direktc eller indirekt er lbrinsaket av eller star i sanrmenheng med krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklsrr eller ikke. Renler av erstatningsbel6p Sikrede har krav pa renter over nsstemmende med reglene i pamgmf l8-,{ i Lov onr Forsikirgsavtaler av l6.juni 1989, nr.69 derson disse ikke r fraveket ivilkerene. Dcn som gjor seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver retl elle. lbrsikringsavtalen. Har lnan flere fbrsik.ingsavtaler med selskapet. taper man ogsa r tr 1il ersratning etter disse vcd samme hendelse og selskapet kan med cn ukes varsel si opp enbvcr fb Sikringsavtale lncd vedkommende.

9 Tvister vedrsrende denne forsikringsavtale skal avgjsres eller norsk rett og av norske domstoler. Forholdet til Forsikrinssavtaleloven For trygghetslbrsikrinsen sjelder Lov om Forsikringsavialer 16. j ni I989 nr. 69 (FAL) i den utstrekning lovcn ikkc cr liavcket ilbmnsticndc vilker 10. Skadenemnd Hvor det i en konkrcl sak oppslir lvisl onr rdking av disse vilker ellef om e statningenstorclse kan skadelidte kr ve at det opprettes n skadenernnd besdende av lire medlennnerlor NIS og NOR-skip 5Lal rrmrnen\e nllrrcn a\ skadenemnden skal vare som folger:. Ett medlem fi? fbrcikfinssselskapet. Ett medlem fra den involverte arbeidsiakerorganisasjon. Ett ncdlcm lia NR. En noytral person som godkjennes av begge paner Den noylralc rcprcsentanten er nemndens lbrmann og har dobbeltstennnc ved slcnnnclikhc1. For avrig gjelder rolgende: To medl mm r oppnevnes av fbrsikringsselskapel. Videre oppnevnes el1 medlenr fra dcn involverte arbcidstakcrorganisasjon og ett medlem ffa NR. Hvis nemndens medlemmer ikke komm r til enighet skal de velge en noytral oppmann som skal foresh cn lasning av lvisten. 11. Skadenemndens mandat Skadenemnden skal avgjore wister om tolkning av dissc vilkir cllcroln crslatdingens stonelse. Likeledes kan skadenemnden pe skadelidtes eller organisasjonens anmodning gjenoppla en tidligere avglorl sak hvis dc1 cttc. oppgioret fant sted konslalcr'cs uforuts lte og vesentlige forveninger av skadelidtes helsetilstand eller rvervsevne som folge av skaden eller yrkessykdomnren. Hvis skadelidte har krevd saken behandlet av skadenemnd n, kan sak n ikke proves for domstolene for saken er I'e.digbehandlet i skadenemnden. 12. Endringer i forsikringsvilkarene Endringer i forsikrinssvilkarene kan ikke finne sied Lrrcn lbrutgicndc sanrlykkc lia partene inrs tadll-avtaler. 10

10 TrygvestJf Utarbeidet av Aon Grieg i samarbeid med Trygvesta Forsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Aon Grieg AS Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.04.2004-31.03.2005 1

Aon Grieg AS Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.04.2004-31.03.2005 1 Aon Grieg AS Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.04.2004-31.03.2005 1 A. Tap fra skadedag til oppgjørsdag Faktiske tap, utgifter og inntekter som påføres arbeidstakeren

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskadeforsikring og Trygghetsforsikring i henhold til Norges Rederiforbund

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskadeforsikring og Trygghetsforsikring i henhold til Norges Rederiforbund Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskadeforsikring og Trygghetsforsikring i henhold til Norges Rederiforbund Yrkesskadeforsikring og Trygghetsforsikring Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.

Detaljer

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker:

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker: Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.01.2005-31.12.2005 1 A. Tap fra skadedag til oppgjørsdag Faktiske tap, utgifter og inntekter som påføres arbeidstakeren frem til

Detaljer

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker:

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker: Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.01.2004-31.12.2004 1 A. Tap fra skadedag til oppgjørsdag Faktiske tap, utgifter og inntekter som påføres arbeidstakeren frem til

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring Vilkår for NHO Forsikring Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring 1 NHO FORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning For forsikringsavtalen gjelder lov av 16. juni 1989

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Verran Kommune 7790 Malm Dato: 10.12.15 Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Annen sykdom Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 19.05.2015 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 1.1 Helsekrav ikrafttredelse 2 1.2 Helsekrav

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-042 9.3.2017 Tryg Forsikring Lisensforsikring Lisens - Kokk utviklet oljefollikulitt permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede arbeidet som kokk på

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Forsikringsvilkår. Virke Yrkesskade. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår. Virke Yrkesskade. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Virke Yrkesskade Gjeldende fra 01.01.2014 Virke Forsikring AS Postboks 2880 Solli 0230 Oslo - Tlf.: 4000 2021 post@virkeforsikring.no Innhold Forsikringsavtalen... 3 1. Definisjoner i

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-093 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens overvekt/diabetes - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-096 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens ryggplager - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-095 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens albueplager - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-097 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens- permanent udyktighetserklæring - Unntak for alkoholmisbruk ugyldig

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer