C-220 PERSONALFORSIKRING AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008"

Transkript

1 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM ER LØPENDE.

2 Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINISJONER AV DISSE AVTALEVILKÅR 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. YTELSER VED YRKESSKADE / YRKESSYKDOM 6. YTELSER VED ANNEN ULYKKESSKADE ENN YRKESSKADE (FRITIDSULYKKE) 7. ERSTATNINGSOPPGJØR 8. ENDRING AV YRKE 9. ENDRING AV ANTALL FORSIKREDE 10. OPPHØRSALDER 11. BESTEMMELSER FOR FORSIKRINGSAVTALEN 12. SÆRVILKÅR

3 Side 3 av 18 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr det øvrige lovverk Teksten i forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser, som kan fravikes. Fullstendige avtalevilkår: - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr Definisjoner av disse avtalevilkår 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede Forsikringstaker er den som inngår forsikringsavtalen med selskapet Sikrede er den som har rett til erstatningen Forsikrede er den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til. 1.2 Konstateringstidspunkt Yrkesskade Med konstateringstidspunktet menes det tidspunkt forsikrede enten - døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp, - første gang søkte legehjelp for skaden/sykdommen, eller - første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden eller sykdommen. Dersom forsikrede ikke lenger er i arbeid, er forsikringsgiveren til forsikredes siste arbeidsgiver ansvarlig, jf Lov om yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Ved fritidsulykke regnes ulykkestidspunktet som konstateringstidspunkt. 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 1.4 Ménerstatning Ménerstatning er en erstatning som ytes på grunnlag av varig medisinsk invaliditet hos forsikrede. Med medisinsk invaliditet menes en varig skade/lyte av medisinsk art som fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets til enhver tid gjeldende invaliditetstabell.

4 1.5 Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes, helt eller delvis, varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid generelt. 1.6 Alder Tap i fremtidig erverv Beregningen skal knyttes til forsikredes alder på oppgjørstidspunktet Ménerstatning Beregningen skal knyttes til forsikredes alder på konstateringstidspunktet Erstatning ved dødsfall Forsikredes alder ved dødsfallet legges til grunn. 1.7 Ektefelle - samboer - barn Side 4 av Ektefelle *) Med ektefelle menes den person forsikrede lovformelig er gift med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. *) Likestilt med ektefelle regnes registrert partner, jfr. lov om partnerskap av 30. april 1993 nr Samboer Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år, eller det på annen måte godtgjøres at det ekteskapslignende forhold vedvarende har bestått i de siste 2 år, samt personer som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås Eneforsørger Med eneforsørger menes person som ikke har ektefelle/samboer og som alene har omsorgen for barn Barn Med barn menes forsikredes egne barn og adoptivbarn under 20 år.

5 Side 5 av Yrkesskade - yrkessykdom Med yrkesskade og yrkessykdom forstås legemsskade og sykdom som omfattes av 10 og 11 i lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, dvs. skade og sykdom som forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er: - skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade), - skade og sykdom som i medhold av lov om folketrygd av nr.19, kap.13 er likestilt med yrkesskade - annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade / yrkessykdom. 1.9 Annen ulykkesskade enn yrkesskade Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden Annen ulykkesskade Med annen ulykkesskade forstås ulykkesskade som ikke faller inn under pkt Hvem forsikringen gjelder for 2.1 Forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden eller sykdommen konstateres. Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder forsikringen også for: 2.2 Forsikrede som tidligere var ansatt hos forsikringstaker, og som ikke har vært i arbeid siden han sluttet hos forsikringstaker. 2.3 Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer o.l. i den grad de omfattes av lov om yrkesskadeforsikring. 2.4 Arbeid som selvstendig næringsdrivende, dersom forsikringen også omfatter annen ulykkesskade enn yrkesskade. 3. Hvor forsikringen gjelder Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. De øvrige forsikringsdekninger gjelder i hele verden, under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler.

6 4. Hva forsikringen omfatter Side 6 av 18 Dersom det fremgår av forsikringsbeviset: 4.1 Yrkesskade og yrkessykdom i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. 4.2 Annen ulykkesskade enn yrkesskade som rammer forsikrede, og som er pådratt og konstatert i forsikringstiden. 5. Ytelser ved yrkesskade / yrkessykdom 5.1 Ved skade/sykdom som medfører ervervsuførhet eller mén Tapt inntekt Selskapet erstatter faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet jfr. lov om skadeserstatning Tap i fremtidig erverv Grunnerstatning: Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Pensjonsgivende inntekt (beregningsgrunnlag) året før konstateringstidspunktet Inntekt t.o.m. 7 G over 7 G til og med 8G over 8 G til og med 9 G over 9 G til og med 10 G over 10 G Grunnerstatning 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G Hvis forsikredes varige ervervsuførhet er lavere enn 100 % reduseres erstatningen tilsvarende. Grunnlaget for beregningen av det framtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Hvis forsikredes antatte pensjonsgivende inntekt, uten skade eller sykdommen, i året skaden eller sykdommen ble konstatert, gir et høyere grunnlag, legges dette til grunn. Tilsvarende gjelder hvis forsikrede i et senere inntektsår har oppnådd en pensjonsgivende inntekt som gir et høyere grunnlag. Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at grunnlaget for beregningen foretatt som nevnt overfor avviker vesentlig fra det som ville vært skadelidtes alminnelige inntektsnivå uten skaden eller sykdommen, skal grunnlaget for beregningen settes til dette nivået. Beregningsgrunnlaget fastsettes i forhold til G 1. januar i det inntektsåret inntekten er opptjent.

7 Alderstillegg/Aldersreduksjon Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. For hvert år forsikrede er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. Side 7 av 18 Er forsikrede år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen. Er forsikrede 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av grunnerstatningen Tidligere uføre Var forsikrede uavhengig av den aktuelle skaden eller sykdommen 50 % ervervsufør eller mer, kan forsikrede kreve erstatningen utmålt etter lov om skadeserstatning 3-1, hvis dette leder til høyere erstatning enn utmåling etter reglene her Ménerstatning Grunnerstatning: Ménerstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 15 % eller mer. Tabell: Medisinsk invaliditet Grunnerstatning % 0,75 G % 1,00 G % 1,50 G % 2,00 G % 2,50 G % 3,00 G % 3,75 G % 4,50 G Samme forholdsmessige reduksjon gjelder dersom andre forsikringssummer er avtalt. Skade som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 %, gir en erstatning på 5,5 G (gjelder ikke når høyere forsikringssummer er avtalt) Alderstillegg/Aldersreduksjon Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. For hvert år forsikrede er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen. For hvert år forsikrede er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

8 5.1.4 Merutgifter 1. Påførte merutgifter fram til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt, jfr. lov om skadeserstatning 3-1. Side 8 av 18 Selskapet dekker fremtidige årlige merutgifter som følge av sykdommen/skaden. Erstatningen er avhengig av forsikredes alder på oppgjørstidspunktet, og fastsettes på følgende måte: 5.2 Ved dødsfall Skadelidtes alder Erstatning Årlige merutgifter multiplisert med under 35 år år år år 14 over 70 år Erstatning til ektefelle eller samboer Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning utbetales til forsikredes ektefelle subsidiært samboer. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Samme forholdsmessige reduksjon gjelder dersom andre forsikringssummer er avtalt Erstatning til barn under 20 år. Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder ved forsørgers bortfall og utgjør: Barnets alder Erstatning Barnets alder Erstatning under 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 9 år 3,5 G 19 år 1,0 G Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.

9 Side 9 av Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn. Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom, betales erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn når disse helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Erstatningen for tap av forsørger utmåles etter de alminnelige erstatningsrettslige regler. Det tas ikke hensyn til om forsikringstaker etter gjeldene rett er ansvarlig for skaden/sykdommen Utgifter forbundet med dødsfallet erstattes med 0,5 G Eventuelle tilleggsdekninger er spesifisert i særvilkår Hvilke begrensninger som gjelder: Selskapet svarer ikke for skade, sykdom, dødsfall, tap eller utgifter som ikke omfattes av lov om yrkesskadeforsikring. Tingskader (f.eks. briller, klokker smykker etc.) samt rene formuestap faller utenfor forsikringen. Belastningslidelser og skader som oppstår under reise til/fra arbeid, defineres ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. 6. Ytelser ved annen ulykkesskade enn yrkesskade (fritidsulykkesforsikring) (Dersom det fremgår av forsikringsbeviset) 6.1 Ved ulykkesskade som medfører ervervsuførhet eller mén, dekkes følgende: Tapt inntekt Selskapet erstatter faktisk inntektstap fram til oppgjørstidspunktet, jfr. lov om skadeserstatning 3-1. Erstatninger som dekkes i henhold til bilansvarsloven eller ansvarsforsikringer kommer til fradrag krone for krone i erstatningsoppgjøret Tap i fremtidig erverv Grunnerstatning Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Pensjonsgivende inntekt (beregningsgrunnlag) året før konstateringstidspunktet Inntekt t.o.m. 7G over 7G til og med 8G over 8G til og med 9G over 9G til og med 10G over 10G Grunnerstatning 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G Hvis forsikredes varige ervervsuførhet er lavere enn 100 % reduseres erstatningen tilsvarende.

10 Side 10 av 18 Grunnlaget for beregningen av det framtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Hvis forsikredes antatte pensjonsgivende inntekt, uten skade eller sykdommen, i året skaden eller sykdommen ble konstatert, gir et høyere grunnlag, legges dette til grunn. Tilsvarende gjelder hvis forsikrede i et senere inntektsår har oppnådd en pensjonsgivende inntekt som gir et høyere grunnlag. Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at grunnlaget for beregningen foretatt som nevnt overfor avviker vesentlig fra det som ville vært skadelidtes alminnelige inntektsnivå uten skaden eller sykdommen, skal grunnlaget for beregningen settes til dette nivået. Beregningsgrunnlaget fastsettes i forhold til G 1. januar i det inntektsåret inntekten er opptjent Alderstillegg/Aldersreduksjon Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. For hvert år forsikrede er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. Er forsikrede år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen. Er forsikrede 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av grunnerstatningen Ménerstatning Grunnerstatning Ménerstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 15 % eller mer: Medisinsk invaliditet Grunnerstatning % 0,75 G % 1,00 G % 1,50 G % 2,00 G % 2,50 G % 3,00 G % 3,75 G % 5,00 G Samme forholdsmessige reduksjon gjelder dersom andre forsikringssummer er avtalt.

11 Alderstillegg/Aldersreduksjon Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. For hvert år forsikrede er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen. Side 11 av 18 For hvert år forsikrede er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen Merutgifter Påførte merutgifter fram til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt, jfr. lov om skadeserstatning 3-1. Selskapet dekker dokumenterte merutgifter som er påført forsikrede på grunn av ulykkesskaden. Merutgifter under 2 % av G dekkes ikke. Erstatningen er begrenset til 5 % av forsikringssummen for ménerstatning. Uten særskilt avtale dekker selskapet ikke utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker Fremtidige merutgifter: Selskapet dekker fremtidige årlige merutgifter. Merutgiftene utbetales som en engangserstatning og kan til sammen ikke overstige 3 G på oppgjørstidspunktet. Erstatningen er avhengig av forsikredes alder på oppgjørstidspunktet, og fastsettes på følgende måte: Skadelidtes alder Erstatning Årlige merutgifter multiplisert med under 35 år år år år 14 over 70 år Samordning: Merutgifter som dekkes i henhold til bilansvarsloven eller ansvarsforsikringer kommer til fradrag krone for krone i erstatningsoppgjøret.

12 Side 12 av Ved dødsfall Erstatning til ektefelle eller samboer Grunnerstatning er 15 G. Erstatningen utbetales til forsikredes ektefelle, subsidiært samboer. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Samme forholdsmessige reduksjon gjelder dersom andre forsikringssummer er avtalt Erstatning til barn under 20 år. Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder ved forsørgers bortfall og utgjør: Barnets Erstatning Barnets Erstatning alder alder under 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 9 år 3,5 G 19 år 1,0 G Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbel erstatning Utgifter forbundet med dødsfallet erstattes med 0,5 G Eventuelle tilleggsdekninger er spesifisert i pkt. 12 særvilkår. 6.3 Hvilke begrensninger som gjelder Selskapet dekker ikke: 1. skade på sinnet alene, f.eks. sjokk, uten at det samtidig er oppstått legemsskade. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører varig ervervsuførhet eller varig medisinsk invaliditet. 2. skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon.

13 Side 13 av følgende sykdommer eller sykelige tilstander som har ført til invaliditet eller dødsfall, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: - Muskel-/skjelettsykdommer, f.eks. skivelesjon, nucleoprolaps, isjias, lumbago, hekseskudd, revmatisme, leddrevmatisme, arteritt, spondylose, spondylartrose, gikt, fibromyalgi, spinalstenose, osterochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese. - Blodsykdommer, f.eks. anemi. - Hjerte-/karsykdommer, f.eks. hjerteinfarkt, åreknuter, angina pectoris. - Kreftsykdommer - Nevroser. 4. sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon eller Hepatitt B virus, som ikke er påført i forbindelse med ulykkesskade. 5. skader ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 6. skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved undersøkelse eller behandling av lege, sykehus eller fysikalsk institutt. Selskapet dekker likevel skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en erstatningsmessig ulykkesskade. 7. skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Selskapet dekker likevel slike skader når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 8. selvmord, med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes akutt sinnsforvirring, som skyldes ytre årsak, og ikke en sinnslidelse. 9. slagsmål / påvirkning. Forsikringen gjelder ikke ulykkeskade som rammer den forsikrede når han - deltar i slagsmål - deltar i en forbrytelse Ulykkesskade som den sikrede har voldt pga. selvforskyldt beruselse av narkotiske midler, alkohol, medikamenter e.l. med mindre det godtgjøres at det ikke er noen årsakssammenheng mellom den forsikredes tilstand og ulykkeskaden. 10. grov uaktsomhet Ved skade som skyldes grov uaktsomhet, kan selskapet ansvar reduseres eller falle helt bort. Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller tidligere mén sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes invaliditet, ervervsuførhet eller død, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstand/disposisjon, eller det tidligere mén, har hatt betydning for invaliditeten, ervervsuførheten eller dødsfallet.

14 Side 14 av Selskapet svarer ikke for - skade oppstått under deltakelse i ekspedisjoner - skade oppstått under utøvelse av fallskjermhopping, paragliding, hanggliding, flyving med mikrolette og ultralette fly og ballongflyving. - skade oppstått under ishockey kamper. - skade oppstått under bryting, boksing, judo, karate eller andre kampsporter. - skade oppstått under fjellklatring/ brevandring utenfor Norden. - skade oppstått under dykking med tilførsel av luft eller pustegass. - skade oppstått under trening til eller deltakelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorbåt. - skade oppstått under sport som drives profesjonelt Arbeid for annen arbeidsgiver enn forsikringstaker. Eventuell erstatning fra yrkesskadeforsikring tegnet av annen arbeidsgiver går til fradrag krone for krone i erstatningsoppgjøret Luftfart Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade inntruffet under annen flyving enn med fly og helikopter. Selskapets samlede erstatningsplikt for ulykkesskader inntruffet under flyving er begrenset til: - kr 5 mill. ved død, kr 5 mill. ved medisinsk invaliditet og kr for behandlingsutgifter for hver passasjer. - kr 2,5 mill ved død, kr 2,5 mill. ved medisinsk invaliditet og kr for behandlingsutgifter for besetningsmedlemmer i tjeneste og for privatflygere. For jestjagerpiloter gjelder forsikringen ikke i noe tilfelle skader inntruffet under flyving Krigsrisikobestemmelsen. Uten særskilt avtale dekker ikke forsikringen skade inntruffet under krig eller alvorlig uro. Spesielle bestemmelser for feriereiser: Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall inntruffet under krig eller alvorlig uro i områder hvor det er krig/uro når forsikrede reiser inn i området, dersom dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Opplysninger om slike områder fåes ved henvendelse til Codan. På reiser i utlandet dekker forsikringen likevel krigsrisiko når forsikrede allerede befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 6 uker fra dette tidspunkt. 7. Erstatningsoppgjør 7.1 Skademelding Ved inntruffet skadetilfelle - sykdom, død eller utgift som kan medføre utbetaling over forsikringen - skal selskapet underrettes straks. Ved fritidsulykke må melding om skade sendes Codan innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Dersom meldefristen oversittes mister den berettigede sitt krav på erstatning, jf FAL 18-5.

15 Side 15 av 18 På selskapets anmodning skal det gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver den forsikredes nåværende og tidligere helsetilstand, som f.eks. journaler, fraværslister o.l. Den forsikrede plikter uten ugrunnet opphold å la seg undersøke av lege, og om nødvendig av godkjent spesialist. Etter undersøkelsen skal legeattest med opplysninger om medisinsk invaliditet og ervervsuførhet, samt antatt fremtidig skade-/sykdomsforløp, oversendes selskapet sammen med utfylt skademelding. Ved den forsikredes død skal skademelding oversendes selskapet sammen med: - dødsattest med dødsårsak - nødvendig dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til erstatningen. - aldersattest for eventuelle barn. 7.2 Utbetalingsregler Erstatningen beregnes på grunnlag av G på oppgjørstidspunktet. Graden av medisinsk invaliditet som erstattes i henhold til forsikringsvilkårene, fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets til enhver tid gjeldende invaliditetstabell. Ved erstatningsutmålingen tas det hensyn til tidligere grad av ervervsuførhet/medisinsk invaliditet. Mener noen av partene at den medisinske tilstand er ustabil, kan begge parter kreve at endelig oppgjør utstår, men ikke lenger enn 3 år etter at krav om erstatning er meldt til selskapet. Hvis forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen behandling, skal det ved fastsettelse av den endelige invaliditets-/ervervsuførhetsgrad tas hensyn til den mulige forbedring en slik behandling kunne ha medført. Ved dødsfall som inntreffer etter at uføre/invaliditetserstatning er betalt, reduseres dødsfallerstatningen med det beløp som tidligere er utbetalt i henhold til vilkårene for uførhet/invaliditet. Er det satt i gang politietterforskning i et skadetilfelle, har selskapet rett til å vente med oppgjøret til etterforskningen er avsluttet. 7.3 Etteroppgjør ved yrkesskade Dersom graden av ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet som følge av yrkesskaden endrer seg vesentlig, kan forsikrede kreve etteroppgjør for erstatning ved tap i fremtidig erverv, medisinsk invaliditet og fremtidige merutgifter. Krav om etteroppgjør må fremsettes innen 5 år etter at oppgjøret var avsluttet. Ved etteroppgjør knyttet til tap i fremtidig erverv og medisinsk invaliditet beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og den erstatning skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.

16 Side 16 av Trygdeytelser Ved utbetaling av erstatning for påførte merutgifter og ved beregning av erstatning for fremtidige merutgifter, tapt inntekt og erstatning til andre enn ektefelle/samboer eller barn, gjøres det fradrag krone for krone for de trygdeytelser forsikrede har rett til som følge av skaden eller sykdommen. Dersom sikrede som rammes av en fritidsulykke ikke var medlem av folketrygden, gjøres fradrag i erstatningen for de ytelser et medlem ville ha rett til. Tap i fremtidig erverv, ménerstatning, utgifter forbundet med dødsfallet og erstatning til ektefelle/samboer eller barn, utbetales uavhengig av ytelser fra folketrygden. 7.5 Renter Sikrede har krav på renter etter lov om forsikringsavtaler. Ved yrkesskade/yrkessykdom har sikrede krav på renter etter forskrifter gitt i medhold av lov om yrkesskadeforsikring. 7.6 Regress Selskapet har rett til regress mot ansvarlig tredjeperson for utbetalt erstatning, jfr. lov om skadeserstatning 3-7 nr. 3 og lov om yrkesskadeforsikring Endring av yrke Premien er fastsatt på grunnlag av forsikredes arbeid/yrke. Ved endring av forsikredes innplassering i risikogruppe p.g.a. yrke skal selskapet underrettes. Dette for at selskapet skal kunne avgjøre hvorvidt og til hvilken premie forsikringen skal opprettholdes. 9. Endring av antall forsikrede 1. Forsikring med navneoppgave: Forsikringstaker må sende melding til selskapet når en ansatt slutter eller en ny begynner i bedriften, samt ved endring av risikogruppe på grunn av skifte i arbeid/yrke. 2. Forsikring uten navneoppgave: Endres antall forsikrede med 10% eller mer i forsikringstiden, skal forsikringen endres straks. Det samme gjelder når antall forsikrede endres med 10 eller mer. 10. Opphørsalder Ved annen ulykkesskade er opphørsalder 67 år, så lenge ikke annet er avtalt.

17 11. Bestemmelser for forsikringsavtalen Side 17 av Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen. Har vedkommende flere forsikringsavtaler med selskapet, tapes også retten til erstatning etter disse ved samme hendelse, og selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver forsikringsavtale med vedkommende Følgene av å gi feil opplysninger Dersom de opplysninger om risikoen som forsikringstakeren eller noen på forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt kan retten til erstatning settes ned eller falle bort Følgene av medvirkning Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden, jf. lov om yrkesskadeforsikring Bistand i klagesaker/nemndbehandling Dersom det oppstår tvist mellom forsikringstakeren og selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling for å løse tvisten, jfr. lov om forsikringsavtaler Forsikringsklagekontoret, tlf , telefaks Besøksadresse: Drammensvn145 A, 0277 Oslo Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 11.5 Foreldelse Ved yrkesskade/yrkessykdom: Sikredes krav mot selskapet etter loven foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

18 12. Særvilkår Side 18 av 18 SÆRVILKÅR 1: (Eventuelt spesifisert i forsikringsavtalen under Utvidet Yrkesskadeforsikring) Høyere forsikringssummer under yrkesskadeforsikringen kan avtales for - Ménerstatning, maksimalt 50 G - Dødsfallerstatning, maksimalt 50 G SÆRVILKÅR 2: (Spesifisert i forsikringsavtalen) Ménerstatning 1-14 % ved yrkesskade/-sykdom. Ménerstatning ved yrkesskade/yrkessykdom utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 1 % eller mer. Vilkårenes pkt er fraveket. For invaliditetsgrader under 15 % utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen som den vil være ved 100 % medisinsk invaliditet. SÆRVILKÅR 3: (Spesifisert i forsikringsavtalen) Ménerstatning 1-14 % ved annen ulykkesskade. Ménerstatning ved annen ulykke utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 1 % eller mer. Vilkårenes pkt er fraveket. For invaliditetsgrader under 15 % utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen som den vil være ved 100 % medisinsk invaliditet. SÆRVILKÅR 4: (Eventuelt spesifisert i forsikringsavtalen under Utvidet Fritidsulykkesforsikring) Endrede forsikringssummer ved annen ulykkesskade. Andre forsikringssummer enn de nevnt i vilkårene kan avtales for grunnerstatningen: - Tap i fremtidig erverv, maksimalt 30 G - Ménerstatning, maksimalt 50 G - Dødsfallerstatning, maksimalt 50 G

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Innhold : 0. DEFINISJONER 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. HVA SOM ER FORSIKRET

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ulykke INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 2 4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 3 5. ENDRING

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer