Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften."

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering. 2. Fylkesrådet vedtar at forslag til ny TT-forskrift sendes på høring. Frist for uttalelse settes til den 13. april Vedlegg: - Forslag til ny TT-forskrift - Evaluering av ny TT-ordning - rapport - Brev fra Sivilombudsmannen av Orientering om Likestillings- og diskrimineringsnemndas vurdering av forskrift om tilrettelagt transport av Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksutredning Evaluering av ny TT-ordning Endringer i TT-forskriften Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Ny TT-ordning trådte i kraft den , og etter at den nye ordningen hadde vært i funksjon i ca. 1,5 år, ble det ansett som hensiktsmessig å evaluere ordningen. Evalueringen ble gjennomført sommeren 2014, blant annet gjennom to evalueringsmøter med aktuelle aktører, og evalueringen viste at det er behov for å vurdere noen endringer i TT-forskriften. Forslag til ny TT-forskrift med konkrete forslag til endringer i forhold til eksisterende forskrift, er vedlagt. Forslaget bygger på anbefalinger fra evalueringen, og har deretter blitt juridisk vurdert. Forslaget til forskrift har også blitt gjennomgått med administrator av ordningen og klagenemnda for TT-saker. I tillegg har endringer i forskriften blitt vurdert på grunnlag av vedlagte brev av fra Sivilombudsmannen, som påpeker manglende avgrensing av hva som menes med formuleringen «annen offentlig støtte til transport» i forskriftens pkt. 3, femte ledd. Sivilombudsmannen har bedt om at fylkestinget gjøres oppmerksom på mangelen. Det foreslås å vedta en ny forskrift, istedenfor å vedta en endringsforskrift som gjelder samtidig med eksisterende forskrift. Ny forskrift baseres på eksisterende forskrift og det foreslås ikke vesentlige endringer i ordningens hovedinnretning, men det foreslås flere endringer av detaljer og formuleringer. Alle endringsforslag omtales og begrunnes i saksframstillingen. I sammenheng med en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda om en bestemmelse i en annen fylkeskommunes TT-forskrift, har det blitt vurdert om Hedmark fylkeskommunes TTforskrift er forenlig med bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Bestemmelsen i denne fylkeskommunens forskrift differensierte beløpet som brukerne ble tildelt på grunn av form eller grad av funksjonsnedsettelse. I Hedmarks TT-forskrift differensieres ikke T-beløpet på det grunnlaget, og forskriften vurderes således ikke å være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I samsvar med forvaltningslovens krav sendes forslaget på offentlig høring før forslaget behandles i fylkestinget. Høringsfrist foreslås satt til den 13. april 2015.

3 Innledning og bakgrunn Ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark ble vedtatt i Fylkestinget Endring av tidspunkt for iverksettelse av ny ordning, samt delegering av myndighet til TT-nemnda til å sette søknadsfrist, ble vedtatt i Fylkestinget den Den nye ordningen trådte i kraft Da den nye ordningen hadde vært i funksjon i ca. 1,5 år, ble det ansett som hensiktsmessig å evaluere ordningen. Evalueringen ble gjennomført sommeren 2014 og ble gjennomført internt. Aktuelle aktører ble trukket inn i arbeidet gjennom to evalueringsmøter den 6. og 17. juni Representanter fra følgende aktører deltok på møtene: Hedmark Trafikk FKF, Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Eldrerådet, TT-nemnda, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og fylkeskommunen ved Samferdsel, kulturminner og plan. I tillegg var følgende aktører invitert til å sende representanter: Kjørekontoret Innlandet, Legeforening og Taxi Hedmark. Evalueringsrapport er vedlagt til orientering. Representantene fra aktørene som deltok i evalueringen fikk evalueringsrapporten oversendt og ble bedt om å gi eventuelle innspill. Det ble presisert at det var deltakerne på møtene det ble ønsket tilbakemelding fra. Det ble mottatt ett innspill fra en av eldrerådets representanter, og evalueringsrapporten er justert på grunnlag av dette innspillet. Det oppstod en del utfordringer i oppstartsfasen av den nye ordningen. En stor andel av søkerne fikk avslag, og det ble rettet kritikk mot manglende begrunnelser. TT-nemnda justerte sin forståelse av kriteriene for brukergodkjenning, og gjennomførte en ny behandling av de avslåtte søknadene våren Evalueringen viser at det er behov for å vurdere noen endringer i TT-forskriften. De bestemmelser som anbefales endret, blir drøftet nedenfor i den rekkefølge de står i eksisterende forskrift. Forslag til endring av forskriften er vurdert juridisk, og er gjennomgått med administrator av ordningen og klagenemnda for TT-saker. Noen endringer i formuleringer og forskriftens utforming foreslås på grunnlag av disse gjennomgangene. Når en forskrift skal endres, må, ifølge Justisdepartementets retningslinjer for utforming av forskrifter, fylkeskommunen vurdere om dette best gjøres ved en endringsforskrift eller ved en ny forskrift som avløser den gjeldende forskriften. I dette tilfellet vil det være mest ryddig og oversiktlig å vedta en ny forskrift, istedenfor å vedta en endringsforskrift som gjelder samtidig med eksisterende forskrift. Forslag til ny TT-forskrift med konkrete forslag til endringer i forhold til eksisterende forskrift, er vedlagt. Ny forskrift baseres på eksisterende forskrift, og det foreslås ikke

4 vesentlige endringer i ordningens hovedinnretning, men det foreslås flere endringer av detaljer og formuleringer. Saksopplysninger og fakta - med vurderinger av de enkelte endringsforslag I dette saksframlegget har det blitt vurdert som mest hensiktsmessig å framstille saksopplysninger fra evalueringen og vurderinger av endringsforslag samlet. Hovedinntrykk fra evalueringen var at mange er fornøyd med den praktiske gjennomføringen av TTordningen. I forbindelse med forskriften og vurdering av søknader ble det imidlertid avdekket flere uklarheter og forhold som bør vurderes endret eller presisert. Vedrørende forskriftens form I henhold til Justisdepartementets retningslinjer for utforming av forskrifter, bør forskrifter deles inn i paragrafer. Videre skal det tas inn en hjemmelshenvisning rett under forskriftens tittel. I eksiterende forskrift står bestemmelsene som punkter og ikke paragrafer, og hjemmelshenvisningen er mangelfull. Disse tingene foreslås endret slik at de oppfyller Justisdepartementets retningslinjer. 1. Formål I følge evalueringen er formålsbestemmelsen i forskriften god på å presisere at det er funksjonsnedsettelse som er det avgjørende vilkåret for rett til TT-transport. Det ble påpekt at formuleringen «hele eller store deler av sitt liv» er uheldig. Bokstavelig tolkning kan diskvalifisere eldre personer som får nedsatt forflytningsevne fra ordningen. Formuleringen «som skal leve hele eller store deler av sitt liv» anbefales fjernet. Vurdering: Formuleringen som anbefales fjernet er unødvendig og kan føre til utilsiktede konsekvenser dersom den følges bokstavelig. Det foreslås derfor å fjerne formuleringen. Språkteknisk foreslås også å legge til bokstaven «e» for å lage flertallsform av adjektivet «betydelig». 2. Definisjon Evalueringen anbefaler at personer med demens bør defineres inn i gruppen orienteringshemmede, for å gi en presisering av at denne gruppen også har rett til TT, selv om de ikke har en synlig forflytningshemming. Psykiske årsaker til forflytningshemming kan også gi grunnlag for rett til TT. I møtet med klagenemnda for TT-saker ble dette forholdet diskutert. Det er vurdert om dette skulle omtales eksplisitt i definisjonsbestemmelsen. Vurdering: Det er fornuftig å presisere at gruppen demente kommer innenfor definisjonen av forflytningshemmede. Demente foreslås lagt til i gruppen orienteringshemmede.

5 Det er ivaretatt i formålsbestemmelsen at psykiske årsaker kan gi grunnlag for TT-rett. Det er derfor ikke behov for å gjenta dette i definisjonsbestemmelsen. I definisjonsbestemmelsen er ulike funksjonsnedsettelser gitt som eksempler. Dette er ikke laget som en uttømmende liste, fordi det skal være rom for en vurdering etter skjønn. 3. Kriterier for brukergodkjenning Det er blitt reist spørsmål om pkt. 3 omhandler «kriterier» eller «vilkår». Det anbefales å endre begrepet til «vilkår» da det anses som mest dekkende for bestemmelsens innhold. Videre bør det i andre ledd presiseres at søker må være folkeregistrert som bosatt i fylket, for å konkretisere hva slags registrering bestemmelsen omhandler. Hensikten i tredje ledd er å understreke at legeerklæring alene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre en søknad, men at det også kan være andre momenter som bidrar til avgjørelsen. Det er TTnemnda som avgjør om vilkårene er oppfylt; det avgjøres ikke av legen som fyller ut legeerklæringen. I forslaget til ny forskrift er teksten omformulert for å fjerne misforståelser rundt dette punktet. Leddets siste setning om forflytningshemmingens art, foreslås fjernet, fordi det er en gjentakelse av vilkår nr. 2 i andre ledd. Sivilombudsmannen har i brev av påpekt manglende avgrensing av hva som menes med formuleringen «annen offentlig støtte til transport» i forskriftens pkt. 3, femte ledd. Brevet er vedlagt til informasjon for fylkestinget. Henvendelsen har sin bakgrunn i at en person som er rullestolbruker og fikk støtte fra NAV til erverv av motorvogn, men selv ikke kjører denne bilen, fikk avslått sin søknad om TT. Personen fikk heller ikke medhold i klagenemnda. Forskriftens bestemmelse sier ikke noe nærmere om hva som menes med offentlig støtte til transport. I brevet fra Sivilombudsmannen stilles det spørsmål ved om offentlig støtte til transport dreier seg om løpende ytelser i motsetning til engangsstønad, for eksempel til innkjøp av egen bil. Evalueringen har oppfattet bestemmelsen til å dreie seg om støtte til spesialtilpasset egen bil, og at formuleringen da bør konkretiseres til «bil». De ulike fylkeskommunene har ulike bestemmelser i forbindelse med egen bil og/eller offentlig støtte til transport. Evalueringen har sett på fire andre fylkeskommuner. Oslo og Sør-Trøndelag har ingen begrensinger for retten til TT knyttet til annen offentlig støtte. Hordaland har satt en begrensning for søkere som har mottatt støtte til kjøp av bil, men søkere som er avhengig av rullestol er unntatt. I Oppland faller personer som har tilgang til egen bil utenfor ordningen. Dette gjelder også personer som har fått stønad til bil etter lov om folketrygd. Evalueringen konkluderer med at å eie en bil ikke bør være diskvalifiserende for TT-rett, men TTrett bør knyttes til om man har mottatt støtte til bil. Det kan oppleves som urettferdig dersom personer mottar dobbel støtte til transport som kan brukes til de reiseformål som brukeren selv

6 ønsker; det vil si både TT og støtte til bil. Det anbefales at formuleringen «har fått stønad til bil etter lov om folketrygd» tas inn i bestemmelsen og at «mottar annen offentlig støtte til transport» fjernes. NAV har en ordning med løpende stønad til arbeids- og utdanningsreiser, for personer med varige forflytningsvansker som ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler. Denne stønadsformen faller imidlertid utenfor TT-ordningens formål om at tildelte midler kan brukes til de reiseformål brukeren selv ønsker, som for eksempel fritidsreiser, og stønadsformen bør derfor ikke ha noen innvirkning på retten til TT. Pasientreiser bør av samme årsak heller ikke ha innvirkning på retten til TT. Siste ledd i forskriftens pkt. 3 sier at vesentlige endringer i kollektivtilbudet i kommunen, herunder dør til dør-tilbud, kan gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter. Den ordinære kollektivtrafikken er ikke et dør til dør-tilbud, da bare taxi har lov til å kjøre til døra. Anropsstyrt kollektivtransport går til og fra sentrum eller andre faste punkter, mens TT-transport er et dør til dør-tilbud fordi en TT-bruker er avhengig av et slikt tilbud. Bestemmelsen er ment for å kunne ta en ny vurdering av rett til TT, dersom en person som tidligere ikke har kunnet reise med ordinær kollektivtrafikk, vil være i stand til å benytte tilbudet hvis kollektivtransporten får bedre tilgjengelighet og/eller blir universelt utformet. Bestemmelsen er knyttet til tilbudet i bostedskommunen. Fordi ordinær kollektivtransport pr. definisjon ikke kan være et dør til dør-tilbud, anbefaler evalueringen å omformulere bestemmelsen. Det foreslås å ta bort innskuddssetningen «herunder spesiell tilrettelegging av utvidede tilbud med anropsstyrt transport, med dør til dør-tilbud». Bestemmelsen vil fremdeles hjemle anledningen til ny vurdering av TT-retten ved forbedring av tilgjengeligheten i kollektivtilbudet, mens kriteriet om at brukeren på grunn av varig forflytningshemming har vesentlige vanskeligheter med å bruke ordinært kollektivtilbud, fortsatt vil ligge i bunnen og være avgjørende. Vurdering: Begrepet «kriterier» byttes ut med begrepet «vilkår», da dette er mer dekkende for bestemmelsens innhold, og det presiseres i andre ledd at søker må være folkeregistrert som bosatt i fylket. Omformuleringer og strykninger i tredje ledd vil klargjøre leddets innhold og hindre gjentagelse. Å knytte TT-rett til mottak av støtte til bil vil gi den avgrensingen som Sivilombudsmannen etterlyser. Brukerne bør ikke få støtte både til bil og TT-transport, og det foreslås en konkretisering av forskriften slik at personer som har fått støtte til bil etter lov om folketrygd faller utenfor TTordningen. Andre typer offentlig støtte til transport, som pasientreiser og NAVs ordning med stønad til arbeids- og utdanningsreiser, bør ikke ha innvirkning på retten til TT fordi disse utgjør stønad til reiser med andre formål enn TT-transporten har. Når annen offentlig støtte til transport ikke nevnes i forskriften, vil disse ikke ha innvirkning på retten til TT-transport, og forskriftens avgrensning blir konkret avgrenset til «stønad til bil» og dermed uttømmende.

7 Det foreslås også å bifalle evalueringens anbefaling om å ta bort innskuddssetningen i bestemmelsen om ny vurdering av TT-rett knyttet til endringer i kollektivtilbudet, da ordinær kollektivtrafikk ikke kan bli et dør til dør-tilbud. 4.1 TT-nemnd TT-nemnda skal være sammensatt av 4 personer som er faglig kvalifisert. Det har blitt stilt spørsmål ved at representanten fra ordningens administrator har dobbeltstemme. Evalueringen har pekt på at det bør vurderes om administrator kun skal ha sekretærfunksjon i TT-nemnda. Eldrerådet mener at de bør være representert i nemnda, fordi andelen eldre brukere er stor. Eldrerådets representasjon ble grundig diskutert i arbeidsgruppa som foreslo ny forskrift, og problemstillingen var en del av debatten i fylkestinget høsten Det foreslås en språklig forbedring i andre ledd, siste setning. «Velges etter forslag fra» byttes ut med det enklere «foreslås av». Det anbefales at det skal framgå av forskriften hvor lenge de som er oppnevnt til TT-nemnda skal sitte. Det var enighet på evalueringsmøtene om at en valgperiode er riktig periode å oppnevnes for, og dette foreslås tatt inn i forskriften. Det er imidlertid en fordel om ikke hele nemnda byttes ut samtidig, fordi det faglig sett bør være overlapp. Representantene bør derfor kunne gjenvelges. Vurdering: Endringene som foreslås i teksten til denne bestemmelsen, er så store at vedlagte forslag til ny forskrift viser all gammel tekst med overstrykning, og forslag til ny tekst i sin helhet. TT-nemnda har, etter noen utfordringer i oppstarten, funnet en god arbeidsform, og det foreslås ikke noen endringer i TT-nemndas sammensetning. Forskriftsteksten bør likevel endres noe. Den sakkyndige funksjonen som skal innehas av en lege, bør ikke oppnevnes av fylkesrådet. Det bør være administrators ansvar å innhente en lege som representant til TT-nemnda. Det er imidlertid fylkesrådets ansvar å oppnevne de tre andre representantene til TT-nemnda. Det foreslås videre å ta inn i forskriften hvor lang periode TT-nemndas representanter oppnevnes for, og det presiseres at de kan oppnevnes flere ganger. Det foreslås også at det skal oppnevnes vararepresentanter, slik at nemnda kan være fulltallig ved representanters forfall. I tillegg foreslås det å opprette et nytt ledd i bestemmelsen vedrørende møte-, skyss- og kostgodtgjørelse. Dette har tidligere stått i pkt. 8 både for TT-nemnd og klagenemnd. Det er mest hensiktsmessig at bestemmelsen plasseres under hver nemnd. Det har i praksis vist seg vanskelig å fylle den sakkyndige medisinskfaglige funksjonen som lege utfører i TT-nemnda. Det har derfor vært et behov for å vurdere en godtgjørelse til lege som ligger høyere enn satsene i fylkeskommunens reglement. Det foreslås tatt inn i forskriften at lege kan godtgjøres slik at godtgjørelsen står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Godtgjørelsens størrelse bør godkjennes av administrator.

8 Ellers foreslås det å konsekvent benevne personene i TT-nemnda for «representanter», istedenfor å blande begrepene «medlemmer» og «representanter». 4.2 Søknad Evalueringen påpeker behovet for endring av tekst i første ledd, da søknad ikke sendes fra hjemkommunen. Dessuten bør det presiseres at søknad består både av legeerklæring og en del utfylt av søker selv. Vurdering: Det foreslås at teksten i denne bestemmelsen endres slik at det samsvarer med hvordan søknadsskjemaet er utformet. En del fylles ut av søker og en del fylles ut av lege. Videre er det viktigst å stadfeste hvor søknaden sendes til og ikke hvor den sendes fra. 5. Utfyllende retningslinjer I evalueringen har det blitt stilt spørsmål om hvem som godkjenner utfyllende retningslinjer. Forskriften sier at det er administrator som skal utarbeide retningslinjer, og fylkesrådet sier i vedtak i sak 60/12 den at dette skal gjøres i samarbeid med TT-nemnda. Forskriften sier ikke noe om godkjenning. Et alternativ som kom fram i evalueringen er at administrator og TT-nemnda utarbeider forslag som skal godkjennes av fylkesrådet. Men det er et spørsmål om dette bør stå i forskriften. Evalueringen har ikke foreslått noen endring i ordlyden. Det kan være to typer retningslinjer for TT-nemnda: interne og eksterne. Det utvikles en praksis gjennom behandling av søknader. Evalueringen anbefaler at det nedfelles retningslinjer for TTnemndas saksbehandling, hvor det fastsettes detaljer og presiseringer utover det som er beskrevet i forskriften. Dette er også viktig fordi det etter hvert blir oppnevnt nye medlemmer i nemnda som ikke har erfaring med å vurdere søknader. Vurdering: Det er ikke behov for fylkesrådets godkjennelse av utfyllende retningslinjer, og det som står i eksisterende forskrift er godt nok. Men det er viktig å sørge for at den praksis som TT-nemnda utvikler gjennom behandling av søknader, nedfelles i form av retningslinjer for nemndas saksbehandling. Tekstlig legges ordet «utfyllende» til i første setning, slik at begrepet og innholdet samsvarer med overskriften. 6.2 TT-tildeling Under evalueringen ble det stilt spørsmål ved avstand fra kommunesenter som kriterium for beløpet brukerne tildeles. Bestemmelsen fører til at små forskjeller i avstand kan få stor betydning for beløpet i grensetilfeller. Avstand kan av noen oppleves som et lite hensiktsmessig kriterium for fastsettelse TT-beløp. TTbehovet kan være uavhengig av avstand til kommunesenter, da reisemålet kan være andre steder.

9 Det er vanskelig å individualisere avstandskriterier, men avstand til kommunesenter er et objektivt kriterium. Det ble foreslått at det kan tas en ny fordeling av resten av TT-potten den 1. juli, da mange som har stort behov er tomme i juni. Forbruket kan analyseres ved å ta ut reisedata. Analyse av brukernes reisemønster er imidlertid problematisk i forbindelse med personvern. I evalueringen ble det foreslått at beløpets størrelse kan avhenge av behov for tilrettelagt transport, slik som i Sør-Trøndelag, hvor brukerne er inndelt i grupper etter type funksjonshemming. Et argument mot dette er at når en person først er kvalifisert, bør man ikke gradere etter funksjonshemming, fordi man enten har et behov for TT-transport eller ikke. Det er kun avhengighet av rullestol som bør gi tillegg, da rullestolbruk er forbundet med høyere transportutgifter. En gradering etter funksjonshemming vil dessuten være mindre objektiv. Det var rimelig oppslutning i evalueringen om at avstandskriteriet ligger til grunn inntil videre. Vurdering: Hvis TT-beløpet skal differensieres ut fra grad av funksjonsnedsettelse, vil personer med mindre grad av forflytningshemming, som likevel er avhengige av TT-transport, få et dårligere totalt transporttilbud enn personer med stor grad av forflytningshemming. Dette vil ikke være noe godt kriterium for TT-tildeling. Avstandskriteriet er et bedre og objektivt kriterium, selv om dette også kan få utslag som kan oppleves negativt hos enkelte brukere. Det foreslås ikke noen endringer av tildelingskriteriene. 6.5 Reiseformål I eksisterende forskrift er TT-retten begrenset til reiser med minst ett endepunkt innenfor Hedmark fylke. Den tekniske hindringen for å bruke TT-kort utenfor Hedmark er borte, og det bør vurderes om TT-kortet bør kunne brukes fritt i hele Norge; eventuelt begrenset til de områder hvor transportørene godtar det TT-kortet som benyttes i Hedmark som betalingsmiddel. Flertallet av fylkene tillater bruk av TT-rett i hele landet. Vurdering: Det er ikke lenger noen god grunn til å begrense TT-retten til endepunkt innenfor Hedmark fylke, dersom det ikke er noen tekniske hindringer for slik bruk. Bestemmelsen foreslås omformulert til «TT-kortet kan benyttes i hele Norge dersom transportør godtar kortet som betalingsmiddel». 6.6 Bestilling og betaling Evalueringen peker på at brukerne virker å være godt fornøyd med direktebestilling og betalingsmåte. I arbeidet med ny TT-forskrift har det blitt vurdert om det bør presiseres hva som menes med «godkjent transportør», for eksempel ved å legge til «transportør med løyve for persontransport». Det har kommet forslag om å gjeninnføre egenandel. Et argument for å gjeninnføre egenandel er at den reisende vil gjerne betale for reisen uten ekstra særfordeler, og at TT-beløpet varer lengre fordi mindre trekkes pr. gang. Dette er i prinsippet valgfritt i dag. Dersom brukeren ønsker å betale noe, kan man gjøre det. Det kan gis informasjon til brukerne at det går an å betale deler av beløpet. TT-nemnda

10 bør vurdere å informere om denne muligheten ved utsending av informasjon til brukerne. Teknisk sett er det neppe problematisk å gjeninnføre egenandel i avtalen med Rogaland taxi. Det var ingen konsensus i evalueringen om den eventuelle egenandelens størrelse. I Samferdselsdepartementets retningslinjer er det foreslått at egenandel skulle være tilsvarende en bussbillett. Opprinnelig ble egenandelen tatt bort fordi det var praktisk å ta det bort. Ved egenandel må du ha både TT-kort og penger. Det blir derfor enklest å ta bort egenandel praktisk sett. Egenandel er en tilleggsutfordring for demente. I evalueringen var det delte meninger om hvorvidt egenandel bør gjeninnføres. Vurdering: Det foreslås å ikke presisere hva som menes med «godkjent transportør». Hvilke transportører som har lov til å transportere personer mot vederlag, følger av Yrkestransportlova. Det er derfor overflødig med en presisering i denne forskriften. Dersom det i framtiden blir endringer i hva slags typer persontransport som utløser løyveplikt, vil fortsatt forskriftens tekst være gyldig. I prinsippet kan egenandel gjeninnføres, men det er ikke ønskelig å gjeninnføre det. Det er enklest å forholde seg til ett betalingsmiddel. Da egenandel ikke lenger skal betales for TT-transport, trenger det heller ikke omtales i forskriften, og kulepunktet om egenandel bør derfor fjernes. 6.7 Unntaksbestemmelse Bestemmelsen inneholder språklige utfordringer. Et universelt utformet ordinært kollektivtilbud vil likevel ikke kunne gi et dør til dør-tilbud, jf. pkt. 3. Man kan ikke komme dit at TT-transporten på gruppenivå fjernes i kommuner med universelt utformet kollektivtrafikk, da det alltid vil kunne være enkeltbrukere med behov for dør til dør-transport. Hjemmelen for å vurdere den individuelle TTretten på nytt ved forbedring av tilgjengeligheten i kollektivtilbudet ligger allerede i pkt. 3 siste ledd. Evalueringen viser at unntaksbestemmelsen er overflødig og den bør strykes i sin helhet. Vurdering: Unntaksbestemmelsen er overflødig, da poenget i bestemmelsen er å gi TT-nemnda anledning til å vurdere TT-retten på nytt ved forbedringer i kollektivtilbudet, er ivaretatt i pkt. 3. Det foreslås derfor at bestemmelsen strykes i sin helhet. 7. Misbruk Evalueringen viser at pkt. 7 vedrørende misbruk er en hensiktsmessig bestemmelse. Under evalueringen ble det understreket betydningen av at TT-retten er personlig og skal brukes av den brukeren som er tildelt rettigheten. Vurdering: Det er viktig at det blir stående i forskriften at brukerretten er personlig. I andre setning må det formuleringsmessig presiseres at det er bestemmelsene i denne forskriften som ikke skal overtredes. Setningen om Befordringsvedtektene er relatert til «rutegående busstransport» og blir derfor feil å ha med i TT-forskriften, da TT-transport ikke er rutegående. Setningen bør derfor fjernes.

11 8. Klage og klagenemnd Prinsipielt sett er det stilt spørsmål ved at klagenemnda ledes av samme organ som både leder TTnemnda og administrerer ordningen. Det er pekt på betydningen av at klagenemnda skal ha en fri og uavhengig posisjon. Problemstillingen rundt at Hedmark Trafikk (administrator) leder både TT-nemnd og klagenemnd ble avdekket tidlig. Formuleringene knyttet til klagenemnda ble «arvet» inn fra gammel forskrift. Det er en utfordring for Hedmark Trafikk både å administrere ordningen, lede TT-nemnd og klagenemnd. Problemstillingen ble påpekt tidlig i funksjonstiden for den nye ordningen. Det er ikke vurdert som aktuelt å ha fylkeskommunens ordinære klagenemnd som klagenemnd for TTordningen. TT-ordningen bør ha en egen klagenemnd på grunn av sakkyndigfunksjonen som skal innehas av en lege, sakenes karakter, mengde og så videre. Evalueringen har ikke gitt noen entydig tilbakemelding om at nemndenes sammensetning må endres, men det kan oppfattes negativt at samme organisasjon leder begge nemnder, og klagenemnda bør være uavhengig av administrator. Klagenemndas medlemmer bør oppnevnes for én valgperiode, og vararepresentanter bør oppnevnes. Eldrerådet ønsker å være representert i klagenemnda. Eldrerådet er representert i klagenemnda pr. dags dato fordi klagenemnda ikke har vært oppnevnt på nytt etter den nye forskriften trådte i kraft. Evalueringen anbefaler ikke at forskriften endres, slik at det tas inn i forskriften at Eldrerådet skal foreslå brukerrepresentant til klagenemnda, jf. begrunnelsen rundt TT-nemnda. Det anbefales at administrator ikke skal lede klagenemnda, men at administrator skal fungere som sekretær for klagenemnda. Leder av klagenemnda bør være uavhengig av administrator. Vurdering: Endringene som foreslås i teksten til denne bestemmelsen, er så store at vedlagte forslag til ny forskrift viser all gammel tekst med overstrykning, og forslag til ny tekst i sin helhet. I bestemmelsens første setning fjernes ordene «å betrakte som» fra «Vedtak om TT er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven». Dermed er det entydig at forvaltningsloven, med sine regler om saksbehandling og for eksempel begrunnelse i avslagsvedtak, gjelder i vedtak om TT. Det er et viktig poeng at klagenemnda skal ha en fri og uavhengig posisjon. Derfor bør ikke klagenemnda ledes av representant fra administrator. Det foreslås at klagenemnda skal ledes av en person som er uavhengig av administrator. Leder får dobbeltstemme ved stemmelikhet. Administrator skal ikke lenger representeres i klagenemda.

12 Som for TT-nemnda, skal det være administrators ansvar å innhente en lege til å fylle sakkyndigfunksjonen i klagenemnda. Det er imidlertid fylkestinget som har ansvar for å oppnevne de tre andre representantene til klagenemnda. På samme måte som i TT-nemnda foreslås det tatt inn i forskriften at en valgperiode er riktig periode å oppnevnes for. Det foreslås også at det skal oppnevnes vararepresentanter, slik at nemnda vil være fulltallig ved representanters forfall. Det foreslås også en tekstlig endring i leddet om godtgjørelse til klagenemndas medlemmer, fordi det viktige ikke er at det er fylkeskommunen som utbetaler godtgjørelsene, men at dette skjer i henhold til fylkeskommunens reglement. På samme måte som i TT-nemnda, kan det være behov for å vurdere en godtgjørelse som ligger høyere enn satsene i fylkeskommunens reglement for å få tak i lege som kan ivareta den medisinsk-faglige funksjonen. Det foreslås også her tatt inn i forskriften at lege kan godtgjøres slik at godtgjørelsen står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. TT-nemnda bør vurdere å utarbeide et eget klageskjema som vedlegges vedtak. Skjemaet bør inneholde informasjon om klagesaksgang, frister og relevante bestemmelser fra forvaltningsloven. 9. Overgangsregler og ikrafttreden. Vurdering: Det foreslås at bestemmelsen om overgangsregler fjernes fordi overgangsperiode ikke er nødvendig etter den nye forskriften. Tidspunktet for ikrafttreden av ny forskrift må stå. Datoen som er skrevet inn i forslaget, er kun et forslag til ikrafttredelsesdato. De materielle endringene i ny forskrift er såpass begrensede at det er uproblematisk å vedta ny forskrift midt i et kalenderår. Samtidig opplyses det at den eksisterende forskriften oppheves samtidig som den nye trer i kraft. Den lille skriften nederst som omhandler gruppen som opprinnelig utarbeidet forslag til forskrift, samt tidspunkter for politiske endringsvedtak tas ut. Fylkestingets vedtaksdato for ny forskrift kommer rett under tittel og er overflødig til slutt i dokumentet. Vedrørende uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda Den innkom en orientering til alle fylkeskommuner om Likestillings- og diskrimineringsnemndas vurdering av en bestemmelse i én fylkeskommunes forskrift om tilrettelagt transport. Denne fylkeskommunen hadde en bestemmelse hvor rullestolbrukere, psykisk utviklingshemmede, blinde og synshemmede, samt personer som må bruke bærbart surstoffappparat, fikk «utvidet reiserett». Utvidet reiserett utgjør det dobbelte beløp av normal reiserett. En person som ble innvilget normal reiserett, klaget på vedtaket da hun ikke ble innvilget utvidet reiserett. Det ble anført at forskriften diskriminerer personer med andre former for nedsatt funksjonsevne enn dem som er nevnt i forskriften.

13 Likestillings- og diskrimineringsnemndas konklusjon ble at denne fylkeskommunens praktisering av forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 5 (lov nr. 61/2013), og at fylkeskommunen handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor denne personen da hun ikke har fått prøvd sin sak individuelt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 (lov nr. 42/2008). Vurdering: I sammenheng med nemndas uttalelse har det blitt vurdert om Hedmark fylkeskommunes TT-forskrift er forenlig med bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I Hedmarks TT-forskrift er det ingen differensiering av T-beløpet på grunn av form eller grad av funksjonsnedsettelse. Det eneste unntaket er et tillegg på 0,2 T til rullestolbrukere som må transporteres i rullestol, men dette tillegget er begrunnet med høyere transportutgifter. Det vurderes derfor slik at Hedmark fylkeskommunes TT-forskrift ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Konklusjon Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering. Fylkesrådet mener at forslaget til ny TT-forskrift er godt, og at resultatet på en god måte gjenspeiler anbefalingene fra evalueringen. I forvaltningslovens 37 står følgende i andre ledd om forskrifter: «Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.» I samsvar med forvaltningslovens krav sendes forslaget på offentlig høring før forslaget behandles i fylkestinget. Fylkesrådet vedtar derfor at vedlagte forslag til ny TT-forskrift sendes på høring. Frist for uttalelse settes til den 13. april 2015, slik at det skal kunne tas sikte på å behandle ny forskrift i fylkestinget i juni 2015.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Forslag til ny TT-forskrift - høring

Forslag til ny TT-forskrift - høring Saknr. 15/2688-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Forslag til ny TT-forskrift - høring Innstilling til vedtak: Forslaget til ny TT-forskrift fra arbeidsutvalget godkjennes. Hamar, 27.03.2015 Olav Sande Leder,

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende

Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende Ryggstøtten nr. 2-2015 Etter klage slo diskrimineringsnemda fast at Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende En pasient med sitte- og ståhemming fikk avslag på søknaden sin til Akershus

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.03.2009 2009/317-5847/2009 / N07 Saksframlegg Saksbehandler: Petter Hammarstrøm Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo I. Formål Forskriften skal bidra til at personer med forflytningsvansker, som ikke kan nytte annen

Detaljer

Fylkeskommunale og kommunale råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fylkeskommunale og kommunale råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 av 1 Vår dato Vår referanse SAMFERDSELSSEKSJONEN 19.12.2013 11/00967-76 : ---, N07 Saksbehandler: Mette Kirkhus Johansen Deres dato Deres referanse Fylkeskommunale og kommunale råd for eldre og mennesker

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

2. FORMÅL. 3. FYLKESKOMMUNENS TILBUD.

2. FORMÅL. 3. FYLKESKOMMUNENS TILBUD. 1. INNLEDNING. Det er et mål at så mange som mulig av de funksjonshemmede skal kunne benytte seg av det kollektive rutetilbudet som finnes på vedk. hjemsted. Fylkeskommunen har gode erfaringer med "busstrening"

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) UiN-rapport nr. 5-2015 HANDELSHØGSKOLEN Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Status 2015 Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen Transportordningen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra 01.01.09. Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. Behandlet

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning Saknr. 12/790-11 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

11/2118 28.05.2013. Klager hevdet at Pasientreiser ANS har en praksis som er diskriminerende ovenfor kunder som er hørselshemmet.

11/2118 28.05.2013. Klager hevdet at Pasientreiser ANS har en praksis som er diskriminerende ovenfor kunder som er hørselshemmet. Vår ref.: Dato: 11/2118 28.05.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at Pasientreiser ANS har en praksis som er diskriminerende ovenfor kunder som er hørselshemmet. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 Vi ber deg lese nøye gjennom orienteringen på de to første sidene og svare nøyaktig på de spørsmålene som stilles i søknadsskjemaet (side 3 og 4). Søknadsskjemaet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 23. april 2009.

UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 23. april 2009. Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/990-27-MBA 18.09.2009 UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02.

Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 01.02.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.02.2016 Tid 10:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Bestillingstransport for de som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport - forsøksprosjekt i Oslo kommune

Bestillingstransport for de som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport - forsøksprosjekt i Oslo kommune Prosjektskisse Bestillingstransport for de som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport - forsøksprosjekt i Oslo kommune Oslo kommune v/byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Postadresse:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH Proviantgruppen V/ AJO Tapas Bar & Fuego Munkegt. 40 7014 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH UTTALELSE- SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE TILGJENGELIGHET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.05.2011 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008. NOTAT Til: Fra: Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/826-9/SF-440, SF-512.1, SF-821, SF- 900//KIM Dato: 31.10.2008 Webversjon av uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Møtested: Sagene samfunnshus, River'n

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Møtested: Sagene samfunnshus, River'n Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Møtested: Sagene samfunnshus, River'n Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Toril

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Spørsmålet i saken var om Studentsamskipnaden sitt reglement for tildeling av studentboliger

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 10/2010 Sakens parter: X kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Status 2012 SIB-rapport nr. 4-2012 Transportordningen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Status 2008 av Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1007/2008 Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Aurora kino i Tromsø skal utbedres i løpet av året Norges Handikapforbund klaget på at kinoen ikkje var universelt utformet, og mente det måtte bygges

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 08/4809-10 Ark.nr. HDOK KJØREKONTORET INNLANDET AS Saksbehandler: Per Olav Bakken ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder TILLEGGSSAKSKART Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgs salen, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Vår ref. 10/487-17 /SF-473, SF-520.4, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. mars

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd. Dato: 07.11.2012 Ombudets uttalelse A hevder at X har utsatt ham for forskjellbehandling ved flere anledninger, og viser til et konkret eksempel hvor han opplevde at tre biler nektet å kjøre ham fordi

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Dato: 01.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/762 Anette Nordstaa 357.1. Eldrerådet 08.09.2014 Rådet for funksjonshemmede 09.09.

Dato: 01.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/762 Anette Nordstaa 357.1. Eldrerådet 08.09.2014 Rådet for funksjonshemmede 09.09. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/762 Anette Nordstaa 357.1 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 08.09.2014 Rådet for funksjonshemmede 09.09.2014

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer