Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften."

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering. 2. Fylkesrådet vedtar at forslag til ny TT-forskrift sendes på høring. Frist for uttalelse settes til den 13. april Vedlegg: - Forslag til ny TT-forskrift - Evaluering av ny TT-ordning - rapport - Brev fra Sivilombudsmannen av Orientering om Likestillings- og diskrimineringsnemndas vurdering av forskrift om tilrettelagt transport av Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksutredning Evaluering av ny TT-ordning Endringer i TT-forskriften Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Ny TT-ordning trådte i kraft den , og etter at den nye ordningen hadde vært i funksjon i ca. 1,5 år, ble det ansett som hensiktsmessig å evaluere ordningen. Evalueringen ble gjennomført sommeren 2014, blant annet gjennom to evalueringsmøter med aktuelle aktører, og evalueringen viste at det er behov for å vurdere noen endringer i TT-forskriften. Forslag til ny TT-forskrift med konkrete forslag til endringer i forhold til eksisterende forskrift, er vedlagt. Forslaget bygger på anbefalinger fra evalueringen, og har deretter blitt juridisk vurdert. Forslaget til forskrift har også blitt gjennomgått med administrator av ordningen og klagenemnda for TT-saker. I tillegg har endringer i forskriften blitt vurdert på grunnlag av vedlagte brev av fra Sivilombudsmannen, som påpeker manglende avgrensing av hva som menes med formuleringen «annen offentlig støtte til transport» i forskriftens pkt. 3, femte ledd. Sivilombudsmannen har bedt om at fylkestinget gjøres oppmerksom på mangelen. Det foreslås å vedta en ny forskrift, istedenfor å vedta en endringsforskrift som gjelder samtidig med eksisterende forskrift. Ny forskrift baseres på eksisterende forskrift og det foreslås ikke vesentlige endringer i ordningens hovedinnretning, men det foreslås flere endringer av detaljer og formuleringer. Alle endringsforslag omtales og begrunnes i saksframstillingen. I sammenheng med en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda om en bestemmelse i en annen fylkeskommunes TT-forskrift, har det blitt vurdert om Hedmark fylkeskommunes TTforskrift er forenlig med bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Bestemmelsen i denne fylkeskommunens forskrift differensierte beløpet som brukerne ble tildelt på grunn av form eller grad av funksjonsnedsettelse. I Hedmarks TT-forskrift differensieres ikke T-beløpet på det grunnlaget, og forskriften vurderes således ikke å være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I samsvar med forvaltningslovens krav sendes forslaget på offentlig høring før forslaget behandles i fylkestinget. Høringsfrist foreslås satt til den 13. april 2015.

3 Innledning og bakgrunn Ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark ble vedtatt i Fylkestinget Endring av tidspunkt for iverksettelse av ny ordning, samt delegering av myndighet til TT-nemnda til å sette søknadsfrist, ble vedtatt i Fylkestinget den Den nye ordningen trådte i kraft Da den nye ordningen hadde vært i funksjon i ca. 1,5 år, ble det ansett som hensiktsmessig å evaluere ordningen. Evalueringen ble gjennomført sommeren 2014 og ble gjennomført internt. Aktuelle aktører ble trukket inn i arbeidet gjennom to evalueringsmøter den 6. og 17. juni Representanter fra følgende aktører deltok på møtene: Hedmark Trafikk FKF, Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Eldrerådet, TT-nemnda, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og fylkeskommunen ved Samferdsel, kulturminner og plan. I tillegg var følgende aktører invitert til å sende representanter: Kjørekontoret Innlandet, Legeforening og Taxi Hedmark. Evalueringsrapport er vedlagt til orientering. Representantene fra aktørene som deltok i evalueringen fikk evalueringsrapporten oversendt og ble bedt om å gi eventuelle innspill. Det ble presisert at det var deltakerne på møtene det ble ønsket tilbakemelding fra. Det ble mottatt ett innspill fra en av eldrerådets representanter, og evalueringsrapporten er justert på grunnlag av dette innspillet. Det oppstod en del utfordringer i oppstartsfasen av den nye ordningen. En stor andel av søkerne fikk avslag, og det ble rettet kritikk mot manglende begrunnelser. TT-nemnda justerte sin forståelse av kriteriene for brukergodkjenning, og gjennomførte en ny behandling av de avslåtte søknadene våren Evalueringen viser at det er behov for å vurdere noen endringer i TT-forskriften. De bestemmelser som anbefales endret, blir drøftet nedenfor i den rekkefølge de står i eksisterende forskrift. Forslag til endring av forskriften er vurdert juridisk, og er gjennomgått med administrator av ordningen og klagenemnda for TT-saker. Noen endringer i formuleringer og forskriftens utforming foreslås på grunnlag av disse gjennomgangene. Når en forskrift skal endres, må, ifølge Justisdepartementets retningslinjer for utforming av forskrifter, fylkeskommunen vurdere om dette best gjøres ved en endringsforskrift eller ved en ny forskrift som avløser den gjeldende forskriften. I dette tilfellet vil det være mest ryddig og oversiktlig å vedta en ny forskrift, istedenfor å vedta en endringsforskrift som gjelder samtidig med eksisterende forskrift. Forslag til ny TT-forskrift med konkrete forslag til endringer i forhold til eksisterende forskrift, er vedlagt. Ny forskrift baseres på eksisterende forskrift, og det foreslås ikke

4 vesentlige endringer i ordningens hovedinnretning, men det foreslås flere endringer av detaljer og formuleringer. Saksopplysninger og fakta - med vurderinger av de enkelte endringsforslag I dette saksframlegget har det blitt vurdert som mest hensiktsmessig å framstille saksopplysninger fra evalueringen og vurderinger av endringsforslag samlet. Hovedinntrykk fra evalueringen var at mange er fornøyd med den praktiske gjennomføringen av TTordningen. I forbindelse med forskriften og vurdering av søknader ble det imidlertid avdekket flere uklarheter og forhold som bør vurderes endret eller presisert. Vedrørende forskriftens form I henhold til Justisdepartementets retningslinjer for utforming av forskrifter, bør forskrifter deles inn i paragrafer. Videre skal det tas inn en hjemmelshenvisning rett under forskriftens tittel. I eksiterende forskrift står bestemmelsene som punkter og ikke paragrafer, og hjemmelshenvisningen er mangelfull. Disse tingene foreslås endret slik at de oppfyller Justisdepartementets retningslinjer. 1. Formål I følge evalueringen er formålsbestemmelsen i forskriften god på å presisere at det er funksjonsnedsettelse som er det avgjørende vilkåret for rett til TT-transport. Det ble påpekt at formuleringen «hele eller store deler av sitt liv» er uheldig. Bokstavelig tolkning kan diskvalifisere eldre personer som får nedsatt forflytningsevne fra ordningen. Formuleringen «som skal leve hele eller store deler av sitt liv» anbefales fjernet. Vurdering: Formuleringen som anbefales fjernet er unødvendig og kan føre til utilsiktede konsekvenser dersom den følges bokstavelig. Det foreslås derfor å fjerne formuleringen. Språkteknisk foreslås også å legge til bokstaven «e» for å lage flertallsform av adjektivet «betydelig». 2. Definisjon Evalueringen anbefaler at personer med demens bør defineres inn i gruppen orienteringshemmede, for å gi en presisering av at denne gruppen også har rett til TT, selv om de ikke har en synlig forflytningshemming. Psykiske årsaker til forflytningshemming kan også gi grunnlag for rett til TT. I møtet med klagenemnda for TT-saker ble dette forholdet diskutert. Det er vurdert om dette skulle omtales eksplisitt i definisjonsbestemmelsen. Vurdering: Det er fornuftig å presisere at gruppen demente kommer innenfor definisjonen av forflytningshemmede. Demente foreslås lagt til i gruppen orienteringshemmede.

5 Det er ivaretatt i formålsbestemmelsen at psykiske årsaker kan gi grunnlag for TT-rett. Det er derfor ikke behov for å gjenta dette i definisjonsbestemmelsen. I definisjonsbestemmelsen er ulike funksjonsnedsettelser gitt som eksempler. Dette er ikke laget som en uttømmende liste, fordi det skal være rom for en vurdering etter skjønn. 3. Kriterier for brukergodkjenning Det er blitt reist spørsmål om pkt. 3 omhandler «kriterier» eller «vilkår». Det anbefales å endre begrepet til «vilkår» da det anses som mest dekkende for bestemmelsens innhold. Videre bør det i andre ledd presiseres at søker må være folkeregistrert som bosatt i fylket, for å konkretisere hva slags registrering bestemmelsen omhandler. Hensikten i tredje ledd er å understreke at legeerklæring alene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre en søknad, men at det også kan være andre momenter som bidrar til avgjørelsen. Det er TTnemnda som avgjør om vilkårene er oppfylt; det avgjøres ikke av legen som fyller ut legeerklæringen. I forslaget til ny forskrift er teksten omformulert for å fjerne misforståelser rundt dette punktet. Leddets siste setning om forflytningshemmingens art, foreslås fjernet, fordi det er en gjentakelse av vilkår nr. 2 i andre ledd. Sivilombudsmannen har i brev av påpekt manglende avgrensing av hva som menes med formuleringen «annen offentlig støtte til transport» i forskriftens pkt. 3, femte ledd. Brevet er vedlagt til informasjon for fylkestinget. Henvendelsen har sin bakgrunn i at en person som er rullestolbruker og fikk støtte fra NAV til erverv av motorvogn, men selv ikke kjører denne bilen, fikk avslått sin søknad om TT. Personen fikk heller ikke medhold i klagenemnda. Forskriftens bestemmelse sier ikke noe nærmere om hva som menes med offentlig støtte til transport. I brevet fra Sivilombudsmannen stilles det spørsmål ved om offentlig støtte til transport dreier seg om løpende ytelser i motsetning til engangsstønad, for eksempel til innkjøp av egen bil. Evalueringen har oppfattet bestemmelsen til å dreie seg om støtte til spesialtilpasset egen bil, og at formuleringen da bør konkretiseres til «bil». De ulike fylkeskommunene har ulike bestemmelser i forbindelse med egen bil og/eller offentlig støtte til transport. Evalueringen har sett på fire andre fylkeskommuner. Oslo og Sør-Trøndelag har ingen begrensinger for retten til TT knyttet til annen offentlig støtte. Hordaland har satt en begrensning for søkere som har mottatt støtte til kjøp av bil, men søkere som er avhengig av rullestol er unntatt. I Oppland faller personer som har tilgang til egen bil utenfor ordningen. Dette gjelder også personer som har fått stønad til bil etter lov om folketrygd. Evalueringen konkluderer med at å eie en bil ikke bør være diskvalifiserende for TT-rett, men TTrett bør knyttes til om man har mottatt støtte til bil. Det kan oppleves som urettferdig dersom personer mottar dobbel støtte til transport som kan brukes til de reiseformål som brukeren selv

6 ønsker; det vil si både TT og støtte til bil. Det anbefales at formuleringen «har fått stønad til bil etter lov om folketrygd» tas inn i bestemmelsen og at «mottar annen offentlig støtte til transport» fjernes. NAV har en ordning med løpende stønad til arbeids- og utdanningsreiser, for personer med varige forflytningsvansker som ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler. Denne stønadsformen faller imidlertid utenfor TT-ordningens formål om at tildelte midler kan brukes til de reiseformål brukeren selv ønsker, som for eksempel fritidsreiser, og stønadsformen bør derfor ikke ha noen innvirkning på retten til TT. Pasientreiser bør av samme årsak heller ikke ha innvirkning på retten til TT. Siste ledd i forskriftens pkt. 3 sier at vesentlige endringer i kollektivtilbudet i kommunen, herunder dør til dør-tilbud, kan gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter. Den ordinære kollektivtrafikken er ikke et dør til dør-tilbud, da bare taxi har lov til å kjøre til døra. Anropsstyrt kollektivtransport går til og fra sentrum eller andre faste punkter, mens TT-transport er et dør til dør-tilbud fordi en TT-bruker er avhengig av et slikt tilbud. Bestemmelsen er ment for å kunne ta en ny vurdering av rett til TT, dersom en person som tidligere ikke har kunnet reise med ordinær kollektivtrafikk, vil være i stand til å benytte tilbudet hvis kollektivtransporten får bedre tilgjengelighet og/eller blir universelt utformet. Bestemmelsen er knyttet til tilbudet i bostedskommunen. Fordi ordinær kollektivtransport pr. definisjon ikke kan være et dør til dør-tilbud, anbefaler evalueringen å omformulere bestemmelsen. Det foreslås å ta bort innskuddssetningen «herunder spesiell tilrettelegging av utvidede tilbud med anropsstyrt transport, med dør til dør-tilbud». Bestemmelsen vil fremdeles hjemle anledningen til ny vurdering av TT-retten ved forbedring av tilgjengeligheten i kollektivtilbudet, mens kriteriet om at brukeren på grunn av varig forflytningshemming har vesentlige vanskeligheter med å bruke ordinært kollektivtilbud, fortsatt vil ligge i bunnen og være avgjørende. Vurdering: Begrepet «kriterier» byttes ut med begrepet «vilkår», da dette er mer dekkende for bestemmelsens innhold, og det presiseres i andre ledd at søker må være folkeregistrert som bosatt i fylket. Omformuleringer og strykninger i tredje ledd vil klargjøre leddets innhold og hindre gjentagelse. Å knytte TT-rett til mottak av støtte til bil vil gi den avgrensingen som Sivilombudsmannen etterlyser. Brukerne bør ikke få støtte både til bil og TT-transport, og det foreslås en konkretisering av forskriften slik at personer som har fått støtte til bil etter lov om folketrygd faller utenfor TTordningen. Andre typer offentlig støtte til transport, som pasientreiser og NAVs ordning med stønad til arbeids- og utdanningsreiser, bør ikke ha innvirkning på retten til TT fordi disse utgjør stønad til reiser med andre formål enn TT-transporten har. Når annen offentlig støtte til transport ikke nevnes i forskriften, vil disse ikke ha innvirkning på retten til TT-transport, og forskriftens avgrensning blir konkret avgrenset til «stønad til bil» og dermed uttømmende.

7 Det foreslås også å bifalle evalueringens anbefaling om å ta bort innskuddssetningen i bestemmelsen om ny vurdering av TT-rett knyttet til endringer i kollektivtilbudet, da ordinær kollektivtrafikk ikke kan bli et dør til dør-tilbud. 4.1 TT-nemnd TT-nemnda skal være sammensatt av 4 personer som er faglig kvalifisert. Det har blitt stilt spørsmål ved at representanten fra ordningens administrator har dobbeltstemme. Evalueringen har pekt på at det bør vurderes om administrator kun skal ha sekretærfunksjon i TT-nemnda. Eldrerådet mener at de bør være representert i nemnda, fordi andelen eldre brukere er stor. Eldrerådets representasjon ble grundig diskutert i arbeidsgruppa som foreslo ny forskrift, og problemstillingen var en del av debatten i fylkestinget høsten Det foreslås en språklig forbedring i andre ledd, siste setning. «Velges etter forslag fra» byttes ut med det enklere «foreslås av». Det anbefales at det skal framgå av forskriften hvor lenge de som er oppnevnt til TT-nemnda skal sitte. Det var enighet på evalueringsmøtene om at en valgperiode er riktig periode å oppnevnes for, og dette foreslås tatt inn i forskriften. Det er imidlertid en fordel om ikke hele nemnda byttes ut samtidig, fordi det faglig sett bør være overlapp. Representantene bør derfor kunne gjenvelges. Vurdering: Endringene som foreslås i teksten til denne bestemmelsen, er så store at vedlagte forslag til ny forskrift viser all gammel tekst med overstrykning, og forslag til ny tekst i sin helhet. TT-nemnda har, etter noen utfordringer i oppstarten, funnet en god arbeidsform, og det foreslås ikke noen endringer i TT-nemndas sammensetning. Forskriftsteksten bør likevel endres noe. Den sakkyndige funksjonen som skal innehas av en lege, bør ikke oppnevnes av fylkesrådet. Det bør være administrators ansvar å innhente en lege som representant til TT-nemnda. Det er imidlertid fylkesrådets ansvar å oppnevne de tre andre representantene til TT-nemnda. Det foreslås videre å ta inn i forskriften hvor lang periode TT-nemndas representanter oppnevnes for, og det presiseres at de kan oppnevnes flere ganger. Det foreslås også at det skal oppnevnes vararepresentanter, slik at nemnda kan være fulltallig ved representanters forfall. I tillegg foreslås det å opprette et nytt ledd i bestemmelsen vedrørende møte-, skyss- og kostgodtgjørelse. Dette har tidligere stått i pkt. 8 både for TT-nemnd og klagenemnd. Det er mest hensiktsmessig at bestemmelsen plasseres under hver nemnd. Det har i praksis vist seg vanskelig å fylle den sakkyndige medisinskfaglige funksjonen som lege utfører i TT-nemnda. Det har derfor vært et behov for å vurdere en godtgjørelse til lege som ligger høyere enn satsene i fylkeskommunens reglement. Det foreslås tatt inn i forskriften at lege kan godtgjøres slik at godtgjørelsen står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Godtgjørelsens størrelse bør godkjennes av administrator.

8 Ellers foreslås det å konsekvent benevne personene i TT-nemnda for «representanter», istedenfor å blande begrepene «medlemmer» og «representanter». 4.2 Søknad Evalueringen påpeker behovet for endring av tekst i første ledd, da søknad ikke sendes fra hjemkommunen. Dessuten bør det presiseres at søknad består både av legeerklæring og en del utfylt av søker selv. Vurdering: Det foreslås at teksten i denne bestemmelsen endres slik at det samsvarer med hvordan søknadsskjemaet er utformet. En del fylles ut av søker og en del fylles ut av lege. Videre er det viktigst å stadfeste hvor søknaden sendes til og ikke hvor den sendes fra. 5. Utfyllende retningslinjer I evalueringen har det blitt stilt spørsmål om hvem som godkjenner utfyllende retningslinjer. Forskriften sier at det er administrator som skal utarbeide retningslinjer, og fylkesrådet sier i vedtak i sak 60/12 den at dette skal gjøres i samarbeid med TT-nemnda. Forskriften sier ikke noe om godkjenning. Et alternativ som kom fram i evalueringen er at administrator og TT-nemnda utarbeider forslag som skal godkjennes av fylkesrådet. Men det er et spørsmål om dette bør stå i forskriften. Evalueringen har ikke foreslått noen endring i ordlyden. Det kan være to typer retningslinjer for TT-nemnda: interne og eksterne. Det utvikles en praksis gjennom behandling av søknader. Evalueringen anbefaler at det nedfelles retningslinjer for TTnemndas saksbehandling, hvor det fastsettes detaljer og presiseringer utover det som er beskrevet i forskriften. Dette er også viktig fordi det etter hvert blir oppnevnt nye medlemmer i nemnda som ikke har erfaring med å vurdere søknader. Vurdering: Det er ikke behov for fylkesrådets godkjennelse av utfyllende retningslinjer, og det som står i eksisterende forskrift er godt nok. Men det er viktig å sørge for at den praksis som TT-nemnda utvikler gjennom behandling av søknader, nedfelles i form av retningslinjer for nemndas saksbehandling. Tekstlig legges ordet «utfyllende» til i første setning, slik at begrepet og innholdet samsvarer med overskriften. 6.2 TT-tildeling Under evalueringen ble det stilt spørsmål ved avstand fra kommunesenter som kriterium for beløpet brukerne tildeles. Bestemmelsen fører til at små forskjeller i avstand kan få stor betydning for beløpet i grensetilfeller. Avstand kan av noen oppleves som et lite hensiktsmessig kriterium for fastsettelse TT-beløp. TTbehovet kan være uavhengig av avstand til kommunesenter, da reisemålet kan være andre steder.

9 Det er vanskelig å individualisere avstandskriterier, men avstand til kommunesenter er et objektivt kriterium. Det ble foreslått at det kan tas en ny fordeling av resten av TT-potten den 1. juli, da mange som har stort behov er tomme i juni. Forbruket kan analyseres ved å ta ut reisedata. Analyse av brukernes reisemønster er imidlertid problematisk i forbindelse med personvern. I evalueringen ble det foreslått at beløpets størrelse kan avhenge av behov for tilrettelagt transport, slik som i Sør-Trøndelag, hvor brukerne er inndelt i grupper etter type funksjonshemming. Et argument mot dette er at når en person først er kvalifisert, bør man ikke gradere etter funksjonshemming, fordi man enten har et behov for TT-transport eller ikke. Det er kun avhengighet av rullestol som bør gi tillegg, da rullestolbruk er forbundet med høyere transportutgifter. En gradering etter funksjonshemming vil dessuten være mindre objektiv. Det var rimelig oppslutning i evalueringen om at avstandskriteriet ligger til grunn inntil videre. Vurdering: Hvis TT-beløpet skal differensieres ut fra grad av funksjonsnedsettelse, vil personer med mindre grad av forflytningshemming, som likevel er avhengige av TT-transport, få et dårligere totalt transporttilbud enn personer med stor grad av forflytningshemming. Dette vil ikke være noe godt kriterium for TT-tildeling. Avstandskriteriet er et bedre og objektivt kriterium, selv om dette også kan få utslag som kan oppleves negativt hos enkelte brukere. Det foreslås ikke noen endringer av tildelingskriteriene. 6.5 Reiseformål I eksisterende forskrift er TT-retten begrenset til reiser med minst ett endepunkt innenfor Hedmark fylke. Den tekniske hindringen for å bruke TT-kort utenfor Hedmark er borte, og det bør vurderes om TT-kortet bør kunne brukes fritt i hele Norge; eventuelt begrenset til de områder hvor transportørene godtar det TT-kortet som benyttes i Hedmark som betalingsmiddel. Flertallet av fylkene tillater bruk av TT-rett i hele landet. Vurdering: Det er ikke lenger noen god grunn til å begrense TT-retten til endepunkt innenfor Hedmark fylke, dersom det ikke er noen tekniske hindringer for slik bruk. Bestemmelsen foreslås omformulert til «TT-kortet kan benyttes i hele Norge dersom transportør godtar kortet som betalingsmiddel». 6.6 Bestilling og betaling Evalueringen peker på at brukerne virker å være godt fornøyd med direktebestilling og betalingsmåte. I arbeidet med ny TT-forskrift har det blitt vurdert om det bør presiseres hva som menes med «godkjent transportør», for eksempel ved å legge til «transportør med løyve for persontransport». Det har kommet forslag om å gjeninnføre egenandel. Et argument for å gjeninnføre egenandel er at den reisende vil gjerne betale for reisen uten ekstra særfordeler, og at TT-beløpet varer lengre fordi mindre trekkes pr. gang. Dette er i prinsippet valgfritt i dag. Dersom brukeren ønsker å betale noe, kan man gjøre det. Det kan gis informasjon til brukerne at det går an å betale deler av beløpet. TT-nemnda

10 bør vurdere å informere om denne muligheten ved utsending av informasjon til brukerne. Teknisk sett er det neppe problematisk å gjeninnføre egenandel i avtalen med Rogaland taxi. Det var ingen konsensus i evalueringen om den eventuelle egenandelens størrelse. I Samferdselsdepartementets retningslinjer er det foreslått at egenandel skulle være tilsvarende en bussbillett. Opprinnelig ble egenandelen tatt bort fordi det var praktisk å ta det bort. Ved egenandel må du ha både TT-kort og penger. Det blir derfor enklest å ta bort egenandel praktisk sett. Egenandel er en tilleggsutfordring for demente. I evalueringen var det delte meninger om hvorvidt egenandel bør gjeninnføres. Vurdering: Det foreslås å ikke presisere hva som menes med «godkjent transportør». Hvilke transportører som har lov til å transportere personer mot vederlag, følger av Yrkestransportlova. Det er derfor overflødig med en presisering i denne forskriften. Dersom det i framtiden blir endringer i hva slags typer persontransport som utløser løyveplikt, vil fortsatt forskriftens tekst være gyldig. I prinsippet kan egenandel gjeninnføres, men det er ikke ønskelig å gjeninnføre det. Det er enklest å forholde seg til ett betalingsmiddel. Da egenandel ikke lenger skal betales for TT-transport, trenger det heller ikke omtales i forskriften, og kulepunktet om egenandel bør derfor fjernes. 6.7 Unntaksbestemmelse Bestemmelsen inneholder språklige utfordringer. Et universelt utformet ordinært kollektivtilbud vil likevel ikke kunne gi et dør til dør-tilbud, jf. pkt. 3. Man kan ikke komme dit at TT-transporten på gruppenivå fjernes i kommuner med universelt utformet kollektivtrafikk, da det alltid vil kunne være enkeltbrukere med behov for dør til dør-transport. Hjemmelen for å vurdere den individuelle TTretten på nytt ved forbedring av tilgjengeligheten i kollektivtilbudet ligger allerede i pkt. 3 siste ledd. Evalueringen viser at unntaksbestemmelsen er overflødig og den bør strykes i sin helhet. Vurdering: Unntaksbestemmelsen er overflødig, da poenget i bestemmelsen er å gi TT-nemnda anledning til å vurdere TT-retten på nytt ved forbedringer i kollektivtilbudet, er ivaretatt i pkt. 3. Det foreslås derfor at bestemmelsen strykes i sin helhet. 7. Misbruk Evalueringen viser at pkt. 7 vedrørende misbruk er en hensiktsmessig bestemmelse. Under evalueringen ble det understreket betydningen av at TT-retten er personlig og skal brukes av den brukeren som er tildelt rettigheten. Vurdering: Det er viktig at det blir stående i forskriften at brukerretten er personlig. I andre setning må det formuleringsmessig presiseres at det er bestemmelsene i denne forskriften som ikke skal overtredes. Setningen om Befordringsvedtektene er relatert til «rutegående busstransport» og blir derfor feil å ha med i TT-forskriften, da TT-transport ikke er rutegående. Setningen bør derfor fjernes.

11 8. Klage og klagenemnd Prinsipielt sett er det stilt spørsmål ved at klagenemnda ledes av samme organ som både leder TTnemnda og administrerer ordningen. Det er pekt på betydningen av at klagenemnda skal ha en fri og uavhengig posisjon. Problemstillingen rundt at Hedmark Trafikk (administrator) leder både TT-nemnd og klagenemnd ble avdekket tidlig. Formuleringene knyttet til klagenemnda ble «arvet» inn fra gammel forskrift. Det er en utfordring for Hedmark Trafikk både å administrere ordningen, lede TT-nemnd og klagenemnd. Problemstillingen ble påpekt tidlig i funksjonstiden for den nye ordningen. Det er ikke vurdert som aktuelt å ha fylkeskommunens ordinære klagenemnd som klagenemnd for TTordningen. TT-ordningen bør ha en egen klagenemnd på grunn av sakkyndigfunksjonen som skal innehas av en lege, sakenes karakter, mengde og så videre. Evalueringen har ikke gitt noen entydig tilbakemelding om at nemndenes sammensetning må endres, men det kan oppfattes negativt at samme organisasjon leder begge nemnder, og klagenemnda bør være uavhengig av administrator. Klagenemndas medlemmer bør oppnevnes for én valgperiode, og vararepresentanter bør oppnevnes. Eldrerådet ønsker å være representert i klagenemnda. Eldrerådet er representert i klagenemnda pr. dags dato fordi klagenemnda ikke har vært oppnevnt på nytt etter den nye forskriften trådte i kraft. Evalueringen anbefaler ikke at forskriften endres, slik at det tas inn i forskriften at Eldrerådet skal foreslå brukerrepresentant til klagenemnda, jf. begrunnelsen rundt TT-nemnda. Det anbefales at administrator ikke skal lede klagenemnda, men at administrator skal fungere som sekretær for klagenemnda. Leder av klagenemnda bør være uavhengig av administrator. Vurdering: Endringene som foreslås i teksten til denne bestemmelsen, er så store at vedlagte forslag til ny forskrift viser all gammel tekst med overstrykning, og forslag til ny tekst i sin helhet. I bestemmelsens første setning fjernes ordene «å betrakte som» fra «Vedtak om TT er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven». Dermed er det entydig at forvaltningsloven, med sine regler om saksbehandling og for eksempel begrunnelse i avslagsvedtak, gjelder i vedtak om TT. Det er et viktig poeng at klagenemnda skal ha en fri og uavhengig posisjon. Derfor bør ikke klagenemnda ledes av representant fra administrator. Det foreslås at klagenemnda skal ledes av en person som er uavhengig av administrator. Leder får dobbeltstemme ved stemmelikhet. Administrator skal ikke lenger representeres i klagenemda.

12 Som for TT-nemnda, skal det være administrators ansvar å innhente en lege til å fylle sakkyndigfunksjonen i klagenemnda. Det er imidlertid fylkestinget som har ansvar for å oppnevne de tre andre representantene til klagenemnda. På samme måte som i TT-nemnda foreslås det tatt inn i forskriften at en valgperiode er riktig periode å oppnevnes for. Det foreslås også at det skal oppnevnes vararepresentanter, slik at nemnda vil være fulltallig ved representanters forfall. Det foreslås også en tekstlig endring i leddet om godtgjørelse til klagenemndas medlemmer, fordi det viktige ikke er at det er fylkeskommunen som utbetaler godtgjørelsene, men at dette skjer i henhold til fylkeskommunens reglement. På samme måte som i TT-nemnda, kan det være behov for å vurdere en godtgjørelse som ligger høyere enn satsene i fylkeskommunens reglement for å få tak i lege som kan ivareta den medisinsk-faglige funksjonen. Det foreslås også her tatt inn i forskriften at lege kan godtgjøres slik at godtgjørelsen står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. TT-nemnda bør vurdere å utarbeide et eget klageskjema som vedlegges vedtak. Skjemaet bør inneholde informasjon om klagesaksgang, frister og relevante bestemmelser fra forvaltningsloven. 9. Overgangsregler og ikrafttreden. Vurdering: Det foreslås at bestemmelsen om overgangsregler fjernes fordi overgangsperiode ikke er nødvendig etter den nye forskriften. Tidspunktet for ikrafttreden av ny forskrift må stå. Datoen som er skrevet inn i forslaget, er kun et forslag til ikrafttredelsesdato. De materielle endringene i ny forskrift er såpass begrensede at det er uproblematisk å vedta ny forskrift midt i et kalenderår. Samtidig opplyses det at den eksisterende forskriften oppheves samtidig som den nye trer i kraft. Den lille skriften nederst som omhandler gruppen som opprinnelig utarbeidet forslag til forskrift, samt tidspunkter for politiske endringsvedtak tas ut. Fylkestingets vedtaksdato for ny forskrift kommer rett under tittel og er overflødig til slutt i dokumentet. Vedrørende uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda Den innkom en orientering til alle fylkeskommuner om Likestillings- og diskrimineringsnemndas vurdering av en bestemmelse i én fylkeskommunes forskrift om tilrettelagt transport. Denne fylkeskommunen hadde en bestemmelse hvor rullestolbrukere, psykisk utviklingshemmede, blinde og synshemmede, samt personer som må bruke bærbart surstoffappparat, fikk «utvidet reiserett». Utvidet reiserett utgjør det dobbelte beløp av normal reiserett. En person som ble innvilget normal reiserett, klaget på vedtaket da hun ikke ble innvilget utvidet reiserett. Det ble anført at forskriften diskriminerer personer med andre former for nedsatt funksjonsevne enn dem som er nevnt i forskriften.

13 Likestillings- og diskrimineringsnemndas konklusjon ble at denne fylkeskommunens praktisering av forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 5 (lov nr. 61/2013), og at fylkeskommunen handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor denne personen da hun ikke har fått prøvd sin sak individuelt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 (lov nr. 42/2008). Vurdering: I sammenheng med nemndas uttalelse har det blitt vurdert om Hedmark fylkeskommunes TT-forskrift er forenlig med bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I Hedmarks TT-forskrift er det ingen differensiering av T-beløpet på grunn av form eller grad av funksjonsnedsettelse. Det eneste unntaket er et tillegg på 0,2 T til rullestolbrukere som må transporteres i rullestol, men dette tillegget er begrunnet med høyere transportutgifter. Det vurderes derfor slik at Hedmark fylkeskommunes TT-forskrift ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Konklusjon Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering. Fylkesrådet mener at forslaget til ny TT-forskrift er godt, og at resultatet på en god måte gjenspeiler anbefalingene fra evalueringen. I forvaltningslovens 37 står følgende i andre ledd om forskrifter: «Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.» I samsvar med forvaltningslovens krav sendes forslaget på offentlig høring før forslaget behandles i fylkestinget. Fylkesrådet vedtar derfor at vedlagte forslag til ny TT-forskrift sendes på høring. Frist for uttalelse settes til den 13. april 2015, slik at det skal kunne tas sikte på å behandle ny forskrift i fylkestinget i juni 2015.

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer