Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo"

Transkript

1 Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo I. Formål Forskriften skal bidra til at personer med forflytningsvansker, som ikke kan nytte annen kollektivtransport, skal ha et alternativt transporttilbud. Tilbudet om tilrettelagt transport utgjør en del av det kollektive transporttilbudet i kommunen, og innebærer at samkjøring med andre må påregnes. 2. Vilkår for reiserett med TT For å få innvilget reiserett med TT må søker: a) være ute av stand til på egenhånd å benytte T-bane, trikk, buss og annen kollektivtransport som følge av nedsatt funksjonsevne b) ha nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn 2 år c) være folkeregistrerti Oslo, og d) være 6 år eller eldre Søkere under 6 år kan innvilges reiserett til spesialbarnehage dersom øvrige vilkår iførste ledd er oppfylt. og avlastning med TT, Dersom sikkerhetshensyn eller andre hensyn tilsier det, kan det settes vilkår ved innvilgelse av reiserett med TT, herunder vilkår om pålagt ledsager. 3. Søknaden Søknaden om reiserett med TT sendes den bydelen der søkeren bor, alternativt bydel som søker har tilhørighet til i henhold til kommunens praksis. til den Søknaden må inneholde legeerklæring og egenerklæring som grunngir den manglende forflytningsevnen. Erklæringene utfylles på egne skjema. Søkere etter 8 tredje ledd og 9 må dokumentere reisebehovet, ikke dekkes av andre transportordninger. herunder at disse 4. Tilrettelegging med spesialbil og personbil TT-brukere innvilges som hovedregel transport med personbil. TT-brukere som er avhengig av rullestol, kan ved behov innvilges transport med spesialbil. 1

2 5. Reiserettensvarighet ReiserettmedTT gis vanligvisfor to år. Reiserettkangis for inntil femår dersomttbrukerendokumentererat dennedsattefunksjonsevnen har envarighetpå femår eller mer. For barn under6 år kandetunntaksvisinnvilgesreiserettfor enkortereperiodeennto år. Vedflytting innenoslokommunebeholdertt-brukeren deninnvilgedereiseretten. TT-brukeresomflytter fra Oslokommuneog folkeregistreresi enannenkommune, misterreiseretten. 6. TT-kort Densomfår innvilgetreiserett,får tildelt TT-kort somer gyldig i periodenvedtaket varer. TT-korteter et reisebevissomskalfremvises vedenhvertt-reise,og alle reiserskal registreres. TT-korteter et personligverdikort,og måikkeoverlatestil andre. TT-kortsomikkelengerer gyldig, skalmakuleres.tapav TT-kortskalmeldestil bydelenumiddelbart. TT-brukerebelastesikkekostnadenevedførstegangsutstedelseav TT-kort,menkan belasteskostnadenemederstatningskort. 7. Tildeling av fritidsreiser TT-brukereover6 år får enårlig kvotemedfritidsreisersomfastsettesav bystyreti denårlige budsjettbehandlingen. Kvotenfastsettesetterfølgendegruppeinndeling: a) spesialbilbrukereover6 år b) blindeeller synsvakebrukereover6 år c) personbilbrukeremellom6 og 67 år d) øvrigepersonbilbrukereover67 år Kvotenkanfordelesutoveråret, for eksempelkvartalsvis.det er ikkemulig å overføre restkvotefra enperiodetil enannen. I særskiltetilfeller kantt-brukereettersøknadinnvilgestilleggsreiserutovertildelt kvote.tt-brukeresomhar stønadtil motorkjøretøyetterfolketrygdloveninnvilgesikke tilleggsreiser. 8. Bruksområdefritidsreiser TT-brukerekanbenyttefritidsreisertil: a) fritidsreiserinnenforoslokommunesgrenser b) Ahusvedsykebesøk c) OslolufthavnGardermoenvedegenflyreise Vedreisertil OslolufthavnGardermoener detanledningtil å ha medenmedhjelper og egnebarn, såfremtdeter plassi biltypentt-brukerener innvilgetreiserettmed. Dersomsterkehelse-eller sosialmessigegrunnertilsier det,og detforeliggeret særskiltreisebehov,kantt-brukereunntaksvisinnvilgesrett til å benytteet bestemtantall 2

3 fritidsreisertil enpå forhåndangitt adressei kommunenebærum,lørenskog,nittedalog Oppegård. Fritidsreiserkanikkebenyttestil reisersomskaldekkesav andretransportordninger, herunderreisersomdekkesav lov ompasient-og brukerrettigheter.tilsvarendegjelder dersomkommunentilbyr annentransport. 9. Fastereiser TT-brukerekanbenyttefastereisertil følgendekommunaletjenester: a) spesialbarnehage b) aktivitetsskole(sfo/aks) c) videregåendeskole d) voksenopplæring e) dagtilbudsombenyttessomalternativtil arbeid,når TT-brukerenhar vedtakom dette f) avlastningog støttekontakt,når TT-brukerenhar vedtakomdette TT kanikkebenyttestil fastereiseri førsteledddersomdedekkesav andre transportordninger,eller kommunentilbyr annentransport. TT kanbenyttestil arbeidsrettetutdanningog lønnet arbeid,såfremtdetteikkedekkes av andretransportordninger,herunderstønadtil arbeids-og utdanningsreiserfra NAV. Fastereiserkanbenyttesi Oslokommune,eller til og fra kommuneri Akershus. 10. Fast sjåførgruppefor fastereiser TT-brukeresomav sterkehelsemessigegrunnerikkekanbenytteordinærtttransport,kani særskiltetilfeller få tilrettelegging medfastsjåførgruppetil reiseretter 9. For å få innvilgetfastsjåførgruppemåbrukertilhøreenav følgendegrupper: a) brukerfår enbetydeligutfordrendeatferddersomdet benyttesforskjelligesjåfører eller ulikt kjøremønster.denutfordrendeatferdenkanskyldesat brukerhar behov for forutsigbarhet,fasterammerog lik praksis. b) brukerhar særskiltefysisketransportbehovog får vesentligforverring av sin helsetilstanddersomdetbenyttesforskjelligesjåfører eller ulikt kjøremønster. c) brukerhar mangelfullekommunikasjonsevner somgjør at fastsjåførgruppeer nødvendig. d) fastsjåførgruppekanogsåinnvilgesetterenhelhetlig vurderingnår særskilte grunnertaler for det. Fastsjåførgruppeinnvilgesikkedersomtransportenkantilretteleggesmedledsager, alenekjøringeller annentilrettelegging. 3

4 11. Bestilling av reiser TT-brukerehar ansvarfor å følgefastsattebestillingsregler.det kanstilleskrav til at reiserskalforhåndsbestilles.det kanavtalesreisetidspunktsomfraviker fra TT-brukerens bestillingfor å tilpassesamkjøring. Hentetidspunktkanavvikemed+/- 15 minutterfra avtalt hentetidspunkt.ttbrukerenstid i bilen skalnormaltikkeoverstigeen time. Bestiltereisersomikkeskal benyttes,skalumiddelbart avbestilles.normaltvil reiser somikkeavbestillesbelastestt-brukeren.gebyretutgjør 1/350av folketrygdensgrunnbeløp (G). Det kanvedgjentakendemanglendeavbestillingtreffestiltak overfortt-brukereetter 14. En TT-brukerkanikkebestillereisefra transportør somvedkommender i familie med.tt-brukeresomeier transportmiddelet,kanselv ikkebenyttedettetil egnett-reiser. 12. Egenandel Egenandelerfor reiseretterdenneforskriftenfastsettesav bystyreti denårlige budsjettbehandlingen. 13. Øvrigebestemmelser En TT-reiseskaldekkeTT-brukerenspersonligetransportbehov. TT-brukerehar ansvarfor å følgefastsatterutiner for bruk av TT. TT-brukeresomikkekanreisepå egenhånd,kanta medénmedhjelpergratis. MedhjelperenkanikkeselvværeTT-bruker.For reiser til Gardermoengjelderbestemmelsen i 8 andreledd. 14. Tilbakekalling og karantenetid TT-brukereskalumiddelbartunderrettesin bydelomendreteforhold somkanha betydningfor reiseretten. Vedendreteforhold av betydningfor reiseretteneller vedbruddpå forskriften,kan reiserettmedtt tilbakekalles.tt-brukerenskalforhåndsvarslesog gis anledningtil å uttale segomsaken,jf. forvaltningsloven 16. Tilbakekalling er et enkeltvedtaksomkanpåklages. år. Vedvesentligbruddpå forskriftenkandetogsåileggeskarantenetidfra TT på inntil to 15. Unntaksbestemmelser Det kani særligetilfeller gjøresunntakfra forskriftensregler. 4

5 16. Myndighet Bydelenefatter vedtaketterdenneforskriften. Byrådetkangi instrukstil forskriften. 17. Klageadgang Enkeltvedtaketterdenneforskriftenkanpåklages.Klagepå vedtakrettestil denbydel somhar fattetvedtak.klageinstanser klagenemndafor transportsakerfor forflytningshemmedei Oslo.Fristenfor å klageer 3 ukerfra vedtaketer kommetfremtil søker. 18. Endringsadgang De rettigheterog plikter somer fastsatti eller somfølgerav vedtakfattetetterdenne forskriften,kanendres,ogsåmedvirkning for eksisterendett-brukere. 19. Ikrafttredelse Denneforskriftentrer i kraft Fra sammetid opphevesforskrift av 18. desember2003nr. 1815for transportav funksjonshemmede,oslokommune,oslo. 5

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten

Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten Oslo kommune Velferdsetaten Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten Kravspesifikasjonen beskriver Oslo kommunes behov og krav til drosjetransport i TT-tjenesten. Oppdraget omfatter fritidsreiser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd.

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Informasjonen er gitt etter beste evne. Oppdages feil og mangler kontakt redaksjonen ved Vegar Hjermundrud (vehj@ahus.no

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Mann med nedsatt bevegelsesevne hevdet at et avslag på oppsett av ladekontakt for elektrisk

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer