- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen."

Transkript

1 Saknr. 11/ Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkestinget vedtar innføring av forslag av til ny forskrift for Transportordningen for forflytningshemmede (TT-ordningen), med følgende endringer: - Pkt. 4.1, andre og tredje ledd: Nemnda skal ha fire representanter, to fra brukerne, en fra den organisasjon som skal administrere ordningen og en lege eller annen helseperson. Representanten fra den organisasjon som skal administrere ordningen er nemndas leder. En av representantene fra brukergruppene skal velges etter forslag fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede, og en skal velges etter forslag fra Eldrerådet. - Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. - Pkt. 6.5, andre kulepunkt: TT-kortet kan benyttes innen hele Hedmark fylke samt til reiser over fylkesgrensen når reisens ene endepunkt er innenfor Hedmark fylke. - Pkt. 9, første ledd: Alle som er tildelt TT-kort må søke på nytt, etter nye forskrifter, innen utgangen av mars Ny fylkeskommunal nemnd som godkjenner TT-søknader og administrerer TT-ordningen skal etableres. 3. Etablering av overgangsregler som ivaretar avtaler med transportører delegeres til Hedmark Trafikk FKF. ::: Sett inn innstillingen over denne linja

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Forslag av til forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark - Revidert forslag av til forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark - Protokoll fra sak 8/11 fra styremøte i Hedmark Trafikk FKF Hedmark fylkes eldreråd sin uttalelse av Hedmark fylkes råd for likestilling av funksjonshemmede sin uttalelse av Utrykte vedlegg: - 15 høringsuttalelser Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet mener arbeidsgruppa som har utformet forslaget til ny forskrift for TT-transporten har gjort en god jobb, og at Fylkestingets bekymring over forskjellsbehandling i de kommunale nemndene blir løst på en god måte ved opprettelsen av en fylkeskommunal nemnd. I all hovedsak vil fylkesrådet foreslå for Fylkestinget at arbeidsgruppas forslag vedtas, men noen endringer anbefales. Forslaget har vært ute på høring og det kom inn 17 høringsuttalelser. Noen av merknadene er av en slik art at noen endringer bør gjøres i forslaget til ny forskrift. Fylkesrådet foreslår at den fylkeskommunale TT-nemnda bør bestå av fire representanter: En fra den organisasjon som administrerer ordningen (fylkeskommunen), to fra brukerne (en velges av Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) og en velges av Eldrerådet (ER)), samt en lege eller annen helseperson. Representanten fra den organisasjon som administrerer ordningen skal lede gruppa. Fylkesrådet foreslår at den nedre aldergrensen senkes fra forslaget om 16 år til der den er i dag, det vil si at barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Fylkesrådet mener at TT-kortet kan benyttes ved fylkesgrensekryssende turer, såfremt reisens ene endepunkt er innenfor Hedmark fylke. Fylkesrådet er enig i høringsuttalelsenes merknader om at søknadsfrist i utgangen av januar 2012 blir for tidlig. Fylkesrådet foreslår derfor ny søknadsfrist ved utgangen av mars 2012, såfremt dette er tidsmessig mulig i forbindelse med å utstede nye TT-kort innen 1. juli Fylkesrådet vil ikke foreslå å endre punktet om kriterier for TT-tildeling basert på avstand mellom brukerens bosted og kommunesenteret. Fylkesrådet mener også at det er nødvendig at alle må søke på nytt, da det er et nytt regelverk med nye kriterier som trer i kraft.

4 K O R T U T G A V E NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlig vanskeligheter vil kunne bruke ordinær kollektivtrafikktilbud. Fylkestinget har med bekymring sett på at de kommunale nemndenes praksis med hensyn til innvilging av søknader varierer fra kommune til kommune. Fylkestinget har bedt Hedmark Trafikk om å utarbeide forslag til retningslinjer for TT-ordningen med sikte på å redusere antall brukere til et antall med reelt behov for tilbudet. En arbeidsgruppe bestående av Hedmark Trafikk FKF, Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) og eldrerådet (ER) har utarbeidet forslag til ny TT-forskrift. Forslaget ble vedtatt av styret i Hedmark Trafikk FKF den De nye reglene innebærer blant annet opprettelse av fylkeskommunal TT-nemnd som administrerer ordningen og behandler søknader. Det skilles ikke på alder over og under 67 år, men barn under 16 år faller utenfor ordningen. TT-brukeren bestiller direkte hos transportør. Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren selv ønsker, men bare innenfor Hedmark fylke. TT-tildelingen gis som et årlig beløp og ikke som antall turer; beløpets størrelse avhengig av avstand mellom hjemsted og kommunesenter. Egenandel bortfaller. Retten til TT-transport kan bortfalle ved universelt utformet kollektivtilbud. Forslaget ble sendt på høring og 17 høringsuttalelser ble mottatt. Flertallet av høringsinstansene var positive til opprettelsen av fylkeskommunal TT-nemnd, men hadde innspill på nemndas sammensetning. Enkelte uttalelser ønsker fortsatt kommunal søknadsbehandling. Alle er positive til at TT-brukeren selv bestiller direkte hos transportør og at avregning skjer ved hver avsluttet tur. Flere var uenige i tildelingskriteriene i forhold til avstand mellom bosted og kommunesentre, og til at TT-kortet kun gjelder innenfor Hedmark fylke. Nedre aldergrense på 16 år ønskes heller ikke. Høringsinstansene mener at søknadsfrist for TT-kort etter nye regler i utgangen av januar 2012 er alt for tidlig, da alle TT-brukere må søke på nytt.

5 S A K S U T R E D N I N G: NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Innledning Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlig vanskeligheter vil kunne bruke ordinær kollektivtrafikktilbud. Fylkestinget har med bekymring sett på at de kommunale nemndenes praksis med hensyn til innvilging av søknader varierer fra kommune til kommune. Fylkestinget har bedt Hedmark Trafikk om å utarbeide forslag til retningslinjer for TT-ordningen med sikte på å redusere antall brukere til et antall med reelt behov for tilbudet. Forslag til ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT-transport) for forflytningshemmede i Hedmark har blitt utarbeidet, det har vært på høring og fremmes herved for politisk behandling. Utredning I dag er ca personer innvilget rett til TT-transport, hvor personer under 67 år får inntil kr pr. år og personer over 67 år får inntil kr pr. år. Med dette som grunnlag er det for 2011 innvilget TT-transport for nær kr. Antall aktive TT-brukere er for tiden ca Dette gir en reell kostnad på ca pr. år. Med brukere innebærer at det er ca. 4 % av innbyggerne som er TT-brukere. Landssnittet er ca. 2 %. I henhold til turnus med videre er det ca. 5,0 årsverk som arbeider med TT-Ordningen. Bortfall av TT vil generere en besparing på 2-3 årsverk. I februar 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hedmark fylkes eldreråd, Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Hedmark Trafikk, som skulle utarbeide et forslag til revisjon av forskrift og regler for TT-ordningen. Forslaget ble ferdigstilt sommeren 2011, og ble vedtatt av styret i Hedmark Trafikk i styremøte den De nye reglene innebærer blant annet følgende: Administratoransvaret og ansvar for retningslinjer og gjennomføring av disse overføres fylkeskommunen herunder økonomi og ny TT-nemnd. Opprettelse av en sentral fylkeskommunal nemnd som godkjenner TT-søknader, til forskjell fra dagens ordning hvor kommunene behandler søknadene. Dette er ment for å sikre en mer lik behandling av søknadene. Det er foreslått at nemnda skal bestå av tre representanter; en fra administrator og to fra brukerne. Nytt søknadsskjema der fokuset er mer lagt på reelle fysiske (og psykiske) utfordringer i forhold til å bruke ordinær kollektivtrafikk. Det vil ikke lenger skilles på alder over og under 67 år. Barn under 16 år faller utenfor ordningen. TT-brukeren bestiller direkte hos transportør som Hedmark Trafikk har inngått avtale med. Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren selv ønsker, men kan bare benyttes innenfor Hedmark fylke.

6 TT-tildelingen gis som et årlig beløp og ikke som antall turer. Beløpets størrelse differensieres ut fra avstand fra hjemmet til kommunesenteret, definert som rådhus/kommunehus. Egenandelen, som i dag er kr 40, bortfaller. Det åpnes for at retten til TT-transport helt eller delvis kan falle bort, dersom kommunen har godt tilrettelagt anropsstyrt transport og/eller universelt utformet kollektivtilbud. I Hedmark Trafikks styremøte den ble det fattet vedtak om å foreslå for fylkestinget at forslaget til ny forskrift blir innført. Den nye forskriften er foreslått å gjelde fra , og alle som er tildelt TT-kort må søke på nytt etter nye forskrifter innen utgangen av januar Fylkesrådet vedtok i møte den 12. september 2011 (sak 189/11) at forslaget skulle sendes på høring. Høringsbrev ble sendt til kommunene i Hedmark, Hedmark fylkeskommune Rådet for likestilling for Funksjonshemmede (RLF), Hedmark Fylkeskommunes Eldreråd (ER) og Norges Taxiforbund avd. Hedmark den vedlagt forslag til forskrift og retningslinjer fra departementet N-4/97. Høringsfristen ble satt til den Ved høringsfristen var det mottatt 17 høringsuttalelser fra følgende instanser: Åmot kommune (v/ ressurssenter for helse og forebygging), Ljørdalen pensjonistforening, Stange kommune (v/ organisasjon og informasjonsavdelingen), Løten kommune (V/ RLF), Eidskog kommune, Trysil pensjonistforening, Stange pensjonistforening, Nord-Odal kommune (v/ helse- og omsorgsetaten), Åsnes kommune (v/ Virksomhet Tilpassede Tjenester og RLF), Alvdal pensjonistforening, Hamar kommune (v/ RLF), Nordre Trysil pensjonistforening, Pensjonistforbundet Hedmark, Norges Blindeforbund Hedmark, Vestre Trysil pensjonistforening, Hedmark fylkeskommune RLF og Hedmark fylkeskommune ER. Uttalelser fra fylkeskommunens RLF og ER skal vedlegges saker til politisk behandling, og de er følgelig vedlagt. De overveiende fleste høringsuttalelsene stiller seg positivt til at det har blitt utarbeidet forslag til ny forskrift. Uttalelsene er entydig positive til at TT-brukeren selv bestiller sine reiser hos godkjent transportør. Noen etterlyser et felles telefonnummer som rutes til nærmeste tilgjengelige godkjente transportør. Videre ønskes en presisering av hvem som er godkjente transportører. Det blir også positivt mottatt at avregning skjer direkte ved hver avsluttet tur, og det forutsettes da at brukerne da kan få en oversikt over gjenstående beløp. Det er noe uenighet omkring fjerning av egenandel. Noen synes det er positivt, mens enkelte mener det bør være en egenandel. Dette begrunnes med at egenandel gir større legitimitet til ordningen eller at fjerning vil være en uønsket forskjellsbehandling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flertallet av uttalelsene støtter opprettelsen av en fylkeskommunal TT-nemnd som skal behandle søknader og administrere ordningen. Dette vil sikre en mer lik og mindre tilfeldig behandling av søknadene. Enkelte er imidlertid er bekymret over at lokal kunnskap ikke blir sikret i en fylkeskommunal nemnd, og ønsker at kommunene fortsatt skal behandle søknader. Noen av dem som er positive til fylkeskommunal nemnd mener at kommunene likevel bør avgi innstilling eller at påskrift fra primærhelsetjenesten i hjemkommunen må kreves. En uttalelse stiller spørsmål ved om TT-nemnda og klagenemnda blir for like i sammensetningen, og dermed ikke blir tilstrekkelig uavhengige av hverandre. Det er foreslått at nemnda skal ha tre medlemmer; en fra administrator og to fra brukerne (som velges etter forslag fra RLF). Flertallet av uttalelsene som har merknad til dette punktet, mener at en av

7 brukerrepresentantene bør velges av Eldrerådet. Dette begrunnes med at 75 % av brukerne er over 67 år. Videre mener mange at en lege eller annen helseperson bør være medlem av nemnda, på samme måte som i klagenemnda. Dette for å sikre helsefaglig vurdering i tildelingen. Mange av uttalelsene ser med bekymring på at barn under 16 år faller utenfor ordninger. Dette vil kunne gi økt belastning for barn som allerede er tungt belastet. Det ønskes derfor ingen nedre aldersgrense for ordningen. Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren selv ønsker. Mange av høringsinstansene er derfor uenige i at avstanden fra hjemsted til kommunesenter definert som rådhus/kommunehus, skal avgjøre hvor stor andel av beløpet T som innvilges. Beløpet 1.0 T tilsvarer en ordinær samlet årlig tildeling til TT-transport. Flere av turene har andre reisemål enn kommunesenteret, og tildelingskriteriene oppfattes da å være i konflikt med hensikten. Det ønskes derfor andre kriterier for tildeling slik at det er behov og ikke geografi som blir styrende. Alle som har omtalt Hedmark fylke som begrensning for TT-kortets gyldighetsområde, mener at TTkortet bør gjelde for reiser ut av Hedmark fylke. Spesielt i grenseområdene vil mange av de ønskede turene bli foretatt til reisemål i et annet fylke. Flertallet av uttalelsene mener at søknadsfristen for nytt TT-kort etter den nye forskriften ved utgangen av januar 2012 er urealistisk tidlig, spesielt fordi alle brukerne må søke på nytt. Det uttrykkes også bekymring om hvorvidt tilstrekkelig informasjon blir gitt tidsnok til brukerne og til kommunenes servicesentere som skal hjelpe til med søknadene. Det stilles spørsmål ved om alle brukerne må søke på nytt, og om brukere som har fått innvilget og har brukt TT-kortet de siste to år kanskje kan slippe å søke i denne omgang, og at deres saker kan sendes fylkeskommunen fra kommunene. Gjengivelsen av høringsuttalelsene ovenfor er basert på relevante temaer som flere av høringsinstansene har hatt merknader til, og hvor det er klare tendenser til hva de fleste mener. Merknader som ikke er relevante i forbindelse med forslaget til ny forskrift er ikke omtalt. Nedenfor vil relevante merknader som er gitt av enkeltinstanser bli omtalt. Hamar kommune RLF anbefaler at fylkeskommunen bruker departementets betegnelse den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede istedenfor termen forflytningshemmede. Videre påpekes det at forskriften ikke tar opp i seg det tredje punktet i de nasjonale retningslinjenes kriterier for brukergodkjenning om funksjonshemmede med behov for hjelp til transport til og fra kollektive transportmidler. Dessuten bør forskriften bruke samme begrepsterminologi som den nye loven for kommunale helse- og omsorgstjenester. Blindeforbundet mener også at den mer etablerte termen funksjonshemmede bør benyttes framfor uetablerte forflytningshemmede. De stiller også spørsmål om hvorfor Eldrerådet er høringspart, da dette gjelder en ordning for funksjonshemmede og ikke en ordning for eldre. Blindeforbundet gir også uttrykk for at tildelingskriteriene bør skille mellom tungt funksjonshemmede og lettere funksjonshemmede som til en viss grad kan benytte seg av ordinært kollektivtilbud. De mener også at unntaksbestemmelsen bør fjernes, da kollektivtilbudet i seg selv ikke bør gi grunnlag for vurdering av retten til TT-transport. Det har blitt bemerket av Blindeforbundet at brukerorganisasjonene ikke stod på adresselista for høringen, og at paraplyorganisasjonene FFO og SAFO i det minste burde ha blitt tilskrevet direkte.

8 Det ble av Blindeforbundet videre antydet at i denne saken har medvirkning av personer med nedsatt funksjonsevne ikke blitt tilstrekkelig ivaretatt, slik som det skal i henhold til Lov om Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylkeskommunen har imidlertid forutsatt at kommunene kjenner denne loven, og således har sørget for å kommunisere høringen til sine lovpålagte råd. Videre har de lovpålagte fylkeskommunale rådene deltatt i arbeidsgruppa for forslaget til ny forskrift. Fylkeskommunen mener derfor at lovens ordlyd er oppfylt. Høringsdokumentene har ligget ute på Hedmark fylkeskommunes nettsider den siste uka før høringsfristen. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener arbeidsgruppa som har utformet forslaget til ny forskrift for TT-transporten har gjort en god jobb, og at Fylkestingets bekymring over forskjellsbehandling i de kommunale nemndene blir løst på en god måte ved opprettelsen av en fylkeskommunal nemnd. I all hovedsak vil fylkesrådet foreslå for Fylkestinget at arbeidsgruppas forslag vedtas, men noen endringer anbefales. Forslaget har vært ute på høring og det kom inn 17 høringsuttalelser. Noen av merknadene er av en slik art at endringer bør gjøres i forslaget til ny forskrift. Den fylkeskommunale nemnda skal ha to brukerrepresentanter. Det har kommet innspill på at den ene av disse bør velges av Eldrerådet, da 75 % av brukerne er over 67 år. Fylkesrådet er enig med Blindeforbundet i at ordningen er til for funksjonshemmede og ikke for eldre som gruppe. Likevel er TT-transport et av de mest sentrale temaer for Eldrerådet, og gitt at eldre utgjør en så stor andel av TTbrukerne, mener fylkesrådet at det er naturlig at Eldrerådet velger en av nemndas representanter. Flere har også påpekt at en lege eller annen helseperson bør delta i nemnda. Lege eller annen helseperson skal delta i klagenemnda, og ettersom den fylkeskommunale nemnda løpende skal administrere ordningen og behandle søknader, bør dennes kompetanse være minst like god som klagenemndas. Fylkesrådet foreslår derfor at den fylkeskommunale TT-nemnda bør bestå av fire representanter: En fra den organisasjon som administrerer ordningen (fylkeskommunen), to fra brukerne (en velges av RLF og en velges av ER) og en lege eller annen helseperson. Nemnda bør ledes av representanten fra den organisasjon som administrerer ordningen. Fylkesrådet forstår bekymringen for at barn under 16 år faller utenfor ordningen, da dette kan påføre ekstra belastninger for barn som allerede er tungt belastet. Fylkesrådet foreslår derfor at den nedre aldergrensen senkes til der den er i dag, det vil si at barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Det har kommet flere uttalelser som påpeker at avstand mellom bosted og kommunesenter som hovedkriterium for beløpet T, ikke er i tråd med prinsippet om at tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren selv ønsker. Fylkesrådet ser at disse kriteriene kan oppfattes som urettferdige. Dette er imidlertid et kriterium som arbeidsgruppa har arbeidet seg fram til enighet om, og fylkesrådet vil ikke gå inn på å foreslå andre kriterier som kan stå i fare for å gi andre utilsiktede urettferdige konsekvenser. Fylkesrådet vil derfor ikke foreslå å endre dette punktet. Brukerne mottar et gitt T-beløp som de selv kan benytte til de reiseformål de ønsker. Økonomisk sett vil det derfor være av liten betydning om reisen foretas over fylkesgrensa. Fylkesrådet mener derfor at TT-kortet kan benyttes ved fylkesgrensekryssende turer, såfremt reisens ene endepunkt er innenfor Hedmark fylke.

9 Søknadsfristen for nytt TT-kort etter den nye forskriften er satt til utgangen av januar Det har kommet flere uttalelser som påpeker at fristen er for tidlig. Den nye forskriften vedtas av Fylkestinget i desember 2011, informasjon skal ut til brukerne og kommunene, fylkeskommunal TT-nemnd skal etableres og nye søknadsskjemaer skal utformes. Fylkesrådet er enig i at søknadsfrist i utgangen av januar 2012 blir for tidlig. Fylkesrådet foreslår derfor ny søknadsfrist ved utgangen av mars 2012, såfremt dette er tidsmessig mulig i forbindelse med å utstede nye TT-kort innen 1. juli Flere innspill har stilt spørsmål ved om det er nødvendig for alle TT-brukere å søke på nytt. Den nye forskriften gir nye kriterier og er et nytt regelverk for tildeling av TT-transport, og fylkesrådet mener derfor at det er nødvendig at alle må søke på nytt.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/1518-3 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

3. VILKÅR FOR BRUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda.

3. VILKÅR FOR BRUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda. FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK (i medhold av Stortingsbehandling 10. april 1986 og privat autonomi.) Vedtatt av Hedmark fylkesting den 15.06.2015 Endring

Detaljer

Forslag til ny TT-forskrift - høring

Forslag til ny TT-forskrift - høring Saknr. 15/2688-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Forslag til ny TT-forskrift - høring Innstilling til vedtak: Forslaget til ny TT-forskrift fra arbeidsutvalget godkjennes. Hamar, 27.03.2015 Olav Sande Leder,

Detaljer

Søknad om midler til utvidet TT-ordning

Søknad om midler til utvidet TT-ordning Saknr. 16/12033-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om midler til utvidet TT-ordning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å søke om midler til utvidet TT-ordning. Søknadsbeløpet blir kr 1 800

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark

Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark Saknr. 16/1605-11 Saksbehandler: Øystein Sjølie Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Saknr. 16/806-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Ane Tonette Lognseth Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE Saknr. 10/3462-5 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Geir Aalgaard TIL BARN OG UNGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar vedlagte retningslinjer

Detaljer

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning Saknr. 12/790-11 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift

Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift Saknr. 14/1871-36 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK Saknr. 693/10 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Nye regler for tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.03.2009 2009/317-5847/2009 / N07 Saksframlegg Saksbehandler: Petter Hammarstrøm Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/11816-4 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16 Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER Vedtatt av fylkesrådet 06.09.2016, sak 146/16 INNHOLD 1. Formål 2. Godkjenning av brukere 2.1 Behandling av søknader 2.2 Kriterier

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Byrådens sak Byrådens sak nr.: 10 /2005 Vår ref. (saksnr.): 200503246-13 Vedtaksdato : 15.11.2005 Arkivkode: 357 TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/8247-7 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Gauldal-Østerdal Buss AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Saknr. 12/8201-2 Ark.nr. Q80 Saksbehandler: Øystein Sjølie Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Forslag til fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Forslag til fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Forslag til fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte forslag av 24.08.2015 som forslag til

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer i rovviltforskriften:

Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer i rovviltforskriften: Saknr. 12/187-4 Ark.nr. K40 &13 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER Saknr. 12/1359-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Saknr. 13/13196-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Søknad om likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS.

Søknad om likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS. Saknr. 08/4809-22 Ark.nr. SNAVN Kjørekontoret Innlandet AS Saksbehandler: Rune Hoff Søknad om likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS. Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: 19.08.2013 kl. 09.30 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Eldrerådet Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Eldrerådet Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 13.08.2015 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest til møtesekretær. Vararepresentanter møter

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE Sak nr. 11/3125-3 Ark.nr. A00 & 01 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012. Saknr. 10/3765-5 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fastsetter med

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER UTTALELSE FRA ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER UTTALELSE FRA ENHETSRÅDET I HEDMARK HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesmannen Hedmark Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO..P75\g-. Hamar, 13.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/444-1 Ark Saksbeh. Bjarne H. Christiansen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16 Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER Vedtatt av fylkesrådet 06.09.2016, sak 146/16 INNHOLD 1. Formål 2. Godkjenning av brukere 2.1 Behandling av søknader 2.2 Kriterier

Detaljer

2o8s"Dok.nr. %2-> MAI Saksh. btsttf)

2o8sDok.nr. %2-> MAI Saksh. btsttf) Hordaland FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON - HORDALAND E-post ffo@fi-senteret.no www.fi-senteret.no Til Hordaland fylkeskommun v/magnus Vesterheim Postboks 7900 5021 BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Bjørn Westad. Funksjonshemmedes organisasjoner - fordeling tilskudd Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Bjørn Westad. Funksjonshemmedes organisasjoner - fordeling tilskudd Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/10005-1 Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja For 2013 er det i budsjett for Hedmark fylkeskommune avsatt kr 464 000 til

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Wenche Stenkjær Medlem LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Wenche Stenkjær Medlem LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresal, Leksvik kommunehus Dato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Jøran Ness Medlem

Detaljer

Fylkesrådet bevilger følgende tilskudd til drift i 2010 til følgende organisasjoner:

Fylkesrådet bevilger følgende tilskudd til drift i 2010 til følgende organisasjoner: Saknr. 5369/08 Ark.nr. 223 F7. Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger følgende tilskudd til drift i 2010 til følgende

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Fylkestinget vedtar den reviderte selskapsavtalen for Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS.

Fylkestinget vedtar den reviderte selskapsavtalen for Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS. Saknr. 11/7540-10 Ark.nr. SNAVN GIV Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter - revidert selskapsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011 Saknr. 11/8031-21 Ark.nr. 223 C21 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE LOVER

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE LOVER Saknr. 10/2366-3 Ark.nr. 040 &00 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE LOVER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 10. september 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer