Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden."

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 21. april Tid for møte: Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Godkjenninger: innkalling, sakliste og møte- og valgreglement 2. Konstituering 3. Årsmelding 2015/ Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 6. Budsjett Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram 8. Valg nestleder, medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, vara HTV KS området og valgkomité 9. Resolusjoner Sak 1. Godkjenninger: innkalling, sakliste og møtevalgreglement 1.1. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. Vedtak: 1.2. Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Saklista godkjennes. Vedtak:

2 1.3. Valg av møte- og valgreglement. Møtereglement: 1. Lokallagsleder åpner møtet og leder møtet inntil møteleder er valgt og møteleder overtar ledelsen av møtet. 2. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet viser det til møteledelsen. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysninger eller replikk, vises dette særskilt. Saksinnledere og styremedlemmer kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 3. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 4. Alle forslag fremmet av styret eller forslag som er sendt inn fra klubber til årsmøtet innen fristen vedtas med simpelt flertall. Nye saker krever kvalifisert (2/3) flertall. Årsmøtet må også med 2/3 flertall vedta at saker utenom saklista skal behandles. ( 58.4) Møtet avgjør voteringsform. 2 Valgreglement for årsmøte i lokallag: Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor:

3 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå ( ) Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret ( )settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1).

4 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. Forslag på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. Forslag til vedtak: Framlagte forslag til møte- og valgreglement benyttes. Vedtak:

5 Sak 2. Konstituering 2.1. Valg av møteleder: Forslag: Marit Holm Vedtak: Valg av referent: Forslag: Inger Lise Olsen Vedtak: 2.3. Valg av tellekorps: Forslag: Valgkomiteen Vedtak: 2.4. Valg av to til å underskrive protokoll: Forslag: Legges fram i møtet. Vedtak: Sak 3 Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden 2015/ Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: Terje Tvervik Grunnskole Styremedlemmer: Veslemøy Eliassen Grunnskole Fram til (ledermedlem) Inger Lise Olsen Grunnskole Overtok som

6 (ledermedlem) lederkontakt May Iris Hjalte Grunnskole Marianne Ljosland Barnehage Anne Wangensten Norstrand Universitet Fra og høgskole Grete Etholm Grunnskole Varamedlemmer: Anne Wangensten Norstrand Universitet Fram til og høgskole Hanne Leth-Olsen Grunnskole Fram til Torhild Landsverk Grunnskole Elisabeth Ree Arvesen Barnehage Fra Styret har i årsmøteperioden, , hatt 12 styremøter. Saker som har vært behandlet er blant annet følgende: Skolestruktur høring Delegasjonen på fylkesårsmøtet To-dagers kurs for arbeidsplasstillitsvalgte og styret Evaluering av årsmøtet Retningslinjene i årsmøteperioden Støtte til 17. mai program Lokallagets økonomi Tilleggsregning frikjøp av nestleder/vara HTV Plan for tillitsvalgte/årshjul Møteplan for høsten 2015 Endringer i styret fra høsten Valget 2015 Evaluering av to-dagers kurset Spørsmålene til politikerne og deres svar til oss Støtte til Rosa sløyfe markering Fusjon mellom HiT og HBV Kommunebudsjettet langsiktig arbeid inn i 2016 Halvårsplan våren 2016 Kommunestruktur Oppnevnelse av nytt medlem til pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Notodden

7 Tariffhøring 2016 Sakskartet til Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget Budsjettforslag for 2016 ipad avtaler Oppnevning av forhandlingsutvalg lokale forhandlinger KS området Barnehageoffensiven Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2015 Lokallaget og Notodden videregående Høring ordensreglement for grunnskole, SFO og leksehjelp i Notodden kommune Årsmøtet Tillitsvalgte: Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Vara hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Terje Tvervik Arbeidsplasstillitsvalgte: KS Kommune Gransherad barne- og ungdomsskole Terje Larsen HUSK Hanne Leth-Olsen Høgås skole Anne Lise Flåterud NUSK Nancy Helgerud fram til Jorun Havnen fra Sætre skole Helle Gudmundsen Tinnesmoen skole Tor Olav Aase Kaasa fram til Tveiten skole May Iris Hjalte fram til Tor Olav Aase Kaasa fra Heddal barneskole Hilde Holte Voksenopplæringen Sissel Flaten Kommunale barnehager (Rygi, Gransherad, Toppen, Solhaug Ingeborg Bergestig Gunhild Barikmo og Meaksmoen KS fylkeskommune Notodden videregående Aashild Uglem

8 Stat Høgskolen i Sørøst-Norge Anne Wangensten Norstrand PBL Kattekleiv barnehager Ingeborg Mjaugeto Tinnesmoen barnehage Tove Kristin Tveiten Virke Sætreåsen studentbarnehage Bjørn Olav Tobro Lisleherad Montessoriskole Jørgen Buer fra I årsmøteperioden har det vært et ordinært møte felles for ATV i skole og barnehage på KS området. Fra august bestemte vi å dele møtene med arbeidsplasstillitvalgte. Dette fordi skolesaker tok stor plass i de fellesmøtene vi hadde. Vi valgte heller å ha fellesmøter for private og kommunale skoler og private og kommunale barnehager. Vi har kun hatt 4 møter for grunnskole og tre for barnehage. Det er ulike årsaker til at møter har måttet utsettes eller avlyses, men vi har et forbedringspotensial. I slutten av september hadde vi et vellykket to-dagers kurs for arbeidsplasstillitvalgte og styret på Lien fjellgard. Fylkeskommunen har egne ATV møter for sine tillitsvalgte på fylket. 3.3 Representasjon i fylkesstyret: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i Utdanningsforbundet Telemark sitt fylkesstyre: Styremedlem Vara styremedlem og kontaktperson høgskole Hege Dordi Stordal Støa (Barnehage) Anne Wangensten Norstrand (Høgskole) 3.4 Representasjon på fylket: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i utvalg på fylket: Barnehageforum Utvalg PBL Utvalg Grunnskole Landsmøtedelegat Hege Dordi Stordal Støa Kristin Margrethe Gåsodden Terje Tvervik Hege Dordi Stordal Støa

9 3.5 Representasjon sentralt: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i råd og utvalg sentralt: Organisasjonsutvalget Kontaktforum Universitet og Høgskole 3.6 Valgkomiteen har bestått av: Merete Fossmo Nesholen - leder Astrid Johanne Aasen Aud Risvaag Aanjesen Kjetil Brårud Terje Arnesen Hege Dordi Stordal Støa Anne Wangensten Norstrand Grunnskole Barnehage Grunnskole Grunnskole (søkt om fritak fra vervet) Grunnskole Forhandlingsutvalget KS området: Forhandlingsutvalget oppnevnes av styret. Forhandlingsutvalg har fram til årsskifte bestått av: Hege Dordi Stordal Støa, leder Anita Løkamoen Terje Tvervik Vibecke Flittig og vara: May Iris Hjalte og Inger Lise Olsen Etter årsskifte har det bestått av: Hege Dordi Stordal Støa, leder Terje Tvervik Christine Kollenberg Før lokale forhandlinger i kap. 4 til høsten må vi ha med minst en person til, samt varaer. 3.8 Frikjøp i lokallaget: Notodden kommune dekker 64 % av frikjøpet til hovedtillitsvalgt etter Hovedavtalen. Utdanningsforbundet sentralt dekker 56 % frikjøp i forhold til medlemstallet. Av dette bruker leder/htv 100 % og nestleder/vara HTV 20 %. I tillegg har vi gjennom hele årsmøteperioden brukt av lokallagets midler til å frikjøpe nestleder/vara HTV ytterligere 20 % slik at han totalt har hatt 40 % frikjøp.

10 3.9 Medlemmer: Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 3 medlemmer siste året. Fordelingen av medlemmer i lokallaget er som følger av tabellen: BHG Barnehage FAS Faglig administrativt støttesystem GSK Grunnskole HU Høgskole og universitet VGO Videregående Ikke tilknyttet Pensjonister Til sammen Årsmøte 2015: Årsmøte ble avholdt på Brattrein hotell torsdag 26. mars med 52 stemmeberettigede medlemmer. Marit Holm ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Fra fylket hadde vi besøk av Morten Kleiv. Han orienterte om viktige saker, blant annet barnehageoffensiven. I skolestruktursaken hadde vi lagt opp til gruppediskusjoner. Medlemmene fikk blant annet diskutere fordeler og ulemper ved felles ungdomsskole og to/flerparallell for barnetrinnet, samt lærerens framtidige rolle og funksjon i forhold til elevene og valg av skolestruktur. Hanne Leth-Olsen gikk av som varamedlem etter et år i lokallagsstyret. Hege Dordi Stordal Støa ble gjenvalgt som leder og hovedtillitsvalgt for to år. Etter møtet var det årsmøtemiddag med utlodding av effekter fra Utdanningsforbundet Fylkesårsmøtet: Vi var 8 representanter fra lokallaget på fylkesårsmøtet 5. til 7. mai. Disse var: Terje Tvervik, Elisabeth Ree Arvesen, Hilde Holland, May Iris Hjalte, Veslemøy Eliassen, Aashild Uglem, Anne Wangensten Norstrand og Gunn Marit Karlsen. Hege Dordi var ikke i delegasjonen fordi ho sitter i fylkesstyret. Flere av delegatene var på talerstolen.

11 Hege Dordi ble valgt som delegat til Landsmøtet fra Utdanningsforbundet Telemark og gjenvalgt til Fylkesstyret. Anne Wangensten Norstrand ble også gjenvalgt som 1.vara til fylkesstyret Pensjonistene: Medlemsgruppen pensjonister var ved årsskiftet 120 stykker. Pensjoniststyret har endret navn til pensjonistrådet som følge av vedtak på landsmøtet. Tore Fløistad har gått ut av pensjonistrådet og Idun Mykland har kommet inn. De tre andre er Lasse Koslung, Berit Kvisli og Berit Moe-Gumø. Disse tre har sittet i pensjonistrådet siden Lokallagsleder har ansvaret for kontakt/møter med pensjoniststyret og deltar på arrangementene. Det har blitt en tradisjon å arrangere to større arrangementer i året, et på våren og et på høsten. I tillegg er det en lesesirkel og det har blitt oppfordret til å lage flere. I april i fjor var vi på Høgås skole og fikk se på ombyggingen som har skjedd der. I tillegg fikk vi høre Bjørn Frode Moen fortelle om verdensarvsøknaden til Notodden og Rjukan/Tinn. I oktober i fjor var vi på Høgskolen. Leif Teisen viste oss rundt og fortalte om kunsten som er utstilt i bygget. I tillegg hadde vi besøk av leder og nestleder fra pensjonistrådet i Telemark. En uke før årsmøtet skal vi ha arrangement på Heddal bygdetun hvor vi får høre Olav Smedsrud fortelle om bestefaren sin; Olav Fyrileiv. Til årsmøte/vårmøte for pensjonistene i fylket den 20. april reiser Idun Mykland fra pensjonistrådet og Hege Dordi Stordal Støa fra lokallagsstyret Medlemsmøter i perioden Medlemsmøte sammen med Fagforbundet og arbeidsgiver i med tema aktivitetsplikt og pensjon. Medlemsmøte vi hadde planlagt med Rosa kompetanse valgte vi å utsette på grunn av lav påmelding.

12 Retningslinjer for arbeidet i årsmøteperiode Utdanningsforbundets formål: 2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. 12 Utdanningsforbundet Notodden hadde vedtatt følgende målsetninger med tiltak for årsmøteperioden: 1. Lønns og arbeidsvilkår 2. Organisasjonsutvikling 3. Kvalitativt opplæringstilbud Mål: Sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår Mulige tiltak: Være tilgjengelig for klubbene, delta på klubbmøter. Jobbe for tydelige og gode arbeidsavtaler i skole og barnehage. Jobbe for gode arbeidsplasser i tråd med arbeidsplassforskriften i skoler og barnehager. Være med å definere hva som er kvalitetsavvik. Samarbeid med vernetjenesten. Utarbeide årshjul for medbestemmelse som kan brukes på de ulike arbeidsplassene. Jobbe for gode Gjennomført: Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Kattekleiv barnehage, Kommunale barnehager, Tinnesmoen skole, NUSK og Voksenopplæringen. Noen av arbeidsplassene har vi vært to ganger i år. Vi skulle vært på klubbmøte i Lisleherad også, men det ble utsatt. Sammenlignet med tidligere år har vi vært lite invitert til klubbmøter. Fra og med 1. august har vi tariffavtale med Lisleherad Montessoriskole. Dette gjør at medlemmer som arbeider der har ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har hatt fellesskolering i arbeidstidsavtalen for skole, SFS 2213, sammen med arbeidsgiver. Arbeidstidsavtalen for barnehage, SFS 2201, fikk vi nemndskjennelsen på i uke 13.

13 medbestemmelsesrutiner på alle nivå. Tid til ledelse i skole og barnehage. Være pådrivere for at kommunen prioriterer etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Hjelpe medlemmer i spørsmål om lønnsplassering. Årshjul for medbestemmelse er laget sammen med hefte for arbeidsplasstillitvalgte. Vi gjennomførte Modul 1 kurs for nye tillitsvalgte i slutten av august. Disse deltok også på modul 2 og modul 3 kurs som er en del av opplæringen for tillitsvalgte i fylket. I mars var det Modul 4 med tema arbeidstid i skole og barnehage. Her deltok kun to arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole på Notodden i tillegg til HTV og vara HTV. Det var 22 søkere til videreutdanning og hele 10 stykker som fikk plass. Vi var med og drøftet prioriteringer med arbeidsgiver. Engelsk ble prioritert høyt opp fordi dette er det faget kommunen sliter mest med å dekke opp for øyeblikket. Det er enighet mellom partene om å velge vikarordningen framfor stipendordningen. Dette er i tråd med hva Utdanningsforbundet mener også. I intervjusituasjonen passer vi på at søkerne leverer det som er viktig av dokumenter i forhold til lønnsplassering. I overgang til ny stilling gjør vi medlemmer oppmerksomme på hva de må vite før de signerer avtale. Hovedtillitsvalgt har vært med i arbeidsgruppe i forhold til øvingslæreravtale for grunnskole. Hovedtillitsvalgt har vært med på planlegging og gjennomføring av fellesskolering for arbeidsplasstillitsvalgte og ledere i hovedavtalen sammen med arbeidsgiver. I etterkant av lokale forhandlinger i 2014 hadde seks lærere fått for mye utbetalt i lønn. Feilen lå hos arbeidsgiver, Notodden kommune. 13

14 Arbeidsgiver krevde å få tilbake det som var utbetalt for mye. Etter over et år med saksgang kom sivilombudsmannen med sin uttalelse i januar. Sivilombudsmannen var tydelig og konkluderte med at kommunen ikke hadde grunnlag for kravet sitt. Notodden kommune frafalt da kravet - en seier. 14 Mål: Sikre medlemmer god lønnsvekst med vekt på objektive etterprøvbare kriterier Mulige tiltak: Være godt forberedt og sikre gode prosesser før og etter lokale forhandlinger. Gjøre kjent og bruke de forhandlingsbestemmelsen e som finnes i Hovedavtalen. Være pådriver om lønnspolitisk plan skal evalueres/endres. Gjennomført: 2015 var et mellomoppgjør, det betyr at vi kun hadde lokale forhandlinger i kap. 3.4 (virksomhetsledere) og kap. 5 (få enkeltmedlemmer). I disse forhandlingene er det ingen pott, men tall fra statsbudsjett, SSB og lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir føringer. Disse tallene ga oss en ramme på 3 %. Resultatet totalt for våre medlemmer i kap. 3 var 3,12 %, noe som betyr at vi fikk vår andel. Gjennom flere år har det vært en bevisst harmonisering av lederlønninger fra arbeidsgivers side noe som tidligere har gått på bekostning av våre medlemmer. Vi mener vi har holdt oss til objektive og etterprøvbare kriterier. Vi er nå i gang med lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 igjen. Vi har gjennomført drøftingsmøtet og skal levere våre krav den 14. april. Det første tilbudet mottar vi 21. april, samme dag som årsmøtet. Vi har brukt 4.A.4, kompetanse, forhandlingsbestemmelsen kun en gang i år. Administrasjonsutvalget har nå vedtatt at lønnspolitiskplan skal revideres. Det settes ned en arbeidsgruppe hvor hovedtillitsvalgt skal være med.

15 Mål: Sikre og støtte de ansattes arbeidsforhold og rettigheter Mulige tiltak: Være tilgjengelig for enkeltmedlemmer og støtte de i dialogmøter, personalsaker og nedbemanningsprosesser. Ha god kontakt med fylkesstyret og støtteapparatet sentralt. Gjennomført: Hovedtillitsvalgt har deltatt i dialogmøter og personalsakmøter hvor medlemmer har ønsket det. I årsmøteperioden har det vært flere møter angående nedbemanning på kulturskolen. I disse møtene har vi deltatt sammen med Fagforbundet og MFO. Ledelsesressursen ble som følge av drøftingene redusert fra 100 % til 80 %. I siste Oppvekstutvalg var det enighet om å reversere vedtatte ytterligere kutt. Siden det var tverrpolitisk enighet så vil dette bli vedtatt i formannskap og kommunestyre også. 15 Mål Alle medlemsgrupper skal føle seg inkludert i lokallaget Mulige tiltak: Ha god kontakt med tillitsvalgt på videregående og HiT. Lederråd lokalt to ganger i året med tema lederne ønsker. Faste møter med pensjoniststyret og delta på deres arrangementer. Undersøke hva enkeltmedlemmer uten klubbtilhørighet vil ha av arrangement og informasjon. Delta på klubbmøter på alle avtaleområder. Gjennomført: Vi har god kontakt både med tillitsvalgt på videregående og HSN. Det er en fordel at tillitsvalgt på HSN (HiT) sitter i lokallagsstyret. Lederne må vi bli flinkere til å ha møte med. Men de er en stor og mangfoldig gruppe med ledere fra skole, private og kommunale barnehager og mindre virksomheter. Det er utfordrende å finne temaer som alle syns er aktuelle. Vi opplever også at lederne har stort arbeidspress slik at temaer må oppleves som viktige for dem om de skal komme. Vi har god struktur på møter og arrangement sammen med pensjonistrådet og pensjonistgruppa. De rammene vi har laget fungerer godt.

16 Mål Øke medlemsengasjementet, yrkesstoltheten og fagforeningsbevisstheten. Mulige tiltak: Skolering av arbeidsplasstillitsvalgte. Delta på klubbmøter. Bruke den profesjonsetiske plattformen i intern møtevirksomhet/kursing. Gjennomført: I slutten av september arrangerte vi to-dagers kurs for arbeidsplasstillitvalgte og styret. Her hadde vi med to eksterne forelesere, Knut Kjeldstadlie og Linn Herning. Vi brukte også den profesjonsetiske plattformen og hadde gruppearbeid rundt etiske utfordringer. I forhold til profesjonsetikken utarbeidet vi et hefte som kan hjelpe de tillitsvalgte i arbeidet ute. Kurset fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. 16 Mål. Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Mulige tiltak: Delta i den offentlige debatten angående barnehage- og skolepolitiske saker. Informere og påvirke lokale politikere i viktige saker. Påvirke inn mot revidert budsjett og budsjett for Sikre at det ved omstillinger foretas pedagogiske konsekvensutredninger og begrunnelser før de iverksettes. Bruke media. Dialog og samhandling med ledelsen. Samarbeide med andre fagforeninger der det er hensiktsmessig. Gjennomført: Vi har både muntlig og skriftlig uttrykt vår bekymring for kutt innenfor tjenestene. Leder og/eller nestleder har deltatt på de fleste møtene i oppvekstutvalget. Inn mot kommunestyrebehandlingen sendte vi skriv med våre synspunkter/kommentarer til den politiske ledelsen. I forbindelse med kommunevalget i høst sendte vi spørsmål til de politiske partiene. Vi fikk svar fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Frp og Rødt. Gjennom de ulike møtene i kommunestruktursakene har vi hatt mye dialog med de tre politikerne som har deltatt; ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen. Det har ikke vært lett å få administrasjonen eller politikere til å konsekvensutrede før forslag fremmes og vedtak fattes. Eksempelvis kulturskolen.

17 Vi har samhandlingsmøter med rådmannen og kommunalsjefene hver 14. dag. Vi har ikke hatt like mange medieoppslag siste året som tidligere år. Vi har møter jevnlig med kommunalsjefen for oppvekst. Vi samarbeider godt med de andre fagforeningene der det er hensiktsmessig. 17 Mål: Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig Mulige tiltak: Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser. Jobbe for å øke voksentettheten i barnehage lokalt. Invitere lokale politikere på barnehagebesøk. Delta i høringer. Gjennomført: Under valgkampen i starten av september hadde vi stand ved siden av de politiske partiene. Hensikten vår var å synligjøre barnehageoffensiven og bemanningsnormen. Det var flere tillitsvalgte og barnehagelærere fra både private og kommunale barnehager med og sto på stand. De fikk pratet med flere politikere og dette var et vellykket arrangement. I kommunestyret i desember ble det vedtatt at de ansattes arbeidstakerorganisasjoner gis møteog talerett i kommunens utvalg i saker som angår arbeidstakerne. Dette mener vi var en seier. To ganger i perioden har vi vært med i prosess om kommunestruktur. Først var vi med i møter om å slå sammen Notodden, Hjartdal og Tinn. Dette samarbeidet ble avsluttet før man inngikk intensjonsavtale. Nå har kommunen signert intensjonsavtale med Sauherad, Hjartdal og Seljord. Vi har samarbeidet godt med Fagforbundet i denne prosessen. Vi har svart på tariffhøringen fra sentralt. Flere andre høringer vi har hatt svært korte frister noe som gjør det vanskelig å få til høringssvar som er

18 forankret i organisasjonen. Dette har vi gitt tilbakemeldinger om til fylket. I fjor ble retningslinjene vedtatt med et tillegg om spesielt vekt på målet om å øke medlemsengasjementet, yrkesstoltheten og fagforeningsbevisstheten. Det var et stort engasjement på to-dagers kurset vi arrangerte fra de som var med der, men om målet er nådd utover det er vanskelig å vurdere. Å treffe medlemmer er en måte å ha mulighet til også å øke engasjementet. Vi kommer gjerne ut på flere klubbmøter utover våren og neste år. Å dra på uformelle besøk på arbeidsplassene i lunsjtiden har vært ønskelig å få til, men det sammenfaller gjerne med annen møteaktivitet. 18 Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøte. Vedtak: Sak 4. Regnskap Årsrapport for 2015 Inneholder: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Revisjonsberetning

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2015 godkjennes av årsmøte. Vedtak: Sak 5. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 28 Utdanningsforbundets formål: 2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Utdanningsforbundet Notodden har satt opp følgende målsetninger med tiltak for kommende årsmøteperiode: 1. Lønns og arbeidsvilkår 2. Organisasjonsutvikling 3. Kvalitativt opplæringstilbud Mål lønns og arbeidsvilkår: Sikre medlemmene gode lønnsog arbeidsvilkår. Mulige tiltak: Være tilgjengelig for klubbene, delta på klubbmøter. Jobbe for tydelige og gode arbeidsavtaler i skole og barnehage. Jobbe for fellesskolering i arbeidstiden for barnehage. Være med i de arbeidsgruppene som nedsettes ved ombyggingen av Sætre og Notodden ungdomsskole. Sikre at disse arbeidsplassene får gode kontorplasser/arbeidsplasser i tråd med arbeidsplassforskriften.

29 Støtte medlemmer i omstillingsprosesser. Være med i de arbeidsgruppene som nedsettes i forhold til hvor Solhaug barnehage skal være i framtiden. Være med å definere hva som er kvalitetsavvik. Samarbeid med vernetjenesten. Være pådrivere for at årshjulet for medbestemmelse brukes. Jobbe for gode medbestemmelsesrutiner på alle nivå. Jobbe for økt ressurs til ledelse i skole og barnehage. Være pådrivere, gjerne sammen med arbeidsgiver for at etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet blir økonomisk prioritert inn i Jobbe for å få på plass bedre rutiner i forhold til prioritering av søkere på videreutdanning. Få med arbeidsplasstillitvalgte i prosessen. Hjelpe medlemmer i spørsmål om lønnsplassering. Dersom det blir fattet vedtak om kommunesammenslåing skal vi være aktivt med for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er en fordel å samarbeide med de tillitsvalgte både i egen organisasjon og Fagforbundet i den sammenheng. 29 Sikre medlemmer god lønnsvekst med vekt på objektive etterprøvbare kriterier Være godt forberedt og sikre gode prosesser før og etter lokale forhandlinger. Gjøre kjent og bruke de forhandlingsbestemmelsene som finnes i Hovedavtalen. Få inn objektive etterprøvbare kriterier når lønnspolitisk plan skal revideres.

30 Sikre og støtte de ansattes arbeidsforhold og rettigheter Være tilgjengelig for enkeltmedlemmer og støtte de i dialogmøter, personalsaker og nedbemanningsprosesser. Ha god dialog med arbeidsgiver i de ulike prosessene. Ha god kontakt med fylkesstyret og støtteapparatet sentralt. 30 Mål organisasjonsutvikling: Alle medlemsgrupper skal føle seg inkludert i lokallaget Øke medlemsengasjementet, yrkesstoltheten og fagforeningsbevisstheten. Mulige tiltak: Lederråd lokalt to ganger i året med tema lederne ønsker. Nært samarbeid med lederrepresentanten i styret. Undersøke hva enkeltmedlemmer uten klubbtilhørighet vil ha av arrangement og informasjon. Delta på klubbmøter på alle avtaleområder. God skolering av arbeidsplasstillitsvalgte. Arrangere to-dagers kurs på høsten. Delta på klubbmøter. Det forventes at det blir avholdt minst to klubbmøter pr. halvår. Få arbeidsgiver til å ta i bruk den profesjonsetiske plattformen. Sette opp forslagskasser på arbeidsplassene eller på nettsiden. Mål kvalitativt opplæringstilbud: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Mulige tiltak: Bruke muligheten til å bli hørt i Oppvekstutvalget. Synligjøre konsekvenser av forslag som er tenkt fremmet eller fremmet politisk. Bruke kostratallene, som nå viser at Notodden ligger lavt både på barnehage og skole. Delta i den offentlige debatten angående barnehage- og skolepolitiske saker.

31 Invitere politikerne til møter slik at de får forståelse av tilstanden i skole og barnehage sett fra lærernes side. Få politikerne lokalt med på barnehageoffensiven. Påvirke inn mot revidert budsjett og budsjett for Sikre at det ved omstillinger foretas pedagogiske konsekvensutredninger og begrunnelser før de iverksettes. Bruke media mer aktivt. Dialog og samhandling med ledelsen. Samarbeide med andre fagforeninger der det er hensiktsmessig. 31 Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barnog elevers opplæringstilbud blir best mulig Jobbe for å øke voksentettheten i barnehage lokalt. Invitere lokale politikere på barnehagebesøk. Jobbe for flere lærere i skolene. Delta i høringer. Forslag til vedtak: Retningslinjene for kommende årsmøteperiode godkjennes med spesiell vekt på målet om å øke medlemsengasjementet, yrkesstoltheten og fagforeningsbevisstheten. Vedtak: Sak 6. Budsjett 2016 og 2017 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2016 og 2017 godkjennes. Vedtak:

32 32

33 Sak 7. Årsmøtesaker Det var ikke meldt inn saker innen fristen den 28. mars. Sak 8. Valg og nominasjoner 33 Valgkomiteen har bestått av: Astrid Johanne Aasen, Aud Risvaag Aanjesen, Merete Nesholen og Terje Arnesen. Kjetil Brårud søkte om, og fikk fritak. Leder og nestleder velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. I følge vedtektene skal et styremedlem være et ledermedlem. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene (barnehage, grunnskole, videregående, universitet og høgskole, FAS) 8.1 Endringer i valgperioden I valgperioden kan det skje endringer i styret ved flytting, søknad om permisjon m.m. For å få endret styresammensetningen også i Brønnøysundregisteret trenger lokallaget et vedtak som gir styret mandat til å gjøre endringene. Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å endre styresammensetningen i perioden Vedtak: 8.2 Valg av nestleder Valgkomiteens innstilling av nestleder: Valgkomiteens innstilling legges på nettet og sendes klubber/medlemmer så snart den er klar. Vedtak:

34 8.3 Valg av vara hovedtillitsvalgt Vara hovedtillitsvalgt velges av medlemmer som har Notodden kommune som arbeidsgiver. Han/hun velges for to år. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges på nettet og sendes klubber/medlemmer så snart den er klar. 34 Vedtak: 8.4 Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling legges på nettet og sendes klubber/medlemmer så snart den er klar. I oversikten under ser dere hvilke styremedlemmer som er på valg. Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Ikke på valg Nestleder: Terje Tvervik Grunnskole På valg, 2 år Styremedlemmer: May Iris Hjalte Grunnskole Ikke på valg Marianne Ljosland Barnehage Ikke på valg Inger Lise Olsen (ledermedlem) Grunnskole På valg, 2 år Grete Etholm Grunnskole På valg, 2 år Anne Wangensten Norstrand UH På valg, 2 år Vedtak: 8.5 Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Valgkomiteens innstilling legges på nettet og sendes klubber/medlemmer så snart den er klar. I oversikten under ser dere varamedlemmene i siste periode. Vedtak: 1 Torhild Landsverk Grunnskole På valg, 1 år 2 Elisabeth Ree Arvesen Barnehage På valg, 1 år 3 NN På valg, 1 år

35 8.6 Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Lokallagsstyrets innstilling legges på nettet og sendes klubber/medlemmer så snart den er klar. 35 Vedtak: Sak 9. Resolusjoner

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 SKIEN 24.04.2014 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr. 31.12.14 522 medlemmer. Årsmøteprotokoll 2015 Utdanningsforbundet Notodden SAK 1. GODKJENNINGER: INNKALLING, SAKLISTE OG MØTE- VALGREGLEMENT 2 SAK

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 1. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Tveiten skole Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 9. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein Hotell Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll Notodden Notodden Årsmøteprotokoll 09.04.10 Innhold Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 3 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden 2012 2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen Inger Lise Olsen 3 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 Fru Haugans Hotell 29. mars 2012 ÅRSMØTET 2012 Utdanningsforbundet Vefsn har årsmøte på Fru Haugans hotell torsdag 29. mars kl. 19.00. Sakliste: 1. Åpning 2. Innlegg

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer