PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: Tid:"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Allan Bjerke Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Finn Nordli (GBL) Ole Sverre Skamsar (GBL) Kristine Kvam (Sv) Gunnar Schultz (Frp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Ass. rådmann Berit Halvorsen Samfunnsplanlegger Anders Paulsen Eiendomssjef Morten Hoff Avd. ingeniør prosjekt og byggeledelse Ragnar Kjørven Grunnskoleleder Arne Hansen Kontorsjef Gaute Øvrebotten Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Leder landbrukskontor Gudbrand Johannessen Prosjektleder Kjersti Andresen Møtet ble ledet av varaordfører Rune Meier (H). Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 18/08 til og med 22/08. Sak 24/08 til og med 27/08, og deretter sak 30/08 til og med 34/08, sak 37/08 og sak 38/08. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Saksnr. Tittel SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET /08 NY BARNESKOLE I BRANDBU - UTREDNING OG LOKALISERING - TRE ALTERNATIVER 0020/08 BRUK AV GAMLEBYGGET PÅ TRINTOM SKOLE 0021/08 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE Side 1

2 Saksnr: 08/ /08 HØRINGSUTTALELSE OM LÆREPLAN FOR RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK I GRUNNSKOLEN 0023/08 KOMMUNIKASJON I GRAN KOMMUNE - PLATTFORM OG STRATEGI 0024/08 HANDBOK FOR FOLKEVALGTE - REVISJON MARS /08 KARTLEGGING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRAN OG LUNNER - RAPPORT 0026/08 REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUNET - HASLERUDGUTUA - SLUTTBEHANDLING 0027/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDE 17 I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM SLUTTBEHANDLING 0028/08 REGULERINGSPLAN FOR NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING 0029/08 KOMMUNEPLANMELDING OPPSTART 0030/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET GRAN, VEDTAK OM OPPSTART, PLANPROSESS, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING 0031/08 PILOTDELTAKELSE I FYSIOTEK AKTIV 0032/08 GRAN KOMMUNE SOM GRØNN ENERGIKOMMUNE OG OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 0033/08 ØKOLØFT PÅ HADELAND - ØKT PRODUKSJON OG FORBRUK AV ØKOLOGISKE MATVARER PÅ HADELAND 0034/08 OPPROP: ER LANDBRUKET LIVSKRAFTIG NOK TIL Å FORSYNE NORGE MED MAT? 0035/08 VANNFORVALTNING ETTER VANNDIREKTIVET - LEIRA ØKONOMISK BIDRAG TIL ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER 0036/08 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I GRAN KOMMUNE 0037/08 FORSKRIFT FOR ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER ENDRING 0038/08 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I HADELAND KRAFT AS Tema og orienteringer Prosjektleder Jan Erik Langen fra Oppland fylkeskommune holdt en orientering om status og planprosess for Hadeland videregående skole. Samfunnsplanlegger Anders Paulsen orienterte først om prosessen fram mot tomtevalget. Orienteringen om KLP, (jf. møteinnkallingen), utgikk (på grunn av sykdom).

3 Saksnr: 08/ Skriftlige spørsmål Ordfører leste det mottatte spørsmålet fra Tine M Øverlier (Ap), vedrørende tilstanden i skolene i Gran med hensyn til materiell til elevene og arbeidsmiljø. Det ble tatt fem minutter lesepause for at representantene kunne sette seg inn i svaret. Tine Øverlier stilte ett oppfølgingsspørsmål vedrørende vaktmestertjenesten. Spørsmålet ble besvart av eiendomssjef Morten Hoff. Åpen spørsmålsrunde Anne Marte Skari (Sp) stilte spørsmål om matleveransen fra Ringerikskjøkken. Rådmann Arne Skogsbakken besvarte spørsmålet. Hans Bjørge (Sp) stilte spørsmål vedrørende presentasjon av nye ansatte. Rådmann Arne Skogsbakken besvarte spørsmålet. Else Randi Kolby (Ap) stilte spørsmål om matleveransen fra Ringerikskjøkken. Rådmann Arne Skogsbakken besvarte spørsmålet. Det ble tatt matpause fra til Godkjenning av saksliste Ordføreren orienterte om Administrasjonsutvalgets behandling av K-sak 23/08: Kommunikasjon i Gran kommune plattform og strategi. Administrasjonsutvalget behandlet saken som sak 01/08 i møte , og fattet følgende vedtak: Forslag til kommunikasjonsplattform for Gran kommune med tilhørende strategidokument sendes ut på høring til de ansatte og deres organisasjoner. Administrasjonen tar med seg forslagene og signalene som kom fram i debatten, og innarbeider disse. Som følge av Administrasjonsutvalgets vedtak ble sak 23/08 trukket fra sakslista. Saksliste og møteinnkalling ble enstemmig godkjent. Godkjenning av møtebok Protokollen fra kommunestyremøtet ble enstemmig godkjent. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet Spørsmål til ordføreren fra Tine M Øverlier, datert vedr. tilstanden i skolene i Gran med hensyn til matereill til elevene og arbeidsmiljø. Rådmannens svar på spørsmålet fra Tine M Øverlier, datert Regionrådet for Hadeland Årsmelding 2007 Rapport fra MIC prosjektbesøk i Mukono Town Council (MTC) og Lugazi Town Council (LTC) februar 2008 Medarbeideravis nr 1: Desember 2007 Medarbeideravis nr 2: Mars 2008 Protokoll fra ekstraordinært møte i Fast utvalg for plansaker , (jf. K-sak 27/08) Utbyggingsavtale mellom Granstunet Eiendom AS org. Nr og Gran kommune vedrørende eiendommene gnr/ bnr 262/78, 98, 127 og 148, - justert etter formannskapets vedtak Brev fra Ole Næss, datert : Vedr.: Utbyggingsavtale for område 17 Granstunet Brev fra Hadeland eiendomsdrift as, datert : Bud på eiendommen gnr bnr. 79 og 150 i Gran Brev fra Hadeland Eiendomsdrift as, datert : Bud på gnr 262 bnr 79 og 150 i Gran sentrum

4 Saksnr: 08/ Sak PS 0018/08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saken tas til orientering. Ved votering ble innstillingen enstemmig godkjent. Saken tas til orientering. Sak PS 0019/08 NY BARNESKOLE I BRANDBU - UTREDNING OG LOKALISERING - TRE ALTERNATIVER 1. I det videre arbeidet med konkretisering og utredning av framtidig lokalisering av Brandbu barneskole, vurderes Solvang skole som et uhensiktsmessig lokaliseringsalternativ sett opp mot naturlig utvikling av bosettingsmønstere og boligområder i Brandbu sentrumsområde. 2. Videre konkretisering og utredning av Brandbu barneskole baseres på en lokalisering ved Alternativ A: ny skole på sentrumnær tomt i Brandbu. Rådmann Arne Skogsbakken Samfunnsplanlegger Anders Paulsen Pål H Eriksen (Ap) Jan Helge Ekeren (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Odd Hovi (Ap) Knut M Lehre (Krf) Kristine Kvam (Sv) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Anne Marte Skari (Sp)

5 Saksnr: 08/ Jan Helge Ekeren (GBL) la fram følgende forslag til vedtak: 1. Fagerlund og Solvang opprettholdes som selvstendige skolesteder. 2. Administrasjonen bes, i samarbeid med SU ene ved barneskolene og KFU, utarbeide en nøktern, prioritert opprustningsplan for barneskolene. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av Avsatte utredningsmidler benyttes til utredning av bygningsmessige og evt. andre behov i ungdomsskolene, inkludert overordnet vurdering av mulige tiltak for å løse behov som avdekkes. Knut M Lehre (Krf) la fram følgende forslag vedr. punkt 2: Pkt. 2 utsettes, og saken kommer opp igjen så snart vi har fått en enkel utredning på investeringsbehov ved Fagerlund og Solvang, samt en oversikt over drifts og vedlikeholdskostnader for begge alternativene. Alternativene er bygging av ny skole sett opp i mot opprustning av eksisterende skoler. Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble satt opp mot forslaget fra Knut M Lehre (Krf). Forslaget fra Knut M. Lehre (Krf) ble enstemmig vedtatt. 1. I det videre arbeidet med konkretisering og utredning av framtidig lokalisering av Brandbu barneskole, vurderes Solvang skole som et uhensiktsmessig lokaliseringsalternativ sett opp mot naturlig utvikling av bosettingsmønstere og boligområder i Brandbu sentrumsområde. 2. Pkt. 2 utsettes, og saken kommer opp igjen så snart vi har fått en enkel utredning på investeringsbehov ved Fagerlund og Solvang, samt en oversikt over drifts og vedlikeholdskostnader for begge alternativene. Alternativene er bygging av ny skole sett opp i mot opprustning av eksisterende skoler. Sak PS 0020/08 BRUK AV GAMLEBYGGET PÅ TRINTOM SKOLE Kommunestyrets vedtak i tilknytning til orientering/notat om utbygging av Trintom skole, av omgjøres. Det legges ingen føringer i forhold til bevaring av eksisterende bygningsmasse. Jan Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme, jf. fvl 6. andre ledd. Ordføreren viste til formannskapets behandling av Jan Helge Ekeren (GBL)s habilitet, - da saken ble behandlet av formannskapet, (jf. FSK-sak 13/08), og spurte om det var innvendinger mot at habiliteten ble vurdert på samme måte. Det var enighet om at Jan Helge Ekeren (GBL) var å regne som habil i saken. Jan Helge Ekeren (GBL)

6 Saksnr: 08/ Hans Bjørge (Sp) Knut M Lehre (Krf) Terje Aschim (GBL) Hans Bjørge (Sp) la fram følgende forslag til vedtak: Vedtak om riving / alternativ oppussing utsettes til etter første skoleår i nybygget. Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Hans Bjørge. Innstillingen ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer. Kommunestyrets vedtak i tilknytning til orientering/notat om utbygging av Trintom skole, av omgjøres. Det legges ingen føringer i forhold til bevaring av eksisterende bygningsmasse. Sak PS 0021/08 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE 1) Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Gran kommune for perioden ) Kommunestyret oppnevner 3 politiske representanter, og utpeker en av disse som leder for gruppa. 3) Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne øvrige representanter. Ansattes organisasjoner skal være representert. 4) Forslag til Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Gran sendes ut på høring innen utgangen av september Høringsinstanser for forslaget er Samarbeidsutvalget ved hver skole (SU), det kommunale foreldreutvalget (KFU), ungdomsrådet, rektorkollegiet samt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Skolelederforbund. 5) Planen fremmes for politisk sluttbehandling innen utgangen av november ) Mandat for arbeidet konkretiseres med utgangspunkt i de momentene som er listet opp i saksframlegget. 7) De politisk valgte medlemmene i gruppa tilstås møtegodtgjørelse etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt 1.9 og skyss- og kostgodtgjørelse etter pkt 2 i samme reglement. Anne Marte Skari (Sp) Jorid Hansen (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Varaordfører Rune Meier (H)

7 Saksnr: 08/ Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forslag vedr. punkt 2): Kommunestyret oppnevner 5 fem - politiske representanter. Jorid Hansen (GBL) la fram følgende forslag, på vegne av H, GBL og Sp: KFU får en representant i arbeidsgruppen. Politiske representanter til arbeidsgruppen: - Kari Anne Jønnes (H) - Jorid Hansen (GBL) - Brede Grinder (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) la fram følgende forslag til representant: Einar Ellefsrud. Evy Solheim Rief (Ap) la fram følgende forslag til representant: Pål Eriksen. Ole Strøm (GBL) la fram følgende forslag: Jorid Hansen velges til leder for arbeidsgruppa. Einar Ellefsrud la fram følgende forslag: Kari Anne Jønnes (H) velges til leder for arbeidsgruppa. Votering: Ved votering over forslaget fra Anne Marte Skari (Sp), ble forslaget vedtatt med 20 mot 7 stemmer. Ved votering ble forslaget om representant fra KFU fra Jorid Hansen på vegne av H, GBL og Sp, vedtatt med 16 mot 11 stemmer. Ved votering over de fem foreslåtte representantene, ble forslagene enstemmig vedtatt. Ved votering over forslag til leder, ble Kari Anne Jønnes (H) valgt til leder med 20 stemmer, mot 7 for Jorid Hansen (GBL). Ved votering ble deretter hele innstillingen enstemmig vedtatt. Korrigering: I møtet ble det stilt spørsmål om hvor mange administrative representanter som skulle sitte i arbeidsgruppa, (jf. innstillingens pkt 3). Rådmannen svarte, etter samråd med grunnskoleleder Arne Hansen, at gruppa skulle ha 1 representant fra administrasjonen. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at riktig antall administrative representanter skal være 2. 1) Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Gran kommune for perioden ) Kommunestyret oppnevner 5 politiske representanter: Kari Anne Jønnes (H), Jorid Hansen (GBL), Brede Grinder (Sp), Einar Ellefsrud (Frp) og Pål H Eriksen (Ap). Kari Anne Jønnes (H) velges som leder for gruppa. KFU får en representant i arbeidsgruppa. 3) Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne øvrige representanter. Ansattes organisasjoner skal være representert. 4) Forslag til Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Gran sendes ut på høring innen utgangen av september Høringsinstanser for forslaget er Samarbeidsutvalget ved hver skole (SU), det kommunale foreldreutvalget (KFU), ungdomsrådet, rektorkollegiet samt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Skolelederforbund. 5) Planen fremmes for politisk sluttbehandling innen utgangen av november 2008.

8 Saksnr: 08/ ) Mandat for arbeidet konkretiseres med utgangspunkt i de momentene som er listet opp i saksframlegget. 7) De politisk valgte medlemmene i gruppa tilstås møtegodtgjørelse etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt 1.9 og skyss- og kostgodtgjørelse etter pkt 2 i samme reglement. Sak PS 0022/08 HØRINGSUTTALELSE OM LÆREPLAN FOR RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK I GRUNNSKOLEN Gran kommune gir følgende innspill til høringsspørsmålene til læreplan i religion, livssyn og etikk (innstillingen utformes i den malen som Utdanningsdirektoratet har laget i høringsbrevet): 1. Formål med faget 1 Formålsbeskrivelsen skal gi et godt grunnlag for å forstå fagets innhold og betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter for videre studier, arbeid og livslang læring. Det skal være samsvar mellom formål og kompetansemål i faget. Formålsbeskrivelsen skal gi et godt grunnlag for å forstå hva man kan forvente av opplæringen i faget. Kommentarer: Formålsbeskrivelsen er grei slik den framstår i høringsutkastet. Den gir overordnede føringer for hvordan faget skal organiseres i skolen. 2. Strukturen i faget 1 Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor, lik tidligere læreplan. I forslag til læreplan er det ikke lenger anledning til å forskyve kompetansemål til høyere årstrinn. Kommentarer Faget framstår som krevende for både lærere og elever, og muligheten for å tilpasse kravene lokalt ut fra pedagogiske vurderinger synes da å bli foreslått begrenset. En kan stille spørsmål ved om det er en riktig utvikling. 2 Timetall er for barnetrinn og ungdomstrinn oppgitt i 60-minutters enheter. I forslag til læreplan er det ikke lenger prosentfordeling mellom hovedområdene.

9 Saksnr: 08/ Kommentarer Dette betyr at skolen har et større ansvar for å finne en god balanse mellom de ulike tema på de ulike årstrinn. 3. Kompetansemål 1 Kompetansemål i kristendom etter 4. trinn er endret til: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive den lokale kirke, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter Kommentarer Kompetansemålene framstår som krevende, både i innhold og omfang. Det må utarbeides godt veiledningsmateriell i faget. 4. Generelle kommentarer Gran kommune er kjent med at det også pågår et arbeid med å endre Opplæringslovens formålsparagraf. Eventuelle endringer av denne vil kunne imøtekomme noe av kritikken fra EMD, og skulle dermed gjøre behovet for andre vesentlige endringer mindre. Forslaget til ny formålsparagraf skal ventelig behandles i Stortinget i løpet av vårsesjonen Det ville derfor ha vært naturlig å se disse endringene i sammenheng, i det en ny formålsparagraf vil være førende for både organisering av og innhold i fagene, så også i KRL-faget. Den særstilling kristendommen har hatt og har i vår kultur, må tilsi at den i noen grad kan prege skolens virksomhet også heretter, bl. a. i form av markering av kristne høytider og muligheter for deltakelse i gudstjenester. Slik markering og deltakelse skal skje med respekt for alle elever ved at det gis mulighet for fritak, slik 2-3 i Opplæringsloven beskriver. Skolen må finne fram til smidige og godt kommuniserte måter å håndtere dette på, i forståelse med foreldre og ansatte. Gran kommune vil også poengtere at det nåværende KRL-faget av mange lærere vurdert som et vanskelig fag å undervise i. Det vil derfor være nødvendig at det utvikles veiledninger og andre hjelpemidler som kan bidra til å tilføre lærerne kompetanse i forhold til faget, og dette må ses som en del av behovet for ytterligere kompetansemidler til kommunene etter innføring av kunnskapsløftet. Dette vil være en forutsetning for at skolen skal kunne gi en undervisning som er konsistent og i tråd med intensjonene. Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Kristine Kvam (Sv) Knut M Lehre (Krf) la fram følgende forslag til andre avsnitt i pkt 4. Denne særstillingen som kristendommen har, bør også gi seg utslag når det gjelder kvantitet (læringsmengde), noe som også bekreftes av EMD. Det er derfor naturlig at også fagets navn gjenspeiler dette. Faget bør dermed ikke endre navn. Votering:

10 Saksnr: 08/ Det ble først votert over forslaget fra Knut M Lehre (Krf): Ved votering over første setning i forslaget fra Knut M Lehre (Krf), ble forslaget vedtatt med 15 mot 12 stemmer. Ved votering over andre setning i forslaget fra Knut M Lehre (Krf), ble forslaget vedtatt med 16 mot 11. Deretter ble innstillingen, med de to vedtatte tilleggene, tatt opp til votering. Innstillingen med tillegg ble vedtatt med 23 mot 4 stemmer. Gran kommune gir følgende innspill til høringsspørsmålene til læreplan i religion, livssyn og etikk (innstillingen utformes i den malen som Utdanningsdirektoratet har laget i høringsbrevet): 1. Formål med faget 1 Formålsbeskrivelsen skal gi et godt grunnlag for å forstå fagets innhold og betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter for videre studier, arbeid og livslang læring. Det skal være samsvar mellom formål og kompetansemål i faget. Formålsbeskrivelsen skal gi et godt grunnlag for å forstå hva man kan forvente av opplæringen i faget. Kommentarer: Formålsbeskrivelsen er grei slik den framstår i høringsutkastet. Den gir overordnede føringer for hvordan faget skal organiseres i skolen. 2. Strukturen i faget 1 Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor, lik tidligere læreplan. I forslag til læreplan er det ikke lenger anledning til å forskyve kompetansemål til høyere årstrinn. Kommentarer Faget framstår som krevende for både lærere og elever, og muligheten for å tilpasse kravene lokalt ut fra pedagogiske vurderinger synes da å bli foreslått begrenset. En kan stille spørsmål ved om det er en riktig utvikling. 2 Timetall er for barnetrinn og ungdomstrinn oppgitt i 60-minutters enheter. I forslag til læreplan er det ikke lenger prosentfordeling mellom hovedområdene. Kommentarer Dette betyr at skolen har et større ansvar for å finne en god balanse mellom de ulike tema på de ulike årstrinn.

11 Saksnr: 08/ Kompetansemål 1 Kompetansemål i kristendom etter 4. trinn er endret til: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive den lokale kirke, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter Kommentarer Kompetansemålene framstår som krevende, både i innhold og omfang. Det må utarbeides godt veiledningsmateriell i faget. 4. Generelle kommentarer Gran kommune er kjent med at det også pågår et arbeid med å endre Opplæringslovens formålsparagraf. Eventuelle endringer av denne vil kunne imøtekomme noe av kritikken fra EMD, og skulle dermed gjøre behovet for andre vesentlige endringer mindre. Forslaget til ny formålsparagraf skal ventelig behandles i Stortinget i løpet av vårsesjonen Det ville derfor ha vært naturlig å se disse endringene i sammenheng, i det en ny formålsparagraf vil være førende for både organisering av og innhold i fagene, så også i KRL-faget. Den særstilling kristendommen har hatt og har i vår kultur, må tilsi at den i noen grad kan prege skolens virksomhet også heretter, bl. a. i form av markering av kristne høytider og muligheter for deltakelse i gudstjenester. Slik markering og deltakelse skal skje med respekt for alle elever ved at det gis mulighet for fritak, slik 2-3 i Opplæringsloven beskriver. Skolen må finne fram til smidige og godt kommuniserte måter å håndtere dette på, i forståelse med foreldre og ansatte. Denne særstillingen som kristendommen har, bør også gi seg utslag når det gjelder kvantitet (læringsmengde), noe som også bekreftes av EMD. Det er derfor naturlig at også fagets navn gjenspeiler dette. Faget bør dermed ikke endre navn. Gran kommune vil også poengtere at det nåværende KRL-faget av mange lærere vurdert som et vanskelig fag å undervise i. Det vil derfor være nødvendig at det utvikles veiledninger og andre hjelpemidler som kan bidra til å tilføre lærerne kompetanse i forhold til faget, og dette må ses som en del av behovet for ytterligere kompetansemidler til kommunene etter innføring av kunnskapsløftet. Dette vil være en forutsetning for at skolen skal kunne gi en undervisning som er konsistent og i tråd med intensjonene. Sak PS 0023/08 KOMMUNIKASJON I GRAN KOMMUNE - PLATTFORM OG STRATEGI Saken ble trukket under konstitueringen av møtet. Sak PS 0024/08

12 Saksnr: 08/ HANDBOK FOR FOLKEVALGTE - REVISJON MARS 2008 Framlagt ajourført utgave av Handbok for folkevalgte (Politikerrollen i Gran kommune) godkjennes med følgende presiseringer: 1. Nytt reglement for kommunestyrets valgnemnd godkjennes og inntas i Handbok for folkevalgte. 2. For reglement for folkevalgtes arbeidskår fastsettes: 1.3 o.fl.: Som hovedregel utbetales møtegodtgjøring per møte halvårlig etterskuddsvis. 1.8 Frikjøp. Foreslått ny tekst inntas som gjeldende. Rammen for varaordfører og FUPleder settes til henholdsvis X og Y dag per måned. Utbetalingsrutinen beskrevet i vedlegg 3 tas til etterretning. 3. Intensjonsnotatet Slik vil vi samarbeide utgår. Tine M Øverlier (Ap) Jan Helge Ekeren (GBL) Rådmann Arne Skogsbakken Gaute Øvrebotten Tine M Øverlier (Ap) la fram følgende forslag: Det lages en skjematisk oversikt over planer, avtaler strategier og lignende, som legges inn i håndboka. Ordfører la fram følgende forslag: X og Y i innstillingens pkt. 2 tilsvarer 1 dag per måned. Ved votering ble innstillingen med ordførers forslag enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslaget fra Tine Øverlier (Ap). Ved votering ble forslaget vedtatt med 26 mot 1 stemme. Framlagt ajourført utgave av Handbok for folkevalgte (Politikerrollen i Gran kommune) godkjennes med følgende presiseringer: 1. Nytt reglement for kommunestyrets valgnemnd godkjennes og inntas i Handbok for folkevalgte. 2. For reglement for folkevalgtes arbeidskår fastsettes: 1.3 o.fl.: Som hovedregel utbetales møtegodtgjøring per møte halvårlig etterskuddsvis. 1.8 Frikjøp. Foreslått ny tekst inntas som gjeldende. Rammen for varaordfører og FUPleder settes til 1 dag per måned. Utbetalingsrutinen beskrevet i vedlegg 3 tas til etterretning. 3. Intensjonsnotatet Slik vil vi samarbeide utgår. 4. Det lages en skjematisk oversikt over planer, avtaler strategier og lignende, som legges inn i håndboka.

13 Saksnr: 08/ Sak PS 0025/08 KARTLEGGING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRAN OG LUNNER - RAPPORT Rapporten Kartlegging av interkommunalt samarbeid Gran og Lunner kommuner tas til etterretning. Pål H Eriksen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Odd Hovi (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rapporten Kartlegging av interkommunalt samarbeid Gran og Lunner kommuner tas til etterretning. Sak PS 0026/08 REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUNET - HASLERUDGUTUA - SLUTTBEHANDLING 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for Granstunet Haslerudgutua, vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Det foretas følgende en del mindre justeringer i reguleringsbestemmelsene slik det er redegjort for i saksframlegget og i tillegg følgende endringer: - Kravene fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen vedr. byggegrenser, og NVEs merknader, innarbeides i reguleringsbestemmelsene. - Høydeangivelsen i pkt endres slik at maks. mønehøyde settes til kotehøyde 216,0 for område F/K 1-3 (Granstunet) og til 219,3 for resten av planområdet. Det tas inn en tilleggspresisering i bestemmelsen om at det kun er aktuelt å tillate 3 etasjer, jfr. kommunedelplanens retningslinjer for dette området. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato.

14 Saksnr: 08/ Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Erik Trehjørningen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for Granstunet Haslerudgutua, vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Det foretas følgende en del mindre justeringer i reguleringsbestemmelsene slik det er redegjort for i saksframlegget og i tillegg følgende endringer: - Kravene fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen vedr. byggegrenser, og NVEs merknader, innarbeides i reguleringsbestemmelsene. - Høydeangivelsen i pkt endres slik at maks. mønehøyde settes til kotehøyde 216,0 for område F/K 1-3 (Granstunet) og til 219,3 for resten av planområdet. Det tas inn en tilleggspresisering i bestemmelsen om at det kun er aktuelt å tillate 3 etasjer, jfr. kommunedelplanens retningslinjer for dette området. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Sak PS 0027/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDE 17 I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM SLUTTBEHANDLING For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at innstillingens punkt 1, slik det framgår under, manglet ved protokollføringen av vedtaket fra møte i Formannskapet sak 15/08. Protokollen vil bli korrigert. (Punktet samsvarer med vedtak i Fast utvalg for plansaker - sak 16/08 i møte ) 1. Utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS for eiendommene gnr/bnr 262/78,98,127 og 148 innenfor område 17 i kommunedelplan for Gran sentrum inngås. 2. Faktiske investeringskostnader legges til grunn for beregning av kontantbidrag. Budsjetterte investeringskostnader legges til grunn for a-konto kontantbidrag. 3. Avtalen vedtas med forbehold om at ovenstående forhandles inn i avtalen. 4. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Rådmann Arne Skogsbakken Erik Trehjørningen

15 Saksnr: 08/ Jan Helge Ekeren (GBL) Rune Meier (H) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Ole Sverre Skamsar (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. Følgende hadde ordet i utsettelsessaken: Ole Sverre Skamsar (GBL) Ved votering falt Ole Sverre Skamsar (GBL)s utsettelsesforslag med 22 mot 5 stemmer. Ole Strøm (GBL) stilte spørsmål om å eventuelt utsette resten av sakslista til et ekstraordinært møte. Det var enighet om at behandling av sakslista forsatte. Ved votering ble formannskapets innstilling til kommunestyret vedtatt med 23 mot 4 stemmer. 1. Utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS for eiendommene gnr/bnr 262/78,98,127 og 148 innenfor område 17 i kommunedelplan for Gran sentrum inngås. 2. Faktiske investeringskostnader legges til grunn for beregning av kontantbidrag. Budsjetterte investeringskostnader legges til grunn for a-konto kontantbidrag. 3. Avtalen vedtas med forbehold om at ovenstående forhandles inn i avtalen. 4. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Sak PS 0028/08 REGULERINGSPLAN FOR NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med regulerings-bestemmelser. 2. Kravene fra Oppland fylkeskommune vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 4. Rådmannen bes igangsette arbeidet med grunnerverv med sikte på å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningslovens 31 og 35.

16 Saksnr: 08/ Odd Hovi (Ap) Ordfører la fram forslag om at saken ble utsatt. Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 22 mot 5 stemmer. Saken utsettes. Sak PS 0029/08 KOMMUNEPLANMELDING OPPSTART Det fremlagte forslaget til arbeidsopplegg og fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanmelding 2008 til Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. Det forutsettes samordning i arbeidet med kommuneplanmelding for Kommuneplanens samfunnsdel og revisjonsarbeidet for Kommuneplanens arealdel for å sikre god sammenheng mellom disse. Behandling av saken ble utsatt. Sak PS 0030/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET GRAN, VEDTAK OM OPPSTART, PLANPROSESS, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING 1. Oppstart av arbeidet med revisjon av gjeldende Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas.

17 Saksnr: 08/ Notat om mandat, planprosess/organisering, framdrift og medvirkning for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet. Roger Nyhus (GBL) Rune Meier (H) Roger Nyhus GBL la fram følgende forslag: Ha med 2 politikere med i gruppen som skal jobbe med revisjon av kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Odd Hovi (Ap) og Roger Nyhus (GBL) Ved votering ble forslaget fra Roger Nyhus (GBL) enstemmig vedtatt. Deretter ble Rune Meier (H)s forslag til politiske representanter enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingen med de vedtatte forslagene enstemmig vedtatt. 1. Oppstart av arbeidet med revisjon av gjeldende Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas. 2. Notat om mandat, planprosess/organisering, framdrift og medvirkning for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet. 3. Kommunestyret oppnevner følgende 2 politiske representanter til arbeidsgruppa: Odd Hovi (Ap) og Roger Nyhus (GBL). Sak PS 0031/08 PILOTDELTAKELSE I FYSIOTEK AKTIV Gran kommune søker om deltakelse i piloten Fysiotek Aktiv. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Gran kommune søker om deltakelse i piloten Fysiotek Aktiv. Sak PS 0032/08

18 Saksnr: 08/ GRAN KOMMUNE SOM GRØNN ENERGIKOMMUNE OG OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA I tråd med både Kommuneplanens fokus på klima- og energivennlige løsninger og Gran kommunes status som «Grønn energikommune» skal det i Gran kommune legges vekt på å vurdere konsekvenser for klima og energi i alle kommunens tjenesteområder når nye løsninger skal velges eller eksisterende løsninger tas opp til vurdering/endring. Hvordan Gran kommune skal utøve sin rolle som «Grønn energikommune» vil i stor grad klargjøres gjennom arbeidet med en ny Kommunedelplan for klima og energi, som skal angi tallfestede mål og konkrete tiltak for energi- og klimaarbeidet. I henhold til Plan- og bygningslovens 20 igangsettes arbeidet med Kommunedelplan for energi og klima. Planarbeidet gjennomføres i henhold til fremlagt skisse for arbeidet, slik at høringsutkast av planen søkes å ferdigstilles innen utgangen av Som politiske representanter til arbeidsgruppe oppnevnes: 1 Kristin Madsen (GBL) 2 Allan B Andersson (Sv) De politisk valgte medlemmene i gruppa tilstås møtegodtgjørelse etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt 1.9 og skyss- og kostgodtgjørelse etter pkt 2 i samme reglement. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. I tråd med både Kommuneplanens fokus på klima- og energivennlige løsninger og Gran kommunes status som «Grønn energikommune» skal det i Gran kommune legges vekt på å vurdere konsekvenser for klima og energi i alle kommunens tjenesteområder når nye løsninger skal velges eller eksisterende løsninger tas opp til vurdering/endring. Hvordan Gran kommune skal utøve sin rolle som «Grønn energikommune» vil i stor grad klargjøres gjennom arbeidet med en ny Kommunedelplan for klima og energi, som skal angi tallfestede mål og konkrete tiltak for energi- og klimaarbeidet. I henhold til Plan- og bygningslovens 20 igangsettes arbeidet med Kommunedelplan for energi og klima. Planarbeidet gjennomføres i henhold til fremlagt skisse for arbeidet, slik at høringsutkast av planen søkes å ferdigstilles innen utgangen av Som politiske representanter til arbeidsgruppe oppnevnes: 1 Kristin Madsen (GBL) 2 Allan B Andersson (Sv)

19 Saksnr: 08/ De politisk valgte medlemmene i gruppa tilstås møtegodtgjørelse etter høy sats i samsvar med reglement for folkevalgtes arbeidskår pkt 1.6. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt 1.9 og skyss- og kostgodtgjørelse etter pkt 2 i samme reglement. Sak PS 0033/08 ØKOLØFT PÅ HADELAND - ØKT PRODUKSJON OG FORBRUK AV ØKOLOGISKE MATVARER PÅ HADELAND 1. Prosjektsøknaden Økoløft på Hadeland godkjennes og legges til grunn for søknad til Statens landbruksforvaltning vedrørende deres satsningsområde Økoløft i kommuner. 2. Prosjektet, som beskrevet i søknaden, iverksettes under forutsetning av godkjenning fra Statens landbruksforvaltning samt fullfinansiering i henhold til oppsatt budsjett. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Prosjektsøknaden Økoløft på Hadeland godkjennes og legges til grunn for søknad til Statens landbruksforvaltning vedrørende deres satsningsområde Økoløft i kommuner. 2. Prosjektet, som beskrevet i søknaden, iverksettes under forutsetning av godkjenning fra Statens landbruksforvaltning samt fullfinansiering i henhold til oppsatt budsjett. Sak PS 0034/08 OPPROP: ER LANDBRUKET LIVSKRAFTIG NOK TIL Å FORSYNE NORGE MED MAT? Saken fremmes uten innstilling. Knut M Lehre (Krf) Knut M Lehre (Krf) la fram følgende forslag: Gran kommune støtter oppropet Er landbruket livskraftig nok til å forsyne Norge med mat?.

20 Saksnr: 08/ Ved votering ble forslaget fra Knut M Lehre (Krf) enstemmig vedtatt. Gran kommune støtter oppropet Er landbruket livskraftig nok til å forsyne Norge med mat? Sak PS 0035/08 VANNFORVALTNING ETTER VANNDIREKTIVET - LEIRA ØKONOMISK BIDRAG TIL ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER Gran kommune vil ikke avsette kr ,- som bidrag til opprettelse av prosjektlederstilling i vannområde Leira/vannbruksplan Nitelva. Vedtaket begrunnes med at det ikke er avsatt midler til dette formålet for budsjettåret Behandling av saken ble utsatt. Sak PS 0036/08 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I GRAN KOMMUNE Ny 4.3 Unntak tas inn i forskriften: I helt spesielle tilfeller og/eller ved nye tekniske renseløsninger, kan kommunen etter begrunnet søknad, vurdere å tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i 4.1 og 4.2. Kapittel 12 i forurensningsforskriften skal legges til grunn ved behandling av søknader om unntak. 2. Utvidet, kommentar til 4 Utslippskrav tas inn som kommentar til forskriften: Kommunen legger vekt på å benytte første prioritets renseløsninger der dette er mulig. Muligheter for infiltrasjon må være vurdert før andre renseløsninger benyttes. Prioritert rekkefølge for renseanlegg, som vist for sone 1, skal følges ved vurdering og valg av renseløsninger.

21 Saksnr: 08/ Unntaksbestemmelsen i 4.3 gjelder i helt spesielle tilfeller eller ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Eksempelvis vil ikke en søknad om tett tank for hytte komme inn under bestemmelsen om unntak. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes med bil. Slamavskillere defineres som bruk av slamavskiller og/eller minirenseanlegg/biofilter. 3. Forskriften legges ut til høring i fire uker så snart det er praktisk mulig. Aktuelle faginstanser tilskrives. Behandling av saken ble utsatt. Sak PS 0037/08 FORSKRIFT FOR ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER ENDRING 1. Arbeid med gjennomgang av unntaksbestemmelser i forskrift for åpen brenning av avfall i småovner igangsettes. 2. Tidsbestemmelsene i forskriftens 5 d) og f) forlenges til nytt forslag om unntaksbestemmelser er vedtatt av kommunestyret. 3. Vedtaket bekjentgjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmesider. Rådmann Arne Skogsbakken Knut M Lehre (Krf) Tine M Øverlier (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Arbeid med gjennomgang av unntaksbestemmelser i forskrift for åpen brenning av avfall i småovner igangsettes.

22 Saksnr: 08/ Tidsbestemmelsene i forskriftens 5 d) og f) forlenges til nytt forslag om unntaksbestemmelser er vedtatt av kommunestyret. 3. Vedtaket bekjentgjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmesider. Sak PS 0038/08 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I HADELAND KRAFT AS Gran kommunestyre velger følgende til generalforsamlingen for Hadeland Kraft AS: Representant:. Vararepresentant:. Varaordfører Rune Meier (H) Varaordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag: Representant: Roald Braathen (Ap) med vararepresentant Pål H Eriksen (Ap). Ved votering ble innstillingen med forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. Gran kommunestyre velger følgende til generalforsamlingen for Hadeland Kraft AS: Representant: Roald Braathen (Ap) Vararepresentant: Pål H Eriksen (Ap).

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.09.2008 Tid: 09.00 14.15 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Assisterende

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet.

MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Ekstraordinært møte Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.09.2008 Tid: 17.00 22.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Magne Stenberg (Frp) Ann Kristin Hagen (Ap) Fredrik Schumann (GBL) Lise Marie

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 21:25 Forfall: Varamedlemmer: Finn Nordli (GBL) Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 22.05 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Rune Meier (H) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 04.06.2008 Tid: 08.30 16.30 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Roald Braathen (Ap) I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet.

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl. 17.00 21.45 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Inger Lise Gjerdrum (Ap) Hildegunn Fallang (Ap) Roger

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.10.2008 Tid: 17.00-22.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) tiltrådte møtet fra kl. 20.00 Ann Kristin Hagen (Ap) Else

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50 Forfall: Varamedlemmer: Pål Eriksen (Ap) Trine Ruud (H) Wenche Strand (Ap) Therese Alm (Ap) Anne Lene Johansen

Detaljer

Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V)

Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 29.03.2012 kl 1700 2145 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrustem Rexhaj (Ap), Inger Lise Gjerdrum

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Dag Ellefsrud (Frp) Wenche Strand (Ap) Peter O. Saugstad (Ap) Rigmor Aasrud (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne Katrine

Detaljer

INVITASJON TIL HØRING OM LÆREPLAN FOR RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK I GRUNNSKOLEN

INVITASJON TIL HØRING OM LÆREPLAN FOR RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK I GRUNNSKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800424 : E: B13 : Kari Bente Daae Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 03.03.2008 15/08 INVITASJON TIL

Detaljer

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap)

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 16.02.2012 kl 1700 2200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0019/08 NY BARNESKOLE I BRANDBU - UTREDNING OG LOKALISERING - TRE ALTERNATIVER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0019/08 NY BARNESKOLE I BRANDBU - UTREDNING OG LOKALISERING - TRE ALTERNATIVER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.01.2009 Tid: 09.00 16.50 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (FRP) Einar Ellefsrud (FRP) I tillegg til faste medlemmer og varamedlemmer av fast

Detaljer