MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Ekstraordinært møte Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema og orienteringer Møte med Ringerikskjøkken v/ pleie- og omsorgsleder Gitte Korvann, - kort orientering i innledningen av i møtet Utbyggingsavtaler v/ leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen, orientering i innledningen av møtet lukket sekvens, jf. kommuneloven 31 nr. 3. Posten v/ Harald Nordby ca. kl Psykisk helse Orientering på bakgrunn av en forespørsel til ordføreren formidlet av Marianne K Dæhlen (Frp) For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet. SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET TO TRINNS-BEHANDLING* ORIENTERINGSSAKER: Svømmebasseng Bjoneroa Bygging av boliger for vanskeligstilte *) Realitetsbehandles i kommunestyremøtet /08 KOMMUNEPLANMELDING OPPSTART 0040/08 REGULERINGSPLAN - NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING 0041/08 VANNFORVALTNING ETTER VANNDIREKTIVET - LEIRA ØKONOMISK BIDRAG TIL ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER 0042/08 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I GRAN KOMMUNE Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for ordføreren Eli Stigen konsulent

2 Sak 0039/08 KOMMUNEPLANMELDING OPPSTART Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 08/00604 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0010/08 Formannskapet PS 0029/08 Kommunestyret PS 0039/08 Kommunestyret Innstilling: Det fremlagte forslaget til arbeidsopplegg og fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanmelding 2008 til Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. Det forutsettes samordning i arbeidet med kommuneplanmelding for Kommuneplanens samfunnsdel og revisjonsarbeidet for Kommuneplanens arealdel for å sikre god sammenheng mellom disse. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0010/08 Innstilling vedtatt Anders Paulsen innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Samfunnsplanlegger Anders Paulsen n Helge Ekeren (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Det fremlagte forslaget til arbeidsopplegg og fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanmelding 2008 til Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. Det forutsettes samordning i arbeidet med kommuneplanmelding for Kommuneplanens samfunnsdel og revisjonsarbeidet for Kommuneplanens arealdel for å sikre god sammenheng mellom disse. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0029/08 Ikke realitetsbehandlet i møtet Side 2

3 Sak 0039/08 Behandling av saken ble utsatt. Saksdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanmelding 2008 for Kommuneplanens samfunnsdel arbeidsopplegg Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Gran kommune vedtok i september 2007 ny Kommuneplanens samfunnsdel etter et grundig revisjonsarbeid med bred involvering fra befolkning, politikere og administrasjon. Det ble gjennomført to planseminarer i kommunestyret. Planprogram som anga hovedtema for arbeidet for kommuneplanens samfunnsdel, var på høring i oktober 2006 til januar De ble avholdt folkemøter i januar Høringsutkastet av kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyret i juni 2007 (sak 70/07). Det ble arrangert nytt folkemøte i juni 2007 i forbindelse med at plandokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planprogram til Kommuneplanens arealdel har vært på høring i samme periode som planutkast til Kommuneplanens samfunnsdel. Det kom inn en rekke høringsuttalelser til Kommuneplanens samfunnsdel mange av dem inneholdt konkrete endringsforslag. De fleste uttalelsene ga en positiv tilslutning til kommuneplanen. En av uttalelsene ga klart uttrykk for at hovedsynspunkter i planen ikke samsvarer med Gran kommunes fremtidige utfordringer. Uttalelsene fra statlige og regionale myndigheter var udelte i vurderingen av av kommuneplanen gir en grundig og god beskrivelse av fremtidige utfordringer for Gran kommune. Under arbeidet med kommuneplanen var det noe diskusjon omkring spørsmålet om det sittende kommunestyret (som fikk avløsning i oktober 2007) skulle vedta kommuneplanen rett før nytt kommunestyre tiltrådte. En alternativ løsning (som praktiseres i en del kommuner) ville vært at gammelt kommunestyre la planen ut til høring, og at nytt kommunestyre vedtok planen. Den første løsningen ble valgt sammen med en viktig forutsetning: Det skulle utarbeides en kommuneplanmelding i løpet av den nye kommunestyrets første virkeår for å gi grunnlag for det nye kommunestyret til å foreta eventuelle justeringer i kommuneplanen. Et «system» for bruk av kommuneplanmelding i forhold til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er beskrevet i kommuneplanens kapittel 9. I arbeidet med kommuneplanen ble det lagt vekt på en del momenter fra planlovutvalgets andre utredning i arbeidet med ny Plan- og bygningslov (NOU 2003:14. Se kap 3.1 i kommuneplanens samfunnsdel). Kommuneplanens samfunnsdel har et eget kapittel om kommunal planstrategi. Kapittelet samsvarer ikke med innholdet i lovforslagets begrep «Kommunal planstrategi», men opplegget beskrevet i kapittel 9 i kommuneplanen kan betraktes som en foreløpig tilnærming til lovforslagets begrep. Det endelige forslaget til ny plandel av Plan- og bygningsloven ble lagt frem (Ot.prp. nr Om lov om planlegging og byggesaksbehandling). Det er grunn til å anta med rimelig sikkerhet at «Kommunal planstrategi» ( 10-1 i lovutkast) vil være del av ny Planog bygningslov når den vedtas. Vurdering: Side 3 av 13

4 Sak 0039/08 Det er kommunestyret som er ansvarlig for planarbeid etter Plan- og bygningsloven. Prisnsipielt er det således fritt opp til kommunestyret å selv bestemme «nivået» på justeringer og revisjoner av planer. Kommuneplanmeldingen legger imidlertid ikke opp til å vurdere full revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel, men den skal gi grunnlag for justeringer i planen. I Gran kommunes vedtatte opplegg for arbeid med kommuneplanen er en eventuell vurdering av full revisjon lagt til kommunestyrets tredje virkeår. Allerede under planarbeidet i ble det lagt vekt på kjente føringer for utkastet til ny Plan- og bygningslov. Rådmannen anbefaler derfor at det i arbeidet med kommuneplanemeldingen legges ytterligere vekt på føringer i forslaget til ny Plan- og bygningslov som nå er lagt frem. Hvorvidt kommuneplanmeldingen skal utarbeides med form og innhold som «Kommunal planstrategi» etter det nye forslaget til Plan- og bygningslov, er vanskelig å avgjøre ved starten av arbeidet. Det foreslås derfor at når forslaget til kommuneplanmelding legges fra for Kommunestyret, skal det også inneholde et begrunnet valg med hensyn til dette spørsmålet. Rådmannen mener at det foreslåtte arbeidsopplegget for kommuneplanmeldingen gir et godt grunnlag for medvirkning og påvirkning for både politisk og administrativt nivå, og tilrår at forslaget vedtas som arbeidsopplegg for kommuneplanmeldingen. Side 4 av 13

5 Sak 0040/08 REGULERINGSPLAN - NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG G/S-veg langs Fv.44 Arkivsaksnr.: 07/01869 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0014/08 Fast utvalg for plansaker PS 0028/08 Kommunestyret PS 0040/08 Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med regulerings-bestemmelser. 2. Kravene fra Oppland fylkeskommune vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 4. Rådmannen bes igangsette arbeidet med grunnerverv med sikte på å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningslovens 31 og 35. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 0014/08 Innstilling vedtatt Disse hadde ordet i saken: Else Randi Kolby (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Terje Aschim (GBL) Erik Trehjørningen Øyvind Sørlie Tine Øverlier (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med regulerings-bestemmelser. Side 5

6 Sak 0040/08 2. Kravene fra Oppland fylkeskommune vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 4. Rådmannen bes igangsette arbeidet med grunnerverv med sikte på å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningslovens 31 og 35. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0028/08 Saken utsatt Disse hadde ordet i saken: Odd Hovi (Ap) Ordfører la fram forslag om at saken ble utsatt. Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 22 mot 5 stemmer. Vedtak: Saken utsettes. Saksdokumenter: Planbeskrivelse, reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) Reguleringsplankart, datert 7. januar 2008 Reguleringsbestemmelser Innkomne merknader ved offentlig ettersyn i perioden (8. januar 5. februar 2008): - Fylkesmannen i Oppland, datert 15. februar Oppland fylkeskommune, kulturvern og regional utvikling, datert 12. februar Telenor Networks Engineering, e-post datert 8. januar Kari Røken (gnr. 67 bnr. 1), datert 2. februar Kristian Dæhlen (gnr. 66 bnr. 6), datert 3. februar P.O. Egge, H. Hellum og S. Pettersbakken (underskriftsliste), datert 2. febr Brev fra Statens Vegvesen, datert 14. februar oppsummering av merknadene Vedlagt: Nei Saken ble vedtatt utsatt i kommunestyret , - K-sak 28/08. Saksopplysninger: Gang- og sykkelveg langs Eggelinna (Fv. 44) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua har vært prioritert i Gran kommunes trafikksikkerhetsplan i mange år, og i den vedtatte planen for 2008 er prosjektet prioritert på 3.plass blant større tiltak på fylkesvegnettet. Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt varslet igangsetting av reguleringsplanarbeid 20. september Kommunens administrasjon har hatt nær kontakt med vegvesenet i planprosessen. Side 6 av 13

7 Sak 0040/08 Forslag til reguleringsplan for fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua forelå i desember Etter avtale med Gran kommune ble reguleringsplanen behandlet etter plan- og bygningslovens 9.4, som gir Statens Vegvesen anledning til å legge ut reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn uten politisk vedtak i kommunens planutvalg. Reguleringsplanforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 8. januar til 5. februar Det kom inn 5 uttalelser: Oppland fylkeskommune, fagenhet for kulturvern: viser i sin høringsuttalelse til de gjennomførte kulturminneundersøkelsene, og presiserer at følgende tekst må tas med i bestemmelsene: Før iverksettingen av tiltak i tråd med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 44, Dæhlengutua-Råssumgutua skal det foretas en arkeologisk gransking av de berørte automatisk fredete kulturminner id.nr , og i planområdet. Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Kulturminner med id , og må framgå som polygon på plankartet med id. nummer. Dersom merknadene vedrørende bestemmelser og plankart ikke innarbeides i planen, er denne uttalelsen å oppfatte som innsigelse til planen. Fylkeskommunens fagenhet for regional utvikling: viser til fylkeskommunens svar på varsel om oppstart av planarbeid der det ble oppfordret om å ivareta universell utforming, framkommelighet og hensynet til synshemmede. Telenor Networks Engineering: har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet og regner med å bli varslet i rimelig tid før eventuelle arbeider igangsettes. Kari Røken (gnr. 67 bnr. 1): uttaler at fylkesvegen er bred, oversiktlig, ikke ulykkesutsatt og den har moderat trafikk. Det foreligger ingen tungtveiende grunner til å bygge gang- og sykkelvegen, og hun er ikke innstilt på å avgi grunn. Kristian Dæhlen (gnr. 66 bnr. 6): uttaler at tiltaket vil gi begrenset bidrag til trafikksikkerheten i et område med spredt bebyggelse, og som er regulert til landbruksformål. Det er gang- og sykkelveg allerede på den mest trafikkerte strekningen fra Brandbu sentrum. Det er ikke registrert ulykker i perioden , men grunneier er heller ikke kjent med ulykker fra Grunneier uttaler at gang- og sykkelvegen vil komme tett inntil verneverdig gårdstun, at den vil beslaglegge matjord av høy kvalitet og at verdien av eiendommen vil bli forringet med hensyn til eventuelt fremtidige tomter. Grunneier foreslår at fartsgrensen reduseres til 50 km/t og at det anlegges fartsdempere, og er ikke positiv til grunnavståelse til gang- og sykkelvegen. Per Olav Egge, Håkon Hellum og Sverre Pettersbakken: har organisert en underskriftskampanje for gang og sykkelveg langs Eggelinna, og fått 61 underskrifter fra oppsittere og brukere. Sentralt i merknaden er bedringen av trafikksikkerheten for myke trafikanter, og da spesielt for skolebarn, som gang- sykkelvegen vil medføre. Det trekkes frem at fartsnivået er høyt, at strekningen er uten vegbelysning og at tiltaket vil gi beskjedent beslag av areal. Statens Vegvesens kommentarer: Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt har i oversendelse datert 15. februar kommet med en oppsummering og vurdering av merknadene, se vedlagte kopi. Vegvesenet har følgende kommentar til de motforestillingene som har kommet fra de berørte grunneierne: Separering av trafikantgrupper gir en betydelig trafikksikkerhetsgevinst. Gang- og sykkelveg er godt egnet i spredt bebygde områder og en meget trafikksikker løsning for myke trafikanter. Ingen registrerte ulykker på strekningen er i seg selv ingen garanti for ulykker ikke kan skje. Gang- og sykkelvegen vil dessuten legge til rette for økt ferdsel for myke trafikanter langs vegen. I tillegg legges det til for ordens skyld at trafikkmengden for fv. 44 i Nasjonal vegdatabank er registrert med samme Side 7 av 13

8 Sak 0040/08 ÅDT (607 i 2005) fra Brandbu helt frem til kryss Råssumsgutua. De alternative forslagene gir normalt ikke tilsvarende trafikksikkerhets-gevinst som gang- sykkelveg, og tas derfor ikke til følge. Vurdering: Gran kommunes administrasjon har hatt nært samarbeid med Statens Vegvesen i utarbeidelse av reguleringsplanforslaget, og har underveis vært med på vurdering av ulike løsninger. Kommunen kan slutte seg til de vurderingene som vegvesenet har gjort i saken, og vil presisere at forslaget er i tråd med de prioriteringene som kommunestyret har gjort i arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan gjennom mange år. Etter rådmannens vurdering vil gang- og sykkelveg langs Eggelinna være et viktig bidrag til en bedre trafikksikkerhetssituasjon, og da særlig for barn og ungdom. Uansett framtidig plassering av barneskole i Brandbu-området vil Eggelinna være skoleveg for mange barn, noe som bl.a. framkommer av vedlagte underskriftliste. I tillegg vil et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, sammen med gutuer og andre turveger, være positivt for alle befolkningsgrupper. Et sammenhengende turvegnett vil etter rådmannens vurdering øke befolkningens muligheter for friluftsliv og rekreasjon, og dette er hensyn som er vektlagt bl.a. i "helse-i-plan-arbeidet", som Gran kommune har vært en aktiv medspiller i de siste årene. Statens Vegvesen har i brev datert 14. februar 2008 foretatt en oppsummering av de innkomne høringsuttalelsene, og kommentert og vurdert disse. Fylkesmannens uttalelse kom etter at vegvesenets brev er skrevet, men fylkesmannen har ikke merknader til forslaget. Rådmannen viser til vegvesenets vurderinger, og vil i hovedsak slutte seg til disse. Rådmannen foreslår at de momentene Oppland fylkeskommune har foreslått vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. På denne bakgrunnen anbefaler rådmannen at reguleringsplanforslaget for gang- og sykkelveg langs Eggelinna fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger er Statens Vegvesens ansvar, men kommunen har ansvar for å foreta grunnerverv. Kommunen vil også overta drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegen etter at den er ferdig bygget. Rådmannen vil anbefale at kommunen setter igang arbeide med å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. reglene i plan- og bygningslovens 31 og 35. Side 8 av 13

9 Sak 0041/08 VANNFORVALTNING ETTER VANNDIREKTIVET - LEIRA ØKONOMISK BIDRAG TIL ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 08/00713 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0016/08 Formannskapet PS 0035/08 Kommunestyret PS 0041/08 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune vil ikke avsette kr ,- som bidrag til opprettelse av prosjektlederstilling i vannområde Leira/vannbruksplan Nitelva. Vedtaket begrunnes med at det ikke er avsatt midler til dette formålet for budsjettåret Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0016/08 Innstilling vedtatt Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Rune Meier (H) Einar Ellefsrud (Frp) Erik Trehjørningen Hans Bjørge (Sp) Pål H Eriksen (Ap) Ordfører Inger Staxrud Einar Ellefsrud (Frp) la fram følgende forslag: Vi ønsker at vi bevilger kr ,- til prosjektlederstilling. Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Einar Ellefsrud (Frp). Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Vedtak: Gran kommune vil ikke avsette kr ,- som bidrag til opprettelse av prosjektlederstilling i vannområde Leira/vannbruksplan Nitelva. Vedtaket begrunnes med at det ikke er avsatt midler til dette formålet for budsjettåret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0035/08 Ikke realitetsbehandlet i møtet Side 9

10 Sak 0041/08 Behandling av saken ble utsatt. Saksdokumenter: Særutskrift av vedtak fra styringsgruppa for vassdragsutvalg Leira Vedlagt: Saksopplysninger: Gjennom fastsettelsen av vannforvaltningsforskriften i 2006 ble EU s vannrammedirektiv gjort gjeldende i Norge. Prinsippet om en mer helhetlig vassdragsforvaltning ligger til grunn. Dette vil blant annet si at en skal samarbeide om vassdragsforvaltning uavhengig av kommunegrenser. Gran kommune er i første planperiode involvert i arbeidet i Vannområde Hadeland sammen med Gran og Jevnaker. I tillegg er Gran i likhet med Lunner involvert i arbeidet i vannområde Leira. Dette skyldes at dette vassdraget starter på Gran/Lunner østås. Blant annet er drikkevannskilden Grøa er en del av dette vassdraget. Administrasjonen i Lunner og Gran har signalisert at arbeidet i vannområde Leira ikke har kunnet prioriteres. Kommunene har bidratt med nødvendige opplysninger og i liten grad deltatt på møter. Vannområde Hadeland har store utfordringer og administrasjonene har følgelig måttet benyttet tilgjengelige ressurser på dette. Styringsgruppa for vannområde Leira har i eget møte vedtatt at det skal opprettes en felles prosjektlederstilling for Leira og Nitelva. Det foreslås at Gran og Lunner kommune skal betale en grunnkontingent på kr Styringsgruppa for Leiravassdraget består av ordførerne i Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Sørum, Skedsmo og Fet med ordførerne i Lunner og Gran som observatører. Det påpekes at snarlig ansettelse av prosjektleder er av vesentlig betydning for at kommunene skal kunne ivareta sitt ansvar for gjennomføringen av forpliktelsene i EU s vanndirektiv. Det er i Gran kommunes budsjett for 2008 ikke avsatt midler i forhold til vanndirektivet verken til vannområde Hadeland eller vannområde Leira. Lunner kommune har allerede vedtatt å ikke delta i finansiering av prosjektlederstillingen. Det vises til vedlegg i saken for ytterligere faktaopplysninger. Vurdering: Det er ikke tvil om at det er behov for å opprette en prosjektlederstilling i forhold til arbeidet med vanndirektivet i vannområde Leira. Rådmannens vurdering er likevel at Gran kommunes andel av Leiravassdraget er beskjeden og at det er relativt få utfordringer i forhold til vannkvalitet i kommunen. Kostnader til prosjektleder for Leiravassdraget er ikke medtatt i budsjettet for 2008, og rådmannen vil derfor av denne og ovenstående årsaker anbefale at Gran kommune ikke avsetter kr til dette formålet. Side 10 av 13

11 Sak 0042/08 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I GRAN KOMMUNE Saksbehandler: Leif G. Nilsen Arkiv: M45 &00 Arkivsaksnr.: 08/00110 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS UTS 0012/08 Kommunestyret PS 0036/08 Kommunestyret PS 0042/08 Kommunestyret Innstilling: Ny 4.3 Unntak tas inn i forskriften: I helt spesielle tilfeller og/eller ved nye tekniske renseløsninger, kan kommunen etter begrunnet søknad, vurdere å tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i 4.1 og 4.2. Kapittel 12 i forurensningsforskriften skal legges til grunn ved behandling av søknader om unntak. 2. Utvidet, kommentar til 4 Utslippskrav tas inn som kommentar til forskriften: Kommunen legger vekt på å benytte første prioritets renseløsninger der dette er mulig. Muligheter for infiltrasjon må være vurdert før andre renseløsninger benyttes. Prioritert rekkefølge for renseanlegg, som vist for sone 1, skal følges ved vurdering og valg av renseløsninger. Unntaksbestemmelsen i 4.3 gjelder i helt spesielle tilfeller eller ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Eksempelvis vil ikke en søknad om tett tank for hytte komme inn under bestemmelsen om unntak. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes med bil. Slamavskillere defineres som bruk av slamavskiller og/eller minirenseanlegg/biofilter. 3. Forskriften legges ut til høring i fire uker så snart det er praktisk mulig. Aktuelle faginstanser tilskrives. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS UTS 0012/08 Saken utsatt Disse hadde ordet i saken: Magne Stenberg (Frp) Rådmann Arne Skogsbakken Erik Trehjørningen Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Knut M Lehre (Krf) Magne Stenberg (Frp) la fram følgende endringsforslag: 1.[Kursiv:] Ny tas inn i forskriften: Side 11

12 Sak 0042/08 Ved nye tekniske renseløsninger, kan kommunen etter begrunnet søknad, vurdere å tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i 4.1 og 4.2. Kapittel 12 i forurensningsforskriften skal legges til grunn ved behandling av søknader. 2. Utvidet, kommentar til 4 Utslippskrav tas inn som kommentar til forskriften: Kommunen legger vekt på å benytte første prioritets renseløsninger der dette er mulig. Muligheter for infiltrasjon må være vurdert. [Kursiv:] Unntaksbestemmelsen i 4.3 gjelder ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes med bil. Slamavskillere defineres som bruk av slamavskiller og/eller minirenseanlegg/biofilter. 3. Forskriften legges ut til høring i fire uker så snart det er praktisk mulig. Aktuelle faginstanser tilskrives. Hans Bjørge (Sp) la fram følgende forslag: Saken utsettes. Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Hans Bjørge (Sp) Ved votering ble Hans Bjørge (Sp)s forslag om utsettelse vedtatt med 22 mot 5 stemmer. Vedtak: Saken utsettes. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0036/08 Ikke realitetsbehandlet i møtet Behandling av saken ble utsatt. Saksdokumenter: Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedlagt: Nei Saksopplysninger: I samsvar med kommunens gjeldene praksis for behandling av politiske saker, fremmes denne saken direkte for Kommunestyret til behandling. I møte , som sak 0006/07, vedtok kommunestyret i Gran ny Lokal forskrift for bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Forskriften trådte i kraft Lunner og Gran kommune har likelydende lokal forskrift. Forskriften ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt og det foregår hele tiden et nært samarbeid kommunene i mellom, slik at forståelsen og praktiseringen av forskriften blir Side 12 av 13

13 Sak 0042/08 den samme i begge kommunene. Lunner kommune er også i ferd med å endre sin forskrift på samme måte som Gran kommune. Gjeldene lokale forskrift har ikke noen unntaksbestemmelse og kan derfor ikke fravikes. Vurdering: I gjeldene forskrift er det listet opp de prioriterte avløpsløsningene som Gran kommune ønsker skal benyttes. Dette er løsninger som har vært i bruk over lang tid og som har veldig gode og dokumenterte reneeffekter. Gran kommune har flere sårbare resipienter og derfor er det veldig viktig at de aller beste renseløsningene benyttes. Viggavassdraget kan nevnes spesielt i denne sammenheng. Imidlertid foregår det hele tiden forskning på- og utprøving av nye og enda bedre renseløsninger. For at Gran kommune skal ha en mulighet til å vurdere om slike anlegg kan tillates benyttet, må vi ha en hjemmel i forskriften til å fravike opplistede løsningene. Det vil vi få ved å legge til 4.3 Unntak. I enkelte tilfeller er det også ønskelig at det i hus for dyrehold i landbruk etc., kan monteres en enkel dusj og wc og at dette kan føres til tett oppsamlingstank. Per i dag har vi ikke hjemmel for å kunne godkjenne det. Tilsvarende også med helt spesielle bygg som er sporadisk i bruk, for eksempel brakkerigger i forbindelse med byggeprosjekter der det ikke finnes offentlig avløpsnett i nærheten. Søknader om unntak fra lokal forskrift behandles etter Forurensningsforskriftens kap. 12, noe som sikrer at nødvendige vurderinger blir gjort og nødvendige krav blir stilt. Det vil være viktig at det settes nødvendige vilkår i eventuelle unntakstillatelser. Det er viktig å understreke at forskriftens intensjon om gode og sikre renesløsninger absolutt ikke skal undergraves ved innføring av 4.3 Unntak. Paragrafen er ment benyttet kun i helt spesielle tilfeller. Lunner og Gran kommune samarbeider også om denne endringen, slik at begge kommunene fortsatt kan ha en likelydende forskrift. Det foreslås at unntaksbestemmelsen utformes som følger: 4.3 Unntak I helt spesielle tilfeller og/eller ved nye tekniske renseløsninger, kan kommunen etter begrunnet søknad, vurdere å tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i 4.1 og 4.2. Kapittel 12 i forurensningsforskriften legges til grunn ved behandling av søknader om unntak. Det foreslås at kommentaren til 4 utformes som følger: Kommentar til 4 Utslippskrav Kommunen legger vekt på å benytte første prioritets renseløsning der dette er mulig. Muligheter for infiltrasjon må være vurdert før andre renseløsninger benyttes. Prioritert rekkefølge for renseanlegg, som vist for sone 1, skal følges ved vurdering og valg av renseløsninger. Unntaksbestemmelsen i 4.3 gjelder helt spesielle tilfeller eller ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Eksempelvis vil ikke en søknad om tett tank for hytte komme inn under bestemmelsen om unntak. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes av tømmebil. Slamavskilling defineres som bruk av slamavskiller og/eller minirenseanlegg/biofilter. Endringer er skrevet med kursiv. De foreslåtte endringer samsvarer med intensjonene i Forurensningsloven der det i 1 står at lovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning. Side 13 av 13

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/814 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 20.12.2011 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.09.2011 140/11 Formannskapet 06.12.2011 188/11

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer