PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Inger Sofie Luneng (Ap) Varamedlemmer: Morales Luis Araya (Ap) Ole Jacob Rognstad (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Sverre J. Antonsen (Ap) Allan Bjerke Andersson (Sv) Marianne Käthe Dæhlen (Frp) Ved møtestart var det 26 representanter til stede under møtet. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Ass. rådmann Berit Halvorsen Samfunnsplanlegger Anders Paulsen Leder brann og redning Arne Moksnes Prosjektleder Kjersti Andresen Kontorsjef Gaute Øvrebotten Leder helse Astrid Bilden Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /07 REFERATSAKER FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYREMØTER 0069/07 INTERPELLASJON VEDR. GRAN KOMMUNES PRESSEREGLEMENT Side 1

2 Saksnr: 07/ /07 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SLUTTBEHANDLING 0071/07 "STEDSUTVIKLING GRANAVOLLEN-ST.PETRI/HADELAND FOLKEMUSEUM" AVSLUTNING AV PROSJEKT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID 0072/07 DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET? INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN /07 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 0074/07 INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSENTRAL - DAG/NATTLEGEVAKTORDNING 0075/07 ORGANISERING AV BRANNVESENET - SAMARBEID MED LUNNER KOMMUNE 0076/07 GRØNN ENERGIKOMMUNE - IGANGSETTING AV ARBEIDET MED ENERGI- OG MILJØPLAN 0077/07 PRIVAT PLANFORSLAG FOR LINDHEIM GNR. 158 BNR. 18 OG 29 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BENTESTUA - ALMSGJERDINGEN 0078/07 TILLEGGSBEVILGNING - UTBEDRING/REHABILITERING AV SENTRALFYR PÅ VEGSENTRALEN Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. Åpen spørsmålsrunde: Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål om skilting ved Granvang for kulturskole og bibliotek. Ordføreren besvarte spørsmålet. Godkjenning av møtebok Møtebok fra ble enstemmig godkjent. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Ordførers svar på Interpellasjonen fra Leif Kristian Alm vedr. Gran kommunes pressereglement, K-sak 69/07. Til K-sak 74/07: Interkommunal legevaktsentral dag/nattlegevaktordning: - Brev fra Harestua Medisinske Senter ved Brev fra Henning Bang Larsen vedr. Lokalisering interkommunal legevakt Gran og Lunner kommune, datert (04/ ) - Brev fra Jaren Legesenter v/ Hallgeir Gisleberg vedr. Nytt tilbud til Gran kommune vedr. legevaktslokaler i Jaren legesenter, datert (04/ ) Fra KS: Styrevedtak nr 5, datert , Styrevedtak nr 6, datert KS mener nr 5, datert , KS mener nr 6, datert Faktaark: - Effektiviseringsnettverk: Kvalitet i kommunesektoren, datert Oversikt over kvinneandelen blant rådmenn aug. 07, datert Tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere omlegges, datert

3 Saksnr: 07/ Sak PS 0068/07 Sakstittel: REFERATSAKER FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYREMØTER Saken tas til orientering. Ved votering ble innstillingen enstemmig godkjent. Saken tas til orientering. Sak PS 0069/07 Sakstittel: INTERPELLASJON VEDR. GRAN KOMMUNES PRESSEREGLEMENT Saken fremmes uten innstilling. Ordfører leste sitt svar på interpellasjonen fra Leif Kristian Alm (Sp). Disse hadde ordet i saken: Ordfører Roald Braathen Leif Kristian Alm (Sp) Knut M. Lehre (Krf) Leif Kristian Alm (Sp) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes gjennomgå kommunens arbeids- og pressereglement i lys av sivilombudsmannens merknader, og legge fram sak om dette for kommunestyret. Ved votering ble forslaget fra Leif Kr. Alm (Sp) enstemmig vedtatt.

4 Saksnr: 07/ Rådmannen bes gjennomgå kommunens arbeids- og pressereglement i lys av sivilombudsmannens merknader, og legge fram sak om dette for kommunestyret. Sak PS 0070/07 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SLUTTBEHANDLING Det fremlagte forslaget til kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte endringer vedtas som Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune erstatter Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune fra vedtakstidspunktet. Helge Midttun (Sv) stilte spørsmål ved egen habilitet, som følge av tidligere innspill til planen vedr. bioenergi. Ved votering ble Helge Midttun enstemmig erklært inhabil i saken, jf. fvl. 6, andre ledd. Disse hadde ordet i saken: Anne-Lise Bleie (H) Therese Alm (Ap) Allan B. Andersson (Sv) Knut M. Lehre (Krf) Lars Velsand (Sp) Anders Paulsen Dag Ellefsrud (Frp) Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og oversendes det nye kommunestyrets for realitetsbehandling i løpet av Styringsgruppas planforslag og saksframlegg følger oversendelsen. Planen heter da: Kommuneplanens samfunnsdel Disse hadde ordet til utsettelsessaken: Anne-Lise Bleie (H) Therese Alm (Ap) Kjell Arne Stubberud (Frp) Knut M. Lehre (Krf)

5 Saksnr: 07/ Anders Paulsen Kari Marie Engnæs (Sp) Ordfører Roald Braathen Lars Velsand (Sp) Dag Ellefsrud (Frp) Ved votering falt Anne-Lise Bleie (H)s forslag om å utsette saken med 7 mot 19 stemmer. Therese Alm (Ap) fremmet følgende forslag til visjon: Gran kommune - Tradisjonsrik og nyskapende. Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag til visjon: Gran kommune alltid positiv respons. Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag vedr. kap 4.0 VI ØNSKER - under 4.3 Overordnede mål: Ønsket mål for befolkningsvekst settes til 1,5% i årlig gjennomstnitt. Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag vedr. kap 10 VÅR FELLES ARV arealforvaltning: Hele kapittel 10 tas ut av planen. Allan B. Andersson (Sv) fremmet følgende forslag til kap. 7 VÅR ORGANISASJON: I kapittelet innarbeides i et av underkapitlene innholdet i forslagene fremsatt av Bygdelista om Kommunen og de ansatte. Her innarbeides også et avsnitt som beskriver de ansatte som kommunens viktigste ressurs, og hvor viktig det er at det i organisasjonen stimuleres til kreativitet, engasjement og arbeidsinnsats for at oppgavene skal bli løst på en best mulig måte. I løpet av debatten ble forslaget fra Allan B. Andersson (Sv) endret til å gjelde første avsnitt i forslaget fra Gran bygdeliste. I tillegg ble andre del av Allan B. Anderssons forslag gitt følgende konkrete formulering: De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og det er viktig at det i organisasjonen stimuleres til kreativitet, engasjement og arbeidsinnsats for at oppgavene skal bli løst på en best mulig måte. Knut M. Lehre (Krf) fremmet følgende forslag til visjon: Gran kommune inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende. Lars Velsand (Sp) fremmet følgende forslag: - Til kap. 4.3: Gran kommune vil arbeide for en årlig befolkningsvekst på 0,5% i gjennomsnitt i planperioden. - Til ny visjon: Gran den grønne bygda. - Til. kap. 3.0 VI MÅ, under 3.2 Nasjonale føringer, Stortingemeldinger og andre dokumenter: Nytt kulepunkt: Rundskriv fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet: Vern om jorda og kulturlandskapet. - Til kap. 4.3 under overordnede mål: Nytt nest siste kulepunkt: Gran kommune skal ta vare på kommunens natur- og miljøkvaliteter og i arealforvaltning og infrastrukturutbygging legge vekt på å redusere klimatrusselen og bevare kulturlandskapet og de produktive

6 Saksnr: 07/ arealene. - Til kap Mål og strategier befolkningsutvikling: Tredje kulepunkt under strategier: utvikle fremtidsrettede og effektive omsorgstilbud i hele kommunen. (Formuleringen knyttet til tettstedene og sentrumsområdene i kommunen strykes.) Therese Alm (Ap) fremmet følgende forslag i tilknytning til dette punktet: Ordet effektive strykes. Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag som nytt kulepunkt under det ovennevnte: å opprette omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende personellbaser. Lars Veldsand (Sp) fremmet videre følgende forslag: - Til 5.4.1: Vekst, boligpolitikk og bokvalitet: Tillegg til tredje siste avsnitt: - Hensynet til å bevare produktive arealer må også tillegges vesentlig vekt. - Til Gran sentrum som regionssenter: Ordet klar strykes i første setning. - Til Mål og strategier boligområdet og stedsutvikling: Endre nest siste kulepunkt under mål: - legge til rette for etablering av og utvikling av gode boligområdet og gode servicetilbud i grendene, med sikte på å motvirke de sterke sentraliseringstendensene som eksisterer. - Til Mål og strategier oppvekst og læring, under Strategier: Endring siste kulepunkt: Legge stor vekt på læring og tilpasset opplæring for alle. Stryke ha høyt fokus på. - Til Mål og strategier landbruk, under Strategier: Stryke de store, sammenhengende. - Til 10.2 Fremtidige boligområdet: Tillegg til siste avsnitt: Det skal også legges avgjørende vekt på å følge opp fylkesmannens jordvernstrategi. - Til 10.4 Fremtidige hytteområder: Nest siste avsnitt: Godkjenning av nye hytteområder i kommunen vil forutsette at det blir etablert et samarbeid mellom aktuelle grunneiere med sikte på en rimelig fordeling av ulemper og gevinster. Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap.10.4 ble senere trukket. Kari Marie Engnæs (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet som følge av eierinteresser i hytteområde, jf. fvl. 6 a. Habilitetsspørsmålet ble ikke tatt opp til votering, siden Lars Velsand (Sp) trakk forslaget vedr. kap Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag vedr. kap Næringsutvikling: Avsnittet om bredere og tydeligere nærlingspolitikk flyttes til starten av 5.3.2, mens det første avsnittet flyttes lenger ut i underkapittelet. Dag Ellefsrud (Frp) fremmet følgende forslag til kap Mål og strategier arbeidsplasser og næringsutvikling, under strategier: Fjerne Energigården under kulepunkt 3 under strategier på side 30. Ordet fjernes også andre steder i teksten hvor det er brukt i lik sammenheng.

7 Saksnr: 07/ Kjell Arne Stubberud (Frp) fremmet følgende forslag til visjon: Gran framtidens lune rede. Votering: Ved votering over Anne-Lise Bleie (H)s forslag vedr. kap. 10, (Kapittelet tas ut av planen), falt forslaget med 3 mot 22 stemmer. Votering over mål for befolkningsvekst: Det ble først votert over 1,5%. Forslaget falt med 7 mot 18 stemmer. Deretter ble målene 1% og 0,5% satt opp mot hverandre. Ved votering ble målet på 1% befolkningsvekst vedtatt, med 21 mot 4 stemmer. Votering over andre endringer i det enkelte kapittel: Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap. 3.2, (Nytt kulepunkt om rundskriv fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet), ble forslaget vedtatt med 21 mot 4 stemmer. Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap 4.3 (Nytt nest siste kulepunkt under overordnede mål), falt forslaget med 4 mot 21 stemmer Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap (Tillegg til tredje siste avsnitt om å bevare produktive arealer), falt forslaget med 4 mot 21 stemmer. Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap Gran sentrum som regionssenter (Stryke ordet klar ), ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap (Endre kulepunkt om tilrettelegging for etablering), falt forslaget med 9 mot 16 stemmer. Ved votering over Lar Velsand (Sp)s forslag vedr. kap (Endre høyt fokus til legge stor vekt ), ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap (Stryke de store, sammenhengende ), falt forslaget med 4 mot 21 stemmer. Ved votering over Lars Velsand (Sp)s forslag vedr. kap 10.2 (Stryke setning om fylkesmannens jordvernstrategi), falt forslaget med 4 mot 21 stemmer. Ved votering over Allan B. Andersson (Sv)s forslag vedr. kap 7.6 (Innarbeide avsnitt om kommunen og de ansatte), ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over Dag Ellefsrud (Frp) forslag vedr. kap (Fjerne Energigården fra tredje kulepunkt), falt med 10 mot 15 stemmer. Ved votering over Anne-Lise Bleie (H)s forslag vedr. kap (Flytte avsnitt om næringspolitikk), ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over Lars Velsands forslag til kap (kulepunkt om omsorgstilbud i hele kommunen), ble forslaget samordnet med

8 Saksnr: 07/ forslag fra Anne-Lise Bleie (H) (punkt om omsorgs-boliger), og - forslag fra Therese Alm (Ap) (stryke effektive ), slik det framgår over. Det omforente forslaget fra Sp, Høyre og Ap ble enstemmig vedtatt. Votering over forslag til visjoner: Ved votering ble først de fem ulike forslagene satt opp mot hverandre. Høyres forslag, Gran kommune alltid positiv respons, fikk 3 stemmer. Ap s forslag, Gran kommune Tradisjonsrik og nyskapende, fikk 9 stemmer. Krf s forlag, Gran kommune inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende, fikk 7 stemmer. Sp s forslag, Gran den grønne bygda, fikk 2 stemmer. Frp s forslag, Gran framtidens lune rede, fikk 4 stemmer. Deretter ble de to forslagene som hadde fått flest stemmer satt opp mot hverandre. Ved votering fikk Ap s forslag, Gran kommune Tradisjonsrik og nyskapende, 12 stemmer, mens Krfs forslag, Gran kommune inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende, fikk 13 stemmer. Votering over hele planen: Ved votering ble innstillingen - med de her vedtatte endringer -, enstemmig vedtatt. Det fremlagte forslaget til kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte endringer vedtas som Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune erstatter Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune fra vedtakstidspunktet. Sak PS 0071/07 Sakstittel: "STEDSUTVIKLING GRANAVOLLEN- ST.PETRI/HADELAND FOLKEMUSEUM" AVSLUTNING AV PROSJEKT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID Prosjektrapporteringen for prosjektet Stedsutvikling Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum godkjennes og legges til grunn for videre drifts- og utviklingsarbeid i området. Prosjektleder Kjersti Andresen innledet med en orientering om status i prosjektarbeidet.

9 Saksnr: 07/ Disse hadde ordet i saken: Kjersti Andresen Kari Marie Engnæs (Sp) Knut M. Lehre (Krf) Lars Velsand (Sp) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Prosjektrapporteringen for prosjektet Stedsutvikling Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum godkjennes og legges til grunn for videre drifts- og utviklingsarbeid i området. Sak PS 0072/07 Sakstittel: DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET? INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN 2007 Saken oversendes det nye kommunestyret for realitetsbehandling. Saksframstilling og arbeidsgruppas notat (med vedlegg) følger oversendelsen. Disse hadde ordet i saken: Therese Alm (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Saken oversendes det nye kommunestyret for realitetsbehandling. Saksframstilling og arbeidsgruppas notat (med vedlegg) følger oversendelsen. Sak PS 0073/07 Sakstittel: OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

10 Saksnr: 07/ Det opprettes eget Råd for funksjonshemmede fra kommunestyreperioden Rådet skal bestå av 4 representanter fra brukerorganisajonene som brukerne selv utpeker, men som oppnevnes av kommunestyret. Kommunestyret oppnevner videre 2 representanter fra kommunens politiske organer. Administrasjonen sørger for sekretærfunksjonen til rådet. 3. Medlemmene av rådet vil motta møtegodtgjørelse og reisegodtgjørelse. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det opprettes eget Råd for funksjonshemmede fra kommunestyreperioden Rådet skal bestå av 4 representanter fra brukerorganisajonene som brukerne selv utpeker, men som oppnevnes av kommunestyret. Kommunestyret oppnevner videre 2 representanter fra kommunens politiske organer. Administrasjonen sørger for sekretærfunksjonen til rådet. 3. Medlemmene av rådet vil motta møtegodtgjørelse og reisegodtgjørelse. Sak PS 0074/07 Sakstittel: INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSENTRAL - DAG/NATTLEGEVAKTORDNING 1. Prinsippvedtak om innføring av bemannet legevakt: Gran kommune ønsker å opprette bemannet legevakt. Primært bør dette etableres i samarbeid med Lunner kommune og i felles legevaktsentral. Den videre praktiske gjennomføringen planlegges i samarbeid med legene. Endelig finansiering og kostnadsfordeling må avklares i løpet av oktober og innarbeids i Budsjett- og økonomiplanen Prinsippvedtak om etablering av legevaktsentral: (Alternativ A:) 1) Det inngås ikke avtale om legevaktsentral i Lunner og Gran ved et av de eksisterende legevaktssentrene. 2) Det planlegges midlertidig felles legevaktsentral i leide/kommunale lokaler. Sak med økonomisk konsekvenser fremlegges kommunestyrene før iverksetting av legevaktsentralen, innen utgangen av 2007.

11 Saksnr: 07/ ) Det tas initiativ til etablering av en interkommunal redningssentral. En varig legevaktsentralløsning må integreres i dette samarbeidet. Det forutsettes at Lunner kommune gjør likelydende vedtak Disse hadde ordet i saken: Anne-Lise Bleie (H) Leif Kristian Alm (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken Ordfører Roald Braathen Hans Bjørge (Sp) Ass. rådmann Berit Halvorsen Knut M. Lehre (Krf) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Prinsippvedtak om innføring av bemannet legevakt: Gran kommune ønsker å opprette bemannet legevakt. Primært bør dette etableres i samarbeid med Lunner kommune og i felles legevaktsentral. Den videre praktiske gjennomføringen planlegges i samarbeid med legene. Endelig finansiering og kostnadsfordeling må avklares i løpet av oktober og innarbeids i Budsjett- og økonomiplanen Prinsippvedtak om etablering av legevaktsentral: 1) Det inngås ikke avtale om legevaktsentral i Lunner og Gran ved et av de eksisterende legevaktssentrene. 2) Det planlegges midlertidig felles legevaktsentral i leide/kommunale lokaler. Sak med økonomisk konsekvenser fremlegges kommunestyrene før iverksetting av legevaktsentralen, innen utgangen av ) Det tas initiativ til etablering av en interkommunal redningssentral. En varig legevaktsentralløsning må integreres i dette samarbeidet. Det forutsettes at Lunner kommune gjør likelydende vedtak. Sak PS 0075/07 Sakstittel: ORGANISERING AV BRANNVESENET - SAMARBEID MED LUNNER KOMMUNE Gran kommune ønsker å inngå samarbeid med Lunner kommune og har med virkning fra som mål å etablere Gran/Lunner Interkommunale brannvesen som felles brannvesen for Gran og Lunner kommune. 1. Samarbeidet organiseres i samsvar med anbefalingene i rapporten fra Brannvernog beredskapsrådgiver 1, pkt 1-16 med dagkasernet styrke på Roa brannstasjon.

12 Saksnr: 07/ Valg av endelig organisasjonsmodell avventes til evalueringsrapport om interkommunale samarbeidsområder foreligger ved årsskiftet. Valget av kostnadsfordelingsmodell avklares ved godkjenning av den konkrete samarbeidsavtalen. 2. Det tas initiativ til planlegging og etablering av en interkommunal redningssentral. 3. Beregnede kostnader, kr pr. år, til fellesbrannvesen innarbeides i Budsjettog økonomiplan Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Gran kommune ønsker å inngå samarbeid med Lunner kommune og har med virkning fra som mål å etablere Gran/Lunner Interkommunale brannvesen som felles brannvesen for Gran og Lunner kommune. 1. Samarbeidet organiseres i samsvar med anbefalingene i rapporten fra Brannvernog beredskapsrådgiver 1, pkt 1-16 med dagkasernet styrke på Roa brannstasjon. Valg av endelig organisasjonsmodell avventes til evalueringsrapport om interkommunale samarbeidsområder foreligger ved årsskiftet. Valget av kostnadsfordelingsmodell avklares ved godkjenning av den konkrete samarbeidsavtalen. 2. Det tas initiativ til planlegging og etablering av en interkommunal redningssentral. 3. Beregnede kostnader, kr pr. år, til fellesbrannvesen innarbeides i Budsjettog økonomiplan Sak PS 0076/07 Sakstittel: GRØNN ENERGIKOMMUNE - IGANGSETTING AV ARBEIDET MED ENERGI- OG MILJØPLAN Gran kommune vil delta i prosjektet Grønne energikommuner. Forberedende arbeidet med å utvikle en energi- og miljøplan for kommunen igangsettes. Kommunestyret vil så raskt som mulig få til behandling saker som nærmere beskriver organisering av prosjekter Grønne energikommuner, samt økonomiske avklaringer og vedtak om igangsetting av arbeidet med kommunal energi- og miljøplan.

13 Saksnr: 07/ Det ble stilt spørsmål ved Helge Midttuns habilitet i saken, jf. fvl 6.2. Ved votering ble Midttun enstemmig erklært inhabil i saken. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Gran kommune vil delta i prosjektet Grønne energikommuner. Forberedende arbeidet med å utvikle en energi- og miljøplan for kommunen igangsettes. Kommunestyret vil så raskt som mulig få til behandling saker som nærmere beskriver organisering av prosjekter Grønne energikommuner, samt økonomiske avklaringer og vedtak om igangsetting av arbeidet med kommunal energi- og miljøplan. Sak PS 0077/07 Sakstittel: PRIVAT PLANFORSLAG FOR LINDHEIM GNR. 158 BNR. 18 OG 29 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BENTESTUA - ALMSGJERDINGEN 1. I henhold til plan- og bygningsloven 27-2 godkjenner Gran kommune reguleringsplanen for Lindheim, gnr 158. bnr 18 og 29. Reguleringsplanen er fremstilt på kart i målestokk 1:1000, med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. I henhold til plan- og bygningsloven 27-2 godkjenner Gran kommune reguleringsplanen for Lindheim, gnr 158. bnr 18 og 29. Reguleringsplanen er fremstilt på kart i målestokk 1:1000, med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato

14 Saksnr: 07/ Sak PS 0078/07 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING - UTBEDRING/REHABILITERING AV SENTRALFYR PÅ VEGSENTRALEN 1. Kr ,- bevilges til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel, parkdrift for utskifting av ny fyrkjele og ellers nødvendig rehabilitering av fyrrom på vegsentralen i Brandbu. 2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Disse hadde ordet i saken: Anne-Lise Bleie (H) Knut M. Lehre (Krf) Anne-Lise Bleie (H) fremmet følgende forslag til endringer: Det bevilges inntil kr , og ellers den pålagte rehabilitering. Ved votering ble innstillingen med endringsforslaget fra Anne-Lise Bleie enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges inntil kr ,- til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel, parkdrift for utskifting av ny fyrkjele, og ellers den pålagte rehabilitering av fyrrom på vegsentralen i Brandbu. 2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre

PROTOKOLL. Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50. Det møtte ingen vararepresentant for Høyre PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 16.05.2007 Tid: 16.00 17.50 Forfall: Varamedlemmer: Pål Eriksen (Ap) Trine Ruud (H) Wenche Strand (Ap) Therese Alm (Ap) Anne Lene Johansen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Dag Ellefsrud (Frp) Wenche Strand (Ap) Peter O. Saugstad (Ap) Rigmor Aasrud (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne Katrine

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45 Møtedato: 15.11.2006 Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.30 Forfall: Runar Myrvold

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.06.2006 Tid: 1400 20.00 Forfall: Pål Herbrand Eriksen (Ap) Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Dag Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer:

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.11.2006 Tid: 12.45 16.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Therese Alm (Ap) Anne Katrine Raassum (Ap) Svein Tingvold (Ap)

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 13:30-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0016/05 KOMMUNESTRUKTUR - LOKALPOLITISK AVKLARING, GRAN KOMMUNE 0017/05 REGULERINGSPLAN FOR RV 4 ROA - JAREN - FORPROSJEKT

PROTOKOLL SAKSLISTE 0016/05 KOMMUNESTRUKTUR - LOKALPOLITISK AVKLARING, GRAN KOMMUNE 0017/05 REGULERINGSPLAN FOR RV 4 ROA - JAREN - FORPROSJEKT GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.04.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Ingen Ikke møtt: Tor Kittelsrud Leif Braaum Vara: Erik Molstad møtte under sak 017/05 pga. inhabilitet Fra administrasjonen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 06.03.2013 kl 0900 til 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrusten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.08.2015 kl. 17:00 18:40 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen onsdag 7. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen onsdag 7. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700-2030 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Tor Vegar Kittelsrud (Ap) Vidar Woldengen (H) Leif Braaum (Frp) Dag Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 FRA SAKSNR: 14/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/07 TIL KL: 22:50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2005 Tid: 1400-1830 Forfall: Ingen Varamedlemmer: Erik Molstad (Sp) under sakene 101-105 pga. inhabilitet Morales Louis Araya (Ap) under sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.02.2007 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.02.2007 Tid: 17.00 21.30 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.02.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Steinar Aannerud (Sv) Vidar Woldengen (H) Trine Ruud (H) Tove Kristin D. Thorstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Trøgstad kommunehus Møtetid: 15:00-17:00 Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anita Toverud - LO, Anja Bredal - Akademikerne,

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer