RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE"

Transkript

1 RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Pilotprosjekt i Rana kommune Delprosjekt av prosjektet Felles arbeidsmarked for olje/gass- og gruveindustriene i Nordområdene Prosjekteier: NHO Finnmark i samarbeid med NHO Troms og NHO Nordland Prosjektledelse: Bedriftskompetanse Delprosjektledelse Rana: Kunnskapsparken Helgeland Prosjektfinansiering: NHO og LOs Opplysnings- og utviklingsfond, Barentssekretariatet, Landsdelsutvalget, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og kommunene Sør-Varanger, Hammerfest og Rana.

2 Innhold SAMARBEIDSPARTNERE... 2 MÅL... 2 GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT... 2 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER... 2 Møter med offentlige instanser... 3 Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere... 3 Rana kommune... 3 Rana Voksenopplæring (RAVO)... 3 Karrieresenteret Mo i Rana... 4 Flyktningetjenesten... 4 NAV Rana... 4 Workshop... 4 Møter med aktuelle bedrifter... 5 KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE... 5 PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG... 5 EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE... 6 UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE... 7 Systemutvikling informasjon... 7 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O... 8 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING MEDIA ØKONOMI EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Side 1

3 SAMARBEIDSPARTNERE Rana, Sør-Varanger og Hammerfest kommune er pilotkommuner i prosjektet som ble satt i gang for å utvikle et system for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnene. Rana kommune, Rana voksenopplæring, Rana Næringsforening og Momek Group har sammen med delprosjektleder Kunnskapsparken Helgeland AS jobbet med å utvikle et system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. MÅL Mål for prosjektet er å bidra til rask integrering i samfunnet ved hjelp av tilrettelegging av kurs, informasjonspakker, sosiale aktiviteter og andre tiltak. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT Aktivitet Periode Kartlegging av erfaringer fra andre steder Oktober - november 2011 Kartlegging av eksisterende tilbud og erfaringer i Rana kommune Møter med tilbydere/samarbeidsparter og Raa kommune Desember jan 2012 Desember 2011-jan 2012 Møter med aktuelle bedrifter som har Januar februar 2012 arbeidsinnvandrere Kompetansekartlegging arbeidsinnvandrere: Januar februar 2012 Kartlegge nivå og kompetansebehov Utvikling av spesialtilpasset kompetansepakke Februar april 2012 Pilottesting: Gjennomføring av tilpasset opplegg Februar juni 2012 Evaluering av kompetansepakke Juli 2012 Utvikling av informasjonspakke i Rana kommune Mars Evaluering: Anbefalinger og videre arbeid Aug desember 2012 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER Side 2

4 I starten av prosjektet ble det det arrangert flere møter med offentlige instanser og aktuelle bedrifter for å kartlegge eksisterende tilbud, erfaringer og behov i forbindelse med integrering av arbeidsinnvandrere i Rana kommune. I løpet av prosjektperioden har det vært flere møter med enkeltpersoner, offentlige aktører, bedrifter og engasjerte arbeidsinnvandrere. Erfaringen viser at bedrifter ønsker tilbud om norskopplæring tilpasset arbeidsinnvandrere hos dem, bedre informasjonssystem og generelt et bedre system for integrering. Møter med offentlige instanser I møter med Rana kommune, NAV Rana, Karrieresenteret Mo i Rana, Rana Voksenopplæring, Rana næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland og Bedriftskompetanse ble det konkludert med at det trengs et bedre system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Rana voksenopplæring tar på seg oppdraget å utvikle et opplæringsprogram sammen med Kunnskapsparken Helgeland og bedrifter som ønsker å delta i pilottesten. Fokus var å tilpasse undervisningen etter bedriftens ønsker, samt teste ut kombinasjonen med undervisning med lærer og bruk av nettbasert undervisningsprogram (Migranorsk). Informasjonssjef i Rana kommune Geir Gisnås tok med seg informasjonen fra kartleggingsmøtet tilbake til Rana kommune for å klargjøre videre arbeid med utvikling av informasjonspakke. Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere Rana kommune Servicetorget er Rana kommunes kontaktpunkt mot publikum. På Servicetorget får man informasjon og veiledning om kommunens tjenester, samt også enkle saksbehandlingstjenester innenfor enkelte tjenesteområder. Kommunen har forsøkt å lage strukturer på hjemmesiden i forhold til å møte behovene for tilflyttere, men er i stor grad rettet mot norske tilflyttere, og mindre mot arbeidsinnvandrere. Rana Voksenopplæring (RAVO) RAVO tilbyr norsk-, grunnskole- og basisopplæring (ingen grunnskole). Målgrupper er Side 3

5 flyktninger og innvandrere. Kun flyktninger har rett til gratis undervisning etter lovendringer i Erfaringsmessig har arbeidsinnvandrerne i stor grad deltatt på kveldskurs, hvor arbeidsgiver eller deltakeren selv har betalt for undervisningen. Norskkunnskap og kulturforståelse er høyst vesentlig for integrering i samfunnet. Det viser seg å være lønnsomt at eventuelle ektefeller følger undervisningen på dagtid, slik at de lettere kan skaffe seg nettverk/bekjentskap gjennom kursene. Dersom bedriften kjøper et eget kurs til sine ansatte kan dette skreddersys bedriftens behov og arbeidstakernes faglig nivå. RAVO har utviklet et nettbasert norskkurs som kan være relevant å bruke i et undervisningsopplegg for arbeidsinnvandrere (samlingsbasert). Programmet kan brukes som forberedende før norskkurs starter og mellom de fysiske samlingene RAVO har god erfaring med å tilpasse undervisningsopplegg til grupper og virksomhetene som deltar. Karrieresenteret Mo i Rana Karrieresenteret bistår med karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev: Karrieresenteret veileder unge voksne og godt voksne for å se jobbmuligheter som passer vedkommendes kompetanse. Tilbudet kan være viktig for ektefeller som kommer hit uten jobb. Godkjenningssentralen oversetter ikke vitnemål, men de kan godkjenne grader etc. Det er nødvendig at vedkommende har alle papirene som trengs for å dokumentere formell kompetanse. Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten i Rana tilbyr følgende: Praktisk hjelp, råd og veiledning. Hjelp med å anskaffe bolig. Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger. Sikre forsvarlig tolketjeneste. Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting. Forebygge rasisme og diskriminering i lokalmiljøet. Flyktningetjenesten er ikke lovpålagt å bistå arbeidsinnvandrere. NAV Rana NAV EURES kan være en ressurs i rekrutterings- og integreringsarbeid arbeidet. EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. Kontaktpersonen i Nordland er Elisabeth Bomo. EURES bistår både arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV Rana vil være en sentral støttespiller på mange områder for tjenester arbeidsinnvandrere og ektefeller trenger. NAV behandler imidlertid kun saker hvor utenlandske arbeidssøkere er fra EU/EØS området. Saker hvor arbeidsinnvandrere er fra områder utenfor EU/EØS må søkes til UDI og politiet for arbeidstillatelse. NAV får i slike saker spørsmål om å vurdere om kompetansen den utenlandske arbeidssøkeren har er særegen. Dersom kompetansen finnes hos søkere med arbeidstillatelse i Norge gis det ikke tillatelse for arbeidsinnvandring. Workshop Side 4

6 I januar 2012 deltok prosjektleder fra Kunnskapsparken Helgeland, informasjonssjef fra Rana kommune og lærer fra Rana voksenopplæring på Workshop i Tromsø. Hensikten var å koordinere arbeidet mellom kommunene som er med i prosjektet og hovedprosjektet. Samarbeid kan gi større mulighet til å effektivisere arbeidet og skape et system for integrering som er gjenkjennelig flere steder i Nord-Norge. Møter med aktuelle bedrifter Industribedriftene MOMEK Group og Miras Group har deltatt på møter. Begge bedriftene er avhengige av utenlands arbeidskraft og ser verdien av prosjektet. Arbeidsinnvandrerne som jobber på MOMEK er i lengre perioder i Mo i Rana, og reiser til sitt hjemland mellom arbeidsperiodene. MOMEK ønsker å ansette flere av dem på fulltid, og det viser seg at flere og flere velger å bosette seg i Mo i Rana. Litauerne er gruppen arbeidere som var mest relevant for å kunne delta på pilottesten. Arbeidsinnvandrerne i Miras er ansatt via bemanningsbyrå og Miras har derfor ikke personalansvar for disse. Grunnet usikkerhet og konjunkturer kunne ikke Miras delta på pilottesten. Det kan også nevnes at deler av Miras-konsernet gikk konkurs i KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE Det ble i januar 2012 avholdt møter mellom Rana Voksenopplæring, MOMEK, Rana Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland for tilpassing av kompetanserekken. For arbeidsinnvandrere som har vært i Norge i kort tid er det nødvendig med kurs i norsk-, samfunns- og kulturkunnskap, og at innholdet legges opp etter bedriftens og arbeidstakernes behov. Det blir ansett som viktig at kompetanserekken tilpasses både arbeidsinnvandrere og familien deres. MOMEK ser språkopplæringen som en «vinn-vinn-situasjon», da arbeiderne trenger språkopplæring samtidig som det er et konkurransefortrinn for bedriften at arbeiderne kan kommunisere på norsk. MOMEK mener det er mest behov for opplæring i dagligtale, slik at man kan kommunisere på norsk. PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG Side 5

7 Det ble besluttet å gjennomføre et undervisningsopplegg med 80 undervisningstimer. Oppstart for kurset var 14. februar med 16 deltakere fra MOMEK Group. Kurset ble arrangert hver tirsdag og torsdag kl i fire måneder. Deltakerne hadde i perioden tilgang til nettkurs for å øve seg mellom kurskveldene. UNDERVISNINGSOPPLEGG 16 UKER Timer Måneder Uke mnd mnd (påske uke 14) 11-13, mnd mnd Etter to måneder med undervisning ble det gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet. Erfaringene fra pilottesten brukes til tilpasning av fremtidige kurs slik at disse blir mest mulig målrettede og overførbare til andre bedrifter og næringer i etterkant. EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Internett og også facebook ble mye brukt til å hente bilder som kunne brukes som utgangspunkt for samtaler. Det var for eksempel bilder fra deltakernes hjemsted, bilder fra deres facebook-konto og bilder fra Nordland. Dette ble godt mottatt og alle engasjerte seg i samtalene. Tekstene fra fungerte også godt og alle fant noe som angikk deres arbeidssituasjon. Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen. Men her stilles det da krav til egnede lokaler og utstyr. Varierende arbeidstider gjorde allikevel at antall frammøtte på kurskveldene ble forskjellig. Side 6

8 Flere av arbeidsinnvandrerne i Rana har høyere utdanning fra hjemlandet. Disse bør så tidlig som mulig (allerede før de reiser til Norge?) få god informasjon om hvordan de skal gå fram for å få papirene sine godkjent i Norge og evt få beskjed om hva som skal til for at utdanningen skal bli godkjent i forhold til norske krav. Se vedlagt rapport fra Rana Voksenopplæring (RAVO)! UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE Gjennom prosjektet har Kunnskapsparken Helgeland hatt møter med ulike miljøer og fått mange innspill til relevant informasjon som bør ligge på Rana kommunes nettside og i en informasjonspakke som kan være lett tilgjengelig for bedrifter og utenlandske arbeidstakere. Informasjonen skal i første omgang finnes på engelsk og norsk, og utvides til tysk, polsk, russisk og latvisk. Innspillene og forbedringsforslagene er formidlet til Rana kommune, men de har ikke kommet så langt som planlagt med arbeidet. De jobber også parallelt med en ny nettportal. Systemutvikling informasjon Arbeidsgivere ønsker en informasjonspakke for utenlandske arbeidere som inneholder: - Profilering av Rana som bosted, og informasjon om Helgeland. (blanding mellom praktisk informasjon og turistinformasjon) - Innholdet på nettsiden bør tilsendes bedriftene pr mail (PDF) Rana kommune har samlet noe info under linken "Flytte til Rana". Informasjonen skal lages mer utfyllende og oversettes til engelsk, samt at lage en brosjyre som sendes ut til bedrifter og arbeidsinnvandrere. Mye informasjon er å finne på engelsk på linken: Side 7

9 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O og i «Work in Mo i Rana» infopakke for bedrifter og arbeidsinnvandrere. Move to Rana kommune - Hvordan komme seg til Mo i Rana: Tog, fly, veier, avstander etc. - Geografi, nærliggende byer - Registrering i Folkeregisteret Regelverk for å kunne jobbe i Norge: - Arbeidstillatelse UDI - Visum - Registrere seg hos Politiet: Hvordan, når, nødvendige skjemaer. - Helseinformasjon: Hvor, når, spesifikk informasjon o Det er blant annet lovpålagt at arbeidsinnvandrere fra gitte land skal tuberkulosekontrolleres før de begynner i jobb. Dette gjøres ved å melde seg til røntgenavdelingen på Helgelandssykehuset. - Informasjon om Likningskontor, informasjon om norsk skattesystem Viktige kontorer/kontaktpersoner - Karrieresenteret Mo i Rana: Karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev - Godkjenningssentralen - NAV Rana: Nav-kontoret skal bidra til å bedre levekårene og fremme økonomisk og sosial trygghet for vanskeligstilte gjennom råd, veiledning og økonomisk stønad. - Ligningskontoret - Politi Helse: Side 8

10 - Tannlegetjeneste: I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom i alderen år har rett til 75 prosent av tannbehandlingen dekket. Voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester. - Helsetjenester: Folketrygden, om helsetjenester, svangerskapsomsorg, fastlege, sykehus, medisiner/apotek etc. Norskkurs: - Betydningen av å lære seg norsk: Jobbsammenheng, ta del i samfunnet etc. - Opplæringstilbud RAVO. Priser for enkeltpersoner på eksisterende kveldsundervisning. - Pris for opplæringsprogram tilpasset bedrifter og familier. Prissatser: 1-5 deltakere, 6-11 deltakere osv. Starte i jobb: - Mal for arbeidskontrakt - Kvalitetssikring av kompetanse. NOKUT, lokale kontorer og kontakt - HMS - Skattesystem og forsikring Bolig: - Hvordan finne bolig til leie eller kjøp? - Hvordan er tilgangen på leilighet og hybel for korttidsleie i Rana? - Standard boligkontrakt - Vanlige regler når man bor i borettslag Ektefelle/samboer: - Informasjon om Karrieresenteret og NAV. Hvem er kontaktpersoner? Side 9

11 - Fordeler av å delta på eksisterende norsk-kurs dersom man ikke er i jobb (sosiale, bekjentskap osv) Skole og barnehage: - Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Man må søke barnehageplass (link). Forklaring av at dette tar tid og det er ventelister. - Hvordan finne midlertidig dagmamma? - Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år). Barna må skrives inn i skolesystemet av foreldrene. - Informasjon om kultur i Norge for foreldrenes deltakelse på foreldremøter, følge opp barna, hjelp med lekse etc. - Leksehjelp-tilbud på Rana bibliotek. Kjøre bil i Norge: - Hvor få godkjent førerkort - Bytte skilt på bil - Regler for bil/kjøring Fritidstilbud for voksne og barn: - Basseng, svømming (Rana kommune gir gratis basseng) - Ranahallen; fellestrening i regi av Rana kommune? - Treningssentre - Sykkelmiljø - Skiløyper - Sentrum - Teater, kino, musikk etc. - Turstier - Muligheter til jakt og fiske - Severdigheter - Mulighet for deltakelse i idrettslag Side 10

12 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING 21. juni arrangerte vi nettverks- og informasjonssamling for utenlandske arbeidstakere på Stenneset, i samarbeid med Rana voksenopplæring og Rana næringsforening. Det ble et flott arrangement med totalt om lag 60 deltakere og god stemning. PÅ PROGRAMMET: Mat fra mange ulike nasjoner, grilling og sosial sammenkomst Informasjon fra Karrieresenteret Mo i Rana v/gerd Forseng og Oddmar Sjåvik - Gratis tilbud om karriereveiledning, realkompetansevurdering og veien til fagbrev Informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Rana v/ Steinar Høgås, i Rana jeger- og fiskeforening Side 11

13 MEDIA Prosjektet har hatt flere medieoppslag og vi har jobbet for å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av god integrering. Rana Næringsforenings magasin Mono har i egen utgave rettet fokus på å tilrettelegge for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Side 12

14 Side 13

15 ØKONOMI Budsjett Regnskapsoppstilling Timer Kostnad Ekst. kostn. Timer Kostnad Ekst. kostn. Systemutvikling Kartlegging av eksisterende tilbud og system Se vedlagt spesifisert Utvikling av informasjonspakke timeliste! Utvikle en spesialtilpasset kompetanserekke Pilottesting Rekruttering av deltakere og kartlegge nivå og behov Se vedlagt spesifisert Planlegging og gjennomføring av kurs i norsk og kulturforståelse timeliste! System for opplæringsstøtte i bedrift Innleie kursholdere opplæring 15 kvelder Nettverks- og informasjonstiltak Systematisering Prosess for systematisering, organisering, lokalisering av tiltak Se vedlagt spesifisert Forslag til tiltak, rapportering, beslutning og videreføring timeliste! Sum Sum kostnader Underforbruk i prosjektet Foreslår at resterende midler brukes til innleie av bistand til Rana kommune for utvikling av nettside og infomateriell på engelsk EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Systemutvikling Prosjektet har bidratt til nyttig erfarings- og informasjonsdeling mellom flere dyktige institusjoner som bidrar til integrering. Det er også kommet gode innspill fra bedrifter med utenlandske arbeidstakere, og den største hindringen for god integrering synes å være manglende norskkunnskaper. Slik systemet er i dag må bedriftene selv kjøpe kursplasser til sine medarbeidere, og dette blir i liten grad gjort av praktiske og økonomiske hensyn. Det er i Rana også mangel på grunnleggende praktisk informasjon til utenlandske arbeidstakere. Side 14

16 Informasjon Rana kommune har gjennom prosjektet fått mange innspill til viktig informasjon på nettsidene. Det bør legges opp en link med grunnleggende praktisk informasjon for de som skal jobbe i Rana «Work in Mo i Rana» og en «Work in Mo i Rana-pakke» som er lett tilgjengelig for bedrifter og arbeidstakere. Kommunen jobber videre med dette, og vi ønsker å bruke de resterende prosjektmidlene til å leie inn ressursperson som kan bistå kommunen i oversettelse til engelsk. Pilottest av kompetanseprogram Det viste seg nyttig å starte med kartlegging av opplæringsbehov hos utenlandske arbeidstakere og ønsket organisering. Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen, og at det finnes egnede lokaler og utstyr. Innspill på aktuelle tiltak for å bidra til bedre integrering Nettverkssamlinger for arbeidsinnvandrere, integreringsprogram, informasjonssamlinger, mentor/fadderordning, norskopplæring gjennom deltakelse, sosiale tiltak mm. Bolig bør fortrinnsvis være utleiebolig, og helst bør utenlandske arbeidere ikke bosettes i klynger da det er vanskeligere å komme i kontakt med nordmenn. Det kan også vurderes å stille krav til norskkunnskap for arbeidstakere som vil komme til Norge. En mulig løsning kan være å arrangere norskkurs tilpasset arbeidsmarkedet i utlandet/på hjemstedet. Videre å anvende norsk språkprøve 2, for å sikre at grunnleggende norskkunnskaper er på plass før de starter i jobb i Norge. Side 15

17 Systematisering Det er en felles forståelse om at Rana kommunes informasjonsavdeling og servicetorg bør ha hovedansvaret for informasjon også til utenlandske arbeidstakere. For opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det naturlig å bruke Rana voksenopplæring som har kompetanse og erfaring på området. NAV Rana, Flyktningkontoret, Karrieresenteret inkl. Godkjenningssentralen har sine definerte ansvarsområder som beskrevet under eksisterende tilbud. Kunnskapsparken Helgeland og Rana næringsforening har kapasitet og kompetanse til å bidra på prosjektbasis for å støtte opp om de etablerte systemene for integrering. Videre arbeid Vi ser også at behovet for personell med høyere utdanning er økende, men at flere av bedriftene kvier seg for å ta inn utenlandske arbeidstakere på grunn av språkbarrierer. Hovedprosjektleder Bedriftskompetanse vil ta initiativ til utforming av en ny felles søknad om tilskudd til integreringstiltak (bla. norskopplæring i næringslivet) for kommunene Rana, Hammerfest og Kirkenes. Rana kommune er positive til å delta. Kunnskapsparken Helgeland er også positive til å bidra i et eventuelt nytt prosjekt. Mo i Rana og Nordland har meget lav arbeidsledighet i sammenlignet med resten av verden, og har fortsatt stort behov for utenlandsk arbeidskraft. Det bør derfor jobbes videre med tiltak som gjør det lettere for arbeidsgivere å ta inn kompetanse utenfra og for å sikre bedre integrering. Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy Daglig leder Side 16

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Å BLI SETT OG FORSTÅTT. Hvordan rekruttere og beholde en russer?

Å BLI SETT OG FORSTÅTT. Hvordan rekruttere og beholde en russer? Å BLI SETT OG FORSTÅTT om bedriftens rekrutteringsstrategier og kulturforståelse eller Hvordan rekruttere og beholde en russer? Om: Ny internasjonal undersøkelse om mobilitet og jobbpreferanser. Hvorfor

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Integrering og bosetting av utenlandsk arbeidskraft i kystkommunene i Vest- Finnmark Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Dette er et 3 årig prosjekt som skal gjennomføres

Detaljer

VI HAR ALLE EN KARRIERE

VI HAR ALLE EN KARRIERE VI HAR ALLE EN KARRIERE KARRIERESENTERET LOFOTEN Hovedkontor: Leknes (Idrettsgt.64/Vestlof.vg.skole) Avdeling: Svolvær (Gymnasgt.13/Austlof.vg.skole) E-post: karrieresenter.lofoten@nfk.no Tlf: 756 54 568

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

«Rekruttering til mangfold» Stine K. Bjelland NAV leder Karmøy

«Rekruttering til mangfold» Stine K. Bjelland NAV leder Karmøy Stine K. Bjelland NAV leder Karmøy 23.11.2015 KVP - NETTVERK 1 Bakgrunn: Stort behov for helsearbeidere frem i tid! Karmøy kommune vedtok i 2007 sin arbeidsgiverpolitiske strategi der et av hovedpunktene

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

arbeidskraft på norske byggeplasser

arbeidskraft på norske byggeplasser HMS-utfordringer ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft på norske byggeplasser Anne Mette Ødegård, Fafo, 20.10.09 Dagens tema Hva er de viktigste HMS-utfordringene ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft?

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling)

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Bolyst/inkluderingsprosjektet i Midtre Gauldal mai 2014-31.12.2015 Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Litt om Midtre Gauldal kommune Ligger en snau times bilkjøring sør for Trondheim. Er kjent

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 KVALIFISERING AV MINORITETER I AURE KOMMUNE Helsefagarbeider utdanning Eva Alsvik enhetsleder for sykehjemmene i Aure kommune Bakgrunn Planleggingen

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE)

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Enhet for voksenopplæring Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Initiativ Prosjektet ble igangsatt i 2011 i et samarbeid mellom NAV i Trondheim og Enhet for voksenopplæring (EVO). Det var behov for et tilbud

Detaljer