RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE"

Transkript

1 RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Pilotprosjekt i Rana kommune Delprosjekt av prosjektet Felles arbeidsmarked for olje/gass- og gruveindustriene i Nordområdene Prosjekteier: NHO Finnmark i samarbeid med NHO Troms og NHO Nordland Prosjektledelse: Bedriftskompetanse Delprosjektledelse Rana: Kunnskapsparken Helgeland Prosjektfinansiering: NHO og LOs Opplysnings- og utviklingsfond, Barentssekretariatet, Landsdelsutvalget, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og kommunene Sør-Varanger, Hammerfest og Rana.

2 Innhold SAMARBEIDSPARTNERE... 2 MÅL... 2 GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT... 2 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER... 2 Møter med offentlige instanser... 3 Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere... 3 Rana kommune... 3 Rana Voksenopplæring (RAVO)... 3 Karrieresenteret Mo i Rana... 4 Flyktningetjenesten... 4 NAV Rana... 4 Workshop... 4 Møter med aktuelle bedrifter... 5 KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE... 5 PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG... 5 EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE... 6 UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE... 7 Systemutvikling informasjon... 7 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O... 8 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING MEDIA ØKONOMI EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Side 1

3 SAMARBEIDSPARTNERE Rana, Sør-Varanger og Hammerfest kommune er pilotkommuner i prosjektet som ble satt i gang for å utvikle et system for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnene. Rana kommune, Rana voksenopplæring, Rana Næringsforening og Momek Group har sammen med delprosjektleder Kunnskapsparken Helgeland AS jobbet med å utvikle et system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. MÅL Mål for prosjektet er å bidra til rask integrering i samfunnet ved hjelp av tilrettelegging av kurs, informasjonspakker, sosiale aktiviteter og andre tiltak. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT Aktivitet Periode Kartlegging av erfaringer fra andre steder Oktober - november 2011 Kartlegging av eksisterende tilbud og erfaringer i Rana kommune Møter med tilbydere/samarbeidsparter og Raa kommune Desember jan 2012 Desember 2011-jan 2012 Møter med aktuelle bedrifter som har Januar februar 2012 arbeidsinnvandrere Kompetansekartlegging arbeidsinnvandrere: Januar februar 2012 Kartlegge nivå og kompetansebehov Utvikling av spesialtilpasset kompetansepakke Februar april 2012 Pilottesting: Gjennomføring av tilpasset opplegg Februar juni 2012 Evaluering av kompetansepakke Juli 2012 Utvikling av informasjonspakke i Rana kommune Mars Evaluering: Anbefalinger og videre arbeid Aug desember 2012 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER Side 2

4 I starten av prosjektet ble det det arrangert flere møter med offentlige instanser og aktuelle bedrifter for å kartlegge eksisterende tilbud, erfaringer og behov i forbindelse med integrering av arbeidsinnvandrere i Rana kommune. I løpet av prosjektperioden har det vært flere møter med enkeltpersoner, offentlige aktører, bedrifter og engasjerte arbeidsinnvandrere. Erfaringen viser at bedrifter ønsker tilbud om norskopplæring tilpasset arbeidsinnvandrere hos dem, bedre informasjonssystem og generelt et bedre system for integrering. Møter med offentlige instanser I møter med Rana kommune, NAV Rana, Karrieresenteret Mo i Rana, Rana Voksenopplæring, Rana næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland og Bedriftskompetanse ble det konkludert med at det trengs et bedre system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Rana voksenopplæring tar på seg oppdraget å utvikle et opplæringsprogram sammen med Kunnskapsparken Helgeland og bedrifter som ønsker å delta i pilottesten. Fokus var å tilpasse undervisningen etter bedriftens ønsker, samt teste ut kombinasjonen med undervisning med lærer og bruk av nettbasert undervisningsprogram (Migranorsk). Informasjonssjef i Rana kommune Geir Gisnås tok med seg informasjonen fra kartleggingsmøtet tilbake til Rana kommune for å klargjøre videre arbeid med utvikling av informasjonspakke. Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere Rana kommune Servicetorget er Rana kommunes kontaktpunkt mot publikum. På Servicetorget får man informasjon og veiledning om kommunens tjenester, samt også enkle saksbehandlingstjenester innenfor enkelte tjenesteområder. Kommunen har forsøkt å lage strukturer på hjemmesiden i forhold til å møte behovene for tilflyttere, men er i stor grad rettet mot norske tilflyttere, og mindre mot arbeidsinnvandrere. Rana Voksenopplæring (RAVO) RAVO tilbyr norsk-, grunnskole- og basisopplæring (ingen grunnskole). Målgrupper er Side 3

5 flyktninger og innvandrere. Kun flyktninger har rett til gratis undervisning etter lovendringer i Erfaringsmessig har arbeidsinnvandrerne i stor grad deltatt på kveldskurs, hvor arbeidsgiver eller deltakeren selv har betalt for undervisningen. Norskkunnskap og kulturforståelse er høyst vesentlig for integrering i samfunnet. Det viser seg å være lønnsomt at eventuelle ektefeller følger undervisningen på dagtid, slik at de lettere kan skaffe seg nettverk/bekjentskap gjennom kursene. Dersom bedriften kjøper et eget kurs til sine ansatte kan dette skreddersys bedriftens behov og arbeidstakernes faglig nivå. RAVO har utviklet et nettbasert norskkurs som kan være relevant å bruke i et undervisningsopplegg for arbeidsinnvandrere (samlingsbasert). Programmet kan brukes som forberedende før norskkurs starter og mellom de fysiske samlingene RAVO har god erfaring med å tilpasse undervisningsopplegg til grupper og virksomhetene som deltar. Karrieresenteret Mo i Rana Karrieresenteret bistår med karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev: Karrieresenteret veileder unge voksne og godt voksne for å se jobbmuligheter som passer vedkommendes kompetanse. Tilbudet kan være viktig for ektefeller som kommer hit uten jobb. Godkjenningssentralen oversetter ikke vitnemål, men de kan godkjenne grader etc. Det er nødvendig at vedkommende har alle papirene som trengs for å dokumentere formell kompetanse. Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten i Rana tilbyr følgende: Praktisk hjelp, råd og veiledning. Hjelp med å anskaffe bolig. Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger. Sikre forsvarlig tolketjeneste. Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting. Forebygge rasisme og diskriminering i lokalmiljøet. Flyktningetjenesten er ikke lovpålagt å bistå arbeidsinnvandrere. NAV Rana NAV EURES kan være en ressurs i rekrutterings- og integreringsarbeid arbeidet. EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. Kontaktpersonen i Nordland er Elisabeth Bomo. EURES bistår både arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV Rana vil være en sentral støttespiller på mange områder for tjenester arbeidsinnvandrere og ektefeller trenger. NAV behandler imidlertid kun saker hvor utenlandske arbeidssøkere er fra EU/EØS området. Saker hvor arbeidsinnvandrere er fra områder utenfor EU/EØS må søkes til UDI og politiet for arbeidstillatelse. NAV får i slike saker spørsmål om å vurdere om kompetansen den utenlandske arbeidssøkeren har er særegen. Dersom kompetansen finnes hos søkere med arbeidstillatelse i Norge gis det ikke tillatelse for arbeidsinnvandring. Workshop Side 4

6 I januar 2012 deltok prosjektleder fra Kunnskapsparken Helgeland, informasjonssjef fra Rana kommune og lærer fra Rana voksenopplæring på Workshop i Tromsø. Hensikten var å koordinere arbeidet mellom kommunene som er med i prosjektet og hovedprosjektet. Samarbeid kan gi større mulighet til å effektivisere arbeidet og skape et system for integrering som er gjenkjennelig flere steder i Nord-Norge. Møter med aktuelle bedrifter Industribedriftene MOMEK Group og Miras Group har deltatt på møter. Begge bedriftene er avhengige av utenlands arbeidskraft og ser verdien av prosjektet. Arbeidsinnvandrerne som jobber på MOMEK er i lengre perioder i Mo i Rana, og reiser til sitt hjemland mellom arbeidsperiodene. MOMEK ønsker å ansette flere av dem på fulltid, og det viser seg at flere og flere velger å bosette seg i Mo i Rana. Litauerne er gruppen arbeidere som var mest relevant for å kunne delta på pilottesten. Arbeidsinnvandrerne i Miras er ansatt via bemanningsbyrå og Miras har derfor ikke personalansvar for disse. Grunnet usikkerhet og konjunkturer kunne ikke Miras delta på pilottesten. Det kan også nevnes at deler av Miras-konsernet gikk konkurs i KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE Det ble i januar 2012 avholdt møter mellom Rana Voksenopplæring, MOMEK, Rana Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland for tilpassing av kompetanserekken. For arbeidsinnvandrere som har vært i Norge i kort tid er det nødvendig med kurs i norsk-, samfunns- og kulturkunnskap, og at innholdet legges opp etter bedriftens og arbeidstakernes behov. Det blir ansett som viktig at kompetanserekken tilpasses både arbeidsinnvandrere og familien deres. MOMEK ser språkopplæringen som en «vinn-vinn-situasjon», da arbeiderne trenger språkopplæring samtidig som det er et konkurransefortrinn for bedriften at arbeiderne kan kommunisere på norsk. MOMEK mener det er mest behov for opplæring i dagligtale, slik at man kan kommunisere på norsk. PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG Side 5

7 Det ble besluttet å gjennomføre et undervisningsopplegg med 80 undervisningstimer. Oppstart for kurset var 14. februar med 16 deltakere fra MOMEK Group. Kurset ble arrangert hver tirsdag og torsdag kl i fire måneder. Deltakerne hadde i perioden tilgang til nettkurs for å øve seg mellom kurskveldene. UNDERVISNINGSOPPLEGG 16 UKER Timer Måneder Uke mnd mnd (påske uke 14) 11-13, mnd mnd Etter to måneder med undervisning ble det gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet. Erfaringene fra pilottesten brukes til tilpasning av fremtidige kurs slik at disse blir mest mulig målrettede og overførbare til andre bedrifter og næringer i etterkant. EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Internett og også facebook ble mye brukt til å hente bilder som kunne brukes som utgangspunkt for samtaler. Det var for eksempel bilder fra deltakernes hjemsted, bilder fra deres facebook-konto og bilder fra Nordland. Dette ble godt mottatt og alle engasjerte seg i samtalene. Tekstene fra fungerte også godt og alle fant noe som angikk deres arbeidssituasjon. Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen. Men her stilles det da krav til egnede lokaler og utstyr. Varierende arbeidstider gjorde allikevel at antall frammøtte på kurskveldene ble forskjellig. Side 6

8 Flere av arbeidsinnvandrerne i Rana har høyere utdanning fra hjemlandet. Disse bør så tidlig som mulig (allerede før de reiser til Norge?) få god informasjon om hvordan de skal gå fram for å få papirene sine godkjent i Norge og evt få beskjed om hva som skal til for at utdanningen skal bli godkjent i forhold til norske krav. Se vedlagt rapport fra Rana Voksenopplæring (RAVO)! UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE Gjennom prosjektet har Kunnskapsparken Helgeland hatt møter med ulike miljøer og fått mange innspill til relevant informasjon som bør ligge på Rana kommunes nettside og i en informasjonspakke som kan være lett tilgjengelig for bedrifter og utenlandske arbeidstakere. Informasjonen skal i første omgang finnes på engelsk og norsk, og utvides til tysk, polsk, russisk og latvisk. Innspillene og forbedringsforslagene er formidlet til Rana kommune, men de har ikke kommet så langt som planlagt med arbeidet. De jobber også parallelt med en ny nettportal. Systemutvikling informasjon Arbeidsgivere ønsker en informasjonspakke for utenlandske arbeidere som inneholder: - Profilering av Rana som bosted, og informasjon om Helgeland. (blanding mellom praktisk informasjon og turistinformasjon) - Innholdet på nettsiden bør tilsendes bedriftene pr mail (PDF) Rana kommune har samlet noe info under linken "Flytte til Rana". Informasjonen skal lages mer utfyllende og oversettes til engelsk, samt at lage en brosjyre som sendes ut til bedrifter og arbeidsinnvandrere. Mye informasjon er å finne på engelsk på linken: Side 7

9 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O og i «Work in Mo i Rana» infopakke for bedrifter og arbeidsinnvandrere. Move to Rana kommune - Hvordan komme seg til Mo i Rana: Tog, fly, veier, avstander etc. - Geografi, nærliggende byer - Registrering i Folkeregisteret Regelverk for å kunne jobbe i Norge: - Arbeidstillatelse UDI - Visum - Registrere seg hos Politiet: Hvordan, når, nødvendige skjemaer. - Helseinformasjon: Hvor, når, spesifikk informasjon o Det er blant annet lovpålagt at arbeidsinnvandrere fra gitte land skal tuberkulosekontrolleres før de begynner i jobb. Dette gjøres ved å melde seg til røntgenavdelingen på Helgelandssykehuset. - Informasjon om Likningskontor, informasjon om norsk skattesystem Viktige kontorer/kontaktpersoner - Karrieresenteret Mo i Rana: Karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev - Godkjenningssentralen - NAV Rana: Nav-kontoret skal bidra til å bedre levekårene og fremme økonomisk og sosial trygghet for vanskeligstilte gjennom råd, veiledning og økonomisk stønad. - Ligningskontoret - Politi Helse: Side 8

10 - Tannlegetjeneste: I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom i alderen år har rett til 75 prosent av tannbehandlingen dekket. Voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester. - Helsetjenester: Folketrygden, om helsetjenester, svangerskapsomsorg, fastlege, sykehus, medisiner/apotek etc. Norskkurs: - Betydningen av å lære seg norsk: Jobbsammenheng, ta del i samfunnet etc. - Opplæringstilbud RAVO. Priser for enkeltpersoner på eksisterende kveldsundervisning. - Pris for opplæringsprogram tilpasset bedrifter og familier. Prissatser: 1-5 deltakere, 6-11 deltakere osv. Starte i jobb: - Mal for arbeidskontrakt - Kvalitetssikring av kompetanse. NOKUT, lokale kontorer og kontakt - HMS - Skattesystem og forsikring Bolig: - Hvordan finne bolig til leie eller kjøp? - Hvordan er tilgangen på leilighet og hybel for korttidsleie i Rana? - Standard boligkontrakt - Vanlige regler når man bor i borettslag Ektefelle/samboer: - Informasjon om Karrieresenteret og NAV. Hvem er kontaktpersoner? Side 9

11 - Fordeler av å delta på eksisterende norsk-kurs dersom man ikke er i jobb (sosiale, bekjentskap osv) Skole og barnehage: - Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Man må søke barnehageplass (link). Forklaring av at dette tar tid og det er ventelister. - Hvordan finne midlertidig dagmamma? - Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år). Barna må skrives inn i skolesystemet av foreldrene. - Informasjon om kultur i Norge for foreldrenes deltakelse på foreldremøter, følge opp barna, hjelp med lekse etc. - Leksehjelp-tilbud på Rana bibliotek. Kjøre bil i Norge: - Hvor få godkjent førerkort - Bytte skilt på bil - Regler for bil/kjøring Fritidstilbud for voksne og barn: - Basseng, svømming (Rana kommune gir gratis basseng) - Ranahallen; fellestrening i regi av Rana kommune? - Treningssentre - Sykkelmiljø - Skiløyper - Sentrum - Teater, kino, musikk etc. - Turstier - Muligheter til jakt og fiske - Severdigheter - Mulighet for deltakelse i idrettslag Side 10

12 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING 21. juni arrangerte vi nettverks- og informasjonssamling for utenlandske arbeidstakere på Stenneset, i samarbeid med Rana voksenopplæring og Rana næringsforening. Det ble et flott arrangement med totalt om lag 60 deltakere og god stemning. PÅ PROGRAMMET: Mat fra mange ulike nasjoner, grilling og sosial sammenkomst Informasjon fra Karrieresenteret Mo i Rana v/gerd Forseng og Oddmar Sjåvik - Gratis tilbud om karriereveiledning, realkompetansevurdering og veien til fagbrev Informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Rana v/ Steinar Høgås, i Rana jeger- og fiskeforening Side 11

13 MEDIA Prosjektet har hatt flere medieoppslag og vi har jobbet for å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av god integrering. Rana Næringsforenings magasin Mono har i egen utgave rettet fokus på å tilrettelegge for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Side 12

14 Side 13

15 ØKONOMI Budsjett Regnskapsoppstilling Timer Kostnad Ekst. kostn. Timer Kostnad Ekst. kostn. Systemutvikling Kartlegging av eksisterende tilbud og system Se vedlagt spesifisert Utvikling av informasjonspakke timeliste! Utvikle en spesialtilpasset kompetanserekke Pilottesting Rekruttering av deltakere og kartlegge nivå og behov Se vedlagt spesifisert Planlegging og gjennomføring av kurs i norsk og kulturforståelse timeliste! System for opplæringsstøtte i bedrift Innleie kursholdere opplæring 15 kvelder Nettverks- og informasjonstiltak Systematisering Prosess for systematisering, organisering, lokalisering av tiltak Se vedlagt spesifisert Forslag til tiltak, rapportering, beslutning og videreføring timeliste! Sum Sum kostnader Underforbruk i prosjektet Foreslår at resterende midler brukes til innleie av bistand til Rana kommune for utvikling av nettside og infomateriell på engelsk EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Systemutvikling Prosjektet har bidratt til nyttig erfarings- og informasjonsdeling mellom flere dyktige institusjoner som bidrar til integrering. Det er også kommet gode innspill fra bedrifter med utenlandske arbeidstakere, og den største hindringen for god integrering synes å være manglende norskkunnskaper. Slik systemet er i dag må bedriftene selv kjøpe kursplasser til sine medarbeidere, og dette blir i liten grad gjort av praktiske og økonomiske hensyn. Det er i Rana også mangel på grunnleggende praktisk informasjon til utenlandske arbeidstakere. Side 14

16 Informasjon Rana kommune har gjennom prosjektet fått mange innspill til viktig informasjon på nettsidene. Det bør legges opp en link med grunnleggende praktisk informasjon for de som skal jobbe i Rana «Work in Mo i Rana» og en «Work in Mo i Rana-pakke» som er lett tilgjengelig for bedrifter og arbeidstakere. Kommunen jobber videre med dette, og vi ønsker å bruke de resterende prosjektmidlene til å leie inn ressursperson som kan bistå kommunen i oversettelse til engelsk. Pilottest av kompetanseprogram Det viste seg nyttig å starte med kartlegging av opplæringsbehov hos utenlandske arbeidstakere og ønsket organisering. Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen, og at det finnes egnede lokaler og utstyr. Innspill på aktuelle tiltak for å bidra til bedre integrering Nettverkssamlinger for arbeidsinnvandrere, integreringsprogram, informasjonssamlinger, mentor/fadderordning, norskopplæring gjennom deltakelse, sosiale tiltak mm. Bolig bør fortrinnsvis være utleiebolig, og helst bør utenlandske arbeidere ikke bosettes i klynger da det er vanskeligere å komme i kontakt med nordmenn. Det kan også vurderes å stille krav til norskkunnskap for arbeidstakere som vil komme til Norge. En mulig løsning kan være å arrangere norskkurs tilpasset arbeidsmarkedet i utlandet/på hjemstedet. Videre å anvende norsk språkprøve 2, for å sikre at grunnleggende norskkunnskaper er på plass før de starter i jobb i Norge. Side 15

17 Systematisering Det er en felles forståelse om at Rana kommunes informasjonsavdeling og servicetorg bør ha hovedansvaret for informasjon også til utenlandske arbeidstakere. For opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det naturlig å bruke Rana voksenopplæring som har kompetanse og erfaring på området. NAV Rana, Flyktningkontoret, Karrieresenteret inkl. Godkjenningssentralen har sine definerte ansvarsområder som beskrevet under eksisterende tilbud. Kunnskapsparken Helgeland og Rana næringsforening har kapasitet og kompetanse til å bidra på prosjektbasis for å støtte opp om de etablerte systemene for integrering. Videre arbeid Vi ser også at behovet for personell med høyere utdanning er økende, men at flere av bedriftene kvier seg for å ta inn utenlandske arbeidstakere på grunn av språkbarrierer. Hovedprosjektleder Bedriftskompetanse vil ta initiativ til utforming av en ny felles søknad om tilskudd til integreringstiltak (bla. norskopplæring i næringslivet) for kommunene Rana, Hammerfest og Kirkenes. Rana kommune er positive til å delta. Kunnskapsparken Helgeland er også positive til å bidra i et eventuelt nytt prosjekt. Mo i Rana og Nordland har meget lav arbeidsledighet i sammenlignet med resten av verden, og har fortsatt stort behov for utenlandsk arbeidskraft. Det bør derfor jobbes videre med tiltak som gjør det lettere for arbeidsgivere å ta inn kompetanse utenfra og for å sikre bedre integrering. Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy Daglig leder Side 16

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg IMDi-rapport 1-2009 Arbeidsinnvandring Konsekvenser for det kommunale apparatet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Illustrasjonsfoto

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Kaja Reegård, Jon Rogstad og Kristian Rose Tronstad Fafo-notat 20xx:xx Fafo ISSN 0804-5135

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012 1 Innhold: 1. Bakgrunn og målsettinger 2. Organisasjon 3. Aktiviteter og satsingsområder 2012: a) Lokal omorganisering

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier.

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier. 1 2 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier Rapport 2014-02 Proba-rapport nr. 2014-02, Prosjekt nr. 13033 ISSN: 1891-8093

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin

Detaljer