Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften."

Transkript

1 Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil du kunne ta del i mange lærerike og utviklende arbeidsoppgaver. Om du enten skal gjennom en arbeidsutprøvning, eller inn i varig tilrettelagt arbeid, håper vi du vil trives og finne deg til rette i vår bedrift. Med denne håndboken for tiltaksdeltakere på MAKS, vil vi gi deg nyttig informasjon om hvordan vi ønsker å ha det i bedriften. Fra vi starter på vår arbeidskarriere til vi avslutter den, bruker vi største delen av vår dagtid på arbeid. Det er derfor viktig at vi trives på vår arbeidsplass. Skulle det være noe du mistrives med, er det viktig at du tar kontakt med din nærmeste overodnede eller verneombud. Vi er alltid innstilt på å snakke gjennom og løse problemstillinger. Frekhaug MAKS AS MAKS - Meland Arbeids og kompetansesenter A/S Tiltak / Arbeidsreglement tiltaksdeltakere Tittel Tiltak / Arbeidsreglement tiltaksdeltakere Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori 1 Ansettelse Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personer som utplasseres eksternt til andre virksomheter må forholde seg de reglement som der gjelder. Det gjelder eget arbeidsreglement for ordinært ansatte: Arbeidsreglement for ordinært ansatte. Som tiltaksdeltaker regnes alle som er søkt inn i bedriften via eksterne samarbeidspartnere eller som selv har gjort avtale om tiltaksplass direkte med bedriften: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Kommunal (VTA) Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (APO) Skoleelever

2 Andre (kommunale plasser, personer utplassert fra Arbeid med bistand og personer som har inngått avtale med bedriften direkte) For til enhver tid å kunne holde bedriftens personalregister ajour, skal alle ansatte melde fra til sin oppfølgingsansvarlig og/eller lønnsansvarlig om forandringer i sine personalia m.h.t. adresseforandringer, navneendringer, endret telefonnummer og endringer vedrørende kontaktpersoner/pårørende som vedrører bedriften/tiltaket. 2 Arbeidstid / Hviletider Arbeidstiden reguleres som hovedregel av den enkeltes sin arbeidsavtale innenfor rammen: Mandag - fredag, Arbeidstider herunder hviletider, overtid o.l. følger det som er fastsatt i lokale avtaler innenfor Arbeidsmiljølovens ramme. 3 Fravær Dersom du er forsinket eller er syk skal du gi beskjed så raskt som mulig innen første dags fravær. Sykmelding leveres arbeidsgiver så snart som mulig. Enhver må forholde seg til de retningslinjer som gjelder for fravær for det tiltaket de er på og den stønaden de mottar. (Regler for dette framgår i informasjonsskriv, tiltaksregelverk og regelverk for stønader) 4 Utbetaling av Lønn Lønningsdag for personer i VTA og eventuelt andre tiltaksdeltakere som mottar lønn, er senest den 20. i hver mnd (hvis ikke annet er meddelt). Nettobeløpet overføres til den bank arbeidstakeren oppgir som sin bankforbindelse slik at det er disponibelt på utlønningsdagen. Er det en lønningsdag foretatt feil utlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste eller senere utlønning, hvis partene er enige om feilen (AML 14-15). Dette gjelder gjensidig, normalt ordnes mangelfull utbetaling ved et forskudd. I lønnen kan det gjøres fradrag for: Lovbestemt skattetrekk, underholdningsbidrag og pålagte off.trekk, reglementerte innskudd i pensjonskasser, beløp ifølge skriftlig avtale, fagforeningskontigent o.l. Det gjøres også fradrag for utbetalt forskudd.

3 Det utbetales ikke lønn til personer i APS, APO, skoleelever, samt personer i andre tiltak. Den økonomiske basis vil for disse være ytelser fra NAV eller kommunal stønad. 5 Alminnelig Orden 1. Enhver ansatt må møte punktlig frem til fastsatt arbeidstid. 2. Enhver må følge anvisninger og pålegg fra sin overordnede, utføre sitt arbeid etter beste evne. 3. Enhver må behandle materiell, verktøy, maskiner etc. med forsiktighet. 4. De ansatte må til enhver tid rette seg etter offentlige og interne pålegg som blir gitt for å trygge liv, helse og eiendom. 5. Alle ansatte må opptre sømmelig og høflig mot alle på arbeidsplassen. 6. Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innen arbeidsområdet, eller der nyte rusmidler. Personer som er ruset i arbeidstiden, eller hvis det er mistanke om rus, vil bli bortvist fra arbeidsplassen. Det er ikke lov å snakke om rus i arbeidstiden. Rusing på arbeidsplassen kan medføre utestengelse fra tiltaket og tap av tiltaksplass. 7. Tyveri fra arbeidsplassen kan medføre tap av tiltaksplass. 8. Trusler og vold tolereres ikke og kan medføre utestengelse og tap av tilktaksplass. 6 Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Utstyr som arbeidstaker får utlevert må leveres tilbake når ansettelsesforholdet opphører. 7 Helse, Miljø og Sikkerhet Ved skade varsles nærmeste overordnende. Overensstemmende med Forskrift om internkontroll, skal det drives et aktivt samarbeide mellom de ansatte og ledelsen for å sikre sunne og trygge arbeidsplasser. Verneombudet er de ansattes tillitsvalgte for å ta seg av deres interesser i arbeidsmiljøspørsmål (AML 6). Gjentatte brudd på bedriftens sikkerhetsregler vil kunne føre til oppsigelse. 8 Taushetsplikt Arbeidstakerne er forpliktet til å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, regnskapsmessige opplysninger og lignende bedriftsanliggende som de får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften. 9 Forholdet til Kunder, leverandører og samarbeidspartnere Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

4 Arbeidstakerne må ikke skaffe seg økonomiske fordeler fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med. 10 Diskriminering Det må ikke foregå noe diskriminering på grunn av alder, rase, kjønn, nasjonalitet eller religion. 11 Henvisninger Foruten i dette arbeidsreglement er arbeidstakerens plikter og rettigheter nedfelt i: Arbeidsavtale Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Arbeidsmiljølov Ferieloven Internkontrollforskrift Etiske retningslinjer Tiltaksregelverk Stønadsregelverk Arbeidsreglementet er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens (sted, dato, sign. for bedriften)... (sted, dato, sign. for de ansatte) Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Tittel Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori Alle deltakere på MAKS skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning. For tiltaksdeltakere på MAKS gjelder en rekke rettigheter og plikter forbundet med de ulike tiltakene. For økonomiske

5 rettigheter fra NAV, henvises det til NAVs hjemmesider, til din saksbehandler. De mest sentrale lovene er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Lovene finner du på: MAKS har stort fokus på brukermedvirkning, og det er lagt opp til at alle deltakere skal delta aktivt i utarbeiding av tiltaksplaner, og at det er muligheter for å komme med innspill på programtilbud og tjenester. Samarbeidspartnere har også anledning til å gi tilbakemelding på programtilbud og utføring av tjenester. Rettigheter: VTA: Deltakere i VTA er ansatt i MAKS og har i tillegg til en økonomisk ytelse fra NAV, en bonuslønn for sin arbeidsinnsats. Personer i VTA er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og rettighetene følger således av Ferieloven og Arbeidsmiljøloven, med unntak av sykepenger utover de første 16 sykedagene. Deltakerne i VTA har en skriftlig arbeidsavtale, samt vanlige betingelser med hensyn til oppsigelse og arbeidsforhold. Alle jobbkonsulenter, arbeidsledere, og oppfølgingspersonell ved MAKS, har taushetsplikt om deltakere sine personlige forhold, og alt skriftlig materiale skal oppbevares i saksmappen. APS og AB: Deltakere i APS og AB, regnes ikke som ansatte i MAKS, og omfattes ikke i samme grad av Arbeidsmiljøloven og Ferieloven som deltakere i VTA. Deltakerne får videre sin økonomiske ytelse, som regel fra NAV. Det blir skrevet en deltakeravtale med MAKS, og i tillegg hospiteringsavtaler med arbeidsgivere ved praksisutprøvning i eksterne bedrifter. For øvrig gjelder de samme rettigheter som for deltakere i VTA. Som tiltaksdeltaker på MAKS skal du ha: Rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå Rett til å utøve uavhengighet, ansvar og valg, hvor dette ikke kommer i konflikt med andres rettigheter Rett til å bli møtt med likeverd og aksept for sine kulturelle og religiøse behov Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres Rett til å bli informert om endringer i prosedyrer. Rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt Rett til bistand hvis det er nødvendig, samt tilgjengelighet til samfunnets ressurser innen medisinske, sosiale, utdannelsesmessige, fritidsaktiviteter og andre tjenester Rett til å klage i saker som angår en selv, og fri adgang til klageprosedyrer

6 Rett til personvern med hensyn til medisinske og personlige opplysninger, adgang til egne opplysninger, samt informasjon om på hvilket grunnlag persondata deles med andre. Rett til å ha en personlig representant for å ivareta egne interesser der hvor det er nødvendig. Rett til medvirkning i planleggingen av den bistand de mottar Rett til innsyn i egne personopplysninger. Plikter: Som deltaker plikter du å forholde deg til din jobbkonsulent, arbeidsleder, oppfølgingsansvarlig, og annet personal på MAKS på en ryddig og positiv måte. Du plikter også å behandle dine kollegaer med respekt. Som deltaker har du taushetsplikt om forhold vedrørende andre deltakere i tiltaket. MAKS har nulltoleranse for mobbing og rus. For øvrig henvises det til Arbeidsreglement og hospiteringsavtaler for tiltaksdeltakere. Som tiltaksdeltaker med arbeidsutprøvning internt på MAKS, vil du få en arbeidsleder som sørger for at du får passende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring og en individuell handlingsplan (VTA). Du skal videre møte til avtalt tid, og gjøre ditt beste for å utføre arbeidet, etter opplæring og anvisning fra din arbeidsleder. Hvis pliktene ikke overholdes kan det føre til utskriving av tiltaket. Jeg bekrefter med dette å ha lest dokumentet og forstått innholdet: Dato Navn Tiltak / Rutine for brukermedvirkning Tittel Tiltak / Rutine for brukermedvirkning Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type rutine Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Bjørn Thorsheim og Tim Marius Vågstøl Godkjent av Kategori MAKS har som en grunnleggende verdi at den enkelte i størst mulig grad selv skal være delaktig i de planer og forhold som dreier seg om vedkommende. Dette er bl.a. fundamentert i vår visjon: MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin mulighet til sjølv å nå måla sine. Denne selvbestemmelsesretten ønsker MAKS å ivareta gjennom følgende områder: A Individ nivå:

7 1. Individuelle planer Alle som er på tiltak ved MAKS skal ha egen plan, herunder Oppfølgingsplan (APS og AB) eller "Min aktivitetsplan" (VTA) som de selv er med på og regelmessig utarbeide. Alle som kan, skal signere på sin egen plan. Måloppnåelsen i overnevnte planene blir evaluert i samtaler, møter og av rådgivende utvalg hvor vedkommende involveres. Kvalitetssikringssystemet (jfr. HMS kontoret) for de ulike tiltakene vil i hovedsak styre hyppigheten av dette arbeidet. 2. Oppfølgingssamtaler Den enkelte tiltaksdeltaker vil ha rett til jevnlige samtaler med jobbkonsulent, oppfølgingsansvarlig eller arbeidsleder. Innholdet i samtalen skal gi deltaker rett til å påvirke sin oppfølgingsplan, arbeidsdag og sitt attføringsløp. I tillegg skal deltaker kunne gi tilbakemeldinger om situasjoner/ hendelser som kan komme andre deltakere tilgode. Hyppigheten av oppfølgingssamtaler vil variere fra person til person, og fra tiltak til tiltak. 3. Ansvarsgrupper og samarbeidsmøter Alle deltakere oppfordres til å delta på møter som omhandler den enkelte sin arbeids- og livssituasjon. Det kan holdes samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter/planmøter hvor vedkommende ikke deltar, men prinsippet om brukermedvirkning skal også gjelde her ift. innsyn, informasjon og påvirkningsmulighet. Det gjennomføres evalueringsmøter hos arbeidsgivere hvor deltakers ønsker og arbeidsgivers muligheter er fokus. 4. Metode I AB benyttes Leonardo Toolkit som metode. Denne metoden sikrer på ulike vis at brukermedvirkningen kvalitetssikres i alle faser av tiltaket. 5. Samtykkeerklæringer I APS og VTA innhentes det samtykkeerklæring ift. utveksling av informasjon med andre involverte instanser. I AB brukes to forskjellige samtykkeerklæringer; den ene gjelder generell informasjon med definerte samarbeidspartnere (NAV, lege m.fl). Den andre typen omfatter arbeidsgiverkontakt, og her spesifiseres innholdet i opplysningene som kan gis. B System nivå 1. Arbeidstakernes representant i styret Det velges et styremedlem blant arbeidstakerne til MAKS AS sitt styre Vedkommende velges for 2 år og har samme rettigheter og plikter som øvrige styremedlemmer 2. Faste møter mellom tillitsapparatet for arbeidstakerne og daglig leder:

8 2 ganger pr år har tillitsvalgt for tiltaksdeltakere møte med daglig leder. På møtene vil ulike saker, herunder virkemidler, aktiviteter, og politikken som gjelder tiltaksdeltakernes brukermedvirkning, bli evaluert. 3. Trivselsgruppe: Gruppen har jevnlige møter og består av to personer på tiltak og to personer som går på ordinær lønns- og arbeidsvilkår. Gruppen har ansvar for i planlegge og iverksette trivselstiltak på arbeidsplassen: Bl.a. utvidet lunsj en gang pr. mnd., sommer- og julefest. 4. Produksjonsplanleggingsmøter Hver dag (variende tid på dagen) har avdelingene eget møte med tiltaksdeltakere og arbeidsledere hvor en sammen planlegger arbeidsdagen. 5. Kontaktperson for verneombud Hver avdeling har valgt en person blant arbeidstakerne som er kontaktperson for verneombudet i HMS-arbeidet. Det avholdes to møter pr. år mellom verneombud og kontaktpersonene for verneombudet hvor en drøfter forhold som vedr. HMS-arbeidet på de ulike avdelingene. 6. Rådgivende utvalg Den enkelte tiltaksdeltaker tilbys å delta når dennes sak drøftes i rådgivende utvalg. Vedkommende kan også ta med seg en støtteperson hvis vedkommende ønsker dette. 7. Informasjonsskriv I dette skrivet vil den enkelte deltaker bli informert om ulike sider av driften ved MAKS. En tilleggsinformasjon her er bedriften sin hjemmeside 8. Kvalitetssikringssystem for de ulike tiltakene (VTA, APS og AB). MAKS har utarbeidet kvalitetssikringssystem for de ulike tiltakene som regulerer det metodiske oppfølgingsarbeidet rundt den enkelte tiltaksdeltaker. I dette systemet beskrives retten den enkelte tiltaksdeltaker har til brukermedvirkningen noe mer inngående. 9. Brukerundersøkelser MAKS gjennomfører årlige brukerundersøkelser. Resultatene brukes aktivt til å forbedre tjenestene. 10. Klageadgang Det finnes egne prosedyrer for klagebehandling i MAKS AS. Personal / Prosedyre for klagebehandling

9 Tittel Personal / Prosedyre for klagebehandling Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Ledergruppen Godkjent av Kategori MAKS verdsetter verdier som: forutsigbarhet, hurtighet, respekt, ugildhet i sin klagebehandling. Klager og rapportering av uønskede hendelser i bedriften skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften. MAKS verdsetter klager som et verktøy for å bli bedre. Prosedyre for uønskede hendelser og klager i MAKS: 1. Klageskjema kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til arbeidsleder / oppfølgingsansvarlig / jobbkonsulent eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager. 2. Klagen leveres eller oversendes nærmeste leder, som har plikt til å behandle klagen. Klagen registreres i HMSkontoret og kopi leveres til Daglig leder. 3. Den som behandler klagen plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Om det ikke oppnås enighet på lavest mulig nivå plikter den ansatte å ta klagen videre til Oppfølgingsteam eller Daglig leder. 5. MAKS skal gi skriftlig svar på klagen / rapport om uønsket hendelse innen 3 uker etter at klagen / rapport om uønsket hendelse er fremsatt. 6. Endelig klageinstans er styret for MAKS. Styret skal fortløpende behandle de klagesaker som fremsettes. Klagen bør behandles på første styremøte etter klagen er løftet opp på dette nivået. Vedtak i styret er endelig og kan ikke påklages. 7. MAKS rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Prosedyre klager fra deltakere i MAKS Formidling (AB): 1. Skjema "Uønsket hendelse" kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til Jobbkonsulent / Koordinator eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager.

10 2. Klagen leveres eller oversendes Koordinator i MAKS Formidling (AB). 3. Koordinator plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Deltaker har rett på skriftlig svar på klagen innen 3 uker fra dato for fremsatt klage. Koordinator sender kopi til Daglig leder v/ MAKS AS. 5. Hvis deltaker ikke er tilfreds med resultatet, skal Koordinator drøfte saken med rette Saksbehandler i NAV og ny behandling skal foretas (trinn 3 og 4). 6. Hvis enighet ikke er oppnådd etter endelig behandling skal Koordinator drøfte saken med NAV TIM som har endelig beslutningsmyndighet. 7. MAKS Formidling (AB) rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Nøkkelprosesser for MAKS AS Tittel Nøkkelprosesser for MAKS AS Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori NØKKELPROSESSER FOR MAKS AS 1: Før oppstart: Samtale/kartlegging med aktuell deltaker, NAV sender innsøking, MAKS avtaler oppstart i det aktuelle tiltaket sammen med deltaker. 2: Ved oppstart i tiltak: Skrive arbeidsavtale, organisere/tilrettelegge arbeidsoppgaver/praksisplass, lage oppfølgingsplan/map, informere om rettigheter og plikter, kartlegging av arbeidsevne, registrering i WIS m.m. 3: Underveis: Følge opp deltaker, evaluering, samtaler, notater, samarbeidsmøter, rapporter til NAV m.m. 4: Ved avslutning av tiltak: Sluttsamtale, konklusjon, sluttrapport til NAV. 5: Planen videre: Medisinsk behandling, eventuell oppstart i nytt tiltak, ordinært arbeid, varig tilrettelagt m.m.

11 Godkjent av ledergruppen på MAKS AS Frekhaug Målsetting og Politikk Tittel Målsetting og Politikk Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Herfindal, Bjørn-A Kategori Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være en inkluderende arbeidsplass og treningsplass for alle slags mennesker. Mennesker med ulike og unike ressurser, behov og muligheter. Alle fortjener en sjanse! Slagordet minner med hensikt om Meland kommune sitt slagord: Eit samfunn for alle Bedriften ble etablert i 1986 for å tilby arbeid til personer som faller ut av skole og arbeidsliv, både for å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger dette og ikke minst tilby arbeidstrening og opplæring og motivasjon med sikte på å få personer tilbake til arbeidslivet. Vi jobber tett opp mot næringslivet og har mange personer utplassert i ordinære bedrifter med sikte på å finne tilrettelagte og varige arbeidsplasser. Vår målgruppe er: -Personer som har utfordringer på skolen. -Personer som trenger arbeidsavklaring. -Personer med nedsatt arbeidsevne. Kompetanse Pedagogisk kompetanse: -Førskolelærer -Lærer -Spesialpedagog

12 Helse- og omsorgsfag: -Sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, veiledning og systemisk metode. -Sosionom -Sosionom med videreutdanning innen administrasjon og ledelse -Hjelpepleier -Barne- og ungdomsarbeider -Omsorgsarbeider -Aktivitør Annen kompetanse: -Jurist -Siviløkonom -Møbelsnekker med fagbrev -Kokk m/undervisningskompetanse -Fengselsskole -Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, administrasjon og omsorgsyrker. -Platearbeider Attføringskompetanse: -Person med lang tjenestetid i Nav -Personer med utdanning og erfaring fra sosialt arbeid rehabilitering. -Personer med utdanning og erfaring innen kriminalomsorg -Personer med erfaring innen omsorgsarbeid -Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg -Personer med erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor -Personer med ledelseserfaring fra offentlig sektor. -Annen praksis innen attføringsfeltet. Kvalitetspolitikk Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål. MAKS AS er en vekstbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til ulike grupper. Vårt hovedfokus er å utvikle mennesker.

13 Alle ansatte på MAKS er involvert i, og ansvarlig for kvaliteten på vårt arbeid. Vi skal tilby gode tjenester/produkter for våre arbeidstakere/deltakere, samarbeidspartnere og kunder: Tilrettelagt, reelt og meningsfullt arbeid for våre arbeidstakere/deltakere Solide tjenester som svarer til forventninger, regelverk og avtaler for kommune, Nav og andre samarbeidspartnere. Førsteklasses produkter for våre kunder til avtalt tid. Vi skal sikre kompetente medarbeidere MAKS skal ha et godt omdømme og være et naturlig valg for våre kunder og samarbeidspartnere Vi skal jevnlig evaluere vårt arbeid, produkter og tjenester for å oppnå kontinuerlig forbedring. Bedriften skal rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og reglement. Strategi Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Våre medarbeidere skal gjennom systematisk arbeid og fortløpende opplæring kunne sikre tidlig problemløsning og ha fokus på samarbeid. Vi arbeider for at bedriften skal være preget av en 0-feil holdning. Vi utvikler konkurranseevne ved å standardisere gode løsninger og leveringssystemer hvor kvalitetsstyring vektlegges. Dette gjøres ved å påse at kundens behov og bestilling blir forstått. Våre rutiner er beskrevet i vårt kvalitetssystem som revideres kontinuerlig. MAKS AS forplikter seg til å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring, basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater. Rekrutteringspolitikk MAKS sin rekrutteringspolitikk innebærer at bemanning skal skje på bakgrunn av vårt kompetansebehov, både på kort og lang sikt. Vårt mål er å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Rekrutteringsprosessen innebærer at: Alle stillinger kunngjøres internt i bedriften Det blir stilt krav til nødvendige kompetanse i forhold til vårt behov. Personlig egnethet er av vesentlig betydning Søkere blir behandlet på en god og forsvarlig måte

14 Rekrutteringsprosessen skal være effektiv og i tråd med gjeldende regelverk. Politikk for likestilling og ikke-diskriminering MAKS skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte Alle ansatte hos MAKS skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør. For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er: Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner. Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse. Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser. Blant annet deltar alle ansatte ved MAKS Formidling på kurs i karriereveiledning og motiverende intervju. Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester, julebord, månedlige utvidete lunsjer der ansatte bidrar med underholdning m.m. Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom årlige brukerundersøkelser for ansatte. Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving. Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger. Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten Ansatte på MAKS skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også MAKS sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Politikk for aktiv brukermedvirkning MAKS bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden.

15 Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften. Politikk om etikk MAKS har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften. Vi som jobber ved MAKS skal: 1 Alltid sette sikkerhet først 2 Vise omtanke for våre medarbeidere 3 Opptre i samsvar med allmenn skikk og bruk, fremme et positivt samarbeid 4 Vise respekt for andre, og aldri å opptre støtende 5 Vise at alle i bedriften er like mye verdt 6 Opptre lojalt og sikre bedriften et godt omdømme 7 Holde oss trygt innenfor lover, forskrifter og regelverk. Overholde taushetsplikt. 8 Møte alle (kunder, leverandører, samarbeidspartnere)med respekt 9 Støtte oppunder en bærekraftig utvikling og vise respekt for natur og miljø 10 Sikre alle ytringsfrihet, deltakelse og innsyn i egne saker 11 Kommunisere åpent og aktivt med omverdenen 12 Arbeidstakere ved bedriften kan ikke motta penger eller gaver fra våre kunder, samarbeidspartnere og tiltaksdeltakere, utover gaver som har liten eller symbolsk verdi. Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av bruker MAKS kartlegger mulig risiko for fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere, herunder også hvilke situasjoner som kan være sårbare for utnytting. MAKS har prosedyrer for å forebygge utnytting, herunder bl.a. bruk av sosiale medier, og alle ansatte skal være kjent med disse. Videre regulerer etiske retningslinjer og Arbeidsreglementet for ordinært ansatte dette området også.

16 Miljøpolitikk Vi arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid. MAKS arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen gjennom redusert ressursforbruk, utslipp og kildesortering av avfall. Vårt nybygg har vannbåren oppvarming og er tilrettelagt for tilkobling til nær/fjernvarme. Ved etablering av nær/fjernvarmeanlegg i nærområdet vil også eldre bygningsmasse bli tilkoplet. Miljø som arbeidsområde: Vi har opprettet arbeidsgruppe for planlegging av nærvarmeanlegg, og utvikling av et konsept for etablering av arbeidsplasser. - Vi arbeider for å bli leverandør av varmt vann til nærliggende bygg. - Vi arbeider for at vi skal bli lokal leverandør av flis, og ta på oss ansvar for drift av flisfyringsanlegg i vårt nærområde. Dette vil vi oppnå ved at vi etablerer eget anlegg og ved at vi inngår avtale om drift av samarbeidspartners anlegg. HMS Vi har lagt grunnlaget for vårt fremtidige HMS arbeid gjennom anskaffelsen av programmet IK-HMS og utarbeidelsen av dette internkontrollsystemet. Dette betyr ikke at vi forkaster gamle systemer, instrukser og rutiner, men at vi har bruker systemet som et verktøy for å bedre vår dokumentasjon rundt HMS arbeidet, internkontroll og kvalitetssikring. Det er viktig at både ledelse og de ansatte er involvert i HMS arbeidet slik at vi holder systemet oppdatert til enhver tid. For å dokumentere jobben vi gjør på best mulig måte vil årlig gjennomgå en intern revisjon og dokumentere dette i programmet IK-HMS. Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid: -Vi skal ikke ha skader/ulykker -Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet -Vi skal ikke ha materielle skader -Vi skal ha et godt arbeidsmiljø For å nå våre målsetninger skal vi til en hver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for dette. Hensikten med vårt system for internkontroll og HMS er å ha et verktøy for å enklere dokumentere arbeidet vi faktisk gjør i

17 vår bedrift Bjørn-Arild Herfindal Importert tekst: Tiltakene på MAKS Tittel Importert tekst: Tiltakene på MAKS Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Kategori Tekst - Håndbøker Tiltakene på MAKS: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 23 tiltaksplasser Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 9 tiltaksplasser Arbeid med bistand (AB) 120 tiltaksplaser Kommunale VTA plasser 4 plasser Andre tiltak - Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (Nav) - individuelle plasser (varierende antall) - Plasser som Meland kommune betaler for gjennom å yte lønnsmidler til bedriften. - Elever fra vgs. som finansiere gjennom Hordaland fylkeskommune - Elever fra ungdomsskole - finansiert ved timesats - Avtale med enkeltpersoner (ikke finansiert) Du finner mer informasjon om de ulike tiltakene på vår hjemmeside: Importert tekst: Viktige lover og forskrifter Tittel Importert tekst: Viktige lover og forskrifter Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Kategori Tekst - Håndbøker Det finnes en rekke lover og forskrifter vi må ta hensyn til. Deriblant: Lover: Lov om arbeidsmiljø Folketrygdloven

18 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Personopplysningsloven Forskrifter: Systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. Vi har komplett regelverk i systemet IK-HMS. Her kan vi lese lover og regler i sin helhet.

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være

Detaljer

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk 1 Adr.: Havnevegen 11, 5918 FREKHAUG Orgnr: 963399243 Tlf: 56 17 58 00 E-post: post@maks.no Målsetting og politikk 2 Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin moglegheit

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater

Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater 1 Brukerhå ndbok Brukerhåndboka er et dokument som er laget for deg som er arbeidstaker eller lærekandidat ved Sarpsborg ASVO AS. Den skal gi deg informasjon

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

POLITIKKER BJØRKHAUG ARBEIDSFELLESSKAP

POLITIKKER BJØRKHAUG ARBEIDSFELLESSKAP POLITIKKER BJØRKHAUG ARBEIDSFELLESSKAP KVALITETSPOLITIKK Vårt overordnede og langsiktige mål er at vi skal være en foretrukket partner for både oppdragsgiver (NAV), eiere (Bergen kommune) og andre vi samarbeider

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

i Brenselsutsalget AS

i Brenselsutsalget AS i Brenselsutsalget AS BAKGRUNN Det viktigste målet for Brenselsutsalget A.S er å gode tilbud til mennesker som har behov for det. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en langvarig begrensning i sine

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE Vedtatt kommunestyret: 10.09.2015 sak 77/2015 Side 1 av 7 Audnedal framover Ansatte skal i sitt arbeid for Audnedal kommune ha fokus på kommunens valgte

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer