Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften."

Transkript

1 Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil du kunne ta del i mange lærerike og utviklende arbeidsoppgaver. Om du enten skal gjennom en arbeidsutprøvning, eller inn i varig tilrettelagt arbeid, håper vi du vil trives og finne deg til rette i vår bedrift. Med denne håndboken for tiltaksdeltakere på MAKS, vil vi gi deg nyttig informasjon om hvordan vi ønsker å ha det i bedriften. Fra vi starter på vår arbeidskarriere til vi avslutter den, bruker vi største delen av vår dagtid på arbeid. Det er derfor viktig at vi trives på vår arbeidsplass. Skulle det være noe du mistrives med, er det viktig at du tar kontakt med din nærmeste overodnede eller verneombud. Vi er alltid innstilt på å snakke gjennom og løse problemstillinger. Frekhaug MAKS AS MAKS - Meland Arbeids og kompetansesenter A/S Tiltak / Arbeidsreglement tiltaksdeltakere Tittel Tiltak / Arbeidsreglement tiltaksdeltakere Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori 1 Ansettelse Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personer som utplasseres eksternt til andre virksomheter må forholde seg de reglement som der gjelder. Det gjelder eget arbeidsreglement for ordinært ansatte: Arbeidsreglement for ordinært ansatte. Som tiltaksdeltaker regnes alle som er søkt inn i bedriften via eksterne samarbeidspartnere eller som selv har gjort avtale om tiltaksplass direkte med bedriften: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Kommunal (VTA) Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (APO) Skoleelever

2 Andre (kommunale plasser, personer utplassert fra Arbeid med bistand og personer som har inngått avtale med bedriften direkte) For til enhver tid å kunne holde bedriftens personalregister ajour, skal alle ansatte melde fra til sin oppfølgingsansvarlig og/eller lønnsansvarlig om forandringer i sine personalia m.h.t. adresseforandringer, navneendringer, endret telefonnummer og endringer vedrørende kontaktpersoner/pårørende som vedrører bedriften/tiltaket. 2 Arbeidstid / Hviletider Arbeidstiden reguleres som hovedregel av den enkeltes sin arbeidsavtale innenfor rammen: Mandag - fredag, Arbeidstider herunder hviletider, overtid o.l. følger det som er fastsatt i lokale avtaler innenfor Arbeidsmiljølovens ramme. 3 Fravær Dersom du er forsinket eller er syk skal du gi beskjed så raskt som mulig innen første dags fravær. Sykmelding leveres arbeidsgiver så snart som mulig. Enhver må forholde seg til de retningslinjer som gjelder for fravær for det tiltaket de er på og den stønaden de mottar. (Regler for dette framgår i informasjonsskriv, tiltaksregelverk og regelverk for stønader) 4 Utbetaling av Lønn Lønningsdag for personer i VTA og eventuelt andre tiltaksdeltakere som mottar lønn, er senest den 20. i hver mnd (hvis ikke annet er meddelt). Nettobeløpet overføres til den bank arbeidstakeren oppgir som sin bankforbindelse slik at det er disponibelt på utlønningsdagen. Er det en lønningsdag foretatt feil utlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste eller senere utlønning, hvis partene er enige om feilen (AML 14-15). Dette gjelder gjensidig, normalt ordnes mangelfull utbetaling ved et forskudd. I lønnen kan det gjøres fradrag for: Lovbestemt skattetrekk, underholdningsbidrag og pålagte off.trekk, reglementerte innskudd i pensjonskasser, beløp ifølge skriftlig avtale, fagforeningskontigent o.l. Det gjøres også fradrag for utbetalt forskudd.

3 Det utbetales ikke lønn til personer i APS, APO, skoleelever, samt personer i andre tiltak. Den økonomiske basis vil for disse være ytelser fra NAV eller kommunal stønad. 5 Alminnelig Orden 1. Enhver ansatt må møte punktlig frem til fastsatt arbeidstid. 2. Enhver må følge anvisninger og pålegg fra sin overordnede, utføre sitt arbeid etter beste evne. 3. Enhver må behandle materiell, verktøy, maskiner etc. med forsiktighet. 4. De ansatte må til enhver tid rette seg etter offentlige og interne pålegg som blir gitt for å trygge liv, helse og eiendom. 5. Alle ansatte må opptre sømmelig og høflig mot alle på arbeidsplassen. 6. Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innen arbeidsområdet, eller der nyte rusmidler. Personer som er ruset i arbeidstiden, eller hvis det er mistanke om rus, vil bli bortvist fra arbeidsplassen. Det er ikke lov å snakke om rus i arbeidstiden. Rusing på arbeidsplassen kan medføre utestengelse fra tiltaket og tap av tiltaksplass. 7. Tyveri fra arbeidsplassen kan medføre tap av tiltaksplass. 8. Trusler og vold tolereres ikke og kan medføre utestengelse og tap av tilktaksplass. 6 Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Utstyr som arbeidstaker får utlevert må leveres tilbake når ansettelsesforholdet opphører. 7 Helse, Miljø og Sikkerhet Ved skade varsles nærmeste overordnende. Overensstemmende med Forskrift om internkontroll, skal det drives et aktivt samarbeide mellom de ansatte og ledelsen for å sikre sunne og trygge arbeidsplasser. Verneombudet er de ansattes tillitsvalgte for å ta seg av deres interesser i arbeidsmiljøspørsmål (AML 6). Gjentatte brudd på bedriftens sikkerhetsregler vil kunne føre til oppsigelse. 8 Taushetsplikt Arbeidstakerne er forpliktet til å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, regnskapsmessige opplysninger og lignende bedriftsanliggende som de får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften. 9 Forholdet til Kunder, leverandører og samarbeidspartnere Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

4 Arbeidstakerne må ikke skaffe seg økonomiske fordeler fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med. 10 Diskriminering Det må ikke foregå noe diskriminering på grunn av alder, rase, kjønn, nasjonalitet eller religion. 11 Henvisninger Foruten i dette arbeidsreglement er arbeidstakerens plikter og rettigheter nedfelt i: Arbeidsavtale Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Arbeidsmiljølov Ferieloven Internkontrollforskrift Etiske retningslinjer Tiltaksregelverk Stønadsregelverk Arbeidsreglementet er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens (sted, dato, sign. for bedriften)... (sted, dato, sign. for de ansatte) Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Tittel Rettighetsdokument for tiltaksdeltakere Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori Alle deltakere på MAKS skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning. For tiltaksdeltakere på MAKS gjelder en rekke rettigheter og plikter forbundet med de ulike tiltakene. For økonomiske

5 rettigheter fra NAV, henvises det til NAVs hjemmesider, til din saksbehandler. De mest sentrale lovene er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Lovene finner du på: MAKS har stort fokus på brukermedvirkning, og det er lagt opp til at alle deltakere skal delta aktivt i utarbeiding av tiltaksplaner, og at det er muligheter for å komme med innspill på programtilbud og tjenester. Samarbeidspartnere har også anledning til å gi tilbakemelding på programtilbud og utføring av tjenester. Rettigheter: VTA: Deltakere i VTA er ansatt i MAKS og har i tillegg til en økonomisk ytelse fra NAV, en bonuslønn for sin arbeidsinnsats. Personer i VTA er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og rettighetene følger således av Ferieloven og Arbeidsmiljøloven, med unntak av sykepenger utover de første 16 sykedagene. Deltakerne i VTA har en skriftlig arbeidsavtale, samt vanlige betingelser med hensyn til oppsigelse og arbeidsforhold. Alle jobbkonsulenter, arbeidsledere, og oppfølgingspersonell ved MAKS, har taushetsplikt om deltakere sine personlige forhold, og alt skriftlig materiale skal oppbevares i saksmappen. APS og AB: Deltakere i APS og AB, regnes ikke som ansatte i MAKS, og omfattes ikke i samme grad av Arbeidsmiljøloven og Ferieloven som deltakere i VTA. Deltakerne får videre sin økonomiske ytelse, som regel fra NAV. Det blir skrevet en deltakeravtale med MAKS, og i tillegg hospiteringsavtaler med arbeidsgivere ved praksisutprøvning i eksterne bedrifter. For øvrig gjelder de samme rettigheter som for deltakere i VTA. Som tiltaksdeltaker på MAKS skal du ha: Rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå Rett til å utøve uavhengighet, ansvar og valg, hvor dette ikke kommer i konflikt med andres rettigheter Rett til å bli møtt med likeverd og aksept for sine kulturelle og religiøse behov Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres Rett til å bli informert om endringer i prosedyrer. Rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt Rett til bistand hvis det er nødvendig, samt tilgjengelighet til samfunnets ressurser innen medisinske, sosiale, utdannelsesmessige, fritidsaktiviteter og andre tjenester Rett til å klage i saker som angår en selv, og fri adgang til klageprosedyrer

6 Rett til personvern med hensyn til medisinske og personlige opplysninger, adgang til egne opplysninger, samt informasjon om på hvilket grunnlag persondata deles med andre. Rett til å ha en personlig representant for å ivareta egne interesser der hvor det er nødvendig. Rett til medvirkning i planleggingen av den bistand de mottar Rett til innsyn i egne personopplysninger. Plikter: Som deltaker plikter du å forholde deg til din jobbkonsulent, arbeidsleder, oppfølgingsansvarlig, og annet personal på MAKS på en ryddig og positiv måte. Du plikter også å behandle dine kollegaer med respekt. Som deltaker har du taushetsplikt om forhold vedrørende andre deltakere i tiltaket. MAKS har nulltoleranse for mobbing og rus. For øvrig henvises det til Arbeidsreglement og hospiteringsavtaler for tiltaksdeltakere. Som tiltaksdeltaker med arbeidsutprøvning internt på MAKS, vil du få en arbeidsleder som sørger for at du får passende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring og en individuell handlingsplan (VTA). Du skal videre møte til avtalt tid, og gjøre ditt beste for å utføre arbeidet, etter opplæring og anvisning fra din arbeidsleder. Hvis pliktene ikke overholdes kan det føre til utskriving av tiltaket. Jeg bekrefter med dette å ha lest dokumentet og forstått innholdet: Dato Navn Tiltak / Rutine for brukermedvirkning Tittel Tiltak / Rutine for brukermedvirkning Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type rutine Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Bjørn Thorsheim og Tim Marius Vågstøl Godkjent av Kategori MAKS har som en grunnleggende verdi at den enkelte i størst mulig grad selv skal være delaktig i de planer og forhold som dreier seg om vedkommende. Dette er bl.a. fundamentert i vår visjon: MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin mulighet til sjølv å nå måla sine. Denne selvbestemmelsesretten ønsker MAKS å ivareta gjennom følgende områder: A Individ nivå:

7 1. Individuelle planer Alle som er på tiltak ved MAKS skal ha egen plan, herunder Oppfølgingsplan (APS og AB) eller "Min aktivitetsplan" (VTA) som de selv er med på og regelmessig utarbeide. Alle som kan, skal signere på sin egen plan. Måloppnåelsen i overnevnte planene blir evaluert i samtaler, møter og av rådgivende utvalg hvor vedkommende involveres. Kvalitetssikringssystemet (jfr. HMS kontoret) for de ulike tiltakene vil i hovedsak styre hyppigheten av dette arbeidet. 2. Oppfølgingssamtaler Den enkelte tiltaksdeltaker vil ha rett til jevnlige samtaler med jobbkonsulent, oppfølgingsansvarlig eller arbeidsleder. Innholdet i samtalen skal gi deltaker rett til å påvirke sin oppfølgingsplan, arbeidsdag og sitt attføringsløp. I tillegg skal deltaker kunne gi tilbakemeldinger om situasjoner/ hendelser som kan komme andre deltakere tilgode. Hyppigheten av oppfølgingssamtaler vil variere fra person til person, og fra tiltak til tiltak. 3. Ansvarsgrupper og samarbeidsmøter Alle deltakere oppfordres til å delta på møter som omhandler den enkelte sin arbeids- og livssituasjon. Det kan holdes samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter/planmøter hvor vedkommende ikke deltar, men prinsippet om brukermedvirkning skal også gjelde her ift. innsyn, informasjon og påvirkningsmulighet. Det gjennomføres evalueringsmøter hos arbeidsgivere hvor deltakers ønsker og arbeidsgivers muligheter er fokus. 4. Metode I AB benyttes Leonardo Toolkit som metode. Denne metoden sikrer på ulike vis at brukermedvirkningen kvalitetssikres i alle faser av tiltaket. 5. Samtykkeerklæringer I APS og VTA innhentes det samtykkeerklæring ift. utveksling av informasjon med andre involverte instanser. I AB brukes to forskjellige samtykkeerklæringer; den ene gjelder generell informasjon med definerte samarbeidspartnere (NAV, lege m.fl). Den andre typen omfatter arbeidsgiverkontakt, og her spesifiseres innholdet i opplysningene som kan gis. B System nivå 1. Arbeidstakernes representant i styret Det velges et styremedlem blant arbeidstakerne til MAKS AS sitt styre Vedkommende velges for 2 år og har samme rettigheter og plikter som øvrige styremedlemmer 2. Faste møter mellom tillitsapparatet for arbeidstakerne og daglig leder:

8 2 ganger pr år har tillitsvalgt for tiltaksdeltakere møte med daglig leder. På møtene vil ulike saker, herunder virkemidler, aktiviteter, og politikken som gjelder tiltaksdeltakernes brukermedvirkning, bli evaluert. 3. Trivselsgruppe: Gruppen har jevnlige møter og består av to personer på tiltak og to personer som går på ordinær lønns- og arbeidsvilkår. Gruppen har ansvar for i planlegge og iverksette trivselstiltak på arbeidsplassen: Bl.a. utvidet lunsj en gang pr. mnd., sommer- og julefest. 4. Produksjonsplanleggingsmøter Hver dag (variende tid på dagen) har avdelingene eget møte med tiltaksdeltakere og arbeidsledere hvor en sammen planlegger arbeidsdagen. 5. Kontaktperson for verneombud Hver avdeling har valgt en person blant arbeidstakerne som er kontaktperson for verneombudet i HMS-arbeidet. Det avholdes to møter pr. år mellom verneombud og kontaktpersonene for verneombudet hvor en drøfter forhold som vedr. HMS-arbeidet på de ulike avdelingene. 6. Rådgivende utvalg Den enkelte tiltaksdeltaker tilbys å delta når dennes sak drøftes i rådgivende utvalg. Vedkommende kan også ta med seg en støtteperson hvis vedkommende ønsker dette. 7. Informasjonsskriv I dette skrivet vil den enkelte deltaker bli informert om ulike sider av driften ved MAKS. En tilleggsinformasjon her er bedriften sin hjemmeside 8. Kvalitetssikringssystem for de ulike tiltakene (VTA, APS og AB). MAKS har utarbeidet kvalitetssikringssystem for de ulike tiltakene som regulerer det metodiske oppfølgingsarbeidet rundt den enkelte tiltaksdeltaker. I dette systemet beskrives retten den enkelte tiltaksdeltaker har til brukermedvirkningen noe mer inngående. 9. Brukerundersøkelser MAKS gjennomfører årlige brukerundersøkelser. Resultatene brukes aktivt til å forbedre tjenestene. 10. Klageadgang Det finnes egne prosedyrer for klagebehandling i MAKS AS. Personal / Prosedyre for klagebehandling

9 Tittel Personal / Prosedyre for klagebehandling Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Ledergruppen Godkjent av Kategori MAKS verdsetter verdier som: forutsigbarhet, hurtighet, respekt, ugildhet i sin klagebehandling. Klager og rapportering av uønskede hendelser i bedriften skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften. MAKS verdsetter klager som et verktøy for å bli bedre. Prosedyre for uønskede hendelser og klager i MAKS: 1. Klageskjema kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til arbeidsleder / oppfølgingsansvarlig / jobbkonsulent eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager. 2. Klagen leveres eller oversendes nærmeste leder, som har plikt til å behandle klagen. Klagen registreres i HMSkontoret og kopi leveres til Daglig leder. 3. Den som behandler klagen plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Om det ikke oppnås enighet på lavest mulig nivå plikter den ansatte å ta klagen videre til Oppfølgingsteam eller Daglig leder. 5. MAKS skal gi skriftlig svar på klagen / rapport om uønsket hendelse innen 3 uker etter at klagen / rapport om uønsket hendelse er fremsatt. 6. Endelig klageinstans er styret for MAKS. Styret skal fortløpende behandle de klagesaker som fremsettes. Klagen bør behandles på første styremøte etter klagen er løftet opp på dette nivået. Vedtak i styret er endelig og kan ikke påklages. 7. MAKS rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Prosedyre klager fra deltakere i MAKS Formidling (AB): 1. Skjema "Uønsket hendelse" kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til Jobbkonsulent / Koordinator eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager.

10 2. Klagen leveres eller oversendes Koordinator i MAKS Formidling (AB). 3. Koordinator plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Deltaker har rett på skriftlig svar på klagen innen 3 uker fra dato for fremsatt klage. Koordinator sender kopi til Daglig leder v/ MAKS AS. 5. Hvis deltaker ikke er tilfreds med resultatet, skal Koordinator drøfte saken med rette Saksbehandler i NAV og ny behandling skal foretas (trinn 3 og 4). 6. Hvis enighet ikke er oppnådd etter endelig behandling skal Koordinator drøfte saken med NAV TIM som har endelig beslutningsmyndighet. 7. MAKS Formidling (AB) rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Nøkkelprosesser for MAKS AS Tittel Nøkkelprosesser for MAKS AS Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori NØKKELPROSESSER FOR MAKS AS 1: Før oppstart: Samtale/kartlegging med aktuell deltaker, NAV sender innsøking, MAKS avtaler oppstart i det aktuelle tiltaket sammen med deltaker. 2: Ved oppstart i tiltak: Skrive arbeidsavtale, organisere/tilrettelegge arbeidsoppgaver/praksisplass, lage oppfølgingsplan/map, informere om rettigheter og plikter, kartlegging av arbeidsevne, registrering i WIS m.m. 3: Underveis: Følge opp deltaker, evaluering, samtaler, notater, samarbeidsmøter, rapporter til NAV m.m. 4: Ved avslutning av tiltak: Sluttsamtale, konklusjon, sluttrapport til NAV. 5: Planen videre: Medisinsk behandling, eventuell oppstart i nytt tiltak, ordinært arbeid, varig tilrettelagt m.m.

11 Godkjent av ledergruppen på MAKS AS Frekhaug Målsetting og Politikk Tittel Målsetting og Politikk Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Herfindal, Bjørn-A Kategori Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være en inkluderende arbeidsplass og treningsplass for alle slags mennesker. Mennesker med ulike og unike ressurser, behov og muligheter. Alle fortjener en sjanse! Slagordet minner med hensikt om Meland kommune sitt slagord: Eit samfunn for alle Bedriften ble etablert i 1986 for å tilby arbeid til personer som faller ut av skole og arbeidsliv, både for å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger dette og ikke minst tilby arbeidstrening og opplæring og motivasjon med sikte på å få personer tilbake til arbeidslivet. Vi jobber tett opp mot næringslivet og har mange personer utplassert i ordinære bedrifter med sikte på å finne tilrettelagte og varige arbeidsplasser. Vår målgruppe er: -Personer som har utfordringer på skolen. -Personer som trenger arbeidsavklaring. -Personer med nedsatt arbeidsevne. Kompetanse Pedagogisk kompetanse: -Førskolelærer -Lærer -Spesialpedagog

12 Helse- og omsorgsfag: -Sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, veiledning og systemisk metode. -Sosionom -Sosionom med videreutdanning innen administrasjon og ledelse -Hjelpepleier -Barne- og ungdomsarbeider -Omsorgsarbeider -Aktivitør Annen kompetanse: -Jurist -Siviløkonom -Møbelsnekker med fagbrev -Kokk m/undervisningskompetanse -Fengselsskole -Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, administrasjon og omsorgsyrker. -Platearbeider Attføringskompetanse: -Person med lang tjenestetid i Nav -Personer med utdanning og erfaring fra sosialt arbeid rehabilitering. -Personer med utdanning og erfaring innen kriminalomsorg -Personer med erfaring innen omsorgsarbeid -Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg -Personer med erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor -Personer med ledelseserfaring fra offentlig sektor. -Annen praksis innen attføringsfeltet. Kvalitetspolitikk Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål. MAKS AS er en vekstbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til ulike grupper. Vårt hovedfokus er å utvikle mennesker.

13 Alle ansatte på MAKS er involvert i, og ansvarlig for kvaliteten på vårt arbeid. Vi skal tilby gode tjenester/produkter for våre arbeidstakere/deltakere, samarbeidspartnere og kunder: Tilrettelagt, reelt og meningsfullt arbeid for våre arbeidstakere/deltakere Solide tjenester som svarer til forventninger, regelverk og avtaler for kommune, Nav og andre samarbeidspartnere. Førsteklasses produkter for våre kunder til avtalt tid. Vi skal sikre kompetente medarbeidere MAKS skal ha et godt omdømme og være et naturlig valg for våre kunder og samarbeidspartnere Vi skal jevnlig evaluere vårt arbeid, produkter og tjenester for å oppnå kontinuerlig forbedring. Bedriften skal rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og reglement. Strategi Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Våre medarbeidere skal gjennom systematisk arbeid og fortløpende opplæring kunne sikre tidlig problemløsning og ha fokus på samarbeid. Vi arbeider for at bedriften skal være preget av en 0-feil holdning. Vi utvikler konkurranseevne ved å standardisere gode løsninger og leveringssystemer hvor kvalitetsstyring vektlegges. Dette gjøres ved å påse at kundens behov og bestilling blir forstått. Våre rutiner er beskrevet i vårt kvalitetssystem som revideres kontinuerlig. MAKS AS forplikter seg til å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring, basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater. Rekrutteringspolitikk MAKS sin rekrutteringspolitikk innebærer at bemanning skal skje på bakgrunn av vårt kompetansebehov, både på kort og lang sikt. Vårt mål er å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Rekrutteringsprosessen innebærer at: Alle stillinger kunngjøres internt i bedriften Det blir stilt krav til nødvendige kompetanse i forhold til vårt behov. Personlig egnethet er av vesentlig betydning Søkere blir behandlet på en god og forsvarlig måte

14 Rekrutteringsprosessen skal være effektiv og i tråd med gjeldende regelverk. Politikk for likestilling og ikke-diskriminering MAKS skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte Alle ansatte hos MAKS skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør. For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er: Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner. Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse. Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser. Blant annet deltar alle ansatte ved MAKS Formidling på kurs i karriereveiledning og motiverende intervju. Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester, julebord, månedlige utvidete lunsjer der ansatte bidrar med underholdning m.m. Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom årlige brukerundersøkelser for ansatte. Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving. Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger. Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten Ansatte på MAKS skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også MAKS sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Politikk for aktiv brukermedvirkning MAKS bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden.

15 Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften. Politikk om etikk MAKS har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften. Vi som jobber ved MAKS skal: 1 Alltid sette sikkerhet først 2 Vise omtanke for våre medarbeidere 3 Opptre i samsvar med allmenn skikk og bruk, fremme et positivt samarbeid 4 Vise respekt for andre, og aldri å opptre støtende 5 Vise at alle i bedriften er like mye verdt 6 Opptre lojalt og sikre bedriften et godt omdømme 7 Holde oss trygt innenfor lover, forskrifter og regelverk. Overholde taushetsplikt. 8 Møte alle (kunder, leverandører, samarbeidspartnere)med respekt 9 Støtte oppunder en bærekraftig utvikling og vise respekt for natur og miljø 10 Sikre alle ytringsfrihet, deltakelse og innsyn i egne saker 11 Kommunisere åpent og aktivt med omverdenen 12 Arbeidstakere ved bedriften kan ikke motta penger eller gaver fra våre kunder, samarbeidspartnere og tiltaksdeltakere, utover gaver som har liten eller symbolsk verdi. Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av bruker MAKS kartlegger mulig risiko for fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere, herunder også hvilke situasjoner som kan være sårbare for utnytting. MAKS har prosedyrer for å forebygge utnytting, herunder bl.a. bruk av sosiale medier, og alle ansatte skal være kjent med disse. Videre regulerer etiske retningslinjer og Arbeidsreglementet for ordinært ansatte dette området også.

16 Miljøpolitikk Vi arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid. MAKS arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen gjennom redusert ressursforbruk, utslipp og kildesortering av avfall. Vårt nybygg har vannbåren oppvarming og er tilrettelagt for tilkobling til nær/fjernvarme. Ved etablering av nær/fjernvarmeanlegg i nærområdet vil også eldre bygningsmasse bli tilkoplet. Miljø som arbeidsområde: Vi har opprettet arbeidsgruppe for planlegging av nærvarmeanlegg, og utvikling av et konsept for etablering av arbeidsplasser. - Vi arbeider for å bli leverandør av varmt vann til nærliggende bygg. - Vi arbeider for at vi skal bli lokal leverandør av flis, og ta på oss ansvar for drift av flisfyringsanlegg i vårt nærområde. Dette vil vi oppnå ved at vi etablerer eget anlegg og ved at vi inngår avtale om drift av samarbeidspartners anlegg. HMS Vi har lagt grunnlaget for vårt fremtidige HMS arbeid gjennom anskaffelsen av programmet IK-HMS og utarbeidelsen av dette internkontrollsystemet. Dette betyr ikke at vi forkaster gamle systemer, instrukser og rutiner, men at vi har bruker systemet som et verktøy for å bedre vår dokumentasjon rundt HMS arbeidet, internkontroll og kvalitetssikring. Det er viktig at både ledelse og de ansatte er involvert i HMS arbeidet slik at vi holder systemet oppdatert til enhver tid. For å dokumentere jobben vi gjør på best mulig måte vil årlig gjennomgå en intern revisjon og dokumentere dette i programmet IK-HMS. Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid: -Vi skal ikke ha skader/ulykker -Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet -Vi skal ikke ha materielle skader -Vi skal ha et godt arbeidsmiljø For å nå våre målsetninger skal vi til en hver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for dette. Hensikten med vårt system for internkontroll og HMS er å ha et verktøy for å enklere dokumentere arbeidet vi faktisk gjør i

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~ Velkommen Hasvo ble den 3.1.2013 re-sertifisert i henhold til EQUASS Assurance, det kvalitetssikrer tjenestetilbudet vi leverer til NAV og andre interesseparter. Sertifisering i henhold til EQUASS sikrer

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../...

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../... PERSONAL HÅNDBOK FOR AS Nipro Nord-Odal Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012 Godkjent av: For FLT: Gunn Bakkeli.../... For Fellesforbundet: Cato Dalen../ For Sykepleierforbundet:

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer