Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning MAKS AS Ordinært ansatte"

Transkript

1 Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Kategori Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. Som ordinært ansatt på MAKS, vil du kunne ta del i mange lærerike og utviklende arbeidsoppgaver. Vi håper du vil trives og finne deg til rette i bedriften. Med denne håndboken for Ordinært ansatte på MAKS, vil vi gi deg nyttig informasjon om hvordan vi ønsker å ha det i bedriften. Vi bruker største delen av vår dagtid på arbeid, og det er derfor viktig at vi trives på vår arbeidsplass. Skulle det være noe du mistrives med, er det viktig at du tar kontakt med din nærmeste overodnede eller verneombud. Vi er alltid innstilt på å snakke gjennom og løse problemstillinger. Frekhaug MAKS AS Personal / Arbeidsreglement ordinært ansatte Tittel Personal / Arbeidsreglement ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori 1 Ansettelse Dette regelverket omfatter personer som er ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår ved MAKS AS. For personer på tiltak gjelder: Arbeidsreglement for tiltaksdeltakere. Arbeidstakerne ansettes av bedriftens daglig leder eller den vedkommende gir fullmakt til det. Med arbeidstakere menes i dette reglement enhver som utfører arbeid i bedriftens tjeneste. Ref. Arbeidsmiljølovens 1-8 første ledd.

2 Enhver arbeidstaker kan overflyttes fra et arbeide til et annet innen samme avdeling/bedriftsområde, hvis bedriftens ledelse finner det nødvendig. Dette begrenser ikke bedriftens muligheter for samarbeid mellom avdelingene. Arbeidstakerne får ved ansettelse utlevert ansettelsesavtale, samt et eksemplar av dette reglement. For å til enhver tid kunne holde bedriftens personalregister ajour, skal alle ansatte melde fra til bedriften om forandringer isine personalia m.h.t. adresseforandringer, endret telefonnummer, navneendringer, inngått ekteskap osv. 2 Legekontroll Dersom arbeidstakeren ved ansettelse eller årlig helsekontroll kjenner til at han/hun lider av sykdom, skade eller svekkelse, som må antas å ha betydning for utførelse av arbeidet, plikter han å opplyse om dette til bedriftslegen og bedriften. Dersom bedriftslegen iverksetter undersøkelse etter ansettelsen, er arbeidstakeren pliktig til enten å godta denne undersøkelsen, eller på egen bekostning å gjennomføre lignende og like fullverdig undersøkelse hos annen lege. Resultatet av denne leges undersøkelse forelegges bedriftslegen. For enhver som rammes av skade eller akutt sykdom i arbeidstiden, må det snarest meldes fra til nærmeste overordnet. Ved skade skal skademeldingsskjema fylles ut. 3 Arbeidstid / Hviletider Arbeidstiden for ordinært ansatte: Avd. Havneveien 11/15, lager og pakkeavdelingen på Mjåtveit kl MAKS Formidling (AB): Kjernetid / Fleksitid Arbeidstider herunder hviletider, overtid o.l. følger det som er fastsatt i tariff og lokale avtaler innenfor Arbeidsmiljølovens ramme. 4 Ferie Ferien ordnes etter reglene i den til enhver tid gjeldende ferielov. 5 Fravær Ved fravær må den ansattes snarest mulig gi beskjed til nærmeste overordnede om grunnen til og hvis mulig, varigheten

3 av fraværet. Ved sykemelding fra legen skal den ansatte presentere legeerklæring for den overordnede, som i sin tur videresender meldingen til ledelse. Ved sykefravær uten legeerklæring skal det leveres egenmelding første dag man er tilbake. 6 Utbetaling av Lønn Lønn utbetales hver måned på den til enhver tid avtalte lønningsdag. Ved avlønning betales det som er opptjent i nærmeste foregående måned. Nettobeløpet overføres til den bank arbeidstakeren oppgir som sin bankforbindelse slik at det er disponibelt på utlønningsdagen. Er det en lønningsdag foretatt feil utlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste eller senere utlønning, hvis partene er enige om feilen (AML 14-15). Dette gjelder gjensidig, normalt ordenes mangelfull utbetaling ved et forskudd. I lønnen kan det gjøres fradrag for: Lovbestemt skattetrekk, underholdningsbidrag og pålagte off.trekk, reglementerte innskudd i pensjonskasser, beløp ifølge skriftlig avtale, fagforeningskontigent o.l. Det gjøres også fradrag for utbetalt forskudd. I forbindelse med sykefravær betaler bedriften sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager, deretter overtar trygdekontoret utbetalingsansvaret. 7 Alminnelig Orden Enhver ansatt må møte punktlig frem til fastsatt arbeidstid og være klar til å påbegynne sitt arbeide ved arbeidstiden begynnelse. Enhver må følge anvisninger og pålegg fra sin overordnede, utføre sitt arbeid etter beste evne og behandle materiell, verktøy, maskiner etc. med forsiktighet. De ansatte må til enhver tid rette seg etter offentlige og interne pålegg som blir gitt for å trygge liv, helse og eiendom. Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innen arbeidsområdet, eller der nyte rusmidler. Alle ansatte må opptre sømmelig og høflig mot alle på arbeidsplassen. En leder eller arbeidsleder på MAKS har ikke anledning til å inngå et romantisk eller seksuelt forhold til en tiltaksdeltaker i samme bedrift. 8 Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Utstyr som arbeidstaker får utlevert må leveres tilbake når ansettelsesforholdet opphører. Ved skade

4 varsles nærmeste overordnende. Verneutstyr skal leveres helt og rent tilbake når arbeidsforholdet avsluttes. 9 Helse, Miljø og Sikkerhet Overensstemmende med Forskrift om internkontroll, skal det drives et aktivt samarbeide mellom de ansatte og ledelsen for å sikre sunne og trygge arbeidsplasser. Verneombudet er de ansattes tillitsvalgte for å ta seg av deres interesser i arbeidsmiljøspørsmål (AML 6). Gjentatte brudd på bedriftens sikkerhetsregler vil kunne føre til oppsigelse. 10 Taushetsplikt Arbeidstakerne er forpliktet til å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, regnskapsmessige opplysninger og lignende bedriftsanliggende som de får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften. Arbeidstakerne er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold og sensitive opplysninger om personer som er i tiltak i bedriften. Alle ansatte plikter å undertegne en egen taushetserklæring om dette. Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar og få konsekvenser for arbeidsforholdet. 11 Forholdet til tiltaksdeltakere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens tiltaksdeltakere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Arbeidstakerne må ikke betinge seg økonomiske fordeler fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med. 12 Diskriminering Det må ikke foregå noe diskriminering på grunn av alder, rase, kjønn, nasjonalitet eller religion. 13 Oppsigelse Oppsigelse foretas fra bedriftens side av bedriftens leder eller den han gir fullmakt til det. Oppsigelsen må gis skriftlig fra begge sider, og skal fra arbeidsgiverens side inneholde opplysninger om arbeidstakernes rett til å kreve forhandling og reise spørsmål, samt fristen for dette. Eventuell oppsigelse skal skje etter AML bestemmelser. Ved fratreden etter oppsigelsen gir bedriften vanlig sluttattest. 14 Avskjedigelse

5 Bedriftens leder eller den han gir fullmakt til det, kan uten oppsigelsesfrist avskjedige en arbeidstager i hht Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 15 Henvisninger Foruten i dette arbeidsreglement er arbeidstakerens plikter og rettigheter nedfelt i: Arbeidsavtale Stillingsbeskrivelse Lokal avtale Sentral tariffavtale mellom NHO - LO, Arbeidsmannsforbundet Hovedavtale Arbeidsmiljølov Ferieloven Internkontrollforskrift Etiske retningslinjer Arbeidsreglementet er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens (sted, dato, sign. for bedriften)... (sted, dato, sign. for de ansatte) Personal / Prosedyre for klagebehandling Tittel Personal / Prosedyre for klagebehandling Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Ledergruppen Godkjent av Kategori MAKS verdsetter verdier som: forutsigbarhet, hurtighet, respekt, ugildhet i sin klagebehandling. Klager og rapportering av uønskede hendelser i bedriften skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften. MAKS verdsetter klager som et verktøy for å bli bedre.

6 Prosedyre for uønskede hendelser og klager i MAKS: 1. Klageskjema kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til arbeidsleder / oppfølgingsansvarlig / jobbkonsulent eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager. 2. Klagen leveres eller oversendes nærmeste leder, som har plikt til å behandle klagen. Klagen registreres i HMSkontoret og kopi leveres til Daglig leder. 3. Den som behandler klagen plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Om det ikke oppnås enighet på lavest mulig nivå plikter den ansatte å ta klagen videre til Oppfølgingsteam eller Daglig leder. 5. MAKS skal gi skriftlig svar på klagen / rapport om uønsket hendelse innen 3 uker etter at klagen / rapport om uønsket hendelse er fremsatt. 6. Endelig klageinstans er styret for MAKS. Styret skal fortløpende behandle de klagesaker som fremsettes. Klagen bør behandles på første styremøte etter klagen er løftet opp på dette nivået. Vedtak i styret er endelig og kan ikke påklages. 7. MAKS rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Prosedyre klager fra deltakere i MAKS Formidling (AB): 1. Skjema "Uønsket hendelse" kan benyttes. Dette fås ved henvendelse til Jobbkonsulent / Koordinator eller skjema kan lastes ned fra hjemmesiden, Eventuelt kan man utforme egen skriftlig klage. MAKS har veiledningsplikt ved utforming av klager. 2. Klagen leveres eller oversendes Koordinator i MAKS Formidling (AB). 3. Koordinator plikter å foreta en grundig undersøkelse av sakens faktiske opplysninger. 4. Deltaker har rett på skriftlig svar på klagen innen 3 uker fra dato for fremsatt klage. Koordinator sender kopi til Daglig leder v/ MAKS AS. 5. Hvis deltaker ikke er tilfreds med resultatet, skal Koordinator drøfte saken med rette Saksbehandler i NAV og ny behandling skal foretas (trinn 3 og 4). 6. Hvis enighet ikke er oppnådd etter endelig behandling skal Koordinator drøfte saken med NAV TIM som har endelig beslutningsmyndighet.

7 7. MAKS Formidling (AB) rapporterer klager til NAV i samarbeidsmøter, samt i årsrapporter. Utskrift foretatt Side 12 av 105 Målsetting og Politikk Tittel Målsetting og Politikk Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Herfindal, Bjørn-A Kategori Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være en inkluderende arbeidsplass og treningsplass for alle slags mennesker. Mennesker med ulike og unike ressurser, behov og muligheter. Alle fortjener en sjanse! Slagordet minner med hensikt om Meland kommune sitt slagord: Eit samfunn for alle Bedriften ble etablert i 1986 for å tilby arbeid til personer som faller ut av skole og arbeidsliv, både for å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger dette og ikke minst tilby arbeidstrening og opplæring og motivasjon med sikte på å få personer tilbake til arbeidslivet. Vi jobber tett opp mot næringslivet og har mange personer utplassert i ordinære bedrifter med sikte på å finne tilrettelagte og varige arbeidsplasser. Vår målgruppe er: -Personer som har utfordringer på skolen. -Personer som trenger arbeidsavklaring. -Personer med nedsatt arbeidsevne. Kompetanse Pedagogisk kompetanse: -Førskolelærer

8 -Lærer -Spesialpedagog Helse- og omsorgsfag: -Sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, veiledning og systemisk metode. -Sosionom -Sosionom med videreutdanning innen administrasjon og ledelse -Hjelpepleier -Barne- og ungdomsarbeider Utskrift foretatt Side 13 av Omsorgsarbeider -Aktivitør Annen kompetanse: -Jurist -Siviløkonom -Møbelsnekker med fagbrev -Kokk m/undervisningskompetanse -Fengselsskole -Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, administrasjon og omsorgsyrker. -Platearbeider Attføringskompetanse: -Person med lang tjenestetid i Nav -Personer med utdanning og erfaring fra sosialt arbeid rehabilitering. -Personer med utdanning og erfaring innen kriminalomsorg -Personer med erfaring innen omsorgsarbeid -Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg -Personer med erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor -Personer med ledelseserfaring fra offentlig sektor. -Annen praksis innen attføringsfeltet.

9 Kvalitetspolitikk Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål. MAKS AS er en vekstbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til ulike grupper. Vårt hovedfokus er å utvikle mennesker. Alle ansatte på MAKS er involvert i, og ansvarlig for kvaliteten på vårt arbeid. Vi skal tilby gode tjenester/produkter for våre arbeidstakere/deltakere, samarbeidspartnere og kunder: Tilrettelagt, reelt og meningsfullt arbeid for våre arbeidstakere/deltakere Solide tjenester som svarer til forventninger, regelverk og avtaler for kommune, Nav og andre samarbeidspartnere. Førsteklasses produkter for våre kunder til avtalt tid. Vi skal sikre kompetente medarbeidere MAKS skal ha et godt omdømme og være et naturlig valg for våre kunder og samarbeidspartnere Utskrift foretatt Side 14 av 105 Vi skal jevnlig evaluere vårt arbeid, produkter og tjenester for å oppnå kontinuerlig forbedring. Bedriften skal rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og reglement. Strategi Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Våre medarbeidere skal gjennom systematisk arbeid og fortløpende opplæring kunne sikre tidlig problemløsning og ha fokus på samarbeid. Vi arbeider for at bedriften skal være preget av en 0-feil holdning. Vi utvikler konkurranseevne ved å standardisere gode løsninger og leveringssystemer hvor kvalitetsstyring vektlegges. Dette gjøres ved å påse at kundens behov og bestilling blir forstått. Våre rutiner er beskrevet i vårt kvalitetssystem som revideres kontinuerlig. MAKS AS forplikter seg til å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring,

10 basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater. Rekrutteringspolitikk MAKS sin rekrutteringspolitikk innebærer at bemanning skal skje på bakgrunn av vårt kompetansebehov, både på kort og lang sikt. Vårt mål er å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Rekrutteringsprosessen innebærer at: Alle stillinger kunngjøres internt i bedriften Det blir stilt krav til nødvendige kompetanse i forhold til vårt behov. Personlig egnethet er av vesentlig betydning Søkere blir behandlet på en god og forsvarlig måte Rekrutteringsprosessen skal være effektiv og i tråd med gjeldende regelverk. Politikk for likestilling og ikke-diskriminering MAKS skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte Alle ansatte hos MAKS skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør. For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er: Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner. Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse. Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser. Blant annet deltar alle ansatte ved MAKS Formidling på kurs i karriereveiledning og motiverende intervju. Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester, julebord, månedlige utvidete lunsjer der ansatte bidrar med underholdning m.m. Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom årlige brukerundersøkelser for ansatte. Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving. Utskrift foretatt Side 15 av 105

11 Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger. Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten Ansatte på MAKS skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også MAKS sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Politikk for aktiv brukermedvirkning MAKS bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden. Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften. Politikk om etikk MAKS har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften. Vi som jobber ved MAKS skal: 1 Alltid sette sikkerhet først 2 Vise omtanke for våre medarbeidere 3 Opptre i samsvar med allmenn skikk og bruk, fremme et positivt samarbeid 4 Vise respekt for andre, og aldri å opptre støtende 5 Vise at alle i bedriften er like mye verdt 6 Opptre lojalt og sikre bedriften et godt omdømme 7 Holde oss trygt innenfor lover, forskrifter og regelverk. Overholde taushetsplikt. 8 Møte alle (kunder, leverandører, samarbeidspartnere)med respekt 9 Støtte oppunder en bærekraftig utvikling og vise respekt for natur og miljø

12 10 Sikre alle ytringsfrihet, deltakelse og innsyn i egne saker 11 Kommunisere åpent og aktivt med omverdenen 12 Arbeidstakere ved bedriften kan ikke motta penger eller gaver fra våre kunder, samarbeidspartnere og tiltaksdeltakere, Utskrift foretatt Side 16 av 105 utover gaver som har liten eller symbolsk verdi. Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av bruker MAKS kartlegger mulig risiko for fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere, herunder også hvilke situasjoner som kan være sårbare for utnytting. MAKS har prosedyrer for å forebygge utnytting, herunder bl.a. bruk av sosiale medier, og alle ansatte skal være kjent med disse. Videre regulerer etiske retningslinjer og Arbeidsreglementet for ordinært ansatte dette området også. Miljøpolitikk Vi arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid. MAKS arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen gjennom redusert ressursforbruk, utslipp og kildesortering av avfall. Vårt nybygg har vannbåren oppvarming og er tilrettelagt for tilkobling til nær/fjernvarme. Ved etablering av nær/fjernvarmeanlegg i nærområdet vil også eldre bygningsmasse bli tilkoplet. Miljø som arbeidsområde: Vi har opprettet arbeidsgruppe for planlegging av nærvarmeanlegg, og utvikling av et konsept for etablering av arbeidsplasser. - Vi arbeider for å bli leverandør av varmt vann til nærliggende bygg. - Vi arbeider for at vi skal bli lokal leverandør av flis, og ta på oss ansvar for drift av flisfyringsanlegg i vårt nærområde. Dette vil vi oppnå ved at vi etablerer eget anlegg og ved at vi inngår avtale om drift av samarbeidspartners anlegg. HMS Vi har lagt grunnlaget for vårt fremtidige HMS arbeid gjennom anskaffelsen av programmet IK-HMS og utarbeidelsen av dette internkontrollsystemet. Dette betyr ikke at vi forkaster gamle systemer, instrukser og rutiner, men at vi har bruker

13 systemet som et verktøy for å bedre vår dokumentasjon rundt HMS arbeidet, internkontroll og kvalitetssikring. Det er viktig at både ledelse og de ansatte er involvert i HMS arbeidet slik at vi holder systemet oppdatert til enhver tid. For å dokumentere jobben vi gjør på best mulig måte vil årlig gjennomgå en intern revisjon og dokumentere dette i programmet IK-HMS. Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid: -Vi skal ikke ha skader/ulykker -Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet -Vi skal ikke ha materielle skader -Vi skal ha et godt arbeidsmiljø For å nå våre målsetninger skal vi til en hver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for dette. Utskrift foretatt Side 17 av 105 Hensikten med vårt system for internkontroll og HMS er å ha et verktøy for å enklere dokumentere arbeidet vi faktisk gjør i vår bedrift Bjørn-Arild Herfindal Utskrift foretatt Side 18 av 105 Personal / Omgang med deltakere via sosiale medier og utenom arbeidstid Tittel Personal / Omgang med deltakere via sosiale medier og utenom arbeidstid Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av

14 Godkjent av Kategori Omgang via sosiale medier (Facebook, Twitter, etc.) For ikke å røpe klientforhold og personlige forhold (jfr. Forvaltningsloven 13), skal ordinært ansatte ikke omgås tiltaksdeltakere via sosiale medier. (Gjelder nåværende og tidligere tiltaksdeltakere) Dette gjelder alle ansatte som har en oppfølgerrolle/arbeidslederrolle overfor tiltaksdeltakere. Unntak kan gjøres i de tilfellene hvor en har en naturlig sosial omgang med deltaker utenom arbeidstid. (eks. naboer, allerede etablert vennskap, familiebånd, kontakt gjennom organisasjonsarbeid) Det må imidlertid klargjøres at kontakten dem imellom ikke kan røpe klientforhold og ikke kan være jobb- og tiltaksrelatert. Kontakt med deltakere utover arbeidstid: Hovedregel er at kontakt med tiltaksdeltakere skal skje innenfor ordinær arbeidstid. Når det er funnet hensiktmessig/nødvendig med kontakt med deltaker utover ordinær arbeidstid, skal dette skje på en profesjonell måte, med hensyn til hvor, når og hvordan kontakten foregår og hvilken rolle en inntar i kontakten med vedkommende. Dette gjelder alle former for kontakt med deltaker (tlf/mobil/epost/annet). Viser også til bedriftens etiske retningslinjer og arbeidsreglement. Utskrift foretatt Side 19 av 105 Personal / Ansattes medvirkningsplikt Tittel Personal / Ansattes medvirkningsplikt Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Kategori Hensikt Sikre at de ansatte i bedriften medvirker til et godt HMS-arbeid. Målgruppe Alle ansatte i bedriften. Ansvar

15 Alle ansatte har et ansvar for å medvirke til et godt HMS-arbeid. Gjennomføring Ansatte i bedriften skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. Ansatte skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Ansatte i bedriften skal: underrette ledelse og verneombudet når ansatte blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, sørge for at ledelse eller verneombudet blir underrettet så snart han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til ledelsen dersom han/hun blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. melde fra til ledelsen dersom han/hun blir oppmerksom på forhold som kan påvirke den enkeltes ansattes sikkerhetsforhold på jobb, bruke påbudt verneutstyr, Gi beskjed og komme med forslag til forbedringer i sitt eget og andres arbeidsmiljø. Ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre ansatte, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområde. Utskrift foretatt Side 20 av 105 Personal / Retningslinjer annet lønnet arbeid og biverv Tittel Personal / Retningslinjer annet lønnet arbeid og biverv Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent av Kategori

16 Alle ordinært ansatte ved MAKS AS plikter å avklare annet lønnet arbeid med daglig leder. En kan ikke ha annet lønnet arbeid som kan være av et slikt omfang at det går utover vedkommendes arbeidsevne i bedriften. Det samme gjelder ekstraarbeid og biverv som kan føre til inhabilitet. Utskrift foretatt Side 21 av 105 Personal / Retningslinjer for arbeidstid, fravær, permisjon og ferie Tittel Personal / Retningslinjer for arbeidstid, fravær, permisjon og ferie Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Takle, Gry Iren Godkjent av Kategori Retningslinjene er hjemlet i: Arbeidsreglement for ordinært ansatte 3-5, Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven, Ferieloven. Arbeidstid: Arbeidstiden ved MAKS, Meland Arbeids og kompetansesenter AS er kl , AB har kjernetid mellom , fleksitid Overtid: All arbeidstid utover 7,5 t/dag er overtid og skal avtales med daglig leder / stedfortreder, med unntak av felles personalmøter som kompenseres med fri i jul/påske. (time for time). Godtgjøring for overtid: Overtidsbetaling/avspasering: + 50% Hverdager kl % Helgearbeid og hverdager etter kl Deltidsansatte som jobber utover sin normalarbeidstid, kompenseres med time for time inntil fulltidsstilling (37,5 t/u) Arbeidstid utover dette kompenseres etter ovennevnte opplisting. Fravær Avspasering: All avspasering skal søkes skriftlig om til produksjonsleder / koordinator AB i så god tid i forkant som mulig. (e-post: ), brev, skriv)

17 Avspasering skal skje til minst mulig ulempe for bedriften/avdelingen. Det må i forkant sørges for nok oppdekning av personalressurser til forsvarlig oppfølging av arbeidstakerne og ivaretakelse av våre oppdrag. All avtalt pluss- og minustid skal fortløpende føres på eget skjema som skal leveres til sekretær/lønningsansvarlig siste dag hver mnd. Fravær (sykefravær, syke barn, lege/tannlege osv.) Fravær skal meldes fra til bedriften så tidlig som mulig, (Tlf / Gry , Heidi tlf ) senest kl Den som mottar beskjed skal sikre at produksjonsleder / koordinator AB eller i dennes fravær, daglig leder straks får beskjed om fraværet. Alt fravær skal registreres av hver enkelt på HMS-kontoret. Sykmelding skal leveres bedriften straks (se info. på sykmeldingen). Alt fravær på hele dager skal dokumenteres. Dokumentasjon på kortere fravær skal framskaffes dersom daglig leder ber om det. Udokumentert fravær fører til trekk i lønn. AB registrerer fravær i eget fremmøtesystem. Egenmeldinger Ved egen sykdom: 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle, med et samlet øvre tak på 24 dager i løpet av 12 måneder. Ved barns sykdom: 10 DAGER Barn under 12 år 15 DAGER Omsorg for mer enn to barn. (Altså 3 eller flere under 12 år) 20 DAGER Alene om omsorgen. Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn Utskrift foretatt Side 22 av DAGER Alene om omsorgen for mer enn to barn. (Altså 3 eller flere under 12 år) 40 DAGER Alene om omsorgen for kronisk sykt elle funksjonshemmet barn. Permisjoner Det skal skriftlig søkes om alle permisjoner til produksjonsleder / Koordinator AB. Korte velferdspermisjoner: Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående menes permisjon for nødvendig tid inntil dag, og skal betales med ordinær løn Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse.

18 Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll hos lege, tannlegespesialist, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor etter henvisning av lege Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte velferdspermisjoner for at arbeidstakeren skal kunne få ordnet seg på annen måte. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel. Det samme gjelder for akutt innleggelse på sykehus Ved flytting til annen bolig. Ved spesiell innkalling i arbeidstiden i forbindelse med blodgivning Det gis permisjon ved jobbintervju. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage, og første gang det begynner på skolen. Permisjon gis til foreldre som må følge egne barn til lege og tannlege (under 15 år). Omsorg for og pleie av nære pårørende Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende, og inntil 10 dager hvert kalederår for nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Permisjon uten lønn Det kan innvilges inntil 1 års permisjon uten lønn ved: Overgang til annen stilling Utdanning Verneplikt Bistandsarbeid Politiske verv Særlige velferdsgrunner Permisjon med lønn Det kan i enkelttilfeller innvilges permisjon med lønn mer enn 1 dag. Ferie Ferien ordnes etter reglene etter den til enhver tids gjeldende ferielov. Bedriften har følgende innarbeidede praksis: Sommerferie: Ansatte har som hovedregel 4 uker fellesferie i juli. Arbeid med bistand har egen ferieplan.

19 Jul- og påske: Den femte feriuke skal som hovedregel tas ut når bedriften holder stengt i romjul og påsken. Arbeid med bistand har egen ferieplan. I tillegg inngår arbeidstid (time for time) på personalmøter til opparbeidelse av fri i romjul og påske. I tillegg har de ansatte fri julaften og nyttårsaften. Utskrift foretatt Side 23 av 105 Personer som har mer enn en uke ferie tilgode, må søke til daglig leder om å få overført ferien til neste kalenderår. Feriepenger utbetales 20. juni hvert år etter gjeldende regler/tariff. Utskrift foretatt Side 24 av 105 Rutine for forbedringsarbeid Tittel Rutine for forbedringsarbeid Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type rutine Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Vågstøl Tim Marius Godkjent av Kategori Definisjon Med forbedringsarbeid mener vi alt arbeid og alle prosjekt som har som mål å forbedre våre rutiner, prosedyrer og instrukser for å levere bedre tjenester og produkter. Forbedringsarbeid kommer ofte som følge av at det avdekkes en mangel eller feil, enten ved en uønsket hendelse eller avvik, ved kontroller (eks. vernerunder), ved en klage eller når en foretar systematisk gjennomgang eller revisjon av rutiner og prosedyrer. Forbedringsarbeid kan også komme som forslag i møter eller som følge av brukerundersøkelser. Hensikt / Mål: Målet med denne rutinen er at MAKS skal sørge for at vi jobber systematisk og metodisk med forbedringsarbeid. Rutinen skal sikre enhetlig framgangsmåte og sikre styring med forbedringsarbeid. Videre skal denne rutinen sikre at vi evaluerer

20 og kontrollerer forbedringsarbeidet, at vi når de ønskede resultatene og eventuelt iverksetter korrigerende tiltak. Forbedringsprosjekt / -arbeid på MAKS skal i hovedsak gjennomføres etter følgende mal: 1. Forbedringsarbeidet registreres enten i "Revisjon" i HMS eller under HMS - vernearbeid / avvik (for å sikre systematisk arbeid/styring med prosjektet) 2. Det lages en beskrivelse av forbedringsprosjektet/-arbeidet og årsaken til at arbeidet igangsettes. 3. Det listes opp involverte parter 4. Det lages mål for forbedringsarbeidet (målbare kriterier) 5. Det lages/registreres en handlingsplan over tiltak med navn på ansvarlige. 6. Tidspunkt for evaluering av forbedringsarbeidet legges i revisjonsplanen under "revisjon" i HMS-kontoret 7. Revisjon gjennomføres etter mal for revisjon med mål å se om vi har oppnådd ønsket forbedring. 8. Det skrives en rapport om resultat av revisjonen 9. Evt. korrigerende tiltak legges inn i en ny handlingsplan Utskrift foretatt Side 25 av 105 Personal / Oppfølging av sykemeldte Tittel Personal / Oppfølging av sykemeldte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Takle, Gry Iren Godkjent av Kategori Arbeidsgivers ansvar for forebygging legge til rette slik at arbeidstakere fungerer i arbeidslivet gjennomføre et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid forebygge utstøting og arbeidsrelatert sykdom sørge for tiltak som hindrer at ansatte pådrar seg helseproblemer på grunn av jobben sin legge til rette for at arbeidstakere med ulike helseforutsetninger kan fortsette arbeidet Arbeidsgivers plikter når arbeidstakere blir sykemeldte Arbeidsgiver kan ikke overlate all sykefraværsoppfølging til andre aktører. Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykmeldte ved hjelp av følgende tiltak:

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være

Detaljer

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk 1 Adr.: Havnevegen 11, 5918 FREKHAUG Orgnr: 963399243 Tlf: 56 17 58 00 E-post: post@maks.no Målsetting og politikk 2 Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin moglegheit

Detaljer

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene!

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 2 1 Hva gjelder i arbeidsforhold? 15.11.2013 Copyright Aditro.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer