samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT"

Transkript

1 RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV

2 Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM, KREativt og Mangfoldig Arbeidsliv. Aktivitetene i dette prosjektet er et basert på erfaringer som er gjort i mange ulike prosjekter 1 med mennesker som av ulike grunner står utenfor skole- og arbeidsliv. Målgruppas egne erfaringer og forslag til løsninger peker alle i retning av et behov for et tett og nært samarbeid med næringslivet. Læringsrapporten bygger på referater fra møter med ansatte i NAV sosialtjenesten Grünerløkka, tett samarbeid med næringslivskoordinator, intervjuer med en rekke bedrifter og innspill fra ungdommer tilknyttet ungdomsavdelingen og kvalifiseringsprogrammet ved NAV sosialtjenesten Grünerløkka. Vurderinger og anbefalinger som kommer frem i denne læringsrapporten tar forfatteren fullt og helt ansvar for. Bakgrunn for prosjektet NAV Grünerløkka sosialtjenesten, bydel Grünerløkka og KREM har inngått et samarbeid i 2011 som har vært todelt. Workshopen Skjulte Talenter med en rekke ungdommer og ansatte tilknyttet Kvalifiseringsprogrammet og ungdomsavdelingen ble gjennomført våren som en del av en ungdomssatsning for å utvikle og utprøve alternative metoder for å istandsette og myndiggjøre ungdommer som står utenfor skole og arbeidsliv gjennom workshopen Skjulte Talenter. KREM har utviklet Skjulte Talenter med ulike målgrupper som står utenfor skole og arbeidsliv. Gjennom en workshop og samarbeid med kommuner eller NAV blir ungdom og voksne satt i stand til å finne ut av hva de drømmer om, hvem de er, hva de kan, hva de vil lære mer av, og så lages cv er på papir og film. I prosessen knyttes dermed også nettverk til NAV, fylkeskommune, skole og/eller næringsliv. Det ble også inngått et samarbeid rundt utprøving av en næringslivskoordinator knyttet til NAV og bydelen. Næringslivskoordinator har kartlagt, i samarbeid med KREM, det lokale næringslivs erfaringer og forslag til løsninger for økt rekruttering av målgrupper utenfor arbeidslivet og sett på hvordan et godt samarbeid mellom NAV, bydel og de enkelte bedrifter bør se ut. Koordinator har også hatt en oppfølgingsfunksjon av ungdommer og voksne som er på vei ut i arbeidslivet med mål om å gi støtte og veiledning til kandidater og bedrift i overgangen fra stønad til arbeid. Således har mant tenkt at koordinator stillingen kan fungere som en bro mellom arbeidsliv, brukere og NAV. Bakgrunnen for dette konkrete samarbeidet har vært en læringsprosess med et mål om 1) HUSK, Fra fengsel til kvalifisering, Skjulte Talenter, Dialogseminar, Brukerutvalgsarbeid, Endringsmetodekurs 2) Se egen læringsrapport: Skjulte Talenter i bydel Grünerløkka LÆRINGSRAPPORT 2

3 å etablere et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på Grünerløkka og større bedrifter sentralt for å skape flere innganger til arbeidslivet samt å utvikle metoder for å koordinere arbeidet mellom brukere og arbeidslivet mer målrettet for å skape gode overganger til arbeid. Gjennom en rekke samtaler med bedrifter og ungdommer har hensikten vært å lære gjennom å hente ut bedriftenes og ungdommenes erfaringer og forslag til løsninger. Lære hva som skal til for å få til et godt samarbeid som sikrer gode løp for den enkelte inn i arbeidslivet og for å lære og erfare hva NAV og bydelen kan gjøre for at flere skal få mulighet til reell opplæring, praksis og bærekraftige veier inn i arbeidslivet. Dette er brobygging i praksis og med sentrale elementer i sosialt entreprenørskap som metode. Henvendelsene til bedriftene som i dette prosjektet er intervjuet hadde et fokus på ungdom og det økende antall unge mennesker som møter barrierer på veien inn i arbeidslivet. Erfaringene, læringen og kontakten med bedriftene er imidlertid rettet mot alle grupper som står utenfor arbeidslivet, uavhengig av alder. Det har også vært et uttalt mål at arbeidet skulle ha en forebyggende akse, rettet mot å forhindre at unge mennesker etablerer seg på NAV. Spørsmålet har da vært hvordan vi kan legge til rette for å møte ungdommene på andre arenaer, utenfor NAV. Det utadrettede næringslivsarbeidet har vært et samarbeid mellom KREM ved Cathrine Skar og Håkon Nesheim, næringslivskoordinator. Koordinatorstillingen har gitt en unik mulighet til å se hvordan man på tvers av NAV, bydel, bruker og arbeidsliv kan bygge en bro som knytter de ulike systemer og aktører til hverandre og hvordan man ved å ta utgangspunkt i brukernes og arbeidslivets erfaringer kan imøtekomme de ulike behovene med mål om flere i arbeid og færre på trygd. Innledning Vi må samarbeide for å skape muligheter, knytte nettverk og legge til rette for arenaer som kan muliggjøre flere innganger og bedre overganger til arbeidslivet. KREM er i kontakt med en rekke bedrifter i vårt arbeid i ulike kommuner, og vår erfaring er at de aller fleste av disse, er positive til å ta imot ungdommer og voksne som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, til opplæring, kvalifisering og arbeid. Det finnes et ubrukt potensial og for å realisere dette må det bygges nettverk mellom NAV, bruker og bedrifter, kunnskap må deles og det er viktig å høre ut med de ulike aktørene hvordan et slikt samarbeid skal se ut. Vi må snakke med brukere av offentlige tjenester og ikke til dem, da kan vi hente ut deres erfaringer og forslag til løsninger. Likeledes må vi snakke med bedrifter om deres erfaringer og forslag til løsninger. Vi må stille spørsmål og være ydmyke og villig til å lytte til den andres erfaring. Dette er brobygging i praksis. AFI ved Øystein Spjelkavik har gjennom sin evaluering av bl.a. Kvalifiseringsprogrammet LÆRINGSRAPPORT 3

4 sett på ulike tilnærminger til arbeidslivet for brukere av programmet. Et tettere samarbeid med lokale virksomheter oppmuntres fremfor skjermede tiltak. Det viser seg at norske virksomheter er lite aktive i forhold til utsatte grupper i arbeidslivet. Samtidig viser det seg at svært få virksomheter rapporterer om problemer eller omkostninger som følge av slike ansettelser men tvert imot har gode erfaringer med dette. Det er mange utenfor arbeidslivet, men svært mange er i aktivitet. Det kan tyde på at det er insentiver i vårt system til å bruke ressurser på skjermet aktivitet fremfor arbeidsplasser som igjen fører til sval overgang og innlåsingseffekt. Økt bruk av integrerte tilnærminger anbefales, det vil si å redusere eller endre betydningen av mellomleddet, flytte ressurser, innsats og ansvar til de ordinære virksomhetene og legge til rette for at læring og utvikling skjer på arbeidsplassene. Sosial innovasjon gjennom sosialt entreprenørskap Sosialentreprenører tilbyr et læringslaboratorium. De utvikler og tester ut ulike innovative løsninger på sosiale problemer. Som med en hvilken som helst innovasjon, er det umulig å vite i forkant hva som virker, i betydningen, reduserer eller løser sosiale utfordringer som manglende sysselsetting, fattigdom og inkludering. Det er derfor lurt å legge til rette for å samarbeide på tvers av offentlig, privat og entreprenører der man kan eksperimentere for å finne fram til hvilke løsninger som er levedyktige, kostnadseffektive på sikt, skalerbare og bærekraftige. Verdien i et slikt samarbeid for etablerte organisasjoner og systemer er læringseffektene. Uavhengige sosialentreprenører har større fleksibilitet til å eksperimentere, uavhengig av forutinntattheter, standardiserte prosedyrer, byråkrati, kultur, strategiske bindinger og andre rigiditeter som man finner i etablerte organisasjoner av alle typer. KREM arbeider med å utvikle flere broer mellom fag, forvaltning, brukere og næringsliv. Erfaringer har vist oss at det er i samarbeidet mellom de ulike aktørene vi kan skape nye løsninger på mange av de utfordringen vi står ovenfor og det er i samarbeidet læringseffekter og implikasjoner for egen organisasjon trer frem. Sosialt entreprenørskap er konkrete handlinger og aktiviteter. Når disse handlingene og aktivitetene samlet peker mot behov for utvikling av nye praksismetoder, nye samarbeidsformer og/eller strukturelle endringer, er vi over i sosial innovasjon. Sosialt entreprenørskap er slik sett et sentralt verktøy i arbeidet med sosial innovasjon og kan være et viktig verktøy for bydeler og kommuner som gjennom økt utadrettet aktivitet i sine lokalmiljøer kan skape bredde og mangfold og bidra til å engasjere og involvere flere aktører til å være med å løse felles utfordringer. I dette konkrete prosjektet har NAV Sosial og bydel Grünerløkka søkt å benytte sam- LÆRINGSRAPPORT 4

5 arbeidet med en KREM for på nye måter å engasjere og involvere lokalt næringsliv og utvikle nye metoder i kvalifiseringsarbeidet gjennom samhandling på tvers. Muliggjøring av muligheter KREMs engasjement i næringslivsarbeidet på Grünerløkka har vært knyttet til følgende: Mål Danne grunnlaget for et langsiktig samarbeid med lokalt næringsliv og andre aktuelle bedrifter. Målgruppe Ansatte i bydel Grünerløkka og NAV Næringsliv gjennom enkeltbedrifter Aktiviteter i samarbeidet Faste koordinatormøter med ansatte i ungdomsavdelingen, NAV stat, arbeidslivssenter, næringslivskoordinator og KREM. Fra juni 2011 en representant fra Kvalifiseringsprogrammet Utarbeide rammeverk for oppfølging av den enkelte bruker og bedrift Opprettelse av kontakt med en rekke lokale og sentrale bedrifter Hente ut de ulike arbeidsgiveres erfaringer med samarbeid med NAV og praksis og erfaringer med ulike ordninger som praksisplass og lønnstilskudd Dokumentere arbeidsgiveres erfaringer og behov som igjen danner grunnlag for et virksomt samarbeid mellom NAV og arbeidslivet Gjennom møter, oppfølging og kontakt etablere en base av bedrifter som danner en base for alle målgrupper i NAV Kartlegge god praksis for oppfølging av brukere ut i opplæring og arbeid gjennom koordinatorstillingen Kunnskaps og erfaringsdeling Næringslivsfrokost Iverksetting av Høyskoleklinikk, NAV Grünerløkka og Diakonhjemmet høyskole Erfaringsinnhenting Møtene med ansatte ved ungdomsavdelingen, NAV stat, arbeidslivssenteret og etter hvert kvalifiseringsprogrammet har hatt som fokus å se på de utfordringene man står LÆRINGSRAPPORT 5

6 overfor i næringslivsarbeidet og i arbeidet med overgangen fra trygd til arbeid. Det er stor faglig kompetanse i NAV stat og kommune på rehabiliterings- og oppfølgingsarbeid. Fokus har vært å finne ut av hva som står i veien for de gode løsningene knyttet til samarbeid med næringslivet og hvordan en koordinatorstilling kan fungere som en bro i de kritiske overgangene til arbeid. Koordinatormøtene Ga kunnskap om, og innsikt i, en rekke forhold Lønnstilskudd blir sjelden benyttet i kvalifiseringsarbeidet med ungdommer Man børe i mye større grad tenke kjede i veien til arbeid, praksis - lønnstilskudd - arbeid Hva som skal være innholdet i en attest etter praksis bør formaliseres og systematiseres Oppfølging ut i arbeid anses som sentralt, dette bør det legges til rette for før forløpet starter gjennom avklaring, avtaler og i samarbeid med bedriften Det må foreligge en klar bestilling til bedriften. Hva er målet med denne praksisen for kandidaten? Hva forventes av bedriften? Hva forventer bedriften av NAV? Viktig med evaluering av en gjennomført arbeidspraksisperiode. Dette er sentrale innspill til videre forløp. Hva fungerte, hva var eventuelle utfordringer, hva betyr dette for veien videre og hvordan kan dette fungere som gode avklaringsmomenter Oppfølging under praksis er sentralt. Hvordan får vi systematisert dette og hvordan sikre tilgjengelighet og fleksibilitet overfor bedrift og den som er ute i praksis/arbeid Koordinator KREM har samarbeidet tett med næringslivskoordinator. Alle møtene ut i bedrift har vært gjennomført i samarbeid. Det har vært avholdt faste koordinatormøter, og fortløpende dialog knyttet til kontakt med næringsliv, enkeltsaker, og innhold i oppfølging og veiledning av bedrifter og kandidater. Koordinatorstillingen har utover kontakt og møter med enkeltbedrifter gitt en unik mulighet til underveis i prosjektet å møte de behov bedriftene har kommunisert i det konkrete arbeidet med enkeltsaker. Videre har veilednings - og oppfølgingsarbeidet knyttet til enkeltpersoner foregått gjennom Skjulte Talenter, kvalifiseringsarbeidet ved Seksjon for Kvalifisering og Miljø (KOM), Nyttig i Park og gjennom henvendelser fra NAV Sosial og bydelens øvrige etater. Kvalifiseringen gjennom KOM har også i enkeltsaker fungert som en åpen arena der man har kommet i kontakt med kandidater, og gitt mulighet for å avklare oppmøte og motivasjon for arbeid, for deretter å planlegge veien videre inn i arbeidslivet. LÆRINGSRAPPORT 6

7 Kontaktpunkt mellom NAV, bydel og koordinator Koordinator har hatt sin hovedlokasjon ved seksjon for Kvalifisering og Miljø i bydel Grünerløkka, samtidig som han har hatt kontor ved NAV Grünerløkka. Koordinator har hatt funksjon som veileder og oppfølger av ungdommer og kandidater under kvalifiseringsløp i bydelen. Koordinator kommer også i kontakt med kandidater som står på ulike støtteordninger knyttet til NAV sosial som ikke er knyttet til KOM gjennom henvisninger fra ulike avdelinger ved NAV sosialtjenesten der han har hatt samtaler, oppfølging og veiledning knyttet mot kvalifisering og ut mot arbeidsliv. Samtidig har koordinator kontakt med saksbehandlere på NAV og med ulike ansatte i bydelen og utstrakt kontakt med en rekke ulike bedrifter gjennom møter og samtaler knyttet til enkeltsaker. Henvendelsene til næringslivskoordinator har kommet fra følgende: Ungdomsavdelingen, NAV sosial NAV Introduksjonsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Gateteam i bydelen Barnevern Døgnkontakten Drømmeuka Mottak NAV Brukere Døgnkontakt Typiske henvendelser til koordinator: henvendelser knyttet til avklaring og kvalifisering ved KOM. Telefon og mail henvendelser knyttet til enkeltsaker med forespørsel om relevante bedrifter med mål om praksisplass/arbeid. Oppmøte fra ansatte i bydelen om enkeltkandidater, oftest i form av uformelle samtaler knyttet til ulike saker. Telefonhenvendelser fra NAV Mottak med spørsmål om råd og veiledning knyttet til enkeltsaker. Direkte oppmøte av kandidater som søker råd, veiledning og oppfølging ut i arbeid. Koordinatoren har i perioden januar 2011 til oktober 2011 mottatt 53 henvendelser fra ulike aktører i bydelen. 2 av henvendelser fra Kvalifiseringsprogrammet. 19 fra Ungdomsavdelingen ved NAV Sosialtjenesten og 1 fra Introduksjonsprogrammet og 1 fra avklaring. Utover NAV som oppdragsgiver har koordinator vært tilgjengelig for oppvekstavdelingen i bydelen der 10 ungdommer har kommet gjennom henvendelser fra gateteamet, døgnkontakten og barnevernet. LÆRINGSRAPPORT 7

8 Nyttig i Park, et tilbud gjennom KOM har tilbudt 10 ungdommer sommerjobb, alle disse ungdommene kommer fra ungdomsavdelingen i NAV. 6 av henvendelsene har resultert i ordinært arbeid. Ytterligere 8 personer har fått praksisplass og 10 ungdommer har hatt sommerjobb De resterende har ikke vært klar for arbeidsmarkedet av ulike årsaker, eller er fortsatt i en prosess mot arbeid eller praksis gjennom ulike kvalifiseringstiltak og er tilknyttet KOM. Av kandidatene som er i arbeid eller praksis kommer 5 fra Kvalifiseringsprogrammet, 14 fra Ungdomsavdelingen 1 fra Introduksjonsprogrammet og 5 fra oppvekstavdelingen. Seksjon for Kvalifisering og Miljø (KOM) Seksjon for kvalifisering og miljø (KOM) sorterer under Helse og Sosialavdelingen i bydel Grünerløkka. Igjennom diverse service og driftsoppgaver for bydelen; i park, uterom og eiendomsmasse organiserer seksjonen også kvalifiseringsarbeidet i bydelen og har i dag 4 ulike avdelinger. De ulike prosjektene og tiltakene omhandler tilrettelegging for kandidatenes kvalifisering og avklaring slik at brukere kan komme i det arbeidet og eller praksis de ønsker. Næringslivskoordinator erfarer at det har opparbeidet seg en god kultur for både uformelle og avtalte møter med arbeidssøkende kandidater. Erfaringene til næringslivskoordinator så langt er at KOM fungerer som en god samarbeidsplattform, der uavklarte utfordringer blir synlig gjennom samtaler og/eller praksis ved KOM. Kandidatenes ressurser og ønsker kan imøtekommes av koordinatoren gjennom et samarbeid med saksbehandler og bedriftskontakter. Erfaringer fra møte med enkeltbedrifter Nedenfor er en sammenfatning av de felles erfaringer og forslag til løsninger som kom frem under intervju med utvalgte bedrifter. Bedriftene er ulike i størrelse og arbeidsområde, både små/mellomstore og store bedrifter er intervjuet. For spørsmålene som lå til grunn for intervjuet, se vedlegg. Alle bedriftene som er intervjuet uttrykker positivitet i forhold til å ta et aktivt samfunnsansvar gjennom å åpne opp for å rekruttere mennesker som av ulike grunner befinner seg utenfor arbeidslivet uavhengig om de har tidligere erfaring med denne type rekruttering eller ikke. Det er visse elementer som trekkes frem som avgjørende sett fra bedriftens side både for å åpne for rekruttering og for at man anser at sjansene er gode for vellykkede løp i bedriften i betydning arbeid. LÆRINGSRAPPORT 8

9 Alle bedriftene foruten én rapporterer at de har lite kunnskap til NAVs virkemiddelapparat. Det er imidlertid ulike ønsker knyttet til å motta informasjon. Noen ser denne informasjonen som relevant å få kjennskap til gjennom konkrete saker, andre uttrykker et behov for å motta generell informasjon om virkemidler og muligheter i NAV. Alle bedriftene utenom to, har tidligere erfaring med praksisplass eller rekruttering gjennom NAV. Her er erfaringene varierte. Der kontakten blir ansett som god, trekkes et godt samarbeid med enkeltpersoner frem. Relasjonen med kontaktpersonen sees som svært sentral. Der kontakten har vært dårlig, er dette uten unntak relatert til vanskeligheter med å oppnå kontakt, at det er tilfeldig hvem man snakker med i NAV, og at det er ulik informasjon som blir gitt av forskjellige representanter fra NAV. Én bedrift har erfaringer med at saksbehandling knyttet til enkeltsaker har tatt for lang tid. Der bedriften har en opplevd negativ erfaring med samarbeidet, oppgis denne erfaringen som årsak til at man ikke lenger er åpen for rekruttering. Bedriftenes forslag til hvordan kontakt og samarbeid bør foregå Mål og mening for arbeidstilknytningen er viktig. Med dette menes; hva er målet med en eventuell arbeidspraksis og opplæring. Møte i forkant mellom alle tre parter der avklaring av forventinger fra kandidaten og bedriftens side er tema. Avklare i forkant hvem som er kontaktperson til bedriften og hva man gjør om det skulle oppstå noe underveis. Arbeidslivskompetanse hos kandidatene er sentralt. Bedriftene ønsker kandidater som er relevante i forhold til interesser for de aktuelle arbeidsoppgavene. Dette kan være at de har kompetanse og ressurser innenfor det aktuelle området, eller at de har ønsker og interesser om opplæring innenfor det samme På forhånd bør det avklares om behov for opplæring innenfor de aktuelle arbeidsoppgavene Det er viktig med en avklaring i forkant der man gjennomgår bedriftens forventinger til praksis/opplæring/arbeid, og kandidatens forventninger til praksis/opplæring/arbeid Tilgjengelighet til en person i systemet. Tilgjenglighet blir her beskrevet som en som tar telefonen dersom situasjoner oppstår, tilgjengelighet i forhold til informasjon om de ulike ordninger som kandidaten er knyttet til og tilgjengelighet for personen som er i praksis. LÆRINGSRAPPORT 9

10 De av bedriftene som har erfaring med NAV der tilgjenglighet ikke har vært tilstede, velger uten unntak å unngå å ta imot på praksis og opplæring. Bedriftene har lite kjennskap til virkemiddelapparatet Utdrag fra samtaler med bedriftene: Utfordringen er at det er en tilfeldig saksbehandler som tar kontakt, viktig å tenke på at det er den personlige kontakten som er viktig, i tillegg er det en start kostnad som er den risikoen bedriften må ta. Troverdighet og samarbeid er nøkkelord. Det må være en tillit i bunn fra arbeidsgiver til at det NAV kommer med har en mening kan man ikke ha den samme modellen som vikarbyrå? Ett møte i forkant, samtale med kandidaten og arbeidsgiver etter kort tid og eventuelt et besøk i bedriften. Det fungerer veldig bra hos oss. Erfaringer fra ungdommer i Skjulte Talenter og enkeltungdommer som er fulgt ut i arbeidslivet av koordinator Erfaringer om at praksisplass ikke gir jobb Etterlyser mer hjelp til læreplasser og hjelp til å bli i arbeid Trenger hjelp til å finne ut av hva de kan og hva slags muligheter som finnes i arbeidslivet Mange trenger hjelp og støtte til å gå til bedrifter, det snakkes mye om en høy terskel for å ta kontakt med bedrifter og hvordan de skal gjøre dette Trenger oppfølging ut i jobb og i de første to tre månedene, tilgjengelighet er sentralt Har mange spørsmål om arbeidsliv, arbeidsforhold og usikkerhet ved oppstart i en bedrift. Etterlyser støtte og veiledning i forhold til dette. Vil jobbe, trenger muligheter. Konkrete erfaringer med oppfølging og veiledning ut i jobb To av ungdommene som nå er ute i arbeid har blitt intervjuet knyttet til deres erfaring med oppfølging og veiledning av næringslivskoordinator 1. Deltaker på Skjulte Talenter våren 2011 Koordinator kom i kontakt med denne personen gjennom deltagelse i Skjulte Talenter. Basert på tydelige ønsker og mål opprettet koordinator kontakt med en bedrift for praksis/arbeid. Kandidaten kom inn til intervju og fikk kort tid etter praksis som raskt ble omgjort til et ordinært arbeidsforhold. Arbeidsforholdet fungerte bra. Bedriften gikk deretter konkurs og kandidaten sto igjen uten arbeid. Koordinator oppmuntret deretter kandidaten til selv å ta kontakt med bedrifter i samme bransje. LÆRINGSRAPPORT 10

11 Erfaringer Hadde mange spørsmål til å begynne med rundt lønn, arbeidstid og andre spørsmål rundt arbeidssituasjonen som var vanskelig å ta opp med arbeidsgiver. Søkte råd av koordinator og fikk svar og konkrete råd. Viktig å ha noen å ringe, noen å stikke innom for å prate med er kjempeviktig. Man bør følges opp minst noen måneder etter at man har kommet ut i arbeidslivet det kunne gått feil, jeg var bekymra for ting hele tiden, jeg fikk beskjed om å ikke bekymre meg, det ville ordne seg, og fikk på en måte bekrefta hva jeg kunne spørre sjefen om, hva som var greit det har så mye å si hvordan man har det rundt seg, hvordan livet ditt ser ut. Det er viktig å ha en å snakke med, som veit noe om deg, en veileder eller noe, som kan støtte deg. Det er mange ungdommer der ute som har mye problemer i livet sitt Sitat fra intervjuet..nå skal jeg bare jobbe, jeg liker det jeg driver med, det er viktig å ha et mål forskjellen nå, er at jeg ser at jeg kommer til å bli i jobben, om man vil at noen skal bli i jobben, må man følge opp 2. Deltaker på Skjulte Talenter Koordinator kom i kontakt med denne personen gjennom deltagelse i Skjulte Talenter. Kandidaten hadde avbrutt et lærlingeløp med et halvt år igjen av læretiden. Næringslivskoordinator opprettet kontakt med en aktuell lærebedrift. Dette løpet har vart over lengre tid og anses som vellykket for bedrift og lærling. Erfaringer jeg trengte hjelp til å finne en bedrift lurt å ha noen med seg på møte med bedriften det var mye jeg ikke forsto rundt lønn og arbeidstid, bra å ha en å ringe til kan være vanskelig å få tak i saksbehandler, godt å vite at det er noen du vet du får tak i, da kan han komme i kontakt med saksbehandler Sitat fra intervjuet alle burde ha en som Håkon, når du er utenfor har du ikke nettverk, du trenger det for å få jobb det er viktig å lære om håndtrykk og inn se i øynene på den du snakker med, og å være rolig. Det har jeg lært på Skjulte Talenter, det gjør jeg nå LÆRINGSRAPPORT 11

12 Eksempel på en bedrifts erfaring med tilgjenglighet og tett oppfølging ut i bedrift Den aktuelle bedriften har ikke tidligere erfaring med NAV. Bedriften har hatt et mangeårig samarbeid med opplæringskontoret om lærlinger. Dette samarbeidet er opphørt på bakgrunn av erfaringer om at det var mange lærlingeløp som ikke ble gjennomført. Koordinator har formidlet tre kandidater til bedriften. Ett løp beskrives som bra, kandidaten er fremdeles i bedriften. De to andre løpene ble avsluttet etter kort tid. Ett pga helsemessige årsaker, et annet pga manglende motivasjon og oppmøte hos kandidaten. Bedriften ønsker mest mulig informasjon om personen som skal i praksis/ opplæring/arbeid. Hva har skjedd ved tidligere arbeidspraksis? Ønsker ikke å være en nødløsning men mål og mening må være på plass Avklaring, forventninger og informasjon er nøkkelelementer Arbeidslivskompetanse hos kandidatene er svært viktig. Vil ikke ha kontakt med et system, men en person vi kan ringe om den minste ting, om det ikke ordner seg har Håkon vært der med en gang og ordnet opp. Dette har vært et godt samarbeid, dette vil vi gjøre mer. Her dere ikke noen flere? vi opplever at Håkon har vært ærlig om de som har kommet hit. Det er ikke alt man kan avklare på forhånd, men man kan ikke holde tilbake informasjon i håp om at man får en plass, da går det galt på et tidspunkt uansett LÆRINGSRAPPORT 12

13 KREMs anbefalinger om veien videre Formalisere Intensjonsavtalen med bedrifter Fortsette å ta kontakt med enkelbedrifter med mål om samarbeid og partnerskap, ikke krev og bestilling. Utvikle et samarbeid med de ulike opplæringskontorene. Her er det et stort potensial for å muliggjøre flere lærlingplasser. Legge til rette for arenaer der kunnskap deles mellom bydelen, NAV, næringsliv og opplæringskontorene. Næringslivet har liten kunnskap om muligheter og virkemidler i NAV. Likeledes erfarer vi at aktører som opplæringskontoret for tømrerfag i bydelen har et sterkt ønske om et tett samarbeid med NAV, både for øke sin kunnskap om NAV men også for å informere om egne ressurser og muligheter. Fortsette å bygge broer mellom bruker, arbeidsliv og NAV. Det er fortsatt et stort behov for å tenke samarbeid på tvers, ikke bare mellom ulike sektorer men også mellom de ulike etater. Fortsette å bruke ressurser på oppfølging og veiledning ut i arbeidslivet Prioritere tilgjengelighet overfor næringslivet. Utforske alternativer som kan imøtekomme dette eksempelvis grønt nummer, koordinatorer som førstelinje/brobygger mellom næringsliv, saksbehandler og kandidat. Prioritere fleksibilitet og tilgjenglighet for brukere som er ute i arbeidslivet. Utforske arenaer utenfor kontoret som gode møteplasser med kandidater, arbeidslivet og andre viktige samarbeidspartnere. Se utfordringene i bydelen som helhet, i samarbeid med alle de ulike aktørene. Gjennom å legge til rette for tilgjengelige og åpne arenaer kan man arbeide forebyggende. Bygge strukturer for et mer systematisk arbeid knyttet til samarbeid med arbeidsliv og brukere. Systematisk snakke med brukere for å finne gode løsninger på veien til arbeid eventuelt skole. LÆRINGSRAPPORT 13

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i.

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Logo på kommune/bydel og samarbeidsbedrift Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Hovedmål: At deltakere fra introduksjonsprogrammet skal sysselsettes ved..sine hoteller etter å ha gjennomgått

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel:

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

NAV HÅ Kvalifiseringsprogram. 16/11/2016 V/ Marit Brundtland

NAV HÅ Kvalifiseringsprogram. 16/11/2016 V/ Marit Brundtland NAV HÅ Kvalifiseringsprogram 16/11/2016 V/ Marit Brundtland Forankret i ledelsen, både på kontoret og i kommunen Aktivt på arbeidsgivere Tett oppfølging både lokalt og av tiltaksarrangør Én veileder arbeider

Detaljer

Sjekklister: Forberedelsesfasen: Iversettingsfasen: Underveis: Avslutning:

Sjekklister: Forberedelsesfasen: Iversettingsfasen: Underveis: Avslutning: Sjekklister: Forberedelsesfasen: For potensiell deltaker det hun/han må tenke over For arbeidsgiver som ønsker å åpne for IA-plass (arrangør av IA-plass) hva må være på plass i virksomheten? Barrierer

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND En møteplass for alle involverte parter i introduksjonsprogrammet på Øvre Romerike, samt lokalt næringsliv. Senteret skal gjennom metodisk,

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 Målet var å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år Tre strategier: 1. Å redusere rekrutteringen

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

UNGDOMSLOS. NAV Austrheim (2009-2012)

UNGDOMSLOS. NAV Austrheim (2009-2012) UNGDOMSLOS NAV Austrheim (2009-2012) Virkeområde Nordhordland Austrheim Lindås Radøy Masfjorden Fedje Osterøy Meland NAV, 21.06.2011 Side 2 Intensjonen med Los-prosjektet Hjelpe ungdom inn i aktivitet

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Med arbeidsgiver på laget. Kvalifiseringsarbeidet i flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Med arbeidsgiver på laget. Kvalifiseringsarbeidet i flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune Med arbeidsgiver på laget Kvalifiseringsarbeidet i flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune Programmer og prosjekter Inkluderingstiltak Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger Jobbsjansen

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

IA-avtalen, sykefravær, nasjonal kompetansepolitisk strategi og kompetansebehov i kommunene

IA-avtalen, sykefravær, nasjonal kompetansepolitisk strategi og kompetansebehov i kommunene IA-avtalen, sykefravær, nasjonal kompetansepolitisk strategi og kompetansebehov i kommunene Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk, 14. 09.2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer