TEMA 2006 Temadag 3. Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse. (her lager Kristin et skilleark med utfresing)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA 2006 Temadag 3. Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse. (her lager Kristin et skilleark med utfresing)"

Transkript

1 TEMA 2006 Temadag 3 Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse (her lager Kristin et skilleark med utfresing)

2 (her kommer en oversikt over programmet og temaet, evt. etterfulgt av en oppsummering av dagen tilbakemeldingsskjema, deltagere, etc)

3 Velkommen Agnar Johansen, forskningskoordinator, Norsk senter for prosjektledelse

4 Ledelse vs prosjektledelse Hydro Agnar Johansen

5 Identifiserte forskningsområder Prosjektbasert ledelse Prosjektkultur og samhandlingsmiljø Usikkerhetshåndtering i prosjekter 3 Forretningsnivå Prosjektbasert ledelse Porteføljeledelse / porteføljeoptimalisering Gevinstrealisering Prosjekt- vs. virksomhetsledelse Realopsjoner Outsourcingprosjekter Lærende organisasjoner Best practice prosjektledelse Suksesshistorier vs. mareritt Praktiske tilnærminger Terminologi Verktøy & håndbøker Prosjektledelse Prosjektkultur Prosjektkultur Implementeringskultur Internasjonale prosjekter Multiorganisasjonsomgivelser Team / lagsammensetning & utvikling HMS-kultur i prosjektgjennomføring og utvikling / forbedring av denne Kompetanse Prosjektledersimulator Erfaringslæring / -overføring Ledelse Prosjektstyring Usikkerhet Oppfølging & måling Risikostyring / kartlegging av risiko Fleksibilitet Usikkerhetsstyring Prestasjonsmåling Måleparametere for prosjekter Benchmarking Samhandlingsmodeller 4 Håndtering av prosjekter rundt offentlige anskaffelser Innovasjonsprosjekter / dynamiske prosjekter 2

6 NSP prosjektportefølje Management by projects Styring mot gevinst Styring mot gevinst II Praktisk ledelse av usikkerhet Impl. av prosjektbasert ledelse Organisering av prosjektkontor Erfaringsoverføring og personellutvikling Virtuelle prosjektorganisasjoner Praktiske virt. prosjektorg. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av informasjon i verdikjeden Prosjektet og omverdenen Arbeidsmiljø og utbrenthet Effektiv oppstart av prosjekter Teamsammensetning og teamutvikling Terminologihåndbok Kompetanseaspektet i og mellom prosjekter Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning BONUS Tidligfase i BA-prosjekter Produktivitet og logistikk i BA-prosjekter Utvikling og evaluering av samspillsmodellen i BAE Praktisk prosjektstyring Kontraktsstandard for vedlikehold av IT-systemer Usikkerhetsanalyser som læringsarena Bruk av OPSkontrakter Resultatene fra våre prosjekt finner du på vår hjemmeside 5 Faglitteraturen har blitt mer fragmentert og mer spesialisert mot utfordringer som dagens ledere står ovenfor Motivasjon - Økt fokus på ferdigheter som kommunikasjon, forhandle, håndtere konflikter etc Ledelse av team og prosjekter Hvordan få til samarbeid i gruppen Leder rolle som lagleder og veileder Nyskapning og kreativitet Rask teknologisk utvikling -> kortere levetid og høyer endringstakt Kulturforskjeller Internasjonaliseringen øker Strategisk ledelse Flere aktiviteter og økt konkurranse fra omverdenen Posisjoneringsstrategier Karismatisk ledelse Innskrenkninger, nedleggelser, flytting og eierskifter øker behovet får visjonære ledere som kan gi medarbeider tro på fremtiden Verdibasert ledelse Medarbeidere, medier og offentlig blir mer og mer opptatt at virksomheten skal stå får å handle i samsvar med verdier og normer Basert på Colbjørnsen

7 Ledelse VS prosjektledelse -noe definisjoner Ledelse er å ta støyten når det går dårlig, og tre i bakgrunn når det går bra (Haugan og Strand) Ledelse bidra til å realisere virksomhetens mål gjennom medarbeidere (Colbjørnsen) Dvs ledelse har betydning for virksomhetens resultater Tilstreber målrettede og rasjonelle handlinger Samspill mellom leder og medarbeider Typiske ledelsesmekanismer Administrasjon, kultur og relasjon

8 Ledelse VS prosjektledelse - noen definisjoner Prosjektledelse = Situasjonsbasert ledelse satt i system (Reve og Kolltveit) Personlige holdninger og verdisyn Ledelsesmetoder Ledelsesprinsipper Håndtering av fire ledelse oppgaver (Mikkelsen og Riis) Skape prosjektresultatet Innadvendt ledelse dvs lede prosjektgruppen og medarbeiderne Utadvendt ledelse dvs lede prosessen mot prosjektets eksterne interessenter Prosjektstyring - dvs planlegg og styre kvalitet, tid, resurser, økonomi, dokumentasjon 9 Typiske leder aktiviteter (Grønnhaug,Hellesøy Kaufmann) Planlegging og organisering Problemløsning Klargjøre anvise oppgaver Informere Overvåke Motivere Konsulterer Anerkjenne Støtte Konflikthåndtering Lagbygging Nettverksdannelse Delegere Utvikle og veilede Belønne 10 5

9 Prosjektlederens kompass seks retninger Oppover forholdet til prosjekteier Utover forholdet til brukerne av prosjektets resultater Nedover forholdet til prosjektteamet Innover forholdet til seg selv og egen innsats Fremover planlegging av prosjektet Bakover oppfølging av prosjektet Erling S.Andersen Prosjektets styringssløyfe Mål Målformulering Avvik Planlegging Oppfølging Innsatsfaktorer Plan Utførelse (styringsobjekt) Registrert forløp Resultat Westhagen

10 Prosjektledelse Planlegge Følge opp Organisere Utføre Erling S Andersen 13 Seksboks modellen Prosjektets kulturside Relasjoner Prosjektets strukturside Struktur Belønning og straff Prosjektmål Prosjektledelse Teknikker og metoder Svein A Jessen 14 7

11 5 X 5 Emneområder for prosjektledelse Prosjektoppgaven Behov og formål Idegrunnlag Prosjektets produkt Rammer Dokumentasjon Interessenter Anvendelse og eierskap Vilje og drivkraft Ressurs ytelse Formell godkjennelse Sosial aksept Fremgangsmåte Prosjektformulering Prosjektstruktur Prosjektorganisering Kommunikasjon Styring Omgivelser Marked Teknologi Omgivelse og systemer Fysisk miljø Regelsett og normer Ressurser Viten og kunnen Personer Materiell og utstyr Material Penger (Mikkelsen og Riis) 15 Prosjektledelse vs ledelse to hovedkomponenter i begge fag Leadership/ ledelse Produsere endring og bevegelse Etablere retning (Skape visjoner, helhetsbilde, strategier) Samle medarbeidere (Kommunisere mål, forplikte, bygge team) Motivere og inspirere Management/organisering Produsere orden og konsistens Planlegge Organisere/personellbehov Kontrollere/problemløse Kotter,

12 Prosjektledelse vs ledelse to sider av samme sak? Ledelse Prosjekt ledelse Er det slik? Dvs PL er bare en del av generell ledelse kompetanse Ledelse Ledelse Prosjekt ledelse Prosjekt ledelse Eller er det slik? Dvs PL og L har noe felles Men de er i bunn og grunn ulike Eller er det slik? Dvs PL og L har lite til felles- Det er liten overførbarhet mellom det å lede temporære organisasjoner og det å være ledere i linjen

13 Vårt konsept - brukerstyrte forskningsprosjekter Styret Daglig ledelse 19 Underrettes at ideen vurderes å være utenfor NSPs satsningsområde JA Prosjektiden behandles i senter ledelsen NSP ønsker økt fokus på forskning innen prosjektledelse NEI Ide oppstår Akademia/Partner/ Medlem NSP mottar forespørsel om igangsetting av prosjekt NSP evaluere forespørslen Relevant? JA NSP starter arbeidet med å konkretisere prosjektforslagtet Vil NSPs medlemmer /partnere støtte ideen finansielt NEI Prosjektiden behandles i NSPs styre VURDERINGSKRITERIER Er ideen klar og entydig? Har den et reelvant forskningsinnhold? Ligger den innenfor NSP strategiske satsningsområder? Er den relevant for andre NSP partnere /medlemmer? I hvor stor grad har prosjektet relevans fra et verdiskapningsperspektiv? I hvor stor grad vurderes prosjektet å være nyskapende? Vil prosjektet være kompetanseoppbyggende for partnere/medlemmer/forskningsmiljøene og samtidig bygge på eksisterende kompetanse? Oppleves prosjektets tema å være attraktivt internasjonalt. Vil resultatene fra prosjektet kunne bidra til endring av anbefalt praksis hos NSPs partnere/ medlemsbedrifter? Vil prosjektet gi en balansert portefølje for senteret? Vil prosjektet bidra til å skape synergier med annen forskningsvirksomhet innen senteret Er det potensialet for ytterligere ekstern finansiering fra Forskningsrådet/ EU/ Skattefunn / industri / offentlig sektor/ etc Forskningsmessige avklaringer Bakgrunn og begrunnelser uttypes Problemstilinger og hypoteser utvikles Mulig effekt- og resultatmål utvikles Ambisjonsnivå avklares Organisering avklares Administrative avklaringer Partnere / medlemmer kontaktes interesse for prosjektet sjekkes ut Finansieringsordninger sjekkes Ressurs til gjennomføring sjekkes ut Senteret har lagt en strategi hvor vi ønsker å fokusere på tre områder Prosjektbasert ledelse Prosjektkultur og samhandlingsmiljø Usikkerhetshåndtering i prosjekter Ny ideer kan meldes inn til senterledelsen gjennom hele året. Forprosjekter etableres når ideen anses å ha potensial til å bli et forskningsprosjekt JA Underrettes at ideen vurderes å være utenfor NSPs satsningsområde Er det behov for økonomisk støtte fra NSPs NSP støtter prosjektet? NEI NSP bidrar med oppbemanning - Styret orienteres om prosjektet NEI JA NSP bidrar med oppbemanning - Prosjektet rapporterer til NSPs ledelse og NSPs styre NSP prosjektet bemannes opp og igangsettes

14 Ny styringssløyfe prosjektledelse Mål 0 Planlegging Læring og endring Motivasjon og ytelse Kommunikasjon Beslutninger Oppfølging 0 Innsatsfaktorer Gjennomføring Sluttleveranse Organisasjonsatferd og prosesser System Prosjektledelse

15 Prosjektledelsesteorier versus ledelsesteorier i et historisk perspektiv - Ledelse som prosjektledelse Dr.ing. Øystein Fossen, Arbeidsforskningsinstituttet - Hva kjennetegner moderne prosjektledelsesteori Professor Erling S. Andersen, BI

16 Prosjektforum Ledelse som prosjektledelse Vækerø, 3. november 2006, Øystein Fossen, Dr.ing, Arbeidsforskningsinstituttet 12/13/2006 Prosjektet Prosjektet er grunnlag for all handlingsteori Prosjektet er en skapelsesberetning 12/13/2006 1

17 Prosjektforum Ledelse som prosjektledelse Prosjektledelse er på (motor)vei inn i ledelsesfeltet Figur/grunn skift: Prosjektlignende situasjoner tiltar, masse reproduksjonen minker Tankekorset - Etter tiår med ledelsesforskning er bildet ikke blitt vesentlig klarere 12/13/2006 Struktur/Prosess/Ledelse Ingeniørvitenskapen tradisjonelt preget av overdreven tro på at virkeligheten lar seg formalisere og dokumentere Kan man gripe for eksempel Hydros eksellense ved å finstudere CVP prosessen? Ledelse er ofte sekkepost på det vi ikke greier å få helt tak på 12/13/2006 2

18 Prosjektforum Mental modellering Evnen til å etablere indre mentale modeller av prosjektet er nøkkelen Den dyktige prosjektleder evner å spole sømløst mellom fortid, nåtid og framtid Syretesten fra vitnepsykologien 12/13/2006 Vinnerformelen for utvikling av spisskompetanse Det regelbaserte tar deg halvveis Communities of practice Eksempelgjennomgang av kritiske episoder Mapping av indre modeller for å gjøre de eksplisitt og felles 12/13/2006 3

19 Prosjektledelse Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI NSP Temadag Erling S. Andersen 1 Temaer Forskjell mellom ledelse generelt og prosjektledelse Forskjellige syn på ledelse av et prosjekt Kompleksiteten og utfordringene ved ledelsesoppgavene i et prosjekt Noen anbefalinger om prosjektledelse NSP Temadag Erling S. Andersen 2 1

20 Forskjellige perspektiver i prosjektfaget Perspektiv: En bestemt oppfatning av virkeligheten Flere samtidige perspektiver: Det er mer enn en måte å se verden (og et prosjekt) på Perspektivet har konsekvenser for hvordan prosjektlederen angriper ledelsesoppgaven NSP Temadag Erling S. Andersen 3 To definisjoner som avdekker forskjellige perspektiver Tradisjonelt perspektiv oppgaveperspektivet: Et prosjekt er en temporær bestrebelse som man gjennomfører for å skape et unikt produkt eller en unik tjeneste (PMI) Nyere perspektiv organisasjonsperspektivet: Et prosjekt er en temporær organisasjon etablert av basisorganisasjonen for å utføre et oppdrag på dens vegne NSP Temadag Erling S. Andersen 4 2

21 Oppgaveperspektivet Start Prosjekt Slutt Tid Plan Leveranse NSP Temadag Erling S. Andersen 5 Oppgaveperspektivet og prosjektledelse Oppgaveperspektivet: Utføre en klart beskrevet oppgave, på tid, innenfor budsjett. Ideelt: en fullstendig rasjonell angrepsmåte, komplett plan fra start Viktige ledelsesoppgaver: dele inn oppgaven i deler (WBS), fordele arbeidet på medarbeiderne, følge opp at hver gjør sin oppgave NSP Temadag Erling S. Andersen 6 3

22 Organisasjonsperspektivet: ESAs definisjon av prosjekt Et prosjekt er en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag på dennes vegne Basisorganisasjonen Prosjektet NSP Temadag Erling S. Andersen 7 Forholdet mellom prosjektet og basis Den permanente organisasjonen: Basisorganisasjonen Oppdrag Leveranser Prosesser Den temporære organisasjonen: Prosjektet NSP Temadag Erling S. Andersen 8 4

23 Organisasjonsperspektivet og prosjektledelse Organisasjonsperspektivet: Relasjoner mellom to organisasjoner den permanente og den temporære organisasjonen, basert på et oppdrag, fokus mer på formål (hensikt) enn oppgaven, en endringsprosess, aksepterer begrenset rasjonalitet Ledelsesoppgaver: Motivere for endring, skaffe ressurser, finne løsninger, samarbeid mellom to organisasjoner NSP Temadag Erling S. Andersen 9 Hva skiller prosjektledelse i organisasjonsperspektivet fra generell ledelse? Et prosjekt er en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag på dennes vegne To sider må i hvert fall drøftes: Midlertidigheten Oppdrag fra en annen organisasjon NSP Temadag Erling S. Andersen 10 5

24 Ledelseskonsekvensene av midlertidigheten Være oppmerksom på og redusere de negative sidene ved midlertidigheten en engangsoppgave, andre oppgaver venter (ikke fokus) medarbeidere som ikke er vant til å arbeide sammen tidspress (i seg selv negativt) Være oppmerksom på og styrke de positive sidene ved midlertidigheten milepæler, sluttdatoen (motivasjon, prioritering) håndplukkede medarbeidere NSP Temadag Erling S. Andersen 11 Ledelseskonsekvensene av å ha et oppdrag Jobber ikke på egne premisser, men skal finne den løsningen som er i den andre parts beste interesse (hva skal leveres og når) Har ikke egne ressurser, men får disse ressursene fra oppdragsgiver, må ofte dele ressursene med basisorganisasjonen Behov for å følge opp helheten ikke bare enkeltfaktorer (tid, kostnad, kvalitet) NSP Temadag Erling S. Andersen 12 6

25 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv Endring av en annen organisasjon krever: Forståelse for den andre organisasjonens situasjon og utfordringer En visjon Kommunikasjon Oppslutning om visjonen Forståelse for positive og negative sider (empati) Motivasjon, engasjement, innlevelse blant deltakerne NSP Temadag Erling S. Andersen 13 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: Mange leveranser spredd utover i tid (tilbakemeldinger fra tidlige leveranser kan føre til justeringer i etterfølgende leveranser) Sammensatte leveranser for å få til endringer i basisorganisasjonen (pso: person-, system-, organisasjonsutvikling) En kultur som som evner å arbeide med flere forskjelligartede oppgaver samtidig NSP Temadag Erling S. Andersen 14 7

26 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: En sammenkjedingsfilosofi. Sammenkjeding ( entrainment ): rytmen i en prosess er synkronisert med rytmen i andre prosesser Ekstern sammenkjeding: Prosjektet leverer når det passer best for mottakerne i basisorganisasjonen Intern sammenkjeding: De forskjellige interne leveranseprosessene (f.eks. P,S,O) følger samme rytme NSP Temadag Erling S. Andersen 15 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: Klar forståelse av hva slags organisasjon prosjektet er Prosjektet har en dobbel legitimitet, både som en politisk organisasjon og som en handlingsorganisasjon Handlingsorganisasjon (intern effektivitet, effiency ): Alle deltakere støtter fullt ut prosjektets formål og mål; det er ingen plass for uenighet og konflikt, alle har felles ideologi Politisk organisasjon (ekstern effektivitet, effectiveness ): Konflikter er en del av prosjektarbeidet, forskjellige syn, beslutninger tar tid NSP Temadag Erling S. Andersen 16 8

27 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: Teammedlemmer med forskjellige kunnskaper og prosjektledelsens aktive støtte ved kunnskapsgenerering og kunnskapsdeling Full utnyttelse av alle de menneskelige ressursene i de innovative oppgavene med så få restriksjoner som mulig på hvem som kan delta NSP Temadag Erling S. Andersen 17 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: Planer på forskjellige nivåer (strategisk, taktisk, operasjonelt nivå) Planer som muliggjør en blanding av predikerbarhet og fleksibilitet Planer som kommuniserer Planer som eies av de involverte NSP Temadag Erling S. Andersen 18 9

28 Ledelsesoppgaver i et organisasjonsperspektiv (forts.) Endring av en annen organisasjon krever: Sikring av ressurstilførselen (kvalifiserte og engasjerte medarbeidere) Kontinuerlige forhandlinger : begrunnelse og salg NSP Temadag Erling S. Andersen 19 Ledelsesstiler Transformasjonsledelse: Evne til å uttrykke en visjon og skape oppslutning gjennom formidling av ideer, karismatisk ledelse Transaksjonsledelse: Bruk av belønning og straff for å styre medarbeiderne Organisasjonsperspektivet: Transformasjonsledelse er hensiktsmessig for å skape oppslutning om endringene Tradisjonelt perspektiv: Mer orientert mot transaksjonsledelse NSP Temadag Erling S. Andersen 20 10

29 Lederen som transformasjonsleder Karisma og inspirasjon en person som medarbeiderne er stolte av blir oppfattet som en kraftfull og tillitsvekkende person med høye idealer og etisk holdning framtrer og opptrer på en måte som understreker det positive bildet framhever betydningen av den felles innsatsen legger vekt på verdier og moral har evnen til å kommunisere en visjon som appellerer til medarbeiderne snakker optimistisk og entusiastisk og uttrykker tillit til at man vil lykkes NSP Temadag Erling S. Andersen 21 Lederen som tranformasjonsleder (forts.) Intellektuell stimulans har en atferd som klargjør for medarbeiderne de problemene man står overfor, men får dem også til å se problemene i nytt perspektiv søker å få fram medarbeidernes forskjellige syn Individualisert hensynsfullhet tar individuelle hensyn, fokuserer på den enkeltes styrke, gir støtte, oppmuntring og veiledning til hver enkelt medarbeider NSP Temadag Erling S. Andersen 22 11

30 Lederen som transaksjonsleder Betinget belønning klargjør hvilken innsats som vil bli krevd for å oppnå spesifikke belønninger bruker insentiver og betingede belønninger for å påvirke medarbeidernes motivasjon Aktiv avviksledelse følger utviklingen nøye og er opptatt av avvik og feilgrep følger opp med nye regler for å unngå feil Passiv avviksledelse reagerer bare hvis det er betydelig avvik eller feil i forhold til definerte planer og standarder NSP Temadag Erling S. Andersen 23 Anvendelse av transformasjonsledelse Mottageligheten for transformasjonsledelse er størst, når: Organisasjonen arbeider med grunnleggende endringer (tilpasning til nye og endrede krav istedenfor bare økt effektivitet) Organisasjonen har utstrakt kontakt med organer utenfor organisasjonen selv (grenseoverskridende aktiviteter istedenfor bare internt teknisk fokus) Organisasjonen har en organisasjonsstruktur som letter mulighetene for innovativ virksomhet (flate eller temporære strukturer istedenfor hierarkiske) Organisasjonen har en styring med vekt på konsensus (felles innsats blir oppnådd gjennom enighet og egeninteresse og ikke ved hjelp av byråkrati og regelverk) NSP Temadag Erling S. Andersen 24 12

31 Forskningen viser: Karisma og inspirasjon fører til bedre prosjektresultater, både bedre prosjektkvalitet (målt ved teknisk kvalitet, nytte for bedriften og helhetlig vurdering av prosjektet) og bedre resultater i forhold til budsjett og tidsplan Individualisert hensynsfullhet har også positiv virkning, men mindre.virker først og fremst på prosjektkvaliteten og mindre på evnen til å holde tid og budsjett. Resultatene avhenger av type av prosjekt NSP Temadag Erling S. Andersen 25 Kartlegging av ledelsesstil Spørreskjema: Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Hvis medarbeiderne fyller ut dette spørreskjemaet, får vi et bilde av hvilken lederstil lederen benytter NSP Temadag Erling S. Andersen 26 13

32 Er det mulig å forbedre seg som transformasjonsleder? Noen vil hevde at transformasjonsledelsen er basert på egenskaper som er medfødte. Er det mulig å bli bedre som transformasjonsleder? Treningsprogrammer gir positive resultater. Oppfølging som er foretatt seks måneder til to år etter viser forbedringer, riktignok beskjedne, i transformasjonsledelsen, spesielt på de områdene som deltakerne i opplæringen selv prioriterer NSP Temadag Erling S. Andersen 27 Er prosjektledelsen vellykket? Tradisjonell prosjektoppfølging: Fokus på tid, kostnad, kvalitet (følger av PLs ansvar for prosjektledelsessuksess) Organisasjonsperspektivet: Viktig å få fram det totale bildet av prosjektets evne til å stimulere til endringer (holistiske modeller) PEVS (ProsjektEValueringsSkjemaet) X-modellen NSP Temadag Erling S. Andersen 28 14

33 PEVS Det er av betydning for en prosjektleder å kunne ta "temperaturen" på prosjektet underveis i prosjektarbeidet. Spørreskjemaet PEVS er et hjelpemiddel i en slik temperaturmåling. Resultatene vil vise situasjonen i prosjektet sammenliknet med hva som er den vanlige situasjonen for andre norske prosjekter. Man får råd om hva det viktig å gripe fatt i for å forbedre situasjonen for prosjektet. NSP Temadag Erling S. Andersen 29 PEVS (forts.) Spørreskjema som gir grunnlag for å angi prosjektets status og for å predikere prosjektets resultater 60 kritiske suksessfaktorer for et prosjekt 10 suksesskriterier Mulighet til å relatere situasjonen i sitt prosjekt med situasjonen for et stort antall andre norske prosjekter Skjemaet tilgjengelig på Internett, se NSPs hjemmeside: NSP Temadag Erling S. Andersen 30 15

34 Kritiske suksessfaktorer Prosjektets formål og mål Prosjektets rammebetingelser Prosjektets overordnede plan Prosjektets detaljplaner Den formelle prosjektorganisasjonen Den uformelle prosjektorganisasjonen Aktivitetsutførelsen Beslutningene i prosjektet Prosjektets tekniske og økonomiske styring Prosjektets interne og eksterne kommunikasjon NSP Temadag Prosjektets profil 25% 50% 75% Erling S. Andersen 31 X-modellen Arbeidsmåten Personforutsetninger Saksforutsetninger Personresultater Saksresultater NSP Temadag Erling S. Andersen 32 16

35 Dynamisk modell Start Arbeidsmåten Nå Saksforutsetninger Personforutsetninger Saksresultater Personresultater Tiden NSP Temadag Erling S. Andersen 33 Hjelp til å lage en X Still spørsmålene: Hvilke personforutsetninger har hatt størst betydning i den aktuelle perioden? Hvilke saksforutsetninger har hatt størst betydning? Hvordan har arbeidsmåten i hovedsak vært? Hvilke personresultater har blitt oppnådd i løpet av perioden? Hvilke saksresultater har blitt oppnådd OBS! Vær spontan, få fram det du synes er viktigst NSP Temadag Erling S. Andersen 34 17

36 PL tildelt rollen uten å ønske den PL har god kompetanse på brukernivå PL jovial, uformell og lite autoritær Manglende faglig kompetanse i prosjektteamet på systemering og programmering Kjerneteamet har gode kunnskaper om prosjektarbeidsformen God forankring i linjen Uklare mål Ufullstendig rammeplan Ingen veldefinert prosjekteier Valg av programmeringsspråk basert på eksisterende kompetanse i planavdelingen Få krav fra linjen og styringsgruppen PL ikke fristilt i avtalt omfang; PL ikke tid til å være pådriver Få prosjektdeltakere aktive utenom møtene Mange deltakere uten aktivitetsansvar God uformell kommunikasjon Ingen formell informasjonsflyt Tilført kompetanse på nye programmeringsspråk Synkende motivasjon utover i prosjektet Usikkerhet blant prosjektdeltakerne om hva som skjer videre NSP Temadag Prosjektet forsinket Forventningene til resultatene redusert Undervudert kompleksiteten PSO uten P og O Erling S. Andersen 35 Årsaksanalyse aaaaaaaab bbbbbbcc cccc ddddddd eeeeeeeef fffffffffff Arbeidsmåten er påvirket av visse av forutsetningene aaaaaaa Xxxxxx xxxxx ooooooooo Ggggggg hhhhhhhhhh aaaaaaaa bbbbbbb cccccc Resultatet avhenger av visse sider ved arbeidsmåten NSP Temadag Erling S. Andersen 36 18

37 Oppsummering Prosjektledelse vs. generell ledelse: Prosjektledelse har ekstra utfordringer (midlertigheten, oppdrag på en annens premisser) Prosjektperspektivet påvirker prosjektledelsen Transformasjonsledelse er svaret på ledelse i et organisasjonsperspektiv Transformasjonsledelse kan utvikles og læres Helhetlig oppfølging er viktig NSP Temadag Erling S. Andersen 37 19

38 Utvikling av ledere og prosjektleder i næringsliv og forvaltning - Hydros "Stakeholder alignment training concept" Halfdan Brustad, Hydro - Prosjektledelse og lederutvikling i Forsvaret Kjetil Blix Strokkenes, Forsvarets stabsskole - Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel Dagne Hordvei, Røde Kors

39 Hydro Stakeholder alignment concept NSP 3 rd November 2006 Halfdan Brustad Head of Project Management Business Unit Hydro Hydro is an energy and aluminium supplier with: employees worldwide activities in 40 countries 2005 turnover 174 billion NOK Our mission is to strengthen the viability of our customers and the communities we serve HaBu Date: Page: 2 1

40 Hydro outlook Oil and Energy Aluminium Other Businesses Increased international business HaBu Date: Page: 3 Large and complex projects Strong focus on project preparation and scope definition Grane TYIN Management of international contractors Optimal project execution strategies Implementation of new technology SU4 Libya HaBu Date: Page: 4 2

41 Russia Canada Denmark US Gulf of Mexico Cuba Morocco Nigeria Libya Iran FOCUS Realize the international portefolio : Brazil Angola Mozambique HaBu Date: Page: 5 Capital Value Process (CVP)- Hydro Stage Gate System DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Business Development Feasibility Phase Concept Selection phase Preparation For Execution Execution Operation Decision Gates DG1 DG2 DG3 DG4 DG4B DG5 Approval to start feasibility study Approval to start concept selection Concept Approval Final Capital Expenditure Approval Final Appropriation of Funds Acceptance by Operations Gatekeeper (Project owner establish drivers and expectations) To achieve Predictable and competitive projects HaBu Date: Page: 6 3

42 Our aim Innovative and efficient Increasing the value of Hydro s investment portfolio NPV DG4 Project development Project execution HaBu Date: Page: 7 Our bread and butter Excellent project development Excellent project execution Excellent operations HaBu Date: Page: 8 4

43 Execute leadership Communicate and demonstrate the strategy Empower your organization Release the organizational potential Establish the right culture to support the strategy Free up time for professional work HaBu Date: Page: 9 Increase Team and Organisational Performance Business Case Owner Stakeholder alignment concept Project Team Facilities/Projects Project Team eg.drift/o&e/hal Project Team Drilling Project Team Petek Work Process A Work Process B Work Process C NN NN NN NN HaBu Date: Page: 10 5

44 Purpose of Stakeholder Alignment Concept Ensure alignment between key Stakeholders Business model Project strategy Objective, main business drivers and framework Scope and necessary level of details to be performed Stakeholder plan Deliverables HaBu Date: Page: 11 Stakeholder Alignment Concept - Frames Gatekeeper Group work Clarify expectations Discussion HaBu Date: Page: 12 6

45 Project Alignment DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Corporate/ BoD and Partners Alignment among Management Alignment along Capital Value Process Alignment within Project Team (Facilities, Drilling, Petek, Operations) Gatekeeper HaBu Date: Page: 13 Our challenge ESTABLISH CONSISTENCY BETWEEN Scope, quality, estimate, schedule, technology choice, execution model, market opportunities, HSE/CSR requirements at each Decision Gate HaBu Date: Page: 14 7

46 Results Highly motivated workforce because they understand the drivers & overall issues Efficient use of resources We do no more than what is necessary Optimal commercial solutions HaBu Date: Page: 15 HaBu Date: Page: 16 8

47 FORSVAR Prosjektledelse og lederutvikling i Forsvaret Norsk senter for Prosjektledelse Temadag 3. November 2006 Major Kjetil Blix Strokkenes Forsvarets Stabsskole Innhold Lederutvikling/- utdanning i Forsvaret Forsvarets fellesprogram i Prosjektledelse FORSVARET 1

48 Intensjonsbasert ledelse Høyere nivå Indirekte lederskap Lavere nivå Direkte lederskap FORSVARET Helhetlig personutvikling; Lederutvikling langs tre akser UTVIKLINGSFOKUS UTVIKLINGSMETODE UTVIKLINGSOMRÅDE Akse 1 Akademisk kognitiv skolering Formell teoretisk lederutdanning, tradisjonelt Vite hva som skal gjøres utført vha forelesinger og selvstudium Akse 2 Praktisk atferdstrening Drill, trening, øvelse(r) og erfaring by doing Å få det gjort Utvikling av konkret kunnskap og tenkning om lederteorier, lederstiler og lederfunksjon(er): TANKE og ORD Utvikling av evnen til å utføre bestemte handlinger og mestring av konkrete gitte situasjoner på ulike organisatoriske nivå: HANDLING Akse 3 Helhetlig personlig vekst og integritet på en tillitvekkende måte Refleksjon over- og bevisstgjøring av følelsenes limende vs splittende funksjon i sammenhengen mellom tanker, ord og handlinger Utvikling av transformasjonelle evner: Evnen til å fremstå ekte, troverdig, tillitskapende, intensjonsformidlende og inspirerende slik at medarbeidere utvikles maksimalt og blir mest mulig selvmotiverte: TILLIT FORSVARET 2

En ny teori for prosjektfaget

En ny teori for prosjektfaget En ny teori for prosjektfaget Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 En ny prosjektteori Perspektiv: En bestemt oppfatning av virkeligheten Flere samtidige

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

Er du sikker på at du vet hvordan det står til med prosjektene dine?

Er du sikker på at du vet hvordan det står til med prosjektene dine? Er du sikker på at du vet hvordan det står til med prosjektene dine? Kunnskapsfrokost 6. november 2008 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Temaene for kunnskapsfrokosten Hvordan

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Utfordringen: Bedre prosjekteiere Vi har utdannet

Detaljer

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Author: Michal Svendsen 1 Introduction to Dyno Nobel Leading global supplier of commercial explosives Development, production and distribution

Detaljer

Velkommen til mulighetenes arena!

Velkommen til mulighetenes arena! Velkommen til mulighetenes arena! Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Den Norske Dataforening Velkommen til Prosjekt 2005 Et samarbeid mellom NSP og Dataforeningen Prof. Asbjørn Rolstadås,

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Innledning Kunnskapsfrokost 11. januar 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Nye retninger Hva vil vi være

Detaljer

Prosjekter fangede i sin frihet

Prosjekter fangede i sin frihet Prosjekter fangede i sin frihet Fleksibilitet i store prosjekter Nils Olsson Inst. for bygg, anlegg og transport Lillestrøm 19. Oktober 2006 1 23.10.2006 Lillestrøm 2006 Noen smakebiter Hvorfor er prosjekter

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Prosjektledelse som fag

Prosjektledelse som fag Prosjektledelse som fag av Svein Arne Jessen Professor (emeritus) på BI, PhD ENDRING Det er verken den mest intelligente eller den fysisk sterkeste som overlever, men den som er dyktigst til å mestre endring

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling. Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro

Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling. Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro 2 Oversikt hvilke prosjekttyper StatoilHydro har Investerings

Detaljer

Arbeidsprosess-orientert trening

Arbeidsprosess-orientert trening Hydro Oil & Energy Prosjektutviklingsfasene; Arbeidsprosess-orientert trening Vår Ledelsesmodell omfatter elementer som: Holdninger, Verdier og Motivasjon Medarbeidernes Kunnskap Dokumenter; vår dokumenterte

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende?

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende? Transformasjonsledelse Kan det virke helsefremmende? Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Krav Krav Krav / kontroll /støtte modellen (Karasek) Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Effort reward

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi?

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Rebecca Line Vold, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS «Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS 1 - gjør deg bedre i møte med andre mennesker 2 Vår posisjon Volo er et kompetansesenter for sertifisering,

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Læringsnettverk Fall, Haugesund 25/ v/ Mette Fredheim Teamsammensetning

Læringsnettverk Fall, Haugesund 25/ v/ Mette Fredheim Teamsammensetning Læringsnettverk Fall, Haugesund 25/10-2012 v/ Mette Fredheim Teamsammensetning Team og teamsammensetning hva kjennetegner et velfungerende team Grupper og team Enkle arbeidsoppgaver løses av enkeltmennesker

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Ledelse som gir effekt!

Ledelse som gir effekt! Ledelse som gir effekt! Et dykk i den faglige plattformen i LUP Kjellaug Tørstad Ledelse har betydning 90% mener at ledelse har stor innflytelse på resultatene i en organisasjon (Strand 2001) Nærmeste

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

Tema. Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet. Fra høvdingledelse til superledelse. Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap,

Tema. Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet. Fra høvdingledelse til superledelse. Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap, 1 Tema Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet 2 Fra høvdingledelse til superledelse Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap, medarbeiderdrivkraft og kundetilfredshet? Utvikling

Detaljer

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Verdien av lederkommunikasjon

Verdien av lederkommunikasjon Verdien av lederkommunikasjon Kommunikasjon og ledelse, Abelia og BI NHO, 16. november 2016 Det beste og mest konkrete kulturendringsinitiativet i DNB Slik måler DNB lederkommunikasjon Tydelige budskap

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

«Vet du verdien av IT!»

«Vet du verdien av IT!» Velkommen til nettverksmøte om IT i Praksis! «Vet du verdien av IT!» Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten?

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos HVA ER UTVIKLINGSARBEID Forbedring av eksisterende rutiner/ løsninger Introduksjon av nye rutiner/løsninger Rudi Kirkhaug

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer

Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer Kristina Nevstad NTNU kristina.nevstad@ntnu.no Page 1 Kort om meg Kristina Nevstad PhD stipendiat, ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Kvalitet og ledelse. Mai 2016 Inger Cathrine Bryne

Kvalitet og ledelse. Mai 2016 Inger Cathrine Bryne Kvalitet og ledelse Mai 2016 Inger Cathrine Bryne Grunnmuren Pasientenes helsetjeneste! - førende for struktur og innhold i tjenestene Styringskjeden Foretaksmøte Styret Foretaksmøte Styret Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/styringsdokumenter/nasjonalt-profilprogram-for-helseforetak.html?id=650208

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer