Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl ) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Gunnar Indrebø hadde meldt forfall. NLM Ung Gunnar Loland var ikke til stede. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne og regionlederne NLM Utland deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Lars Gaute Jøssang åpnet med andakt og bønn. Sak 26 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 27 ORIENTERING VED GENERALSEKRETÆR Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om tjenestereise til Japan og til Kenya. Han ga også noen vurderinger om situasjonen i Den norske kirke etter kirkemøtet. Sak 28 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø. Han vektla særlig situasjonen for samarbeidspartnere i Kina. 1

2 Sak 29 NLM ETIOPIA MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Etiopia 27. januar -1. februar. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 2: Sak 3 og 5: Redusere feltstyret (CE) fra 5 til 3 medlemmer Hovedstyret registrerer at feltet reduserer antall medlemmer i feltstyret. Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter fra de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Sak 4: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 6: Oppfølging av strategi og handlingsplan for NLM Etiopia Hovedstyret takker for at feltet følger opp strategien som er vedtatt, og at feltet har et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia. Samtale om organisering av felles administrasjon for Etiopia og Øst-Afrika Hovedstyret ser fram til nye innspill og utredning fra de to feltene angående en mulig felles administrasjon. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 30 ETIOPIA STEDLIG REPRESENTANT Tore Vågen ble ansatt som stedlig representant i Etiopia for 1 år, fra august 2013 til juli. Hovedstyret ansetter Asle Aarsland som stedlig representant i Etiopia for 1 år, fra august til sommeren

3 Sak 31 ØST-AFRIKAREGIONEN MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Øst-Afrikaregionen mars Brev fra Scripture Mission East-Africa AGM Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4-6, del 1 og sak 3-6, del 2: Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter fra de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering, opplæring og diakoni i regionen. Sak 8, del 1: Fusjon av Scripture Mission, Arusha, og Soma Biblia Hovedstyret takker for fyldig utreding av fusjonsarbeidet og er glad for et positivt vedtak angående fusjonen. Hovedstyret ser litteraturarbeidet i Tanzania som viktig, og tror nye Soma Biblia vil være en viktig aktør for arbeidet i Tanzania. Sak 10, del 1: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 7, del 2: Organisering av felles administrasjon for Øst-Afrika og Etiopia Hovedstyret ser fram til nye innspill og utredning fra de to feltene angående en mulig felles administrasjon. Sak 8, del 2: Om endring i stillingsstørrelser for misjonærer Hovedstyret takker for brev angående endring av stillingsstørrelser i lønnsregulativet for misjonærer. Hovedstyret er takknemlig for at utsendingene våre opplever arbeidsoppgavene som meningsfulle. Hovedstyret er opptatt av å ha gode og forutsigbare rammer for alle sine ansatte. Dette for å ivareta ansattes rettigheter inn mot det offentlige og med tanke på pensjonsordninger. Hovedstyret vil på sikt evaluere ulike sider ved lønnsregulativet for feltene som ble vedtatt i Med disse merknader godkjennes referatet. 3

4 Sak 32 NLM VEST-AFRIKAREGIONEN MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Vest-Afrikaregionen, Assinié, Elfenbenskysten, februar. Hovedstyret takker for et interessant og fyldig referat fra misjonærkonferansen. Det gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. 1. Hovedstyret er glad for at det nå er plassert misjonærer både i Mali og Elfenbenskysten og at den politiske situasjonen i landene gjør det mulig for misjonærene å stå i meningsfulle arbeidsoppgaver i begge land. Samtidig vil hovedstyret presisere at det er viktig å følge sikkerhetssituasjonen nøye og ta de nødvendige hensyn til denne i den videre planlegging av arbeidet. 2. Hovedstyret deler misjonærenes glede over at arbeidet i Touba distrikt er i ferd med å ta seg opp igjen, at nye er blitt vunnet for evangeliet og at bibelsenteret i Ouaninou er i drift. 3. En følger med interesse utviklingen i Sentralkomiteen i Elfenbenskysten og håper at en i denne ser konturene av en framtidig kirkedannelse. Gjennom rapportene gis det uttrykk for optimisme og muligheter i arbeidet. Hovedstyret følger med interesse det videre arbeidet med strategier og planer i regionen. Hovedstyret har følgende merknad til referatet: Sak 4/14: Regnskap 2013 og budsjett Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2013 og budsjett. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 33 INDONESIA FELTKONFERANSEN Referat fra feltkonferansen Revidert strategidokument Hovedstyret har følgende merknader til referatet: 4

5 Sak 5 og 7: Årsmelding og rapporter Hovedstyret takker for årsmelding og rapporter. Disse gir mye informasjon og oppdatering av arbeidet på hva som har skjedd i løpet av det siste året. Hovedstyret er glad for utsendingenes engasjement og for nye muligheter som åpner seg både på Nord Sumatra og på Lombok. Sak 8: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 11: Sak 12: Organisering av feltet Det er store avstander mellom utsendingene på Nord Sumatra og lenger øst i landet. Dette krever mye arbeid med roller og ansvarsfordeling. Hovedstyret er glad for at feltet følger dette tett. Revisjon av strategidokumentet Hovedstyret takker for revidert strategidokument for feltet og godkjenner det. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 34 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. Han gikk gjennom resultatene fra årsrapportene for misjonsfellesskap i Antallet er noe nedadgående, men nedgangen ser ut til å flate ut. Engås påpekte også at andelen misjonsfellesskap som rapporterer om positiv utvikling er større enn den som forteller om en nedadgående trend. Sak 35 GF 2015 Referat fra møte i programkomiteen. Hovedstyret godkjenner referatet. Sak 36 RÅDSMØTET Forslag til program og sakskart. 5

6 Hovedstyret stiller seg bak fremlagte skisse for program for rådsmøtet og ber administrasjonen arbeide videre med programmet i henhold til samtalen. Sak 37 TEOLOGISKE STRØMNINGER Diverse artikler Notat fra administrasjonen Hovedstyret takker for nyttig informasjon. Det legges opp til gode drøftinger av viktige teologiske spørsmål på rådsmøtet høsten. Sak 38 NLM REGION SØRVEST 1. Brev av vedr. forkynnertjenesten i NLM og forslag til svarbrev 2. Brev av ang. hovedstyrets saksbehandling av nye skoleprosjekt og forslag til svarbrev Hovedstyret ber administrasjonen svare regionstyret i Region Sørvest i henhold til det som fremkom i samtalen. Sak 39 NLM UNG - STRATEGI MOT 2018 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Han vektla organisasjonens planer for nytt opplegg for lederutvikling og orienterte om planer for neste UL. Referat fra møte i NLM Ung Landsstyre forelå til orientering. Sak 40 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte blant annet om planlagt arbeidsmiljøundersøkelse høsten og om arbeidet knyttet til berammet rettssak i lagmannsretten i november. 6

7 Sak 41 ANSETTELSER I REGION SØRVEST Følgende ansettelser ble godkjent i e-postkorrespondanse med hovedstyrets medlemmer. 1. Områdeleder Hovedstyret godkjenner ansettelse av Egil Skutlaberg som områdeleder for Haugalandet og Øst fra Områdearbeider Hovedstyret godkjenner ansettelse av Preben Solvang som områdearbeider i 60 % stilling fra Sak 42 ANSETTELSE I REGION NORD Søknad av 8.4. om godkjenning av regionleder. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Øystein Hitland som regionleder i Region Nord. Samtidig vil hovedstyret beklage at regionstyret ikke har fulgt gjeldende prosedyre for ansettelse av regionleder. Vedtatt mot en stemme. Protokolltilførsel fra Håvard Måseide: «Jeg stemte imot vedtaket da jeg ikke opplever at hovedstyret har tilstrekkelig informasjon, grunnet mangelfull prosess, for å godkjenne ansettelsen.» Sak 43 ANSETTELSE I REGION SØR Søknad av 2.4. om fast ansettelse av Anne Gro Holthe. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Anne Gro Holthe. Sak 44 SØKNAD OM ANTAGELSE Søknad om å bli antatt som utsendinger. Marthe og Steffen P. Dyve antas som utsendinger for NLM. Dette under forutsetning av godkjente helse- og politiattester. Plassering og utreise fastsettes på et senere tidspunkt. 7

8 Sak 45 HELSE, MILJØ, SIKKERHET INTERNKONTROLL Årsrapporter HMS 2013 fra regionene i Norge, feltene, avdelingene ved hovedkontoret og arbeidsmiljøutvalget Notat fra administrasjonen Hovedstyret tar internrapport om HMS-arbeidet i NLM til orientering og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp. Sak 46 RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESPROSESSER I NLM Notat av fra administrasjonen. Hovedstyret takker for et godt arbeid og ber administrasjonen arbeide videre med retningslinjene i henhold til samtalen. Sak 47 ØKONOMISK RAPPORTERING 2013 ORIENTERING Internrapport per februar Samlerapport regioner Kredittrapport NLM Likviditetsrapport NLM Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Sak 48 VAL VIDEREGÅENDE SKOLE Forespørsel fra Val vgs. vedr. godkjenning kjøp av gård Eiendomstakst av 6.3. Notat fra administrasjonen Hovedstyret godkjenner kjøp av eiendommen Lauga, Nærøy. Sak 49 NLM REGION SØR TRYGGHEIM BEDEHUS, EVJE Brev av 3.4. fra Region Sør Saksdokumenter fra Evje NLM Notat fra administrasjonen 8

9 Hovedstyret godkjenner salg av bedehus på Evje. Midlene fra salget kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsing i området. Hovedstyret ber ledelsen i Region Sør om å holde HS-administrasjonen orientert om salgsprosessen og videre planer om anvendelse av salgsmidler. Sak 50 HANS NIELSEN HAUGE VGS. LÅNESØKNAD Søknad av 9.4. om lån Korrespondanse Husleiekontrakt Wessmann Eiendom AS Notat fra administrasjonen Hovedstyret innvilger et lån på inntil kroner til Hans Nielsen Hauge vgs. AS for tilpasninger av lokaler i Nygaardsgata 33. Hovedstyret ber administrasjonen sammen med styret ved skolen om å avklare de praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene. Sak 51 ORIENTERINGER 1. FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE a. Avtale om lån b. Avtale om overdragelse av styringsrett for eiendommene ved FiH 2. SENIORPOLITIKK NLM (LM 83/) 3. VEILEDNINGSTILBUDET TIL MISJONSFELLESSKAP a. Ny vurdering av veiledningstilbudet fra Region Sørvest b. Brev av fra Stian Bjørsvik til Region Sørvest 4. NOREA MEDIEMISJON referat fra styremøte SOLTUN SOLDATHEIM OG UNGDOMSSENTER a. Brev av til Region Nord b. Brev av 9.4. fra Region Nord 6. ARBEIDSGRUPPE FOR FORKYNNELSE notat til hovedstyret 7. LEDELSE I NLM vedtatt PERSONALENDRINGER - vedtak i LM 9

10 9. SAKER TIL INFORMASJON Norge Fjelltun Eiendom AS referat fra styremøte 3.3. Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte 3.3. Utland NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CES-referat fra møte HS-sak 52/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 10

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 2 Prosjektperioden 2.1 Organisering av prosjektet 2.2 Parallelle prosesser 2.3 Gjennomføring 2.4 Tiltak 3 Resultat

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

1 - Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte Referatet gjennomgått og godkjent.

1 - Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte Referatet gjennomgått og godkjent. Hovedstyremøte Vormsund 18 19 januar 2014. Tilstede: Rune Steinsønn Kristoffersen(leder), Gunnar Eggen(kasserer), Roar Moslet(nord), Eirik Lunde(Rog), Tom Håvard Solheim(Num), Gunnar Strand(Hord), Tor

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer