ÅRSMELDING 2014 Han kommer! REGIONSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 Han kommer! REGIONSTYRET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Han kommer! «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Joh. Åp. 1,7. «Og nå barn: Bli i ham, for at vi kan ha frimodighet nå han blir åpenbaret, og ikke bli til skamme for ham når han kommer.» 1. Joh 2,28. Dette at Jesus kommer igjen, er avgjørende både for vårt liv og for vår tjeneste i misjonen. Vi ønsker å nå så mange som mulig med evangeliet om Jesus, så de kan få del i det evige livet. Samtidig minnes vi om hvor avgjørende det er at vi selv blir i ham, så vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret. NLM Region Nord har avsluttet sitt femte driftsår. Kallet er å utbre evangeliet i den nordligste delen av landet, og å være med i arbeidet med å bringe evangeliet til de stedene på jorden der Jesu navn ennå ikke er kjent. Det er gledelig at vi dette året har fått høre om nye som vil ta imot Jesus i forbindelse med vår virksomhet i Bodø, Steigen, Harstad og på Nordborg. REGIONSTYRET har etter årsmøtet i 2014 hatt følgende sammensetning: Vegard Svensen styreleder Kjetil Apeland nestleder Trine Holta Elisabeth Kringstad Linda Odland Olsen Dordi Anna Tollheim Ivar Tolo Varamedlemmer: Kjell Iversen (1.) Ester Carlotte Wollbakk (2.) Per Conrad Bergh (3.)

2 Takk til Erling Palmar, Sara Andertun (2. varamedlem) og Terje Østvik (3. varamedlem) som gikk ut av styret i Takk for innsatsen i kortere eller lenger tid. Regionstyret hadde i møter og behandlet 76 saker. Et møte var delvis sammen med Barne- og Ungdomsrådet (BUR). Anette Rege, rektor ved Nordborg Skoler, var med på ett møte. ANSATTE OG FRITIDSARBEIDERE Følgende personer var ansatt i NLM Region Nord pr : Katrine Gran Andersen, Barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling, og bestyrer i 25 % stilling ved Karalaks leirsted og Utfartssenter. Fødselspermisjon fra Annbjørg Boge, forkynner, foreningsarbeider 100 % stilling Øystein Hitland, Regionleder 100 % stilling Øivind Ruud Kringstad, Ung-leder 100 % stilling Kristin Bakeng Olufsen, Administrasjonsleder 70 % stilling Johannes Sæleset, Forsamlingsarbeider 20 % stilling Kjell Sørensen, bestyrer på Skoghus 80 % stilling Torunn Laupstad Sørensen, leirstedsmedarbeider på Skoghus 60 % stilling Karina Louise Martinsen Tugwell, Barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling, og bestyrer i 25 % stilling ved Karalaks leirsted og Utfartssenter, vikariat for Katrine Gran Andersen. Egil Skutlaberg var Regionleder i 100% stilling inntil 31.07, da han gav seg etter 11 års tjeneste. Øystein Hitland overtok stillingen Egil begynte som områdeleder i Haugalandet og Øst i NLM Region Sørvest. Vi vil si han en hjertelig takk for det omfattende arbeidet han har utført disse årene, og ønske han og Anne Margrethe alt godt videre. Vi har også gleden av at tre av hovedstyrets arbeidere er plassert mye av sin tid i vår region. Vegard Svensen er ansatt i 50 % stilling, og får disponere det meste av sin arbeidstid som områdearbeider i Midt-Troms. Jakob Middelthon er ansatt i 25

3 % stilling, og benytter det meste av tiden som områdearbeider i Nordland. Kjell Iversen er ikke fast plassert i Region Nord, men reiser her mange uker i året. Fritidsforkynnerne Vi er glade for å ha en flokk av frivillige forkynnere i Regionen. De er en viktig ressurs i arbeidet vår, samtidig ser vi at de nok kunne vært brukt ennå mer. Vi ønsker å ta vare på de frivillige forkynnerne våre, og inviterer dem med på medarbeidersamlingene våre. Det er gledelig at noen unge menn som gikk på linjen Bibel og Formidling på Fjellheim forrige skoleår, nå har sagt seg villig til å stå på listen over frivillige forkynnere. Måtte Herren fortsatt få kalle, utruste og bevare frimodige vitner! Andre frivillige Forkynnerne er kanskje de mest synlige av de frivillige medarbeiderne. Samtidig er arbeidet vårt avhengig av alle de «usynlige» frivillige, de som legger ned et tålmodig arbeid i et barnelag, de som koker kaffe til møtet, de som sitter i det ene eller andre styret, spiller til allsangen eller leder bønnemøtet. Oppgavene er mange, og viktige, og en stor takk må rettes til hver enkelt misjonsvenn som legger ned tid og krefter i arbeidet. ARBEIDET I REGIONEN Forkynnelsen NLM har alltid vert en forkynnerbevegelse. Dette henger sammen med troen på Guds Ord som det nådemiddelet Gud bruker for å frelse mennesker med. Vi tror at det er avgjørende å høre forkynnelse, både for at de troende skal bli bevart og for at nye skal bli nådd. Troen kommer av forkynnelsen, står det i Romerbrevets tiende kapittel. Dette virksomme ordet skal forkynnes fra talerstolen, men også den enkelte kristne kan dele sitt vitnesbyrd, både i og utenfor sin forsamling. Misjonsfellesskapene

4 Arbeidet i misjonsfelleskapene, store og små, er avgjørende i vårt arbeid. Her oppbygges og bevares den enkelte kristne, og her bæres arbeidet med gaver og forbønn. Vi gleder oss over en nettoøkning på 4 lag i Samtidig er det mange bygder og byer vi ikke har noe arbeid i. Vi ville gjerne sett mange flere bli frelst og komme inn i et godt fellesskap. Det er også viktig å hjelpe unge kristne inn i levende fellesskap med ordet om Jesus i sentrum. Fordelingen ser slik ut: Fellesskap barn «- unge «- kvinner «- menn 4 6 -«- kvinner og menn «- misjonsforsamling 2 2 -«- familiefellesskap 1 1 Sum Det har kommet til 2 nye barnelag, 6 nye ungdomslag og 1 ny mannsforening i Det er lagt ned 2 barnelag, 1 ungdomslag, 1 kvinneforening og 1 voksenforening. I tillegg har ett ungdomslag blitt voksent, og ble i 2014 registrert som mannsforening. Finnsnes Misjonsforsamling fikk gode lokaler til sin virksomhet i Nordborg Ungdomsskole sine lokaler, og har opplevd et oppsving i møtedeltakelsen etter dette. Fjellheim Misjonsforsamling samler en stor flokk, der hovedtyngden er unge mennesker. Det er blitt arbeidet med å få en forsamlingsleder i 50 % stilling til Tromsø, uten å lykkes. Dette arbeides det videre med, og man ønsker også å kunne tilby en høyere stillingsprosent enn 50 %. Områdemøter og Finnmarkstevne Vi har også i 2014 prioritert noen samlinger for deler av Regionen. I mai ble det holdt områdemøte for Finnmark på Karalaks for første gang. Administrasjonens ledertrio var med denne helgen.

5 Nytt i 2014 var også Finnmarkstevnet, som NLM arrangerte sammen med Samemisjonen og Finnmark Indremisjon i Lakselv. Opptil 70 personer fra store deler av fylket var samlet i kulturhuset, til gode samlinger og godt fellesskap. Det ligger an til at Finnmarkstevnet vil bli arrangert annethvert år. BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Øivind Ruud Kringstad er inne i sitt andre år som Ungleder, og driver frem Ungarbeidet på en god måte. Men utenom en 25 % stilling lokalisert i Lakselv, har vi ingen flere ansatte i Ung-avdeling. En 50 % stilling ble strøket av budsjettet for Denne er satt inn igjen i budsjettet for 2015, og vi håper og ber om at vi får den rette personen inn i denne stillingen. Ellers er Nord-Norge-teamet en ressurs inn imot Ung-arbeidet. De er ansatt i Fjellheim kurs- og misjonssenter, men Region Nord dekker kostnadene til ett team-medlem Det vises ellers til egen årsmelding fra BUR UTSENDINGENE TIL ANDRE LAND I alt er 6 voksne og 7 barn knyttet til Region nord i arbeid for misjonen ute nå. Det er: Kristian Birkeland i Bolivia tilhørende i Lebesby. Familien Ragnhild og Tore Bjørsvik i Peru med 3 barn. Han er tidligere sogneprest på Vestvågøy. Anders Lund Eide i Etiopia fra Tromsø. Ellen Irene og Odd Inge Heng i Elfenbenskysten med 4 barn. Hører til på Finnsnes. Følgende utsendinger kom hjem i løpet av 2014: Elisabet og Øystein Iversen fra Kenya han er fra Finnsnes Ellen og Bent Salmelid fra Etiopia Hun fra Skjærstad i Bodø. Familien Liv Åse og Edgar Gamst Kristoffersen fra Elfenbenskysten Finnsnes.

6 Vi er glad for at vi har noen av våre ute på misjonsfeltene, der Jesu navn er enda mindre kjent enn hos oss. Gå derfor ut, sa Jesus, og dette kallet må aldri bli glemt eller nedprioritert hos oss. INSTITUSJONENE OG BEDRIFTENE NLM Region Nord eier og driver følgende institusjoner: Skoghus leirsted, Silsand. Jakobsbakken Fjellsenter AS, Sulitjelma. Karalaks leirsted og Utfartssenter, Lakselv. NLM barnehagene avd. Heimly, Finnsnes. Nordborg Skoler AS, Finnsnes Nordborg Ungdomsskole flyttet inn i nye, flotte lokaler på Myra senter til skolestart i august. Fjellheim Bibelskole i Tromsø og Soltun Soldatheim på Setermoen i Bardu er viktige ressurser i NLM Region Nord, men eies og drives av NLM Norge. 4 misjonsbedrifter er lokalisert til Region Nords område: NLM Gjenbruk i Tromsø NLM Gjenbruk på Finnsnes Norrøna Eiendom Tromsø AS NLM Eiendom i Bodø AS Driftsoverskuddet i Gjenbruksbutikkene er fra og med 2014 registrert i hver regions resultatregnskap. ØKONOMI Regionen har hatt et økonomisk godt år i Regionbidraget er like under millionen, noe som er nesten kr over budsjettet. Dette skyldes en stor enkeltgave, men også de mange små og mellomstore gavene fra våre

7 misjonsvenner. En stor takk må også rettes til elevene ved Fjellheim og Nordborg, som til sammen har samlet inn kr i sine misjonsprosjekt. TAKK Regionstyret retter en stor takk til misjonsvennene i regionen for tillit og for samarbeid i tjenesten i året som har gått. HEIMLOV Noen av våre misjonsvenner ble hentet hjem av Jesus i året som gikk. Vi tenker på dem med takk og lyser fred over deres minne! «Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk» Heb 4,9. Vegard Svensen Kjetil Apeland Trine Holta Elisabeth Kringstad Styreleder Nestleder Linda Odland Olsen Dordi Anna Tollheim Ivar Tolo Øystein Hitland Regionleder STØRRE MØTER OG ARRANGEMENT I 2014 Inspirasjonssamling Skoghus leirsted Tema for helgen: Bibelens røde tråd Taler: Leif Nummela Familieleir

8 Skoghus leirsted, Taler: Jorunn Singstad Djupvik Påske på Jakobsbakken Jakobsbakken, Talere: Leif Halsos, Gunnar Bråthen m.fl. Områdemøte for Finnmark Karalaks, Taler: Egil Skutlaberg, Øivind Kringstad Regionkonferansen 2014 Sulitjelma til Rundt 160 deltakere. Talere: Generalsekretær Øyvind Åsland, Jakob Middelthon og Terje Eggebø Familie og Bibelcamping Skoghus leirsted Talere: Vegard Svensen, Trond Kirstoffersen, Terje Østvik og Åge Sele. Seniorhelg Skoghus leirsted august Talere og sangere: Kjell Sønstabø, Vegard Svensen, Magne Kristoffersen m.fl. Finnmarkstevne Lakselv kulturhus, Talere: Jan-Tore Olsen, Vegard Svensen, Richard Skollevoll, Martha og Edgar Paulsen. Sammen med Samemisjonen og Finnmark Indremisjon. Høsttreff for voksne Jakobsbakken Fjellsenter Talere og sangere: Mangor Harestad, Hilde og Morten Øystese, Annbjørg Boge, Damenes Inspriasjonshelg Skoghus leirsted Taler: Hilde Øystese.

Regionkonferansen 2014. En ny skapning

Regionkonferansen 2014. En ny skapning Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma 30.5.-1.6. 2014 0 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord 2013 7 Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 2013 15 Regnskap

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet.

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet. RegIoN Nord 22. JUni 122. ÅRgAng 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i bolivia Nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene! Region Sør 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer