INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG KL 17.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00"

Transkript

1 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG KL PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets forslag: styreleder og sekr. i styret. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Rapport fra foreningene. Felles PPT-presentasjon av foreningene med nøkkeltall. 4. Årsmelding fra styret i misjonsforsamlingen. Vennligst les gjennom på forhånd (vedlagt innkalling), da den ikke vil bli opplest i sin helhet. Godkjenning av årsmelding. 5. Regnskapet for Godkjenning av regnskapet. Utleveres senere. 6. Budsjett for Leveres ut sammen med regnskap for Valg - Styret Følgende står på valg i 2014: Berit Hauge, Anna Sukka og Odd Eivind Svendsen. Magnar Tolo har møtt fast som vararepresentant for ett år. Det skal velges tre medlemmer og vararepresentanter til nytt styre. Følgende står ikke på valg i 2014: Geirmund Monsen og Per Gunvald Haaland. Forslag til styrekandidater legges fram på årsmøtet. - Revisorer Det skal velges to revisorer. Forslag legges fram på årsmøtet. - Valgnemnd 1 Følgende står på valg i 2014: Lars Eivind Kalleland Det skal velges 1 medlem og vararepresentanter til ny valgkomite. Følgende står ikke på valg i 2014: Bitti Meling og Anne Marie Askeland Forslag til kandidater legges fram på årsmøtet. - Huskomiteen utpekes av styret. Informasjon på årsmøtet. 8. Samtale om arbeidet - Endring av tidspunkt for søndagsmøtene. - Oppfølging av strategi for forsamlingen. 9. Eventuelt. For styret i Misjonshuset NLM Per Gunvald Haaland styreleder Vedlegg: Årsmelding Valgnemnd Valgnemnda består av 3 medlemmer som velges for 2 år. Hvert år går det ut hhv 1 og 2 medlemmer. Det velges 1 varamedlem for 1 år. Forsamlingens styre har ansvar for å finne kandidater til valgnemnd. Valgnemnda skal finne kandidater til forsamlingens styre og kandidater til to revisorer for forsamlingens og husets regnskap. I sitt arbeid med å finne kandidater til forsamlingens styre skal valgnemnda ta hensyn til nådegaver, kompetanse, alder og kjønn.

2 ÅRSMELDING MISJONSHUSET - NLM HAUGESUND 2013 Målet for arbeidet på Misjonshuset kan sammenfattes i overskriften Nær Jesus i livet. Styret ønsker å legge til rette for at forkynnelse og undervisning skal utfordre og gi næring til det åndelige liv, og at det utruster den enkelte til å være et troverdig vitne i hverdagen var det første hele året med faste søndagsmøter kl På alle vanlige møter har det vært søndagsskole. På familiemøtene/go søndag-møtene (3-4 ganger i halvåret) samles alle aldre til felles møte. Det viser seg jevnlig nye ansikter i forsamlingen. Den beste måten å inkludere dem i forsamlingen, er å invitere til foreninger og smågrupper. Her har forsamlingen en felles utfordring. Pr hadde Misjonshuset NLM Haugesund 61 medlemmer. Forsamlingen vedtok i 2012 en strategi for arbeidet. Styret ønsker at arbeidet skal måles opp mot strategien. Se eget punkt om strategi en og arbeidet framover. 1. ÅRSMØTET 2013 Årsmøtet ble holdt søndag Georg Mork hadde andakt. Tidspunkt ble dette året endret fra kl 17 til kl 11, for å legge til rette for at flere kunne delta. Antall frammøtte ble 26 medlemmer, 10 færre enn året før. Styret bestemte derfor at årsmøte for 2014 avholdes kl 17. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent uten merknader. VALG Følgende to personer ble valg til styret. Haaland, Per Gunvald Monsen, Geirmund Vararepresentant: Tolo, Magnar (kun valgbar som vararepr.) Alle ble valgt ved akklamasjon da det ikke var nok kandidater til reelt valg. Det har de senere årene ikke vært mulig å skaffe flere kandidater enn det som er minimum for å få et fulltallig styre. Dette er en problemstilling som styret vil utfordre forsamlingen på, og vil be årsmøtet om råd for hvordan det er mulig å øke rekrutteringen. Revisorer Undheim, Kjell Ørke, Aud Valgt ved akklamasjon Valgnemnd Årsmøtet 2013 vedtok Reglement for valgnemnd i Lover for Misjonshuset. Valgreglene for valgnemnd blir tilsvarende valg til styret, ved at det skal velges hhv 1 og 2 medlemmer annet hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i valgnemndas arbeid. Til valgnemnd for 2014 ble følgende valgt:

3 Askeland, Anne Marie - for to år (2014 og 2015) Meling, Bitti for to år (2014 og 2015) Kalleland, Lars Eivind for ett år Vararepr. Skare, Oddmund for ett år. Styre foreslår kandidater for valgnemnd overfor årsmøtet. 2. STYRETS ARBEID Styret konstituerte seg slik på første møte etter årsmøtet: Leder: Per Gunvald Haaland Nestleder og sekretær: Geirmund Monsen Kasserer: Anna Sukka Styremedlemmer: Berit Hauge og Odd Eivind Svendsen 1. Varamedlem: Magnar Tolo Dette var samme fordeling av verv som året før. Styret har hatt 7 møter og behandlet 32 saker. Styret har brukt mye av tiden på å organisere det faste arbeidet, men har også brukt noe tid på å se på hvordan en skal kunne legge til rette for fornyelse av arbeidet. Se for øvrig egne punkt om Strategi og Arbeidet framover. Arbeidsutvalget (AU) har i 2012 bestått av leder, nestleder/ sekretær og forsamlingsleder. Etter forrige årsmøte har ikke AU hatt faste møter, men en har konsultert hverandre ved behov. 3. ANSATTE Georg Mork er forsamlingsleder i 30 % stilling. Solvor Kringeland Sundfør har vært ansatt i en 50 % stilling i barne- og ungdomsarbeider stilling. I perioden sommeren 2013 sommeren 2014 har Solvor fødselspermisjon. Sammen med ettåring Eirik Hauge har hun vært viktige ressurser i barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen. Styret oppfordrer forsamlingen til fast forbønn for våre ansatte og deres familie. 4. STRATEGI Styret ønsker at vedtatt strategi skal være et redskap i arbeidet. Nedenfor er noen hovedpunkter i strategien kommentert. Fornyelse Forsamlingen skal ha en aktiv bruk av Bibel og bønn i møter og smågrupper. Forkynnelsen på søndagsmøtene er stort sett knyttet til søndagens tekst. Vi får med dette en variert undervisning, men ikke så mye systematisk/tematisk undervisning og forkynnelse. Temakvelder/kveldsbibelskoler ivaretar dette til en viss grad. Etter at bønnemøtene en onsdag i mnd ble nedlagt, ønsket styret at det ble fokusert med på bønn i de vanlige møtene. I 2013 ble bønnekrukke tatt i bruk i forbindelse med søndagsmøtene. Dette ser vi fører til økt fokus, men forsamlingen har fortsatt et potensial til å benytte denne enda mer. Forsamling Misjonshuset ønsker å være en forsamling som gir næring til det åndelige liv og utruster den enkelte til å være et troverdig vitne i hverdagen. Dette er et mål som er vanskeligere å måle, men som det er viktig å være seg bevist i alt arbeid som planlegges.

4 Misjonshuset vil være en forsamling for Haugesund by og omegn. Gjennom faste søndagsmøte kl 11, har styret ønsket å gjøre det lettere for folk fra et større område regelmessig komme til Misjonshuset. Vi har imidlertid ikke sett at det over tid har ført til økt oppslutning av særlig grad. Misjonshuset vil være en forsamling for alle aldersgrupper. De fleste aldersgrupper har et tilbud i Misjonshuset. Vi har imidlertid relativt få barn og unge. Det gjør at enkelte grupper er såbare i forhold til antall. Misjonshuset vil være en forsamling som skaper tilhørighet. Misjonshuset vil være en forsamling hvor medlemmene blir utfordret til tjeneste etter sine nådegaver. Dette er et punkt som styre ser at det må arbeides mer bevisst med framover. Fellesskap Smågruppene/foreningene er grunnceller i forsamlingen. Det er mål at enhver som kommer til forsamlingen skal få tilbud om å bli med i ei smågruppe eller forening. Styret har et spesielt ansvar for å legge til rette for oppstart av nye grupper, og at nye får tilbud om å bli med i eksisterende grupper. Alle i forsamlingen er blitt oppfordret til å være oppmerksomme på nye som ikke tilhører noen gruppe, at de får en invitasjon. Her har ikke styre noen systematisk oversikt. Det er et mål at alle som er med i ei smågruppe/forening kjenner til møter og arrangement i forsamlingen og får tilhørighet til forsamlingen. Styret vet at det er noen som går i foreningene uten å ha stor tilknytning til forsamlingen. Styret har ikke gjort noe systematisk arbeid her, men vet at det i foreningene blir snakket om arrangementer på Misjonshuset og at alle blir oppfordret til å være med. 5. RAPPORT FRA ÅRETS ARBEID Faste møter Våre hovedsamlinger er søndagsmøtene kl I sommerferien er søndagsmøtene kl 19. I 2013 har vi hatt 10 nattverdmøter, 9 Go søndag-møter. Temakvelder/bibelundervisning: Jonny Vågen og Møteuker Det ble arrangert to møteuker i 2013: Taler: Olav Vestbøstad Taler: Steinar Harestad Andre arrangementer Nybrott og Solrenning har, som tidligere år, arrangert hver sin misjonskveld og kvinnestevne (ansvar annet hvert år). For først gang arrangerte forsamlingen julekonsert, med gruppa Pareli. Mange positive tilbakemeldinger kom fra de rundt 115 deltakerne. Utflukter hadde forsamlingen utflukt til Røvær med åpent møte på bedehuset. Grilling etterpå. Det ble også arrangerte en uformell St. Hans-feiring i Djupadalen. Det kommer mange positive tilbakemeldinger etter slike turer. Misjonsmessa Misjonsmessa er fortsatt årets store fellesdugnad. Store deler av forsamlingen er engasjert, særlig selve messehelga.

5 Taler i 2013 var Jakob Middelthon. Sangkrefter: fredag kveld koret Scala. Lørdag kveld: Randaberg musikklag. Kvinneforeningen Sarepta hadde også dette året ansvar for bevertning lørdag kveld. Nettoresultat ble på kr , iflg. rapport fra messekomiteen. Barne- og ungdomsarbeidet Søndagsskolen Det har vært søndagsskole i tilknytning til 11-møtene, bortsett fra når det arrangeres familiemøter(og Go søndag møter). Første halvdel 2014 var søndagsskolen delt i to grupper, en for barn opp til 5. klasse, og en for barn fra 5. klasse og oppover. Andre halvdel har det vært ei gruppe, for de minste, da det ikke har vært nok barn til den eldste gruppa. Frammøte har vært noe varierende, men styret ser at søndagsskolen er viktig for barnefamilier. Torsdagsklubben har samlet førskolebarn med følge annenhver torsdag kl 10.30, og har også dette året med god oppslutning. Hovedsakelig er det barn fra to åpne barnehager som deltar, i tillegg til noen få andre. Logos Etter at Felix hadde en pause høsten 2012, ble yngresgruppa startet opp igjen våren 2013 under navnet LOGOS. BU arbeid Solvor K Sundfør var hovedleder. Logos har ikke hatt samlinger høsten Kefas Yngres gruppa Kefas har hatt samlinger annenhver tirsdag. 7-8 trofaste ungdommer har kommet. Trivselen er god, men det skulle gjerne vært flere med. Fra i høst har tre av lederne vært fra Solgry, en stor ressurs! Ichtys Etter flere aktive år ble Ichtys ungdomsfellesskap sine møter midlertidig innstilt høsten Ettåring Eirik Hauge og barne- og ungdomsarbeider Solvor K Sundfør startet våren 2013 opp med møter igjen, denne gang annenhver søndag kveld. I løpet av kort tid har det blitt en god gjeng som kommer. Styre er også opprettet. Disse tar ansvar for møtene, og gjør en kjempegod jobb. Voksenforeninger Selv om det ikke er noen formelle bånd mellom foreninger, bibelgrupper og forsamlingen, ser styret at disse smågruppene grunncellene i forsamlingsarbeidet. I tillegg til disse fellesskapene samles en turgruppe omtrent annenhver torsdag formiddag. Styret viser ellers til presentasjon av foreningene under årsmøtet. Besøksgruppe Forsamlingen har ei besøksgruppe for personer med tilknytning til forsamlingen som er forhindret av sykdom eller andre årsaker til å delta i møtevirksomheten. Denne tjenesten får ikke de største overskrifter, men er en viktig del av forsamlingens diakoni. Leder er Magnar Tolo. Forsamlingsleder Georg Mork deltar også i besøkstjeneste. Husstyret Husstyret har ansvaret for vedlikehold og praktisk arbeid på Misjonshuset, og ordner opp i mange praktiske ting i løpet av et år. De organiserer også dugnader. Husstyret med Einar Wahlberg i spissen gjør en kjempeviktig jobb for at arbeidet ellers skal fungere på en god måte. Utleie

6 Haugesund Taxi er leietaker i kontorlokalene i kjelleren. NLM Region Sørvest leier et rom på loftet til disp for NLMs ansatte i området. Utover dette er det tilfeldig utleie til private selskaper o.l. 6. ARBEIDET FRAMOVER Tidspunkt for Søndagsmøtet Søndagsmøtene er Misjonshusets hovedsamling. Da forsamlingen gikk inn for å ha fast møte kl 1100, var det med et ønske om å gi et bedre tilbud både til barnefamilier (fast søndagsskole) og et ønske om at Misjonshuset skulle bli en naturlig forsamling for mennesker i et større område rundt Haugesund. Vi må nok slå fast at med få unntak har ikke denne endringen ført til økt oppslutning. Fast møte kl 11 har imidlertid ført til økt behov for ressurser. En del i forsamlingen har samtidig uttykt at de har savnet møtene søndag kveld, som legger til rette for en enklere møteform. Styret vil derfor anbefale at vi fra høsten 2014 går over til å ha søndagsmøter annenhver kl 11 og kl 19. Styret mener at dersom vi skal være i stand til å skape en forandring i forsamlingen, må vi rett og slett redusere litt på aktivitetsnivået. Styret vil ta dette spørsmålet opp på årsmøtet for å få innspill fra forsamlingen. 7. ØKONOMI Styre er svært takknemlig for at Magnhild Skare fører regnskapet for Misjonsforsamlingen. Dette sparer styret for mye arbeid og misjonen for penger. Revidert regnskap for 2013 legges fram på årsmøtet. 8. HEIMLOV Styret har ikke registrert at noen av forsamlingens medlemmer har gått bort i 2013.

7 9. TAKK Styret har et spesielt ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av møter, fester og andre arrangementer. Vi vil imidlertid minne om at dette arbeidet først har verdi dersom det kan gi næring til det åndelige liv, og at det utruster den enkelte til å være et vitne i hverdagen. Styret vil derfor oppfordre forsamlingen til å be konkret for alt som skjer på Misjonshuset. Bønnefolder og program er gode redskaper i dette bønnearbeidet. Styret vil også i år takke alle som bidrar i forskjellige tjenester på Misjonshuset. Det er utallige små og store oppgaver som blir gjort i løpet av et år, og forsamlingen er helt avhengige av at folk stiller opp. Vi håper alle ser at oppgavene som utføres, er viktige i Guds rikes arbeid. Aller mest vil styret takke for støtten dere gir i forbønn og offer. Styret Per Gunvald Haaland Geirmund Monsen Berit Hauge Anna Sukka Odd Eivind Svendsen Magnar Tolo (vararepr.)

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag.

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag. MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Referat årsmøte 02.03.2014 Tønsberg misjonssamband teller nå totalt 84 medlemmer. Tilstede 36 stemmeberettigede. Styrets leder, Jan Olav Lohne, ønsket alle hjertelig

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer