Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE"

Transkript

1 Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE Møte januar 2015 Til stede: Synodeformann: Forstandere: Eldste: Daglig leder: Jarle Skullerud Arvid Hunemo og Geir Langen Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm, Arild Sæbø, Steinar Tyvand Sven Aasmundtveit (sekretær uten stemmerett) Heidi Aarmo Lund forlot møtet 11:30 og var ikke til stede ved behandling av sak 23, 24, 25, 29 og 30 Arild Sæbø forlot møtet - og var ikke til stede ved behandling av sak 24, 25, 29 og 30 Torsdag Fredag Sak 18/ Protokoll fra styremøte Protokollen godkjennes Sak 19/ Protokoll fra styremøte Protokollen godkjennes Sak 20/ Protokoll fra AU og AU Sak 1/ Situasjonen i Japan Punktene som ble drøftet var: - Vår relasjon til KELC - Misjonærenes situasjon - Vårt forhold til IMM / Utredning av IMMs teologi - Informasjon AU tar samtalen til etterretning og ber Syndeformannen, i samarbeid med administrasjonen, om å følge opp følgende: - Innhente en utredning om IMM. - Forsøke å komme i kontakt med kirkeledelsen i KELC med tanke på nye samtaler. - Synodeformannen reiser til Japan, sammen med en liten delegasjon, i begynnelsen av februar dersom KELC vil ta i mot oss. - Skrive en kort pressemelding for å uttrykke vår offisielle holdning og våre videre planer, når det er avklart om det blir tur til Japan.

2 - Vi innstiller all misjonsvirksomhet i Japan inntil vi har fått avklart vår videre relasjon med KELC. Sak 2 Varamedlemmers rolle i Synodestyret Synodestyret har mottatt brev fra Leif Gunnar Sandvand i forbindelse med endring av 1. vara sin rolle i styret. Brevet er blitt sendt til alle faste medlemmer i Synodestyret, sammen med andre uttalelser. Alle medlemmer har fått anledning til å uttale seg i saken før møtet i AU. AU ber om at vedtak i denne saken forankres i styret og sender derfor saken over til behandling der. AU Sak 3/ Styremøte Østre Presbyterium Protokoll fra Østre Presbyterium 11/12-14 Protokollen tas til orientering AU Sak 4/ Styremøte Nordre Presbyterium Protokoll Nordre Presbyterium 20/11-14 Protokollen tas til orientering AU Sak 5/ Styremøte Stavern Folkehøyskole, Fredtun Protokoll Fredtun 12/12-14 Protokollen tas til orientering AU Sak 6/ Søknad Stavern Folkehøyskole, Fredtun Søknad om salg av eiendom. Kart Synodestyret godkjenner salg av skolens eiendom Vinkelveien 15/17. Skolens styre får fullmakt til å realisere eiendommen til det beste for skolens videre drift. AU Sak 7/ Brev ang Kinki- kirken Brev fra Gunnar Ringøen Synodestyret takker for engasjementet og omsorgen for vårt misjonsarbeid i Japan. Synodeformannen gir direkte tilbakemelding til Gunnar Ringøen. AU Sak 8/ Veiledning for synodeformannen Pristilbud fra Innovista. Vi ser viktigheten av ekstern veiledning for Synodeformannen, og godkjenner derfor bruk av Innovista innenfor en årlig ramme på kr ,-. Synodeformannen fratrådte under behandling av saken. AU Sak 9/ Styreforsikring Ang Styreforsikring Frikirken tegner styreforsikring gjennom vår forbindelse med Knif.

3 AU Sak 10/ Oppnevninger Oppnevninger Synodestyret har sett på Frikirkens representasjon i NKR og foretatt oppnevninger og prioriteringer. Se vedlegg. Protokollene godkjennes Sak 21/ Oppnevninger for perioden Det skal foretas oppnevninger til forskjellige styrer og råd for perioden 2015 til Vedlagt følger forslag. - Oppnevninger Synodestyret har foretatt oppnevninger for Se vedlegg. Sak 22/ Styring i lokalmenigheten Mange menigheter opplever at det kunne være nyttig å kunne delegere arbeidsoppgaver knyttet til eldsteråd og diakonat og/eller finne nye arbeidsformer for det som ligger under deres ansvarsområde. Det synes å være behov for en veiledning omkring hvilke muligheter som finnes innen Frikirkens forfatning og vedtekter, og hvordan dette kan gi seg praktiske utslag. - Forslag til brev ang styring i lokalmenigheten. Daglig leder utarbeider et forenklet skriv til menighetene, basert på det framlagte forslaget, der de ulike mulighetene presenteres og hvor det anbefales et samspill mellom Eldsteråd, Diakonråd og Menighetsmøte når evt endringer vedtas. Sak 23/ Møte med satsingsområdet MMU (Menighets og medarbeiderutvikling) I følge synodestyrets årshjul er det tid for en samtale med MMU omkring deres ansvarsområde og den daglige virksomheten. Samtalen tas til orientering. Sak 24/ Søknad om fondsmidler: Menighetsplanting Øyvind Augland er engasjert i en 30% stilling for å arbeide med menighetsplanting i Frikirken fram til høsten Prosjektet er i god framgang med mange gode innspill på

4 gang. Det søkes derfor om å forlenge engasjementet ut 2016 med midler fra Fond rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak - Det bevilges midler til fortsatt engasjement av Øyvind Augland i 30 % stilling innen arbeidet med menighetsplanting ut Midlene tas fra Fond rekruttering og personalutvikling. Sak 25/ Søknad om fondsmidler: Misjonale menigheter 2 Arnfinn Løyning har en viktig oppgave og rolle inne prosjektet Misjonale menigheter. Når han fra høsten 2015 ikke lenger vil være i lønnet stilling ved Frikirketorget er det et ønske om fortsatt å kunne bruke han i andre del av Misjonale menigheter. Det bevilges ikke midler til å engasjere Arnfinn Løyning i 20% stilling innen prosjektet Misjonale menigheter 2 fra høsten Synodestyret vurderer at det er tilstrekkelige ressurser i prosjektet. Sak 26/ Økonomisk rapport Aud Bergquist møter fra A- team for å orientere om arbeidet med økonomirapportering. Rapporten tas til orientering. Sak 27/ Budsjett for Visjon Budsjett for Visjon skal godkjennes av synodestyret. Det leveres et revidert budsjettet som går i balanse til neste møte i synodestyret. Sak 28/ Plan for oppfølging av arbeidet i Japan Misjonsleder og synodeformann har fulgt saken i Japan tett siden forrige styremøte. Vi har fått flere innspill og spørsmål fra enkeltpersoner, og så etter hvert behovet for et dialogmøte der vi inviterte tidligere Japanmisjonærer og andre med nær tilknytning til misjonsarbeidet i Japan. Det ser ikke ut til at Kinki- kirken er klar for ny dialog foreløpig, men Jarle Skullerud, Arne Jørgensen og Terje Bjørkås reiser likevel til Japan i begynnelsen av februar for å møte misjonærene og drøfte situasjonen. Vi har fortsatt et håp om en første dialog med Kinki- kirken også. - Notat fra NLA ang IMM - Brev fra Fukui Kinki- kirken - Brev fra Sverre Jølstad og Ottar Moen ang situasjonen i Japan Ole- Johnny Møyholm og Jarle Skullerud reiser til Japan, sammen med Terje Bjørkås, for samtaler med misjonærene og vurdering av veien videre. Vi vil fortsette å jobbe for å komme i dialog med ledelsen i KELC.

5 Synodeformannen skriver et nytt brev til kirkepresidenten i KELC, der følgende formidles fra Synodestyret: Vedtaket fra Synodemøtet, der vi fastholder at vi vil være i Japan Ønske om å møte Fukui til en samtale, hvor og når han er klar for det Hva vi foretar oss i Japan og hvordan vi velger å benytte våre misjonærer Ber om tilgivelse for: At vi tok med Ingrid Aske som tolk i møtet i november At vi konkluderte for raskt med et endelig brudd At vi ikke lyttet mer til deres vurderinger av IMM Synodeformannen svarer brevskriverne Sak 29/ Rapport fra formann, nestformann og daglig leder - Rapport fra Formann - Rapport fra daglig leder - (Nestformann i styret rapporterer muntlig) Vedtak Rapportene tas til orientering Sak 30/ Forenkling av forfatningen videre håndtering Forfatningsutvalget har avgitt enn grundig gjennomgang av Frikirkens forfatning og reglement. Der legges det opp til en gjennomgripende endring både av redaksjonell karakter og av det innholdsmessige. En innholdsmessig endring vil kreve et fortsatt stort arbeid, og kan synes utenfor det mandat synodestyret i sin tid ga utvalget. Saken utsettes til neste møte. Sak 31/ Samlivsspørsmål og sjelesørgerisk tilnærming? Det er kommet et innspill fra Birger Løvlie om behovet for å arbeide mer med hvordan vi sjelesørgerisk møter mennesker i ulike samlivsetiske spørsmål. Det er ikke snakk om en revurdering av Frikirkens teologiske arbeid på disse områdene, men en bedre gjennomtenkning av hvordan vi møter disse spørsmålene på en god sjelesørgerisk måte. - Innspill fra Birger Løvlie Vern og lære og liv - Notat Ekteskap, samboerskap og skilsmisse Synodestyret slutter seg til betenkningen fra Birger Løvlie. Teologisk fagråd bes om å komme med forslag til hvordan vi som kirke kan møte mennesker som lever i ulike samlivsformer.

6 Sak 32/ Rekruttering av Daglig leder Det er innhentet tilbud fra Human og Cockpit kommunikasjon for bistand i rekrutteringsprosessen. Synodestyret må også vurdere om det er aktuelt å forlenge vikariatet til Sven, og eventuelt hvor lenge, eller om vi er mest tjent med et skifte i august. Synodestyret engasjerer Human for rekruttering av daglig leder. Synodeformannen følger opp kontakten med Human.

Protokoll Frikirkens synodestyre

Protokoll Frikirkens synodestyre Protokoll Frikirkens synodestyre Møte 5. 6. juni 2015 Til stede: Synodeformann: Forstandere: Eldste: Jarle Skullerud Arvid Hunemo og Geir Langen Heidi Aarmo Lund, Arild Sæbø, Ole Stormo (forlot møtet lørdag

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 14, 2011-2014, 07.-08.02. 2014 KL. 10.00-21.30 OG KL. 09.00-18.00. Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 16, 12-13.06.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 16, 12-13.06.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 16, 2011-2014, 12-13.06. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

Referat fra synodestyrets AU 14.08.14. Linstows gate 3, Oslo kl. 12-19. Møte med Forfatningsutvalget kl. 17.00-18.30 - Gudmund Myhren og Randi Nordli

Referat fra synodestyrets AU 14.08.14. Linstows gate 3, Oslo kl. 12-19. Møte med Forfatningsutvalget kl. 17.00-18.30 - Gudmund Myhren og Randi Nordli SAKSLISTE TIL FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 17, 2011-2014, 04-06.09. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

MØTE NR. 6, 2011-2014, 26-27.10-2012

MØTE NR. 6, 2011-2014, 26-27.10-2012 SAKSLISTE TIL FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 6, 2011-2014, 26-27.10-2012 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo, Andreas Woie og Petter Lande Johansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

SAKSDOKUMENTER DEL 2

SAKSDOKUMENTER DEL 2 SYNODEN 2014 Stavern Folkehøyskole 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget SAKSDOKUMENTER DEL 2 1 Innhold i dette heftet Program ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Det 112. ordinære synodemøte ble holdt på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. Det konstituerende møtet ble holdt torsdag 30. oktober

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

3.1.2 Kallsordning 3.1.3 Utlysing av forstanderstilling 3.1.4 Rekruttering av arbeidere

3.1.2 Kallsordning 3.1.3 Utlysing av forstanderstilling 3.1.4 Rekruttering av arbeidere Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for lønns-, personal- og rekrutteringsarbeid 5.2.7

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE UTSENDINGER TIL SYNODEN 2002:...4 KOMITEFORDELING:...11 SAK 4/02: STATISTIKK...15 SAK 5/02: OM ENDRING AV FORFATNINGEN, 17, FØRSTE GANGS BEHANDLING...16

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste: FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 2. februar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda møterom B. Deltagere

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer