Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009"

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas Hasle (ikke Sak LS 102B, Sak LS 104A), Håvard Losvik (ikke Sak LS 101A; Sak LS 101B; Sak LS 101C; Sak LS 109), Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir I. Mykletun (ikke Sak LS 101A; Sak LS 101B), Marit Elisebet Totland, Trond Niemi, Petter Godø. Inge Morten Paulsen (ansattes representant). Ann Kristin Tosterud (Acta) deltok uten stemmerett. Forfall: Fra adm.: Gjester: Berit Nøst Dale. Rolf Kjøde (ikke Sak LS 104A), Trond Pladsen (ikke Sak LS 104A), Leif Gunnar Vik (deler av Sak LS 606A, ikke Sak LS 101D, Sak LS 103E3, Sak LS 104A, Sak LS 107, Sak LS 109B), Øyvind Jordheim (deler av Sak LS 105A, deler av Sak LS 105B). SI-reiser v/kurt Andre Henriksen presenterte sitt tilbud. Landsstyret møtte hovedkomiteen for Generalforsamlingen i forbindelse med en befaring i Spektrum. Sted: Comfort, Park Hotell, Trondheim. Tid: 6.-7.februar 2009 B-utgave. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Kurt Hjemdal åpnet møtet fredag og Rolf Kjøde åpnet møtet lørdag med skriftlesning og bønn. Sak LS 101/09: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember Protokollen fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 ble godkjent 18.desember Landsstyret bekrefter godkjenning av protokollen. C) Forretningsutvalgets møte 6.januar 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 6.januar 2009, til orientering. 1

2 D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret og forslag til datoer for Landsstyrets møter høsten 2009, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. E) Generalforsamlingen juni Handlingsprogram Foreløpig behandling. Forslag til handlingsprogram, ble lagt frem. 1. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med Handlingsprogrammet ut fra de signaler som ble gitt i møtet, med tanke på endelig behandling i Landsstyret april I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram for perioden , ønsker Landsstyret å forankre denne planen i et helhetlig strategidokument som samtidig fokuserer på de hovedutfordringer av strategisk karakter som Normisjon står overfor de neste tre årene. 3. Landsstyret ber Forretningsutvalget utarbeide forslag til et slikt overordnet strategidokument med sikte på behandling på Landsstyrets aprilmøte d.å. I samme møte vil Landsstyret vurdere om strategidokumentet skal fremmes på GF Utkast til handlingsprogram bearbeides av Forretningsutvalget i et nært samarbeid med administrasjonen, der strategidokument og handlingsprogram sees i sammenheng. Protokolltilførsel Kari Vik Stuhaug ber Kontrollkomiteen vurdere endringen av teksten Vi betrakter oss som en bevegelse for fornyelse og misjon innenfor Den norske kirke, men er som organisasjon i alle ledd selvstendig i forhold til dens strukturer i handlingsprogrammet for perioden under Hovedpunkt 1, Visjon og verdier, til Normisjon samarbeider som misjonsorganisasjon med Den norske kirke og andre kirkesamfunn i vedtak Sak LS 602/08, nå foreslått innarbeidet i handlingsprogram for , i Hovedpunkt 1. Visjon og verdier, i forhold til grunnreglene og Normisjons selvforståelse, særlig mht tilhørlighet til Den norske kirke. 2. Landsstyrets treårsmelding Foreløpig behandling. Forslag til treårsmelding, ble lagt frem. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med Treårsmeldingen ut fra de signaler som ble gitt i møtet, med tanke på endelig behandling i Landsstyrets møte april Lovendringer. Foreløpig behandling. Referat fra Lovkomiteens møte 20.januar 2009 og Normisjons grunnregler og Regionlover med endringsforslag og Lovkomiteens kommentarer, ble lagt frem. 2

3 Landsstyret godkjenner Lovkomiteens forslag til lovendringer slik det fremkommer i endringsforslaget presentert på møtet, med følgende endringer: Normisjons Grunnregler: ledd: Ny tekst: Regionårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter grunnreglene er underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, har rett til å delta i og avgi stemme ved det årsmøtet som de geografisk hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.desember året før årsmøtet pkt i: Ny tekst: Styrelederne og rektorene for Normisjons heleide skoler og Høyskolen i Staffeldtsgate pkt j: Ny tekst: En representant for hver av Normisjons deleide skoler og barnehager pkt k: Punktet om teltmakertjenesten utgår pkt p: Ny tekst: Lederen og misjonærer valgt av misjonærene i hvert av samarbeidslandene ledd: Ny tekst: For å kunne avgi stemme må deltagerne være fylt 15 år, og ha tegnet medlemskap innen 31.desember året før generalforsamlingen avholdes. Regionlovene: ledd: Ny tekst: kunne godtgjøre at de har vært medlem siden 31.desember året før ledd: Antall regionstyremedlemmer reduseres fra seks til fem ledd: Nytt pkt d) En representant fra regionens Acta-styre ledd: Ny tekst:.de øvrige fem medlemmer, valgt av årsmøtet, velges for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går ut to medlemmer, tredje året går det ut ett medlem. De kan gjenvelges Sak LS 102/09: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd i Acta 5.-6.desember 2008 og 9.desember 2008 og Protokoll fra Landsmøte i Acta 10.januar 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra møtet i Landsrådet for Acta barn og unge i Normisjon 5.-6.desember 2008 og 9.desember 2008 og Protokoll fra Landsmøtet 10.januar 2009, til orientering. * Sak LS 104/09: PERSONALSAKER * 3

4 Sak LS 105/09: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.desember Notat Fra Øyvind Jordheim og Trond Pladsen, datert 3.februar 2009 m/regnskapsog balanserapport pr. 31.desember 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskaps- og balanserapporten pr. 31.desember 2008 til orientering. B) Budsjett Jfr. Sak LS 605B/08. Notat fra Øyvind Jordheim og Trond Pladsen, datert 3.februar 2009 m/budsjett 2009, ble lagt frem. 1. Landsstyret ber administrasjonen om å arbeide videre i tråd med samtalen på møtet og ber FU om å følge prosessen tett. 2. Styringsverktøyet for det økonomiske arbeidet frem til Landsstyrets møte i april er i henhold til vedtaket i Sak LS 605B/08. C) Region Møre: Salg av Vassbotten leirsted. Muntlig presentasjon av saken på bakgrunn av protokoll fra Regionstyret, Region Møre, sak 03/09 b Vassbotn leirstad. Regionstyrevedtak: Regionstyret ber administrasjonen ta kontakt med ein takstmann/kvinne for å få ein salgstakst på leirstaden. Regionstyret går inn for selge Vassbotten leirstad primært til ei lokal gruppe av Vassbottens venner for halvparten av salgsverdien. Sak LS 106/09: 1. Landsstyret støtter regionstyrets beslutning om å selge Vassbotten leirsted. 2. Ved et eventuelt salg for halvparten av salgsverdien til Vassbottens venner må regionstyret påse at det i salgsdokumentene noteres et krav om at ved eventuelt videresalg av eiendommen innen 5 år, skal 50% av den nye salgssummen tilbakeføres til Normisjon. UTREDNINGER og INNSTILLINGER A) Organisasjonsstruktur. Jfr. Sak LS 606A/08. Revidert utredning fra utvalg v/trond Pladsen, datert 27.januar 2009, ble lagt frem. 1. Landsstyret takker utvalget for utredningsarbeidet. 2. Landsstyret slutter seg til hovedlinjene i utvalgets arbeid med de kommentarer som kom fram i møtet. 3. Landsstyret ber en ny arbeidsgruppe om å bearbeide OU II med tanke på forberedelse av saken til generalforsamlingen. Kurt Hjemdal og Berit Danielsen oppnevnes av Landsstyret. Ellers består gruppa av sentrale ledere fra regionene, Acta og generalsekretærens ledergruppe, oppnevnt av generalsekretæren. 4. Landsstyret ber om å få saken tilbake i aprilmøtet. B) Mediestrategi. Forslag til mediestrategi for Normisjon, fra Leif Gunnar Vik, datert 29.januar 2009, ble lagt frem 4

5 Sak LS 107/09: Saken utsatt. SKOLER Norsk Lærerakademi. Fusjonsutredningen Utredning av fusjon mellom NLA-skolene datert 3.desember 2008 med forslag til høringssvar v/svein Granerud, datert 25.januar 2009, ble lagt frem. Landsstyret slutter seg til generalsekretærens høringssvar. Sak LS 109/09: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport. Rapport, datert 5.februar 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post: a. Medieleder møter fast på alle LS-møter. b. Kurt Hjemdal: Det er kommet oppfordring fra prester om at Normisjon som organisasjon bør si noe positivt om å stille til valg til menighetsråd. c. Ragnhild Gravem: Landsstyrerepresentantenes tilstedeværelse på regionårsmøter er viktig. d. Kari Vik Stuhaug: Tilsettingsprosedyrer bør opp som ny sak for Landsstyret. Kurt Hjemdal Ragnhild Gravem Johan Edvard Grimstad Formann Håvard Losvik Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Geir I Mykletun Espen Andreas Hasle Marit Elisebet Totland Trond Niemi Petter Godø Inge Morten Paulsen 5

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

GRUNNREGLER (The Constitution)

GRUNNREGLER (The Constitution) GRUNNREGLER (The Constitution) for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet INNLEDNING NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havner,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer