Hovedstyret samlet til møte i Oslo mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013"

Transkript

1 Hovedstyret samlet til møte i Oslo mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen (referent) Roald Gulbrandsen åpnet med andakt og bønn. * * * * Sak 26 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 27 ORIENTERINGER Generalsekretæren orienterte om: - fremleggelsen av utredning fra bispemøtets samlivsutvalg. Selv om flertallets konklusjoner ikke var overraskende, er den bibelkritiske argumentasjonen bekymringsfull. Åsland viste til en kronikk som han og informasjonslederen sammen skrev i Dagen rett i etterkant av at utredningen ble fremlagt. Han påpekte også det problematiske i at mindretallet også stiller seg bak en bibelkritisk argumentasjon, noe Rolf Kjøde som leder for Evangelisk Luthersk Nettverk har påpekt i flere innlegg i Vårt Land. - flere krevende personalsaker - at han stiller til gjenvalg som formann i NORME. Åsland understreket verdien av dette nettverket. Orientering fra hovedstyremedlemmer: - Håvard Måseide informerte fra tur til Japan. 1

2 Sak 28 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING Hovedkassens årsregnskap 2012 Konsernregnskapet 2012 Internrapport per desember 2012 Institusjonsrapport 2012 Bransjerapport per desember 2012 Protokollkomiteen, revisor Roar Winge og leder NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under presentasjonen av regnskapene. Økonomileder Øystein Frøysa innledet. Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidende misjoner i Norden. Sak 29 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved Hjalmar Bø, leder for NLM Utland. Sak 30 ETIOPIA - RAPPORT Skriftlig rapport ved Lars Gaute Jøssang fra Etiopia-tur forelå til orientering. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Sak 31 NLM ETIOPIA MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen i Etiopia Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Morten Egeland deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for konferansereferatet og for det store og varierte arbeidet som misjonærene står i på feltet. Hovedstyret er glad for at vi fortsatt får drive et arbeid som når de minst nådde folkeslag og gir hjelp til mennesker med store behov. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: 2

3 Sak 2-3: Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for rapportene om hva som skjer på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Sak 4: Regnskap 2012 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for Sak 5: Revisjon av NLM Etiopia strategi for Hovedstyret takker for en omfattende og grundig strategi, der det er et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia. Hovedstyret registrerer at det er et økt samarbeid med Øst- Afrikaregionen for sammen å nå en av de minst nådde folkeslag på Afrikas horn, og er takknemlig for dette. Sak 6: Handlingsplan for NLM Etiopia Hovedstyret takker for innspill til handlingsplan for NLM Etiopia for perioden Hovedstyret vil komme tilbake til handlingsplanen senere. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 32 ETIOPIA STEDLIG REPRESENTANT Anders Dalane ønsker avløsning som stedlig representant fra Administrasjonen har sammen med styret i Etiopia arbeidet for å finne en ny stedlig representant. Personalleder Kari Margrethe Solvang og leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret ansetter og kaller Tore Vågen som stedlig representant i Etiopia for ett år, fra august til juli Sak 33 NLM ØST-AFRIKAREGIONEN - MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Morten Egeland deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for konferansereferater fra Scripture Mission Annual General Assembly og NLM Øst-Afrikaregionens misjonærkonferanse. Hovedstyret gleder seg over det store og varierte arbeidet som misjonærene står i, i regionen. Hovedstyret registrerer at det er et sterkt fokus på å nå en av 3

4 de minst nådde folkeslagene, og er glad for en betydelig del av ressursene brukes til dette. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 2-6: Rapporter fra arbeidet. Hovedstyret takker for rapportene om arbeidet som vi får være en del av i regionen. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering, opplæring og diakoni i regionen. Sak 7: Revisjon av SMEAs strategi for og Hovedstyret takker for at feltet er så målrettet i sin strategi, og har fokus på nasjonalisering av arbeidet og ønsker å nå ut til en ny unådd folkegruppe. Hovedstyret registrerer at det er et økt samarbeid med Etiopia for sammen å nå en av de minst nådde folkeslag på Afrikas horn, og er takknemlig for dette. Sak 5, 11 Regnskap 2012 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for Sak 12: Handlingsplan for NLM Øst-Afrika Hovedstyret takker for innspill til handlingsplan for NLM Øst-Afrika for perioden Hovedstyret vil komme tilbake til handlingsplanen senere. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 34 VEST-AFRIKAREGIONEN - MISJONÆRKONFERANSE Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen i Vest-Afrikaregionen, Assinié, Elfenbenskysten, Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Kjell Jaren deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for et interessant og fyldig referat fra misjonærkonferansen. Rapportene gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. Hovedstyret er opptatt av den vanskelige politiske situasjonen i Mali og støtter de vurderinger som er gjort i forhold til videre arbeid der. Samtidig ser vi at siste års hendelser har vært en ekstrabelastning for misjonærene i regionen. 4

5 Samtidig gleder vi oss over at antall misjonærer til Elfenbenskysten har økt og at en igjen er på plass i Touba distrikt. Siden de fleste hus og eiendommer nå er tilbakeført til misjonen, vil hovedstyret be om at det utarbeides en plan for hvordan disse vil bli tatt i bruk. Videre er hovedstyret positiv til at en nå ønsker en økt satsing i storbyen Abidjan, og er glad for oppstarten av det nye prosjektet samt at radioarbeidet har en viktig funksjon både i storbyen og i nord. En følger med interesse utviklingen i Sentralkomiteen i Elfenbenskysten og håper at en i denne ser konturene av en fremtidig kirkedannelse. Hovedstyret gir sin tilslutning til vedtaket om at det kan ansettes nasjonale medarbeidere i en tidlig fase av arbeidet, samtidig som en vil være forsiktig med lønnede arbeidere med tanke på en fremtidig nasjonal kirke. Gjennom rapportene gis det uttrykk for optimisme og muligheter i arbeidet. Hovedstyret følger med interesse det videre arbeidet med strategier og planer i regionen. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4: Regnskap og budsjett Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 35 ASIA - RAPPORTER Skriftlig rapport ved regionleder Johannes Redse fra tjenestereise til Asia forelå til orientering. Skriftlig rapport ved regionleder Johannes Redse fra tjenestereise til Sentral-Asia forelå til orientering. Sak 36 MISJONÆRINNVIELSER/FORBØNNSHANDLINGER Administrasjonen får fullmakt til å arbeide videre med saken. Sak 37 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder for NLM Norge, Øystein Engås. Sak 38 NLM UNG STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. 5

6 Sak 39 HOVEDSTYRETS MØTEPLAN 2014 Hovedstyret kommer tilbake til møteplanen på neste møte. Sak 40 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE (FiH) 1. Strategiprosess Notat fra administrasjonen: Fremtidens FiH hva ønsker NLM? 2. Ny rektor Oppsigelse av 9.4. fra Hans Aage Gravaas forelå til orientering. Hovedstyret takker administrasjonen for notatet Fremtidens FiH hva ønsker NLM? og ber administrasjonen om å ha en tett og god dialog med FiH om skolens strategi, herunder den økonomiske situasjonen. Sak 41 AVHOLDELSE AV GENERALFORSAMLING I NLM-EIDE AS Notat fra administrasjonen av AS i NLM - oversikt av Hovedstyret delegerer myndighet til å utøve generalforsamling i tråd med dokument av Sak 42 ØKONOMIRAPPORTERING ORIENTERING Internrapport hovedkassen per mars Regioner avdelingsrapport per mars Økonomileder Øystein Frøysa orienterte. Sak 43 REGION SØRVEST FLERBRUKSHALL Referat fra «storstuemøte» Brev til Region Sørvest fra «storstuekomiteen» i styret for Region Sørvest Fjelltun Bibelskole AS referat fra to styremøter og brev fra ansatte Notat av fra Norrøna Eiendom AS Notat av fra administrasjonen Birger Helland og Hans Bergane presenterte saken for Region Sørvest. Økonomileder Øystein Frøysa og leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen. 6

7 Strategien for NLM Norge understreker viktigheten av visjonær samhandling. På den bakgrunn er hovedstyret glad for at Region Sørvest arbeider med å samlokalisere flere institusjoner og enheter ut fra misjonsstrategiske overveielser og mulige synergieffekter. Hovedstyret vil anbefale at det legges til rette for en god og bred forankring i regionen om hvordan samlokalisering best kan skje. Hovedstyret ber også regionstyret om å utrede de langsiktige økonomiske konsekvensene. Sak 44 NORDBORG SKOLER LÅNESØKNAD Søknad av 3.4. om lån med vedlegg Region Nord brev av med regionstyrets vedtak Div. korrespondanse Notat av fra administrasjonen Økonomileder Øystein Frøysa innledet til denne saken. Hovedstyret er positiv til planene om etablering av ny ungdomsskole på Finnsnes, og ser det som en riktig strategisk satsing med gode muligheter for synergier på tvers av virksomhetsområder. Hovedstyret innvilger inntil 14 millioner kroner i lån til Nordborg skoler til investering i nye lokaler. Sak 45 OPPGJØRSAVTALE MhG/NLA Utkast til oppgjørsavtale mellom NLM og NLA etter fusjonen mellom MhG, HiS og NLA NLA Mediehøgskolen Gimlekollen - årsregnskap 2012 Orientering til styret for MhG vedr. regnskap for 2012 Notat fra styret for MhG vedr. oppgjør i forbindelse med fusjonen Økonomileder Øystein Frøysa deltok under behandlingen av denne saken. Etter eget ønske deltok ikke Svenning Bjørke i behandlingen. Hovedstyret tar årsregnskapet for NLA Mediehøgskolen Gimlekollen til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med å få på plass en avtale vedrørende fusjonsoppgjør mellom NLM og NLA. Sak 46 SALG AV LOSBYVEIEN 5 Brev av 3.5. med vedlegg fra Betania Misjonslag v/jan Gaute Sirevåg. Økonomileder Øystein Frøysa orienterte. Leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen av denne saken. 7

8 Hovedstyret takker for arbeidet som er utført ved Betania Misjonslag vedrørende foreningens eiendom i Lørenskog. Hovedstyret støtter at bedehuset i Losbyveien 5 selges. I tråd med ønsket fra medlemmene i Betania Misjonslag, skal midlene fra salget brukes til NLMs arbeid med å nå de minst nådde med evangeliet. Dersom styret i region Øst fatter et vedtak om salg av bedehuset, gir hovedstyret generalsekretær fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken. Sak 47 PROSESSER SOM INVOLVERER PERSONALAVDELINGEN Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Sak 48 HELSE, MILJØ, SIKKERHET Årsrapporter HMS 2012 fra regionene i Norge Årsrapporter HMS 2012 fra feltene Årsrapporter HMS 2012 fra avdelingene ved hovedkontoret Årsrapporter arbeidsmiljøutvalget NLM 2012 Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte. Hovedstyret tar internrapporten om HMS-arbeidet i organisasjonen til orientering og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp. Sak 49 TONE MARIE CHRISTENSEN Søknad om å bli antatt som misjonær. Personalleder Kari Margrethe Solvang innledet til denne saken. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Tone Marie Christensen antas som misjonær med tanke på tjeneste i Sør- Amerika/Bolivia. et er gjort under forutsetning av godkjente helseattester og politiattest. Sak 50 BRITT LISE OG ØYVIND ROTT Søknad om å bli antatt som misjonærer. Personalleder Kari Margrethe Solvang innledet til denne saken. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. 8

9 Britt Lise og Øyvind Rott antas som misjonærer med tanke på tjeneste i Sør- Amerika. et er gjort under forutsetning av godkjente helseattester, politiattest og uttalelser fra skole og barnehage. Sak 51 NLM REGION VEST FORSAMLINGSLEDER I TREMORKIRKEN Søknad av fra NLM Region Vest om fast tilsetting av forsamlingsleder i Tremorkirken. Saken har vært forelagt hovedstyrets medlemmer per e-post. Hovedstyret godkjenner at Roald Kvam tilsettes som forsamlingsleder i Tremorkirken i 100 % stilling fra høsten. Sak 52 JOHN ANDERS ELVRUM OG EVA ÅRBOGEN ELVRUM Søknad om å bli antatt til tjeneste i NLM. Saken har vært forelagt hovedstyrets medlemmer per e-post. Eva Årbogen Elvrum og John Anders Elvrum antas til tjeneste i NLM med tanke på at John Anders Elvrum plasseres som prosjektrådgiver ved TWSP i Øst-Afrikaregionen. Sak 53 ANSETTELSE AV VEILEDER OG SJELESØRGER Notat fra administrasjonen. Personalleder Kari Margrethe Solvang og leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Eivind Sætre i 100 % fast stilling som veileder og sjelesørger i NLM Norge. Tiltredelse etter nærmere avtale, ut fra prosessen med ny forsamlingsleder i Salem, Bergen. Sak 54 ORIENTERINGER 1. FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE - referat fra møte LUNDENESET VGS brev av fra administrasjonen 3. PERSONALENDRINGER 9

10 4. MISJONÆRKURSET program 5. INTERNASJONAL KONFERANSE program 6. Saker til informasjon: Norge Fjellheim Bibelskole AS referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte NLA Høgskolen referat fra styremøter og Utland NLM Etiopia referat fra CE-møter 8. og NLM Etiopia referat fra CES-møte 8.2. NLM Japan referat fra styremøter 16.1., og NLM Øst-afrikaregionen referat fra NNM-møter 18. og NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møter 18., 23. og HS-sakene 55 og 56/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 10

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.04. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl. 15.30) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

De norske pinsemenigheters ytremisjon

De norske pinsemenigheters ytremisjon De norske pinsemenigheters ytremisjon Org.nr. 982 565 154 I n n e h o l d e r : Side 2 Side 4 Side 11 Statutter Retningslinjer for Organisasjonen Retningslinjer for Misjonstjeneste Oppdatert etter årsmøtet

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer